Polime và vật liệu polime (607 câu)

135 140 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2019, 22:54

POLIME- VẬT LIỆU POLIME Câu 1: Để tạo thành thủy tinh hữu (plexiglat), người ta tiến hành trùng hợp: A CH3-COO-C(CH3)=CH2 B CH2=CH-CH=CH2 C CH3-COO-CH=CH2 D CH2=C(CH3)-COOCH3 Câu 2: Polime có cấu trúc mạng lưới khơng gian là: A Polietilen B Poli(vinyl clorua) C Amilopectin D Nhựa bakelit Câu 3: Khẳng định sau ? A Đun nóng tinh bột với dung dịch axit xảy phản ứng khâu mạch polime B Trùng hợp axit  - amino caproic thu nilon-6 C Polietilen polime trùng ngưng D Cao su buna có phản ứng cộng Câu 4: Nhận xét sau ? A Đa số polime dễ hòa tan dung mơi thơng thường B Đa số polime khơng có nhiệt độ nóng chảy xác định C Các polime bền vững tác động axit, bazơ D Các polime dễ bay Câu 5: Phát biểu sau đúng: A Tất polime tổng hợp điều chế phản ứng trùng ngưng B Tất polime không tác dụng với axit hay bazơ C Protein loại polime thiên nhiên D Cao su buna-S có chứa lưu huỳnh phân tử Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu sau thành phần sản phẩm thu khác với chất lại ? A Protein B Cao su thiên nhiên C Chất béo D Tinh bột C tơ nilon-6,6 D tơ visco Câu 7: Tơ sản xuất từ xenlulozơ ? A tơ tằm B tơ capron Câu 8: Cho dãy polime gồm: tơ tằm, tơ capron, nilon - 6,6, tơ nitron, poli(metyl metacrylat), poli(vinyl clorua), cao su buna, tơ axetat, poli(etylen terephtalat) Số polime tổng hợp từ phản ứng trùng hợp là: A B C D Câu Polime sau có cấu trúc mạch phân nhánh? A Amilozơ B Xenlulozơ C Amilopectin D Polietilen Câu 10: Tơ sau thuộc loại tơ bán tổng hợp? A Tơ visco B Tơ tằm C Tơ lapsan D Tơ nilon-6,6 Câu 11: Dãy chất có khả tham gia phản ứng thủy phân dung dịch H2SO4 lỗng, nóng là: A nilon-6,6; nilon-6; amilozơ B polistiren; amilopectin; poliacrilonitrin C tơ visco; tơ axetat; polietilen D xenlulozơ; poli(vinyl clorua); nilon-7 Câu 12: Polime sau không được dùng làm chất dẻo? A Polietilen B Poli (vinyl clorua) C Poli(metyl metacrylat) D Poli acrilonitrin Câu 13: Chất polime trùng hợp? A Nhựa novolac B Xenlulozơ C tơ enang D Teflon Câu 14: Cho polime: polietilen, tơ nitron, tơ capron, nilon–6,6, tinh bột, protein, cao su isopren cao su buna–N Số polime có chứa liên kết –CONH– phân tử A B C D Câu 15: Poli(metyl metacrylat) loại chất nhiệt dẻo, bền, cứng, suốt, không bị vỡ vụn va chạm bền với nhiệt, bền với nhiều loại hóa chất (axit, bazơ, nước, ancol, xăng, ) Trong thực tế, sử dụng để chế tạo kính máy bay, ơtơ, xương giả, giả, kính bảo hiểm, Phát biểu poli(metyl metacrylat) không đúng? A thuộc loại polieste B Là polime có cấu trúc mạch khơng phân nhánh C Tổng hợp phản ứng trùng hợp D Dùng để chế tạo thủy tinh hữu plexiglas Câu 16: Cho monome sau: stiren, toluen, metylaxetat, vinylaxetat, metylmetacrylat, metylacrylat, propilen, benzen, axit etanoic, axit ε–aminocaproic, caprolactam Số monome tham gia phản ứng trùng hợp A B C D ĐÁP ÁN Câu 1: Chọn D - Phương trình phản ứng: Câu 2: Chọn D - Các polime mạch phân nhánh thường gặp amilopectin glicozen - Các polime mạch không gian thường gặp cao su lưu hóa nhựa rezit (nhựa bakelit) - Các polime mạch không phân nhánh thường gặp lại Câu 3: Chọn D A Sai, Đun nóng tinh bột với dung dịch axit xảy phản ứng cắt mạch polime B Sai, Trùng hợp axit  -aminocaproic thu nilon-6 C Sai, Polietilen polime điều chế từ phản ứng trùng hợp D Đúng, Trong phân tử cao su buna: ( CH  CH  CH – CH ) liên kết đơi C = C, nên tham gia phản ứng cộng Câu 4: Chọn B A Sai, Đa số polime không tan dung môi thông thường B Đúng, Hầu hết polime nhiệt độ nóng chảy xác định, nóng chảy nhiệt độ rộng C Sai, Lấy ví dụ như: D Sai, Các polime không bay Câu 5: Chọn C A Sai, Các polime tổng hợp điều chế phản ứng trùng ngưng trùng hợp Lấy ví dụ: trùng hợp vinyl clorua B Sai, Poli(vinyl axetat) (PVA) tác dụng với dung dịch NaOH hay cao su thiên nhiên tác dụng với HCl: C Đúng, Protein loại polime thiên nhiên có tơ tằm, lông cừu, len D Sai, Trong cấu trúc cao su buna – S khơng có chứa lưu huỳnh xt,t ,p n CH  CH  CH  CH  n CH  CH  C H   [CH  CH  CH  CH  CH  CH  C H  ] Buta 1,3 ien Câu A Câu D Câu C Câu C Câu 10 A Câu 11 A Câu 12 D Câu 13 D Câu 14 C Câu 15 A Câu 16 A Stiren Poli  butadien stiren   Cao su Buna S Câu 1: Sự kết hợp phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime), đồng thời có loại phân tử nhỏ (như nước, amoniac, CO2 ) gọi là:(lop12-4) A peptit hoá B polime hoá C tổng hợp D trùng ngưng Câu 2: Ở Polime dùng làm ống dẫn nước, đồ giả da, vải che mưa là: A PVA B PP C PVC D PS Câu 3: Polime sau tổng hợp phản ứng trùng hợp? A Poli(vinyl clorua) B Polisaccarit 6,6 C Protein D Nilon - Câu 4: Cho sơ đồ sau : CH4  X  Y  Z  Cao su Buna Tên gọi X, Y, Z sơ đồ là: A axetilen, etanol, butađien B anđehit axetic, etanol, butađien C axetilen, vinyl axetilen, buta -1,3 - đien D etilen, vinylaxetilen, butađien Câu 5: Trong số loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon - 6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, loại tơ thuộc loại tơ nhân tạo? A Tơ tằm tơ enang tơ nilon - 6,6 C Tơ nilon - 6,6 tơ capron B Tơ visco D Tơ visco tơ axetat Câu 6: Không nên ủi (là) nóng quần áo nilon, len, tơ tằm, vì: A len, tơ tằm, tơ nilon bền với nhiệt B len, tơ tằm, tơ nilon có nhóm (-CO-NH-) phân tử bền với nhiệt C len, tơ tằm, tơ nilon mềm mại D len, tơ tằm, tơ nilon dễ cháy Câu 7: Nhựa PE (polietilen) điều chế trực tiếp từ chất sau đây? A.C H khác B C H C C H D Ý kiến Câu 8: Để phân biệt da thật da giả làm PVC, người ta thường dùng phương pháp đơn giản là: A đốt thử B thuỷ phân C ngửi D cắt Câu 9: Tơ nitron dai, bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt, thường dùng để dệt vải may quần áo ấm Trùng hợp chất sau tạo thành polime dùng để sản xuất tơ nitron? A CH2 = CH - CN B CH2 = CH - CH3 C H2N - [CH2]5 - COOH [CH2]6 - NH2 D H2N - Câu 10: Polime sau có dạng phân nhánh? A Poli (vinyl clorua) B Amilopectin C Polietilen D Poli (metyl metacrylat) Câu 11 Để tăng tính đàn hồi cho cao su người ta thêm vào hóa chất: A C B S C Na D SO2 Câu 12: Loại chất sau polime tổng hợp? A Teflon B Tơ capron C Tơ tằm D Tơ nilon Câu 13: Phát biểu sau sai? A Poli(metyl metacrylat) dùng để chế tạo thủy tinh hữu B Cao su buna-N thuộc loại cao su thiên nhiên C Lực bazơ anilin yếu lực bazơ metylamin D Chất béo gọi triglixerit triaxylglixerol Câu 14: Poli (vinyl axetat) polime điều chế phản ứng trùng hợp A C2H5COO - CH = CH2 B CH2 = CH - COO - C2H5 C CH3COO - CH = CH2 - COO - CH3 D CH2 = CH Câu 15: Tơ nitron (tơ olon) có thành phần hóa học gồm nguyên tố là: A C, H, N B C, H, N, O C C, H D C, H, Cl Câu 16: Loại tơ sau điều chế phản ứng trùng hợp? A Tơ lapsan B Tơ nilon - C Tơ nilon - 6,6 D Tơ nitron Câu17: Để thu poli (vinylancol): ( CH2 - CH )n người ta tiến hành: OH A trùng hợp ancol acrylic B thủy phân poli (vinyl axetat) môi trường kiềm C trùng hợp ancol vinylic D trùng ngưng glyxin Đáp án Câu 1: Chọn D Câu 2: Chọn C Câu Chọn A Điều kiện tham gia phản ứng trùng hợp phải có liên kết bội vòng bền Câu 4: Chọn C Theo sơ đồ Z buta - 1,3 - đien, X axetilen nên Y phải vinylaxetilen Câu 5: Chọn D Tơ nhân tạo lấy nguyên liệu từ thiên nhiên tổng hợp nên Ta biết tơ visco tơ axetat có nguồn gốc từ xelulozơ Câu 6: Chọn B Liên kết amit bền với nhiệt Câu 7: Chọn B t ,xt,p nCH  CH   ( CH  CH ) n Câu 8: Chọn A Da giả đốt có mùi khét phân tử PVC bị cháy Câu 9: Chọn A xt,t  ( CH  CH ) n tơ nitron (tơ olon) nCH2 = CH  CH CN xt,t  ( CH  CH ) n (nhựa P.P) nCH2 = CH  CH CH xt,t ,p nH N  CH 5 COOH   (NH  CH 5 CO) n  nH O xr,t ,p nH N  CH 6 COOH   ( HN  CH 6 CO ) n  nH O Câu 10: Chọn B Câu 11: Chọn B Để tăng tính đàn hồi cho cao su người ta thêm S vào cao su tự nhiên (lưu hóa cao su) Câu 12: Chọn C Tơ tằm tơ tự nhiên Câu 13: Chọn B Cao su buna-N thuộc loại cao su tổng hợp: o t ,p,xt  ( CH2 - CH = CH - CH2 - CH - CH2 nCH2 = CH - CH = CH2 + nCH = CH2  ) CN CN Câu 14: Chọn C xt,t ,p nCH2 = CH - OCOCH3  ( C H - C H ) n OCOCH3 Câu 15: Chọn A BT electron Tơ nitron hay olon: nCH2 = CH - CN trùng hợp (CH - CH)n CN Câu 16: Chọn D Tơ lapsan: HOOC - C6H4 - COOH + HO - [CH2]2 - OH đồng trùng ngưng lapsan HOOC - [CH2]6 - NH2 trùng ngưng nilon - HOOC - [CH2]4 - COOH + H2O - [CH2]6 - NH2 đồng trùng ngưng nilon - 6,6 Tơ nitron hay olon: nCH2 = CH - CN trùng hợp ( CH2 - CH )n CN Câu 17: Chọn B Không tồn ancol CH2 = CH - OH Câu Sản phẩm hữu phản ứng sau không dùng để chế tạo tơ tổng hợp? A Trùng hợp vinyl xianua C Trùng hợp metyl metacrylat ađipic B Trùng ngưng axit ε-aminocaproic D Trùng ngưng hexametylenđiamin với axit Câu Cho tơ sau: tơ xenlulozơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6 Có tơ thuộc loại tơ poliamit? A B C D Câu Cho polime sau: xenlulozơ, amilozơ, amilopectin, poli(etylen terephtalat), polibutađien, poliisopren Số polime thiên nhiên A B C D C Nilon-7 D PVC Câu Polime sau polime thiên nhiên ? A Amilozơ B Nilon-6,6 Câu Cho chất : caprolactam (1), isopropylbenzen (2), acrilonitrin (3), glyxin (4), vinyl axetat (5) Các chất có khả tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime A (1), (2) (3) B (1), (2) (5) C (1), (3) (5) D (3), (4) (5) Câu Loại tơ sau điều chế phản ứng trùng ngưng? A Tơ visco axetat B Tơ nitron C Tơ nilon–6,6 D Tơ xenlulozơ Câu Trong số loại tơ sau: tơ nitron; tơ visco; tơ nilon-6,6; tơ lapsan Số loại tơ thuộc tơ nhân tạo (tơ bán tổng hợp) A B C D Câu Loại tơ sau đốt cháy hoàn toàn thu CO2 H2O? A Tơ olon B Tơ Lapsan C Tơ nilon-6,6 D Tơ tằm Câu Trong loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, loại tơ tơ tổng hợp? A tơ nilon-6,6 tơ capron B tơ tằm tơ enang C tơ visco tơ nilon-6,6 D tơ visco vàtơ axetat Câu 10 Polime sau điều chế phản ứng trùng ngưng? A Poli(etylen terephtalat) B Poliacrilonitrin C.Polistiren D.Poli(metyl metacrylat) Câu 11 Trong loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, loại tơ tơ tổng hợp? Chọn đáp án D Các chất có khả tham gia phản ứng trùng hợp chứa liên kết đơi C=C vòng bền ⇒ có H2NCH2COOH khơng thỏa (chỉ có khả tham gia phản ứng trùng ngưng) ⇒ chọn D xt,t ,p  [-CH2-CH(Cl)-]n ● nCH2CHCl  xt,t ,p  (-CH2-CH2-)n ● nCH2=CH2  xt,t ,p  (-CH2-CH=CH-CH2-)n ● nCH2=CH-CH=CH2  Câu 36: Chọn đáp án D Câu 37: Chọn đáp án D Nilon-6,6 điều chế cách trùng ngưng hexametylenđiamin axit ađipic xt,t ,p  [-HN-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4nH2N-(CH2)6-NH2 + nHOOC-(CH2)4-COOH  CO-]n + 2nH2O Nilon-6,6 chứa liên kết CO-NH ⇒ poli amit ⇒ chọn D Câu 38: Chọn đáp án D (1) Poli (metyl metacrylat) điều chế cách trùng hợp metyl metacrylat xt,t ,p  [-CH2-C(CH3)(COOCH3)-]n CH2=C(CH3)COOCH3  (2) Polistiren điều chế cách trùng hợp stiren xt,t ,p  [-CH2-CH(C6H5)-]n C6H5CH=CH2  (3) Nilon-7 điều chế cách trùng ngưng axit 7-aminoheptanoic xt,t ,p  [-HN-(CH2)6-CO-]n + nH2O nH2N-(CH2)6-COOH  (4) Poli (etylen - terephtalat) điều chế cách trùng ngưng etylen glicol axit terephtalic xt,t ,p  (-OCH2-CH2OOC-C6H4-CO-)n nHOCH2CH2OH + nHOOC-C6H4-COOH  (5) Nilon-6,6 điều chế cách trùng ngưng hexametylenđiamin axit ađipic xt,t ,p  [-HN-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4nH2N-(CH2)6-NH2 + nHOOC-(CH2)4-COOH  CO-]n + 2nH2O (6) Poli (vinyl axetat) điều chế cách trùng hợp vinyl axetat xt,t ,p  [-CH2-CH(OOCCH3)-]n nCH3COOCH=CH2  ⇒ chọn D Câu 39: Chọn đáp án B Tơ nhân tạo hya tơ bán tổng hợp xuất phát từ polime thiên nhiên chế biến thêm phương pháp hóa học tơ visco, tơ axetat, ⇒ chọn B Câu 40: Chọn đáp án A Tơ poliamit có mắt xích nối với nhóm amit -CO-NH- ⇒ tơ capron; tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ amit ⇒ chọn A Câu 41: Chọn đáp án B B sai tơ nilon bền với nhiệt ⇒ chọn B Câu 42: Chọn đáp án D Tơ nilon-6,6 điều chế phản ứng trùng ngưng hexametylđiamin axit ađipic sau: Câu 43: Chọn đáp án D Câu 44: Chọn đáp án C Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) gọi phản ứng trùng ngưng ⇒ Chọn C Câu 45: Chọn đáp án D Nhận thấy phản phản ứng thủy phân amilozơ môi trường H+ số phản ứng làm giảm mạch polime ⇒ Chọn D Sản phẩm thủy phân amilozơ đến α–glucozo Câu 46: Chọn đáp án D Phân loại tơ? ⇒ Tơ visco thuộc loại tơ bán tổng hợp Chọn đáp án D ♠ Câu 47: Chọn đáp án D Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) tạo thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng phân tử nhỏ (thí dụ H2O) phản ứng ⇒ Chọn D Câu 48: Chọn đáp án A + Nhận thấy poli(metyl metacrylat), poli(vinyl clorua) polietilen điều chế phản ứng trùng hợp + Poli(phenol-fomanđehit) điều chế phản ứng trùng ngưng ⇒ Chọn A Câu 49: Chọn đáp án A ● Poli(vinyl clorua) chứa nguyên tố C, H Cl ● Poliacrilonitrin chứa nguyên tố C, H N ● Nilon-6,6 chứa nguyên tố C, H, O N ● Nilon–6 chứa nguyên tố C, H, O N ⇒ Chọn A Câu 50: Chọn đáp án D Tơ nilon-6,6, tơ nitron poli(vinyl clorua) polime tổng hợp + Xenlulozo polime thiên nhiên ⇒ Chọn D Câu 51: Chọn đáp án A + Poli(vinyl clorua) điều chế phản ứng trùng hợp + Tơ nilon-6,6, poli(etylen terephtalat) điều chế phản ứng trùng ngưng + Polisaccarit xenlulozo tinh bột polime thiên nhiên Câu 52: Đáp án A Cao su buna là: –(–CH2–CH=CH–CH2–)–n P ,T Phản ứng trùng hợp: n(CH2=CH–CH=CH2)  (–CH2–CH=CH–CH2–)–n xt ⇒ Monome cần dùng Buta–1,3–đien Câu 53: Đáp án B Thủy tinh hữu cơ(plexigas) điều chế phản ứng trùng hợp metyl metacrylat Metyl meacrylat có cơng thức hóa học CH2=C(CH3)COOCH3 Câu 54: Đáp án D Polime có cấu trúc mạng lưới khơng gian gồm cao ssu lưu hóa nhựa bakelit Câu 55: : Đáp án D Đáp án A phản ứng thủy phân để giảm mạch Đáp án B phản ứng tạo tơ capron Đáp án C polime trùng hợp Câu 56: Đáp án B Các polime tạo từ nhiều monome tùy vào chiều dài mạch mà nhiệt độ nóng chảy chúng khác Vì nhiệt độ nóng chảy polime thường khoảng rộng Câu 57: Đáp án A + Tên PVC bắt nguồn từ tên monome tạo Poli (Vinyl Clorua) ⇒ Chọn A + Vinyl clorua có CTCT CH2=CHCl Câu 58: Đáp án C Câu 59: Đáp án A Câu 60: Đáp án C Vì CTCT nilon–6,6 có chứa liên kết –CO–NH– ⇒ Nilon–6,6 thuộc loại poliamit Câu 61: Đáp án C Poliacrilonitrin dùng để tổng hợp tơ nitron có tính chất dai, bền với nhiệt giữ nhiệt tốt nên thường dùng để dệt vải may quần áo ấm bện thành sợi "len" đan áo rét Câu 62: Đáp án B Poli (vinyl clorua) (PVC) tổng hợp trực tiếp từ vinyl clorua xt,t  ,p nCH2=CH-Cl   [-CH2-CH(Cl)-]n Câu 63: Đáp án A A Polietilen điều chế cách trùng hợp etilen ⇒ chọn A xt,t  ,p nCH2=CH2   (-CH2-CH2-)n (Dethithpt.com) B Xenlulozơ triaxetat điều chế cách este hóa xenlulozơ anhidrit axetic xt,t  ,p [C6H7O2(OH)3] + 3(CH3CO)2O   [C6H7O2(OCOCH3)3] + 3CH3COOH C Poli (etylen-terephtalat) điều chế cách trùng ngưng etylen glicol axit terephtalat (Dethithpt.com) nHOCH2CH2OH 2nH2O + xt,t  ,p nHOOCC6H4COOH   (-OCH2CH2OOCC6H4COO-)n + D Nilon-6,6 điều chế cách trùng ngưng hexametylenđiamin axit ađipic nH2N(CH2)6NH2 + 2nH2O xt,t  ,p nHOOC(CH2)4COOH   [-HN(CH2)4NHOC(CH2)4CO-]n + Câu 64: Đáp án B Tơ tằm loại protein ⇒ có nguồn gốc tự nhiên ⇒ chọn B A, C D tơ tổng hợp ⇒ khơng có nguồn gốc tự nhiên ⇒ loại Câu 65: Đáp án C Câu 66: Đáp án A Câu 67: Đáp án B – A C polime tổng hợp ⇒ loại – D polime tự nhiên (có nguồn gốc protein) ⇒ loại Câu 68: Đáp án C Câu 69: Đáp án A Câu 70: Đáp án A Câu 71: Đáp án D Câu 72: Đáp án A Câu 73: Đáp án B Câu 74 Đáp án A Câu 75: Đáp án B Câu 76: Đáp án A Câu 77: Đáp án A Câu 78: Đáp án B Câu 79: Đáp án B Câu 80: Đáp án C Câu 81: Đáp án C Câu 82: Câu 83: Đáp án A Câu 84: Đáp án D Câu 85: Đáp án C Câu 86: Đáp án A Câu 87: Chọn đáp án A Tên polime thường lấy theo nên monome tạo polime ⇒ Monome cần dùng vinyl clorua ⇒ Chọn A Câu 88: Chọn đáp án D Câu 89: Chọn đáp án D Tơ có nguồn gốc từ xenlulozo sợi bông, sợi đay, tơ visco, tơ axetat ⇒ Chọn D Câu 90: Chọn đáp án C [-CH2-CH(CH3)-]n điều chế cách trùng hợp CH2=CH-CH3 (propilen) ⇒ chọn C Câu 91: Chọn đáp án B Câu 92 Chọn đáp án D Câu 93: Chọn đáp án D Tơ thiên nhiên tơ sẵn có thiên nhiên A, B C tơ tổng hợp ⇒ chọn D Câu 94: Chọn đáp án D Câu 95: Chọn đáp án B PVC hay Poli (vinyl clorua) [-CH2-CH(Cl)-]n điều chế từ monome vinyl clorua CH2=CH-Cl ⇒ chọn B Câu 96: Chọn đáp án B Loại tơ tằm nhả tơ thiên nhiên thuộc loại poliamit Câu 97: Chọn đáp án B Câu 98: Chọn đáp án D Muốn tham gia phản ứng trùng hợp phải có liên kết đơi C=C vòng khơng bền A Isopren CH2=C(CH3)-CH=CH2 ⇒ tham gia phản ứng trùng hợp ⇒ loại B Buta-1,3-đien CH2=CH-CH=CH2 ⇒ tham gia phản ứng trùng hợp ⇒ loại C Metyl metacrylat CH2=C(CH3)COOCH3 ⇒ tham gia phản ứng trùng hợp ⇒ loại D Axit amino axetic H2NCH2COOH ⇒ tham gia phản ứng trùng hợp ⇒ chọn Ps: Axit amino axetic tham gia phản ứng trùng ngưng Câu 99: Chọn đáp án B Tơ bán tổng hợp hay tơ nhân tạo (xuất phát từ polime thiên nhiên chế biến thêm phương pháp hóa học) tơ visco, tơ xenlulozơ axetat, ⇒ chọn B Câu 100: Chọn đáp án A Câu 101: Chọn đáp án B A Poli (vinyl axetat) [-CH2-CH(OOCCH3)-]n B Polietilen (-CH2-CH2-)n C Poli acilonitrin [-CH2-CH(CN)-]n D Poli (vinyl clorua) [-CH2-CH(Cl)-]n ⇒ chọn B Câu 102: Chọn đáp án B Tinh bột, xenlulozơ, cao su thiên nhiên polime thiên nhiên ⇒ loại A, C D ⇒ chọn B Câu 103: Chọn đáp án C Câu 104: Chọn đáp án C Nhựa PP (poli propilen) tổng hợp từ propilen: xt,t ,p  [-CH2-CH(CH3)-]n ⇒ chọn C CH2=CH-CH3  Câu 105: Chọn đáp án A ● Polime có cấu trúc mạch khơng gian: nhựa rezit (nhựa bakelit) cao su lưu hóa ● Polime có cấu trúc mạch phân nhánh: amilopectin glicogen ● Plime có cấu trúc mạch khơng phân nhánh: lại ⇒ chọn A Câu 106: Chọn đáp án C Nilon-6,6 [-HN-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n ⇒ chứa liên kết amit -CO-NH- ⇒ thuộc loại tơ poliamit ⇒ chọn C Câu 107: Chọn đáp án C Câu 108: Chọn đáp án A B loại tơ tằm polime thiên nhiên Câu 109: Chọn đáp án C Polietilen, cao su isopren tơ nilon–6,6 polime tổng hợp + Tơ tằm polime thiên nhiên ⇒ Chọn C Câu 110: Chọn đáp án D + Đồng trùng hợp buta– 1,3– đien Stiren tạo Cao su buna–S ⇒ Chọn D Câu 111: Chọn đáp án D Thành phân nguyên tố của: + Caosu buna gồm C H + Poli(vinyl clorua) gồm C, H Cl + Tơ visco gồm C, H O + Tơ nilon-6,6 gồm C, H, O N ⇒ Chọn D Câu 112; Chọn đáp án A Poliisopren, zenlulozo amilozo/Tinh bột: Mạch không phân nhánh + Amilopectin/Tinh bột: Mạch phân nhánh + Cao su lưu hóa: Cấu trúc mạng không gian ⇒ Chọn A Câu 113: Chọn đáp án D D sai len, tơ tằm, tơ nilon bền với nhiệt bị thủy phân môi trường axit kiềm ⇒ Chọn D Câu 114: Chọn đáp án D Polietilen điều chế phản ứng trùng hợp etilen: t ,xt,p  -(-CH2-CH2-)nnCH2=CH2  ⇒ Chọn D Câu 115: Chọn đáp án B Để có phản ứng trùng hợp monome có liên kết đơi vòng bền ⇒ Số polime điều chế từ phản ứng trùng hợp gồm: + Polietilen, poli(vinyl clorua), tơ nitron, cao su buna–S poli(metyl metacrylat) ⇒ Chọn B Câu 116: Chọn đáp án C (3) Chất béo trieste glixerol với axit béo (5) Ở nhiệt độ thường, triolein trạng thái lỏng (8) Tơ xenlulozo axetat tơ bán tổng hợp ⇒ Chọn C Câu 117: Đáp án C Tên polime thường lấy theo nên monome tạo polime Vì monome cần dùng etilen ⇒ polime có tên gọi polietilen Câu 118 Đáp án D Khi kết hợp nguyên tố S (lưu huỳnh) với cao su để tạo cao su lưu hóa có cấu trúc mạch không gian Câu 119: Đáp án B Tơ visco tơ bán tổng hợp Câu 120: Đáp án D Tên polime thường lấy theo nên monome tạo polime ⇒ Monome cần dùng vinyl clorua Câu 121 Đáp án C Tơ nilon-7 thành phần nguyên tố gồm: C, H, O N Tơ nilon-6 thành phần nguyên tố gồm: C, H, O N Cao su buna thành phần nguyên tố gồm: C, H, O Tơ nilon-6,6 thành phần nguyên tố gồm: C, H, O N Câu 122 Đáp án C Poli(vinyl axetat) polime điều chế phản ứng trùng hợp: xt,t  nCH 3COO  CH  CH     CH  OOCCH   CH  n  Câu 123 Đáp án D Một số polime có tính dẻo như: polietilen (PE) (túi nilon), poli(vinyl clorua) (PVC) (ống nước), poli(phenol-fomandehit) (PPF) (nhựa bakelit) Một số polime không dùng làm chất dẻo sau: poliacrilonitrin (tơ olon hay tơ nitron) dùng dệt sợi, làm len poli(ure-fomandehit) dùng làm keo dán Poliisopren làm cao su, poli(hexametylen-adipamit) nilon-6,6 làm tơ, vải dệt, Câu 124 Đáp án B A Teflon điều chế phản ứng trùng hợp: xt,t  ,p nF2C=CF2   (-CF2-CF2-)n (Dethithpt.com) B Tơ nilon-6,6 điều chế phản ứng trùng ngưng: nH2N(CH2)6NH2 + 2nH2O xt,t  ,p nHOOC(CH2)4COOH   [-HN(CH2)6NHOC(CH2)4CO-]n + C Thủy tinh hữu điều chế phản ứng trùng hợp: xt,t  ,p nCH2=C(CH3)COOCH3   [-CH2-C(CH3)(COOCH3)-]n D Poli (vinyl clorua) điều chế phản ứng trùng hợp: xt,t  ,p nCH2=CHCl   [-CH2-CH(Cl)-]n Câu 125: Đáp án A Câu 126: Đáp án C Este có phản ứng trùng hợp HCOOCH=CH2 Câu 127: Polime sau khơng có nguồn gốc tự nhiên : Polietilen ... A B C D Câu Cho polime sau: xenlulozơ, amilozơ, amilopectin, poli(etylen terephtalat), polibutađien, poliisopren Số polime thiên nhiên A B C D C Nilon-7 D PVC Câu Polime sau polime thiên nhiên... Lê Phạm Thành 2019) Polime sau thuộc loại polime bán tổng hợp? A Tơ nitron B Poli(vinyl clorua) C Cao su Buna-N D Tơ xenlulozơ axetat Câu (Gv Lê Phạm Thành 2019) Polime sau polime thiên nhiên?... n mắt xích cơng thức polime gọi hệ số polime hóa B Polime hợp chất có phân tử khối lớn nhiều mắt xích liên kết với tạo nên C Tơ tằm tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ tổng hợp D Polime tổng hợp tạo thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Polime và vật liệu polime (607 câu) , Polime và vật liệu polime (607 câu)