Các yếu tố tác động đến việc nắm giữ tiền mặt của các công ty ở việt nam xem xét tác động của tín dụng thương mại đến việc nắm giữ tiền mặt

76 167 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2019, 00:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC INH T T HC LÊ THỊ HOÀI AN CÁC Y U TỐ TÁC ĐỘNG Đ N VIỆC NẮ TIỀN GIỮ ẶT CỦA CÁC CÔNG TY Ở VIỆT NA : XE TÁC ĐỘNG CỦA TÍN DỤNG THƯƠNG GIỮ TIỀN Tp Hồ Chí ẠI Đ N VIỆC NẮ ẶT LUẬN VĂN THẠC SĨ INH T inh - Năm 2014 XÉT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC INH T T HC LÊ THỊ HOÀI AN CÁC Y U TỐ TÁC ĐỘNG Đ N VIỆC NẮ TIỀN GIỮ ẶT CỦA CÁC CÔNG TY Ở VIỆT NA : XE TÁC ĐỘNG CỦA TÍN DỤNG THƯƠNG GIỮ TIỀN ẠI Đ N VIỆC NẮ ẶT Chuyên ngành : Tài Chính - Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ INH T NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHAN THỊ BÍCH NGUYỆT Tp Hồ Chí XÉT inh, năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đề tài nghiên cứu riêng em Kết nêu luận văn trung thực chưa công bố đề tài nghiên cứu Lê Thị Hoài An ỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục bảng Danh mục hình vẽ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.4 Kết cấu nghiên cứu CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC BÀI NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 2.1 Khái quát chung tiền mặt 4 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Chi phí việc nắm giữ tiền mặt 2.1.3 Động nắm giữ tiền mặt 2.1.3.1 Động giao dịch 2.1.3.2 Động phòng ngừa 2.1.3.3 Động thuế 2.1.3.4 Động đại diện 2.1.4 Sự luân chuyển tiền mặt trình SX kinh doanh 2.1.5 Sự khác lợi nhuận dòng tiền mặt 2.2 Tín dụng thương mại nắm giữ tiền mặt 2.2.1 Tín dụng thương mại 2.2.2 Tác động tín dụng thương mại lên nắm giữ tiền mặt 2.3 Các học thuyết nắm giữ tiền mặt 2.3.1 Thuyết đánh đổi 2.3.2 Thuyết trật tự phân hạng 8 13 2.3.3 Thuyết đại diện 14 2.3.3.1 Giả thuyết dòng tiền tự 16 2.3.3.2 Giả thuyết giảm thiểu rủi ro 16 2.4 Những nghiên cứu thực nghiệm CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 27 3.1 Mẫu liệu 27 3.2 Mơ hình nghiên cứu 27 3.3 Các biến nghiên cứu phương pháp đo lường 28 3.3.1 Biến phụ thuộc 28 3.3.2 Biến độc lập 28 3.4 Phương pháp hồi quy 31 3.4.1 Mơ hình hồi quy 32 3.4.2 Kiểm định chọn mơ hình phù hợp 33 3.3.3 Một số kiểm định khác 34 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35 4.1 Thống kê mô tả 35 4.2 Sự tương quan biến tượng đa cộng tuyến 38 4.3 Tác động yếu tố lên việc nắm giữ tiền mặt 39 4.3.1 Kiểm định đơn biến 39 4.3.2 Kiểm định đa biến 40 4.4 Hồi quy FEM, REM vài kiểm định 47 4.5 Kiểm định tượng phương sai thay đổi 55 4.6 Kiểm định tượng tự tương quan 59 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 5.1 Chốt lại kết nghiên cứu 62 5.2 Những hạn chế luận văn hướng nghiên cứu 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 62 DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Tổng hợp nghiên cứu thực nghiệm 23 Bảng 3.1: Tổng hợp biến tác động kì vọng dấu 31 Bảng 4.1: Thống kê mô tả biến 36 Bảng 4.2: Ma trận tương quan 39 Bảng 4.3: Tổng hợp kết kiểm tra đơn biến 45 Bảng 4.4: Hồi quy Pooled Regression 49 Bảng 4.5: Hồi quy mơ hình với phương pháp khác 51 Bảng 4.6: So sánh kì vọng tác giả kết hồi qui 61 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Trang Hình 2.1: Dòng tiền chu kỳ KD ngắn hạn công ty sản xuất tiêu biểu Hình 4.1: Tình hình nắm giữ TM công ty Việt Nam giai đoạn 2007-2013 35 Hình 4.2: Tình hình hoạt động tín dụng thương mại Việt Nam từ 2007-2013 37 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU Bài nghiên cứu kiểm tra yếu tố tác động đến việc nắm giữ tiền mặt, đồng thời xem xét tác động tín dụng thương mại đến việc nắm giữ tiền mặt cách sử dụng mẫu liệu 100 công ty niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2007-2013 Trên tinh thần tham khảo nghiên cứu nhóm tác giả Wenfeng Wu, Oliver M Rui, Chongfeng Wu (2012), mơ hình nghiên cứu sử dụng liệu bảng hồi quy theo cách: hồi quy liệu gộp (Pooled Regression), hiệu ứng cố định (Fixed Effect Model) hiệu ứng ngẫu nhiên (Random Effect Model) Để tìm hiểu xem phương pháp hồi quy phù hợp ba phương pháp trên, nghiên cứu sử dụng hai kiểm định Redundant Fixed Effect Tests Hausman Test Kết nghiên cứu cho thấy nắm giữ tiền mặt tương quan dương với dòng tiền hoạt động, hội tăng trưởng, tỷ lệ nợ dài hạn quy mô công ty; tương quan âm với tài sản lưu động, đòn bẩy tài chi tiêu vốn Tín dụng thương mại gồm hai phương diện cấp nhận tín dụng thương mại yếu tố quan tâm nghiên cứu Kết rằng, dường công ty Việt Nam lạc quan khả thu hồi nợ, khả tốn Với đồng cấp tín dụng thương mại làm giảm 0,24 đồng tiền mặt nắm giữ, đồng thời cơng ty có xu hướng nắm giữ thêm 0,55 đồng tiền mặt để trang trải cho đồng khoản nhận tín dụng thương mại 1.1 Lý chọn đề tài Tiền mặt xem tối thượng nói đến việc quản lý tài cơng ty đà phát triển Sự chậm trễ khoảng thời gian phải trả tiền cho nhà cung cấp tiền lương nhân viên so với khoảng thời gian mà nguồn tiền phải thu từ khách hàng vấn đề, giải pháp cho vấn đề việc quản lý dòng tiền Hiểu cách đơn giản nhất, quản lý dòng tiền có nghĩa trì hỗn việc chi tiêu tiền mặt lâu tốt huy động khoản tiền người khác nợ, trả cho bạn nhanh tốt Lợi nhuận công ty tính đơn vị tiền tệ, nhiên xuất sau hoạt động kinh doanh trải qua giai đoạn Không phải lúc lợi nhuận đạt thu hết tiền mặt, thực tế, lợi nhuận đạt tồn động lớn khoản phải thu Còn lượng tiền mặt tính thời điểm Thực tiễn kinh doanh chứng kiến nhiều cơng ty tính tốn sổ sách có lãi, khơng đủ tiền mặt để tốn khoản cơng nợ tới hạn nên bị phá sản Khi tìm hiểu tầm quan trọng tiền mặt đời sống cơng ty, học viên nhận thấy có mối liên hệ việc nắm giữ tiền mặt tín dụng thương mại Như nói phần trên, q trình hoạt động kinh doanh, cơng ty nhận khoản cấp tín dụng thương mại (giới kinh doanh thường gọi gối đầu) cho phép cơng ty trả chậm khoản tiền cho việc cung ứng hàng hóa dịch vụ Cùng với đó, cơng ty cấp khoản tín dụng thương mại cho sản phẩm đầu cơng ty khác Điều góp phần đáng kể vào định nắm giữ tiền mặt công ty Ứng dụng lý thuyết, kết thực nghiệm nghiên cứu trước phần lớn điểm nghiên cứu “Tín dụng thương mại, nắm giữ tiền mặt độ sâu tài chính: chứng từ kinh tế chuyển tiếp” Wenfeng Wu, Oliver M Rui, Chongfeng Wu (2012), học viên thực đề tài “Các yếu tố tác động đến việc nắm giữ tiền mặt công ty Việt Nam: xem xét tác động tín dụng thương mại đến việc nắm giữ tiền mặt” 1.2 ục tiêu nghiên cứu Bài nghiên cứu tập trung vào hai mục tiêu Mục tiêu kiểm tra xem yếu tố tác động đến việc nắm giữ tiền mặt cách sử dụng mơ hình thực nghiệm cơng ty phi tài Việt Nam Thứ hai, xem xét tác động tín dụng thương mại đến việc nắm giữ tiền mặt Để làm rõ hai mục tiêu này, câu hỏi nghiên cứu sau đặt ra: - Tình hình nắm giữ tiền mặt công ty Việt Nam nào? - Các yếu tố tài tác động đến việc nắm giữ tiền mặt cơng ty Việt Nam? - Tín dụng thương mại tác động đến việc nắm giữ tiền mặt công ty Việt Nam? 1.3 hương pháp nghiên cứu Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi qui liệu bảng Pooled Regression, Fixed Effect Model Random Effect Model để nghiên cứu yếu tố tác động đến việc nắm giữ tiền mặt Mẫu liệu gồm 700 quan sát nghiên cứu 100 công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2007-2013 Các liệu xử lý chạy hồi quy kiểm định dựa vào phần mềm Eviews 1.4 ết cấu nghiên cứu Bài nghiên cứu chia thành phần sau: Chương 1: Giới thiệu đề tài Trình bày cách tổng quan ý tưởng, nội dung nghiên cứu Từ thấy vấn đề cần thảo luận Chương 2: Tổng quan nghiên cứu trước Tổng hợp điểm bật từ nghiên cứu tác giả từ nhiều nước giới bàn chủ đề Từ thấy khác biệt hướng phát triển đề tài Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Trình bày phương pháp thu thập liệu, phương pháp xây dựng mơ hình hồi quy ước lượng kiểm định Chương 4: Kết mơ hình thực nghiệm Việt Nam Chương 5: Đưa kết luận đồng thời nêu lên hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 55 4.5 iểm định tượng phương sai thay đổi:  Tiến hành chạy hồi quy OLS mơ hình CASHi,t = α + β1CRDTPAY,t + β2CRDTREVi,t + β3LIQUID2i,t + β4SIZEi,t + β5LEVi,t + β6DEBTMi,t + β7GROWTHi,t + β8CAPEXi,t + β9CASHFLOWi,t + β10DIVIDENDi,t + ε i,t kết sau: Dependent Variable: CASH Method: Least Squares Date: 10/22/14 Time: 09:42 Sample: 700 Included observations: 700 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C CRDTPAY CRDTREV LIQUID2 SIZE LEV DEBTM GROWTH CAPEX CASHFLOW DIVIDEND 0.636684 0.542050 -0.355971 -0.347103 -0.009401 -0.465334 -0.050672 0.040337 -0.040131 0.115596 0.008072 0.152915 0.077440 0.057998 0.037179 0.005737 0.042601 0.036803 0.015241 0.012430 0.028980 0.015291 4.163644 6.999659 -6.137620 -9.335990 -1.638674 -10.92309 -1.376836 2.646530 -3.228699 3.988760 0.527893 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1017 0.0000 0.1690 0.0083 0.0013 0.0001 0.5977 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.268236 0.257615 0.165370 18.84223 271.9859 25.25601 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.148044 0.191930 -0.745674 -0.674157 -0.718028 1.008482  Sau dùng kiểm định WHITE Eview (vào view/ residual tests/ Heteroskedasticity test/ white), nhìn vào bảng kiểm định: 56 Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 2.913453 158.8909 1241.852 Prob F(64,635) Prob Chi-Square(64) Prob Chi-Square(64) 0.0000 0.0000 0.0000 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 10/31/14 Time: 22:28 Sample: 700 Included observations: 700 Collinear test regressors dropped from specification Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C CRDTPAY CRDTPAY^2 CRDTPAY*CRDTREV CRDTPAY*LIQUID2 CRDTPAY*SIZE CRDTPAY*LEV CRDTPAY*DEBTM CRDTPAY*GROWTH CRDTPAY*CAPEX CRDTPAY*CASHFLOW CRDTPAY*DIVIDEND CRDTREV CRDTREV^2 CRDTREV*LIQUID2 CRDTREV*SIZE CRDTREV*LEV CRDTREV*DEBTM CRDTREV*GROWTH CRDTREV*CAPEX CRDTREV*CASHFLOW CRDTREV*DIVIDEND LIQUID2 LIQUID2^2 LIQUID2*SIZE LIQUID2*LEV LIQUID2*DEBTM LIQUID2*GROWTH LIQUID2*CAPEX LIQUID2*CASHFLOW LIQUID2*DIVIDEND SIZE SIZE^2 SIZE*LEV SIZE*DEBTM SIZE*GROWTH SIZE*CAPEX SIZE*CASHFLOW SIZE*DIVIDEND LEV LEV^2 6.106547 3.625540 0.549430 -0.235512 0.354106 -0.131246 -0.453194 0.140146 0.013861 -0.022030 -0.039723 0.022182 -3.979990 0.377940 0.557584 0.136209 0.411871 0.164017 -0.103037 0.155422 -0.228930 -0.125986 -2.479630 0.059630 0.082623 0.164487 0.199071 -0.082408 0.023599 -0.258020 -0.045148 -0.375978 0.005655 0.106229 -0.001479 -0.009278 0.025342 -0.010919 -0.009022 -3.118500 0.228508 1.661210 1.655840 0.344341 0.467611 0.327137 0.063060 0.394536 0.455066 0.133343 0.329440 0.215161 0.130170 1.116958 0.289482 0.280497 0.040820 0.296875 0.295886 0.110934 0.178064 0.180800 0.093187 0.654751 0.082447 0.024555 0.161199 0.135354 0.056187 0.091540 0.108753 0.061034 0.120974 0.002239 0.029302 0.024561 0.011310 0.012327 0.021848 0.008738 0.762727 0.140920 3.675963 2.189547 1.595600 -0.503650 1.082439 -2.081285 -1.148676 0.307969 0.103947 -0.066870 -0.184620 0.170409 -3.563239 1.305572 1.987842 3.336816 1.387358 0.554325 -0.928817 0.872842 -1.266202 -1.351968 -3.787136 0.723255 3.364760 1.020397 1.470737 -1.466668 0.257801 -2.372537 -0.739722 -3.107928 2.525196 3.625343 -0.060228 -0.820349 2.055840 -0.499747 -1.032507 -4.088617 1.621548 0.0003 0.0289 0.1111 0.6147 0.2795 0.0378 0.2511 0.7582 0.9172 0.9467 0.8536 0.8647 0.0004 0.1922 0.0473 0.0009 0.1658 0.5796 0.3533 0.3831 0.2059 0.1769 0.0002 0.4698 0.0008 0.3079 0.1419 0.1430 0.7966 0.0180 0.4597 0.0020 0.0118 0.0003 0.9520 0.4123 0.0402 0.6174 0.3022 0.0000 0.1054 57 LEV*DEBTM LEV*GROWTH LEV*CAPEX LEV*CASHFLOW LEV*DIVIDEND DEBTM DEBTM^2 DEBTM*GROWTH DEBTM*CAPEX DEBTM*CASHFLOW DEBTM*DIVIDEND GROWTH GROWTH^2 GROWTH*CAPEX GROWTH*CASHFLOW GROWTH*DIVIDEND CAPEX CAPEX^2 CAPEX*CASHFLOW CAPEX*DIVIDEND CASHFLOW CASHFLOW^2 CASHFLOW*DIVIDEND DIVIDEND R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.069182 -0.153452 0.019421 -0.369172 -0.092947 -0.017931 -0.036607 0.004413 0.030680 -0.106559 0.006287 0.393080 -0.015927 -0.038067 0.002914 -0.007350 -0.744826 0.005207 -0.071674 -0.007312 0.548801 0.040234 0.011161 0.317458 0.226987 0.149077 0.099809 6.325748 654.0012 2.913453 0.000000 0.166124 0.073942 0.089894 0.142554 0.070935 0.633222 0.130799 0.067192 0.060302 0.135976 0.067669 0.321158 0.008508 0.030363 0.049838 0.027805 0.336454 0.008629 0.094909 0.021565 0.569235 0.029745 0.048325 0.231983 0.416452 -2.075315 0.216049 -2.589693 -1.310314 -0.028316 -0.279869 0.065677 0.508773 -0.783656 0.092913 1.223945 -1.872074 -1.253717 0.058466 -0.264341 -2.213756 0.603486 -0.755188 -0.339063 0.964103 1.352633 0.230951 1.368450 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.6772 0.0384 0.8290 0.0098 0.1906 0.9774 0.7797 0.9477 0.6111 0.4335 0.9260 0.2214 0.0617 0.2104 0.9534 0.7916 0.0272 0.5464 0.4504 0.7347 0.3354 0.1767 0.8174 0.1717 0.026917 0.108199 -1.682861 -1.260260 -1.519501 1.412507 Ta thấy p-value = 0.0000 < α = 5% Kết luận: bác bỏ Ho Vậy mơ hình có tượng phương sai thay đổi  Để khắc phục tượng phương sai thay đổi ta dùng phương pháp trọng số trường phái Breusch – Pagan (1979): - Gõ hộp lệnh Eview LS CASH C CRDTPAY CRDTREV LIQUID2 SIZE LEV DEBTM GROWTH CAPEX CASHFLOW DIVIDEND GENR U1=RESID^2 LS U1 C CRDTPAY CRDTREV LIQUID2 SIZE LEV DEBTM GROWTH CAPEX CASHFLOW DIVIDEND FORECAST U1F 58 GENR SO1=U1F>0 GENR UMOI1=(SO1*U1F)+(1-SO1)*U1 GENR WT1=1/@SQRT(UMOI1) Ta mơ hình ước lượng có trọng số WT1 Tiếp theo ta tiến hành kiểm định tượng phương sai thay đổi mơ hình có kết sau: Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 0.846852 8.499262 62.29761 Prob F(10,689) Prob Chi-Square(10) Prob Chi-Square(10) 0.5835 0.5802 0.0000 Test Equation: Dependent Variable: WGT_RESID^2 Method: Least Squares Date: 10/31/14 Time: 15:56 Sample: 700 Included observations: 700 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C CRDTPAY*WGT CRDTREV*WGT LIQUID2*WGT SIZE*WGT LEV*WGT DEBTM*WGT GROWTH*WGT CAPEX*WGT CASHFLOW*WGT DIVIDEND*WGT 0.001016 -0.001543 0.001258 0.000554 -6.18E-05 0.002556 0.000906 0.000991 3.23E-05 -0.000696 -0.000431 0.000159 0.001300 0.001094 0.001057 4.00E-05 0.001571 0.000753 0.000391 0.000314 0.000635 0.000205 6.387154 -1.187184 1.150853 0.523791 -1.547927 1.627500 1.203811 2.534656 0.103015 -1.095760 -2.103227 0.0000 0.2356 0.2502 0.6006 0.1221 0.1041 0.2291 0.0115 0.9180 0.2736 0.0358 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.012142 -0.002196 0.003783 0.009859 2916.413 0.846852 0.583450 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.000971 0.003779 -8.301181 -8.229664 -8.273536 1.826999 Kết cho thấy Prob (Obs*R-square) = 0.58 > α = 5%, ta chấp nhận Ho Tức khơng phương sai thay đổi 59 4.6 iểm định tượng tự tương quan:  Sau chạy hồi quy OLS kết trên, tiến hành kiểm định BG – Breusch & Godfrey để kiểm định tương quan chuỗi bậc p, với p>=1 (trên Eview vào view/ residual tests/ serial correlation LM test) kết sau: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 235.9302 178.7485 Prob F(1,688) Prob Chi-Square(1) 0.0000 0.0000 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 10/31/14 Time: 22:57 Sample: 700 Included observations: 700 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C CRDTPAY CRDTREV LIQUID2 SIZE LEV DEBTM GROWTH CAPEX CASHFLOW DIVIDEND RESID(-1) -0.030647 -0.007103 0.017890 -0.059188 0.001406 -0.027729 0.010244 0.005308 -0.006756 0.049813 0.001912 0.515574 0.132066 0.066875 0.050098 0.032337 0.004955 0.036832 0.031788 0.013166 0.010743 0.025235 0.013205 0.033566 -0.232060 -0.106210 0.357095 -1.830372 0.283822 -0.752841 0.322261 0.403146 -0.628871 1.973939 0.144794 15.36002 0.8166 0.9154 0.7211 0.0676 0.7766 0.4518 0.7474 0.6870 0.5296 0.0488 0.8849 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.255355 0.243449 0.142806 14.03077 375.1826 21.44820 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 8.90E-17 0.164183 -1.037665 -0.959646 -1.007506 1.982351 Thấy p-value = 0.0000 < α = 5% nên bác bỏ Ho Tức có tự tương quan bậc  Khắc phục:Dùng phương pháp Durbin – Watson bước để tìm p - Gõ hộp lệnh Eview: LS CASH C CRDTPAY CRDTREV LIQUID2 SIZE LEV DEBTM GROWTH CAPEX CASHFLOW DIVIDEND CRDTPAY(-1) CRDTREV(-1) 60 LIQUID2(-1) SIZE(-1) LEV(-1) DEBTM(-1) GROWTH(-1) CAPEX(-1) CASHFLOW(-1) DIVIDEND(-1) CASH(-1) LS CASH-0.53*CASH(-1) C CRDTPAY -0.53*CRDTPAY(-1) CRDTREV -0.53*CRDTREV(-1) LIQUID2-0.53*LIQUID2(-1) SIZE-0.53*SIZE(-1) LEV-0.53*LEV(-1) DEBTM-0.53*DEBTM(-1) GROWTH-0.53*GROWTH(-1) CAPEX-0.53*CAPEX(-1) CASH-0.53*CASHFLOW(-1) DIVIDEND0.53*DIVIDEND(-1) Thu kết quả: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 0.607115 0.618975 Prob F(1,685) Prob Chi-Square(1) 0.4361 0.4314 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 10/31/14 Time: 16:55 Sample: 700 Included observations: 699 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C CRDTPAY -0.53*CRDTPAY(-1) CRDTREV -0.53*CRDTREV(-1) LIQUID2-0.53*LIQUID2(-1) SIZE-0.53*SIZE(-1) LEV-0.53*LEV(-1) DEBTM-0.53*DEBTM(-1) GROWTH-0.53*GROWTH(-1) CAPEX-0.53*CAPEX(-1) CASH-0.53*CASHFLOW(-1) DIVIDEND-0.53*DIVIDEND(-1) RESID(-1) -0.000771 -0.001275 -0.001556 0.000845 0.000713 -0.000640 1.83E-05 0.001830 1.45E-05 -0.000160 0.000536 0.000528 7.10E-05 0.030094 0.070534 0.060901 0.103978 0.046517 0.081704 0.028234 0.005585 0.034002 0.028962 0.008243 0.010312 0.019645 0.010117 0.038623 -0.010930 -0.020935 -0.014961 0.018172 0.008726 -0.022668 0.003277 0.053833 0.000500 -0.019451 0.051961 0.026898 0.007017 0.779176 0.9913 0.9833 0.9881 0.9855 0.9930 0.9819 0.9974 0.9571 0.9996 0.9845 0.9586 0.9785 0.9944 0.4361 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.000886 -0.018076 0.100752 6.953443 619.5016 0.046701 1.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 1.08E-17 0.099854 -1.732480 -1.641356 -1.697253 1.994850 Ta thấy p-value = 0.43 > α = 5% nên chấp nhận Ho Mơ hình khơng tự tương quan 61 Bảng 4.6: So sánh kỳ vọng tác giả kết hồi quy Biến độc lập Kỳ vọng tác giả Kết Ý nghĩa thống kê CRDT_PAY + + Có ý nghĩa mức 1% CRDT_REV - - Có ý nghĩa mức 1% LIQUID - - Có ý nghĩa mức 1% SIZE + + Có ý nghĩa mức 1% LEV - - Có ý nghĩa mức 1% DEBTM + + Có ý nghĩa mức 10% GROWTH + + Có ý nghĩa mức 1% CAPEX - - Có ý nghĩa mức 1% CASHFLOW - + Có ý nghĩa mức 1% DIVIDEND - - Khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 10% 62 CHƯƠNG 5: T LUẬN 5.1 Chốt lại kết nghiên cứu Bài nghiên cứu thu thập liệu 100 công ty niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2007-2013 Kết nghiên cứu rằng, mức độ nắm giữ tiền mặt công ty Việt Nam giai đoạn vào khoảng 14% Góp phần tạo nên tỷ lệ nắm giữ tiền mặt yếu tố tác động tài sản lưu động, đòn bẩy tài chính, dòng tiền hoạt động tín dụng thương mại Trong tài sản lưu động đòn bẩy tài có mối tương quan âm dòng tiền hoạt động lại có mối tương quan dương với nắm giữ tiền mặt công ty Một yếu tố quan tâm nghiên cứu tín dụng thương mại tác động đến nắm giữ tiền mặt công ty Kết nghiên cứu rằng, dường công ty Việt Nam lạc quan khả thu hồi nợ, khả tốn mình, so với công ty Trung Quốc theo nghiên cứu Wenfeng Wu, Oliver M Rui, Chongfeng Wu (2012) Trong kết nghiên cứu công ty Trung Quốc với $1 khoản phải thu dùng để thay cho $0,15 tiền mặt nên công ty phải nắm giữ thêm $0,71 tiền mặt để trang trải cho $1 khoản phải trả Kết nghiên cứu cho thấy khoản phải thu cơng ty Việt Nam có giá trị thay tiền mặt cao hơn, qua góp phần làm giảm khoản tiền mặt nắm giữ để dự phòng cho khoản phải trả Với đồng cấp tín dụng thương mại làm giảm 0,24 đồng tiền mặt nắm giữ, nghĩa công ty kỳ vọng đồng cấp tín dụng thương mại làm giảm tài sản dự phòng cho 0,24 đồng tiền mặt Và cơng ty có xu hướng cần nắm giữ thêm 0,55 đồng tiền mặt để trang trải cho đồng khoản nhận tín dụng thương mại Từ kết nghiên cứu cho công ty số lời khuyên hữu ích để điều chỉnh phương thức quản lý kinh doanh nhằm đạt kết tốt Cụ thể, công ty giai đoạn tăng trưởng nhanh với nhiều hội đầu tư lớn trước mắt nên trì lượng tiền mặt đủ lớn để đảm bảo đáp ứng đủ cho dự án Hoặc với cơng ty có lượng tài sản lưu động cao thấp nên theo để 63 điều chỉnh lượng tiền mặt nắm giữ để công ty hoạt động tối ưu với chi phí hội rủi ro kiệt quệ tài thấp 5.2 Những hạn chế luận văn hướng nghiên cứu Bài nghiên cứu mặt hạn chế là: - Mẫu quan sát nhỏ bao gồm 100 cơng ty khoảng thời gian quan sát từ năm 2007-2013 - Dữ liệu nghiên cứu đa phần vào năm sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008, nên khơng thể nghiên cứu tình hình nắm giữ tiền mặt công ty Việt Nam trước sau khủng hoảng, tác động khủng hoảng kinh tế tới việc nắm giữ tiền mặt - Nguồn tài trợ từ ngân hàng xem nguồn tài trợ chính, phổ biến quan trọng công ty Việt Nam Đáng tiếc liệu dư nợ ngân hàng theo địa phương GDP theo địa phương không công bố rộng rãi Việt Nam nên nghiên cứu không xem xét khả tài trợ vốn ngân hàng tác động đến việc nắm giữ tiền mặt - Có hai phương pháp hoạch toán báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp phương pháp gián tiếp Mỗi phương pháp cho kết dòng tiền từ hoạt động kinh doanh khác Điều làm cho số liệu dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chưa thống khách quan, dẫn đến kết nghiên cứu chưa thuyết phục Những hạn chế khắc phục nghiên cứu cách: - Mở rộng mẫu quan sát với nhiều công ty khoảng thời gian rộng - Yếu tố tác động khả tài trợ ngân hàng mục tiêu nghiên cứu đáng xem xét - Thêm vào đó, nghiên cứu tiếp sau nghiên cứu đề tài theo ngành, theo quốc gia, để từ so sánh rút đặc điểm nhân tố ảnh hưởng riêng biệt tác động lên việc nắm giữ tiền mặt theo ngành, quốc gia hay khu vực TÀI LIỆU THA HẢO Afza, T., & Adnan, S.M (2007) Determinants of corporate cash holdings: A case study of Pakistan Basil Al-Najjar, 2013 The financial determinants of corporate cash holdings_Evidence from some emerging markets Bates, T., Kahle, K., Rene, S., 2009 Why US firms hold so much more cash than they used to Journal of Finance 54, 1995-2021 Chen, N., and Mahajan A.(2010): Effects of Macroeconomic Conditions on Corporate Liquidity International Evidence International Research Journal of Finance and Economics ISSN 1450-2887, Issue35 Cunat, V., 2007 Trade credit_ suppliers as debt collectors and insurance providers Ferreira, M.A., & Vilela, A.S (2004) Why firms hold cash? Evidence from EMU countries European Financial Management, 10(2), 295-319 Fishman, R., Love, I., 2003 Trade credit, financial intermediary development, and industry growth Giannetti, M., Burkart, M., Ellingsen, T., 2011 What you sell is what you lend Explaining trade credit contracts Guney, Y., Ozkan, A., Ozkan, N., 2007 International evidence on the nonlinear impact of leverage on corporate cash holdings Hardin III, W.G., Highfield, M.J., Hill, M.D., & Kelly, G.W (2009) The determinants of REIT cash holdings Journal of Real Estate Finance and Economics, 39(1), 39-57 Hofmann, C (2006): “Why New Zealand Companies hold cash: An empirical Analysis” John Maynard Keynes, 1936 The-General-Theory-of-Employment-Interestand-Money Kim, J., Kim, H., & Woods, D (2011) Determinants of corporate cash-holding levels: An empirical examination of the restaurant industry International Journal of Hospitality management, 30(3), 568-574 Marco Bigelli, Javier Sánchez-Vida, 2012 Cash holdings in private firms Miller and Orr A Model of the Demand for Money by Firms Megginson, W.L., & Wei, Z (2010) Determinants and value of cash holdings: Evidence from China's privatized firms SSRN Working Paper Series, 1-37 Myers, S.C., Majluf, N., 1984 Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors not have Nadiri, M.I (1969) The determinants of real cash balances in the U.S total manufacturing sector The Quarterly Journal of Economics, 83(2), 173-196 Nguyen, P (2005) How sensitive are Japanese firms to earnings risk? Evidence from cash holdings Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R., & Williamson, R (1999) The determinants and implications of corporate cash holdings Journal of financial economics, 52(1), 346 Ozkan and Ozkan, 2004 Corporate cash holdings: An empirical investigation of UK companies Rizwan, M.F., & Javed, T (2011) Determinants of corporate cash holdings: Evidence from Pakistani public sector Saddour, K (2006) The determinants and the value of cash holdings: Evidence from French firms Vinod Venkiteshwaran, 2011 Partial adjustment toward optimal cash holding levels Wenfeng Wu, Oliver M Rui, Chongfeng Wu, 2012 Trade credit, cash holdings, and financial deepening_ Evidence from a transitional economy HỤ LỤC – DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG MÃ STT ẪU NGÀY CK TÊN GDĐT Lĩnh vực Công ty cổ phần Xuất nhập thủy sản ABT Bến Tre 25/12/2006 Thủy sản Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An ACL Giang 02/05/2002 Thủy sản Công ty cổ phần Xuất nhập thủy sản An AGF Giang 02/05/2002 Thủy sản ALP Công ty CP Đầu tư Anphanam 18/12/2007 Thương mại ALT Công ty CP Văn hóa Tân Bình 11/11/2006 Giáo dục ANV Cơng ty CP Nam Việt 07/12/2007 Thủy sản BBC Công ty CP Bibica 19/12/2001 Thực phẩm BCC Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn 24/11/2006 VLXD BHS Công ty CP Đường Biên Hòa 20/12/2006 Thực phẩm 10 BMP Cơng ty CP Nhựa Bình Minh 11/07/2006 Nhựa, bao bì 11 BT6 Công ty CP Beton 18/04/2002 VLXD 12 CDC Công ty CP Chương Dương 01/11/2007 XD 13 CII Công ty CP đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM 18/05/2006 XD 14 CLC Công ty CP Cát Lợi 16/11/2006 Thực phẩm 15 COM Công ty CP Vật tư xăng dầu 07/08/2006 Xăng dầu 16 CYC Công ty CP gạch Men Changyih 31/07/2006 VLXD 17 DCT Công ty CP lợp VLXD Đồng Nai 10/10/2006 VLXD 18 DHA Công ty CP Hóa An 14/04/2004 VLXD 19 DHG Cơng ty CP dược Hậu Giang 21/12/2006 Dược phẩm 20 DIC Công ty CP đầu tư thương mại 28/12/2006 VLXD 21 DPR Công ty CP cao su Đồng Phú 30/11/2007 Cao su 22 DRC Công ty CP cao su Đà Nẵng 29/12/2006 Cao su 23 DTT Công ty CP kỹ nghề Đô Thành 22/12/2006 Nhựa bao bi 24 FMC Công ty CP thực phẩm Sao Ta 07/12/2006 Thủy sản Công nghệ 25 FPT Công ty CP FPT 13/12/2006 VT 26 GIL Công ty CP SXKD XNK Bình Thạnh 02/01/2002 Thương mại Cơng ty CP sản xuất thương mại may Sài 27 GMC Gòn 22/12/2006 SXKD 28 HAS Công ty CP Hacisco 19/12/2002 XD 29 HAX Công ty CP dịch vụ ô tô Hàng Xanh 26/12/2006 Thương mại 30 HMC Công ty CP kim khí TPHCM 21/12/2006 Thép 31 HRC Cơng ty CP cao su Hòa Bình 26/12/2006 Cao su Cơng ty CP vật tư tổng hợp phân bón hóa 32 HIS sinh 21/12/2007 Chế biến 33 HTV Công ty CP vận tải Hà Tiên 05/01/2006 Vận tải 34 IMP Công ty CP dược phẩm IMEXPHARM 04/12/2006 Dược phẩm 35 KDC Công ty CP Kinh Đô 12/12/2005 Thực phẩm 36 KHA Công ty CP XNK Khánh Hội 19/08/2002 Thương mại 37 LBM Công ty CP khoáng sản VLXD Lâm Đồng 20/12/2006 Khoáng sản 38 LGC Cơng ty CP khí điện Lữ Gia 27/12/2006 Cơ khí Cơng nghệ 39 LTC Cơng ty CP điện nhẹ viễn thông 14/12/2006 viễn thông 40 MCP Cơng ty CP in bao bì Mỹ Châu 28/12/2006 Nhựa bao bi 41 MHC Công ty CP hàng hải Hà Nội 21/03/2005 Vận tải 42 MPC Công ty CP tập đoàn thủy hải sản Minh Phú 27/12/2006 Thủy sản 43 NAV Công ty CP Nam Việt 22/12/2006 VLXD 44 NHC Cơng ty CP gạch ngói Nhị Hiệp 16/12/2005 VLXD 45 NPS Công ty CP may Phú Thịnh Nhà Bè 27/12/2006 SXKD 46 NST Công ty CP Ngân Sơn 29/12/2006 Thực phẩm 47 NTP Công ty CP nhựa thiếu niên tiền phong 11/12/2006 Nhựa bao bi 48 PAC Công ty CP pin Ắc quy miền Nam 12/12/2006 SXKD Năng lượng 49 PGC Công ty CP Petrolimex 24/11/2006 điện 50 PNC Cơng ty CP văn hóa Phương Nam 11/07/2005 Giáo dục Công nghệ 51 POT Công ty CP thiết bị bưu điện 20/12/2006 VT 52 PPG Công ty CP SX TMDV Phú Phong 20/12/2006 VLXD Cơng ty CP Bóng đèn phích nước Rạng 53 RAL Đông 06/12/2006 SXKD 54 SAF Công ty CP lương thực TP SAFOCO 28/12/2006 TP 55 SAV Công ty CP HTKT & XNK SAVIMEX 09/05/2002 SXKD 56 SCD Công ty CP nước giải khát Chương Dương 25/12/2006 TP 57 SCJ Công ty CP Xi măng Sài Sơn 19/09/2007 VLXD 58 SDN Công ty CP Sơn Đồng Nai 25/12/2006 VLXD 59 SFC Công ty CP Nhiên liệu Sài Gòn 21/09/2004 Nhiên liệu 60 SFI Cơng ty CP Đại lý Vận tải SAFI 29/12/2006 Vận tải 61 SFN Công ty CP Dệt lưới Sài Gòn 28/12/2006 Dệt 62 SGC Công ty CP XNK Sa Giang 05/09/2006 TP 63 SGH Cơng ty CP Khách Sạn Sài Gòn 16/07/2001 DV Du lịch Năng lượng 64 SJD Công ty CP Thủy điện Cần Đơn 25/12/2006 điện 65 SMC Công ty CP ĐT TM SMC 30/10/2006 Thép 66 SSC Công ty CP Giống trồng miền Nam 01/03/2005 SXKD 67 ST8 Công ty CP Siêu Thanh 18/12/2007 CNVT 68 TAC Công ty CP Dầu Thực vật Tường An 26/12/2006 TP Năng lượng 69 TBC Công ty CP Thủy điện Thác Bà 29/08/2006 điện 70 TMC Công ty CPTM XNK Thủ Đức 26/12/2006 TM 71 TCR Công ty CP CN Gốm sứ Taicera 29/12/2006 VLXD Công ty cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại 72 TMS thương TP.HCM 04/08/2000 DV Vận tải 73 TNA Công ty CP TMXNK Thiên Nam 20/07/2005 TM 74 TNC Công ty CP Cao su thống Nhất 22/08/2007 Cao su 75 TNG Công ty CP ĐT TM TNG 22/11/2007 SXKD 76 TPC Công ty CP Nhựa Tân đại Hưng 28/11/2007 Nhựa, bao bì 77 TRC Cơng ty CP Cao su Tây Ninh 24/07/2007 Cao su 78 TSC Công ty CP VTKT NN Cần Thơ 04/10/2007 Vật tư 79 TST Công ty CP DVKT Viễn Thông 13/12/2007 CNVT 80 TTC Công ty CP Gạch men Thanh Thanh 08/08/2006 VLXD 81 TTP Cơng ty CP bao bì Nhựa Tân tiến 05/12/2006 Nhựa bao bi 82 TXM Công ty CP VICEM Thạch cao xi măng 11/12/2006 VLXD 83 UNI Công ty CP Viễn Liên 03/07/2006 CNVT 84 VBH Công ty CP Điển tử Bình Hòa 29/12/2006 SXKD 85 VCS Cơng ty CP Vicostone 17/12/2007 VLXD 86 VDL Công ty CP TP Lâm Đồng 27/11/2007 TP 87 Công ty CP cảng Rau 21/12/2006 Vận tải 88 VHC Cơng ty CP Vĩnh Hồn 24/12/2007 Thủy sản 89 VID Công ty CP ĐTPT TM Viễn Đông 25/12/2006 SXKD 90 VIP Công ty CP VTXD VIPCO 21/12/2006 Vận tải 91 VIS Công ty CP Thép việt Ý 25/12/2006 Thép 92 VNM Công ty CP Sữa việt Nam 19/01/2006 TP 93 VPK Cơng ty CP Bao bì dầu thực vật 21/12/2006 Nhựa bao bi VGP Năng lượng 94 VHS Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh 02/11/2005 điện 95 VTB Công ty CP Viettronics Tân Bình 27/12/2006 SXKD 96 VTC Cơng ty CP Viễn Thơng VTC 12/02/2003 CNVT 97 VTL Công ty CP Vang Thăng Long 20/01/2006 TP 98 VTO Công ty CP VTXD VITACO 09/10/2007 Vận tải 99 VTV Công ty CP VICEM VTVT Xi măng 18/12/2006 Vận tải Công ty CP Bê tông XD Viaconex Xuân 100 XMC Mai 20/12/2007 VLXD ... Tình hình nắm giữ tiền mặt công ty Việt Nam nào? - Các yếu tố tài tác động đến việc nắm giữ tiền mặt công ty Việt Nam? - Tín dụng thương mại tác động đến việc nắm giữ tiền mặt công ty Việt Nam? 1.3... hoạt động tín dụng thương mại Việt Nam từ 2007-2013 37 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU Bài nghiên cứu kiểm tra yếu tố tác động đến việc nắm giữ tiền mặt, đồng thời xem xét tác động tín dụng thương mại đến việc. .. xem yếu tố tác động đến việc nắm giữ tiền mặt cách sử dụng mơ hình thực nghiệm cơng ty phi tài Việt Nam Thứ hai, xem xét tác động tín dụng thương mại đến việc nắm giữ tiền mặt Để làm rõ hai mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố tác động đến việc nắm giữ tiền mặt của các công ty ở việt nam xem xét tác động của tín dụng thương mại đến việc nắm giữ tiền mặt , Các yếu tố tác động đến việc nắm giữ tiền mặt của các công ty ở việt nam xem xét tác động của tín dụng thương mại đến việc nắm giữ tiền mặt , CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC BÀI NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY, CHƯƠNG 3: HƯƠNG HÁ NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, PHỤ LỤC – DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG MẪU

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm