đề thi thử vật lý thpt quốc gia số 8

15 73 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2019, 18:49

ĐỀ CHUẨN 08 Câu 1: Phát biểu sau quang phổ vạch đúng? A B C D Quang phổ vạch phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát Quang phổ vạch không phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn phát Quang phổ vạch nguyên tố đặc trưng cho ngun tố Quang phổ vạch phát xạ gồm vạch sáng riêng lẻ xen kẽ đặn Câu 2: Kết luận sau không lực đàn hồi A B C D Tỉ lệ với độ biến dạng Xuất vật bị biến dạng Luôn lực kéo Luôn ln ngược hướng với lực làm bị biến dạng Câu 3: Khi nói tia hồng ngoại tia tử ngoại, phát biểu sau đúng? A B C D Một vật bị nung nóng phát tia tử ngoại, vật khơng phát tia hồng ngoại Tia hồng ngoại tia tử ngoại để làm ion hóa mạnh chất khí Bước saongs tia hồng ngoại lớn bước sóng tia tử ngoại Tia hồng ngoại tia tử ngoại gây tượng quang điện kim loại Câu 4: Con lắc lò xo có độ cứng k dao động điều hòa với biên độ A Con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài l, vật nặng có khối lượng m dao động điều hòa với biên độ góc  nơi có gia tốc trọng trường g Năng lượng hai lắc Tỉ số A A2 g 02 B g  A2 C k bằng: m 2g 02 A2 D g 02 A2 Câu 5: Trong chân không, xạ xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là: A B C D Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia X Ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X Tia X, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia X, tia tử ngoại Câu 6: Một hạt mang điện có độ lớn điện tích q chuyển động với tốc độ v từ trường điện mà cảm ứng từ có độ lớn B Biết véctơ vận tốc hạt hợp với véctơ cảm ứng từ góc  Độ lớn lực Lo-ren-xơ từ trường tác dụng lên hạt là: A f  qvB tan  B f  qvBcos  C f  qvB D f  qvBsin  Câu 7: Một máy phát điện xoay chiều pha có p cặp cực Khi rơto quay với tốc độ n vòng/s tần số dòng điện phát là: A f  pn 60 B f  60n p C f  n 60p D f = p.n Câu 8: Một cuộn cảm có độ tự cảm L, cường độ dòng điện chạy qua cuộn cảm i Từ thông qua cuộn cảm bằng: A   Li B   Li C   Li D   Li Câu 9: Phát biểu sau không đoạn mạch điện xoay chiều có tượng cộng hưởng điện xảy ra? A B C D Công suất tiêu thụ đoạn mạch cực đại Tổng trở đoạn mạch đạt cực đại Hệ số công suất đoạn mạch đạt cực đại Cường độ hiệu dụng dòng điện mạch đạt cực đại Câu 10: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sau không proton? A B C D Photon mang lượng Photon chuyển động dọc theo tia sáng với tốc độ truyền ánh sáng Photon mang điện tích dương Photon khơng tồn trạng thái đứng yên Câu 11: Gọi k số notron trung bình lại sau phân hạch (k hệ số nhân notron), điều kiện cần đủ để phản ứng phân hạch dây chuyền xảy là: A k  B k>1 C k  D k < Câu 12: Một vật chuyển động thẳng biến đổi theo phương ngang Đại lượng vật sau không đổi? A Cơ B Động lương C Động D Thế Câu 13: Gọi  Ð lượng photon ánh sáng đỏ;  L lượng photon ánh sáng lục;  V lượng photon ánh sáng vàng Sắp xếp sau đúng? A  Ð   V   L B  L   V   Ð C  L   Ð   V D  V   L   Ð Câu 14: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp dao động ngược pha A B Những điểm nằm đường trung trực đoạn AB mặt nước sẽ: A Dao động với biên độ cực tiểu B Dao động với biên độ trung bình C Dao động với biên độ cực đai D Đứng yên, không dao đông Câu 15: Chuyển động thẳng biến đổi khơng có đặc điểm sau đây? A Vecto gia tốc thay đổi B Vận tốc hàm số bậc theo thời gian C Vectơ vận tốc không thay đổi D Tọa độ hàm số bậc hai theo thời gian Câu 16: Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T Cứ sau thời gian số hạt nhân bị phân rã khoảng thời gian ba lần số hạt lại đồng vị ấy? A 2T B T C 0,5 T D 3T Câu 17: Một chất điểm dao động điều hòa quỹ đạo dài  , quãng đường mà chất điểm chu kì là: A  B 2 C 4 D  Câu 18: Chọn kết luận sai Một chất rắn cân chịu tác dụng ba vectơ lực không song song A B C D Ba vectơ lực có giá đồng phẳng Ba vectơ lực khơng thiết có điểm đặt Ba vectơ lực có giá đồng quy Hợp lực hai vectơ lực nà vectơ lực lại Câu 19: Tốc độ electron đập vào anot ống Cu-lít-giơ 45.106 m / s Để tăng tốc độ thêm 5.106 m / s phải tăng hiệu điện đặt vào ống lượng bằng: A ,20 kV B, 1m35 kV C 1,45 kV D 4,50 kV Câu 20: Hai điện tích điểm q1  5.109 C, q  5.109 C đặt hai điểm cách 10 cm chân không Lấy k  9.109 N.m / C2 Độ lớn cường độ điện trường điểm nằm đường thẳng qua hai điện tích cách hai điện tích là: A E = 3600 V/m B E = 36000 V/m C E = V/m D E = 18000 V/m Câu 21: Biết phản ứng nhiệt hạch 12 D 12 D 32 He  n tỏa lượng Q  3, 23MeV Độ hụt khối 12 D m D  00024u;1u  931,5MeV / c2 Năng lượng liên kết hạt nhân 32 He là: A 7,72 MeV B 9,24 MeV C 8,52 MeV D 5,22 MeV Câu 22: Điện trạm phát điện pha truyền với công suất không đổi Nếu điện áp hiệu dụng trạm điện 2kV hiệu suất truyền tải 85% Muốn nâng hiệu suất truyền tải lên 95% phải thay đổi điện áp hiệu dụng trạm bằng: A 1,2 kV B 3,5 kV C 0,7 kV D 6,0 kV Câu 23: Một tia sáng đơn sắc có bước sóng chân khơng 0, 66m, thủy tinh 0, 44m Biết tốc độ ánh sáng chân không 3.108 m / s Tốc độ tia sáng thủy tinh là: A 2, 6.108 m / s B 2.108 m / s C 2,8.108 m / s D 2, 4.108 m / s Câu 24: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 4cm Đặt điểm snags S trục chính, bên trái thấu kính thu ảnh thật S S qua thấu kính, S cách thấu kính 12 cm Cố định S, tịnh tiến thấu kính dọc theo trục sang phải đoạn cm ảnh S : A Dịch sang trái 1,8 cm B Chuyển thành ảnh ảo C Dịch sang phải 1,8 cm D, Vẫn vị trí ban đầu Câu 25: Có ba nguồn điện hoàn toàn giống ghép thành Nếu ghép chúng nối tiếp với suất điện động 9V Nếu ghép hai nguồn song song với nối tiếp với nguồn lại suất điện động bằng: A 3V B 6V C 4,5V D 5,5V Câu 26: Một sóng học có biên độ 4cm, tần số 40 Hz truyền sợi dây dài, với tốc độ 400 cm/s, qua M đến N cách M khoảng 27,5 cm Khi phần tử M có li độ u = 2cm độ lớn li độ N là: A u = 2cm B u = 4cm C u  3cm D u  2cm Câu 27: Theo mẫu nguyên tử Bo, nguyên tưt hiđrô, chuyển động electron quanh hạt nhân chuyển động tròn Tỉ số tốc độ electron quỹ đạo K tốc độ electron quỹ đạo M bằng: A B C D Câu 28: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 2m Nguồn sáng phát ánh sáng trắng có bước sóng khoảng từ 380 nm đến 760 nm M điểm màn, cách vân sáng trung tâm cm Trong bước sóng xạ cho vân sáng M, bước sóng dài là: A 570 nm B 714 nm C 417 nm D 760 nm Câu 29: Bắn hạt  có động MeV vào hạt nhân 14 N đứng yên thu proton hạt nhân X Giả sử hai hạt sinh có vận tốc, tính tốc độ proton Lấy khối lượng hạt nhân theo đơn vị u số khối chúng A 3,1.106 m / s B 1,3.106 m / s C 2,1.106 m / s D 1, 2.106 m / s Câu 30: Sóng sợi dây biểu diễn hình vẽ Đường nét liền hình dạng sợi dây thời điểm t =0 Đường đứt nét hình dạng sợi dây thời điểm t1 Ở thời điểm t = 0, điểm M sợi dây chuyển động hướng lên Biết tốc độ truyền sóng dây m/s, đơn vị tính trục hồnh m Giá trị t là: A 0,25 s B 2,5 s C 0,75 s D 1,25 s Câu 31: Một chất phóng xạ  có chu kì bán rã T Khỏa sát mẫu chất phóng xạ ta thấy: lần đo thứ nhất, phút mẫu chất phóng xạ phát n hạt  Giá trị T là: A 138 ngày B 207 ngày C 82,8 ngày D 103,5 ngày Câu 32: Một lắc lò xo khối lượng 0,5 kg dao động điều hòa với biên độ A mặt phẳng nằm ngang Hình vẽ biểu diễn phụ thuộc lực đàn hồi FÐh vào li độ x lắc Vận tốc vật nhỏ x = 8cm có độ lớn là: A 80 cm/s B 100 cm/s C 60 cm/s D 120 cm/s Câu 33: Trong khơng khí có điểm A, B, C tạo thành tam giác ABC với góc C  750 Đặt A, B, C điện tích q1  0, q  q1 q3 > lực điện q1 q2 tác dụng lên q3     C F1  7.105 N F2 Hợp lực F1 F2 F hợp với F1 góc 450 Độ lớn lực F là: A 3.105 N B 2.105 N C 13,5.105 N D 10,5.105 N Câu 34: Trong hình a b, hiệu điện đặt vào mạch có giá trị Các điện trở Cường độ dòng điện hình a Ia Cường độ dòng điện hình b Ib có giá trị bằng: A Ib = Ia B Ib = 2Ia C Ib = 4Ia D Ib = 16Ia Câu 35: Trên sợi dây có sóng dừng, hai điểm A B hai điểm bụng gần Khoảng cách lớn A B 13 cm Khi tốc độ dao động A B nửa tốc độ cực đại chúng khoảng cách A B 12cm Bước sóng sợi dây bằng? A 69cm B 69cm C 53cm D 53cm Câu 36: Một nhà máy điện hạt nhân dùng lượng phân hạch hạt nhân 235 U với hiệu suất 30% Trung bình hạt 235 U phân hạch tỏa lượng 200MeV Trong 365 ngày hoạt động, nhà máy tiêu thụ khối lượng 235 U nguyên chất 2461 kg Cho biết số Avogadro N A  6.023.1023 Công suất phát điện nhà máy là: A 1918MW B 1922 MW C 1920 MW D 1921 MW Câu 37: Cho đoạn mạch hình vẽ Cuộn dây có điện trở r = R Giá trị hiệu dụng điện áp U AB  U NB Hệ số công suất cuộn dây k1  0, Hỏi hệ số công suất đoạn mạch gần giá trị sau đây? A 0,683 B 0,923 C 0,752 D 0,854 Câu 38: Điểm sáng S đặt cố định vị trí trục thấu kính hội tụ tiêu cự f = 10 cm cho ảnh S Thấu kính dao động với phương trình x  11,5cos  0, 25t  0, 25  cm dọc theo trục mà vị trí cân cách S lượng 23,5 cm Tốc độ trung bình S thời ian đủ dài thấu kính dao động gần giá trị nàu sau: A 2cm/s B 8cm/s C 4cm/s D 10cm/s Câu 39: Đoạn mạch điện xoay chiều hai đầu A, B gồm biến trở R, cuộn dây có điện trở 103 H, tụ điện có điện dung C  F, mắc nối tiếp Đặt vào   hai đầu AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi tần sô 50 Hz Thay đổi R để công suất tỏa nhiệt mạch cực đại P1, công suất tỏa nhiệt R đạt cực đại P2, với P1 – P2 = 168,5W Giá trị P2 gần với giá trị sau đây? r  120 độ tự cảm L  A 285W B 259 W C 89 W D 25 W Câu 40: Ba lắc lò xo A, B, C hồn tồn giống có chu kì riêng T, treo giá nằm ngang, điểm treo cách hình vẽ Bỏ qua ma sát lực cản khơng khí Nâng vật A, B, C theo phương thẳng đứng lên khỏi vị trí cân chúng khoảng  A  10cm,  B ,  C  2cm Lúc t = thả nhẹ lắc A, lúc t = t1 thả nhẹ 5T thả nhẹ lắc C Trong q trình dao động điều hòa, ba vật nhỏ A, B, C 24 nằm đường thẳng Giá trị  B t1 là: lắc B, lúc t  A 6, 0cm; t1  C 6,8cm; t1  T 12 5T 48 B 6, 0cm; t1  5T 48 D 6,8cm; t1  T 12 ĐÁP ÁN 1-C 2-C 3-C 4-B 5-A 6-D 7-D 8-A 9-B 10-C 11-A 12-D 13-B 14-A 15-C 16-A 17-B 18-C 19-B 20-D 21-A 22-B 23-B 24-D 25-B 26-C 27-D 28-B 29-A 30-C 31-A 32-C 33-C 34-C 35-A 36-C 37-B 38-D 39-C 40-D HƯỚNG DẪN GIẢI: Câu 1: Chọn C Quang phổ vạch không phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn, phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn phát; quang phổ vạch nguyên tố thi đặc trưng cho nguyên tố Câu 2: Chọn C Lực đàn hồi lò xo lực kéo lực nén Câu 3: Chọn C Bước sóng tia hồng ngoại lớn bước sóng tia tử ngoại Câu 4: Chọn B k g  2 Năng lượng hai lắc nhau: kA  mg   m A2 Câu 5: Chọn A Thứ tự xếp bước sóng giảm dần: tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia X Câu 6: Chọn D Độ lớn lực Lo-ren-xơ: f  qvBsin  Câu 7: Chọn D f  np (n số vòng/s); f  np ( n số vòng/phút) 60 Câu 8: Chọn A Từ thông qua cuộn cảm   Li Câu 9: Chọn B Khi mạch cộng hưởng tổng trở mạch cực tiểu Câu 10: Chọn C Photon khơng mang điện tích Câu 11: Chọn A Điều kiện cần đủ để phản ứng phân hạch dây chuyền xảy k  Câu 12: Chọn D Vật chuyển động biến đổi nên tốc thay đổi  động động lượng thay đổi chuyển động thẳng theo phương thẳng đứng nên vật không đổi Câu 13: Chọn B  Ð   V   L  Ð  V  L Câu 14: Chọn A Ba nguồn kết hợp dao động ngược pha A B  Những điểm nằm đường trung trực đoạn AB mặt nước dao động với biên độ cực tiểu Câu 15: Chọn C Trong chuyển động thẳng biến đổi đểu vectơ vận tốc có độ lớn tăng dần giảm dần Câu 16: Chọn A 1    T T Số hạt bị phân rã = lần số hạt phóng xạ lại: N   3N  t  2T     Câu 17: Chọn B Một chất điểm dao động điều hòa quỹ đạo dài   A   Quãng đường mà chất điểm chu kì S  4A  2 Câu 18: Chọn C Vật rắn chịu tác dụng ba lực khơng song song thì: +) lực khơng thiết có điểm đặt +) lực nằm mặt phẳng (đồng phẳng)        +) tổng lực 0: F1  F2  F3   F1   F2  F3  Câu 19: Chọn B  Ta có: W  e.U h  mv  e.U h Lúc đầu v1  45.106 m / s  U1  5764V Khi tăng tốc độ thêm 5.106 m / s  U  7109V  U  1,35kV Câu 20: Chọn D Điểm nằm đường thẳng qua vị trí qua hai điện tích trung điểm q1 q2 Ta có E1  E  k q1 r2  18000V / m Vì q1 q2 ngược dấu nên E1, E2 phương, chiều  Cường độ điện trường điểm nằm đường thẳng qua hai điện tích cách điện tích E  E1  E  36000V / m Câu 21: Chọn A Năng lượng liên kết hạt nhân 12 D WlkD  m D c2  2, 2356MeV Ta có E  WlkHe  WlkD  7, 72MeV Câu 22: Chọn B P P  P1 P1R Ta có H1   1    H1 P1 P U1 cos 1 Tương tự P2 R 2 U cos    H2  U2  H1 U  0,85   2  U  3,5kV U1  H2  0,95 Câu 23: Chọn B  n c 0, 66 Ta có:   v.T  T  kk  n  n n   1,5 n n kk 0, 44 n Tốc độ truyền tia sáng đơn sắc thủy tinh v  Câu 24: Chọn D Lúc đầu d  d.f 12.4   6cm d  f 12  Tịnh tiến thấu kính sang phải đoạn cm  d  12cm c  2.108 m / s nn Lúc d  d.f  6cm  Sau S vị trí ban đầu df Câu 25: Chọn B Ba nguồn điện giống có suất điện động  Ghép nguồn nối tiếp b        3     3V Ghép nguồn song song nối tiếp với nguồn lại: b        6V Câu 26: Chọn C   v / f  400 / 40  10cm Độ lệch pha M N:   2.27,5   5,5  6   M, N dao động vuông pha với 10 Ta có: u M  u N  A  u N  42  22  3cm Câu 27: Chọn D Lực điện đóng vai trò lực hướng tâm  mv kq kq kq   mv  v r r m.r r2 4r0 v r  K  M   vM rK r0 Câu 28: Chọn B xM  k D k.2 5.106  2.102   k  5.106    a k 0,5.103 Ta có: 380.109    5.106  760.109  6,  k  13,1 k Bước sóng dài ứng với k nhỏ =7    5.106  0, 714.106 m  714nm Câu 29: Chọn A 14 1 p 17   N  X Do hai hạt sinh có vận tốc nên véc tơ động lượng p X chiều Bảo toàn động lượng: P  Pp  PX  2m K    m P  m X  v  v  2m K  mP  mX uc2 931  3,1.106 m / s 18u 2.4u  Câu 30: Chọn C t = 0, điểm M lên nên sóng truyền từ phải qua trái Từ hình ảnh sóng có dạng nét liền sang hình ảnh sóng dạng nét đứt sóng di chuyển đoạn đường: s = 3m s   0, 75s v  t1  Câu 31: Chọn A  H  H0 8n t n 8n T t t 414 30      T    138 ngày n 30 30 T 3 H   30 H0  T ;   Câu 32: Chọn C Tại x = cm = 0,08 m  F  k.0, 08  4  k  50N / m    k 50   10rad / s m 0,5 Tại x = A  F  50.A  5  A  0,1m  10cm Áp dụng biểu thức độc lập: v   A  x  10 102  82  60cm / s Câu 33: Chọn C     F hợp với F1 góc 450  F hợp với F2 góc 300 Áp dụng định lý sin tam giác: F sin105  7.105 sin 30  F  13,5.104 N Câu 34: Chọn C U  R 2R I    nt a  2R  Ib  4Ia  R U R   I  b  / / R/2 Câu 35: Chọn A A, B thuộc bó sóng liên tiếp nên dao động ngược pha Khoảng cách chúng trình dao động: d  AB2   x A  x B  A, B cách lớn chúng biên: d  AB2  4A A  13 (1) (A, B bụng nên AA  AB ) v A Khi v  max  x A  x B  A  d  AB2  3A A  12 (2) 2 Từ (1) (2) suy ra: AB  69cm      69cm Câu 36: Chọn C 2461.103 6, 023.1023  6,307.1027 hạt Số hạt 235 U cần dùng 365 ngày  235 Năng lượng tỏa tỏa 365 ngày  6,307.1027.200.1, 6.1013  2, 018.1017 J Năng lượng điện  2, 018.1017 30  6, 054.1016 J 100 6, 054.1016  1920MW Công suất phát điện  365.24.60.60 Câu 37: Chọn B Ta có k1  0,  r ZL  r Ta có U AB  U NB   0,  ZL  R  r 4 r Chọn r   ZL  3   Z L  ZC  2 13 4   ZC     ZC   ZC  ZC  3  Hệ số công suất mạch cos  Rr R  r   Z L  ZC   0,923 Câu 38: Chọn D Khi thấu kính biên dương  dS  23,5  11,5  35cm  Khi thấu kính biên âm  dS  23,5  11,5  12cm  d1S d 2S   1   d1S  14cm 10 35 1   d 2S  60cm 10 12 Thấu kính dao động ảnh S chạy khoảng từ 60cm  14cm  v tb  2L  60  14    11,5cm / s T Câu 39: Chọn C ZL  100; ZC  10; r  120 Thay đổi R: Pmax  U2 U2 U2    P1 (1)  R  r  ZL  ZC 180 Thay đổi R: PR max  U2  2  r  r   Z L  ZC      U2 120  1202  902    Chia vế với vế (1) cho (2), được: P1  3P2 Thay vào P1 – P2 =168,5 W  2P2  168,5  P2  84, 25W Câu 40: Chọn D Chọn gốc thời gian lúc thả vật A Ta có:  2  x A  10 cos  t  cm;  T   2   2 2  x B   B cos   t  t1   cm   B cos  t  t1  cm; T   T   T  2  5T   5   2 x C  cos   t    cm  cos  t   cm 12   T  T  24   Vì q trình dao động ba vật ln nằm đường thẳng nên:  U2  P2 (2) 540 x  xC      2x B  x A  x C  13, 66     x B  6,83    xB  A  6  6  B  A B  6,83cm    2  T  T t1    t1  12 ... Vecto gia tốc thay đổi B Vận tốc hàm số bậc theo thời gian C Vectơ vận tốc không thay đổi D Tọa độ hàm số bậc hai theo thời gian Câu 16: Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T Cứ sau thời gian số. .. tinh 0, 44m Biết tốc độ ánh sáng chân không 3.1 08 m / s Tốc độ tia sáng thủy tinh là: A 2, 6.1 08 m / s B 2.1 08 m / s C 2 ,8. 1 08 m / s D 2, 4.1 08 m / s Câu 24: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f...  A 6, 0cm; t1  C 6,8cm; t1  T 12 5T 48 B 6, 0cm; t1  5T 48 D 6,8cm; t1  T 12 ĐÁP ÁN 1-C 2-C 3-C 4-B 5-A 6-D 7-D 8- A 9-B 10-C 11-A 12-D 13-B 14-A 15-C 16-A 17-B 18- C 19-B 20-D 21-A 22-B
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử vật lý thpt quốc gia số 8 , đề thi thử vật lý thpt quốc gia số 8

Từ khóa liên quan