Giải bài tập toán 8 tuần 3

4 56 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/12/2019, 19:19

Tài liệu luôn hẳn là công cụ phục vụ tốt nhất cho công việc giảng dạy cũng như nghiên cứu của các nhà khoa học nhà giáo cũng như các em học sinh , sinh viên . Một con người có năng lực tốt để chưa hẳn đã thành công đôi khi một con người khác năng lực thấp hơn một chút lại có hướng đi tốt lại tìm đến thành công nhanh hơn trong khi con người có năng lực kia vẫn loay hay tìm lối đi cho chính mình . Tài liệu là một kim chỉ nang cho chúng ta một hướng đi tốt nhất đến với kết quả nhanh nhất . Tôi xin đóng góp một chút vào kho tàng tài liệu của trang , mọi người cũng có thể tham khảo đánh giá và góp ý để bản thân tôi có động lực đóng góp nhiều hơn những tài liệu mà tôi đã sưu tầm được và up lên ở trang. 4 Phiếu tập tuần Toán PHIẾU HỌC TẬP TỐN TUẦN 03 Đại số : §4,5: Những đẳng thức đáng nhớ (t2) Hình học 8: § 4.1: Đường trung bình tam giác  Bài 1: Viết biểu thức sau dạng tích đa thức: a) 16 x  c) 81  y e) ( x  y  z)2  ( x  y  z)2 d) (2 x  y )  b) 9a  25b Bài 2: Dùng đẳng thức để khai triển thu gọn: 3 � 1� 2x  � � 3� a) � � � 3 xy  x y � � � c) � b)  2x y  3xy  e)  x  1 g)  x  1 3 �1 �  ab  2a 3b � � � d) � 3   x  1   x  1  x  1 f) x  x  1  x  1   x  1 ( x  x  1)   x   ( x  x  4)   x    x   2 h) 3x ( x  1)( x  1)  ( x  1)  ( x  1)( x  x  1) 2 2 k) ( x  3x  9)( x  3)  (3  x )  x ( x  3) l)  x  y  (4 x  xy  y )  54 y3 Bài 3: Tứ giác ABCD có AB / /CD, AB  CD, AD  BC Chứng minh ABCD hình thang cân Bài 4: Cho ABC có AB  AC , AH đường cao Gọi M, N, K trung điểm AB, AC, BC a) Chứng minh MNKH hình thang cân b) Trên tia AH AK lấy điểm E D cho H trung điểm AE K trung điểm AD Chứng minh tứ giác BCDE hình thang cân - Hết – PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN ĐỦ ĐIỂM ĐỖ Phiếu tập tuần Toán PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI Bài 2 a) 16 x   (4 x)   (4 x  3)(4 x  3) 2 2 b) 9a  25b  (3a)  (5b )  (3a  5b )(3a  5b ) 2 2 c) 81  y   ( y )  (9  y )(9  y ) 2 d) (2 x  y )   (2 x  y )   (2 x  y  1)(2 x  y  1) e) ( x  y  z )  ( x  y  z )  ( x  y  z  x  y  z )( x  y  z  x  y  z )  x.(2 y  z )  x.( y  z ) Bài 2: 3 � 1� �1 � �1 � x  � (2 x )3  3.(2 x )  3.2 x � � � � x  x  x  � 3� 3 27 �3 � �3 � a) � b)  x y  3xy   (2 x y)3  3.(2 x y) 3xy  3.2 x y.(3xy)  (3 xy )  x y  36 x y  54 x y  27 x y 3 � � �1 � c) � 3xy  x y � � x y  3xy � � � �2 � 1  ( x y )3  3.( x y )2 3xy  x y (3xy )  (3xy )3 2 27 10  x y  x5 y8  x y  27 x3 y12 3 �1 � �1 � d ) � ab  2a 3b �  � ab  2a 3b � �3 � �3 � 1 �1 �  � ( ab )  3.( ab ) 2a 3b  ab (2a 3b)  (2a 3b) � 3 �3 � �1 �   � a 3b  a 5b5  4a 7b  8a 9b � �27 �   a 3b  a 5b  4a 7b  8a 9b 27 e)  x  1   x  1   x  1  x  1  x  x  3x   ( x  x  x  1)   x  1 3  x3  3x  3x   x3  x  3x   x   x   x   f ) x  x  1  x  1   x  1 ( x  x  1)  x( x  1)  ( x3  1)  x  x  x    x  PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN ĐỦ ĐIỂM ĐỖ Phiếu tập tuần Toán g )  x  1   x   ( x  x  4)   x    x    x3  3x  3x   ( x3  8)  3( x  16)  x3  3x  3x   x   3x  48  x  57  3( x  19) h) 3x ( x  1)( x  1)  ( x  1)3  ( x  1)( x  x  1)  x ( x  1)  ( x )3  3( x )  3x   ( x3  1)  x  3x  x6  x  x   x3   x  x k) ( x  x  9)( x  3)  (3  x )3  x ( x  3)  ( x )3  27  27  3.9.x  3.3.( x )  ( x )3  x  27 x  x  27  27  27 x  x  x  x  27 x  x  54 l )  x  y  (4 x  xy  y )  54 y3   x  y  (4 x  xy  y )  54 y3 3 3  � (2 x)3  (3 y )3 � � � 54 y  16 x  54 y  54 y  16 x3 Bài 3: Từ B kẻ BE / /AD E �BC Vì AB < CD nên điểm E nằm C D Tứ giác ABED hình thang có AB / /CD ( giả thiết) BE / /AD (cách dựng) nên AD = BE Mà AD = BC (giả thiết) � BE  BC � BEC � � cân B (DHNB) � BEC  C � � Mà BE / /AD nên D  BEC ( đồng vị) � C � �D mà tứ giác ABCD hình thang Vậy tứ giác ABCD hình thang cân (DHNB) PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TỐN ĐỦ ĐIỂM ĐỖ Phiếu tập tuần Toán Bài 4: a) Chứng minh MNKH hình thang cân Do MA = MB (gt), NA = NC(gt), KB = KC (gt) � MN, NK đường trung bình ABC MN // BC �{ NK // AB (tính chất đường TB) MN // HK �{� � ANM MNK  slt  Do MN / / BC hay MI / / BH mà MA = MB � IA = IH (với I giao MN AH) Lại có AH  BC � AH  MN Suy MN đường trung trực AH � AM  MH � MAH cân M � MN phân giác � AMH (tính chất tam giác cân) � �� AMN  NMH � � � � Mà ANM  MNK (cmt) � NMH  MNK � � Xét tứ giác MNKH có: MN / / HK NMH  MNK � MNKH hình thang cân b) Trên tia AH AK lấy điểm E D cho H trung điểm AE K trung điểm AD Chứng minh tứ giác BCDE hình thang cân Do AH = HE (gt), AK = KD (gt) � HK đường trung bình AED � HK / / ED hay BC / / ED (tính chất đường trung bình) Lại có NA = NC (gt), KA = KD (gt) � NK đường trung bình ACD � � NK / / CD � � ABH  BCD (1) (so le trong) Dễ thấy ABE cân B BH vừa đường cao vừa trung tuyến � � BH phân giác � ABE � � ABH  HBE (2) � � � � Từ (1), (2) � HBE  BCD hay � CBE  BCD � � Xét tứ giác BCDE có BC / / ED CBE  BCD � tứ giác BCDE hình thang cân - Hết PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN ĐỦ ĐIỂM ĐỖ ... HỌC TẬP TUẦN TOÁN ĐỦ ĐIỂM ĐỖ Phiếu tập tuần Toán g )  x  1   x   ( x  x  4)   x    x    x3  3x  3x   ( x3  8)  3( x  16)  x3  3x  3x   x   3x  48  x  57  3( ... z ) Bài 2: 3 � 1� �1 � �1 � x  � (2 x )3  3. (2 x )  3. 2 x � � � � x  x  x  � 3 3 27 3 � 3 � a) � b)  x y  3xy   (2 x y )3  3. (2 x y) 3xy  3. 2 x y.(3xy)  (3 xy )  x y  36 ... 3b �  � ab  2a 3b � 3 � 3 � 1 �1 �  � ( ab )  3. ( ab ) 2a 3b  ab (2a 3b)  (2a 3b) � 3 3 � �1 �   � a 3b  a 5b5  4a 7b  8a 9b � �27 �   a 3b  a 5b  4a 7b  8a 9b 27 e)  x 
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập toán 8 tuần 3, Giải bài tập toán 8 tuần 3