ĐỀ SỐ 16 THI THỬ SINH HỌC THPT QUỐC GIA 2019

14 100 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2019, 14:57

Moon.vn ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 GV: Phan Khắc Nghệ CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 18 (Đề thi có trang) Mơn thi: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu Trong thí nghiệm, người ta xác định lượng nước thoát lượng nước hút vào đơn vị thời gian sau: Cây A B C D Lượng nước hút vào 25 gam 31 gam 32 gam 30 gam Lượng nước thoát 27 gam 29 gam 34 gam 33 gam Theo suy luận lí thuyết, khơng bị héo? A Cây A B Cây B C Cây C D Cây D Câu Ở hệ dẫn truyền tim, bó Hiss nhận kích thích truyền đến phận sau đây? A Nút xoang nhĩ B Mạng Pôuking C Nút nhĩ thất D Tâm nhĩ Câu Trong q trình nhân đơi ADN, q trình sau không xảy ra? A A môi trường liên kết với T mạch gốc B T môi trường liên kết với A mạch gốc C U môi trường liên kết với A mạch gốc D G môi trường liên kết với X mạch gốc Câu Trong tế bào, cấu trúc sau có ADN? A Nhân tế bào B Bộ máy Gơngi C Màng tế bào D Ribôxôm Câu Cơ thể đực loài giảm phân tạo tối đa 512 loại giao tử, biết trình giảm phân có ba cặp NST tương đồng xảy trao đổi chéo điểm Bộ NST lưỡng bội loài A 2n = B 2n = 10 C 2n = 12 D 2n = Câu Một thể có kiểu gen AaBb giảm phân cho loại giao tử? A B C D Câu Kiểu gen sau kiểu gen chủng? A AABBDd B AAABbbDDd C AAbbDD D AABbdd Câu Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp Có kiểu gen quy định kiểu hình thân cao? A B C D Câu Ở loài thực vật, kiểu gen có gen A gen B hoa có màu đỏ Nếu kiểu gen có A có B hoa có màu vàng Nếu khơng có gen A B hoa có màu trắng Kiểu gen sau quy định kiểu hình hoa đỏ? A AaBb B AAbb C aaBB D Aabb Câu 10 Trong trình giảm phân, tiếp hợp trao đổi chéo crơmatit xảy kì nào? A Kì đầu giảm phân I B Kì đầu giảm phân II C Kì giảm phân I D Kì giảm phân II Câu 11 Tần số kiểu gen (tần số tương đối kiểu gen) tính Trang A tỉ lệ số cá thể có kiểu gen tổng số cá thể có quần thể B tỉ lệ số giao tử mang gen tổng số giao tử hình thành quần thể C tỉ lệ số giao tử mang gen tổng số cá thể có quần thể D tỉ lệ số cá thể có kiểu gen tổng số giao tử hình thành quần thể Câu 12 Tiến hành nuôi hạt phấn có kiểu gen AaBbDdEe để tạo dòng chủng Theo lí thuyết, thu tối đa dòng thuần? A B 16 C D Câu 13 Khi nói chọn lọc tự nhiên, phát biểu sau đúng? A Trong quần thể, q trình chọn lọc tự nhiên làm tăng tính đa dạng sinh vật B Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình, qua gián tiếp làm biến đổi kiểu gen tần số alen C Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen mà không làm thay đổi tỉ lệ kiểu gen quần thể D Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen không theo hướng xác định Câu 14 Trong trình phát sinh sống, hình thành sinh vật cổ sơ kết q trình tiến hóa A hóa học tiền sinh học B hóa học sinh học C tiền sinh học sinh học D sinh học Câu 15 Các thông nhựa liền rễ hút nhiều dinh dưỡng khoáng so với thơng nhựa sống riêng lẽ ví dụ mối quan hệ sau đây? A Hỗ trợ lồi B Kí sinh lồi C Cạnh tranh loài D Vật ăn thịt – mồi Câu 16 Chấy hút máu trâu Mối quan hệ chấy trâu thuộc dạng sau đây? A Hợp tác B Kí sinh – vật chủ C Hội sinh D Cộng sinh Câu 17 Khi nói quang hợp, phát biểu sau đúng? A Chất AlPG sử dụng để tái tạo chất APG B Nếu CO2 lục lạp tích lũy nhiều APG C Nếu khơng có ánh sáng lục lạp tích lũy nhiều AlPG D Glucơzơ tổng hợp từ chất AlPG Câu 18 Khi nói cân nội mơi, có phát biểu sau đúng? I Bị bệnh hở van tim thường dẫn tới làm tăng huyết áp II Nín thở làm tăng nhịp tim nên làm tăng độ pH máu III Hồi hộp, lo âu làm tăng huyết áp IV Khi lượng đường máu tăng làm tăng huyết áp A B C D Câu 19 Alen A vi khuẩn E.coli bị đột biến thành alen a Biết alen a nhiều alen A liên kết hiđro Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu đột biến điểm alen a alen A có số lượng nuclêơtit II Nếu alen a alen A có chiều dài alen a có 500 nuclêơtit loại T alen A có 502 nuclêơtit loại A III Chuỗi pơlipeptit alen a chuỗi pơlipeptit alen A quy định có trình tự axit amin giống Trang IV Nếu alen a dài alen A 3,4Å chứng tỏ alen a nhiều alen A nuclêôtit A B C D Câu 20 Loại đột biến sau phát sinh rối loạn phân li tất cặp nhiễm sắc thể lần nguyên phân hợp tử rối loạn giảm phân trình phát sinh giao tử đực cái? A Thể tứ bội B Thể ba C Thể tam bội D Thể Câu 21 Ở loài thực vật, alen A quy định nguyên trội hoàn toàn so với alen a quy định xẻ; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Cho nguyên, hoa đỏ giao phấn với xẻ, hoa đỏ (P), thu F1 gồm loại kiểu hình có 15% số nguyên, hoa trắng Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Khoảng cách gen A B 20 cM II F1 có 5% số nguyên, hoa trắng chủng III F1 có 40% số xẻ, hoa đỏ IV F1 có kiểu gen quy định kiểu hình xẻ, hoa đỏ A B C D Câu 22 Ví dụ sau biểu cách li trước hợp tử? A Hai lồi muỗi có tập tính giao phối khác nên khơng giao phối với B Cừu giao phối với dê tạo thành hợp tử hợp tử bị chết mà không phát triển thành phôi C Lừa giao phối với ngựa sinh la, la khơng có khả sinh sản D Cải bắp lai với cải củ tạo lai khơng có khả sinh sản hữu tính Câu 23 Trong khu bảo tồn đất ngập nước có diện tích 1000 Người ta theo dõi số lượng quần thể chim cồng cộc, vào cuối năm thứ ghi nhận mật độ cá thể quần thể 0,5 cá thể/ha Đến cuối năm thứ hai, đếm số lượng cá thể 650 cá thể Biết tỉ lệ tử vong quần thể 10%/năm Trong điều kiện khơng có di – nhập cư, tỉ lệ sinh sản quần thể bao nhiêu? A 30% B 20% C 40% D 10% Câu 24 Trong mối quan hệ sinh thái lồi sau đây, có mối quan hệ không gây hại cho loài tham gia? I Một số loài tảo nước nở hoa sống môi trường với lồi cá tơm II Cây tầm gửi sống thân gỗ lớn rừng III Loài cá ép sống bám loài cá lớn IV Giun sán sống ruột lợn A B C D Câu 25 Cho biết: 5’XGU3’; 5’XGX3’; 5’XGA3’; 5’XGG3’ quy định Arg; 5’GGG3’; 5’GGA3’; 5’GGX3’; 5’GGU3’ quy định Gly Một đột biến điểm xảy alen làm cho alen A thành alen a, chuỗi mARN alen a bị thay đổi cấu trúc ba dẫn tới axit amin Gly thay axit amin Arg Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu alen a dài 510nm alen A dài 510 nm II Hai alen có số lượng tỉ lệ loại nuclêơtit giống III Nếu alen A phiên mã lần cần mơi trường cung cấp 300 A alen a phiên mã lần cần môi trường cung cấp 300 A Trang IV Nếu alen A phiên mã lần cần mơi trường cung cấp 400 X alen a phiên mã lần cần môi trường cung cấp 201X A B C D Câu 26 Khi nói đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có phát biểu sau đúng? I Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm cân gen hệ gen tế bào II Đột biến đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể III Tất đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể làm tăng cường biểu tính trạng IV Tất đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể khơng làm thay đổi độ hình thái nhiễm sắc thể A B C D Câu 27 Một loài thực vật, cho hoa đỏ, dài giao phấn với hoa trắng, tròn (P), thu F1 có 100% hoa hồng, bầu dục Cho F1 giao phấn với N, thu F2 có tỉ: lệ hoa đỏ, bầu dục : hoa hồng, tròn : hoa trắng, dài Biết cặp tính trạng cặp gen quy định khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cây F1 N có kiểu gen giống II Nếu F1 lai phân tích đời có 50% số hoa hồng, dài III Nếu tất F2 tự thụ phấn F3 có 25% số hoa đỏ, tròn IV Nếu F1 giao phấn với M dị hợp cặp gen thu đời có tỉ lệ 1:1:1:1 A B C D Câu 28 Ở loài thú, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng, cặp alen nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X, hợp tử có kiểu gen đồng hợp trội bị chết giai đoạn phôi Cho cá thể đực mắt đỏ giao phối với cá thể mắt trắng (P), thu F1 Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau, thu F2 Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Thế hệ F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: cá thể mắt đỏ : cá thể mắt trắng II Ở đực F2, tỉ lệ phân li kiểu hình cá thể mắt đỏ : cá thể mắt trắng III Ở F2, tỉ lệ phân li kiểu hình cá thể mắt đỏ : cá thể mắt trắng IV Nếu tiếp tục cho F2 giao phối ngẫu nhiên F3, cá thể mắt đỏ chiếm tỉ lệ 4/15 A B C D Câu 29 Theo thuyết tiến hóa đại, có phát biểu sau đúng? I Nếu khơng có đột biến, khơng có di – nhập gen quần thể khơng có thêm alen II Nếu khơng có chọn lọc tự nhiên tần số alen quần thể bị thay đổi III Nếu khơng có tác động yếu tố ngẫu nhiên tính đa dạng di truyền quần thể không bị thay đổi IV Trong điều kiện định, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên alen gen riêng rẽ A B C D Câu 30 Khi nói cạnh tranh lồi, có phát biểu sau đúng? I Cạnh tranh loài làm giảm mật độ cá thể quần thể II Cạnh tranh loài làm giảm tốc độ tăng trưởng số lượng cá thể quần thể III Cạnh tranh loài động lực thúc đẩy tiến hóa quần thể Trang IV Cạnh tranh lồi giúp trì ổn định số lượng cá thể mức phù hợp với khả cung cấp nguồn sống môi trường A B C Câu 31 Giả sử quần xã có lưới thức ăn gồm lồi kí hiệu là: A, B, C, D, E, G, H Trong lồi A sinh vật sản xuất, lồi lại sinh vật tiêu thụ Theo lí thuyết, có phát biểu sau nói lưới thức ăn này? D B A C E G D H I Chuỗi thức ăn dài có bậc dinh dưỡng II Có tổng số 11 chuỗi thức ăn III Nếu giảm số lượng cá thể loài A tất lồi lại giảm số lượng cá thể IV Nếu loài A bị nhiễm độc nồng độ thấp lồi D bị nhiễm độc nồng độ cao so với loài A A B C D Câu 32 Một lồi giun tròn sống bám miệng lồi cá lớn, sử dụng thức ăn dư thừa dính vào miệng lồi cá lớn mà khơng ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển, sinh sản loài cá lớn Trong ruột lồi giun tròn có lồi vi khuẩn sinh sống sau bám lên cá lớn tạo nên khe hở để loài vi sinh vật khác bám lên sinh sống khơng gây bệnh cho lồi tham gia Có phát biểu sau đúng? I Quan hệ giun với loài vi sinh vật quan hệ hội sinh II Mối quan hệ tất lồi nói quan hệ cộng sinh III Quan hệ vi sinh vật với cá lớn quan hệ hội sinh IV Nếu lồi giun tròn bị tiêu diệt lồi vi sinh vật tách khỏi cá lớn A B C D Câu 33 Xét cặp gen Aa, Bb, Dd, Ee, Gg quy định cặp tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể thường khác Trong cặp gen, có alen đột biến alen khơng đột biến Quần thể lồi có tối đa loại kiểu gen quy định thể đột biến? A 211 B 80 C 242 D 32 Câu 34 Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Cơ thể tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội, giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh bình thường Thực phép lai P: AAaa × Aaaa, thu F1 Tiếp tục cho F1 giao phấn với tứ bội aaaa, thu Fa Biết không phát sinh đột biến Theo lí thuyết, Fa có tỉ lệ kiểu hình A thân cao : thân thấp B thân cao : thân thấp C thân cao : thân thấp D 23 thân cao : 13 thân thấp Câu 35 Một loài động vật, xét gen, gen quy định tính trạng gen có alen, alen trội trội hoàn toàn; thứ tự gen ADCB Cho biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Có tối đa loại kiểu gen dị hợp tử cặp gen II Nếu cá thể đực mang kiểu hình trội tính trạng lai với cá thể mang kiểu hình lặn tính trạng lồi có tối đa 328 phép lai Trang III Cho cá thể đực cá thể dị hợp tử cặp gen giao phối với nhau, thu đời có tối đa 136 kiểu gen IV Cho cá thể đực cá thể có kiểu hình trội tính trạng giao phối với nhau, thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : : : A B C D Câu 36 Một loài thú, xét cặp gen nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X, A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với a quy định mắt trắng, B quy định dài trội hồn tồn so với b quy định ngắn Cho dị hợp cặp gen giao phối với đực mắt đen, dài (P), thu F1 có tỉ lệ kiểu hình giới đực là: 42% cá thể đực mắt đen, đuôi ngắn : 42% cá thể đực mắt trắng, đuôi dài : 8% cá thể đực mắt trắng, đuôi ngắn : 8% cá thể đực mắt đen, đuôi dài Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Đời F1 có tối đa 10 loại kiểu gen II Quá trình giảm phân thể xảy hoán vị gen với tần số 16% III Lấy ngẫu nhiên cá thể F1, xác suất thu cá thể chủng 42% IV Nếu cho cá thể đực P lai phân tích thu Fa có cá thể đực mắt trắng, đuôi ngắn chiếm 21% A B C D Câu 37 Một loài thực vật, cặp gen quy định cặp tính trạng xét cặp nhiễm sắc thể thường có nhiều cặp gen Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho thể có kiểu hình A-B- lai với thể đồng hợp lặn có tối đa sơ đồ lai II Cho hai thể có kiểu hình A-B-D- giao phấn với có tối đa 105 sơ đồ lai III Cho thể có kiểu hình trội tính trạng giao phấn với thể có kiểu hình trội tính trạng đời có tối đa loại kiểu gen, loại kiểu hình IV Cho thể có kiểu hình trội tính trạng giao phấn với thể có kiểu hình trội tính trạng đời có tỉ lệ kiểu hình : : : A B C D Câu 38 Ở ruồi giấm, xét cặp gen Aa Bb nằm nhiễm sắc thể thường, alen A quy định lơng dài trội hồn tồn so với alen a quy định lông ngắn; alen B quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen b quy định lông trắng Cho đực lông dài, màu đen giao phối với lông dài, màu đen (P), thu F1 có tỉ lệ lơng dài, màu đen : lông dài, màu trắng : lông ngắn, màu đen : lông ngắn, màu trắng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho P lai phân tích, thu Fa có 12,5% số cá thể lơng dài, màu đen II Cho đực P lai phân tích, thu Fa có 50% số cá thể lơng dài, màu đen III Đời F1 có loại kiểu gen IV Ở đời F1, kiểu hình lơng dài, màu trắng có kiểu gen quy định A B C D Câu 39 Một quần thể tự phối có cấu trúc di truyền hệ xuất phát AB AB AB 0, Dd : 0, Dd : 0, dd Biết không xảy đột biến, khơng xảy hốn vị gen Theo lí Ab ab ab thuyết, có phát biểu sau đúng? Trang I Ở F3, tần số alen A = 0,6 II F4 có 12 kiểu gen III Ở F3, kiểu gen đồng hợp lặn cặp gen chiếm tỉ lệ gần 161/640 IV Ở F4, kiểu hình trội tính trạng chiếm tỉ lệ 867/5120 A B C D Câu 40 Ở người, bệnh A bệnh B hai bệnh đột biến gen lặn nằm vùng khơng tương đồng NST giới tính X, khoảng cách hai gen 30 cM Người bình thường mang gen A B, hai gen trội hoàn toàn so với gen lặn tương ứng Cho sơ đồ phả hệ sau: Biết không phát sinh đột biến tất cá thể phả hệ Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Biết xác kiểu gen người II Nếu người số 13 có vợ khơng bị bệnh bố vợ bị hai bệnh xác suất sinh gái không bị bệnh 17,5% III Cặp vợ chồng III11 – III12 phả hệ sinh con, xác suất đứa đầu lòng trai bị hai bệnh 6,125% IV Nếu đứa đầu lòng cặp vợ chồng III11 – III12 phả hệ bị bệnh, xác suất đứa thứ bị bệnh 17,5% A B C D Trang ĐÁP ÁN B B C A C D C B A 10 A 11 A 12 B 13 B 14 A 15 A 16 B 17 D 18 D 19 A 20 A 21 D 22 A 23 C 24 B 25 C 26 C 27 C 28 A 29 A 30 C 31 D 32 A 33 C 34 D 35 C 36 B 37 D 38 D 39 D 40 B HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu Chọn đáp án B Khi lượng nước hút vào bé lượng nước thoát bị héo Trong phương án nêu B, lượng nước hút vào lớn lượng nước Do đó, B khơng bị héo Còn A, C, D bị héo Câu Chọn đáp án B Thứ tự xung thần kinh truyền hệ dẫn truyền tim là: Nút xoang nhĩ → Nút nhĩ thất → Bó Hiss → Mạng Pơuking Câu Chọn đáp án C Vì q trình nhân đơi ADN khơng sử dụng nuclêơtit loại U Câu Chọn đáp án A Vì ADN nằm nhân tế bào Câu Chọn đáp án C Gọi n NST đơn bội loài ta có:  Một cặp NST giảm phân bình thường tạo loại giao tử  Một cặp NST giảm phân có trao đổi chéo điểm tạo loại giao tử Như theo ta có cặp NST có trao đổi chéo điểm có n – cặp NST giảm phân bình thường     2n 3  512  29  2n 3  23  n   2n  12 Câu Chọn đáp án D Cơ thể có cặp gen dị hợp nên giảm phân cho loại giao tử Câu Chọn đáp án C Vì thể AabbDD đồng hợp tất cặp gen Câu Chọn đáp án B Có kiểu gen AA Aa Câu Chọn đáp án A Khi có gen A gen B hoa có màu đỏ → Kiểu gen AaBb quy định hoa đỏ Câu 10 Chọn đáp án A Câu 11 Chọn đáp án A Tần số kiểu gen (tần số tương đối kiểu gen) tính tỷ lệ số cá thể có kiểu gen tổng số cá thể có quần thể Câu 12 Chọn đáp án B Cơ thể có cặp gen dị hợp nên có 16 loại giao tử → Sẽ có 16 dòng Câu 13 Chọn đáp án B Trang  A sai chọn lọc tự nhiên loại bỏ kiểu hình thích nghi, khơng thể làm tăng đa dạng di truyền quần thể  C sai chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tỉ lệ kiểu hình, dẫn tới làm thay đổi tỉ lệ kiểu gen tần số alen  D sai ứng với hướng chọn lọc làm thay đổi tần số alen theo hướng xác định Câu 14 Chọn đáp án A Quá trình phát sinh sống tiến hóa sinh vật trải qua giai đoạn tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học tiến hóa sinh học Kết thúc q trình tiến hóa hóa học tạo nên đại phân tử hữu axit nuclêic, prơtêin, lipit,… Sau trải qua giai đoạn tiến hóa tiền sinh học, từ đại phân tử hữu tương tác với kết thúc q trình tiến hóa tiền sinh học hình thành nên sinh vật đơn bào đầu tiên, có biểu đầy đủ đặc điểm thể sống trao đổi chất theo phương thức đồng hóa dị hóa, sinh sản di truyền, cảm ứng vận động,… Như vậy, kết thúc giai đoạn tiến hóa học tiền sinh học hình thành sinh vật cổ sơ Câu 17 Chọn đáp án D  A sai AlPG sử dụng để tổng hợp glucozơ tái tạo Ri1, 5diP  B sai khơng có CO2 khơng xảy phản ứng cố định CO2, khơng tạo APG  C sai khơng có ánh sáng khơng có NADPH nên khơng xảy phản ứng khử APG thành AlPG Câu 18 Chọn đáp án D Có phát biểu đúng, III IV  I sai hở van tim làm cho lượng máu mà tim bơm vào động mạch bị giảm Do làm giảm huyết áp  II sai nín thở tăng lượng CO2 máu giảm pH máu  III hồi hộp tăng nhịp tim nên tăng huyết áp  IV đường huyết tăng tăng áp suất thẩm thấu máu Tăng áp suất thẩm thấu máu hút nước làm tăng thể tích máu Cho nên tăng huyết áp Câu 19 Chọn đáp án A Có phát biểu đúng, II III  I sai đột biến làm tăng liên kết hiđro nên đột biến điểm chứng tỏ đột biến thêm cặp A-T → Số lượng nuclêơtit tăng lên  II alen có chiều dài chứng tỏ đột biến thay cặp A-T cặp G-X Suy ra, số nuclêôtit loại A alen A = số nuclêôtit loại A alen a + = 500 + = 502  III đột biến thay hai cặp nuclêơtit làm thay đổi cơđon mã hóa axit amin giống cơđon ban đầu (do tính thối hóa mã di truyền) khơng làm thay đổi trình tự axit amin  IV sai đột biến làm tăng chiều dài 3,4Å tức đột biến thêm cặp A-T → Alen a nhiều alen A nuclêơtit Câu 21 Chọn đáp án D Có phát biểu đúng, III IV  Phép lai P: Lá nguyên, hoa đỏ (A-B-) × Lá xẻ, hoa đỏ (aaB-) F1 gồm loại kiểu hình số nguyên, hoa trắng chiếm tỉ lệ 15% → P có kiểu gen (Aa,Bb) × (aa,B-) A, B liên kết với  Aa × aa tạo đời có 50% nguyên; 50% xẻ  Bb × Bb tạo đời có 75% hoa đỏ; 25% hoa trắng Trang  Lá nguyên, hoa trắng (A-bb)=15% xẻ, hoa trắng  ab     0, 25  0,15  0,1  0,5   Tần số hoán vị  0,  0,  40%  I sai  ab   Ab   Cây nguyên, hoa trắng chủng   có tỉ lệ = 0% → II sai  Ab   Cây xẻ, hoa đỏ (aaB-) có tỉ lệ 0,5 – 0,10 = 0,40 → III  F1 có loại kiểu gen quy định xẻ, hoa đỏ aB/aB aB/ab → IV Câu 22 Chọn đáp án A A cách li trước hợp tử Các trường hợp B, C D cách li sau hợp tử Câu 23 Chọn đáp án C Ban đầu có số lượng cá thể 1000 × 0,5 = 500 cá thể Sau năm, số lượng cá thể 650 → Đã tăng 150 cá thể → Tỉ lệ tăng trưởng 150 : 500 = 0,3 = 30% Mà tỉ lệ tăng trưởng = Sinh sản – Tử vong → Sinh sản = 30% + 10% = 40% Câu 24 Chọn đáp án B Có phát biểu đúng, III I, II IV quan hệ kí sinh Ở quan hệ kí sinh lồi có lợi, lồi có hại III quan hệ hội sinh, lồi có lợi, lồi trung tính Câu 25 Chọn đáp án C Cả phát biểu  I II đột biến thay cặp X-G thành cặp G-X nên không làm thay đổi thành phần, số lượng nuclêơtit  III đột biến không liên quan đến cặp A-T nên phiên mã, số nuclêôtit loại A mà môi trường cấp cho alen A giống số nuclêôtit loại A mà môi trường cung cấp cho alen a  IV đột biến làm cho G mARN thay X mARN nên ban đầu cần 200X cần 201X Câu 26 Chọn đáp án C Có phát biểu đúng, I II  I đột biến cấu trúc làm ảnh hưởng đến số lượng gen ảnh hưởng đến mức độ hoạt động gen Do làm cân gen  II đoạn dẫn tới gen có đoạn bị  III sai đột biến lặp đoạn làm giảm bớt biểu tính trạng  IV sai đột biến cấu trúc làm thay đổi cấu trúc NST thường làm thay đổi hình thái NST Câu 27 Chọn đáp án C Có phát biểu F1 có kiểu hình trung gian → Tính trạng trội khơng hồn tồn Quy ước: A hoa đỏ; a hoa trắng; B tròn; b dài F1 có kiểu gen AaBb Cây F1 giao phấn với N, thu F2 có tỉ lệ : : → Có tượng liên kết gen hồn tồn Trong đỏ : hồng : trắng = : : → Cây N Aa; Trong tròn : bầu dục : dài = : : → Cây N Bb; Như vậy, N F1 dị hợp cặp gen có kiểu gen giống → I Trang 10 Cây F1 N phải có kiểu gen Ab aB Ab aB  Ab ab    tỉ lệ kiểu hình 11 :1 F1 lai phân tích  ab ab  aB ab  → hoa hồng, dài chiếm 50% →II Ab Ab aB  Ab Ab   :2 :1 F1 lai với N   tỉ lệ kiểu gen F2 là: Ab aB aB  aB aB  → Khi F2 tự thụ phấn kiểu hình hoa đỏ, hoa tròn chiếm tỉ lệ 1   25% → III 2  AB  Nếu M có kiểu gen   giao phấn với F1 có tỉ lệ kiểu gen đời  ab  AB AB Ab aB :1 :1 :1 → Tỉ lệ kiểu hình : : : → IV Ab aB ab ab Câu 28 Chọn đáp án A Cả phát biểu  Theo ra, hợp tử có kiểu gen XAXA bị chết giai đoạn phôi Sơ đồ lai: XAY × XaXa → F1 XAXa; XaY (1 đỏ : trắng) → I  F1 lai với nhau, ta hợp tử F2 có tỉ lệ kiểu gen là: XAXa; XaXa; XAY; XaY Tỉ lệ phân li kiểu hình giới đực đỏ : trắng; Ở giới đỏ: trắng → II III  F2 giao phối ngẫu nhiên ta có: Giao tử F2 là: Giao tử có: 1/4XA : 3/4Xa; Giao tử đực có: 1/4XA : 1/4Xa : 1/2Y → F3 có tỉ lệ kiểu gen là: 1/4XA 1/4Xa 1/2Y 1/4XA 1/16XAXA 1/16XAXa 1/8XAY 3/4Xa 3/16XAXa 3/16XaXa 3/8XaY Vì 1/16XAXA bị chết mắt đỏ chiếm tỉ lệ 4/15 → IV Câu 29 Chọn đáp án A Có phát biểu đúng, I II  I có đột biến di – nhập gen mang cho quần thể alen  II ngồi chọn lọc tự nhiên có tác động nhân tố đột biến, yếu tố ngẫu nhiên, di – nhập gen  III sai nhân tố: CLTN, di – nhập gen; đột biến, giao phối khơng ngẫu nhiên làm thay đổi tính đa dạng di truyền quần thể  IV sai chọn lọc tự nhiên tác động lên kiểu hình loại bỏ kiểu hình khơng thích nghi Do khơng tác động lên alen Câu 30 Chọn đáp án C Cả phát biểu  I II cạnh tranh làm giảm tỉ lệ sinh sản, tăng tỉ lệ tử vong làm giảm mật độ quần thể  III cạnh tranh lồi loại bỏ cá thể thích nghi Do đó, thúc đẩy tiến hóa lồi Trang 11  IV cạnh tranh loài xảy mật độ cao mật độ phù hợp mức độ cạnh tranh giảm Do đó, cạnh tranh giúp khống chế số lượng cá thể quần thể mức độ phù hợp Câu 31 Chọn đáp án D Cả phát biểu  I chuỗi thức ăn dài có bậc dinh dưỡng: A → B → E → C → D  II Ngồi chuỗi thức ăn phần I, có chuỗi: A→B→E→D A→B→C→D A→E→D A→E→C→D A→E→H→D A→G→E→D A → G → H→ D  III A đầu mối tất chuỗi thức ăn, thường sinh vật sản xuất → Loại bỏ A tất lồi lại giảm số lượng cá thể  IV Theo quy luật khuếch đại sinh học sinh vật xa sinh vật sản xuất mức độ nhiễm độc cao Câu 32 Chọn đáp án A Có phát biểu đúng, I, III IV Vì mối quan hệ lồi có lợi, lồi lại trung tính Câu 33 Chọn đáp án C Vì alen đột biến alen trội số loại kiểu gen quy định thể đột biến = tổng số kiểu gen – số kiểu gen quy định kiểu hình khơng đột biến = 35 – = 243 – = 242  Chú ý: Số loại kiểu gen quy định kiểu hình khơng đột biến đại lượng biến thiên, thay đổi tùy thuộc vào kiểu hình khơng đột biến alen đột biến hay alen khơng đột biến quy định Ví dụ, có cặp gen, có cặp gen alen đột biến alen trội, cặp gen alen đột biến alen lặn số KG quy định kiểu hình khơng đột biến có 22 = kiểu gen) Câu 34 Chọn đáp án D  P: AAaa  Aaaa  F1 : 5 AAAa : AAaa : Aaaa : aaaa 12 12 12 12  Tất F1 lai với aaaa: Các F1 cho giao tử aa với tỉ lệ 5 1 26 13       12 12 12 72 36 → Tỉ lệ kiểu hình đời là: 23 thân cao : 13 thân thấp Câu 35 Chọn đáp án C Có phát biểu đúng, I, III IV  I có cặp gen dị hợp nằm cặp NST số kiểu gen 23 =  II sai cá thể đực có kiểu hình trội tính trạng có 41 kiểu gen; Cá thể có kiểu hình lặn tính trạng có số kiểu gen C14 14  56 → Số phép lai 41 56  2296  III có hốn vị gen số kiểu gen tối đa  24    24  1   136  IV kiểu gen bố mẹ đem lai Adcb aDcb đời có loại kiểu hình với tỉ lệ  adcb adcb : : : Câu 36 Chọn đáp án B Có phát biểu đúng, II Trang 12  Vì F1 có tỉ lệ kiểu hình giới đực 42 : 42 : : 8; mắt trắng, ngắn chiếm 42% nên chứng tỏ P dị hợp tử → Kiểu gen F1 X Ab X aB  X AB Y  F2 có loại kiểu gen → I sai  Khi tính trạng liên kết giới tính tần số hốn vị gen 8%  16% → II 42%  8%  Lấy ngẫu nhiên cá thể F1, xác suất chủng 4%  8% 50% (Giải thích: cá thể chủng có kiểu gen XABXAB có tỉ lệ ln tỉ lệ cá thể đực XABY có tỉ lệ = 8%) → III sai  Đực P có kiểu gen XABY lai phân tích thu cá thể đực mắt trắng, đuôi ngắn (XabY) chiếm tỉ lệ 01X ab  0,5Y  0,5  50% → IV sai Câu 37 Chọn đáp án D Cả phát biểu Khi lai phân tích số phép lai = số kiểu gen kiểu hình trội Khi tự thụ phấn số phép lai = số kiểu gen loại kiểu hình Khi cho cá thể có kiểu hình giao phấn với có số sơ đồ lai n  n  1 (n số kiểu gen)  Kiểu hình có tính trạng trội có số kiểu gen (gồm KG đồng hợp; KG dị hợp cặp; KG dị hợp cặp) → Kiểu hình A-B- tự thụ phấn có sơ đồ lai → I  Kiểu hình có tính trạng trội có số kiểu gen 14 (gồm KG đồng hợp; KG dị hợp cặp; KG dị hợp cặp; KG dị hợp cặp) → Khi giao phấn có số sơ đồ lai 14  14  1   105 → II  Hai thể có kiểu hình trội tính trạng có kiểu gen dị hợp cặp gen kiểu gen khác đời có kiểu gen, kiểu hình Ví dụ Abde aBde  đời có 4KG, KH → III abde abde  Mặc dù cặp gen nằm cặp NST bố mẹ có kiểu gen vị gen xảy thể ABde Abde  hoán abde aBde Abde với tần số 25% đời có tỉ lệ kiểu hình : : : → IV aBde Câu 38 Chọn đáp án D Có phát biểu Tỉ lệ kiểu hình : : : chứng tỏ cặp gen phân li độc lập hai cặp gen nằm cặp NST hoán vị gen xảy với tần số 25% Nếu hai cặp gen nằm cặp NST có hốn vị gen với tần số 25% có phát biểu (I, II IV) Nếu cặp gen phân li độc lập có phát biểu III  Trường hợp: Có hốn vị gen với tần số 25%: ♀ AB Ab ♀ ab aB Vì thể dị hợp khơng có hốn vị nên sinh 0,5ab ; thể dị hợp tử chéo có hốn vị nên sinh 0,125 giao tử ab → Kiểu hình đồng hợp lặn có tỉ lệ 0,5  0,125  0, 0625 Khi đó, thể có kiểu gen Ab AB lai phân tích, có HVG 25% nên có 0,125 aB ab Trang 13 Khi đó, thể đực có kiểu gen AB AB lai phân tích, khơng có HVG nên có 0,5 ab ab Vì có hốn vị gen giới nên kiểu hình A-bb có kiểu gen Ab ab Câu 39 Chọn đáp án D Có phát biểu đúng, I, III IV  Q trình tự thụ phấn không làm thay đổi tần số alen tần số A  0,   Kiểu gen 0,8  0, → I AB AB Dd tự thụ phấn sinh KG; kiểu gen Dd tự thụ phấn sinh KG mới; kiểu gen Ab ab Ab dd tự thụ phấn sinh KG → Tổng có 16 KG → II sai ab  Kiểu gen đồng hợp lặn kiểu gen 0, AB Ab Dd 0,4 dd sinh ab ab ab 161 7 dd có tỉ lệ 0,4     0,4   Do F3, kiểu gen ab 16 640  16   Kiểu hình trội tính trạng kiểu gen 0, AB AB Dd:0,4 Dd sinh Ab ab  17   17   17   17  867 → IV Do F4, A-B-D- =0,2        0,4         32   32   32   32  5120 Câu 40 Chọn đáp án B Cả phát biểu Giải thích: Gọi a, b gen quy định bệnh A, bệnh B  I có người nam người nữ số Người nữ số không bị bệnh, sinh bị hai bệnh nên người số phải có alen a b Mặt khác người số người số có kiểu gen XABY nên người số phải có kiểu gen XABXab  II người số 13 có kiểu gen XabY, vợ người có kiểu gen XABXab Con gái khơng bị bệnh có kiểu gen XABXab có tỉ lệ  1/  0,35  0,175  17,5%  III Người nữ số không bị bệnh, sinh bị hai bệnh nên người số phải có alen a b Mặt khác người số người số có kiểu gen XABY nên người số phải có kiểu gen XABXab Người số có kiểu gen XABXab; người số có kiểu gen XABY nên người số 11 có kiểu gen XABXAB XABXab XABXAb XABXaB với tỉ lệ 0,35XABXAB : 0,35XABXab : 0,15XABXAb : 0,15XABXaB Cặp vợ chồng số 11, 12 (XABY) sinh bị hai bệnh người 11 có kiểu gen XABXab Khi đó, xác suất sinh trai (XabY) bị hai bệnh 0,35  0,35   6,125%  IV Con đầu lòng bị bệnh → Kiểu gen cặp vợ chồng X AB X ab  X AB Y → Xác suất đứa thứ bị bệnh 0,35 1/  0,175  17,5% Trang 14 ... tần số alen không theo hướng xác định Câu 14 Trong trình phát sinh sống, hình thành sinh vật cổ sơ kết q trình tiến hóa A hóa học tiền sinh học B hóa học sinh học C tiền sinh học sinh học D sinh. ..A tỉ lệ số cá thể có kiểu gen tổng số cá thể có quần thể B tỉ lệ số giao tử mang gen tổng số giao tử hình thành quần thể C tỉ lệ số giao tử mang gen tổng số cá thể có quần thể D tỉ lệ số cá thể... học, tiến hóa tiền sinh học tiến hóa sinh học Kết thúc q trình tiến hóa hóa học tạo nên đại phân tử hữu axit nuclêic, prơtêin, lipit,… Sau trải qua giai đoạn tiến hóa tiền sinh học, từ đại phân
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ SỐ 16 THI THỬ SINH HỌC THPT QUỐC GIA 2019, ĐỀ SỐ 16 THI THỬ SINH HỌC THPT QUỐC GIA 2019

Từ khóa liên quan