đề thi thử vật lý thpt 2019 có đáp án số 2

13 69 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2019, 09:06

t3  2t1  0,5t2  2T log  T Vậy tai thời điểm t3 2T log 3T NY 2 T   17 NX Câu 26: Đáp án C + Z  R  Z L2    I  U 8 A Z + U L  I Z L  8.4  32 V + U L N1   U  64 V U N2 Câu 27: Đáp án A + Khi sử dụng hiệu điện khơng đổi I  + Khi sử dụng điện áp xoay chiều I '  U  R  80  R U '  Z L     R  60  2  I' R  ZL U' Trang 10 Câu 28: Đáp án C n nhc 2, 77.1022.6, 625.1034.3.108  t   107 s + P 6 t t 100000.10 0,55.10 Câu 29: Đáp án A + Ta có: Ed  Q 1 q 1 Qmax Ed max    q  max 2C 2 C + Vậy góc quét thời gian     t  2  T  1, 2.103 s T + Góc qt điện tích giảm từ Qmax t  Qmax     1, 2.103  2.104 s 3.2 Câu 30: Đáp án C + Khoảng thời gian từ t1 đến t2 vật từ vị trí vmax đến vị trí vmax  nên góc qt   + t  t2  t1  + t3  t   T  T 1 s 3.2 T  6  Góc quét từ t2 đến t3    + Dựa vào đường tròn ta tìm quãng đường vật từ t2 đến t3  30  15  là: s   A  A.c os    A  7,5  A  cm 6    vmax   2 A  1, 76 m/s T Câu 31: Đáp án D + Tụ ghép song song nên C  C1  C2  F + Dòng điện ổn định mạch I  + U max E  3.103 A r Qmax I max I max LC 3.103 0, 4.103      0, 06 V C C C 106 Câu 32: Đáp án D + Vị trí vân sáng trùng tương ứng là: 0, 4k1  0, 48k2  0, 72k3  5k1  6k2  9k3 Trang 11 + Vì M N vị trí liên tiếp cho vạch sáng màu vạch trung tâm nên tương ứng ta có:  M : k1  18, k2  15, k3  10   N : k1  36, k2  30, k3  20  x  17  + Vì khơng tính M N nên  y  14 z    x  y  z  40 Câu 33: Đáp án D Câu 34: Đáp án A + Gọi số hạt nhân lúc đầu đồng vị N0 t   T1  N1  N N1  N  12, 25%  + Sau thời gian t1:  Mà  t1  80 ngày  t2 N  T2  N  N + Sau thời gian t2  N1  N  25%   t2  40 ngày N0 t1 2 t2 Câu 35: Đáp án C + Năng lượng cần cho nhà máy hoạt động 365 ngày là:   P.t  + Số hạt n  +m= m Pci 1920.106.365.24.60.60 t  H 0,3     6,3072.1027 1 3, 2.1011 n 100  6,8 235 NA 36 Câu 36: Đáp án A + Vị trí vân sáng trùng tương ứng 0, 42k1  0,54k2  0,588k3  35k1  45k2  49k3  k1  63, k  49, k3  45 + Ứng với vân tối kt1  63  0,5  0,5  62, kt  48, k3  44 + Vậy vị trí vân tối gần vân trung tâm ứng với kt  31, k2  24, k3  22 + x  k1 1.D a  0, 01323 m Câu 37: Đáp án D + Ta có: LN  LM  20 dB  10log P P  10log  20 4ON I0 4OM I0 Trang 12  OM  10  OM  10.ON  150 m  MN  OM  ON  135 m ON + Vì thiết bị chuyển động với giai đoạn nên ta coi giai đoạn chuyển động nhanh dần với a 5 m/s2 giai đoạn chuyển động chậm dần với gia tốc a  m/s2 đến dừng lại N 12 12 * Giai đoạn ta có: v   2as1  s1  v2 2a * Giai đoạn ta có:  v  2as2  s  v2 2a Mà s2  s1  MN  135  v  7,5 m/s v   at1  t1  18 +  0  v  at2  t2  18  t = 36 s gần với giá trị đáp án D Câu 38: Đáp án D Câu 39: Đáp án C Câu 40: Đáp án C + U MB  U Z MB  Z U 1 Z  2Z L ZC R  Z C2 + Khi U MB max U MB  L 2U R R  Z L2  Z L + Khi U MB Z C   U1  U MB   400  Z L  300  U R R  Z L2  111 V Trang 13 ... dần với a 5 m/s2 giai đoạn chuyển động chậm dần với gia tốc a  m/s2 đến dừng lại N 12 12 * Giai đoạn ta có: v   2as1  s1  v2 2a * Giai đoạn ta có:  v  2as2  s  v2 2a Mà s2  s1  MN ... v  at2  t2  18  t = 36 s gần với giá trị đáp án D Câu 38: Đáp án D Câu 39: Đáp án C Câu 40: Đáp án C + U MB  U Z MB  Z U 1 Z  2Z L ZC R  Z C2 + Khi U MB max U MB  L 2U R R  Z L2  Z...Câu 28 : Đáp án C n nhc 2, 77.1 022 .6, 625 .1034.3.108  t   107 s + P 6 t t 100000.10 0,55.10 Câu 29 : Đáp án A + Ta có: Ed  Q 1 q 1 Qmax Ed max    q  max 2C 2 C + Vậy góc
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử vật lý thpt 2019 có đáp án số 2 , đề thi thử vật lý thpt 2019 có đáp án số 2