Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thị xã sơn tây, thành phố hà nội

83 44 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/12/2019, 16:21

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HOÀNG THỊ LAN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TẠI THỊ XÃ SƠN TÂY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ Hà Nội - 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HOÀNG THỊ LAN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TẠI THỊ XÃ SƠN TÂY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8.38.01.07 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS PHẠM HỮU NGHỊ Hà Nội – 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan nội dung luận văn thực hướng dẫn trực tiếp PGS.TS.Phạm Hữu Nghị Các kết số liệu luận văn trích dẫn rõ ràng trung thực Mọi vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá, tơi xin chịu hồn toàn trách nhiệm Tác giả luận văn Hoàng Thị Lan MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP 1.1 Khái niệm thu hồi đất nông nghiệp bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp 1.2 Vai trò, yêu cầu cấu nội dung pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp 1.3 Các yếu tố tác động đến pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp 10 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI THỊ XÃ SƠN TÂY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 13 2.1 Thực trạng pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất Nông nghiệp 13 2.2 Thực tiễn thực pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội 29 2.3 Đánh giá kết đạt qua việc áp dụng pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội 51 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TỪ THỰC TIỄN THỊ XÃ SƠN TÂY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 56 3.1 Định hướng hoàn thiện pháp luật bồi thường nhà nước thu hồi đất nông nghiệp từ thực tiễn thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội .56 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp từ thực tiễn thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội .61 KẾT LUẬN 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Viết tắt Viết đầy đủ BT Bồi thường GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GPMB Giải phóng mặt HT Hỗ trợ LĐĐ Luật Đất đai MTTQVN Mặt trận tổ quốc Việt Nam QSDĐ Quyền sử dụng đất SDĐ Sử dụng đất THĐ Thu hồi đất 10 UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tổng hợp kết xác định đối tượng bồi thường không bồi thường 43 Bảng 2.2 Tổng hợp đơn giá bồi thường đất dự án 45 Bảng 2.3 So sánh mức độ chênh lệch giá bồi thường dự án giá thị trường thời điểm thu hồi đất 46 Bảng 2.4 Tổng hợp kinh phí bồi thường đất dự án nghiên cứu 47 Bảng 2.5 Tổng hợp đơn giá bồi thường cơng trình, vật kiến trúc dự án.48 Bảng 2.6 Tổng hợp kinh phí bồi thường thiệt hại cơng trình, vật kiến trúc cây, hoa màu dự án 50 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Cơ cấu diện tích loại đất bị thu hồi thực dự án: Đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Thịnh quốc lộ 2C 34 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu diện tích loại đất bị thu hồi thực dự án: Di chuyển hộ dân khỏi vùng ảnh hưởng môi trường khu xử lý rác thải Xuân Sơn 36 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đối với Việt Nam nhiều nước khác giới, đất đai nguồn tài nguyên vô quý giá, nguồn tư liệu sản xuất quan trọng Cùng với phát triển cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, việc thu hồi đất đặc biệt đất nông nghiệp để thực dự án phát triển đất nước điều tất yếu Hậu việc thu hồi đất nơng nghiệp, người dân khơng đất sản xuất vấn đề xúc Vì vậy, việc bồi thường nhà nước thu hồi đất nông nghiệp vấn đề mang tính thời cấp bách đặt Trong năm qua, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội với định hướng xây dựng trở thành đô thị đại, vệ tinh phía tây thủ Hà Nội, đối mặt với “bài toán” thu hồi sử dụng đất nơng nghiệp cách có hiệu Hàng năm, quyền thị xã Sơn Tây tổ chức, triển khai hàng loạt dự án đầu tư xây dựng sở hạ tầng nhằm phát triển kinh tế thơng qua việc thu hồi diện tích đất nông nghiệp Một yếu tố quan trọng để triển khai có hiệu dự án này, tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt người nơng dân bị thu hồi đất triển khai nhanh chóng kịp thời Tuy nhiên, cơng tác gặp nhiều khó khăn với phần nguyên nhân từ quy định pháp luật chưa thật phù hợp Hiện nay, pháp luật bồi thường đất nông nghiệp Nhà nước thu hồi đất có nhiều thay đổi so với trước với việc nhiều văn pháp luật ban hành như: Luật đất đai năm 2013 văn hướng dẫn thi hành Đây thách thức quyền địa phương triển khai quy định thực tế Với mong muốn góp phần phản ánh thực trạng nêu công tác bồi thường đất nông nghiệp cách khách quan, trung thực địa bàn thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội thời gian qua, tìm hiểu nguyên nhân tồn vướng mắc để có định hướng giải pháp khắc phục tốt thời gian tới, chọn đề tài: “Bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội” làm đề tài luận văn thạc sĩ luật học, chuyên ngành Luật Kinh tế Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Hiện nay, bồi thường nhà nước thu hồi đất nơng nghiệp vấn đề cơng trình nghiên cứu chun sâu gắn với thực tiễn Đa phần cơng trình khoa học thường chủ yếu đề cập đến vấn đề tổng quát hoạt động bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất, chế định quan trọng pháp luật đất đai Trong năm qua có nhiều đề tài nghiên cứu, luận văn, báo đề cập đến nội dung Có thể kể đến chuyên khảo “Pháp luật định giá đất bồi thường, giải phóng mặt Việt Nam”, Nguyễn Vinh Diện “Pháp luật bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất”; Doãn Hồng Nhung (chủ biên) (2013), Pháp luật định giá đất bồi thường, giải phóng mặt Việt Nam, NXB Tư pháp; Lê Ngọc Thạnh (2013),Pháp luật hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất nơng nghiệp,Tạp chí Dân chủ Pháp luật Số 4/2013; PGS.TS Nguyễn Thị Nga: “Bàn vấn đề giá đất theo Luật Đất đai năm 2013”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, tháng 5/2015; Phạm Thu Thủy:“Pháp luật Bồi thường Nhà nước thu hồi đất nơng nghiệp Việt Nam” Ngồi việc kế thừa thành nhà nghiên cứu trước, luận văn tập trung nghiên cứu pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp qua thực tiễn thực thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Đánh giá thực trạng pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp từ thực tiễn thực thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội nhằm thành tựu, hạn chế, thiếu sót nguyên nhân hạn chế, thiếu sót - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai nói chung pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nơng nghiệp nói riêng 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Khái quát, phân tích khái niệm, đặc điểm thu hồi đất nông nghiệp; sở lý luận việc bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp Việt Nam - Nghiên cứu vấn đề lý luận pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, làm rõ khái niệm, đặc điểm, yếu tố chi phối tới pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, cấu pháp luật điều chỉnh bồi thường Nhà nước thu hồi đất nơng nghiệp - Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật thực tiễn thực pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội - Đề xuất định hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu thực pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp từ thực tiễn thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Những quy định pháp luật đất đai hành, bao gồm luật liên quan đến đất đai, nghị định, thông tư hướng dẫn đặc biệt văn địa phương - thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội quy định vấn đề bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp việc vận dụng quy định thực tiễn địa phương - Thực tiễn pháp luật bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất địa bàn thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu - Hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm nguyên tắc pháp lý quy định pháp luật lĩnh vực bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp - Nghiên cứu, phân tích, đánh giá ảnh hưởng quy định pháp luật đất đai việc thu hồi đất nông nghiệp người bị thu hồi đất thông qua thực tiễn thi hành số dự án thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội Các phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích: Căn vào tài liệu, số liệu thu thập phân tích, đánh giá sách bồi thường, thu hồi đất nông nghiệp Việt Nam - Phương pháp tổng hợp: Tổng hợp tài liệu, số liệu điều tra, thu thập liên quan đến vấn đề bồi thường, giải phóng mặt đất nơng nghiệp diện tích đất thu hồi; Đơn giá bồi thường; Số tiền bồi thường đất, tài sản… - Phương pháp bình luận: Dựa phương pháp tổng hợp phương pháp phân tích với vốn kiến thức thân đưa ý kiến, quan điểm quy định pháp luật liên quan đến bồi thường đất nông nghiệp - Thu thập tài liệu, số liệu phòng ban thuộc thị xã Sơn Tây như: Phòng Tài ngun Mơi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi cục thống kê thị xã…Các tài liệu, số liệu điều tra, thu thập phải phản ánh q trình thực sách đền bù giải phóng mặt có độ xác qua số dự án thực địa bàn thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội thời gian gần Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Nghiên cứu đề tài có đóng góp mặt khoa học khía cạnh chủ yếu sau: Hệ thống hóa quy định liên quan đến bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp Qua việc tổng hợp quy định mới, so sánh với quy định cũ, luận văn đưa định hướng để tiếp tục hoàn thiện sở lý luận thực tiễn việc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật bồi thường đất nông nghiệp Nhà nước thu hồi đất Dựa thực tiễn số dự án cụ thể địa bàn thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, đề tài làm rõ việc áp dụng pháp luật vào thực tiễn sống Kết đề tài có giá trị tham khảo sở đào tạo nghiên cứu luật học quan xây dựng thực thi pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp Kết cấu luận văn Luận văn phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo luận văn bố cục gồm chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp Chương 2: Thực trạng pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thực tiễn thực thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội Chương 3: Định hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp từ thực tiễn thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội Thứ hai, điều kiện bồi thường nhà nước thu hồi đất nơng nghiệp hộ gia đình, cá nhân cần có hướng dẫn làm rõ quy định áp dụng đất khơng có tranh chấp, sử dụng theo quy hoạch kế hoạch để áp dụng điều kiện thống thực công tác Thứ ba, việc bồi thường phải đảm bảo cho người bị thu hồi đất có đời sống, việc làm, sinh hoạt trước bị thu hồi mục đích Đối với người lao động độ tuổi lao động bị thu hồi đất đất tương tự để bồi thường ngồi việc bồi thường tiền mặt theo giá thị trường cần có sách để họ chuyển việc làm khác có thu nhập thu nhập từ diện tích bị thu hồi Đối với người ngồi độ tuổi lao động khơng có khả lao động ngồi tiền bồi thường đất cần có khoản trợ cấp tương đương với khoản thu nhập từ diện tích bị thu hồi Thứ tư, nhằm bù đắp phần chi phí thực bồi thường khuyến khích thực đầu tư cần ban hành quy định xác định phân chia giá trị gia tăng thêm đất người sử dụng đất hưởng lợi nhà nước, nhà đầu tư đầu tư cơng trình hệ thống cơng trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội Thứ năm, hệ thống quy hoạch kế hoạch sử dụng đất nước ta có nguồn gốc từ tư thời bao cấp, mang nặng tính chủ quan nhiều khách quan Kết luận ban quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thường bảng kê loại đất, tiêu chuyển từ loại đất sang loại đất khác danh sách dự án chấp thuận Đối với quy hoạch sử dụng đất đai, cần sử dụng vị trí nào, vị trí chuyển đổi lại khơng có, vậy, khơng thể nói giao đất cho người thuê đất theo quy hoạch hay không quy hoạch quy hoạch khơng vị trí Do cần phải sửa đổi theo hướng quy hoạch sử dụng đất phải theo hướng phân vùng sử dụng đất theo không gian, đâu vùng chuyên lúa, vùng rừng đặc dụng cần phải bảo vệ, giữ nguyên, đâu vùng sử dụng để phát triển đô thị, phát triển công nghiệp, cần phải cho chuyển đổi Quy hoạch phân vùng nên chuẩn bị đồng thời với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, sau triển khai quy hoạch xây dựng để cụ thể hóa vùng sử dụng đất phê duyệt 63 Bên cạnh đó, quy hoạch, kế hoạch SDĐ quy hoạch xây dựng phải lập vào nhu cầu SDĐ tính tốn cách khoa học, xác để làm sở cho việc lập kế hoạch thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, tạo quỹ đất cho phát triển kinh tế xã hội Đồng thời, cần có chế tài cấp có thẩm quyền định, phê duyệt quy hoạch thực thi làm ảnh hưởng đến việc SDĐ cá nhân tổ chức Đặc biệt, có chế tài đủ mạnh chủ đầu tư người đứng đầu quan có thẩm quyền định thu hồi đất để thực dự án với diện tích thu hồi không tiến hành xây dựng, hay xây dựng chậm tiến độ đề Thứ sáu, trình tự, thủ tục bồi thường Nhà nước thu hồi đất cần thông giao trách nhiệm lập phương án bồi thường cho tổ chức phát triển quỹ đất hay Hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư Đồng thời thời gian tới cần nghiên cứu sửa đổi nhằm phát huy quyền người bị thu hồi đất tham gia vào trình xây dựng phương án bồi thường đồng thời tăng cường vai trò, trách nhiệm quan có thẩm quyền trình thực thi pháp luật Thứ bảy, giải khiếu nại, tố cáo Nhà nước thu hồi đất thiết nghĩ nghị định hướng dẫn giải khiếu nại, tố cáo bồi thường Nhà nước thu hồi đất nên cụ thể hóa nguyên tắc để giải vấn đề này, đồng thời số nội dung cần chi tiết như; thời hiệu giải quyết; quy định chế đặc thù giải khiếu nại, tố cáo trường hợp đặc biệt khiếu nại tố cáo định thu hồi đất, trường hợp có sai phạm, khuất tất từ phía quyền địa phương triển khai việc thu hồi đất; quy định trường hợp khiếu nại, tố cáo tạm thời thực định thu hồi đất Đối với quyền địa phương phải khẩn trương nghiên cứu cụ thể hóa nội dung thuộc thẩm quyền địa phương ban hành cho phù hợp với đặc thù vùng Tuyệt đối trái với quy định Trung ương văn ban hành Trên sở đó, tiến hành triển khai đến tất cấp, ngành, đến tất cán làm công tác bồi thường đến người dân diện giải tỏa Trước truyền đạt đến người dân, cần phải có thời gian cho cán nghiên cứu trước để tập hợp để tập huấn thống cách hiểu, nội dung, phương pháp truyền đạt Q trình truyền đạt, vướng mắc sách phải 64 tập hợp giải văn để đảm bảo tính thống nhất, tránh trường hợp ngành, cấp, cán có quan điểm cách hiểu khác Khi thống phải tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến nhân dân phải in thành tài liệu gửi đến UBND cấp xã trước thu hồi đất để thực dự án Pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân truyền đạt phải đầy đủ cơng khai đến hộ dân có đất bị thu hồi để người dân có điều kiện nghiên cứu, sở thơng tin phản hồi lại quan Nhà nước Mọi thông tin mà người dân phản hồi lại, đặc biệt thông tin không đồng tình, chưa thơng suốt chưa hiểu nội dung đó, phải tập hợp cách kỹ lưỡng giao cho người có kinh nghiệm chuyên sâu lĩnh vực mà người dân có ý kiến nghiên cứu, đề xuất hướng giải Nếu thấy ý kiến người dân phải khẩn trương trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho kịp thời Ngược lại thấy ý kiến người dân khơng thỏa đáng phải tổ chức họp dân để giải thích Người phân cơng giải thích phải người am hiểu pháp luật, có trình độ chun mơn vững vàng, có khả truyền đạt có tính thuyết phục cao nhân dân Vì người làm cơng tác bồi thường nên hạn chế tới mức tối đa thay đổi cần phải bố trí người có thâm niên cơng tác, có khả tương đối tồn diện Có tạo niềm tin nhân dân đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước, đồng thời thực tốt quy chế dân chủ sở, tránh khiếu kiện nhân dân Bên cạnh đó, địa phương pháp luật bồi thường đất đai phải cụ thể cách chi tiết, rõ ràng, dễ hiểu, hiểu theo nghĩa thống dễ thực cho trường hợp cụ thể Giải tốt pháp luật bồi thường, hỗ trợ đất tạo điều kiện thuận lợi cho bước công việc bồi thường tài sản, hỗ trợ tái định cư Vì hội đồng bồi thường cấp huyện, thành viên phòng Tài nguyên mơi trường phải có lực chun mơn, nắm vững đường lối chủ trương sách Đảng, vấn đề cụ thể đất đai địa phương tham gia vào hội đồng có ý nghĩa quan trọng, định, xác định nguồn gốc sử dụng đất, diện tích đất phương án bồi thường lập ngược lại 65 Mặt khác, địa phương cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành cơng tác bồi thường; cắt giảm thủ tục không cần thiết thủ tục trái quy định, ban hành thủ tục chuẩn để áp dụng công khai minh bạch 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu thực pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp từ thực tiễn thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội 3.2.2.1 Tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đất đai nói chung pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nơng nghiệp nói riêng cho cán nhân dân Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đất đai nói chung pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nơng nghiệp nói riêng địa phương nước thời gian qua chưa mang lại hiệu cao, chí tồn nhiều hạn chế, bất cập Thực tế cho thấy rằng, có khiếu nại, tố cáo người dân hồn tồn có sở quy định pháp luật Tuy nhiên, có khiếu nại, tố cáo khơng có sở, khơng theo trình tự pháp luật, a rua kích động thời người SDĐ Đặc biệt, số người bị thu hồi đất hạn chế kiến thức pháp luật đất đai, nên bị số phần tử bất mãn dụ dỗ, xúi giục, kích động làm đơn khiếu nại vượt cấp khiếu nại tập thể cố tình khơng hợp tác với quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền trình thực việc bồi thường Nhà nước thu hồi đất Thực trạng không giải thỏa đáng, dứt điểm pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất, gây ảnh hưởng không tốt đến môi trường đầu tư địa phương nước Tuy nhiên, cần phải thấy rằng, việc người SDĐ không tuân thủ định Nhà nước xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan, mà trước hết, phủ nhận bất cập chế thu hồi bồi thường đất; mặt khác, thời gian dài, người dân sống chế độ bao cấp, nên có tư ỷ lại, trơng chờ vào Nhà nước, quan tâm nghiên cứu văn pháp luật ban hành Vì vậy, để sách pháp luật vào thực tiễn tạo đồng thuận người dân vấn đề bồi thường nhà nước thu hồi đất, cấp quyền, phổ biến sách pháp luật bồi 66 thường cho người có đất bị thu hồi để họ hiểu mà phối hợp cho tốt Có thể thực giải pháp cụ thể sau: Thứ nhất, việc phổ biến pháp luật đặc biệt quy định pháp luật đất đai với nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, GPMB phải thường xuyên liên tục với hình thức đa dạng phong phú, dễ nghe, dễ hiểu, dễ tiến cận Đó phối kết hợp chặt chẽ cấp, ngành từ cấp huyện, cấp xã, đến thôn, làng, tổ dân phố, khu dân cư nhiều hình thức khác nhau: tuyên truyền miệng lồng ghép thông qua buổi sinh hoạt cộng đồng, buổi tiếp xúc cử tri Thứ hai, cần tăng cường tổ chức buổi tập huấn, phổ biến văn pháp luật mới, chế, sách mới; giai đoạn nay, văn quy phạm pháp luật đất đai nói chung, bồi thường Nhà nước thu hồi đất nơng nghiệp nói riêng, có thay đổi liên tục Từ góp phần nâng cao trình độ chun mơn, kiến thức pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất kinh nghiệm giải thực tiễn cho đội ngũ cán làm công tác bồi thường, hỗ trợ, địa phương Bên cạnh đó, UBND cấp tăng cường kiểm tra, giám sát trình thực việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đất đai nói chung pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp UBND cấp Phát hiện, chấn chỉnh kịp thời yếu kém, sai phạm xử lý nghiêm địa phương không thực thực việc tuyên truyền cách qua loa đại khái Thứ ba, dự án cụ thể triển khai thực tế thực q trình bồi thường, GPMB, cần phải có tổ công tác thường trực để xử lý giải trực tiếp báo cáo, kiến nghị giải kịp thời thỏa đáng tình phát sinh, thắc mắc, đòi hỏi từ phía người dân Thành phần tổ công tác nên lựa chọn cán giỏi chun mơn, có tư cách đạo đức nghề nghiệp có kinh nghiệm cơng tác dân vận, người đại diện cho quyền địa phương nhà đầu tư Có thể nói, thực tiễn thi hành, việc tuyên truyền phổ biến pháp luật sâu rộng đến người dân cần thiết Thực tế cho thấy, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục người dân hiểu chủ trương, sách Nhà nước, thấy lợi ích việc thu hồi đất mang lại cho xã hội 67 việc thu hồi đất địa phương dễ nhận đồng thuận người dân Họ tích cực chủ động di dời, bàn giao mặt cho Nhà nước thời gian ngắn, chí có nơi, người dân tự giác phá dỡ nhà cơng trình xây dựng để bàn giao mặt cho Nhà nước mở rộng đường quốc lộ, mà không nhận tiền bồi thường Điều cho thấy, người dân ln đồng hành với nhà nước đường xây dựng phát triển đất nước 3.2.2.2 Kiện toàn tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất Theo thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 Bộ tài nguyên Môi trường, Ban bồi thường GPMB tỉnh, thành nước chuyển thành Tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh cấp huyện Việc hình thành nhiều tổ chức bồi thường, GPMB cấp, có chức năng, nhiệm vụ, chịu quản lý quan, đơn vị khác nhau, độc lập với nhau, có chế tài khác nên việc đạo, điều hành có nhiều khó khăn việc tập trung bố trí, điều phối nguồn nhân lực cho phù hợp, đồng thời làm phát sinh tình trạng lãng phí nguồn lực dẫn đến hoạt động Trung tâm phát triển quỹ đất Ban bồi thường GPMB không đạt hiệu quả, thiếu vai trò điều hành, thơng suốt từ cấp tỉnh xuống cấp huyện Theo Luật Đất đai năm 2013, Tổ chức dịch vụ công đất đai tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB Sau đó, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đơn vị nghiệp công thực dịch vụ lĩnh vực đất đai tổ chức quỹ đất Đồng thời, thông tư số 16/2015/TTLT-BTNMT-BTC ngày 01/9/2015 quy định rõ Trung tâm phát triển quỹ đất đơn vị nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài ngun Mơi trường, có chức tổ chức thực việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Để đáp ứng mục tiêu nhiệm vụ cơng nghiệp hóa, đại hóa, nhằm quản lý khai thác hiệu nguồn lực đất đai, nâng cao hiệu tổ chức hoạt động Trung tâm phát triển quỹ đất cấp đòi hỏi phải tổ chức lại Trung tâm phát triển quỹ đất theo mơ hình Trung tâm phát triển quỹ đất cấp, trực thuộc Dở Tài nguyên Mơi trường, có chi nhánh quận, huyện, thị xã, thành phố hoạt 68 động theo chế tự chủ tài Đây yêu cầu cần thiết để tổ chức thực Luật Đất đai năm 2013 3.2.2.3 Tăng cường minh bạch, công khai, dân chủ trình thực thi pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất Một nguyên nhân chủ yếu phát sinh tranh chấp, khiếu kiện liên đến bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất quan có thẩm quyền khơng cơng khai, minh bạch q trình thực cơng tác Chính mập mờ, thiếu tính rõ ràng gây thắc mắc, mâu thuẫn người bị thu hồi đất quan có thẩm quyền Việc thực cơng tác bồi thường công khai, minh bạch tạo dựng niềm tin người dân vào cấp quyền, góp phần đưa công tác thực thi việc bồi thường, hỗ trợ đạt hiệu tốt Bên cạnh đó, cần giải kịp thời, thấu đáo loại khiếu nại, tố cáo người dân xung quanh việc bồi thường thông báo công khai, rộng rãi kết giải để người dân biết Trên thực tế, việc thực giao đất nhiều nơi không theo quy hoạch quy hoạch chưa phê duyệt, chưa điều chỉnh dẫn đến quy hoạch tổng thể bị phá vỡ, chạy theo theo nhu cầu nhà đầu tư Để khắc phục bất cập tiêu cực đặt cho quan quản lý Nhà nước ý thức trách nhiệm hơn, thực nghiêm túc công tác tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật quan cấp Đồng thời, quan quản lý cần tạo khung pháp lý để khuyến khích người tham gia vào giám sát thực thi pháp luật, tạo điều kiện cho quan báo chí, tổ chức trị xã hội người dân tham gia việc phát hành vi tham nhũng, vi phạm pháp luật bồi thường nhà nước thu hồi đất nông nghiệp Ngoài ra, cần đưa biện pháp xử lý nghiêm minh kịp thời trường hợp vi phạm theo nguyên tắc công khai, minh bạch trình thi hành pháp luật bồi thường nhà nước thu hồi đất nông nghiệp 3.2.2.4 Tăng cường tra, kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm trình thực quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường nhà nước thu hồi đất nơng nghiệp 69 Trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường nhà nước thu hồi đất kể từ có Luật Đất đai năm 2013 đến nay, quy định theo hướng đơn giản hóa, nhằm giải nhanh chóng vướng mắc, tồn trình thực hiện; rút ngắn thời gian quy trình thực thủ tục Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng quy định tồn vướng mắc, bất cập; không giải cách thỏa đáng triệt để, ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp người SDĐ, gây thiệt hại đến Nhà nước, đồng thời tác động khơng tốt đến an ninh, trị trật tự an tồn xã hội Để góp phần nâng cao hiệu việc thực quy trình thu hồi đất bồi thường, cần thực số giải pháp sau: Thứ nhất, tăng cường tra, kiểm tra (định kỳ đột xuất) quan có thẩm quyền thu hồi đất, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, UBND cấp xã quan có liên quan q trình thực quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời yếu kém, sai phạm xử lý nghiêm minh vi phạm trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất Bên cạnh đó, nhanh chóng tìm thiếu sót, bất cập pháp luật thực tiễn, để kịp thời sửa đổi, bổ sung thay quy định pháp luật lĩnh vực cho phù hợp với yêu cầu Thứ hai, thực việc giám sát thi hành thông qua Hội đồng nhân dân cấp, Mặt trận tổ quốc địa phương, vai trò giám sát xã hội quan truyền thông, tổ chức xã hội người dân, việc tuân thủ pháp luật đất đai nói chung quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ GPMB, Điều giúp quan nhà nước có thẩm quyền nhanh chóng có thơng tin khách quan, xác vi phạm pháp luật trình thu hồi đất, bồi thường nhà nước thu hồi đất, đồng thời góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân trình thực thi nhiệm vụ Thứ ba, tra, kiểm tra việc giải khiếu nại, tố cáo bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp quan, cá nhân có thẩm quyền thực thi cơng vụ Để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai phạm xử lý nghiêm minh vi phạm quan, cá nhân có thẩm quyền giải khiếu nại, 70 tố cáo; mặt khác đảm bảo khiếu nại, tố cáo lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải kịp thời, thẩm quyền, quy định dứt điểm Làm tốt cơng tác khơng góp phần hạn chế tối đa khiếu nại, tố cáo người dân, bảo vệ ngày tốt quyền lợi ích người bị thu hồi đất, lợi ích nhà nước, lợi ích nhà đầu tư, mà góp phần bảo đảm an ninh trị, trật tự an toàn xã hội địa phương 3.2.2.5 Nâng cao lực, trách nhiệm đạo đức cán làm công tác bồi thường Một nguyên nhân chủ quan làm phát dính tiêu cực đến từ đội ngũ, cán bộ, công chức với lực, trình độ hạn chế Vì vậy, để khắc phục tình trạng này, cần phải xử lý nghiêm minh cán bộ, cơng chức có hành vi vi phạm pháp luật đội ngũ cán làm công tác thực thi việc bồi thường nhà nước thu hồi đất hoạt động đạt hiệu Để thực biện pháp cách nghiêm túc có hiệu quả, Nhà nước cần tập trung mở lớp đào tạo ngắn hạn để nâng cao nghiệp vụ; phổ biến quy định pháp luật; trao đổi kinh nghiệm quản lý lập quy hoạch, kế hoạch SDĐ, phương án đền bù,… để việc thực thi quy định bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất đạt hiệu tốt thực tế 3.2.2.6 Giải nhanh dứt điểm khiếu nại bồi thường nhà nước thu hồi đất nông nghiệp Một là, coi trọng công tác hòa giải sở để thúc đẩy nhân dân tham gia giải khiếu nại chỗ vụ việc khiếu nại phát sinh sở Hai là, đối thoại trình giải khiếu nại theo quy định phải cơng khai, minh bạch Ba là, có biện pháp xử lý người cố tình lợi dụng quyền khiếu nại để gây rối, làm an ninh trật tự xã hội Cơ quan chức theo dõi sát tình hình, phát kịp thời, kiên xử lý đối tượng kích động tổ chức tập hợp lực lượng sử dụng khiếu nại phương tiện để có ý đồ xấu gây ổn định Bốn là, giải kịp thời, triệt để nơi khiếu nại phát sinh Khi có khiếu nại xảy yêu cầu xem xét, xác định rõ nguyên nhân phát sinh để có giải 71 pháp xử lý sớm Phải kiểm tra đúng, sai đâu nội dung khiếu nại để xử lý, sai chỗ nào, cần sửa chỗ cho đúng, xử lý nghiêm quan, đơn vị, cá nhân làm sai Năm là, đạo chặt chẽ phối hợp công tác giải đơn thư, khiếu nại Đảm bảo đạo kịp thời, xác vụ khiếu nại Thường xuyên nắm bắt thông tin, phát vấn đề sinh khiếu nại nhằm phòng ngừa, ngăn chặn trước xử lý sớm vụ việc xảy Tổ chức kiểm tra theo chương trình, kế hoạch kiểm tra đột xuất để nhận định, đánh giá tình hình thực tế có giải pháp xử lý đắn, không để vụ việc bùng phát phức tạp Thực nghiêm định giải khiếu nại có hiệu lực pháp luật Đối với vụ việc khiếu nại đông người, cấp ủy, quyền phải tập trung đạo, xử lý khẩn trương chặt chẽ để nhanh chóng ổn định tình hình Tiểu kết chương Chương Luận văn phân tích quan điểm, định hướng trình hồn thiện sách, pháp luật đất đai, sở đề số kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu thực thi pháp luật bồi thường, hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân nhà nước THĐ nơng nghiệp Cùng với q trình sửa đổi sách, pháp luật đất đai, với nâng cao trách nhiệm, kiện toàn máy hoạt động cấp, ngành, quan, đoàn thể, cộng với đồng thuận người dân, hy vọng việc bồi thường, hỗ trợ Nhà nước THĐ thời gian tới tiến hành khách quan, cơng bằng, nhanh chóng, hiệu qủa, góp phần giảm thiểu tranh chấp, khiếu kiện kéo dài đất đai, qua thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định trật tự xã hội Khi thu hồi đất nông nghiệp trọng việc đào tạo nghề cho nông dân, mặt khác yêu cầu doanh nghiệp phải thực nghiêm túc chủ trương bố trí lao động vào làm việc doanh nghiệp có chế kiểm sốt thực thi vấn đề 72 KẾT LUẬN Thu hồi đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích phát triển đất nước, đặc biệt dự án phát triển đô thị, dự án sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế yếu tố khách quan trình phát triển cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Tuy nhiên, đất đai công tác bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp vấn đề nhạy cảm, ảnh hưởng đến nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội, động chạm trực tiếp đến lợi ích Nhà nước, xã hội, người bị thu hồi đất chủ đầu tư Trong thời gian qua, Đảng Nhà nước ta hoàn thiện việc xây dựng tổ chức thực sách bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất Các văn ban hành không ngừng sửa đổi, bổ sung tạo sở pháp lý hoạt động bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc áp dụng quy định gặp nhiều khó khăn,vướng mắc Luận văn trình bày vấn đề lý luận có liên quan đến việc bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp việc làm rõ sở lý luận, khái niệm đặc điểm bồi thường Nhà nước thu hồi đất nơng nghiệp; lược sử q trình hình thành phát triển pháp luật bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất nơng nghiệp; quy định mang tính ngun tắc điều kiện, nội dung, trình tự, thủ tục bồi thường đất Nhà nước thu hồi giải khiếu nại, tố cáo, khởi kiện bồi thường đất nông nghiệp theo quy định Luật Đất đai năm 2013 Luận văn phân tích, đánh giá ưu điểm hạn chế, tồn tại, vướng mắc thực thi pháp luật địa bàn thị xã Sơn Đánh giá thực trạng pháp luật bồi thường nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thị xã Sơn Tây cho thấy bên cạnh kết đạt việc thực thi pháp luật bộc lộ nhiều hạn chế Luận văn đưa giải pháp cần thiết tiếp tục hoàn thiện pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nơng nghiệp; định hướng có hồn thiện hệ thống pháp luật 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ giao thông vận tải (2009), Quyết định số 1869/QĐ-BGTVT ngày 29/6/2009 việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cầu Vĩnh Thịnh quốc lộ 2C Bộ Tài nguyên môi trường (2014), Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 Bộ Tài nguyên môi trường quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất,HàNội Bộ Tài nguyên môi trường (2014), Tờ trình phủ việc ban hành Nghị định quy định chi tiết số điều bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất, Hà Nội C.Mác Ph.Ănghen (1995), C.Mác Ph.Ănghen tồn tập, tập 13, NXB Chính trị quốc gia Chính phủ (2004), Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồiHàđất,Nội Chính phủ (2009), Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009, quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Hà Nội Chính phủ (2014) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Đất đai,Hà Nội Chính phủ (2014), Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thuHàhồiNộiđất, Đảng Cộng sản Việt Nam (1987), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Nhà xuất Sự thật, Hà Nội 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII , Nhà xuất Sự thật, Hà Nội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII , Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 Đảng cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 74 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 14 Nguyễn Thị Nga, “Bàn vấn đề giá đất theo Luật Đất đai năm 2013”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, tháng 5/2015 15 Doãn Hồng Nhung (chủ biên) (2013), Pháp luật định giá đất bồi thường, giải phóng mặt Việt Nam, NXB Tư pháp 16 Trần Nhật Quân (2018), Bồi thường nhà nước thu hồi đất nông nghiệp theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định, luận văn thạc sĩ luật học, học viện Khoa học xã hội 17 Hoàng Thị Kim Quế (2007), Giáo trình Lý luận chung Nhà nước pháp luật, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 18 Quốc hội (2003), Luật Đất đai năm 2003 19 Quốc hội (2013), Luật Đất đai năm 2013 20 Dương Đức Sinh (2017), Pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thực tiễn thi hành thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Luânj văn thạc sĩ Luật học, trường đại học luật Hà Nội, Tr 21 Lê Ngọc Thạnh (2013), Pháp luật hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, Tạp chí Dân chủ Pháp luật Số 4/2013 22 Phạm Thu Thủy, “Pháp luật Bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp Việt Nam”, Luận án Tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2014.Tr.45 23 Từ điển Luật học, Nxb Từ điển Bách khoa Nxb Tư pháp, Hà Nội 24 Từ điển Tiếng Việt (2011), Nxb Đà nẵng, Trung tâm Từ điển học, Hà Nội 25 Nguyễn Quang Tuyến (2012), Công khai, minh bạch để bảo vệ quyền lợi người bị thu hồi đất, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp 26 Nguyễn Quang Tuyến, Tạpchí Luật học số 01/2009 27 Nguyễn Quang Tuyến, Tạp chí Luật học số 01/2009 28 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2009), Quyết định số 3719/QĐ-UBND ngày 22/7/2009 giao nhiệm vụ Chủ đầu tư thực tiểu dự án bồi thường, GPMB thuộc dự án đầu tư xây dựng Cầu Vĩnh Thịnh quốc lộ 2C 75 29 Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội (2011), Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 26/5/2011 việc phê duyệt nhiệm vụ giải phóng mặt di chuyển hộ dân khỏi khu vực ảnh hưởng mơi trường (bán kính 500m) Khu xử lý rác Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây 30 Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội (2011), Quyết định số 3645/QĐ-UBND ngày 09/8/2011 việc phê duyệt giá đất làm bồi thường, hỗ trợ thu tiền sử dụng đất giao đất tái định cư để thực dự án di chuyển hộ dân khỏi vùng ảnh hưởng môi trường khu xử lý rác thải Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây 31 Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội (2012), Quyết định số 4294/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 phê duyệt điều chỉnh giá đất làm bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất để thực dự án với mức giá đất thuộc vị trí phạm vi thu hồi đất quy định Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND Thành phố nhân với hệ số K=1,2 Cụ thể: Các thửa đất vị trí quốc lộ 32 địa bàn xã Đường Lâm 4.800.000đồng/m ; thửa đất khu vực nông thôn xã Đường Lâm 732.000đồng/m 32 Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây (2010), Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 UBND thị xã Sơn Tây việc thành lập Hội đồng tổ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực dự án di chuyển hộ dân khỏi phạm vi ảnh hưởng môi trường khu xử lý rác thải Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây 33 Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây (2010), Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 13/01/2010 UBND Thị xã Sơn Tây việc phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ GPMB thực dự án đầu tư xây dựng Cầu Vĩnh Thịnh quốc lộ 2C, đoạn tuyến qua địa bàn xã Đường Lâm - thị xã Sơn Tây 34 Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây (2010), Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 13/01/2010 UBND thị xã Sơn Tây việc phê duyệt kế hoạch, tiến độ chi tiết giải phóng mặt thực dự án đầu tư xây dựng Cầu Vĩnh Thịnh quốc lộ 2C, đoạn qua địa bàn xã Đường Lâm - thị xã Sơn Tây 35 Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây (2010), Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 28/5/2010 UBND thị xã Sơn Tây việc phê duyệt phương án tổng thể bồi 76 thường, hỗ trợ GPMB thực dự án di chuyển hộ dân khỏi vùng ảnh hưởng môi trường khu xử lý rác thải Xuân Sơn 36 Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây (2013), Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Sơn Tây, Hồ sơ phương án bồi thường GPMB dự án Cầu Vĩnh Thịnh 37 Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây (2013), Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Sơn Tây, Hồ sơ phương án bồi thường GPMB dự án Bãi rác Xuân Sơn 77 ... NÔNG NGHIỆP TỪ THỰC TIỄN THỊ XÃ SƠN TÂY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 56 3.1 Định hướng hoàn thiện pháp luật bồi thường nhà nước thu hồi đất nông nghiệp từ thực tiễn thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội .56... đề lý luận pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp Chương 2: Thực trạng pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thực tiễn thực thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội Chương... HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI THỊ XÃ SƠN TÂY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 13 2.1 Thực trạng pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất Nông nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thị xã sơn tây, thành phố hà nội , Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thị xã sơn tây, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan