ĐỀ KSCL BLOOBOOK lần 36

7 73 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2019, 22:39

Mã Đề Thi 036 Link Group: https://www.facebook.com/groups/2001ToanHoc/ TOÁN HỌC BLOOBOOK ĐỀ KSCL HƯỚNG ĐẾN KÌ THI THPTQG 2020 LẦN 36 Ngày thi: Thứ 02, ngày 09/12/2019 Đề thi gồm : 07 trang Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề Bắt đầu: 21h10 – 22h40 Hạn cuối nộp: 22h50 Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A(1;2;4) Điểm sau hình chiếu vng góc điểm A mặt phẳng (Oxyz) ? A M(1;0;4) B N(0; 2; 4) C P(0;2;4) D Q(1;0;0) Câu 2: Điểm M(-2;1) điểm biểu diễn số phức sau đây: A Z = - 2i B z = + i C z= -2+i D z=1+2i Câu 3: Trong kết luận sau, kết luận SAI: A Mô đun số phức số thực B Mơ đun số phức số phức C Mô đun số phức số thực dương D Mơ đun số phức số không âm Câu 4: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y=f(x) M(x0;y0) là: A y=f’(x0).x0 +y0 B y=f ’’(x0)+y0 C y=f’(x0)(x-x0)+y0 D y=f ’’(x0)(x-x0)+y0 Câu 5: Cho cấp số cộng có số hạng đầu u1 = 1, công sai d = u2 = ? A B C D Câu 6: Cho CSN có số hạng đầu u1, cơng bội q un=? (với n∈N*) A un=u1+n(q-1) B un=u1.qn-1 C un=u1.qn D un=u1q+nq Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba vecto a  (1;1;0), b  (1;1;0) c  (1;1;1) Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A a  B c  C a  b Link page: https://www.facebook.com/ToanhocBlooBook/ D b  c Mã Đề Thi 036 Link Group: https://www.facebook.com/groups/2001ToanHoc/ Câu 8: Cho a, b, c số thực thỏa mãn  a  bc  Trong khẳng định sau: loga (bc)  loga b  loga c log a b  log a b b b loga    loga c c Có khẳng định đúng? C D B A Câu 9: Hàm số f ( x) có f '( x )  x 2002 ( x  1)2019 ( x  2), x  Hàm số cho có cực trị? A B C Câu 10: Cho hàm số y  f ( x ) có bảng biến thiên sau: x y'  2 D   + +  y  Giá trị cực tiểu giá trị cực đại hàm số cho A 3; 2 B 2; C 2;2 D 0;3 2 Câu 11: Nếu log8 a  log b  log a  log8 b  giá trị log2 ( ab ) bao nhiêu? A B C 27 D Câu 12: Cho hàm số y  ( x  2)( x  x  3) có đồ thị hình vẽ bên Hỏi hàm số y  x  ( x  x  3) đồng biến khoảng nào? Link page: https://www.facebook.com/ToanhocBlooBook/ Mã Đề Thi 036 Link Group: https://www.facebook.com/groups/2001ToanHoc/ A  0;1 B 1;2  C  2;3 D  3;4  Câu 13: Giá trị nhỏ phương trình y  2sin x  cos x  sin x  cos x  A B C 1 D Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm A(1; 3;2), B(3;5; 2) Phương trình mặt phẳng trung trực AB có dạng x  ay  bz  c  Khi a  b  c bao nhiêu? A 4 B 3 C 2 Câu 15: Đẳng thức đẳng thức sau đúng: A i1977= -1 D 1 B i2345=i C i2005=1 D i2016= -i B 5sin3xdx C 3cos3xdx D cos3xdx Câu 16: Tìm d(sin3x): A 2cos3xdx Câu 17: Trong dãy số sau, dãy số cấp số nhân? A 1,3,5,7,9 B -1,-3,1,3,5 C 1,2,4,16,256 D 1,2,4,8,16 Câu 18: Trong dãy số sau, dãy số CSC: A -1,-3,-5,-7,-9 B -1,-3,1,3,5 C 1,2,4,16,255 D 1,2,4,8,17 Câu 19: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai: A Hai khối chóp có diện tích đáy chiều cao tương ứng tích nha B Hai khối hộp chữ nhật có diện tích tồn phần thể tích C Hai khối lăng trụ có diện tích đáy chiều cao tương ứng tích D Hai khối hộp lập phương có diện tích tồn phần thể tích Câu 20: Cho f(x)= 5-3x-x2 Tính f’(0): A -3 B C D -1 Câu 21: Cho cấp số nhân có số hạng đầu u1 = 1, công bội q = u2 = ? A B C D Câu 22: Gọi S tập hợp tất nghiệm phương trình: x4-3x2-4=0 Vậy S là: A S={-2;2} B {-2;-i} C {-2;2;i} Link page: https://www.facebook.com/ToanhocBlooBook/ D {-2;2;-i;i} Mã Đề Thi 036 Link Group: https://www.facebook.com/groups/2001ToanHoc/ Câu 23: Đạo hàm hàm số y= 2𝛑+sinx+2cos2x+2x2+1 là: A cosx-4sin2x+4x C cosx-4sin2x+4x B 2𝛑+cosx-2sin2x+4x D –cosx+4sin2x+4x Câu 24: Cho dãy số gồm số 1,y,400 lập thành cấp số nhân Tìm y: A 10 B 20 C 30 D 40 Câu 25: Số cạnh hình đa diện ln ln: A Lớn B Lớn C Lớn D Lớn Câu 26: Một chất điểm chuyển động thẳng, quãng đường xác định phương trình S=t3-4t2-2t+1, t tính giây (s), S tính mét (m) Gia tốc (m/s2) chuyển động chất điểm t=3s là: A B C 18 D 10 Câu 27: Cho ba điểm A(0;2;1); B(3;0;1); C(1;0;0) Phương trình mặt phẳng (ABC) là: A 2x-3y-4z+2=0 B.2x+3y-4z-2=0 C 4x+6y-8z+2=0 D 2x-3y-4z+1=0 Câu 28: Giả sử h(x)=5(x+1)3+4(x+1) Tập nghiệm phương trình h’’(x)=0 là: A [-1;2] B (-∞;0] C {-1} D ∅ Câu 29: Cho ba mặt phẳng: (∝): x+y+2z+1=0; (β):x+y-z+2=0; (γ): x-y+5=0 Trong mệnh đề sau, mệnh đề SAI: B (γ)⊥(β) A (∝)⊥(β) C (∝)//(γ) D (∝)⊥(γ) Câu 30: Cho hình chóp S.ABCD có đáy tứ giác cạnh 8a, SA vng góc với đáy, SB=10a, tính thể tích khối chóp A 48a3 B 24a3 C 128a3 D 80a3 Câu 31: Có giá trị nguyên dương tham số m để bất phương trình 2 x  x 1  2x 2 x  m thỏa mãn với x  ? A B C D Câu 32: Tìm tập hợp tất giá trị m để đồ thị (Cm ) hàm số y  x  mx  2m  có bốn giao điểm với đường thẳng y  , có hồnh độ nhỏ A m  2;11 \ 4 B m   2;   \ 4 C m  2;4  Link page: https://www.facebook.com/ToanhocBlooBook/ D m  2;11 Mã Đề Thi 036 Link Group: https://www.facebook.com/groups/2001ToanHoc/ Câu 33: Khẳng định sau sai? A  dx  C C B  x dx  x5 C D  e x dx  e x  C  x dx  ln x  C  Câu 34: Tích phân  ecos x sin xdx A  e B e  C e  D e Câu 35: Cho I   x 1  x  dx Đặt u   x2 , viết I theo u du ta 10 A I   2u10du B I  2 u10du C I   10 u du 2 D I  10 u du 2 Câu 36: Cho số phức z thỏa mãn z   z   Gọi M , m giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ z Tính M  m ? A M  m  17 B M  m  C M  m  D M  m  Câu 37: Cho khối chóp có chiều cao h diện tích đáy B Nếu giữ nguyên chiều cao h , còn diện tích đáy tăng lên lần ta khối chóp tích là: A V  Bh B V  Bh C V  Bh D V  Bh Câu 38: Tính thể tích V khối chóp có đáy hình vng cạnh 2a chiều cao 3a A V   a3 B V  2a3 C V  12a3 D V  4a3 Câu 39: Diện tích xung quanh hình trụ tròn xoay có độ dài đường sinh l bán kính đáy r tính cơng thức đây? A S xq   rl B S xq   r 2l C S xq  2 rl D S xq  4 rl Câu 40: Bạn muốn mua bút mực bút chì Các bút mực có màu khác nhau, bút chì có màu khác Như bạn có cách chọn A 64 B 16 C 32 Link page: https://www.facebook.com/ToanhocBlooBook/ D 20 Mã Đề Thi 036 Link Group: https://www.facebook.com/groups/2001ToanHoc/ Câu 41: Ngân hàng đề thi gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm khác câu hỏi tự luận khác Hỏi lập đề thi cho đề thi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm khác câu hỏi tự luận khác A C1510 C84 B C1510  C84 C A1510 A84 D A1510  A84 Câu 42: Cho tập A  1;2;3; ;2018 số a, b, c  A Hỏi có số tự nhiên có dạng abc cho a  b  c a  b  c  2016 A 2027070 Câu 43: Đường Elip  E  : A 18 B 2026086 C 337681 D 20270100 x2 y2   có tiêu cự bằng: 16 B C D Câu 44: Tìm phương trình tắc Elip có trục lớn gấp đơi trục bé qua điểm (2; 2) x2 y   A 24 x2 y   B 36 x2 y   C 16 x2 y   D 20 Câu 45: Đường thẳng qua M 1;1 cắt Elíp  E  : x  y  36 hai điểm M1 , M cho MM1  MM có phương trình A 2x  y5  B 4x  y13  C x  y   D 16x15 y  100  Câu 46: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình vng cạnh a Biết hình chiếu vng góc S mặt phẳng  ABCD  điểm M thỏa mãn AD  3MD Trên cạnh CD lấy điểm I , N cho ABM  MBI MN vuông góc với BI Biết góc SC  ABCD  60 Thể tích khối chóp S AMCB có dạng xa3 khoảng cách từ N đến mặt phẳng  SBC  có dạng ya Từ tính giá trị x3  y , có giá trị gần với ? A 0, 136 B 0, 137 C 0, 138 Câu 47: Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm: D 0, 139 A 1;1;1 , B  1;0; 2 , C  2; 1;0 , D  2;2;3 Hỏi có mặt phẳng song song với  BN  AB, CD cắt hai đường thẳng AC, BD M , N thỏa mãn:    AM   AM  A B C Link page: https://www.facebook.com/ToanhocBlooBook/ D Mã Đề Thi 036 Link Group: https://www.facebook.com/groups/2001ToanHoc/ 2 Câu 48: Cho x, y, z số thực thỏa mãn x  y  z x  y  z  Tìm giá trị nhỏ biểu thức P   x  y  y  z  z  x  xy  yz  zx  B 4 A 5 C 3 D 2  z1   i  k  z2   i  k    Câu 49: Cho hai số phức z1 , z2 thỏa mãn  z1  mi  m  R      z2  R Tìm k biểu thức P   đạt giá trị nhỏ z1 z2 A k = B k = -3 C k = -4 D k =  z   z   , với z3  1  i  z1  z3  z3  z2 Câu 50: Cho số phức z0 , z1 , z2 thỏa mãn đồng thời   z0  z1  a  bi  a, b , c , d  R  Tìm giá trị lớn biểu thức P  ad  bc  z0  z2  c  di Biết  A P = 17 B P = 18 C P = 19 D P = 20 Hết Link page: https://www.facebook.com/ToanhocBlooBook/ ... https://www.facebook.com/ToanhocBlooBook/ D 20 Mã Đề Thi 036 Link Group: https://www.facebook.com/groups/2001ToanHoc/ Câu 41: Ngân hàng đề thi gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm khác câu hỏi tự luận khác Hỏi lập đề thi cho đề thi... là: A S={-2;2} B {-2;-i} C {-2;2;i} Link page: https://www.facebook.com/ToanhocBlooBook/ D {-2;2;-i;i} Mã Đề Thi 036 Link Group: https://www.facebook.com/groups/2001ToanHoc/ Câu 23: Đạo hàm hàm... B m   2;   4 C m  2;4  Link page: https://www.facebook.com/ToanhocBlooBook/ D m  2;11 Mã Đề Thi 036 Link Group: https://www.facebook.com/groups/2001ToanHoc/ Câu 33: Khẳng định
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KSCL BLOOBOOK lần 36 , ĐỀ KSCL BLOOBOOK lần 36