Trọn bộ hồ sơ thầu công trình đường (bản vẽ + thuyết minh) mới nhất 2019

123 196 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2019, 15:16

C¨n cø vµo hå s¬ mêi thÇu cña chñ ®Çu t­ vµ hå s¬ thiÕt kÕ kû thuËt thi c«ng ®­îc duyÖt vÒ viÖc tham gia ®Êu thÇu gãi thÇu trªn. C¨n cø kÕt qu¶ thùc tÕ kh¶o s¸t hiÖn tr­êng, tæng mÆt b»ng c«ng tr×nh, ®­êng giao th«ng, nguån cung cÊp vËt t­, nguån cÊp ®iÖn, cÊp n­ícvµ c¸c ®iÒu kiÖn cho xe, m¸y ho¹t ®éng phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh. C¨n cø vµo n¨ng lùc tµi chÝnh, thiÕt bÞ, lùc l­îng thi c«ng, tr×nh ®é kü thuËt, tay nghÒ cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña nhµ thÇu chóng t«i. NghiÖm thu vµ bµn giao c«ng tr×nh x©y dùng hoµn thµnh theo NghÞ ®Þnh sè 2092004N§ BXD ngµy 16122004 vµ NghÞ ®Þnh sè: 49N§CP. C¸c tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam ®­îc ¸p dông cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c x©y dùng. BiÖn ph¸p thi c«ng ®­îc lËp nh»m ®¶m b¶o thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh theo ®óng Hå s¬ thiÕt kÕ ®• ®­îc duyÖt, tiÕn ®é thi c«ng hîp lý, mÆt b»ng bè trÝ thuËn tiÖn, thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c quy tr×nh, quy ph¹m, ®¸p øng mäi chØ tiªu vÒ chÊt l­îng, kü, mü thuËt c«ng tr×nh. HỒ SƠ DỰ THẦU THUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CƠNG o0o Thut minh biƯn ph¸p tỉ chøc thi c«ng DỰ ÁN: NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ĐƯỜNG TỈNH QUẢNG NGÃI - CHỢ CHÙA Địa điểm xây dựng: huyện Tư Nghĩa huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng tỉnh Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án Tư vấn thiết kế: Công ty CP Tư vấn xây dựng Cơng trình Thiên Phúc Hình thức đầu tư: Đầu tư nâng cấp, mở rộng Quảng ngãi, tháng năm 2018 Dự án nâng cấp đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa Trang HỒ SƠ DỰ THẦU THUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG I Thông tin dự án Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa Loại cấp cơng trình: - Loại cơng trình: Cơng trình giao thơng hạ tầng kỹ thuật - Cấp cơng trình: Cấp II Địa điểm xây dựng: Huyện Tư Nghĩa huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng tỉnh Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án Tư vấn thiết kế: Công ty CP Tư vấn xây dựng Cơng trình Thiên Phúc Hình thức đầu tư: Đầu tư nâng cấp, mở rộng II Căn pháp lý - Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng năm 2014 - Luật Xây dựng số 50/QH13 ngày 18/6/2014; - Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 Chính phủ Quy định quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; - Căn Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 Chính Phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; - Căn Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính Phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; - Căn Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 Chính phủ việc Hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư công; - Căn thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 Bộ xây dựng việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân cơng quản lý chi phí đầu tư xây dựng; - Căn Nghị số 01-NQ/TU ngày 24/06/2011 Tỉnh ủy Quảng Ngãi việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp tỉnh quảng Ngãi giai đoạn 2011 – 2015 định hướng đến năm 2020; - Căn định số 2113/QĐ-UBND ngày 07/10/2011 UBND tỉnh Quảng Ngãi đề án phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 – 2015 định hướng đến năm 2020; - Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 01/3/2013 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 07/9/2012 Tỉnh uỷ Quảng Ngãi việc thực Nghị Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá XI “xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng nhằm đưa nước ta thành nước công nghiệp theo hướng đại vào năm 2020”; - Căn Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình: Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa - Căn Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng cơng trình: Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa - Căn vào Hợp đồng số /HĐ-TVTK ngày / /2018 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng tỉnh Quảng Ngãi với Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án nâng cấp đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa Trang HỒ SƠ DỰ THẦU THUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CƠNG xây dựng Cơng trình Thiên Phúc việc Tư vấn Khảo sát, thiết kế vẽ thi công dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa III Tài liệu sử dụng - Các tài liệu thu thập trang thông tin tỉnh Quảng Ngãi - Số liệu khí tượng thủy văn trạm thủy văn khu vực; - Các số liệu cao độ Nhà Nước; - Bản đồ địa hình khu vực nghiên cứu tỷ lệ: 1/10.000, 1/25.000, 1/50.000; - Tiêu chuẩn quy phạm quy chuẩn xây dựng Việt Nam; - Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung phát triển giao thơng vận tải tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 có định hướng đến năm 2030 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 22/01/2013; - Các tài liệu, số liệu điều kiện tự nhiên, trạng kinh tế xã hội, trạng hạ tầng kỹ thuật khu vực nghiên cứu địa phương quan liên quan cung cấp qua thực tế điều tra; - Hồ sơ thiết kế vẽ thi công dự án: Đường Nguyễn Công Phương – giai đoạn (Đoạn từ ngã năm đến nút giao thông đường Bàu Giang – Cầu mới); - Quy hoạch trung tâm thị trấn Chợ Chùa duyệt; - Bình đồ nút giao N13 dự án: Đường Bàu – Cầu mới; - Hồ sơ thiết kế sở điều chỉnh - Số liệu điều tra khảo sát Công ty CP Tư vấn XDCT Thiên Phúc thực hiện; - Và số tài liệu khác có liên quan IV Các quy trình, quy phạm định hình áp dụng Qui trình, quy phạm áp dụng 1.1 Qui trình, quy phạm khảo sát - Quy trình khảo sát đường ô tô 22 TCN 263-2000; - Quy trình khảo sát thiết kế đường tơ đắp đất yếu 22TCN 262-2000; - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia xây dựng lưới độ cao QCVN 11:2008/BTNMT; - Công tác trắc địa xây dựng – yêu cầu chung TCVN 9398-2012; - Tiêu chuẩn kỹ thuật đo xử lý số liệu GPS trắc địa công trình TCXDVN 364:2006; - Quy phạm đo vẽ địa hình theo tiêu chuẩn ngành 96TCN 43-90; - Quy trình khoan thăm dò địa chất TCVN 9437:2012; - Quy trình thí nghiệm xuyên tĩnh (CPT TCPU) TCVN 9352:2012; - Quy phạm khảo sát tính tốn thủy văn 22TCN 220-95; - Tiêu chuẩn tính tốn đặc trưng dòng chảy lũ TCVN 9845:2013; 1.2 Qui trình, quy phạm thiết kế - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam ban hành theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14 tháng 12 năm 1996 Bộ trưởng Bộ Xây dựng; - Đường đô thị - yêu cầu thiết kế TCXDVN 104:2007; - Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế TCVN 4054-2005; Dự án nâng cấp đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa Trang HỒ SƠ DỰ THẦU THUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cơng trình hạ tầng kỹ thuật thị ban hành kèm theo thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 Bộ xây dựng - Quy trình thiết kế áo đường mềm 22TCN 211-06 - Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô ( Phần nút giao) 22TCN 273-01; - Quy trình thiết kế áo đường cứng 22TCN 223-95; - Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn (áp dụng cho thiết kế cống đường ô tô) 22TCN 18-79; - Quy trình thi cơng nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa TCVN 8819:2011 - Quyết định số số 3230/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2012 Bộ Giao thông vận tải việc Ban hành Quy định tạm thời thiết kế mặt đường BTXM thơng thường có khe nối xây dựng cơng trình giao thơng; - Quyết định số 1951/QĐ-BGTVT ngày 17/8/2012 Bộ giao thông vận tải ban hành quy định tạm thời kỹ thuật thi công nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng xây dựng cơng trình giao thơng; - Tiêu chuẩn khe co giãn cao su AASHTOM297-96 AASHTOM183-96; - Quy trình kỹ thuật thi cơng nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm kết cấu áo đường ô tô TCVN 8859:2011 - Công tác đất – Quy phạm nghiệm thu thi công TCVN 4447 – 2012 - Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông bê tông cốt thép TCVN 5574:2012; - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia báo hiệu đường QCVN 41: 2016 /BGTVT; - Màng phản quang dùng cho báo hiệu đường TCVN 7887: 2008; - Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, Quảng trường, đô thị TCXD VN 259:2001 - Các quy trình, quy phạm khảo sát, thiết kế, thi cơng nghiệm thu khác có liên quan Định hình tham khảo - Cống tròn 533 – 01 – 01; 533 – 01 – 02; 78 - 02X - Cống vuông lắp ghép 86 – 04X - Tường chắn 86 – 06X - Các thiết kế áp dụng dự án khác Quy mô xây dựng dự án - Chiều dài tuyến: L=4913,81m - Chiều dài chiếm dụng thuộc dự án: Khu dân cư trục đường Bàu Giang – Cầu Mới lý trình: Km0+026 – Km0+194,8 - Chiều dài chiếm dụng thuộc dự án: Khu dân cư Nghĩa Điền lý trình: Km0+842,21 – Km1+138,80 - Điểm đầu: Tại Km0+26.00 (giao với điểm cuối dự án Đường Nguyễn Công Phương nối dài) thuộc địa phận xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa - Điểm cuối: Giao với đường trung tâm huyện Nghĩa Hành (Km4+939,81) thuộc thị trấn Chợ Chùa – huyện Nghĩa Hành; Dự án nâng cấp đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa Trang HỒ SƠ DỰ THẦU THUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CƠNG Các thơng số kỹ thuật chủ yếu tuyến: TT Tiêu chuẩn kỹ thuật I Nền, mặt đường Cấp, loại đường - Đoạn Km0+194,8 – Km4+508 1.1 (TCVN4054-2005) - Đoạn Km4+508 – Km4+939,81 1.2 (TCXDVN104-2007) Tải trọng trục thiết kế Tốc độ thiết kế Số xe Bề rộng 5.1 - Đoạn Km0+194,8 – Km4+508 + Nền đường + Mặt đường + Lề gia cố + Lề đường + Dốc ngang lề đường 5.2 - Đoạn Km4+508 – Km4+939,81 + Nền đường + Mặt đường + Vỉa hè + Dốc ngang vỉa hè Kết cấu mặt đường, lề gia cố Kết cấu vỉa hè II Cơng trình nước Thoát nước ngang 1.1 Tải trọng thiết kế + Cầu + Cống 1.2 Khổ cầu, cống 1.3 Tần suất thiết kế cầu + Cầu lớn, trung + Cầu nhỏ, Cống Thoát nước mưa Tải trọng thiết kế + Cống dọc cắt qua đường + Cống dọc vỉa hè III Cây xanh bóng mát Đơn vị Thơng số Cấp III (đồng bằng) Loại đường phố thị thứ yếu KN Km/h Làn 100 80 m m m m % 12,0 7,0 2x2,0 = 4,0 2x0,5 = 1,0 4% (hướng tự nhiên) m m 23,5 13,5 2x5,0 = 10,0 2% (hướng vào mặt đường) BTN, Cấp cao A1, Eyc=155Mpa Lát gạch Terrazzo m % Đoàn xe Đoàn xe HL93 H30-XB80 Bằng khổ đường % % Theo quy hoạch Đoàn xe Đoàn xe m/cây H30-XB80 H10-X60 Theo quy hoạch Dự án nâng cấp đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa Trang HỒ SƠ DỰ THẦU IV Điện chiếu sáng THUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG Trụ Theo quy hoạch CHƯƠNG 2: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ I Nội dung thiết kế Nội dung thiết kế phần đường giao thông gồm: đường, mặt đường, bó vỉa, nút giao thơng, nước ngang, tường chắn, gia cố mái taluy, an tồn giao thơng II Giải pháp thiết kế Hướng tuyến - Vị trí điểm đầu: Tại Km0+194,8 (giáp với dự án Đường Bàu Giang – Cầu Mới) thuộc địa phận xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa; - Vị trí điểm cuối đoạn tuyến thiết kế: Km4+939,81 thuộc thị trấn Chợ Chùa – huyện Nghĩa Hành; Bình đồ tuyến Bình đồ tuyến thiết kế chủ yếu bám theo đường cũ, hạn chế giải tỏa đền bù thấp có thể, số đoạn điều chỉnh tim tuyến để đảm bảo yếu tố kỹ thuật cấp hạng tuyến đường thiết kế Đoạn Km4+508 – Km4+939,81 tim tuyến bám theo quy hoạch duyệt Trắc dọc tuyến - Cao độ đường đỏ thiết kế sở cao độ mặt đường trạng, phù hợp với mui luyện siêu cao mặt đường đỉnh đường cong, theo phương án tận dụng tối đa mặt đường cũ để tăng cường kết cấu áo đường mới, phù hợp với bình đồ, trắc ngang thiết kế, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo cấp hạng tuyến đường thiết kế Trắc ngang tuyến a) Đoạn Km0+194,8 – Km4+508: - Bề rộng đường : Bnền = 11m + 0,5x2m = 12,0m - Bề rộng mặt đường + lề gia cố: Bmặt = 7m + 2x2m = 11,0m - Bề rộng lề, bó vỉa : Blề = 0,5m x = 1,0m - Dốc ngang mặt đường : imặt = 2% - Dốc ngang lề đường : ilề = 4% b) Đoạn Km4+508 – Km4+939,81: - Bề rộng đường: Bn = 13,5m + 5mx2 = 23,5m - Bề rộng mặt đường: Bm = 13,5m - Bề rộng vỉa hè: Bvh = 5mx2 = 10m - Dốc ngang mặt đường : imặt =2% - Dốc ngang vỉa hè : ivỉa hè =2% Nền đường - Mái ta luy đường: + Đối với đào mái: 1:1 + Đối với đắp mái: 1:1.5 a) Đối với đào: - Phạm vi mặt đường nằm phần đường cũ (đá dăm láng nhựa): *./ Tận dụng lại mặt đường cũ làm phần *./ Hoặc đào bỏ mặt đường cũ thay lại khuôn đường lớp đất đồi chọn lọc K  0,98 dày 30cm Sau lu lèn cũ đạt K95 Dự án nâng cấp đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa Trang HỒ SƠ DỰ THẦU THUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG - Phạm vi mặt đường nằm phần đường cũ (bê tông xi măng): *./ Tận dụng lại mặt đường cũ - Phạm vi mặt đường nằm ngồi phần đường cũ: Khn đường đào thay vào lớp đất đồi chọn lọc K  0,98 dày 30cm Trước đắp lớp K  0,98 cần phải lu lên cũ đạt K  0,95 b) Đối với đắp: - Đối với đắp nằm ngồi phạm vi mặt đường cũ trước đắp đất, đường phải tiến hành bóc vét hữu cơ, đất phong hóa có khả giảm yếu cường độ với chiều dày bóc hữu từ 0,3m đến 1,5m tùy theo địa chất đoạn tuyến đắp trả đất đồi chọn lọc K  0,95 Sau tiến hành đắp lớp đất K  0,95, K  0,98 dày 30cm kết cấu mặt đường - Đánh cấp với bề rộng B=1m mái dốc tự nhiên >20%, mái taluy đào để xử lý lu lèn lại đường - Tại vị trí đắp cao H>=2m, đường gia cố mái taluy bê tông M150 đá 2x4 dày 12cm, móng chân khay bê tơng M150 đá 2x4 kích thước 40x100cm */Ghi chú: Những đoạn mặt đường đá dăm láng nhựa khn đường mở rộng tính từ mép mặt nhựa cắt vào 20cm Các đoạn mặt đường BTXM khn đường mở rộng tính từ mép đường Mặt đường Bảng thống kê mặt đường hữu Phân đoạn Lý trình Chiều dài (m) Đoạn Km0+26,0 - Km0 + 461,0 435,0 Đoạn Km0 + 461,0 - Km0 + 530,91 69,91 Đoạn Km0 + 530,91 – Km0+601,67 70,76 Đoạn Km0+601,67 - Km0+743,11 141,44 Đoạn Km0+743,11 – Km1+344,13 601,02 Đoạn Km1+344,13 – Km1+833,00 488,87 Đoạn Km1+833,00 - Km2+395,86 562,86 Đoạn Km2+395,86 – Km2 + 620,27 224,41 Km2 + 620,27 – Km2 + 951,37 Km2 + 951,37 – Km3 + Đoạn 10 017,81 Km3 + 017,81 – Km3 + Đoạn 11 300,54 Km3 + 300,54 – Km3 + Đoạn 12 490,70 Đoạn Dự án nâng cấp đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa 331,10 Chiều rộng (m) Loại kết cấu mặt đường trạng Đoạn BTXM đầu tư Đoạn BTXM khai 5,5 thác 5,5 Đoạn đá dăm Láng nhựa Đoạn BTXM khai 7,0 thác 5,5 – 7,0 Đoạn đá dăm Láng nhựa Đoạn BTXM khai 7,0 thác 5,5 Đoạn đá dăm Láng nhựa Đoạn BTXM đầu 7,0 tư Đoạn BTXM khai 7,0 thác 7,0 66,44 5,5 282,73 7,0 190,16 7,0 Đoạn đá dăm Láng nhựa Đoạn BTXM khai thác Đoạn BTXM đầu tư Trang HỒ SƠ DỰ THẦU THUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG Km3 + 490,70 – Km4 + 906,17 Km4 + 906,17 – Km4 + Đoạn 14 939,81 Đoạn 13 1415,47 5,5 – 7,0 Đoạn đá dăm Láng nhựa 33,64 9,0 – 13,0 Đoạn bê tông nhựa Bảng thống kê kết cấu đoạn mặt đường thiết kế Lý trình Chiều dài (m) Chiều rộng mặt (m) Đoạn Km0+26,0 - Km0 + 420,04 435,0 11,0 Đoạn Km0 + 420,04 - Km0 + 530,91 69,91 11,0 Đoạn Km0 + 530,91 – Km0+601,67 70,76 11,0 Đoạn Km0+601,67 - Km0+743,11 141,44 11,0 Đoạn Km0+743,11 – Km1+344,13 601,02 11,0 Đoạn Km1+344,13 – Km1+833,0 488,87 11,0 Đoạn Km1+833,00 - Km2+395,86 562,86 11,0 Đoạn Km2 + 395,86 – Km2 + 951,37 555,51 11,0 Đoạn Km2 + 951,37 – Km3 + 017,81 66,44 11,0 Km3+017,81 – Km3+300,54 282,73 11,0 Km3 + 300,54 – Km3+490,70 190,17 11,0 Đoạn 12 Km3 + 490,70 – Km4 + 906,17 1415,47 11,0 Đoạn 13 Km4 + 906,17 – Km4 + 939,81 33,64 11,0 Phân đoạn Đoạn 10 Đoạn 11 Ghi BTXM tận dụng, mở rộng mặt đường Bù vênh bê tông nhựa mặt đường cũ Mặt đường BTN lớp bù vênh cấp phối đá dăm Dmax25 dày TB 15cm Bù vênh bê tông nhựa mặt đường cũ Mặt đường BTN lớp bù vênh cấp phối đá dăm Dmax25 dày TB 15cm Bù vênh bê tông nhựa mặt đường cũ Mặt đường BTN lớp bù vênh cấp phối đá dăm Dmax25 dày TB 15cm Đoạn BTXM tận dụng mở rộng mặt đường Mặt đường BTN lớp bù vênh cấp phối đá dăm Dmax25 dày TB 15cm Bù vênh bê tông nhựa mặt đường cũ Đoạn BTXM tận dụng mở rộng mặt đường Mặt đường BTN lớp bù vênh cấp phối đá dăm Dmax25 dày TB 15cm Đoạn bê tông nhựa + Giải pháp thiết kế kết cấu mặt đường tính từ xuống sau:  Phạm vi nằm mặt đường cũ đá dăm láng nhựa: - Bê tông nhựa (BTNC 12,5) dày 5cm Dự án nâng cấp đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa Trang HỒ SƠ DỰ THẦU - - - - THUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CƠNG Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5kg/m2 Bê tông nhựa (BTNC 19) dày 7cm Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1kg/m2 Bù vênh cấp phối đá dăm loại Dmax = 25mm dày trung bình 15cm Cày sọc mặt đường láng nhựa cũ (nhằm tạo liên kết mặt đường cũ với móng CPĐD mặt đường mới)  Phạm vi mặt đường cũ đá dăm láng nhựa (phần mở rộng): Bê tông nhựa (BTNC 12,5) dày 5cm Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5kg/m2 Bê tông nhựa (BTNC 19) dày 7cm Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1kg/m2 Cấp phối đá dăm loại Dmax = 25mm dày 15cm Cấp phối đá dăm loại Dmax =37,5mm dày 35cm Đào thay đất đồi đầm đạt K98 dày 30cm Nền đường cũ lu lèn đắp đầm chặt K95 Độ dốc ngang mặt đường 2%  Phạm vi mặt đường cũ BTXM (đang khai thác):  Đối với phạm vi mặt đường bê tông xi măng đầu tư từ lâu khai thác giải pháp thiết kế kết cấu mặt đường sau: Bê tông nhựa (BTNC 12,5) dày 5cm Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5kg/m2 Bê tơng nhựa (BTNC 19) dày 7cm Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5kg/m2 Bù vênh bê tông nhựa (BTNR 25) dày trung bình 5cm Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5kg/m2 Thổi bụi mặt đường bê tông xi măng  Phạm vi ngồi mặt đường cũ bê tơng xi măng (phần mở rộng):  Đối với phạm vi mặt đường bê tơng xi măng đầu tư tận dụng lại mặt đường cũ, mở rộng hai bên tuyến đạt mặt cắt ngang Bn=12m  Giải pháp thiết kế tận dụng mở rộng mặt đường sau: Mặt đường gồm BTXM đá 1x2 M350 dày 22cm, kích thước trung bình (5,0x2,0)m Bố trí khe dọc trùng với mép đường cũ; khe co vng góc với khe dọc cách 5m, khe dãn cách 50m Tải trọng trục tính tốn P = 10T (100kN) Mơ đuyn đàn hồi yêu cầu: Eyc= 33000 daN/cm2 Kết cấu áo đường tính từ xuống sau: Bê tơng xi măng M350 đá 1x2 dày 22cm Giấy dầu phòng nước hai lớp Cấp phối đá dăm loại Dmax = 25mm dày 15cm Đào thay đất đồi đầm đạt K98 dày 30cm Nền đường cũ lu lèn đắp đầm chặt K95 Độ dốc ngang mặt đường 2% Khoan mặt đường BTXM hữu cấy thép khe dọc  Phạm vi mặt đường vị trí chuyển tiếp kết cấu: Dự án nâng cấp đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa Trang HỒ SƠ DỰ THẦU THUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG - Kết cấu bố trí đoạn chuyển tiếp hồn tồn tn thủ theo định số 3230/QĐBGTVT ngày 14/12/2012 ban hành quy định tạm thời thiết kế mặt đường BTXM thơng thường có khe nối xây dựng cơng trình giao thơng - Áo đường phạm vi chuyển tiếp kết cấu tính từ xuống sau:  Phạm vi nằm mặt đường cũ: - Phá dỡ kết cấu mặt đường cũ thay lại kết cấu sau: + Bê tông nhựa (BTNC 12,5) dày 5cm + Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5kg/m2 + Bê tơng nhựa (BTNC 19) dày 7cm + Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 1kg/m2 + BTXM M350 đá 1x2 dày trung bình 22cm + Giấy dầu phòng nước + Lu lèn đường đạt K98  Phạm vi nằm mặt đường cũ (phần mở rộng): + Bê tông nhựa (BTNC 12,5) dày 5cm + Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5kg/m2 + Bê tông nhựa (BTNC 19) dày 7cm + Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 1kg/m2 + BTXM M350 đá 1x2 dày trung bình 22cm + Giấy dầu phòng nước + Cấp phối đá dăm loại , Dmax = 25mm dày 15cm + Đất đường đầm chặt K98 dày 30cm + Nền đường cũ lu lèn đắp đầm chặt K95 Bó vỉa c) Đối với đoạn tuyến nằm khu quy hoạch thị trấn Chợ Chùa: - Bó vỉa loại thơng thường (cho xe lên) bê tông M300 đá 1x2 đổ chỗ - Phần lắp ghép dạng vát có kích thước: rộng 35cm; chiều cao phía vỉa hè 12cm, phía mặt đường 3cm (đầu tư giai đoạn sau) - Bó vỉa bê tơng M300 đá 1x2 rộng 50cm đổ chỗ lớp bê tơng lót M150 đá 1x2 dày 5cm - Độ dốc ngang bó vỉa bê tơng 4% nhằm thu nước mặt đường hố thu thoát nước d) Đối với đoạn tuyến nằm khu quy hoạch thị trấn Chợ Chùa : - Bó vỉa loại thơng thường (cho xe lên) bê tông M300 đá 1x2 đổ chổ kết hợp lắp ghép + Phần lắp ghép dạng vát có kích thước: rộng 35cm; chiều cao phía vỉa hè 20cm, phía mặt đường 8cm, dài 100cm (cho đoạn thẳng); 30-:-50cm (cho đoạn cong) + Móng bó vỉa bê tông M300 đá 1x2 rộng 60cm + Độ dốc ngang bó vỉa bê tơng 4% nhằm thu nước mặt đường hố thu thoát nước */ Chú ý: Ván khn thép phần bó vỉa lắp ghép cần phải gia công đáy ván khuôn mặt bó vỉa Nút giao thơng Nút giao thơng thiết kế đơn giản, bán kính cong đảm bảo theo tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô (Phần nút giao): 22TCN 273 - 01 đảm bảo theo quy hoạch Dự án nâng cấp đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa Trang 10 HỒ SƠ DỰ THẦU THUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CƠNG Dơng thÝ nghiệm: - Trên sở dẫn nguồn cung cấp vật liệu thiết kế kỹ thuật Nhà thầu tiến hành lấy mẫu, thiết kế hỗn hợp, tiến hành thí nghiệm phòng trờng để kiểm tra chất lợng vật liệu trớc, sau đợc đợc dùng công trờng Tất thí nghiệm đợc thực dới giám sát T vấn giám sát Để việc kiểm tra đợc thuận lợi kịp thời Nhà thầu huy động thiết bị máy móc để thực yêu cầu trờng Phòng thí nghiệm trờng sau nhận đợc thông báo trúng thầu, Nhà thầu thức ký Hợp đồng với Trung tâm thí nghiệm có đủ lực để phục vụ công việc thí nghiệm cho gói thầu Tổ chức khảo sát định vị công trình: - Công tác tổ chức khảo sát định vị lại công trình đợc tiến hành sau nhận đợc thông báo trúng thầu - Thờng xuyên kiểm tra bảo quản cọc tim, cọc mốc, cọc đỉnh đờng cong để công tác quản lý kiểm tra đợc thực dễ dàng xác Quản lý chất lợng vật liệu, tay nghề: - Các loại vật liệu sử dụng vào công trờng đợc thí nghiệm đáp ứng tiêu theo yêu cầu công trình Các vật liệu không đạt yêu cầu phải đợc loại bỏ - Vật liệu lu giữ, bảo quản kho, bãi vật liệu công trờng đợc thực chế độ bảo quản quy định theo hớng dẫn nơi sản xuất yêu cầu t vấn - Để đảm bảo chất lợng công trình, đòi hỏi ngời lao động phải có hiểu biết công việc tay nghề Việc bố trí lao động công trờng hợp lý ngêi cã tay nghỊ cao vµ ngêi cã tay nghỊ thấp để có kèm cặp thực công việc - Các hạng mục quan trọng có yêu cầu kỹ thuật cao, bố trí ngời đảm nhiệm công việc qua đào tạo có nhiều kinh nghiệm Công tác bảo hành công trình: - Theo quy định hành Nhà nớc thời gian bảo hành 12 tháng Trong suốt thời gian bảo hành công trình có sai sót nhà thầu xin sữa chữa kịp thời, kinh phí sữa chữa nhà thầu chịu Nhà thầu bố trí ngời trực theo dõi diễn biến công trình công trình khai thác thời gian bảo hành Trong trờng hợp có cố đợc sửa chữa để không ảnh hởng trình khai thác sử dụng Dự án nâng cấp đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa Trang 109 HỒ SƠ DỰ THẦU THUYẾT MINH BIỆN PHP T CHC THI CễNG Chơng - Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trờng, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống lụt bão trật tự an ninh xã hội khu vực Các biện pháp an toàn lao động: a An toàn ngời: - Nhà thầu thành lập phận giám sát an toàn có nhiệm vụ kiểm tra việc thực quy định an toàn công trờng thi công đờng vận chuyển vật liệu - Trang bị quần áo bảo hộ lao động cho toàn công nhân, lái xe, lái máy làm việc công trờng - Đối với công việc đặc thù, kỹ thuật cao đợc công nhân, cán kỹ thuật có tay nghề cao, nhiều kinh nghiƯm thùc hiƯn - Khi sư dơng c¸c thiÕt bị giới phải cảnh giới, sử dụng xe chuyên dụng nh cần cẩu, máy xúc, xe thang phải xuống bốn chân an toàn - Trong trình cẩu lắp cấu kiện, ngời nhiệm vụ không đợc phép vào khu vực thi công - Khi thi công phải chấp hành quy định đóng, mở điện ngành điện cảnh giới triệt để Việc lắp đặt, sử dụng lới điện thi công cần tuân theo quy định tiêu chuẩn An toàn điện điện xây dựng TCVN 4036-1085 Toàn hệ thống điện công trờng đợc bố trí nằm sơ đồ mạng điện có cầu dao chung cầu dao phân đoạn để cắt điện toàn cắt điện khu vực công trờng cần thiết Bố trí công nhân vận hành thiết bị điện ngời qua học tập, kiểm tra có giấy chứng nhận đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn điện nắm vững sơ đồ cung cấp điện khu vực Dây dẫn phục vụ thi công dùng loại có bọc cách điện đợc mắc giá đỡ gỗ độ cao 5m để đảm bảo ô tô qua lại không vớng làm đứt dây gây an toàn Các hộp cầu dao đợc lắp cửa khoá cẩn thận đảm bảo không thấm nớctrong ngày ma gió để đảm bảo an toàn cho công nhân vận hành điện Nhà thầu trang bị đầy đủ dụng cụ cao su phơng tiện bảo vệ cách điện - Trong trình thi công yêu cầu tất ngời có nhận thức tuyệt đối chấp hành quy định Nhà nớcvề an toàn lao động, an toàn giao thông giữ gìn vệ sinh môi trêng Do vËy tríckhi triĨn khai dù ¸n, mäi ngêi tham gia công việc phải đợc hớng dẫn chu đáo nội quy công trờng - Vào ngày đầu tháng thi công, ban an toàn tổ chức tập hợp toàn công nhân công trờng để tập huấn giáo dục biện pháp an toàn lao động, an toàn giao thông D ỏn nõng cp ng tnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa Trang 110 HỒ SƠ DỰ THẦU THUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG - Ban huy công trờng áp dụng chế độ lao động, nghỉ ngơi hợp lý Có biện pháp giảm bớt yếu tố ảnh hởng xấu tới thể ngời lao động (Tiếng ồn, rung động, ô nhiễm bụi, khí độc) - Nhà thầu bố trí xe lu động để phục vụ cho công nhân thi công trời cần thiết nghỉ ngơi hay cấp cứu nạn nhân b An toàn thiết bị, công trình: - Mọi xe máy, thiết bị đảm bảo phải đợc Chủ đầu t, TVGS kiểm tra chấp thuận trớckhi đa vào sử dụng, có chứng kiểm tra chất lợng định kỳ kèm theo - Vật t, thiết bị, thiết bị điện phải để kho bãi an toàn, đảm bảo chất lợng, không bị đổ vỡ, ẩm chập - Mỗi ca làm việc cán chuyên trách phải kiểm tra theo dõi an toàn đóng điện thức c/ Biện pháp đảm bảo an toàn thi công xây lắp hạng mục chủ yếu: - Lái xe, lái máy ngời lao động đợc huấn luyện nhắc nhở nội dung công tác an toàn trớckhi thi công, đặc biệt điều kiện thi công hỗn hợp xe máy nhân lực - Bố trí hợp lý máy móc thiết bị, đảm bảo sử dụng vận hành máy an toàn, thờng xuyên theo dõi tình trạng hoạt động, sửa chữa kịp thời h hỏng, có kế hoạch tu sửa bảo dỡng máy theo định kỳ - Tổ chức đờng vận chuyển lại nội công trờng hợp lý, tránh giao cắt nhiều luồng vận chuyển để hạn chế tai nạn xảy Tuyệt đối không dùng xe tự đổ để chở công nhân * Trong thi công công tác đất : - Khi đào hố móng tạo mái dốc, không đào thẳng đứng để tránh sụt lở độ rung động xe máy thi công qua lại gây Chiều dài hố đào không dài có phơng án thoát nớctốt - Đất đào từ hố đào vật liệu tập kết để thi công bố trí đủ cự ly an toàn cách mép hố đào tối thiểu 0.8m, dùng rào cứng để chắn miệng hố đào có đèn báo hiệu nguy hiểm ban đêm - Các thiết bị nặng để vận chuyển đất, đầm đất không đợc phép dừng hay vận hành phạm vi nhỏ 1.5m tính từ mép hố đào - An toàn viên cán huy thi công thờng xuyên kiểm tra phát vết nứt mép hố đào ®Ĩ kÞp thêi xư lý - Bè trÝ ngêi híng dẫn huy xe đổ đất nh vật liệu khác đảm bảo an toàn, bố trí vị trí xe quay đầu hợp lý * An toàn công tác thi công lớp móng đờng : - Trớckhi thi công bố trí biển báo hiệu công trờng đầu cuối đoạn đờng thi công, bố trí ngời bảng dẫn đờng tránh cho loại phơng tiện giao thông qua đờng, quy định sơ đồ chạy đến chạy ôtô vận chuyển vật liệu, chiếu sáng khu vực thi côngkhi làm đêm - Công nhân phục vụ theo máy san, lu đợc trang bị đủ ủng, găng tay, tranh, quần áo lao động phù hợp víi c«ng viƯc Dự án nâng cấp đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa Trang 111 HỒ SƠ DỰ THẦU THUYT MINH BIN PHP T CHC THI CễNG - Trớcmỗi ca làm việc nhà thầu kiểm tra tất máy móc thiết bị thi công, sửa chữa h hỏng máy móc báo cáo cho cán đạo thi công trờng kịp thời * An toàn lao động thi công láng nhựa : - Tại kho chứa nhựa, nơi nấu nhựa + Phải triệt để tuân theo quy định phòng hoả, bảo vệ môi trờng, an toàn lao động mà Nhà nớcđã ban hành + nơi xảy đám cháy(Kho, nơi chứa nhựa, nơi chứa nhiên liệu, nơi nấu pha trộn nhựa) phải có sẵn dụng cụ chữa cháy, thùng đựng cát khô, bình bọt dập lửa, bể nớcvàcác lối phụ + Nơi nấu nhựa phải cách xa công trình xây dựng dễ cháy kho tàng khác 50m - Tại trờng thi công: + Trớckhi thi công phải đặt biển báo công trờng, biển hạn chế tốc độ, biển thắt hẹp lòng đờng đầu cuối đoạn tuyến ®ang thi c«ng, bè trÝ ngêi, biĨn chØ dÉn ®Ĩ hớng dẫn xe cộ lại đờng + Công nhân phục vụ xe phun nhựa phải đeo găng tay, ủng, trang, bảo hộ lao động + Phải kiểm tra máy móc thiết bị trớcmỗi ca làm việc + Có phơng tiện y tế để sơ cứu cần thiết + Khi thi công xong phải dọn dẹp, không để đá, nhựa lấp cống rãnh, rơi vãi lề đờng * Trong thi công lắp ghép cấu kiện : - Lắp đặt cấu kiện cẩu, bố trí ngời huy ngời gác để đảm bảo cự ly an toàn Thồng tín hiệu cho thành viên tham gia cấu lắp - Trớckhi cẩu hoàn tất việc kiểm tra độ lún chân đế, kiểm tra dây cáp, móc cẩu - Trong trình cẩu lắp bố trí vị trí đứng cẩu cho ngời điều khiển cẩu nhìn rõ khâu móc, buộc tuyến nâng hạ cấu kiện vào vị trí lắp đặt - Bố trí dây neo, hãm vật cẩu nhằm tránh tợng đu đa va chạm - Vị trí buộc móc cấu kiện có cạnh sắc làm đệm lót, chọn thiết bị buộc, móc phù hợp với cấu kiện, chọn thiết bị buộc, móc phù hợp với cấu kiện có khả tháo móc dễ dàng đặt cấu kiện vào vị trí - Không sửa chữa phận thiết bị cẩu nh cấu kiện cẩu chuyển Không ngừng việc cha lắp đặt cấu kiện vào vị trí ổn định, tạo nên tợng cấu kiện bị treo lơ lửng gây nguy hiểm * Biện pháp an toàn nổ phá đá: D án nâng cấp đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa Trang 112 HỒ SƠ DỰ THẦU THUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CƠNG - Xin giÊy phÐp nỉ ph¸: Lập báo cáo chi tiết thi công nổ phá: Qui trình kỹ thuật thực bớc(Khoan, nhồi thuốc, đặt kíp, dây cháy chậm, dây điện, chỗ tiếp nối, có ngời phụ trách chung, có thợ mìn lành nghề đợc đào tạo chuyên môn hoá Lập sổ nhật ký thi công ghi rõ tiến trình nhập thuốc nổ kíp, qui định vị trí kho tập kết thuốc nổ trờng Thi công nổ phá phải lập hộ chiếu đánh mìn, kế hoạch thi công, thông báo điểm niêm yết cụ thể công trờng thông báo rộng rãi phơng tiện thông tin đại chúng Tuyệt đối không để vật va chạm vật liệu nổ, không quăng vứt kéo lê, không hút thuốc làm việc phát tia lửa phạm vi 100m cách nơi đặt vËt liƯu nỉ Sư dơng kÝp thËn träng ®óng kü thuật, không ngoáy bụi kíp Kho chứa thuốc mìn đợc đặt xa lán trại công nhân, xa công trờng đợc giữ gìn, bảo vệ cẩn thận ngời đợc đơn vị tin cậy Khoảng cách an toàn từ kho đợc tính toán nh phần biện pháp thi công đào đá đờng Trong kho phải đầy đủ phơng tiện phòng cháy chữa cháy nh bình chữa cháy, hòm cát, thùng nớc Tuyệt đối không để chung kíp mìn nuốc nổ chỗ Thợ phụ trách đánh mìn có trách nhiệm trực tiếp coi giữ vật liệu nổ, cuối buổi dùng không hết trả lại kho Khi vận chuyển vật liệu nổ đến công trờng đợc bốc dỡ Công tác làm ngòi mìn đợc thực nơi xa nhà tạm, xởng gia công vật liệu công trờng, bàn có đệm cao su, xung quanh cã gê cao Ýt nhÊt 3cm, diƯn tÝch lµm viƯc cho ngời 1,5m2 Khi tra dây vào kíp thật nhẹ tay, không xoay dây kíp dùng kìm dụng cụ khác Nghiên cứu trờng, dân sinh, môi sinh Kết hợp chặt chẽ với quyền địa phơng Xác định phạm vi cảnh giới, ngời cảnh giới, nơi trú ẩn mìn nổ Quy định thông báo nổ mìn Trớckhi nổ mìn công trờng qui định rõ ràng, thống đến công nhân, phổ biến địa phơng đơn vị thi công kế cận hiệu lệnh nổ mìn, gồm: + Hiệu lệnh báo trớc: Khi bắt đầu công việc nạp mìn vào lỗ, máy móc bắt đầu di chuyển khỏi vị trí nguy hiểm, phận canh gác vào vị trí qui định + Hiệu lệnh chuẩn bị nổ mìn: Nạp thuốc xong, công nhân nổ mìn sẵn sàng, trừ thợ nổ mìn không ngời máy móc thiết bị khu vực nguy hiểm + Hiệu lệnh nổ mìn: Khi công nhân bắt đầu nổ mìn, nhanh chóng đến vị trí ẩn nấp an toàn ®èt xong hc kÝch ®iƯn Dự án nâng cấp đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa Trang 113 HỒ SƠ DỰ THẦU THUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG + Hiệu lệnh báo nổ mìn xong: Phát lệnh ngêi chØ huy ®Õm ®đ tiÕng nỉ, b»ng sè ®· bè trÝ, chØ huy ®Ých th©n ®Õn kiĨm tra, thông báo cho ngời trở lại vị trí làm việc bình thờng Trờng hợp đếm không rõ mà nghi ngờ mìn câm phải đợi 20 phút sau phát mìn cuối nổ đợc đến gần Trờng hợp có mìn câm (không nổ) phải báo hiệu, tiếp tục cảnh giới xử lý mìn câm theo quy định Tuyệt đối không đào vào lợng thuốc cha nổ *Công việc thông tin liên lạc thi công nổ phá: Mỗi mũi thi công nổ phá đợc trang bị hệ thống máy đàm cầm tay để kịp thời cảnh báo, hiệu lệnh đảm bảo an toàn trình thi công nổ phá + Chú ý: Để đảm bảo an toàn thi công nổ mìn: Nhà thầu dùng phơng pháp nổ mìn nổ om Toàn bề mặt phạm vi nổ mìn đợc Nhà thầu bố trí lới B40 bảo vệ để tránh tợng đất đá bắn xa gây an toàn Phía chân mái ta luy dọc tuyến Nhà thầu đào hệ thống hào chống đá lăn, bề rộng - 3m, sâu 1m, đáy hào đợc phủ cỏ cành để tránh tợng đá nảy lên Các biện pháp phòng chống cháy nổ: - Nhà thầu thực triệt để quy định an toàn phòng cháy chữa cháy hoạt động công trờng, hạn chế tới mức tối đa nguyên nhân gây cháy nổ - Tuyên truyền giáo dục lực lợng tham gia thi công công trờng chấp hành nghiêm chỉnh pháp lệnh phòng cháy chữa cháy nhà nớc, điều lệ nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy - áp dụng đắn tiêu chuẩn, quy phạm phòng cháy lĩnh vực sinh hoạt vận hành thiết bị, sử dụng bảo quản nhà cửa kho tàng đặc biệt khu vực chứa nhiên liệu đễ cháy nổ ( xăng dầu, vật liệu nhựa, vật liệu nổ) - Chuẩn bị chu đáo phơng án phòng chữa cháy có hiệu quả: + Bảo quản hệ thống thông tin liên lạc báo động nhanh kịp thời có hoả hoạn + Tổ chức huấn luyện lực lợng phòng cháy chữa cháy thành thạo nghệp vụ sẵn sàng ứng phó kịp thời +Trang bị đầy đủ phơng tiện dụng cụ chữa cháy (cát khô, bao tải ớt, bình bọt CO2, nguồn nớc) + Bảo đảm hệ thống đờng đầy đủ rộng để xe chữa cháy vào thuận tiện Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông : D ỏn nâng cấp đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa Trang 114 HỒ SƠ DỰ THẦU THUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHC THI CễNG - Việc thi công tuyến tuyến nâng cấp nên việc đa thiết bị, nhân lực, vật liệu vào thi công Gói thầu phải theo đờng dân sinh, đờng công vụ phải qua Gói thầu khác Vì Nhà thầu kết hợp chặt chẽ với địa phơng, Nhà thầu Gói thầu khác, với Chủ đầu t, TVGS để xin đợc vận chuyển thiết bị, nhân lực, vật liệu vào thi công qua đờng dân sinh địa phơng, Gói thầu khác thi công tuyến, đồng thời có đảm bảo giao thông qua lại đợc thông suốt Gói thầu phụ trách Do đoạn tuyến thi công tuyến đờng nâng cấp nên công tác đảm bảo giao thông chủ yếu đảm bảo giao thông nội tuyến + Đối với tuyến địa hình phẳng, đờng đào đắp nên vừa thi công vừa đảm bảo giao thông đợc theo phơng pháp thi công nửa Thi công nửa đờng bên đảm bảo giao thông nửa đờng bên ngợc lại + Đối với tuyến đờng đắp cao so với trạng Để đảm bảo giao thông trình thi công Nhà thầu phải đắp lớp 1/2 mặt đờng, đổ đất đến đâu phải san gạt lu lèn để đảm bảo giao thông + Đối với tuyến đào sâu phải đào lớp khoảng 1-1.5m, đào đến đâu phải cho xe chở đất thải đổ đến đó, san gạt sơ đào để đảm bảo giao thông lại nội tuyến, làm lần lợt lớp nửa bên sang nửa bên để đảm bảo giao thông + Đối với tuyến nửa đào, nửa đắp tiến hành thi công đào đất phía ta luy dơng trớc, sau thi công phần đắp cạp sau Nh trình đắp cạp đảm bảo giao thông cho xe chạy phần đào thi công phía ta luy dơng + Đối với đoạn đờng đào sâu, đắp cao, phải luôn san gạt sau đào đất để tạo mặt bằng, dọn dẹp đất đờng tại, đảm bảo có đờng cho phơng tiện Trong trình thi công nhà thầu đảm bảo yêu cầu: + Phải luôn có đầy đủ thiết bị: Máy xúc, máy ủi, ô tô, nhân công túc trực sẵn sàng 24/24h để dọn mặt đảm bảo thông tuyến thời gian nhanh kể có tợng lở đất + Đặc biệt thi công đào mái ta luy đờng biện pháp thi công phải chặt chẽ Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngời phơng tiện qua lại + Phân công đạo, bảo vệ, hớng dẫn ngời phơng tiện qua lại - Nhà thầu tổ chức thành ban an toàn giao thông chuyên trách nhiệm vụ hớng dẫn phân luồng xe vào, xe công trờng, phối hợp với lực lợng thi công gói thầu lân cận để tổ chức phân luồng xe chạy công trờng đợc thông suốt không ảnh hởng đến công việc D ỏn nõng cấp đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa Trang 115 HỒ SƠ DỰ THẦU THUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CễNG - Khi thi công công trình, trớc hết Nhà thầu chuẩn bị đầy đủ: Biển báo, barie phù hợp với quy định cho công việc cụ thể nh: Biển báo cấm đờng, biển báo công trờng, hớng dẫn giao thông, đèn báo hiệu ban đêm, đèn quay cảnh báo đồng thời cử ngời quan sát, cảnh giới hớng dẫn cho phơng tiện giao thông qua lại Khi thi công nửa đờng phía biên tiếp giáp nửa thi công nửa để thông xe đợc bố trí hàng rào phòng vệ mềm để phân luồng xe Phía hai đầu đoạn tuyến thi công đợc bố trí hai Barie cử ngời cảnh giới, hớng dẫn xe cộ qua lại, Ban đêm bố trí đèn báo hiệu an toàn giao thông hai đầu đoạn tuyến thi công để cảnh báo cho phơng tiện - Tại điểm đầu điểm cuối tuyến Gói thầu phải bố trí biển thông tin ghi rõ tên dự án, tên đơn vị thi công, lý trình tên giám đốc điều hành dự án (nếu có yêu cầu) - Tại vị trí tiến hành thi công phải cắm biển báo hiệu phía trớc công trờng thi công cách 200m hai đầu thi công biển báo hiệu khác theo quy định an toàn giao thông đờng vị trí thi công - Tại văn phòng nhà thầu phải treo biển tên Chủ đầu t, tên dự án, tên Nhà thầu, số điện thoại, fax - Không thi công san rải vật liệu đoạn tuyến dài mà nên thi công theo đoạn ngắn để thi công gọn ca làm việc không để gây ách tắc giao thông - Các xe máy đơn vị thi công lùi đổ vật liệu, lu lèn, san gạt công trờng thiết phải có ngời hớng dÉn - C¸c vËt liƯu biĨn b¸o, biĨn chØ dÉn, barie, trụ tiêu hình nón, đèn báo ban đêm phải phù hợp với quy định báo hiệu đờng - Nhà thầu sử dụng loại ô tô tự đổ đảm bảo chất lợng, đạt tiêu tiếng ồn, nồng độ khói, phơng tiện phải đợc qua kiểm tra hệ thống an toàn nh: Hệ thống phanh, hệ thống đèn, còi, gơng hậu Công tác đợc tiến hành thờng xuyên xác định trách nhiệm chiến sỹ lái xe ban huy đội Tuyệt đối cấm vận hành xe không đủ tiêu chuẩn an toàn vào tham gia dự án - Về công tác kiểm tra: Đơn vị thi công lên kế hoạch phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công liên quan để làm công tác an toàn giao thông tuyến, kiểm tra, hớng dẫn toàn phạm vi hoạt động công trờng, đặc biệt nút giao thông, điểm đầu, cuối tuyến, điểm giao với đờng dân sinh Cán an toàn thờng xuyên kiểm tra lại hệ thống biển báo đờng tuyến đầy đủ, quy định cha - Tại vị trí nút giao Nhà thầu bố trí trạm gác cử ngời hớng dẫn giao thông vị trí nút giao này, đồng thời đầu vị trí nút giao bố trí biển báo hiệu giao thông để cảnh bảo hớng dẫn giao thông lại trªn tuyÕn Dự án nâng cấp đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa Trang 116 HỒ SƠ DỰ THẦU THUYẾT MINH BIN PHP T CHC THI CễNG - Tại vị trí giao với đờng dân sinh Nhà thầu bố trí ngời hớng dẫn giao thông vị trí này, đồng thời bố trí biển báo hiệu giao thông để cảnh bảo hớng dẫn giao thông lại đợc an toàn - Mọi vật t, vật liệu đợc tập kết địa điểm gần vị trí thi công nhng không ảnh hởng đến giao thông nh đơn vị bạn Các loại vật t có kích thớclớn ảnh hởng đến giao thông đợc bố trí trớckhi thi công tiếng để tránh ảnh hởng đến giao thông chung - Nhà thầu tính toán tổ chức xe máy hoạt động hợp lý để tránh ùn tắc giao thông, phơng tiện chạy đờng - Không cho phép xe cộ lu thông qua lại khu vực rải nhựa mép bề mặt chúng đợc phủ cốt liệu - Sau thi công xong đoạn có vuốt dốc dọc để đảm bảo cho xe cộ lại đợc êm thuận * Ngoài biện pháp bảo đảm an toàn giao thông nhà thầu tuân theo định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 9/1/2006 Bộ trởng Bộ giao thông vận tải Cụ thể nh sau: a- Biện pháp đảm bảo giao thông thi công Ngoài việc thực quy định bảo đảm an toàn giao thông quy định giấy phép thi công, Nhà thầu phải thực quy định chung bảo đảm an toàn giao thông sau đây: * Biện pháp thời gian thi công : Trong suốt trình thi công, Nhà thầu phải thực biện pháp thời gian thi công đợc thống nhất, phải bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định tránh không đợc gây h hại công trình đờng có Trong trờng hợp tránh đợc phải đợc chấp thuận văn quan quản lý đờng có thẩm quyền biện pháp bảo vệ tam thời tháo dỡ, di dời thi công hoàn trả bồi thờng thiệt hại theo quy định pháp luật Bảo đảm an toàn giao thông trình thi công công trình đờng đờng khai thác hạng mục công việc thiết kế tổ chức thi công nhà thầu Nhà thầu thi công phải chịu kiểm tra đơn vị quản lý đờng việc thực quy định bảo vệ an toàn giao thông thi công Quy định giấy phép thi công đồng thời chịu trách nhiệm an toàn giao thông thi công gây * Thi công hành lang an toàn đờng : Nhà thầu thi công hành lang an toàn đờng việc thực quy định có liên quan Quy định phải thực quy định sau đây: a) Không để vật liệu, xe máy thi công che khuất tầm nhìn ngời điều khiển phơng tiện ®êng bé ®ang khai th¸c Dự án nâng cấp đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa Trang 117 HỒ SƠ DỰ THẦU THUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG b) Không để khói, bụi gây ô nhiễm môi trờng, ảnh hởng đến an toàn giao thông đờng khai thác c) Khi thi công lắp đặt thiết bị có độ dài, kích thớc phải có biện pháp đảm bảo an toàn không đợc để rơi, đổ vào đờng khai thác: d) Có biện pháp thi công để không ảnh hởng đến kết cấu an toàn công trình đờng có Trờng hợp gây ảnh hởng phải đợc chấp thuận văn quan quản lý đờng có thẩm quyền biện pháp bảo vệ tạm thời tháo dỡ, di dời thi công hoàn trả bồi thờng thiệt hại theo quy định pháp luật Nghiêm cấm việc san, đổ, ủi đất phạm vi hành lang an toàn đờng mà không phục vụ việc thi công công trình hợp pháp * Đờng tránh, cầu tạm biển báo hiệu đờng : Đờng tránh, cầu tạm biển báo hiệu đờng bảo đảm an toàn giao thông phải đợc hoàn thành trớckhi thi công công trình Đờng tránh, cầu tạm phải đảm bảo cho phơng tiện giao thông có tải trọng kích cỡ mà đờng cũ cho phép qua lại an toàn Hệ thống báo hiệu bảo đảm an toàn giao thông phải theo quy định điều lệ báo hiệu đờng hành * Ngời cảnh giới : Trong suốt thời gian thi công thiết phải có ngời cảnh giới, hớng dẫn giao thông; ngừng thi công phải có báo hiệu an toàn theo quy định nh: Biển dẫn, cờ đèn đỏ vào ban đêm Ngời cảnh giới hớng dẫn giao thông phải đeo băng đỏ bên cạnh tay trái, đợc trang bị cờ, còi đèn vào ban đêm * Biển hiệu, phù hiệu, trang phục thi công: Nhà thầu thi công phải có biển hiệu hai đầu đoạn đờng thi công ghi rõ tên quan quản lý dự án chủ quản; tên đơn vị thi công, lý trình thi công, địa Văn Phòng công trờng, số điện thoại liên hệ tên ngời huy trởng Công trờng: ngời huy thiết phải có phù hiệu riêng để nhận biết, ngời làm việc đờng phải ăn mặc trang phục bảo hộ lao động theo quy định * Xe máy thi công: Các xe máy thi công đờng phải có đầy đủ thiết bị an toàn, màu sơn đăng ký biển số theo quy định pháp luật Ngoài thi công, xe máy thi công phải đợc tập kết vào bãi Trờng hợp bãi tập kết phải đa vào sát lề đờng, nơi dễ phát có báo hiệu rõ cho ngời tham gia giao thông đờng nhận biết Xe máy thi công h hỏng phải tìm cách đa sát vào lề đờng phải có báo hiệu theo quy định D ỏn nõng cấp đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa Trang 118 HỒ SƠ DỰ THẦU THUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CễNG * Thi công đờng, mặt đờng, mặt cầu: Khi thi công đờng, mặt đờng, mặt cầu phải dành lại phần đờng, mặt đờng, mặt cầu xe ngời qua lại cụ thể nh sau: Mặt đờng, mặt cầu rộng từ xe trở xuống phải để xe Mặt đờng, mặt cầu rộng xe phải để xe Trờng hợp không để đủ bề rộng xe phải làm đờng tránh Với trờng hợp tuyến đờng độc đạo, mặt đờng thi công hẹp không thoả mãn điều kiện thực tế nêu trên, có nguy cao gây ách tắc giao thông khu vực thi công phải đề cập từ bớc nghiên cứu dự án việc bổ sung dự án dảm bảo an toàn giao thông thành phần (hỗ trợ đờng thuỷ, đờng sắt, đờng hàng không) dự án thành phần phải đợc triển khai thi công trớc, bảo đảm đa vào khai thác trớc thi công tuyến Trờng hợp đào để mở rộng đờng đào đến đâu phải đắp đến đó, trờng hợp thi công đoạn đất yếu, đào hạ đờng, đắp cao 2m phải có biện pháp riêng tổ chức đảm bảo giao thông đợc T vấn giám sát chủ công trình chấp thuận cần có biện pháp ứng phã gỈp trêi ma, thêi tiÕt xÊu Khi thi công móng mặt đờng: chiều dài mũi thi công không 300m, mũi thi công cách 500m Trong mùa ma lũ, phải hoàn thành thi công dứt điểm đoạn sau ca, ngày, không để trôi vật liệu bên đờng làm h hỏng tài sản nhân dân gây « nhiƠm m«i trêng Trêng hỵp thi c«ng cèng mà đờng tránh đợc thi công 1/2 chiều dài, 1/2 chiều dài lại để đảm bảo thi công thông suốt Nếu không đủ rộng xe phải thiết kế đắp tạm mở rộng để bảo đảm đủ bề rộng xe Có cắm hàng rào quanh hố đào, đặt chớng ngại vật chắn cách bên 30m Khi thi công đờng phải có phơng án thời gian thi công thích hợp với đặc điểm loại đờng để không gây ùn tắc giao thông bảo đảm hành lang an toàn cho ngời bé * VËt liƯu thi c«ng: VËt liƯu thi công đợc đa đờng đủ dùng từ đến đoạn thi công chiều dài để vật liệu không kéo dài 300m Phải để vật liệu bên lề đờng, không đợc để song song hai bên làm thu hẹp nền, mặt đờng Trớc đợt ma lũ phải thi công dứt điểm, thu dọn hết vật liệu thừa đờng phải có phơng án đảm bảo an toàn giao thông trờng hợp xảy cố cầu, đờng ma lũ gây phạm vi mặt đờng đợc giao thi công Dự án nâng cấp đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa Trang 119 HỒ SƠ DỰ THẦU THUYẾT MINH BIỆN PHP T CHC THI CễNG Nghiêm cấm để loại vật liệu tràn lan gây cản trở giao thông chảy mặt đờng gây trơn trợt an toàn giao thông ô nhiễm môi trờng đốt nhựa đờng đờng nơi đông dân c * Thi công có sử dụng mìn: Khi thi công có sử dụng mìn phải tuân thủ theo quy định pháp luật sử dụng vật liệu nổ bảo đảm an toàn Ngoài trờng hợp nổ mìn phải ngăn đờng, cấm đờng phải thực quy định sau: Mỗi đợt nổ mìn (kể thu dọn đất đá ) không đợc kéo dài phải cách để đảm bảo giao thông thông suốt Phải bố trí thời gian nổ mìn vào thấp điểm Trong trờng hợp cần thiết yêu cầu thời gian nổ mìn thời gian quy định phải đợc Cục ®êng bé ViƯt Nam chÊp thn ®èi víi Qc lé, Sở giao thông vận tải, Sở giao thông công chấp thuận địa phơng Đối với dự án có khối lợng thi công nổ phá mìn lớn, có nhiều gói thầu, nhiều mũi thi công.Ban quản lý dự án cần tham khảo ý kiến quyền địa phơng thời gian nổ mìn, thống với quan cấp phép thi công phải thông báo phơng tiện thông tin đại chúng Cấm nổ mìn từ 19giờ đến sáng hôm sau nơi gần khu dâ n * Thi công chặt ven đờng: Khi chặt ven đờng phải có báo hiệu tổ chức gác đầu bảo đảm khoảng cách an toàn: không cho đổ vào bên lòng đờng gây cản trở giao thông Trờng hợp bắt buộc phải cho đổ vào bên lòng đờng phải nhanh chóng đa sát lề đờng; chặt phận đờng phải đào bỏ rễ hoàn trả lại nguyên trạng phận đờng Nghiêm cấm hành vi lao cành cây, vật từ cao xuống nền, mặt đờng b- Biện pháp đảm bảo giao thông kết thúc thi công: * Thu dọn mặt bằng, trờng tiếp nhận bàn giao: Sau hoàn thành việc thi công đoạn dài không 1km cầu, cống; tổ chức, cá nhân thi công phải thu dọn chớng ngại vật, hoàn trả lại mặt đờng để giao thông đợc thông suốt, an toàn Trớc bàn giao công trình phải dọn toàn vật liệu thừa, di chuyển máy móc, thiết bị, thải chớng ngại vật sửa chữa h hỏng (nếu có) công trình đờng thi công gây Sau hoàn thành công việc trên, Nhà thầu thi công phải bàn giao lại trờng, mặt đờng thi công cho đơn vị quản lý đờng bàn giao trờng, mặt để thi công Việc bàn giao phải đợc lập thành biên Dự án nâng cấp đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa Trang 120 HỒ SƠ DỰ THẦU THUYẾT MINH BIỆN PHP T CHC THI CễNG * Trên biện pháp đảm bảo giao thông nhà thầu nêu ra, trúng thầu Nhà thầu trình chủ đầu t, TVGS biện pháp đảm bảo giao thông chi tiết, cụ thể đảm bảo tính hợp lý Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trờng: Nhà thầu áp dụng biện pháp tuân thủ chặt chẽ với quy định công tác giữ gìn bảo vệ cảnh quan vệ sinh môi trờng, nhằm hạn chế tới mức thấp ảnh hởng bất lợi cho cảnh quan môi trờng khu vực: Bảo vệ chu đáo cảnh quan tự nhiên hay nhân tạo khu vực Không chặt phát xanh bừa bãi trừ có yêu cầu chủ công trình Tôn trọng truyền thống tôn giáo, khu vực tín ngỡng nh tập tục nhân dân địa phơng Trong suốt trình thi công, nhà thầu giữ gìn cho công trờng toàn khu vực Vật liệu thừa chất phế thải đợc thu gom đổ nơi quy định Bố trí thùng chứa công trờng để chứa vật liệu thải chờ đợi chuyển khỏi công trờng Xử lý chất phế thải phơng án xử lý đợc chủ công trình, nhà chức trách ngời bị ảnh hởng thông qua sở tuân thủ pháp lệnh luật chống ô nhiễm khác Nớcthải sinh hoạt thi công đợc dẫn vào hệ thống thoát nớc có sẵn làm mới, giữ gìn không để ảnh hởng đến nguồn nớcsinh hoạt nh nớc phục vụ thi công Bố trí trang bị đầy đủ công trình thiết bị vệ sinh cho thành viên nhà thầu nh lực lợng giám sát chủ đầu t Các công trình vệ sinh đáp ứng đợc yêu cầu xử lý hợp vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trờng sau công trình kết thúc sử dụng Nhà thầu làm tốt công tác kiểm soát thiết bị, ngăn ngừa hạn chế tới mức tối đa việc bụi chất bẩn khác bốc lên trình thi công cách: Giữ ổn định việc phủ xanh tạm thời, định kú tíi níc chèng bơi Ph¬ng tiƯn vËn chun vËt liệu đất đá chạy đờng phải có bạt che phủ Tránh rơi vãi vật liệu đờng Trong thi công hạn chế bụi tối đa cách thờng xuyên tới nớc tuyến đờng xe chạy qua xe téc Công trình thi công xong đợc vệ sinh công nghiệp, di chuyển thiết bị thi công để hoàn trả mặt khu vực kể vị trí khai thác vật liệu nh vị trí xây dựng lán trại tạm Biện pháp phòng chống sạt lở lũ lụt D ỏn nõng cp đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa Trang 121 HỒ SƠ DỰ THẦU THUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CễNG Do công trình thi công khu vực miền núi nên có nguy xảy lũ lụt, đặc biệt lũ quét, sạt lở Để đề phòng nhà thầu có biện pháp nh: + Thờng xuyên khơi thông hệ thống cống, rãnh thoát nớcđể đảm bảo thoát nớckịp thời trời ma to gây ngập úng công trờng Văn phòng, kho tàng vật liệu phải đặt nơi cao ráo, tuyệt đối không xây dựng nơi khe núi có nguy lũ quét xảy + Thờng xuyên theo dõi thời tiết thông tin bão lụt để có biện pháp đề phòng trớcnh: Di chuyển vật liệu trời, sản phẩm dở dang, máy móc thiết bị, ngời đến nơi an toàn trớckhi bão lụt xảy ra + Chuẩn bị phơng án cứu hộ trờng hợp bất xảy + Chuẩn bị đủ máy móc thiết bị ngời để để thông đờng trờng hợp xảy sụt trợt, lở đất ma lũ gây nên Đảm bảo thông suốt lúc Biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự công trờng nh khu vực thi công: - Để ®¶m b¶o an ninh trËt tù xung quanh khu vùc công trờng, giai đoạn chuẩn bị, đơn vị thi công bố trí trạm gác bảo vệ không cho ngời nhiệm vụ vào Tổ bảo vệ luân phiên canh gác tuần tra khu vực suốt 24/24 ngày bảo vệ an toàn tài sản trì trật tự chung - Để đảm bảo an ninh ban đêm, công trờng Nhà thầu đặt hệ thống đèn chiếu sáng toàn khu vực thi công, lán trại, bãi tập kÕt xe m¸y, b·i vËt liƯu.Quanh c¸c khu vùc kho, bãi, lán trại, văn phòng Nhà thầu xây dựng hàng rào bao quanh bố trí cổng bảo vệ Chơng - kết luận Trên nội dung biện pháp thi công Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đờng tính Quảng Ngãi Chợ Chùa Chúng nhận thấy lực kinh nghiệm thi công dự án lớn, có tính chất tơng tự nh gói thầu này, kết hợp với đội ngũ kỹ s, cán giàu kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn tay nghề cao, dàn máy móc thiết bị đồng đại, Nhà thầu có đủ điều kiện để hoàn thành dự án đáp ứng đợc theo yêu cầu Chủ đầu t Nếu đợc trúng thầu, Nhà thầu xin cam kết thi công công trình tiến độ, đảm bảo chất lợng dự án./ đại diện hợp pháp nhà thầu D ỏn nõng cp ng tnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa Trang 122 HỒ SƠ DỰ THẦU THUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG Dự án nâng cấp đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa Trang 123 ... 1 0-7 0 2 0-7 0 100 - - - - 0 70 - - 0-1 0 0-1 0 0-1 0 40 - 0-1 0 4 0-7 0 0-1 0 4 0-7 0 4 0-7 0 20 0-1 0 4 0-7 0 4 0-7 0 9 0-1 00 10 0-1 0 4 0-7 0 9 0-1 00 9 0-1 00 - 9 0-1 00 9 0-1 00 9 0-1 00 9 0-1 00 - - - Nước Nước đổ bê... 9 5-1 00 100 7 9-9 0 100 5 8-7 8 6 7-8 3 9 0-1 00 3 9-5 9 4 9-6 4 5 8-7 3 2 4-3 9 3 4-5 4 3 9-5 9 1 5-3 0 2 5-4 0 3 0-4 5 Dự án nâng cấp đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa Trang 18 HỒ SƠ DỰ THẦU 0.425 0.075 - - THUYẾT MINH BIỆN... 757 0-2 006 TCVN 757 2-2 006 Thành phần hạt cốt liệu lớn Kích thước lỗ sàng (mm) Lượng sót tích lũy sàng, & khối lượng, ứng với kích thước hạt liệu nhỏ lớn (mm) 5-1 0 5-2 0 5-4 0 5-7 0 1 0-4 0 1 0-7 0 2 0-7 0
- Xem thêm -

Xem thêm: Trọn bộ hồ sơ thầu công trình đường (bản vẽ + thuyết minh) mới nhất 2019, Trọn bộ hồ sơ thầu công trình đường (bản vẽ + thuyết minh) mới nhất 2019, II. Gii phỏp thit k., Thoỏt nc ngang trờn tuyn., - Mt ng bờ tụng nha: S dng loi bờtụng nha núng loi BTNC 12,5 v BTNC 19. Cỏc ch tiờu m bo ỳng qui nh theo cp bờ tụng ca tiờu chun TCVN 8819-2011., ỏ dm bờ tụng., Thi cụng mt bờ tụng nha., 7 Công tác bê tông

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm