Phát triển tài chính toàn diện trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Việt Nam

11 74 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2019, 13:48

CTD (financial inclusion hay financial exclusion) với mục tiêu đưa dịch vụ tài chính đến cho mọi người dân và doanh nghiệp. Do đó, nhiều tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, Ngân hàng thế giới (Worldbank) đều cho rằng, tài chính toàn diện (TCTD) là một trong những giải pháp quan trọng để đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Việt Nam đang ở thời kỳ đầu của cuộc CMCN 4.0 cuộc cách mạng được xây dựng trên cách mạng số và đặc trưng bởi Internet. Đây là cơ hội để các quốc gia phát triển nói chung, Việt Nam nói riêng nắm bắt được công nghệ nhưng đồng thời cũng khiến cho các quốc gia bị tụt hậu xa hơn nếu không tận dụng tốt những lợi thế và cơ hội. Chính vì vậy, phát triển TCTD trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0 tại Việt Nam là cần thiết để các nhà làm chính sách có thể đưa ra các giải pháp phù hợp cho sự phát triển TCTD tại Việt Nam. Phát triển tài tồn diện bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ Việt Nam Đặt vấn đề CTD (financial inclusion hay financial exclusion) với mục tiêu đưa dịch vụ tài đến cho người dân doanh nghiệp Do đó, nhiều tổ chức quốc tế Liên hợp quốc, Ngân hàng giới (Worldbank) cho rằng, tài tồn diện (TCTD) giải pháp quan trọng để đạt mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam thời kỳ đầu CMCN 4.0 - cách mạng xây dựng cách mạng số đặc trưng Internet Đây hội để quốc gia phát triển nói chung, Việt Nam nói riêng nắm bắt công nghệ đồng thời khiến cho quốc gia bị tụt hậu xa không tận dụng tốt lợi hội Chính vậy, phát triển TCTD bối cảnh CMCN 4.0 Việt Nam cần thiết để nhà làm sách đưa giải pháp phù hợp cho phát triển TCTD Việt Nam Thực trạng phát triển tài tồn diện bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 Việt Nam Để phân tích thực trạng phát triển TCTD, (Honohan, 2008) (Sarma, 2012) sử dụng liệu tổng hợp từ số Global Index nhu cầu từ góc độ cá nhân liên quan đến việc sử dụng dịch vụ tài để đo lường Gortsos and Panagiotidis (2017), phân tích TCTD thông qua ba tiêu (i) mức độ tiếp cận tổ chức tín dụng, (ii) mức độ sử dụng sản phẩm dịch vụ tài (iii) chất lượng sản phẩm phẩm dịch vụ Đồng quan điểm này, Sarma (2016) cho TCTD thể thơng qua ba khía cạnh khả thâm nhập ngân hàng, tính khả dụng dịch vụ ngân hàng việc sử dụng hệ thống ngân hàng (Gopalan & Kikuchi, 2016) Trên sở nghiên cứu trước, phân tích này, tác giả đánh giá thực trạng phát triển TCTD Việt Nam dựa tiêu như: số tài khoản ngân hàng, số dịch vụ toán, số lượng điểm toán, với liệu thu thập từ nguồn tin cậy như: Worldbank (bộ liệu Global Index 2017), IMF (Financial Access Survey – FAS) liệu công bố Ngân hàng Nhà nước (NHNN) 2.1 Thực trạng sử dụng tài khoản ngân hàng - Về số lượng chi nhánh ngân hàng: Theo Ravikumar (2012) số lượng ngân hàng thương mại quốc gia tạo hội cho người dân quốc gia tham gia sử dụng hệ thơng tài chính thức Lượng chi nhánh ngân hàng nhiều, mức độ bao phủ hệ thống ngân hàng lớn Thông thường tiêu thường sử dụng để đánh giá mức độ bao phủ chi nhánh ngân hàng số lượng máy ATM theo dân số địa lý Biểu đồ 1: Phân bổ số lượng chi nhánh ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2014-2018 Nguồn: IMF data FAS Trong giai đoạn 2014 - 2018, số lượng chi nhánh ngân hàng theo dân cư theo địa lý Việt Nam tăng, cụ thể năm 2014 có 8,7 chi nhánh ngân hàng 1.000 km2 tương ứng với 3,8 chi nhánh 100.000 người trưởng thành, đến năm 2018 số 9,3 3,9 Mặc dù vậy, nhìn chung giai đoạn này, số lượng chi nhánh theo dân cư theo địa lý nước ta tăng không nhiều Số lượng máy ATM thẻ ATM: Theo Ravikumar (2012), mức độ thâm nhập máy ATM chi tiêu đáng kể để đo lường TCTD Thâm nhập máy ATM đo lường khả tiếp cận chi nhánh ngân hàng cho người dân Số lượng ngân hàng máy ATM lớn chứng tỏ việc truy cập dễ dàng có khách hàng máy ATM Bảng 1: Phân bổ số lượng máy ATM Việt Nam giai đoạn 2014 - 2018 Năm 2014 2015 2016 2017 2018 Số lượng Số lượng máy ATM 16,018 16,937 17,472 17,889 18,587 ATM/1,000 km2 51.66 54.62 56.35 57.69 59.94 Số lượng ATM/100,000 người trường thành 22.71 23.76 24.26 24.58 25.28 Nguồn: IMF data FAS Nhìn vào bảng ta thấy, số lượng máy ATM phân bổ máy ATM theo địa lý, theo dân cư số lượng thẻ ATM nước ta tăng giai đoạn 2014 - 2018 Trong năm 2014 số máy ATM nước 16,018 máy đến năm 2018 tăng thêm 2,569 máy lên đến 18,587 máy Nếu so sánh phân bổ máy ATM theo khu vực địa lý, vào năm 2014 1,000 km2 có 51.66 máy ATM đến năm 2018 số lên đến gần 60 máy Tương tự phân bổ ATM theo dân cư nước ta tăng lên giai đoạn phân tích Trong năm 2014 đến 2018, số lượng ATM phân bổ theo dân cư tăng 2.71 máy ATM/100,000 người trưởng thành từ 22.71 lên đến 25.28 Như vậy, máy ATM Việt Nam tăng lên số lượng phân bổ cho thấy NHNN ngân hàng thương mại quan tâm mức độ máy ATM để tăng cường khả truy cập khách hàng 2.2 Thực trạng sử dụng dịch vụ toán - Thẻ toán: Trong thời gian gần đây, với phát triển CMCN 4.0, NHNN tích cực thực đề án tốn khơng dùng tiền mặt Do vậy, số lượng thẻ ghi nợ (thẻ toán) tăng lên đáng kể Theo biểu đồ 2, số lượng thẻ Việt Nam giai đoạn 2014 - 2018 tăng nhẹ, cụ thể: so với năm 2014, số lượng thẻ toán năm 2018 tăng gần 9% từ mức 73,6 triệu thẻ lên đến 80,2 triệu thẻ Biểu đồ 2: Số lượng thẻ toán Việt Nam giai đoạn 2014 - 2018 ĐVT: triệu Nguồn: IMF data FAS - Thẻ tín dụng: Trong bối cảnh CMCN 4.0, với phát triển phương tiện tốn thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng ngày tăng lên giai đoạn gần Việt Nam Biểu đồ 3: Số lượng thẻ tín dụng Việt Nam giai đoạn 2014-2018 Nguồn: IMF data FAS Theo biểu đồ thấy, số lượng thẻ tín dụng Việt Nam tăng giai đoạn 2014 - 2018 So với 2014, số lượng thẻ tín dụng năm 2015 sụt giảm, phát triển tăng trở lại từ năm 2016, số lượng thẻ tín dụng năm 2018 tăng 1.5 triệu so với năm 2014, tương đương mức tăng 52% Số lượng thẻ tín dụng tăng đồng nghĩa với lượng người dân có khả truy cập dịch vụ tài tăng Tuy nhiên, phần lớn thẻ tín dụng phát hành tập trung thành phố lớn, nơi người dân có nhu cầu dễ dàng sử dụng dịch vụ tài - ngân hàng - Điểm tốn POS: Thanh toán qua POS ngày trở nên phổ biến Việt Nam Trong giai đoạn 2014 - 2018, số lượng máy POS giá trị giao dịch POS tăng (biểu đồ 4) Trong giai đoạn 2014 - 2017, số lượng máy POS tăng nhanh tới năm 2018, số lượng máy POS sụt giảm với 25,690 máy Tuy nhiên, giá trị giao dịch POS lại không giảm, mà tăng qua năm trung bình 30%/năm So với năm 2014, giá trị giao dịch POS năm 2018 tăng 180% Điều cho thấy, lượng người sử dụng POS ngày nhiều Tuy vậy, số dịch vụ tài chính thức khác, máy POS người sử dụng POS thường tập trung thành phố lớn phát triển Biểu đồ 4: Số lượng máy POS giá trị giao dịch POS Việt Nam giai đoạn 2014 - 2018 Nguồn: NHNN 2.3 Các kênh phân phối khác Bên cạnh kênh cung ứng dịch vụ truyền thống toán, cho vay, chuyển tiền, bối cảnh công nghệ thông tin phát triển vũ bão CMCN 4.0 tồn tại, tổ chức tín dụng phát triển cung ứng thêm sản phẩm dịch vụ 24/24, dịch vụ ngân hàng trực tuyến, thực chat online, giao dịch thông qua Internet banking Đặc biệt, với đời phát triển điện thoại thông minh (smart phone), tổ chức tín dụng nắm bắt nhu cầu khách hàng việc thay đổi thói quen tra cứu thông tin, mua sắm, giao dịch ngân hàng qua điện thoại nên triển khai ngân hàng số cung ứng nhiều sản phẩm, kênh phân phối phù hợp với nhu cầu người dùng Internet banking, Mobile banking, Table banking, ví điện tử, mạng xã hội,… Chính việc thay kênh bán hàng làm thay đổi tư nhà quản trị ngân hàng từ ngân hàng truyền thống sang “ngân hàng số - digital banking - “ngân hàng không giấy” Nếu trước việc mở rộng quy mô ngân hàng thực thông qua mở rộng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch để tăng sức cạnh tranh ngân hàng cần phải đầu tư nhiều vào dịch vụ công nghệ để thỏa mãn nhu cầu khách hàng Đánh giá việc phát triển tài tồn diện Việt Nam 3.1 Các kết đạt Thơng qua phân tích thực trạng vể TCTD Việt Nam bối cảnh CMCN 4.0 thấy, nước ta đạt số kết sau: Một là, lượng phân bổ chi nhánh ngân hàng máy ATM ngày nhiều, tạo điều kiện tiếp cận dịch vụ cho người dân ngày gia tăng Ngoài ra, năm gần đây, bối cảnh công nghệ số - CMCN 4.0, Chính phủ NHNN áp dụng triển khai nhiều biện pháp tốn khơng sử dụng tiền mặt Vì vậy, lượng thẻ tín dụng thẻ ATM dịch vụ ngân hàng đại tăng lên đáng kể Hai là, sản phẩm, dịch vụ ngân hàng ngày phong phú, đa dạng, chất lượng dịch vụ tăng lên đáng kể đáp ứng nhu cầu ngày cao người dân Trong thời gian vừa qua, ngân hàng thương mại đầu tư đáng kể để nâng cấp sở hạ tầng ngân hàng, dịch vụ liên quan đến công nghệ số Các dịch vụ Internet banking, Mobile banking, ví điện tử,… ngày dễ dàng sử dụng thông qua ứng dụng trực tiếp điện thoại di động, kích thích người sử dụng dịch vụ cao 3.2 Một số hạn chế tồn Bên cạnh số kết đạt phân tích, phát triển TCTD bối cảnh CMCN 4.0 Việt Nam tồn số hạn chế sau: Thứ nhất, số lượng người dân sử dụng dịch vụ ngân hàng, mạng lưới chi nhánh ngân hàng máy ATM có tăng lên đáng kể thấp so với quốc gia khu vực Thứ hai, CMCN 4.0 lan tỏa tác động đến tất ngành nghề, khu vực, địa lý mức độ tiếp cận dịch ngân hàng khơng đồng đều, tỷ lệ người dân nông thôn, người dân khu vực vùng sâu vùng xa tiếp cận với dịch vụ ngân hàng thấp Mặt khác, nhiều người chưa thể sử dụng dịch vụ mong muốn theo yêu cầu Thứ ba, Chính phủ NHNN ban hành nhiều hành động để hướng tới phát triển TCTD, song chương trình phân tán, chưa đồng nhất, chưa có chiến lược mang tầm quốc gia để phát triển đề án Thứ tư, hạ tầng công nghệ thông nghệ yếu tố then chốt để phát triển TCTD, TCTD bối cảnh CMCN 4.0 Tuy nhiên, Việt Nam, yếu tố bước nâng cấp xây dựng Điều ảnh hưởng không nhỏ đến trình phát triển TCTD Việt Nam Những thuận lợi, khó khăn phát triển tài tồn diện bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4.1 Thuận lợi Một là, cấu dân số Việt Nam cấu dân số trẻ với 69,3% dân số có độ tuổi từ 15 - 64 Với cấu dân số này, Việt Nam dễ dàng tiếp cận trào lưu mới, có dịch vụ ngân hàng truyền thống, dịch vụ ngân hàng đại tiếp thu kiến thức Hai là, Việt Nam top quốc gia sử dụng Internet cao giới với tỷ lệ khoảng 67% người sử dụng Đây thuận lợi để phát triển TCTD bối cảnh CMCN 4.0 với sản phẩm dịch vụ đại thực nhà, nơi làm việc thông qua máy tính, điện thoại có kết nối Internet Ba là, với phát triển tổ chức tín dụng, tổ chức tài vi mơ, cơng ty cơng nghệ tài (fintech) ngày phát triển nắm bắt nhu cầu người dân trọng đẩy mạnh công nghệ số vào dịch vụ tài https://danso.org/viet-nam/ https://www.dammio.com/2018/10/08/cac-so-lieu-thong-ke-internet-viet-nam-nam-2018 Bốn là, CMCN 4.0 giúp hạ tầng tổ chức tài ngày phát triển, việc hướng dẫn, chăm sóc khách hàng từ xa trở nên dễ dàng thuận tiện Từ đó, giúp cho khách hàng tiếp cận dịch vụ ngân hàng lúc nơi, tạo điều kiện để thúc đẩy TCTD Năm là, bối cảnh CMCN 4.0, chất lượng dân trí cải thiện nhờ trí tuệ nhân tạo, robots Do đó, không đội ngũ nhân hoạt động lĩnh vực tài gia tăng, mà chất lượng dân trí người dân nước cải thiện Chất lượng đội ngũ nhân tổ chức tài gia tăng, góp phần phục vụ, hướng dẫn người dân tốt trình tiếp cận dịch vụ tài Trình độ dân trí cao tạo điều kiện cho người dân dễ dàng truy cập sử dụng dịch vụ tài 4.2 Các thách thức, khó khăn Bên cạnh số thuận lợi phân tích, phát triển TCTD bối cảnh CMCN 4.0 số thách thức khó khăn mà Chính phủ, NHNN tổ chức tài phải quan tâm Thứ nhất, hành lang pháp lý: Trong khuôn khổ hệ thống pháp lý nhiều điểm chưa theo kịp với phát triển lĩnh vực tài ngân hàng liên quan đến toán trực tuyến, tiền ảo, tiền điện tử, Thứ hai, hạ tầng công nghệ thông tin, vấn đề bảo đảm thông tin an ninh mạng CMCN 4.0 đời đồng nghĩa với giao dịch điện tử xuất ngày nhiều với gia tăng nhiều lỗ hổng bảo mật, tạo điều kiện cho tội phạm công nghệ cao hoạt động Trên thực tế, xuất vụ đánh cắp tài khoản khách hàng từ hacker, tin tặc Đồng thời, NHNN ban hành thị 03/CT-NHNN ngày 10/01/2017 việc tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn toán điện tử toán thẻ, yêu cầu đơn vị liên quan triển khai biện pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tốn thẻ tốn trực tuyến Do đó, toán bảo mật khách hàng với thuận tiện phải ngày trọng Đây thách thức không nhỏ phát triển TCTD thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 Thứ ba, vấn đề nhân sự: CMCN 4.0 đòi hỏi chất lượng đội ngũ nhân phải cải thiện Đi với đó, yêu cầu thiết để nâng cao chất lượng đội ngũ nhân nhằm phục vụ tốt nhu cầu khách hàng bước mở rộng mức độ tiếp cận dịch vụ tài khách hàng Thứ tư, vấn đề phát triển không đồng Không Việt Nam mà số quốc gia khác giới gặp phải tượng chênh lệch khoảng cách nông thôn thành thị, vùng miền nước Người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa thường khó ngại tiếp cận dịch vụ tài thói quen, trình độ văn hóa số lượng ngân hàng hữu khu vực Do đó, để phát triển TCTD bối cảnh CMCN 4.0 cần phải quan tâm vấn đề chênh lệch vùng miền 4.3 Giải pháp phát triển tài tồn diện Việt Nam thời gian tới Trên sở phân tích thuận lợi khó khăn việc phát triển TCTD bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 Việt Nam nay, nhóm tác giả đề xuất số giải pháp kiến nghị sau: - Đối với Chính phủ: Một là, bổ sung hoàn thiện quy định pháp lý lĩnh vực ngân hàng phù hợp với phát triển lĩnh vực tài ngân hàng thời đại Theo đó, Chính phủ quan, ban, ngành cần quy định rõ quy định pháp lý giao dịch chứng từ điện tử, đặc biệt lĩnh vực tốn khơng dùng tiền mặt nhằm bảo vệ khách hàng thực giao dịch với tổ chức tài Đồng thời, triển khai cơng tác tuyên truyền luật an ninh mạng Hai là, Chính phủ cần kết hợp tăng cường đầu tư vào khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa kết hợp với thực sách thu hút đầu tư ngồi nước vào khu vực sách giảm thuế, sách cho thuê đất dài hạn, sách hỗ trợ lãi suất, để kích thích phát triển kinh tế khu vực này, nâng cao thu nhập cho người dân, từ người dân có hội điều kiện để sử dụng dịch vụ TCTD Ba là, nâng cao hiểu biết kỹ tài người dân, từ họ hiểu sử dụng dịch vụ cung cấp Chính phủ cần kết hợp với quan chức liên quan tăng cường tuyên truyền phổ cập tài đến với tất người dân tất lĩnh vực từ trường học đến công sở đến xóm làng Bốn là, hồn thiện hạ tầng tài hạ tầng thơng tin viễn thơng Đây yếu tố sống để phát triển dịch vụ tài chính, từ kích thích phát triển TCTD Điều này, đòi hỏi Chính phủ cần tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin sở kết hợp đầu tư từ nhiều nguồn nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn đầu tư doanh nghiệp nước, tổ chức phi Chính phủ - Đối với tổ chức tài ngân hàng: Một là, phát triển nhiều kênh cung cấp dịch vụ Internet banking, mobile banking, ngân hàng đại lý để phục vụ nhu cầu cho người dân Cân nhắc phương thức mở rộng hoạt động tài để phù hợp với nhu cầu người dân vùng, đồng thời tối đa hóa hiệu hoạt động tổ chức Hai là, sáng tạo thêm dịch vụ tài đáp ứng xu hướng CMCN 4.0 sản phẩm ví điện tử, toán quét mã QR Thực tế sản phẩm chưa phổ biến cơng ty tài chính, ngân hàng Ba là, phổ cập kiến thức dịch vụ tài dành cho người dân, người dân khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo,… hình thức tổ chức buổi nói chuyện, buổi hội thảo, in banroll, tờ rơi,… Kết luận Cuộc CMCN 4.0 diễn giai đoạn đầu, CMCN lần tác động lan tỏa đến lĩnh vực đời sống xã hội, nói động để phát triển TCTD nói riêng mặt khác kinh tế nói chung, nhiên thách thức không nhỏ quốc gia không tận dụng tốt hội Phát triển bền vững TCTD đòi hỏi quan tâm sát Chính phủ, NHNN cần tâm thực tổ chức tài tất thành phần kinh tế Tài liệu tham khảo: Beck, T., Demirgỹỗ-Kunt, A., & Levine, R (2007) Finance, inequality and the poor Journal of economic growth, 12(1), 27-49 Bruhn, M., & Love, I (2014) The real impact of improved access to finance: Evidence from Mexico The Journal of Finance, 69(3), 1347-1376 Chibba, M (2009) Financial inclusion, poverty reduction and the millennium development goals The European Journal of Development Research, 21(2), 213-230 Gopalan, S., & Kikuchi, T (2016) Financial Inclusion in Asia: Issues and Policy Concerns: Springer Gortsos, C V., & Panagiotidis, V (2017) Financial Inclusion: An Overview of Its Various Dimensions and Its Assistance in Reducing Private Sector Insolvency NonPerforming Loans and Resolving Private Sector Insolvency (pp 363-393): Springer Honohan, P (2008) Cross-country variation in household access to financial services Journal of Banking & Finance, 32(11), 2493-2500 Kumar, C., & Mishra, S (2011) Banking outreach and household level access: Analyzing financial inclusion in India Paper presented at the 13th Annual Conference on Money and Finance in the Indian Economy Lực, C V (2018) Cơ hội, thách thức giải pháp hệ thống ngân hàng Việt Nam bối cảnh cách mạng cơng nghiệp 4.0 Tạp chí an tồn thông tin Park, C.-Y., & Mercado, R (2015) Financial inclusion, poverty, and income inequality in developing Asia Asian Development Bank Economics Working Paper Series(426) Ravikumar, T (2012) Role of banks in financial inclusion process in India International journal of Marketing and Technology, 2(2), 81 Sarma, M (2012) Index of Financial Inclusion–A measure of financial sector inclusiveness Centre for International Trade and Development, School of International Studies Working Paper Jawaharlal Nehru University Delhi, India Sarma, M., & Pais, J (2011) Financial inclusion and development Journal of international development, 23(5), 613-628 Schwab, K (2016) The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond Retrieved from doi:https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth- industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/ Worldbank (2018) Financial inclusion: overview doi:https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview Retrieved from Financial inclusion development in the context of the 4th industrial revolution in Vietnam Abstract: Financial inclusion is a topic of concern worldwide, especially in the context of the 4th industrial revolution The article is based data of the International Monetary Fund (IMF) and the State Bank of Vietnam (SBV) in the period of 2014-2018 shows that despite the financial inclusion development in recent years, but the overall of financial inclusion development is still low Since then, the article evaluates the achievements and some limitations in improving finacial inclusion in Vietnam, after, the paper suggests some recommendations to develop financial inclusion Key words: financial inclusion, 4th industrial revolution, Vietnam ... tuyến, thực chat online, giao dịch thông qua Internet banking Đặc biệt, với đời phát triển điện thoại thông minh (smart phone), tổ chức tín dụng nắm bắt nhu cầu khách hàng việc thay đổi thói... nên triển khai ngân hàng số cung ứng nhiều sản phẩm, kênh phân phối phù hợp với nhu cầu người dùng Internet banking, Mobile banking, Table banking, ví điện tử, mạng xã hội,… Chính việc thay kênh... 4.0, chất lượng dân trí cải thi n nhờ trí tuệ nhân tạo, robots Do đó, khơng đội ngũ nhân hoạt động lĩnh vực tài gia tăng, mà chất lượng dân trí người dân nước cải thi n Chất lượng đội ngũ nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển tài chính toàn diện trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Việt Nam, Phát triển tài chính toàn diện trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Việt Nam

Từ khóa liên quan