Đề thi HSG hoá 12 tỉnh thái bình năm học 2019 2020

7 280 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2019, 22:39

Truy cập website: www.toiyeuhoahoc.vn để nhận thêm nhiều tài liệu nhé! SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2019-2020 THÁI BÌNH Mơn: HỐ HỌC Thời gian: 90 phút (Khơng kể thời gian giao đề) Mã đề: 308 Câu 1: Cho chất hữu bền, mạch hở X, Y, Z có CTPT C2H4O2 Biết: + X tác dụng với dung dịch Na2CO3 giải phóng CO2 + Y vừa tác dụng với Na vừa có phản ứng tráng bạc + Z tác dụng với NaOH không phản ứng với Na Phát biểu sau đúng? A Z có nhiệt độ sơi cao X B Z tan tốt nước C Z có khả tham gia phản ứng tráng bạc D Y hợp chất hữu đơn chức Câu 2: Dãy ion tồn dung dịch A Fe2+, Ba2+, Cl-, SO42- B Fe2+, Al3+, Cl-, CO32- C Fe2+, Ba2+, OH-, NO3- D Ba2+, Na+, OH-, NO3- Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn a mol este no, đơn chức mạch hở X, cần b mol O2, tạo c mol hỗn hợp CO2 H2O Biết c = 2(b – a) Số đồng phân este X là: A B C D Câu 4: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu, Zn nung với S thu chất rắn Y gồm (FeS, CuS, ZnS) Cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu 9,6 gam muối khơng tan, khí dung dịch A Khí sinh phản ứng vừa đủ với 800ml CuSO4 10% (d = 1,2 g/ml) A tác dụng vừa đủ với 0,02 mol Cl2 Phần trăm khối lượng Cu hỗn hợp X là: A 14,21% B 20,66% C 23,86% D 17,67% Câu 5: Cho chất: CH3COONH4, Na2CO3, Ba, Al2O3, CH3COONa, C6H5ONa, Zn(OH)2, NH4Cl, KHCO3, NH4HSO4, Al, (NH4)2CO3 Số chất cho vào dung dịch HCl hay dung dịch NaOH có phản ứng là: A B C D Câu 6: Cho cân hoá học: 2SO2 (k) + O2 (k) ⇌ 2SO3 (k) Phản ứng thuận phản ứng toả nhiệt Phát biểu sau không đúng? A Tốc độ phản ứng nghịch tăng tăng áp suất hệ phản ứng B Tốc độ phản ứng thuận tăng tăng nhiệt độ hệ phản ứng C Tốc độ phản ứng nghịch giảm tăng nhiệt độ hệ phản ứng D Tốc độ phản ứng thuận tăng tăng áp suất hệ phản ứng Câu 7: Dung dịch A chứa ion: CO32-, SO32-, SO42-, 0,1 mol HCO3- 0,3 mol Na+ Thêm V lít dung dịch Ba(OH)2 1M vào A thu lượng kết tủa lớn Giá trị nhỏ V là: A 0,20 B 0,15 C 0,30 D 0,25 Câu 8: Đun nóng 0,14 mol hỗn hợp A gồm hai peptit mạch hở X (CxHyOzN4) Y (CnHmO7Nt) với dung dịch NaOH vừa đủ thu dung dịch chứa 0,28 mol muối glyxin 0,4 mol muối alanin Mặt khác đốt cháy m gam A O2 vừa đủ thu hỗn hợp CO2, H2O N2, tổng khối lượng CO2 nước 63,312 gam Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 34 B 28 C 32 D 18 Câu 9: Phát biểu sau không đúng? Fanpage: www.fb.com/toiyeuhoahoc.vn Truy cập website: www.toiyeuhoahoc.vn để nhận thêm nhiều tài liệu nhé! A Hiđro hố hồn tồn glucozơ tạo sobitol B Nhóm cacbohidrat gọi saccarit thường có cơng thức chung Cn(H2O)m C Saccarozơ bị hố đen H2SO4 đặc D Fructozơ chuyển thành glucozơ môi trường axit Câu 10: Đốt cháy m gam hỗn hợp gồm vinyl fomat, axit axetic, xenlulozơ lượng oxi dư Sau phản ứng xảy hoàn toàn, cho hấp thụ hết toàn sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư, sau phản ứng thay tách 92,59 gam kết tủa, đồng thời khối lượng dung dịch lại giảm 65,07 gam so với dung dịch ban đầu Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 14,5 B 12,5 C 17,0 D 10,0 Câu 11: Hỗn hợp X gồm Mg(NO3)2, Mg(OH)2, MgCO3 có tỉ lệ số mol : : Nhiệt phân hoàn toàn x gam hỗn hợp X thu (x – 22,08) gam MgO Hòa tan tồn lượng MgO sinh dung dịch hỗn hợp HCl 7,3% H2SO4 9,8% vừa đủ thu dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu m gam chất rắn khan Giá trị m là: A 59,7 B 54,2 C 51,6 D 61,1 Câu 12: Phát biểu sau không đúng? A Liên kết phân tử NH3, H2O, SO2 liên kết cộng hóa trị có cực B Các phân tử Cl2, H2, CO2 phân tử không cực C Liên kết phân tử CaS AlCl3 liên kết ion D Liên kết phân tử K2S CsCl liên kết ion Câu 13: Dãy chất sau xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần là: A CH3COOH, HCOOCH3, CH3CH2OH B CH3CH2OH, CH3COOH, HCOOCH3 C HCOOCH3, CH3CH2OH, CH3COOH D CH3COOH, CH3CH2OH, HCOOCH3 Câu 14: Một hỗn hợp X gồm 0,07 mol axetilen; 0,05 mol vinylaxetilen; 0,1 mol H2 bột Ni bình kín Nung hỗn hợp X thu hỗn hợp Y gồm hiđrocacbon Cho toàn hỗn hợp Y qua bình đựng dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu m gam hỗn hợp hai chất kết tủa vàng nhạt 1,568 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm hiđrocacbon khỏi bình Để làm no hoàn toàn hỗn hợp X cần vừa 60 ml dung dịch Br2 1M Giá trị m là: A 12,55 B 9,57 C 11,97 D 16,81 Câu 15: Khi nói peptit protein, phát biểu sau khơng đúng? A Liên kết nhóm CO với nhóm NH hai đơn vị α-amino axit gọi liên kết peptit B Tất protein tan nước tạo thành dung dịch keo C Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu α-amino axit D Protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2 môi trường kiểm Câu 16: Hỗn hợp A gồm CH8O3N2 CH6O3N2 Cho 17,16 gam hỗn hợp A vào dung dịch chứa 0,4 mol KOH, đun nóng thu dung dịch X chứa chất vô cơ) 6,72 lít hỗn hợp khí Y (ở đktc) Cơ cạn X thu m gam chất rắn Giá trị m là: A 19,12 B 6,62 C 17,58 D 28,22 Câu 17: Cho phản ứng sau: (1) K2SO3 + KMnO4 + KHSO4 → K2SO4 + MnSO4 + H2O (2) FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + H2SO4 + NO + H2O Biết phản ứng (2) có nFe(NO3)3 : nFe2(SO4)3 = : Gọi hệ số cân nguyên tối giản H2O phản ứng (1) (2) x y Tổng giá trị (x + y) là: A 14 B 11 C D Fanpage: www.fb.com/toiyeuhoahoc.vn Truy cập website: www.toiyeuhoahoc.vn để nhận thêm nhiều tài liệu nhé! Câu 18: Chất hữu X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu 14,2 gam muối sunfat trung hòa thấy 4,48 lít khí amin Y (đktc) Tỷ khối Y so với H2 22,5 Phân tử khối X là: A 188 B 232 C 152 D 143 Câu 19: Cho phát biểu sau: (1) Độ dinh dưỡng phân lân đánh giá hàm lượng % P2O5 tương ứng với lượng photpho thành phần (2) Supe photphat kép có thành phần gồm Ca(H2PO4)2 CaSO4 (3) Không tồn dung dịch có chất: Fe(NO3)2, HCl, NaCl (4) Amophot phân bón chứa hai thành phần NH4H2PO4 KNO3 (5) Phân urê điều chế phản ứng trực tiếp CO NH3 (6) Đốt H2S oxi dư nhiệt độ cao thu chất rắn màu vàng Số phát biểu A B C D Câu 20: Mắc nối tiếp hai bình điện phân: Bình chứa 185,2 ml dung dịch NaCl 11,7% (d = 1,08 g/ml) Bình chứa 250 ml dung dịch CuSO4 0,8M (d = 1,14g/ml) Tiến hành điện phân với điện cực trơ có màng ngăn xốp Hiệu suất điện phân 100% thời gian 20 với cường độ dòng điện 7,2375 ampe Trộn hai dung dịch sau điện phân làm lạnh xuống 7°C thu m gam tinh thể muối lắng xuống đáy bình (biết phân tử muối ngậm 10 phân tử H2O tạo tinh thể) dung dịch bão hòa X có nồng độ 7,1% Biết số Faraday = 96500 Giá trị m là: A 6,83 B 7,38 C 8,63 D 8,78 Câu 21: Hợp chất hữu X mạch hở chứa C, H, O X phản ứng với Na thu H2 có số mol số mol X X phản ứng với CuO nung nóng tạo anđehit Lấy 13,5 gam X phản ứng vừa đủ với Na2CO3 thu 16,8 gam muối Y có khí CO2 bay Cơng thức cấu tạo X là: A HO-CH2-CH2-COOH B HOOC-CH2-CH2-COOH C HO-CH2-CH2-CH2-COOH D HO-CH2-COOH Câu 22: Cho 0,4 mol hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức mạch hở A, B dãy đồng đẳng (MA < MB) đun nóng với H2SO4 đặc 140°C thu 7,704 gam hỗn hợp ete, tham gia phản ứng ete hóa 50% lượng ancol A 40% lượng ancol B Tên gọi hai ancol X A Propan-2-ol butan-2-ol B Ancol metylic ancol etylic C Ancol propylic ancol butylic D Ancol etylic ancol propylic Câu 23:Cho phát biểu sau: (1) Điều chế tơ nilon-6,6 phản ứng trùng ngưng axit ađipic hexametylen điamin (2) Điều chế poli stiren phản ứng trùng ngưng Stiren (3) Cao su buna-S điều chế phản ứng đồng trùng hợp buta-1,3-đien với stiren (4) Trong nguyên tử, số khối tổng số hạt proton nơtron (5) Trong điện phân dung dịch NaCl, catot xảy oxi hoá nước (6) Tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ hóa học (7) Nitrophotka hỗn hợp gồm KNO3 (NH4)2HPO4 (8) Ancol etylic axit fomic có khối lượng phân tử nên chất đồng phân với Trong phát biểu trên, số phát biểu không là: A B C D Fanpage: www.fb.com/toiyeuhoahoc.vn Truy cập website: www.toiyeuhoahoc.vn để nhận thêm nhiều tài liệu nhé! Câu 24: Hợp chất hữu X có cơng thức phân tử C4H8O3 X có khả tham gia phản ứng với Na, với dung dịch NaOH phản ứng tráng bạc Sản phẩm thủy phân X mơi trường kiềm có khả hòa tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam Công thức cấu tạo X là: A CH3COOCH2CH2OH B HCOOCH2CH2CH2OH C CH3CH(OH)CH(OH)CHO D HCOOCH2CH(OH)CH3 Câu 25: Người ta sản xuất rượu vang từ nho với hiệu suất 95% Biết loại nho chứa 60% glucozơ, khối lượng riêng ancol etylic 0,8 g/ml Để sản xuất 100 lít rượu vang 10° cần khối lượng nho xấp xỉ là: A 10,29 kg B 27,46 kg C 26,09 kg D 20,59 kg Câu 26: Điện phân 400 ml dung dịch gồm NaCl, HCl CuSO4 0,02M với điện cực trơ màng ngăn xốp Cường độ dòng điện 1,93 ampe Coi thể tích dung dịch khơng thay đổi trình điện phân Chỉ số pH theo thời gian biểu diễn đồ thị sau Biết số Faraday = 96500 Giá trị x hình vẽ là: A 1200 B 3600 C 3000 D 1800 Câu 27: Phản ứng sau dùng để điều chế poli(vinyl ancol)? A Trùng ngưng etylen glicol B Thuỷ phân poli(vinyl axetat) môi trường kiềm C Thuỷ phân poli(metyl acrylat) môi trường kiềm D Trùng hợp ancol vinylic Câu 28: Thực phản ứng sau: (1) Sục CO2 vào dung dịch Na2SiO3 (2) Sục SO2 vào dung dịch H2S (3) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2 (4) Cho HI vào dung dịch FeCl3 (5) Cho NaHSO4 dư vào dung dịch Ba(HCO3)2 Số thí nghiệm khơng tạo thành kết tủa sau phản ứng là: A B C D Câu 29: Một loại cao su Buna-S có phần trăm khối lượng cacbon 90,225%; m gam cao su cộng tối đa với dung dịch chứa 9,6 gam brom Giá trị m là: A 5,32 B 6,36 C 4,80 D 5,74 Câu 30: Phát biểu sau khơng đúng? A Phenol có tính axit phenol khơng làm đổi màu quỳ tím ẩm B Nguyên tử hidro nhóm OH phenol linh động nguyên tử hidro nhóm OH ancol C Phản ứng brom vào vòng benzen phenol khó benzen D Phenol phản ứng với NaOH, lấy dung dịch muối phản ứng đem tác dụng với CO2 lại thu phenol Câu 31: Tiến hành thí nghiệm sau: (1) Cho SiO2 tác dụng với axit HF (2) Cho khí SO2 tác dụng với khí H2S Fanpage: www.fb.com/toiyeuhoahoc.vn Truy cập website: www.toiyeuhoahoc.vn để nhận thêm nhiều tài liệu nhé! (3) Cho khí NH3 tác dụng với CuO đun nóng (4) Cho CaOCl2 tác dụng với dung dịch HCl đặc, đun nóng (5) Cho Na2SiO3 tác dụng với dung dịch HCl (6) Cho khí O3 tác dụng với Ag (7) Cho dung dịch NH4Cl tác dụng với dung dịch NaNO2 đun nóng Số thí nghiệm tạo đơn chất là: A B C D Câu 32: X trieste glixerol hai axit Y, Z (Y thuộc dãy đồng đẳng axit fomic Z thuộc dãy đồng đẳng axit acrylic) Cho m gam X phản ứng với dung dịch NaOH dư thu 7,1 gam muối glyxerol Lượng glyxerol phản ứng vừa đủ với 1,225 gam Cu(OH)2 Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X oxi dư, sau cho sản phẩm cháy qua dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng thay đổi a gam Giá trị a gần với giá trị sau đây? A 38,8 B 13,1 C 31,8 D 42,4 Câu 33:Trộn m1 gam dung dịch HCl 30% với m2 gam dung dịch HCl 10% để dung dịch HCl a% (m1 : m2 = : 1) Đốt cháy hỗn hợp chứa 4,8 gam Mg 39,2 gam Fe hỗn hợp khí chứa 0,45 mol O2 0,25 mol Cl2 thu hỗn hợp rắn X chứa muối clorua oxit kim loại (khơng thấy khí ra) Hòa tan hết hỗn hợp rắn X b gam dung dịch HCl a% vừa đủ thu dung dịch Y Cho Y tác dụng với AgNO3 dư thu m gam kết tủa Giá trị (b + m) là: A 352,14 B 592,85 C 614,45 D 451,65 Câu 34: C4H9O2N có đồng phân aminoaxit? A B C D Câu 35: Cho sơ đồ điều chế axit clohiđric phòng thí nghiệm sau: Phát biểu sau A Do HCl axit yếu nên phản ứng xảy B Để thu HCl người ta đun nóng tinh thể NaCl với H2SO4 đặc C Khơng sử dụng H2SO4 đặc dùng H2SO4 đặc sản phẩm tạo thành Cl2 D Nếu bình thay NaCl NaI, NaBr điều chế HI, HBr Câu 36: Oxi hóa 0,08 mol ancol đơn chức, thu hỗn hợp X gồm axit cacboxylic, anđehit, ancol dư nước Ngưng tụ toàn X chia làm hai phần Phần cho tác dụng hết với Na dư, thu 0,504 lít khí H2 (đktc) Phần hai cho phản ứng tráng bạc hoàn toàn thu 9,72 gam Ag Phần trăm khối lượng ancol bị oxi hoá là: A 31,25% B 62,50% C 40% D 50% Câu 37: Hỗn hợp A gồm NaI NaCl đặt ống sứ đốt nóng Cho luồng Br2 qua thời gian thu hỗn hợp muối B có khối lượng clorua 3,9 lân khối lượng muối iodua Thổi tiếp luồng khí Cl2 dư vào B, sau phản ứng thu chất rắn C thấy khối lượng C Fanpage: www.fb.com/toiyeuhoahoc.vn Truy cập website: www.toiyeuhoahoc.vn để nhận thêm nhiều tài liệu nhé! B m gam Nếu thổi khí F2 dư vào B thu chất rắn D thấy khối lượng D B 2m gam Phần trăm khối lượng NaI hỗn hợp A gần với giá trị sau đây? A 76,84% B 12,16% C 34,40% D 51,75% Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn t gam chất béo X (chứa triglixerit axit stearic, axit panmitic axit béo tự đó) Sau phản ứng thu 13,44 lít CO2 (đktc) 10,44 gam nước Xà phòng hố t gam X (H = 90%) thu m gam glixerol Giá trị m là: A 1,656 B 0,828 C 2,484 D 0,92 Câu 39: Cho Na vào lít dung dịch HCl aM Sau phản ứng tạo a mol khí dung dịch X Tiến hành thí nghiệm cho X tác dụng với: phenyl amoniclorua, Natri phenolat, NaHCO3, Na2HPO3, Zn, Cl2, Si, CuSO4 Số thí nghiệm X với chất có xảy phản ứng là: A B C D Câu 40: Nhiệt phân hoàn toàn 40,4 gam muối nitrat X tạo từ kim loại M thu gam oxit kim loại hỗn hợp A (khi nung số oxi hố kim loại khơng đổi) Cho A tác dụng vừa đủ với 120 gam dung dịch NaOH 10% dung dịch B chứa chất tan Tỉ lệ mol Oxi kim loại muối X là: A 6:1 B 18:1 C 9:1 D 3:1 Câu 41: Aminoaxit X có cơng thức H2NCxHy(COOH)2 Cho 0,1 mol X vào 0,2 lít dung dịch H2SO4 0,5M, thu dung dịch Y Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch gồm NaOH 1M KOH 3M, thu dung dịch chứa 36,7 gam muối Phần trăm khối lượng nitơ X là: A 9,524% B 12,687% C 10,526% D 11,966% Câu 42: Tiến hành thí nghiệm với chất X, Y, Z kết trình bày bảng đây: Thuốc thử X Y Z Nước brôm Không màu Mất màu Không màu Nước Tách lớp Tách lớp Dung dịch đồng Dung dịch AgNO3/NH3 Khơng có kết tủa Khơng có kết tủa Có kết tủa Các chất X, Y, Z là: A Anilin, fructozo, etylaxetat B Fructozo, anilin, etylaxetat C Etyl axetat, anilin, fructozơ D Etyl axetat, fructozơ, anilin Câu 43: Cho Fe dư tác dụng với dung dịch HNO3 tạo dung dịch X Xét thí nghiệm sau: (1) X+ dung dịch HCl (2) X+ dung dịch AgNO (3) X + dung dịch NaOH dư tạo dung dịch Y (4) Y + Al (5) X cô cạn nhiệt phân tạo hợp chất khí Z đơn chất khí T (6) Z tác dụng với kiềm (7) Cho Ag vào lọ đựng T nhiệt độ thường (8) Dẫn T vào dung dịch H2S (9) Trộn T với Cl2 Số thí nghiệm xảy phản ứng oxi hoá khử là: A B C D Câu 44: Hỗn hợp X gồm Mg, Cu, Al, Zn, Fe Hòa tan 9,31 gam X vào m gam hỗn hợp dung dịch Y chứa H2SO4 13,0667 % NaNO3 4,25% Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu hỗn hợp khí X gồm NO H2, dung dịch T chứa muối sunfat trung hoà (trong có 0,02 mol NH4+) Thêm từ từ dung dịch NaOH vào T thu tối đa 17,81 gam kết tủa Nung kết tủa khơng khí đến khối lượng không đổi thu 13,55 gam oxit Nồng độ % FeSO4 dung dịch T gần với giá trị sau đây? A 2,29% B 2,70% C 3,75% D 1,85% Câu 45: Cho 2-metyl butan tác dụng với Cl2 (askt) theo tỉ lệ số mol : Số dẫn xuất monoclo tối đa thu A B C D Fanpage: www.fb.com/toiyeuhoahoc.vn Truy cập website: www.toiyeuhoahoc.vn để nhận thêm nhiều tài liệu nhé! Câu 46: Cho m gam hỗn hợp bột Mg Cu tác dụng với 200ml dung dịch chứa hỗn hợp hai muối AgNO3 0,3M Cu(NO3)2 0,25M Sau phản ứng xong, dung dịch A chất rắn B Cho A tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng khơng đổi 3,6 gam hỗn hợp hai oxit Hồ tan hồn tồn B H2SO4 đặc, nóng 2,016 lít khí SO2 (ở đktc) Giá trị m là: A 2,96 B 2,32 C 3,69 D 1,48 Câu 47: X kim loại, nguyên tử nguyên tố hoá học X có N/Z = 1,2069 Cho X phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu muối sunphat Y Biết tổng số hạt ion Xn+ Y 91 Cho 0,72 gam H2O hấp thụ hoàn toàn vào 1,5 gam muối khan Y muối ngậm nước Z Biết tỉ lệ số mol Z Y 64/75 Phần trăm khối lượng X Z là: A 25,6% B 91,9% C 28,8% D 13,5% Câu 48: Ba chất hữu X, Y, Z có cơng thức phân tử C3H6O2 có đặc điểm sau: + X tác dụng với Na tham gia phản ứng tráng bạc + Y điều chế trực tiếp từ axit ancol có số nguyên tử H + Ztác dụng với NaOH tham gia phản ứng tráng bạc Các chất X, Y, Z A CH3CH2COOH, CH3COOCH3, HCOOCH2CH3 B HOCH2CH2CHO, CH3COOCH3, HCOOCH2CH3 C CH3OCHCHO, HCOOCH2CH3, CH3COOCH3 D HOCH2CH2CHO, CH3CH2COOH, HCOOCH2CH3 Câu 49: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, K, K2O, Ba BaO, oxi chiếm 8,75% khối lượng vào nước thu 400 ml dung dịch Y 1,568 lít H2 (đktc) Trộn 200 ml dung dịch Y với 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,2M H2SO4 0,15M thu 400 ml dung dịch có pH = 13 Các phản ứng xảy hồn toàn Giá trị m là: A 14,8 B 15,0 C 13,5 D 12,8 Câu 50: Thủy phân 25,28 gam hỗn hợp X gồm hai este A B chứa loại nhóm chức MA < MB) cần vừa 200 ml dung dịch NaOH 2M cô cạn thu muối axit cacboxylic Y hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở đồng đẳng Cho toàn lượng ancol tác dụng với 13,8 gam Na thu 27,88 gam chất rắn Các phản ứng xảy hoàn toàn Chọn phát biểu phát biểu sau? A Phần trăm khối lượng cacbon Y xấp xỉ 26,67% B Tỉ lệ mol A B hỗn hợp X : C Tỉ lệ mol A B hỗn hợp X : D Phần trăm khối lượng cacbon Y xấp xỉ 17,91% 1C 11C 21A 31D 41C 2D 12C 22D 32D 42C 3D 13C 23D 33C 43A 4A 14B 24D 34A 44D 5C 15B 25B 35B 45A 6C 16D 26C 36B 46A 7A 17B 27B 37D 47E 8B 18A 28C 38B 48B 9D 19B 29A 39A 49D 10B 20A 30C 40B 50A Fanpage: www.fb.com/toiyeuhoahoc.vn ... rắn màu vàng Số phát biểu A B C D Câu 20: Mắc nối tiếp hai bình điện phân: Bình chứa 185,2 ml dung dịch NaCl 11,7% (d = 1,08 g/ml) Bình chứa 250 ml dung dịch CuSO4 0,8M (d = 1,14g/ml) Tiến hành... nhạt 1,568 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm hiđrocacbon khỏi bình Để làm no hoàn toàn hỗn hợp X cần vừa 60 ml dung dịch Br2 1M Giá trị m là: A 12, 55 B 9,57 C 11,97 D 16,81 Câu 15: Khi nói peptit protein,... 0,07 mol axetilen; 0,05 mol vinylaxetilen; 0,1 mol H2 bột Ni bình kín Nung hỗn hợp X thu hỗn hợp Y gồm hiđrocacbon Cho toàn hỗn hợp Y qua bình đựng dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu m gam hỗn hợp hai chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG hoá 12 tỉnh thái bình năm học 2019 2020 , Đề thi HSG hoá 12 tỉnh thái bình năm học 2019 2020