đề thi thử vật lý thpt quốc gia số 4

19 69 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2019, 18:49

ĐỀ CHUẨN 04 Câu 1: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng tượng: A Ánh sáng bị giảm cường độ truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt B Ánh sáng bị gẫy khúc truyền xun góc qua mặt phân cách hai mơi trường suốt C Ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ truyền tới mặt phân cách hai môi trường suốt D Ánh sáng bị thay đổi màu sắc truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt Câu 2: Quang phổ liên tục phát hai vật khác thì: A B C D Giống nhau, chúng có nhiệt độ Hoàn toàn khác nhiệt độ Hoàn toàn giống nhiệt độ Giống nhau, vật nhiệt độ phù hợp Câu 3: Đại lượng vật lý vật sau xem đặc trưng cho mức qn tính vật đó? A Vận tốc B Gia tốc C Khối lượng D Lực Câu 4: Vật rơi tự từ độ cao h = 80m, Lấy g  10m / s Vận tốc vật chạm đất là: A 40 cm/s B 800 m/s C 1600 m/s D m/s Câu 5: Với f1, f , f3 tần số tia hồng ngoại, tia tử ngoại tia gamma (tia  ) thì: A f1  f3  f B f3  f1  f C f  f1  f3 D f3  f  f1 Câu 6: Cho hai dao động điều hòa phương, tần số, lệch pha góc  với biên độ A1 A2 (A1 > A2) Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A1 – A2 giá thị của  là: A  2k  1  với k  0, 1, 2 C 2k với k  0, 1, 2 B  2k  1  với k  0, 1, 2 D  2k  1  với k  0, 1, 2 Câu 7: Phương trình chuyển động chất điểm dọc theo trục Ox có dạng x = + 3t (x đo m, t đo giây) Chọn đáp án A Chất điểm xuất phát từ O với vận tốc m/s B Chất điểm xuất phát từ M cách O m, với vận tốc m/s C Chất điểm xuất phát từ M cách O m, với vận tốc m/s D Chất điểm xuất phát từ O với vận tốc m/s Câu 8: Khi nói sóng học, phát biểu sau sai? A B C D Sóng học lan truyền dao động môi trường vật chất Sóng âm truyền khơng khí sóng dọc Sóng học lan truyền mặt nước sóng ngang Sóng học lan truyền tất mơi trường rắn, lỏng, khí chân khơng Câu 9: Bốn vật kích thước nhỏ A, B, C, D nhiễm điện Vật A hút vật B A đẩy D, vật C hút vật B Biết A nhiễm điện âm Điện tích hạt lại A B dương, C dương, D âm B B dương, C âm, D âm C B âm, C dương, D dương D B âm, C âm, D dương Câu 10: Trong phản ứng phân hạch, gọi tổng khối lượng nghỉ hạt trước sau phản ứng mt ms Hệ thức sau đúng? A m t  ms B m t  ms C m t  ms D m t  ms    Câu 11: Hai lực F1 F2 có độ lớn F1=F2 hợp với góc  Hợp lực F chúng có độ lớn: A F  F1  F2 B F  F1  F2 C F  2F1 cos  D F  2F1 cos  Câu 12: Trên sợi dây dài m có sóng dừng với tần số 120 Hz người ta thấy ngồi đầu dây cố định có điểm khác ln đứng n Vận tốc truyền sóng dây là: A 120 m/s B 68,6 m/s C 80 m/s D 60 m/s C 01 e D 10 e 210 206 Po A Câu 13: Pôlôni 84 Z X 82 Pb Hạt X là: A 42 He B 32 He Câu 14: Cho bán kính Bo r0  5,3.10 11 m trạng thái dừng nguyên tử hiđro, electron chuyển động quỹ đạo có bán kính r  2,12.1010 m Tên gọi quỹ đạo là: A L B O C M D N 235 U 94 Câu 15: Cho phản ứng hạt nhân 10 n 92 38 Sr  X  20 n Hạt nhân X có cấu tạo gồm: A 54 proton 140 nơtron C 86 proton 140 nơtron Câu 16: Lực đặc trưng cho điều sau đây? B 86 proton 54 nơtron D 54 proton 86 nơtron A Năng lượng vật nhiều hay B Vật có khối lượng lớn hay bé C.Tương tác vật lên vật khác D Vật chuyển động nhanh hay chậm Câu 17: Thí nghiệm giao thoa khe Y-âng, ánh sáng có bước sóng  Tại A quan sát cách S1 đoạn d1 cách S2 đoạn d2 có vân tối khi: A d d1  k  k  0, 1, 2   k 1  C d d1       k  0, 1, 2  B d d1  k   k  0, 1, 2  1  D d d1   k    2   k  0, 1, 2    Câu 18: Tại thời điêm t, điện áp xoay chiều u  200 cos x 100t    V  (trong t tính 2  s, điện áp có giá trị là: giây) có giá trị 100 2V giảm Sau thời điểm 300 A 100 2V B 200 V C -100 V D 100 3V Câu 19: Một dao động điều hòa với biên độ A dọc theo trục Ox Tại thời điểm ban đầu t   A vật có li độ x   chuyển động theo chiều âm trục tọa độ Pha ban đầu  dao động vật là:  A  B  C 3 D  3 Câu 20: Hai điện tích điểm giống đặt chân không cách khoảng r1  4cm Lực tương tác chúng F1  104 N Để lực tương tác hai điện tích F2  4.104 N khoảng cách chúng là: A r2  2cm B r  1, 6cm C r2  3, 2cm D r2  5cm Câu 21: Một người viễn thị phải đeo sát mắt kính viễn có độ tụ 2dp nhìn rõ vật gần cách mắt 25 cm Nếu đọc sách mà khơng muốn đeo kính, người phải đặt trang sách gần cách mắt đoạn là: A 1,5m B 0,5m C 2,0m D 1,0m Câu 22: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R  40 ghép nối tiếp với cuộn cảm Hiệu điện tức thời hai đầu đoạn mạch u  80 cos100t  V  điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm 40V Biểu thức dòng điện qua mạch là: A i    cos 100t    A  4    C i  cos 100t    A  4    B i  cos 100t    A  4  D i    cos 100t    A  4  226 226 Ra đứng yên phát hạt  theo phương trình 88 Ra    X Câu 23: Hạt nhân phóng xạ 88 khơng kèm theo tia  Biết động hạt  4,8 MeV, coi khối lượng hạt nhân gần số khối tính theo đơn vị u Năng lượng tỏa phản ứng là: A 4,715 MeV B 6,596 MeV C 4,886 MeV D 9,667 MeV Câu 24: Theo mẫu nguyên tử Bo, nguyên tử hiđrô, chuyển động electron quanh hạt nhân chuyển động tròn Các mức lượng trạng thái dừng nguyên tử hiđrô 13, xác định biểu thức E n   eV ( n = 1, 2, 3, …) Nếu nguyên tử hiđrô hấp thụ n2 photon có lượng 12,75 eV ngun tử chuyển sang trạng thái dừng có mức lượng cao Em Cho biết khối lượng electron me  9,1.1031 kg, e  1, 6.1019 C, bán kính Bo r0  5,3.1011 m Tốc độ electron quỹ đạo ứng với mức lượng là: A 3, 415.105 m/s B 5, 46.105 m/s C 1, 728.105 m/s D 4,87.108 m/s Câu 25: Một vật có khối lượng 400 g dao động điều hìa có đồ thị động theo thời gian hình vẽ bên Tại thời điểm t  vật chuyển động theo chiều dương Lấy 2  10, phương trình dao động vật là:   A x  10 cos  t    cm  6    B x  10 cos  2t    cm  3    C x  5cos  2t    cm  3    D x  5cos  t    cm  3  Câu 26: Mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động 20 V điện trở  Mạch ngồi có hai điện trở R1  5 biến trở R2 mắc nối tiếp Để công suất tiêu thụ R2 đạt cực đại giá trị R2 bằng: A 9 B 20  C 10  D 2 Câu 27: Xét ba mức lượng E K  E L  E M nguyên tử hiđrô Cho biết E L  E K  E M  E L Xét ba vạch quang phổ (ba ánh sáng đơn sắc) ứng với ba chuyển mức lượng sau: Vạch  LK ứng với chuyển từ E L  E K Vạch  ML ứng với chuyển từ E M  E L Vạch  MK ứng với chuyển từ E M  E K Hãy chọn cách xếp đúng? A  LK   ML   MK B  MK   LK   ML C  MK   LK   ML D  LK   ML   MK Câu 28: Một vật có khối lượng 100 g dao động điều hòa, hợp lức tác dụng lên vật có độ lớn 0,8 N vật đạt tốc độ 0,6 m/s Khi hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn 0,5 N tốc độ vật 0,5 m/s Cơ vật dao động là: A 0,05 J B 0,5 J C 0,25 J D 2,5 J Câu 29: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe hẹp 1,2 mm khoảng cách hai khe đến 1,6 m Chiếu khe ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 m đên 0, 76m Tại thời điểm M cách vân trung tâm 6,4 mm, bước sóng lớn cho vân sáng M là: A 0,53m B 0,69 m C 0,6 m D 0,48 m Câu 30: Chiếu chùm ánh sáng trắng song song, hẹp vào bể nước rộng, đáy phẳng nằm ngang góc tới i  450 Cho biết mực nước bể 150 cm, chiết suất nước ánh sáng 1,33 ánh sáng tím 1,34 Độ rộng vệt sáng đáy bể gần với giá trị sau nhất? A 11,03 mm B 21,11 mm C 1,33 mm D 9,75 mm Câu 31: Hai điện tích q1  q  4.1010 C đặt hai điểm cách khoảng a = 10 cm không khí Độ lớn lực điện mà q1 q2 tác dụng lên q3  3.1012 C đặt C cách A B khoảng a là: A 2,87.109 N B 3,87.109 N C 4,87.109 N D 1,87.109 N Câu 32: Một hỗn hợp gồm hai chất phóng xạ X ( có chu kì bán rã T1 = ngày) Y (có chu kỳ bán rã T2 = 16 ngày) có số hạt nhân phóng xạ ban đầu Cho biết X, Y khống phải sản phẩm trình phân rã Kể từ thời điểm ban đầu t  0, thời gian để số hạt nhân hỗn hợp hai chất phóng xạ nửa số hạt nhân hỗn hợp ban đầu là: A ngày B 11,1 ngày C 12,5 ngày D 15,1 ngày Câu 33: Đoạn mạch xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp , cuộn dây cảm Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều u  220 cos tV với  thay đổi Khi   1  100 rad/s cường độ dòng điện mạch sớm pha  so với hiệu điện hai đầu mạch có giá trị hiệu dụng A Khi   2  31 dòng điện mạch có giá trị hiệu dụng A Hệ số tự cảm cuộn dây là: A 1,5 / H B / H C 0,5 / H D 1/ H Câu 34: Một lắc đơn gồm sợi dây mảnh dài m, vật có khối lượng 100 gam diện tích q  105 C Treo lắc đơn điện trường có phương ng góc với gia tốc trọng trường g có độ lớn E  105 V/m Kéo vật theo chiều véc tơ điện trường cho góc tạo dây treo g 600 thả nhẹ để vật dao động Lấy g  10m / s Lực căng cực đại dây treo là: A 2,14 N B 1,54 N C 3,54 N D 2,54 N Câu 35: Thực giao thoa khe Y-âng với hai xạ đơn sắc 1  khoảng vân tương ứng i1  0,3 mm i  0, mm Gọi A B hai điểm quan sát, nằm phía với vân trung tâm cách 3mm Biết A vị trí vân sáng trùng hau hai xạ, vị trí vân sáng trùng tính vân sáng số vân sáng quan sát đoạn AB ( kể A B) là: A 15 B 18 C 17 D 16 Câu 36: Dao động vật có khối lượng 200g tổng hợp hai dao động điều hòa phương D1 D2 Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc li độ D1 D2 theo thời gian Mốc vị trí cân vật Biết vật 22,2 mJ Biên độ dao động D2 có giá trị gần với giá trị sau đây? A 5,2 cm B 5,4 cm C 4,8 cm D 5,7 cm Câu 37: Nối hai cực máy phát điện xoay chiều pha vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp gồm cuộn cảm có độ tự cảm L  /  H, tụ điện có điện dung C  104 / F , điện trở R  100 Bỏ qua điện trở cuộn dây máy phát Biết rơ to máy phát có hai cặp cực Khi rơ to quay với tốc độ n = 1500 vòng/phút cường độ dòng điện hiệu dụng qua A Khi thay đổi tốc độ quay rô to đến giá trị no điện áp hiệu dụng tụ điện có giá trị cực đại U C max , giá trị no U C max là: mạch A 750 vòng/phút ; 100V B 750 vòng/phút ; 50 3V C 6000 vòng/phút; 50 V D 1500 vòng/phút; 50 V Câu 38: Một lắc lò xo đặt nằm ngang lò xo có độ cứng k = 10 N/m gắn với vật nhỏ có khối lượng m = 100 g mang điện tích q  5.105 C Khi vật nhỏ vị trí cân người ta thiết lập điện trường có cường độ E  104 V/m, hướng dọc theo trục lò xo theo chiều giãn lò xo khoảng thời gian t  0, 05 s ngắt điện trường Bỏ qua ma sát Vận tốc cực đại vật sau ngắt điện trường là: A 50 cm/s B 100 cm/s C 50 cm/s D 50 cm/s Câu 39: Cho sợi dây cao su căng ngang Làm cho đầu O dây dao động theo phương thẳng đứng Hình vẽ mơ tả hình dạng sợi dây thời điểm t1 ( đường nét liền) t2 = t1 + 0,2 s (đường nét đứt) Tại thời điểm t  t  s độ lớn li độ phàn tử M cách đầu O dây 15 đoạn 2,4 m (tính theo phương truyền sóng) cm Gọi  tỉ số tốc độ cực đại phần tử dây với tốc độ truyền sóng Giá trị  gần giá trị sau đây? A 0,025 B 0,012 C 0,018 D 0,022 Câu 40: Một máy biến áp lý tưởng, cuộn sơ cấp N1  2000 vòng nối vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 = 200 V có tần số 50 Hz Thứ cấp gồm cuộn, cuộn thứ có N2 – 200 vòng, cuộn thứ hai có N3 = 100 vòng Giữa hai đầu N2 đấu với mạch R L 2C2 mắc nối tiếp (cuộn dậy cảm, L  0,3 / , R  30 C2 thay đổi được) Giữa đầu N3 với mạch R 3L3C3 mắc nối tiếp ( cuộn dây cảm có L3 thay đổi được, R  20 C3  0,5 /  mF) Khi điện áp hiệu dụng C2 L3 đạt giá trị cwucj đại cường độ dòng điện hiệu dụng chạy cuộn sơ cấp là: A A 120 B 11 A 120 C 0,425 A D 11 A 240 ĐÁP ÁN: 1-B 2-A 3-C 4-A 5-D 6-B 7-C 8-D 9-B 10-B 11-D 12-A 13-A 14-A 15-A 16-C 17-D 18-A 19-C 20-A 21-B 22-A 23-C 24-B 25-C 26-A 27-C 28-A 29-B 30-D 31-D 32-B 33-C 34-D 35-A 36-A 37-A 38-D 39-C 40-D HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1: Chọn B Hiện tượng khúc xạ tượng ánh sáng bị gãy khúc truyền xiên góc qua mặt phân cách hai môi trường suốt Câu 2: Chọn A Quang phổ liên tục phát hai vật khác giống nhau, chúng có nhiệt độ Câu 3: Chọn C Khối lượng đặc trưng cho mức quán tính vật Vật có khối lượng lớn có sức ì lớn cần có lực lớn để làm thay đổi chuyển động Câu 4: Chọn A Áp dụng: v  v02  2gh  v  02  2.10.80  v  40 m/s Câu 5: Chọn D Tia gâm có tần số lớn tiếp đến tia tử ngoại hồng ngoại Câu 6: Chọn B Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A1 – A2  Hai dao động ngược pha Độ lệch pha chúng  2k  1  với k  0, 1, 2 Câu 7: Chọn C x = + 3t  phương trình chuyển động thẳng x  x  v t  x  2m, v0  3m / s  Vật xuất phát từ M cách O 2m, với vận tốc ban đầu m/s Câu 8: Chọn D Sóng học không lan truyền chân không Câu 9: Chọn B Vật A hút vật B  A B trái dấu  B nhiễm điện dương Vật A đẩy vật D  A D dấu  D nhiễm điện âm Vật C hút vật B  C B trái dấu  C nhiễm điện âm Câu 10: Chọn B Phản ứng phân hạch phản ứng tỏa lượng  m t  ms Câu 11: Chọn D Hai thành phần F1 = F2 hợp hợp lực: F  F12  F22  2F1F2 cos   2F1 cos  Câu 12: Chọn A Vận tốc truyền sóng dây v  2L.f 2.2.120   120 m/s k k Câu 13: Chọn A Bảo toàn số nuclon  A X  210  206  Bảo toàn số proton Z = 84 – 82 =  X 42 He Câu 14: Chọn A Ta có: r  n r0  n  r 2,12.1010    e chuyển động quỹ đạo L r0 5,3.1011 Câu 15: Chọn A 235 94 A n 92 U 38 Sr  Z X  20 n 1  235  94  A  2.1 A  140 Bảo toàn số khối điện tích:   0  92  38  Z  2.0  Z  54 Câu 16: Chọn C Lực đặc trưng cho tương tác vật với vật khác Câu 17: Chọn D 1  Điểm vân tối d  d1   k     k  0, 1, 2  2  Câu 18: Chọn A Tại thời điểm t điện áp hai đầu mạch có giá trị 100 2V giảm Sau thời điểm T   u  100 2V 300 Câu 19: Chọn C Tại thời điểm ban đầu t   vật có li độ x   tọa độ  Pha ban đầu vật A chuyển động theo chiều âm trục 3 rad Câu 20: Chọn A Ta có: F  k q1q r2 F1 r22    r2  2cm F2 r12 Câu 21: Chọn B Ảnh vật gần mắt nằm điểm cực cận  d  OCC Ta có D  1 1  2   OCC  0,5 m d d 0, 25 OCC Vậy muốn đọc sách mà khống muốn đeo kính người phải đặt trang sách gần nhát cách mắt đoạn 0,5 m Câu 22: Chọn A Ta có U L  U  U R  40V  I  UR  1A R Trong mạch có R L  Cường độ dòng điện trễ pha hiệu điện hai đầu mạch góc Z     với tan   L     Dễ có i  cos 100t    A  R 4  Câu 23: Chọn C 226 222 Ra 42 He 86 X Ta có 88 Bảo tồn động lượng  p He  p X  m He K He  m X k X  k X  Năng lượng tỏa phản ứng E  k X  k He  4,886MeV Câu 24: Chọn B 16 MeV 185 Ta có 12, 75   13, n2   13,   n  Tại quỹ đạo dừng N có r  16r0 mv kq 2 k.q Lực điện đóng vai trò lực hướng tâm    mv  v q r r r2 m/s k  5, 46.105 m.r Câu 25: Chọn C Dựa vào hình vẽ  Wd max  20mJ  v max  10 cm/s Tại thời điểm t = 0: Wt v x T        T  1s    2rad / s  A  max  cm Wd A 6     Pha ban đầu 0   rad nên phương trình dao động vật x  5cos  2t    cm  3  Câu 26: Chọn A Công suất tiêu thụ R  P2  E2R  r  R  R 2 Để công suất R2 tiêu thụ cực đại R1  r  R  9 Câu 27: Chọn C Ta có Lại có hc 13, hc 13,  13,     13,   10, 2eV;     1,88eV  LK  ML 22 32  22  hc  MK  13, 32   13,   12, 08eV   MK   LK   ML Câu 28: Chọn A Do F = -kx nên F ngược pha với x, mà x vuông pha với v nên F, v vng pha Ta có:  F   v       Fmax   v max   0,8 2  0, 2     1  Fmax   v max  Fmax  1N 1   2  v max  1m / s  0,5   0,5         Fmax   v max  Cơ năng: W  1 mv 2max  0,1.12  0, 05 J 2 Câu 29: Chọn B x M  ki  k x a 6, 4.1, 4,8 D  M    k  Z a kD 1, k k Vì thí nghiệm thực với ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38m đến 0, 76m nên ta có 0,38  4,8  0, 76  k  Z   6,315  k  12, 63  k  Z  k Bước sóng lớn ứng với k nhỏ k =7, thay vào ta tìm   0, 69m Câu 30: Chọn D sin 450  1,33.sin r  r  32,120 d d Áp dụng công thức định luật khúc xạ ánh sáng:  sin 450  1,34.sin rt  rt  31,850 Độ rộng vệt sáng đáy bể:   D  h  tan rd  tan rt   150 tan 32,120  tan 31,850  0,983cm  9,83mm Câu 31:Chọn D Lực điện tích q1 q2 tác dụng lên q3 là: F12  F 23  k q1q3 a  9.10 Ta biểu diễn hai lực: 4.1010.3.1012 0,1  1, 08.109 N Lực q1 q2 tác dụng lên q3 F  F132  F232  2F13F23 cos 60  F13  1,87.109 N Câu 32: Chọn B Số hạt nhân hỗn hợp hai chất phóng xạ nửa số hạt nhân hỗn hợp ban đầu: 1 1 8 16 N  N   N  N      t  11,1 ngày Câu 33: Chọn C Từ đề bài, ta thấy 1 31 hai giá trị tần số góc cho cường độ dòng điện hiệu  dụng mạch  1.31  02  1  Với 0 giá trị tần số để mạch xảy cộng hưởng  ZL0  ZC0 , ta chọn ZL0  ZC0  1, R = n ZL0    ZL1   ZL1  3 Khi 1     Z  3Z Z  C0  C1  C0 0  ZL1  ZC1    n  Kết hợp với tan   R n Tổng trở mạch xảy cộng hưởng,   1 là: Z  R   ZL1  Z C1    4Z Z   2ZL0 2   L0  3ZL0   L0   200 4ZL0 50 0,5 H   ZL0  50 3  ZL1   50  L   3 Câu 34: Chọn D  105 105   q E 2    11,55m / s Gia tốc trọng trường hiệu dụng g  g     10      m   100 3.10    105 105 F qE      300 Góc lệch dây treo vị trí cân tan     P mg 100 3.10 10 Biên độ góc dao động dao động lắc đơn   300 Lực căng dây cực đại lắc tính theo cơng thức   Tmax  mg   cos    100 3.103.11,55  cos 300  2,54N Câu 35: Chọn A L Số vân sáng xạ đơn sắc thu N1      11  2i1   L  Số vân sáng xạ đơn sắc thu N    1   2i  Xét trùng hai xạ k1 i    x tr  4i1  3i  1, 2mm k i1  L  Số vân sáng trùng hai xạ N tr    1   2x tr  Số vân sáng quan sát N  N1  N  N tr  11    15 vân sáng Câu 36: Chọn A Từ đồ thị ta thấy: A1 = cm Cũng theo đồ thị ta thấy ngang theo trục thời gian 0,1s Quan sát đồ thị ta thấy thời gian dao động D2 từ VTCB biên thời gian ô nên: t  2.0,1  0,  W T  T  0,8s    2,5  rad / s    m2 A  A  3,552.103 m 2 Gọi t1 thời gian kể từ lúc D1 bắt đầu dao động đến lần qu VTCB:  t1  0,1s  A T 3  x 01   ; v01   1   Gọi t thời gian kể từ lúc D2 bắt đầu dao động đến lần đến biên âm t1  0,1s  T A 3  x 02   ; v02   2   x1  x  A  A12  A 22  3,552.103  0, 032  A 22  A  0, 051(m)  5,1cm Câu 37: Chọn A Khi tốc độ quay động 1500 vòng/phút tần số dòng điện f=pn/60=50Hz Khi đó, ta tính ZL  200, ZC  100 R  100 Vậy ta tính tổng trở mạch Z  100 2 Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U  IZ  100V Khi tốc độ quay động n0 điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại, tần số dòng điện mạch f0, ta có f   25 2Hz 2 LC Khi tốc độ quay động n  60f  750 vòng/phút p Mặt khác, điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U f 250 2 100     U0   50 2V U f 50 2 Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện U C  U0 50 ZC  R 100 104 2.25   100V Câu 38: Chọn D Tần số góc   10  10rad / s  Chu kì T  0, 2 s 0,1   Điện tích q   F  E  Vị trí cân vật O2 xa điểm treo, ta có: Fđ = Fđh  qE  kl  O1O  l  qE 5.105.104   0, 05m  5cm k 10 Do vật ban đầu đứng yên O1  Tốc độ =  A  O1O  5cm Sau t  0, 05  T /  vật vtcb O2 theo chiều dương có v  A  5.10  50cm / s Tại đó, ngắt điện trường, vtcb vật O1 ( vị trí lò xo khơng biến dạng), ta có: 2 v  50  A1  x     52     2cm    10   Vận tốc cực đại vật sau ngắt điện trường: v max  A1  2.10  50 2cm Câu 39: Chọn C Từ đồ thị ta có: +) Bước sóng   6, 4m +) Trong khoảng thời gian 0,2 s sóng truyền qua quãng đường s = 7,2 – 6,4 = 0,8 m  vận tốc truyền sóng v = s/t = 0,8/0,2 = 1,6s +) M cách O đoạn 2,4m nên M trễ pha O góc 2d 2.24 3   rad  6, 4 Tại thời điểm t1 O qua vtcb theo chiều âm Biểu diễn đường tròn vị trí tương ứng O M thời điểm t1, t3 hình bên Ta có: t  t1  0,  5T  t1   t1   M t   750 15 24 v A A 2A 2.0, 02    A  2cm    max     0, 0196 Theo đề U M  t    v v Tv 1, 6.4 Câu 40: Chọn D Áp dụng công thức máy biến áp ta có: U1 N1 200 2000     U  20V U2 N2 U2 200 U1 N1 200 2000     U3  10V U3 N3 U3 100  R2L2C2 (với C2 thay đổi): U C2 (max)  ZC2   R 2  ZL 2 ZL  302  302  60     I2  30 U2  R 2  Z L  ZC R3L3C3 ( với L3 thay đổi): U L3 (max)  ZL3  R 32  ZC3 ZC3  40     I3  Ta có: Pvào= Pra  U1I1  I22 R  I32 R  I1  U3  R 32  ZL3  ZC3 11 (A) 240   (A)   A ... proton 54 nơtron D 54 proton 86 nơtron A Năng lượng vật nhiều hay B Vật có khối lượng lớn hay bé C.Tương tác vật lên vật khác D Vật chuyển động nhanh hay chậm Câu 17: Thí nghiệm giao thoa khe Y-âng,... là: A 3, 41 5.105 m/s B 5, 46 .105 m/s C 1, 728.105 m/s D 4, 87.108 m/s Câu 25: Một vật có khối lượng 40 0 g dao động điều hìa có đồ thị động theo thời gian hình vẽ bên Tại thời điểm t  vật chuyển... 28: Một vật có khối lượng 100 g dao động điều hòa, hợp lức tác dụng lên vật có độ lớn 0,8 N vật đạt tốc độ 0,6 m/s Khi hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn 0,5 N tốc độ vật 0,5 m/s Cơ vật dao động
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử vật lý thpt quốc gia số 4 , đề thi thử vật lý thpt quốc gia số 4