1 1 BT TÍNH đơn điệu d1 3

22 66 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2019, 09:46

Sau bao năm chinh chiến tôi cũng đã thu lượm được một vài bí kíp về các môn học trong rất nhiều hoàn cảnh khác nhau , nghe có vẻ giống phim trung quốc , mỗi lần rơi xuống vực lại có một bí kíp võ công mới xuất hiện. Nhưng phải nói rằng người may mắn cũng phải có một tố chất nào đó nhất định, yếu tố đọc hiểu được đặt lên đầu tiên và yếu tố còn lại là hoàn cảnh và sự thấm nhuần khi chúng ta không còn việc nào khác để làm . Tôi thấy tài liệu này khá thú vị và phù hợp cho giáo viên cũng như học sinh, hi vọng còn có thể cung cấp hơn nữa cho các bạn. ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm TÍNH ĐƠN ĐIỆU DẠNG 1: LÝ THUYẾT VỀ TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ Câu 1: Câu 2: Câu 3: Hàm số y   x  x  đồng biến khoảng đây? 2;0  2; � �; 2  2;� A   B   2;2   �; 2   0;2  C  D f  x ( x)  0, x �(0;  �) , biết f    Khẳng định Hàm số có đạo hàm � f � sau xảy ra? f  3  f  2016   f  2017  A B f  1  f    f  3  C D Hàm số y  x  x  đồng biến khoảng nảo sau đây? A Câu 5: Câu 6: Câu 7:  2; ,  3; � f  x Hàm số C Câu 4:   2; � B D  �;   ,  0;   0;3 0;� đồng biến khoảng  , khẳng định sau ? �4 � �5 � f � � f � � f  f  1 f  f  f  f  2 A �3 � �4 � B   C   D   f  x f�  x  �0 , x � 0;3 f �  x   , x � 1;  Khẳng định Cho hàm số có tính chất sau sai? f  x  0;1 A Hàm số đồng biến khoảng f  x  2;3 B Hàm số đồng biến khoảng f  x  1;  C Hàm số hàm (tức không đổi) khoảng f  x  0;3 D Hàm số đồng biến khoảng y  f  x f�  x  �0, x � 0;3 f �  x   x � 1; 2 Cho hàm số có tính chất Hỏi khẳng định sau sai? f  x  0;3 A Hàm số đồng biến khoảng f  x  2;3 B Hàm số đồng biến khoảng f  x  0;1 C Hàm số đồng biến khoảng f  x  1;  D Hàm số hàm (tức không đổi) khoảng y  f  x  a; b  (với a  b ) Xét mệnh đề sau: Cho hàm số xác định, có đạo hàm đoạn f�  x   0, x � a; b  hàm số y  f  x  đồng biến khoảng  a; b  i) Nếu f�  x   có nghiệm x0 f �  x  đổi dấu từ dương sang âm qua x0 ii) Nếu phương trình File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm f�  x  �0, x � a; b  hàm số y  f  x  nghịch biến khoảng  a; b  iii) Nếu Số mệnh đề mệnh đề là: A B C D y  f  x  a; b  Mệnh đề ? Câu 8: Cho hàm số đơn điệu f� f�  x  �0, x � a; b   x   0, x � a; b  A B f� f�  x  không đổi dấu khoảng  a; b   x  �0, x � a; b  C D y  f  x  a; b  Phát biểu sau ? Câu 9: Cho hàm số có đạo hàm y  f  x  a; b  f �  x  �0, x � a; b  A Hàm số đồng biến y  f  x  a; b  f �  x  �0, x � a; b  f �  x   B Hàm số đồng biến x � a; b  hữu hạn giá trị y  f  x  a; b  f �  x   0, x � a; b  C Hàm số đồng biến y  f  x  a; b  f �  x  �0, x � a; b  D Hàm số đồng biến Câu 10: Hàm số y  x  x  x  đồng biến khoảng khoảng sau?  0;   2;  C D f  x f�  x   0, x  Biết f  1  , hỏi khẳng định Cho hàm số có đạo hàm � sau xảy ra? f    f  3  f  2016   f  2017  A B f  2  f  1  C D � Hàm số sau nghịch biến x2 y x 1 A y   x  x  B y  log x C D y   x  x  Phát biểu sau đúng? f�  x  �0 x � a; b  hàm số y  f  x  đồng biến  a; b  A Nếu f�  x   x � a; b  hàm số y  f  x  đồng biến  a; b  B Nếu y  f  x  a; b  f �  x  �0 x � a; b  C Hàm số đồng biến y  f  x  a; b  f �  x   x � a; b  D Hàm số đồng biến y  f  x Cho K khoảng khoảng đoạn Hàm số liên tục xác định K Mệnh đề không đúng? f�  x  �0, x �K hàm số y  f  x  đồng biến K A Nếu y  f  x f�  x   0, x �K B Nếu hàm số hàm số K f�  x   0, x �K hàm số y  f  x  không đổi K C Nếu y  f  x f�  x  �0, x �K D Nếu hàm số đồng biến K A Câu 11: Câu 12: Câu 13: Câu 14:  1;3 B  4;5 File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm f  x đồng biến tập số thực �, mệnh đề sau đúng? x , x ��� f  x1   f  x2  x  x2 ��� f  x1   f  x2  A Với B Với x  x2 ��� f  x1   f  x2  x , x ��� f  x1   f  x2  C Với D Với 2 y  f  x   x  có tính chất Câu 16: Hàm số A Đồng biến � B Nghịch biến � C Nghịch biến khoảng xác định D Đồng biến khoảng xác định y  f  x  a; b  Mệnh đề sau sai ? Câu 17: Cho hàm số có đạo hàm f�  x   với x � a; b  hàm số đồng biến  a; b  A Nếu y  f  x  a; b  f �  x  �0 với x � a; b  B Nếu hàm số nghịch biến y  f  x  a; b  f �  x   với x � a; b  C Nếu hàm số đồng biến f�  x   với x � a; b  hàm số nghịch biến  a; b  D Nếu Câu 18: Cho hàm số f có đạo hàm khoảng I Xét mệnh đề sau: f�  x  �0 , x �I (dấu xảy số hữu hạn điểm I ) hàm số đồng (I) Nếu biến I f�  x  �0 , x �I (dấu xảy số hữu hạn điểm I ) hàm số (II) Nếu nghịch biến I f�  x  �0 , x �I hàm số nghịch biến khoảng I (III) Nếu f�  x  �0 , x �I f �  x   vơ số điểm I hàm số f nghịch (IV) Nếu Câu 15: Cho hàm số biến khoảng I Trong mệnh đề Mệnh đề đúng, mệnh đề sai? A I, II, III IV B I II đúng, III IV sai C I, II III đúng, IV sai D I, II IV đúng, III sai y  f  x  a; b  Phát biểu sau ? Câu 19: Cho hàm số có đạo hàm y  f  x  a; b  f �  x  �0, x � a; b  A Hàm số đồng biến y  f  x  a; b  f �  x  �0, x � a; b  f �  x   B Hàm số đồng biến x � a; b  hữu hạn giá trị y  f  x  a; b  f �  x  �0, x � a; b  C Hàm số đồng biến y  f  x  a; b  f �  x   0, x � a; b  D Hàm số đồng biến f x Câu 20: Cho hàm hàm số   đồng biến tập số thực �, mệnh đề sau ? x  x2 �� � f  x1   f  x2  x , x �� � f  x1   f  x2  A Với B Với x  x2 �� � f  x1   f  x2  x , x �� � f  x1   f  x2  C Với D Với Câu 21: Hàm số y  x  x  x  nghịch biến khoảng 1� � �;  � � � A � B  1;  � File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A �1 �  ;1� � � � C Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm 1� � �;  � � �và  1;  � D � Câu 22: Cho hàm số y  x  x  x  Mệnh đề ? �1 � � ;1� A Hàm số nghịch biến khoảng �3 � B Hàm số nghịch biến khoảng � 1� �; � � � � �1 � � ;1�  1; � C Hàm số đồng biến khoảng �3 � D Hàm số nghịch biến khoảng f  x  a; b  Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? Câu 23: Cho hàm số có đạo hàm khoảng f  x  a; b  f  x  �0 với x thuộc  a; b  A Nếu hàm số đồng biến f�  x   với x thuộc  a; b  hàm số f  x  đồng biến  a; b  B Nếu f�  x   với x thuộc  a; b  hàm số f  x  nghịch biến  a; b  C Nếu f  x  a; b  f  x   với x thuộc  a; b  D Nếu hàm số đồng biến DẠNG 2: NHẬN DẠNG BBT, NHẬN DẠNG HÀM SỐ Câu 24: Hàm số sau đồng biến �? y x2 A y  x x3 C Câu 25: Bảng biến thiên hình vẽ hàm số x4 2 x  y 2x  x 1 A B Câu 26: Bảng biến thiên sau hàm số y B y  x  x  x  D y  x  x  C y 2 x  x 1 D y 2 x x 1 x2 2x 1 2x  2x  y y y 2x  x 1 x 1 x 1 A B C D Câu 27: Cho bảng biến thiên hình vẽ bên Hỏi bảng biến thiên hàm số hàm số sau? y File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A y x2 x 1 y x2 x 1 Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm y x 3 x 1 A B C DẠNG 3: XÉT TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ (BIẾT ĐỒ THỊ, BBT) Câu 28: Cho hàm số y  f  x D y x  x 1 có bảng biến thiên sau: Hàm số đồng biến khoảng đây?  �;1  1; �  0;1  �;0  A B C D y  f  x Câu 29: Cho hàm số có bảng biến thiên hình Mệnh đề sau đúng? 1� � �;  � � �và  3; � A Hàm số cho nghịch biến khoảng � �1 �  ; �� � � B Hàm số cho đồng biến khoảng �  �;3  3; � D Hàm số cho nghịch biến khoảng y  f  x  a; b  Cho hàm số xác định khoảng C Hàm số cho đồng biến khoảng Câu 30: có đồ thị hình bên Trong khẳng định đây, khẳng định sai? File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A B f�  x2   f�  x3   Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm y  f  x  a; b  C Hàm số có đạo hàm khoảng f �x  D   y  f  x Câu 31: Cho hàm số có bảng biến thiên hình vẽ bên Khẳng định sau đúng? A Hàm số B Hàm số f  x f  x đồng biến khoảng  �;1 � 1; � đồng biến �  �;1  1; � f  x  �;   2; � D Hàm số đồng biến khoảng y  f  x Hàm số có bảng biến thiên sau: C Hàm số Câu 32: f  x đồng biến khoảng Khẳng định sau đúng?  2; � A Hàm số nghịch biến �  �;  ,  2; � C Hàm số đồng biến Câu 33: Cho hàm số y  f  x B Hàm số nghịch biến �\  2 D Hàm số nghịch biến  �;  , có bảng biến thiên sau File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm y  f  x Hàm số đồng biến khoảng đây?  0;  �  �;    2;0  A B C y  f  x Câu 34: Cho hàm số có bảng biến thiên sau D  0;3 y  f  x Hàm số đồng biến khoảng đây?  �;1  1;1  0;1  1; � A B C D y  f  x  �; � , có bảng biến thiên hình Câu 35: Cho hàm số xác định liên tục khoảng sau: Mệnh đề sau ?  1; �  �;1 C Hàm số nghịch biến khoảng A Hàm số nghịch biến khoảng Câu 36: Cho hàm số y  �; 2   1; � D Hàm số đồng biến khoảng B Hàm số đồng biến khoảng 2x 1  x Khẳng định sau sai? A Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận cắt điểm �\  1 B Hàm số đồng biến  �;1  1; � C Hàm số đồng biến khoảng D Hàm số khơng có cực trị y  f  x Câu 37: Cho hàm số có bảng biến thiên sau: I  1; 2  File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm Hàm số cho đồng biến khoảng đây?  �; �  2;�  1;�  0;3 A B C D ax  b y cx  d với a , b , c , d số thực Câu 38: Đường cong hình bên đồ thị hàm số Mệnh đề đúng?  có hai nghiệm phân biệt A y�  , x �1 C y�  vô nghiệm B y� �0 , x �� D y� Câu 39: Bảng biến thiên sau bảng biến thiên hàm số sau ? A y   x  3x  y   x3  x  B y  x  x  C y   x  x  y mx  x  m  đồng biến khoảng Câu 40: Có giá trị nguyên tham số m để hàm số xác định? A B C Vô số y  f  x Câu 41: Cho hàm số có bảng biến thiên hình Tìm mệnh đề mệnh đề sau  �; 2  A Hàm số nghịch biến khoảng D D B Hàm số nghịch biến khoảng  2; � File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm  4; 1  �;3 C Hàm số đồng biến khoảng D Hàm số đồng biến khoảng y  f  x Câu 42: Cho hàm số có bảng biến thiên sau: y  f  x Hàm số nghịch biến khoảng đây?  2;   0;  �  �;    3; 1 A B C D y  f  x y  f  x Câu 43: Cho đồ thị hàm số có đồ thị hình vẽ Hàm số đồng biến khoảng đây?  0;  D  2;  � y  f  x Hàm số đồng biến khoảng đây?  2; 1  1;1  2;1 A B C y  f  x Câu 45: Cho hàm số có bảng biến thiên sau: D  1;  A  2;  Câu 44: Hàm số y  f  x B   �;  C có đồ thị sau File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm y  f  x Hàm số đồng biến khoảng sau đây?  0; �  �;5  0;  A B C y  f  x Câu 46: Cho hàm số có bảng biến thiên sau D  2; � y  f  x Hàm số đồng biến khoảng đây?  �; 1  1; �  0;1  1;  A B C D Câu 47: Tìm khoảng đồng biến hàm số y   x  x   2;0   0;   0;3  1;3 A B C D ( x ) Câu 48: Cho hàm số y  f ( x) có đạo hàm liên tục � Bảng biến thiên hàm số y  f � � x� y f�  � x � � nghịch biến khoảng cho hình vẽ bên Hàm số A  4; 2  Câu 49: Cho hàm số y  f  x B  0;  C  2;0  D  2;  có bảng biến thiên hình vẽ Mệnh đề sau sai?  0;3  2; � B Hàm số cho đồng biến khoảng A Hàm số cho nghịch biến khoảng File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 10 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm  3; �  �;1 D Hàm số cho đồng biến khoảng y  f  x Cho hàm số có bảng biến thiên hình bên C Hàm số cho đồng biến khoảng Câu 50: Mệnh đề sau đúng?  1;0   0;1 B Hàm số nghịch biến khoảng  0; �  1;1 C Hàm số đồng biến khoảng D Hàm số nghịch biến khoảng f  x f  x Cho hàm số liên tục � có đồ thị hình vẽ đây, hàm số đồng biến A Hàm số đồng biến khoảng Câu 51: khoảng nào? A  1; � Câu 52: Cho hàm số y  f  x B  1;1 C  �;0  D  �; 1 có bảng biến thiên sau: y  f  x Hàm số đồng biến khoảng đây?  3;   �;  1  2;  �  1;  A B C D y  f  x y f�  x  hình vẽ xét Câu 53: Cho hàm số có đạo hàm liên tục � có đồ thị hàm g  x   f   x2  hàm số Mệnh đề sai? File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 11 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm y 1 O x 2 f  x  1;0  B Hàm số g  x f  x  2;  � C Hàm số đồng biến D Hàm số y  f  x Cho hàm số có bảng biến thiên hình vẽ bên A Hàm số Câu 54: g  x đồng biến nghịch biến  �;  đạt cực trị x  Mệnh đề sau sai?  3;  �  �;1 B Hàm số cho đồng biến khoảng  2;  � C Hàm số cho đồng biến khoảng  0;3 D Hàm số cho nghịch biến khoảng y  f  x Cho hàm số có bảng biến thiên sau: A Hàm số cho đồng biến khoảng Câu 55: Mệnh đề đúng? A Hàm số đồng biến khoảng  1;  � B Hàm số nghịch biến khoảng File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay  1;1 Trang 12 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A C Hàm số đồng biến khoảng Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm  �;1 D Hàm số nghịch biến khoảng  �;  � ? Câu 56: Hàm số sau nghịch biến khoảng 3 A y   x  x  x B y   x  x  C y x 1 x2 y D ax  b f  x  cx  d có đồ thị hình bên Câu 57: Cho hàm số  1; 3 x 1 x3 Xét mệnh đề sau:  �;1  1; �  �; 1  1; � Hàm số nghịch biến khoảng Hàm số đồng biến khoảng Hàm số đồng biến tập xác định Số mệnh đề là: A B C y  f  x y f�  x  có đồ thị hình vẽ Câu 58: Cho hàm số Hàm số y  f   ex  Hàm số 0; ln 3 A  đồng biến khoảng: 2; � B  C  �;1 y  f  x Câu 59: Cho hàm số có bảng biến thiên hình vẽ bên Hàm số khoảng khoảng sau đây? D D y  f  x File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay  1;  nghịch biến Trang 13 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A  �;  1 A  3;   B  0;  � B  2;  1 Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm  1;   1; 1 C D y f�  x  cho hình bên Hàm số có đồ thị hàm số y  f  x Câu 60: Cho hàm số y  2 f   x   x nghịch biến khoảng Câu 61: Cho hàm số f  x C  1;  D  0;  có bảng biến thiên sau Tìm mệnh đề đúng?  �;1 nghịch biến khoảng y  f  x  1;1 B Hàm số đồng biến khoảng y  f  x  2;2  C Hàm số đồng biến khoảng y  f  x  1; � D Hàm số nghịch biến khoảng 2x  y  x Mệnh đề sau đúng? Câu 62: Cho hàm số �\  1  �;1  1;  � A Hàm số đồng biến B Hàm số đồng biến  �;1 � 1;  �  �;1 C Hàm số đồng biến D Hàm số nghịch biến  1;  � y  f  x y  f  x Câu 63: Cho hàm số có đồ thị hình vẽ Hàm số đồng biến khoảng ? A Hàm số y  f  x File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 14 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A  �;0  Câu 64: Cho hàm số y  f  x B  2; � Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm C  0;  D  2;  có bảng biến thiên hình vẽ bên y  f  x Hàm số đồng biến khoảng đây?  3;  �  �;1  2;   0;  A B C D y  f  x Câu 65: Cho hàm số liên tục R có bảng xét dấu đạo hàm hình bên Hàm số y  f  x nghịch biến khoảng sau ? � x � 2 y� A   2;1  Câu 66: Cho hàm số y  f  x  B   1;3 xác định, liên tục  C �\  1  �; 2  D  3; � có bảng biến thiên sau: Khẳng định sau khẳng định sai?  2;0  A Hàm số nghịch biến khoảng B Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng C Đồ thị hàm số khơng có điểm chung với trục hồnh D Hàm số có hai điểm cực trị y  f  x y  f  x Câu 67: Cho hàm số có đồ thị hình vẽ Hàm số đồng biến khoảng đây? File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 15 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A  �;0  Câu 68: Cho hàm số y  f  x B  2;  Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm C  2;  � D  0;  liên tục � có bảng biến thiên hình dây Hỏi hàm số cho đồng biến khoảng khoảng đây?  �;0   1;0   1;   0; � A B C D y  f  x Câu 69: Cho hàm số có bảng biến thiên hình bên Mệnh đề sau đúng?  1;1  1;  B Hàm số đồng biến khoảng  0;1  0; � C Hàm số nghịch biến khoảng D Hàm số đồng biến khoảng y  f  x Cho hàm số có đồ thị hình vẽ Chọn mệnh đề A Hàm số nghịch biến khoảng Câu 70:  1;1  0; � C Hàm số tăng khoảng A Hàm số tăng khoảng  2;1  2;  D Hàm số tăng khoảng B Hàm số tăng khoảng Câu 71: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến � File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 16 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A C f  x  x  2x  4 f  x   x  x  3x  y  f ( x ) Câu 72: Cho hàm số có đồ thị hình Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm 2x 1 x 1 B f x  x2  4x  D   f  x  Hãy chọn đáp án  �;   2; �  1;   2;3 C Hàm số đồng biến A Hàm số đồng biến  2; � Câu 73: Cho hàm số y  f  x B Hàm số nghịch biến D Hàm số nghịch biến  0;   �;0  liên tục � có bảng biến thiên sau g  x  f   x  Có mệnh đề số mệnh đề sau hàm số ? g  x  4; 2  I Hàm số đồng biến khoảng g  x  0;  II Hàm số nghịch biến khoảng g  x III Hàm số đạt cực tiểu điểm 2 g  x IV Hàm số có giá trị cực đại 3 A B C D Câu 74: Hàm số y   x  x  đồng biến khoảng đây?  �;   �;0   2; � A B  0; �  0;  C D y  f  x y f�  x  có đồ thị hình vẽ bên Hàm số Câu 75: Cho hàm số Biết hàm số y  f   x2  đồng biến khoảng File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 17 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A  2; 1 Câu 76: Cho hàm số y  f  x B  1;0  Hàm số y f�  x Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm C  0;1 Mệnh đề sau đúng? A Hàm số cho đồng biến  �\  1 B Hàm số cho đồng biến khoảng  2;3 D  1;  có đồ thị hình vẽ Hàm số đồng biến khoảng: �;   1;1  0;1 A B C y  f  x Câu 77: Cho hàm số có bảng biến thiên hình vẽ:  D  �;  1 �;  C Hàm số cho đồng biến khoảng  D Hàm số cho đồng biến � y  f  x Câu 78: Cho hàm số liên tục � có bảng biến thiên hình vẽ File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 18 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm Cho mệnh đề sau:  �; 3  3; 2  I Hàm số đồng biến khoảng  �; 2  II Hàm số đồng biến khoảng  2; � III Hàm số nghịch biến khoảng  �;5 IV Hàm số đồng biến Có mệnh đề mệnh đề A B C y  f  x Câu 79: Cho hàm số có đồ thị hình vẽ bên D Hàm số nghịch biến khoảng đây? 2;� 0;  �;0  A B C y  f  x Câu 80: Cho hàm số có bảng biến thiên sau     D  2;2  Mệnh đề sau sai?  0;3  �;1 B Hàm số cho đồng biến khoảng  2; � C Hàm số cho đồng biến khoảng  3; � D Hàm số cho đồng biến khoảng y  f  x y f�  x  có đồ thị hình vẽ bên Cho hàm số Biết hàm số A Hàm số cho nghịch biến khoảng Câu 81: File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 19 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm y  f  x  3x  Hàm số đồng biến khoảng đây? �1 � � 1� � 1� �; � 2; � � ;  �� � � � A �2 B � � C � � Câu 82: Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số có  a �0  Hàm số đồng biến dạng y  ax  bx  cx  d �1 � �; � D �3 � khoảng đây?  1;1  1; � A B C  �;1 D  1; � y  f  x Câu 83: Cho hàm số có đồ thị hình bên Đặt h  x   3x  f  x  h  1 h   h  3 Hãy so sánh , , ? h  3  h    h  1 A B h    h  1  h  3 h  3  h    h  1 h  1  h    h  3 C D y  f  x y  f  x Câu 84: Cho đồ thị hàm số có đồ thị hình vẽ bên Hàm số nghịch biến khoảng đây?  0;   �;  A B Câu 85: Cho đồ thị hàm số hình vẽ Mệnh đề ?  1; � A Hàm số nghịch biến  �; 1 C Hàm số nghịch biến C  2;  B Hàm số đồng biến D  0; �  1; � D Hàm số đồng biến � File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 20 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Câu 86: Cho hàm số y  f  x có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề sau hàm số đó?  1;   0;  C Đồng biến khoảng y  f  x �\  1 Hàm số xác định A Đồng biến khoảng Câu 87: Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm  0;3  3;0  D Nghịch biến khoảng B Nghịch biến khoảng có bảng biến thiên hình dưới: Khẳng định sau sai? f  x f  x A có cực đại B đạt cực đại x  f  x f  x  1;1  �;1 C đồng biến khoảng D đồng biến khoảng y  f  x Câu 88: Cho hàm số có bảng biến thiên sau y  f  x Hàm số nghịch biến khoảng đây?  0;1  1;1  1;0  A B C y  f  x Câu 89: Cho hàm số có bảng biến thiên sau: File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay D  �; 1 Trang 21 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng:  �;0  � 2; � A Hàm số đồng biến tập  0;  B Hàm số nghịch biến khoảng  �;  C Hàm số đồng biến khoảng  �;   2; � D Hàm số đồng biến khoảng y  f  x Câu 90: Cho đồ thị hàm số liên tục � có đồ thị hình vẽ bên Khẳng định sau ?  1;3  6; � B Hàm số nghịch biến khoảng  �;3  3;6  C Hàm số đồng biến khoảng D Hàm số nghịch biến khoảng f  x   ax3  bx  cx  d Cho hàm số có đồ thị hình bên dưới: A Hàm số đồng biến khoảng Câu 91: Mệnh đề sau sai?  1;  �  �;1 C Hàm số đồng biến khoảng A Hàm số đồng biến khoảng  �;0   0;1 D Hàm số nghịch biến khoảng B Hàm số đồng biến khoảng Câu 92: Hàm số y  x  3x  nghịch biến khoảng sau đây?  �; 2   0; �  2;0  A B C File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay D � Trang 22 ... 1 � �; � D 3 � khoảng đây?  1; 1  1; � A B C  � ;1 D  1; � y  f  x Câu 83: Cho hàm số có đồ thị hình bên Đặt h  x   3x  f  x  h  1 h   h  3 Hãy so sánh , , ? h  3 ... Quan A y x2 x 1 y x2 x 1 Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm y x 3 x 1 A B C DẠNG 3: XÉT TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ (BIẾT ĐỒ THỊ, BBT) Câu 28: Cho hàm số y  f  x D y x  x 1 có bảng biến...  f  x f�  x  �0, x �K D Nếu hàm số đồng biến K A Câu 11 : Câu 12 : Câu 13 : Câu 14 :  1; 3 B  4;5 File Word liên hệ: 097806 416 5 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 1 BT TÍNH đơn điệu d1 3, 1 1 BT TÍNH đơn điệu d1 3

Từ khóa liên quan