HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HKI MÔN ĐỊA LÝ 7

3 111 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2019, 10:53

II.Kỹ năng Xác định, đọc bản đồ phân bố dân cư, các siêu đô thị trên thế giới. Xác định và đọc bản đồ các môi trường: nóng, đới ôn hòa, đới lạnh, hoang mạc, vùng núi. Đọc biểu đồ và nhiệt độ lượng mưa để nhận biết đặc điểm khí hậu của từng kiểu môi trường đới nóng, ôn hòa, đới lạnh. Đọc lát cắt để nhận biết đặc điểm của rừng rậm xanh quanh năm. Sử dụng bản đồ tự nhiên, kinh tế, dân cư để trình bày đặc điểm tự nhiên, kinh tế, dân cư châu Phi. Phân tích biểu đồ và nhiệt độ lượng mưa châu Phi HƯỚNG DẪN ƠN TẬP HỌC KÌ I MƠN: ĐỊA LÍ NĂM HỌC: 2019-2020 I.Kỹ năng: - Xác định, đọc đồ phân bố dân cư, siêu đô thị giới - Xác định đọc đồ mơi trường: nóng, đới ơn hòa, đới lạnh, hoang mạc, vùng núi - Đọc biểu đồ nhiệt độ lượng mưa để nhận biết đặc điểm khí hậu kiểu mơi trường đới nóng, ơn hòa, đới lạnh - Đọc lát cắt để nhận biết đặc điểm rừng rậm xanh quanh năm - Sử dụng đồ tự nhiên, kinh tế, dân cư để trình bày đặc điểm tự nhiên, kinh tế, dân cư châu Phi - Phân tích biểu đồ nhiệt độ lượng mưa châu Phi II.Lý thuyết Chủ đề 1:Thành phần nhân văn mơi trường - Q trình phát triển tình hình gia tăng dân số giới, nguyên nhân hậu - Sự phân bố dân cư - Sự khác chủng tộc - Sự khác quần cư nông thôn quần cư đô thị - Sơ lược q trình thị hóa hình thành siêu đô thị giới - Biết số siêu đô thị giới Chủ đề 2:Các mơi trường địa lí hoạt động kinh tế người Nội dung 1: Mơi trường đới nóng hoạt động kinh tế người đới nóng - Vị trí đới nóng - Vị trí, số đặc điểm tự nhiên mơi trường đới nóng - Những thuận lợi khó khăn tự nhiên sản xuất nơng nghiệp đới nóng - Một số trồng, vật ni chủ yếu đới nóng - Mối quan hệ dân số với tài nguyên, môi trường đới nóng - Di dân, bùng nổ thị đới nóng; ngun nhân; hậu Nội dung 2: Mơi trường đới ơn hòa hoạt động kinh tế người đới ơn hòa - Vị trí đới ơn hòa - Đặc điểm tự nhiên mơi trường đới ơn hòa - Đặc điểm ngành kinh tế đới ơn hòa - Những đặc điểm thị hóa vấn đề môi trường, kinh tế - xã hội đặt thị đới ơn hòa - Hiện trạng nhiễm khơng khí nhiễm nước đới ơn hòa; ngun nhân hậu Nội dung 3: Môi trường đới lạnh hoạt động kinh tế người đới lạnh - Vị trí đới lạnh - Một số đặc điểm tự nhiên đới lạnh - Sự thích nghi động vật thực vật với môi trường đới lạnh - Các hoạt động kinh tế cổ truyền đại người đới lạnh - Một số vấn đề lớn phải giải đới lạnh Nội dung 4: Môi trường hoang mạc hoạt động kinh tế người hoang mạc - Một số đặc điểm tự nhiên môi trường hoang mạc - Có khác chế độ nhiệt hoang mạc đới nóng hoang mạc đới ơn hòa - Sự thích nghi thực vật động vật môi trường hoang mạc - Các hoạt động kinh tế cổ truyền đại người hoang mạc Nội dung 5: Môi trường vùng núi - Một số đặc điểm tự nhiên môi trường vùng núi - Sự khác cư trú người số vùng núi giới Chủ đề 3: Thiên nhiên người châu lục Nội dung 1: Thế giới rộng lớn đa dạng - Phân biệt lục địa châu lục Kể tên lục địa châu lục - Biết số tiêu chí để phân loại nhóm nước phát triển phát triển Nội dung 2: Châu Phi - Vị trí địa lí, giới hạn châu Phi đồ giới - Đặc điểm hình dạng lục địa, địa hình khoáng sản châu Phi - Đặc điểm thiên nhiên châu Phi - Một số đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi - Đặc điểm kinh tế chung ngành kinh tế châu Phi - Châu Phi có tốc độ đo thị hóa nhanh bùng nổ dân số - Những đặc điểm bật tự nhiên, dân cư, kinh tế khu vực Bắc Phi, khu vực Trung Phi khu vực Nam Phi ... ngư i hoang mạc N i dung 5: M i trường vùng n i - Một số đặc i m tự nhiên m i trường vùng n i - Sự khác cư trú ngư i số vùng n i gi i Chủ đề 3: Thiên nhiên ngư i châu lục N i dung 1: Thế gi i. .. Phân biệt lục địa châu lục Kể tên lục địa châu lục - Biết số tiêu chí để phân lo i nhóm nước phát triển phát triển N i dung 2: Châu Phi - Vị trí địa lí, gi i hạn châu Phi đồ gi i - Đặc i m hình... trí đ i ơn hòa - Đặc i m tự nhiên m i trường đ i ôn hòa - Đặc i m ngành kinh tế đ i ơn hòa - Những đặc i m thị hóa vấn đề m i trường, kinh tế - xã h i đặt thị đ i ơn hòa - Hiện trạng nhiễm khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HKI MÔN ĐỊA LÝ 7, HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HKI MÔN ĐỊA LÝ 7