Lớp 12 450 câu lý thuyết amin aminoacid protein

134 57 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2019, 22:01

Câu 1: ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 ) Anilin có cơng thức A CH3COOH B C6H5NH2 C CH3OH D C6H5OH Câu 2: ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 ) Phát biểu sau ? Các amin không độc B Các amin điều kiện thường chất khí chất lỏng C Các protein dễ tan nước D Các amino axit chất rắn điều kiện thường  HCl  NaOH  X  Y Câu 3: ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 ) Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Alanin  Chất Y chất sau đây? A H2N−CH2−CH2−COOH B CH3−CH(NH2)−COONa C CH3−CH(NH3Cl)−COONa D CH3−CH(NH3Cl)−COOH Câu 4: ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 ) Chất sau thuộc loại amin bậc 1? A (CH3)3N B CH3NHCH3 C CH3CH2NHCH3 D CH3NH2 Câu 5: ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 )Cho 1,752 gam amin đơn chức X tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu 2,628 gam muối Số đồng phân cấu tạo X A B C D Câu 6: ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 )Chất X có CTPT C2H7NO2 tác dụng với dung dịch HCl dung dịch NaOH Chất X thuộc loại hợp chất sau đây? A Muối amoni muối amin với axit cacboxylic B Aminoaxit muối amin với axit cacboxylic C Aminoaxit este aminoaxit D Este aminoaxit muối amoni Câu 7: ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 )Metylamin không phản ứng với dụng dịch sau đây? A CH3COOH B FeCl3 C HCl D NaOH Câu 8: ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 ) Để khử mùi cá (gây số amin) nên rửa cá với? A nước muối B nước C giấm ăn D cồn Câu 9: ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 ) Chất sau không tác dụng với NaOH dung dịch? A Benzylamoni clorua B Anilin C Metyl fomat D Axit fomic Câu 10: : ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 )Chất sau thuộc loại amin bậc hai chất khiwr điều kiện thường? A CH3NH2 B (CH3)3N C CH3NHCH3 D CH3CH2NHCH3 Câu 11: ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 ) Alanin có thành phần hóa học gồm nguyên tố A C, H, N B C, H, Cl C C, H D C, H, N, O Câu 12: : ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 )Cho dãy chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C2H5)2NH (3), NH3 (4), (C6H5- gốc phenyl) Dãy chất xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần A (3), (2), (4), (1) B (3), (1), (2), (4) C (4), (2), (3), (1) D (4), (1), (2), (3) Câu 13: ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 ) Peptit X có cơng thức sau: Gly-Ala-Val Khối lượng phân tử peptit X (đvC) A 245 B 281 C 227 D 209 Câu 14: ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 ) Thủy phân hoàn toàn mol oligopeptit X (mạch hở) thu mol Gly, mol Ala, mol Val Số công thức cấu tạo thỏa mãn điều kiện X A B C D Câu 15: : ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 )Amin X bậc 1, có cơng thức phân tử C4H11N Số đồng phân cấu tạo X A B C D Câu 16: ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 ) Dung dịch chất sau khơng làm đổi màu quỳ tím? A Lysin B Metỵlamin C Glyxin D Axit glutamic Câu 17: : ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 )Sản phẩm cuối trình thủy phân protein đơn giản nhờ xúc tác thích hợp A axit cacboxylic B α-amino axit C este D β-amino axit Câu 18: ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 ) Thủy phân hoàn toàn mol pentapeptit X, thu mol glyxin (Gly), mol alanin (Ala), mol valin (Val) mol Phenylalamin (Phe) Thủy phân khơng hồn tồn X thu đipeptit Val-Phe tripeptit Gly-Ala-Val không thu đipeptit Gly-Gly Chất X có cơng thức A Gly-AI a-Val -Val -Phe B Gly-Ala-Val-Phe-Gly C Gly-Phe-Gly-Ala-Val D Val-Phe-Gly-Ala-Gly Câu 19: : ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 )Hợp chất thuộc loại amino axit? A H2NCH2COOH B C2H5NH2 C HCOONH4 D CH3COOC2H5 Câu 20: : ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 )Số đồng phân cấu tạo thuộc loại amin bậc có cơng thức phân tử C3H9N A B C D Câu 21: ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 )Khi thủy phân peptit có cơng thức sau: H2NCH(CH3)CONHCH2CONHCH2CONHCH2CONHCH(CH3)COOH sản phẩm thu có tối đa peptit có phản ứng màu biure? A B C D Câu 22: ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 ) Axit malic hợp chất hữu tạp chức, có mạch cacbon khơng phân nhánh, ngun nhân gây nên vị chua táo Biết mol axit malic phản ứng với tối đa mol NaHCO3 Công thức axit malic A HOOCCH(OH)CH2COOH B CH3OOCCH(OH)COOH C HOOCCH(CH3)CH2COOH D HOOCCH(OH)CH(OH)CHO Câu 23: ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 ) Đốt cháy hết 4,5 gam đimetylamin thu sản phẩm gồm N2, H2O a mol khí CO2 Giá trị a bằng: A 0,20 B 0,30 C 0,10 D 0,15 Câu 24: ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 ) Trong phân tử Gly-Ala-Val-Phe, amino axit đầu N A Phe B Ala C Val D Gly Câu 25: ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 ) Fomalin (còn gọi fomon) dùng đẻ ngâm xác động, thực vật, thuộc da, tẩy uế, diệt trùng Fomalin dung dịch chất hữu sau đây? A HCHO B HCOOH C CH3CHO D C2H5OH .Câu 26: ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 ) Phát biểu sau nói amin? A Ở nhiệt độ thường, tất amin tan nhiều nước B Để nhận biết anilin người ta dùng dung dịch brom C Isopropylamin amin bậc hai D Anilin làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh Câu 27: : ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 )Thủy phân hoàn toàn H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NHCH(CH3)-CO-NH-CH2- CO-NH-CH2-COOH thu loại α-amino axit khác nhau? A B C D Câu 28: : ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 ) Khi nấu canh cua thấy mảng "riêu cua" lên do: A phản ứng thủy phân protein B đông tụ protein nhiệt độ C phản ứng màu protein D đông tụ lipit Câu 29: : ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 ) Số amin bậc I chứa vòng benzen ứng với công thức phân tử C7H9N A B C D Câu 30: : ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 ) Cho đipeptit Y có cơng thức phân tử C6H12N2O3 Số đồng phân peptit Y (chỉ chứa gốc α-amino axit) mạch hở A B C D Câu 31: ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 ) Khi thủy phân hoàn toàn tripeptit mạch hở X thu hỗn hợp sản phẩm gồm alanin glyxin Số công thức cấu tạo X thỏa mãn A B C D 12 Câu 32: ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 ) Cho dung dịch metylamin đến dư vào dung dịch sau: FeCl3, CuSO4, Zn(NO3)2, CH3COOH số lượng kết tủa thu là: A B C D Câu 33: : ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 )Thuốc thử dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala A Cu(OH)2 B dung dịch NaOH C dung dịch NaCl D dung dịch HCl Câu 34: ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 ) Cho alanin tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu sản phẩm X Cho X tác dụng với lượng dư NaOH thu sản phẩm hữu Y Công thức Y là: A ClNH3C2H4COONa B ClNH3C2H4COOH C NH2CH2COOH D CH3CH(NH2)COONa Câu 35: ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 ) Ứng với cơng thức C3H9N có số đồng phân amin là: A B C D Câu 36: ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 ) Số đồng phân tripeptit tạo thành từ phân tử glyxin phân tử alanin là: A B C D Câu 37: ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 ) Cho amin đơn chức X tác dụng với axit sunfuric thu muối sunfat Y có cơng thức phân tử C4H16O4N2S Hãy cho biết X có công thức cấu tạo? A B C D Câu 38: ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 ) Phát biểu sau không đúng? A Tùy thuộc vào gốc hiđrocacbon mà phân biệt amin no, không no thơm B Amin có từ ngun tử cacbon trở lên bắt đầu xuất hiện tượng đồng phân C Amin tạo thành cách thay H amoniac gốc hiđrocacbon D Bậc amin bậc nguyên tử cacbon liên kết với nhóm amin Câu 39: ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 ) Nhúng quỳ tím vào dung dịch alanin, quỳ tím (1)… ; nhúng quỳ tím vào dung dịch lysin, quỳ tím (2)… ; nhúng quỳ tím vào dung dịch axit glutamic, quỳ tím (3)…… Vậy (1), (2), (3) tương ứng A chuyển sang đỏ; chuyển sang xanh; chuyển sang đỏ B không đổi màu; chuyển sang xanh; chuyển sang đỏ C chuyển sang xanh; chuyển sang xanh; chuyển sang đỏ D không đổi màu; chuyển sang đỏ; chuyển sang xanh Câu 40: ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 ) Biết mùi cá (đặc biệt cá mè) hỗn hợp amin (nhiều trimetylamin) số chất khác Để khử mùi cá trước nấu ta dùng dung dịch sau đây? A Xút B Soda C Nước vôi D Giấm ăn Câu 41: ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 ) Số đồng phân amino axit có cơng thức phân tử C3H7O2N A B C D Câu 42: ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 ) Kí hiệu viết tắt Glu chất amino axit có tên là: A axit glutamic B axit glutaric C glyxin D glutamin Câu 43: ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 ) Cho đipeptit Y có cơng thức phân tử C6H12N2O3 Số đồng phân peptit Y (chỉ chứa gốc α-amino axit) mạch hở là: A B C D Câu 44: ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 ) Phát biểu sau đâỵ đúng? A Tất amin làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh B Ở nhiệt độ thường, tất amin tan nhiều nước C Các amin không độc, sử dụng chế biến thực phẩm D Để rửa ống nghiệm có dính anilin, dùng dung dịch HCl Câu 45: ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 ) Chất sau thuộc loại amin bậc hai? A C6H5NH2 B CH3NHCH3 C (CH3)3N D CH3NH2 Câu 46: ( GV LÊ PHẠM THÀNH 2018 ) Nhỏ nước brom vào dung dịch chất sau thấy xuất kết tủa trắng? A Anilin B Glyxin C Đimetylamin D Alanin Câu 47: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018)Cho phát biểu: (1) Protein phản ứng màu biure Cu(OH)2 nhiệt độ thường cho màu tím đặc trưng (2) Protein dạng sợi tan nước tạo dung dịch keo (3) Protein tác dụng với HNO3 đặc, cho kết tủa vàng (4) Protein chất lỏng điều kiện thường Số phát biểu A B C D Câu 48: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Phát biểu sau đúng? A Amino axit hợp chất hữu tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino nhóm cacboxyl B Alanin làm q tím chuyển thành màu đỏ C Các phân tử tripeptit mạch hở có ba liên kết peptit phân tử D Metylamin chất lỏng điều kiện thường Câu 49: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Người hút thuốc nhiều thường mắc bệnh nguy hiểm đường hô hấp Chất gây hại chủ yếu có thuốc A Moocphin B Heroin C Cafein D Nicotin Câu 50: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018)Dãy chất sau xếp theo chiều tăng dần bậc amin? A CH3CH2NHCH3; CH3NH2; (CH3)2NCH2CH3 B C2H5NH2; (CH3)2CHNH2; (CH3)3CNH2 C CH3NH2; CH3CH2NHCH3; (CH3)2NCH2CH3 D CH3NH2; (CH3)2NCH2CH3; CH3CH2NHCH3 Câu 51: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Khẳng định tính chất vật lí amino axit không đúng: A Tất chất rắn B Tất tinh thể màu trắng C Tất tan nước D Tất có nhiệt độ nóng chảy cao Câu 52: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018)Cho phát biểu sau: (1) Phân tử đipeptit có hai liên kết peptit (2) Phân tử tripeptit có liên kết peptit (3) Số liên kết peptit phân tử peptit mạch hở có n gốc α-aminoaxit n-1 (4) Có α-amino axit khác nhau, tạo peptit khác có đầy đủ gốc α-amino axit Số nhận định là: A B C D Câu 53: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) CH3CH2CH(NH2)CH3 Amin A bậc I B bậc II C bậc III D bậc IV Câu 54: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Phân biệt dung dịch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH C2H5NH2 dùng thuốc thử A dung dịch HCl B NA C q tím D dung dịch NAOH Câu 55: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018)Số đipeptit tối đa tạo từ hỗn hợp gồm alanin glyxin A B C D Câu 56: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Cho cácchất: CH3NH2 (1); NH3 (2); C6H5NH2 (3); (CH3)2NH (4); (C6H5)2NH (5) Kết so sánh lực bazơ chất hợp lí A (5) < (3) < (1) < (4) < (2) B (5) < (3) < (2) < (1) < (4) C (2) < (3) < (5) < (1) < (4) D (1) < (2) < (3) < (4) < (5) Câu 57: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Dung dịch làm xanh q tím? A CH3CH(NH2)COOH B H2NCH2CH(NH2)COOH C ClH3NCH2COOH D HOOCCH2CH(NH2)COOH Câu 58: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Đốt hết amin đơn chức, mạch hở, bậc I, đồng đẳng kế tiếp, thu nCO2 : nH2O = : CTPT amin A CH3NH2, C2H5NH2 B C2H5NH2, C3H7NH2 C C4H9NH2, C5H11NH2 D C3H7NH2, C4H9NH2 Câu 59: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Chất amin bậc 3: A (CH3)3C-NH2 B (CH3)3N C (NH2)3C6H3 D CH3NH3Cl Câu 60: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Amino axit HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH có tên A axit glutariC B axit amino ađipiC C axit glutamiC D axit amino pentanoiC Câu 61: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Trong phát biểu sau, phát biểu đúng? A Khi cho q tím vào dung dịch muối natri glyxin xuất màu xanh B Từ α-amino axit khác tạo tối đa tripeptit C Mọi peptit có phản ứng tạo màu biure D Liên kết nhóm CO với NH gọi liên kết peptit Câu 62: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Cho dung dịch: (NH4)2CO3, (CH3NH3)2SO4, K2CO3, NH4Cl, CuSO4, C6H5NH3HSO4 Số chất tác dụng với Ba(OH)2 điều kiện thường vừa tạo kết tủa vừa tạo khí là? A B C D Câu 63: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Cho 2,655g amin no, đơn chức, mạch hở X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 4,8085g muối CTPT X A C3H9N B C3H7N C CH5N D C2H7N Câu 64: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Để rửa mùi cá mè, người ta thường dùng A H2SO4 B HCl C CH3COOH D HNO3 Câu 65: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Amino axit hợp chất hữu có chứa nhóm chức? A cacboxyl hiđroxyl B hiđroxyl amino C cacboxyl amino D cacbonyl amino Câu 66: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Từ α-amino axit: glyxin, alanin, valin tạo tripeptit mạch hở có đủ amino axit đó? A B C D Câu 67: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Một hợp chất có cơng thức phân tử C4H11N, có đồng phân amin bậc 1? A B C D Câu 68: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Sắp xếp tính bazơ chất sau theo thứ tự tăng dần: A NH3 < C2H5NH2 < C6H5NH2 B C2H5NH2 < NH3 < C6H5NH2 C C6H5NH2 < NH3 < C2H5NH2 D C6H5NH2 < C2H5NH2 < NH3 Câu 69: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Trong dung dịch amino axit thường tồn tại: A dạng ion lưỡng cựC B vừa dạng ion lưỡng cực vừa dạng phân tử với số mol C dạng phân tử D chủ yếu dạng ion lưỡng cực phần nhỏ dạng phân tử Câu 70: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Thủy phân hồn tồn mol tripeptit mạch hở X thu dung dịch chứa Gly, Ala Val Số đồng phân tripeptit X là: A B C D Câu 71: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Cho chất sau: etylamin, anilin, đimetylamin, trimetylamin Số chất amin bậc II A.1 B C.3 D Câu 72: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Trạng thái tính tan amino axit A chất lỏng dễ tan nướC B chất rắn dễ tan nướC C chất rắn không tan nướC D chất lỏng không tan nướC Câu 73: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Tripeptit hợp chất A mà phân tử có liên kết peptit C có gốc amino axit khác B có gốc amino axit giống D có gốc amino axit Câu 74: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Hợp chất CH3-NH-CH2-CH3 có tên A đietylamin B etylmetylamin C N-etylmetanamin D đietylmetanamin Câu 75: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Phát biểu khơng là: A Trong dung dịch, H2N-CH2-COOH tồn dạng ion lưỡng cực H3N+-CH2-COO- B Amino axit hợp chất hữu tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino nhóm cacboxyl C Amino axit chất rắn, kết tinh, tan tốt nước có vị D Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3 este glyxin Câu 76: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Cho chất sau: (1) CH3CH(NH2)COOH; (2) HOOC-CH2-CH2COOH; (3) NH2[CH2]5COOH; (4) CH3OH C6H5OH; (5) HO-CH2-CH2-OH p-C6H4(COOH)2; (6) NH2[CH2]6NH2 HOOC[CH2]4COOH Các trường hợp tham gia phản ứng trùng ngưng là: A (1), (3), (5), (6) B (1), (2), (3), (5), (6) C (1), (3), (6) D (1), (3), (4), (5), (6) Câu 77: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Khi thủy phân octapeptit X mạch hở, có cơng thức cấu tạo Gly-Phe-Tyr-Lys-Gly-Phe-Tyr-Ala thu tripeptit có chứa Gly? A B C D Câu 78: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018)Amin có cấu tạo CH3CH2NHCH3 có tên A etanmetanamin B propanamin C etylmetylamin D propylamin Câu 79: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Ứng dụng sau amino axit không đúng? A Axit glutamic thuốc bổ thần kinh B Muối đinatri glutamat dùng làm gia vị thức ăn (mì hay bột ngọt) C Amino axit thiên nhiên (hầu hết α-amino axit) sở để kiến tạo nên loại protein thể sống D Các amino axit có chứa nhóm –NH2 vị trí số trở lên nguyên liệu để sản xuất tơ nilon Câu 80: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Hợp chất sau thuộc loại đipeptit? A H2N-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH B H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH C H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH D H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH Câu 81: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Khi thủy phân hoàn toàn pentapeptit X thu amino axit: Gly, Ala, Val, Glu, Lys Còn thủy phân phần X thu hỗn hợp đipeptit tripeptit: Gly-Lys, Val-Ala, Lys-Val, Ala-Glu, Lys-Val-AlA Cấu tạo X là: A Gly-Lys-Val-Ala-Glu B Gly-Lys-Val-Glu-AlA C Glu-Ala-Val-Lys-Gly D Glu-Ala-Gly-Lys-Val Câu 82: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Ứng với CTPT C3H9N có số đồng phân A B C D Câu 83: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Hợp chất amino axit? A H2N-CH2-COOH B NH2-CH2-CH2-COOH C CH3-CH2-CO-NH2 D HOOC-CH(NH2)-CH2-COOH Câu 84: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Có peptit mà phân tử có gốc amino axit khác nhau? A B C D Câu 85: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Ứng với cơng thức C4H11N có số đồng phân amin bậc là: A B C D Câu 86: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Axit amino axetic không tác dụng với chất: A CaCO3 B H2SO4 loãng C KCl D CH3OH Câu 87: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018)Cho nhận định sau: (1) Peptit hợp chất chứa gốc α-amino axit liên kết với liên kết peptit, protein polipeptit cao phân tử (2) Protein đơn giản tạo thành từ α-amino axit Protein phức tạp tạo thành từ protein đơn giản cộng với thành phần “phi protein” A (1) đúng, (2) sai B (1) sai, (2) C (1) đúng, (2) D (1) sai, (2) sai Câu 88: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Cho 0,02 mol amino axit X (trong phân tử có nhóm –NH2) phản ứng vừa đủ với 40ml dung dịch NaOH 1M, thu dung dịch chứa 3,82 gam muối Công thức X A H2N-C2H4-COOH B H2N-C2H3(COOH)2 C H2N-C3H5(COOH)2 D H2N-CH2-COOH Câu 89: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Cho dãy chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) Dãy chất xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần A (4), (1), (5), (2), (3) B (3), (1), (5), (2), (4) C (4), (2), (3), (1), (5) D (4), (2), (5), (1), (3) Câu 90: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Phát biểu amino axit không đúng? A Amino axit hợp chất hữu tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino nhóm cacboxyl B Hợp chất H2NCOOH amino axit đơn giản C Amino axit dạng phân tử H2NRCOOH có dạng ion lưỡng cực H3N+RCOO- D Thơng thường dạng ion lưỡng cực dạng tồn amino axit Câu 91: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Cơng thức phân tử tổng quát amino axit no, mạch hở, phân tử chứa nhóm chức amino hai nhóm chức cacboxyl là: A Cn+1H2n+3O4N B CnH2n+3O4N C CnH2n-1O4N D CnH2n+1O4N Câu 92: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) X NH2-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(C6H5)-CO-NH-CH2CH2-COOH Số liên kết peptit có phân tử X là: A B C D Câu 93: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Ứng với cơng thức C5H13N có số đồng phân amin bậc là: A B C D Câu 94: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Để chứng minh tính lưỡng tính NH2-CH2-COOH (X), ta cho X tác dụng với: A HCl, NaOH B Na2CO3, HCl C HNO3, CH3COOH D NaOH, NH3 Câu 95: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Điểm khác protein với cacbohiđrat chất béo A protein có khối lượng phân tử lớn B protein ln có chứa ngun tử N C protein ln có nhóm chức OH D protein ln chất hữu no Câu 96: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Amino axit hợp chất sở xây dựng nên: A chất đường B chất đạm C chất béo D chất xương Câu 97: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Cho chất sau: (1) H2NCH2COOH; (2) NH3Cl-CH2COOH; (3) H2NCH2COOH; (4) H2N(CH2)2CH(NH2)COOH; (5) HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH Dung dịch làm q tím hóa đỏ A (3) B (2) C (2), (5) D (1), (4) Câu 98: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Cho hợp chất hữu X có cơng thức: NH2-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-CH2-CO-NH-CH(C6H5)-CO-NH-CH(CH3)-COOH Khẳng định là: A Trong X có liên kết peptit B Khi thủy phân X thu loại α-amino axit khác C X pentapeptit D Trong X có liên kết peptit Câu 99: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Tìm phát biểu sai chất sau: (b) Đúng (c) Sai anilin có tính bazơ yếu nên khơng làm đổi màu quỳ tím (d) Sai thu tristearin (e) Sai khác số mắt xích n (f) Đúng ⇒ (a), (b) (f) ⇒ chọn D Câu 388: (Sở GD&ĐT Cần Thơ ) Valin có cơng thức cấu tạo A CH3CH(CH3)CH(NH2)COOH B CH3CH(NH2)COOH C C6H5NH2 D H2NCH2COOH Chọn đáp án A Câu 389: (Sở GD&ĐT Cần Thơ ) Cho peptit X có cơng thức cấu tạo: H2N[CH2]4CH(NH2)CO-NHCH(CH3)CO-NHCH2CO-NHCH(CH3)COOH Tên gọi X A Glu-Ala-Gly-Ala B Ala-Gly-Ala-Lys C Lys-Gly-Ala-Gly D Lys-Ala-Gly-Ala Chọn đáp án D Câu 390: (Sở GD&ĐT Cần Thơ ) Hợp chất X có cơng thức phân tử C3H7O2N Chất X vừa phản ứng với dung dịch NaOH, vừa phản ứng với dung dịch H2SO4 đồng thời có khả làm màu nước brom Cơng thức cấu tạo X A CH3CH(NH2)COOH B H2NCH2CH2COOH C CH2=CHCOONH4 D CH2=CH-CH2COONH4 Chọn đáp án C X có khả làm màu nước brom ⇒ loại A B || X có C ⇒ chọn C Câu 391: (Sở GD&ĐT Cần Thơ ) Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z với thuốc thử ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Dung dịch AgNO3 NH3 Kết tủa Ag Y Nước Brom Mất màu nước Brom Z Nước Brom Mẩt màu nước Brom, xuất kết tủa trắng? Các dung dịch X, Y, Z A fructozo, vinyl axetat, anilin B glucozo, anilin, vinyl axetat C vinyl axetat, glucozo, anilin D glucozo, etyl axetat, phenol Chọn đáp án A X + AgNO3/NH3 → Ag↓ ⇒ loại C Y + Br2 → màu ⇒ loại D Z + Br2 → màu + ↓ trắng ⇒ chọn A Câu 392: (Sở GD&ĐT Cần Thơ ) Cho phát biểu sau: (a) Dùng nước brom phân biệt glucozơ fructozơ (b) Amoni gluconat có cơng thức phân tử C6H10O6N (c) Muối natri, kali axit béo dùng làm xà phòng (d) mol Gly-Ala-Glu phản ứng tối đa với mol NaOH (e) Axit stearic đồng đẳng axit axetic (g) Metylamin có lực bazơ mạnh natri etylat Số phát biểu A B C D Chọn đáp án B (a) Đúng có glucozơ làm nhạt màu nước brom (b) Sai amoni gluconat CH2OH(CHOH)4COONH4 hay C6H15O7N (c) Đúng (d) Đúng tripeptit Glu thừa -COOH tự phản ứng với NaOH (e) Đúng axit stearic axit no, đơn chức, mạch hở (g) Sai tính bazơ natri etylat mạnh metyl amin ⇒ có (b) (g) sai ⇒ chọn B Câu 393: (Sở GD&ĐT Đà Nẵng ) Cho vào ống nghiệm ml dung dịch lòng trắng trứng, ml dd NaOH 10% vài giọt dung dịch CuSO4 2%, lắc nhẹ xuất A kết tủa màu vàng B dung dịch khơng màu C hợp chất màu tím D dung dịch màu xanh lam Chọn đáp án C Câu 394: (Sở GD&ĐT Đà Nẵng ) Dung dịch chất sau làm quỳ tím hóa hồng? A H2NCH2COOH B H2N(CH2)4CH(NH2)COOH C HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH D H2NCH(CH3)COOH Chọn đáp án C + Glyxin alanin có số nhóm –NH2 = số nhóm –COOH ⇒ Khơng đổi màu quỳ tím + Lysin có nhóm –NH2 nhóm –COOH ⇒ Làm quỳ hóa xanh + Giải thích tương tự ⇒ Axit glutamic làm quỳ hóa hồng ⇒ Chọn C Câu 395: (Sở GD&ĐT Đà Nẵng ) Amin sau amin bậc 3? A (C6H5)2NH.B (CH3)2CHNH2 C (CH3)3N D (CH3)3CNH2Chọn đáp án C Amin bậc? ⇒ Amin bậc (CH3)3N ⇒ Chọn C Câu 396: (Sở GD&ĐT Đà Nẵng ) Thủy phân đến protein thu A glucozơ B α-amino axit C axit béo D chất béo Chọn đáp án B Ví protein cấu thành từ α–amino axit nên Khi thủy phân đến protein ta thu α-amino axit ⇒ Chọn B Câu 397: (Sở GD&ĐT Đà Nẵng ) Cho chất sau: NH3, CH3CH2NH2, C6H5NH2, H2NCH2COOH Chất có lực bazơ mạnh A C6H5NH2 Chọn đáp án B Xem học: B CH3CH2NH2 C H2NCH2COOH D NH3 + Tương tự ta có CH3–CH2– đẩy e mạnh CH3– ⇒ Chất có lực bazo mạnh chất cho CH3CH2NH2 ⇒ Chọn B Câu 398: (Sở GD&ĐT Đà Nẵng ) Nhận định sau amino axit không đúng? A Tương đối dễ tan nước B Có tính chất lưỡng tính C Ở điều kiện thường chất rắn D Dễ bay Chọn đáp án D Amino axit điều kiện thường chất rắn kết tinh khó bay + Ví dụ tóc, móng tay ví dụ điển hình ⇒ Chọn D Câu 399: (Sở GD&ĐT Đà Nẵng ) Nhận định sau đúng? A Trùng ngưng phân tử amino axit thu tripeptit B Thủy phân tripeptit thu amino axit khác C Thủy phân hoàn toàn peptit thu α-amino axit D Các protein dễ tan nước Chọn đáp án C + A sai khơng phải α–amino axit + B sai peptit tạo từ loại α–amino axit + D sai móng tay, tóc loại protein chúng k tan nước ⇒ Chọn C Câu 400: (Sở GD & ĐT Tỉnh Hưng Yên ) Dãy gồm chất tham gia phản ứng thủy phân điều kiện thích hợp là? A Xenlulozơ, tinh bột, tristearin, anilin B Saccarozơ, tinh bột, tristearin, Gly-Gly- Ala C Saccarozơ, tinh bột, glucozơ, Gly-Gly-Ala D Saccarozơ, glucoza, tristearin, Gly-Gly- Ala Chọn đáp án B Câu 401: (Sở GD & ĐT Tỉnh Hưng Yên ) Chất sau khơng làm đổi màu quỳ tím ẩm? A Axit axetic B Axit glutamic C Lysin D Alanin Chọn đáp án D Câu 402: (Sở GD & ĐT Tỉnh Hưng Yên ) Hợp chất CH3CH2NH2 có tên gọi A etylamin B metanamin C đimetylamin D metylamin Chọn đáp án A Câu 403: (Sở GD & ĐT Tỉnh Hưng Yên ) Dãy chất sau phản ứng với dung dịch HCl? A C2H5NH2; H2NCH2COOH; H2NCH(CH3)CO-NHCH2COOH B C2H5NH2; ClH3NCH2COOH; NH2CH2CO-NHCH2COOH C CH3NH2; ClH3NCH2COOH; NH2CH(CH3)CO-NHCH2COOH D C2H5NH2; CH3COOH; NH2CH(CH3)CO-NHCH2COOH Chọn đáp án A + Loại B C có ClH3NCH2COOH + Loại D có C2H5NH2 ⇒ Chọn A Câu 404: (Sở GD & ĐT Tỉnh Hưng Yên )Số đồng phân amin bậc hai có cơng thức phân tử C4H11N A B C Chọn đáp án C có đồng phân amin bậc hai có cơng thức phân tử C4H11N gồm: D ⇒ Chọn C Câu 405: (Sở GD & ĐT Tỉnh Hưng Yên )Cho phát biểu sau đây: (1) Dung dịch anilin khơng làm quỳ tím đổi màu (2) Glucozơ gọi đường nho có nhiều nho chín (3) Chất béo điesste glixerol với axit béo (4) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh (5) Ở nhiệt độ thường, triolein trạng thái rắn (6) Trong mật ong có chứa nhiều fructozơ (7) Tinh bột lương thực người (8) Tơ xenlulozơ axetat tơ tổng hợp Số phát biểu A B C D Chọn đáp án C (3) Chất béo trieste glixerol với axit béo (5) Ở nhiệt độ thường, triolein trạng thái lỏng (8) Tơ xenlulozo axetat tơ bán tổng hợp ⇒ Chọn C Câu 406: (Sở GD&ĐT An Giang) Chất sau thuộc loại amin đơn chức, no? A HOOC–CH2NH2 B C6H5NH2 C CH6N2 D CH3NH2 Đáp án D Amin no đơn chức mạch hở có dạng: CnH2n+3N Câu 407: (Sở GD&ĐT An Giang) Glyxin amino axit A có nhóm amino (–NH2) gắn vị trí Cα mạch cacbon B khơng có tính lưỡng tính C no, đơn chức, mạch hở D khơng no có liên kết đôi phân tử : Đáp án A Alyxin α–amino axit có nhóm (–NH2) gắn vào C trị trí α Câu 408: (Sở GD&ĐT An Giang)Đốt cháy hoàn toàn chất hữu sau (trong O2 dư) thu sản phẩm có chứa N2? A Este B Tinh bột C Amin Đáp án C Vì amin tạo thành từ ngun tố hóa học C, H N D Chất béo ⇒ Khi đốt cháy amin ta thu khí N2 Câu 409: (Sở GD&ĐT An Giang) Công thức cấu tạo thu gọn glyxin (axit 2-amino etanoic)? A H2NCH2COOH B CH3CH(NH2)COOH C HOOCCH2CH(NH2)COOH D H2NCH2CH2COOH Đáp án A Glyxin α–amino axit có CTPT C2H5O2N Glyxin có cơng thức cấu tạo thu gọn H2NCH2COOH Câu 410: (Sở GD&ĐT An Giang) Khi thay hết nguyên tử H phân tử NH3 gốc hidrocacbon tạo thành hợp chất A amino axit B amin bậc C amin bậc D amin bậc Đáp án C Khi bỏ hết nguyên tử H từ phân tử NH3 ⇒ Amin bậc Câu 411: (Sở GD&ĐT An Giang) Chất sau làm quỳ tím hóa xanh? A CH2=C(CH3)COOCH3 B CH3NH2 C NaCl D C2H5OH Đáp án B Ta có: NH3NH2 + H2O ⇌ CH3NH3+ + OH– Câu 412: (Sở GD&ĐT An Giang)Có ba lọ đựng riêng biệt ba dung dịch: lysin, valin, axit, glutamic Có thể nhận biết ba dung dịch A dung dịch NaOH B dung dịch brom Đáp án C + Dùng quỳ tím vì: + Lysin làm quỳ tím hóa xanh + Valin khơng làm quỳ tím đổi màu C quỳ tím D kim loại Na + Axit glutamic làm quỳ tím đổi màu hồng Câu 413: (Sở GD&ĐT An Giang) Hiện tượng quan sát cho dung dịch etylamin tác dụng với dung dịch FeCl3 A xuất kết tủa màu trắng B xuất kết tủa màu nâu đỏ C có khói màu trắng bay D có khí làm xanh giấy quỳ ẩm Đáp án B Ta có: FeCl3 + 3NH3 + 3H2O → Fe(OH)3↓ nâu đỏ + NH4Cl Câu 414: (Sở GD&ĐT An Giang) Trong nhận xét đây, nhận xét nhất? A Tất amin đơn chức có số nguyên tử H số lẻ B Thủy phân hồn tồn chất béo cách đun nóng với dung dịch NaOH dư thu sản phẩm gồm xà phòng muối natri glixerol C Tất trieste glixerol chất béo D Thủy phân hoàn toàn peptit môi trường axit thu lại α-aminoaxit Đáp án A Amin đơn chức có CTTQ là: CnH2n+3-2aN (Với a = π + vòng) B sai sn phm gm x phũng v glixerol [Phát hành dethithpt.com] C sai chất béo trieste glixerol axit béo D sai thu loại α–amino axit Câu 415: (Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc)Đun nóng hỗn hợp gồm glyxin alanin Số đipeptit mạch hở thu tối đa A B C D : Đáp án A Số đipeptit tối đa thu ⇒ Chọn A Gồm: Gly–Ala || Ala–Gly || Ala–Ala || Gly–Gly Câu 416: (Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc) Dung dịch chất sau làm hồng quỳ tím? A Lysin B Glyxin C Axit glutamic D Alanin Đáp án C Vì CTCT axit glutamic chứa nhóm –COOH nhóm –NH2 ⇒ Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím hóa hồng Câu 417: (Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc) Cho nhận xét sau: (1) Có thể tạo tối đa hai đipeptit nhờ phản ứng trùng ngưng hỗn hợp Gly Ala (2) Khác với axit axetic, axit amino axetic tham gia phản ứng với HCl (3) Giống với axit axetic, amino axit tác dụng với dung dịch kiềm tạo muối nước (4) Axit `α -amino glutaric khơng làm đổi màu q tím thành đỏ (5) Thủy phân khơng hồn tồn peptit: Gly – Ala – Gly – Ala – Gly thu tối đa hai đipeptit (6) Cho Cu(OH)2 vào ống nghiệm chứa albumin thấy tạo dung dịch màu xanh thẫm Số nhận xét A B C D Đáp án D Có thể tạo tối đa dipeptit nhờ phản ứng trùng ngưng hỗn hợp Gly Ala Gly-gly Ala-Ala, GlyAla, Ala-Gly → sai [Phát hành dethithpt.com] axit amino axetic cú cha nhóm NH2 nên tham gia phản ứng với HCl → axit axetic amino axit chứa nhóm COOH nên tác dụng với bazo tạo muối nước → Axit axetic axit α-amino glutaric làm đổi màu q tím thành đỏ → sai Thủy phân khơng hồn tồn peptit: Gly – Ala – Gly – Ala – Gly thu tối đa dipeptit GlyAla, Ala-Gly → Cho Cu(OH)2 vào ống nghiệm chứa albumin thấy tạo dung dịch màu tím → sai Câu 418: (Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc) Tiến hành thí nghiệm với chất X, Y, Z, T Kết ghi bảng sau: Mẫu thử X Y Thí nghiệm Tác dụng với Cu(OH)2 mơi trường kiềm Đung nóng với dung dịch NaOH (loãng,dư) để nguội Thêm tiếp vài giọt dung dịch CuSO4 Z Đun nóng với dung dịch NaOH lỗng (vừa đủ) Thêm tiếp dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng T Tác dụng với dung dịch I2 lỗng Các chất X, Y, Z, T Hiện tượng Có màu tím Tạo dung dịch màu xanh lam Tạo kết tủa Ag Có màu xanh tím A lòng trắng trứng, triolein, vinyl axetat, hồ tinh bột B triolein, vinyl axetat, hồ tinh bột, lòng trắng trứng C lòng trắng trứng, triolein, hồ tinh bột, vinyl axetat D vinyl axetat, lòng trắng trứng, triolein, hồ tinh bột Đáp án A X có phản ứng màu biure, dựa vào đáp án loại B D T làm dung dịch I2 hóa xanh tím ⇒ T hồ tinh bột ⇒ Loại C Câu 419: (Sở GD&ĐT Ninh Bình)Số liên kết peptit phân tử Gly–Ala–Ala–Gly A B C D Đáp án A Câu 420: (Sở GD&ĐT Ninh Bình) Chất khơng tan nước? A GLyxin B Saccarozơ C Etylamin D Tristearin Đáp án D Câu 421: (Sở GD&ĐT Ninh Bình)Anilin (C6H5NH2) phenol (C6H5OH) có phản ứng với A dung dịch HCl B dung dịch NaCl C dung dịch NaOH D dung dịch Br2 Đáp án D Câu 422: (Sở GD&ĐT Ninh Bình) Cho chất: glixerol, toluen, Gly-Ala-Gly, anilin, axit axetic, fomanđehit, glucozơ, saccarozơ Số chất tác dụng với Cu(OH)2 (ở điều kiện thích hợp) là: A B C D Đáp án C Các chất thỏa mãn glixerol, Gly-Ala-Gly, axit axetic, fomanđehit, glucozơ saccarozơ Câu 423: (Sở GD&ĐT Ninh Bình) X chất hữu có cơng thức phân tử C3H12N2O3 Khi cho X với dung dịch NaOH thu muối vô hỗn hợp khí có khả làm xanh quỳ tím ẩm Số đồng phân thỏa mãn tính chất X là: A B C D Đáp án C Chỉ có đồng phân thỏa mãn (C2H5NH3)(NH4)CO3 Câu 424: (Sở GD&ĐT Ninh Bình)Cho phát biểu sau: (1) Ở người, nồng độ glucozơ máu giữ ổn định mức 0,1% (2) Oxi hóa hồn tồn glucozơ hiđro (xúc tác Ni, to) thu sobitol (3) Tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ hóa học (4) Thủy phân este đơn chức môi trường bazơ cho sản phẩm muối ancol (5) Số nguyên tử N có phân tử đipeptit Glu–Lys (6)Tất peptit có phản ứng màu biure Số phát biểu A B C Đáp án A (1) Đúng (2) Sai, hidro hóa khử hồn tồn (3) Đúng (Dethithpt.com) (4) Sai phải este no, đơn chức, mạch hở (5) Sai số nguyên tử N (do Lys chứa gốc NH2) (6) Sai đipeptit khơng có phản ứng màu biure ⇒ có (1) (3) Câu 425: (Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu ) Cho phát biểu: D (a) Trong phân tử Ala-Ala-Gly có liên kết peptit (b) Thủy phân hoàn toàn peptit dung dịch HCl dư thu α-amino axit (c) Lực bazơ NH3 lớn C6H5NH2 (d) Các peptit cho phản ứng màu blure (e) Dung dịch alanin làm quỳ tím chuyển sang màu hồng Số phát biểu A B C D Đáp án C Phát biểu phát biểu (a) (c) Câu 426: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Benzyl amin có công thức phân tử A C6H7N B C7H9N C C7H7N D C7H8N Đáp án B Câu 427: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Trong phân tử Gly–Ala–Val–Phe, amino axit đầu N A Phe B Ala C Val D Gly Đáp án D Câu 428: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Cho dãy gồm chất: CH3COOH; C2H5OH; H2NCH2COOH CH3NH3Cl Số chất dãy có khả tác dụng với dung dịch NaOH A B C D Đáp án D Số chất dãy có khả tác dụng với dung dịch NaOH là: CH 3COOH; H NCH COOH CH NH 3Cl Câu 429: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Cho phát biểu sau: (h) Anbumin protein hình cầu, không tan nước (i) Animoaxit hợp chất hữu tạp chức (j) Saccarozơ thuộc loại đisaccarit (k) Công thức tổng quát amin no, mạch hở đơn chức CnH2n+3N (l) Tất peptit có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím (m) Trong phân tử tetrapeptit mạch hở có liên kết peptit (n) Lực bazơ metylamin mạnh đimetylamin Số phát biểu A B C D Đáp án C Các phát biểu đúng:  b  ,  c  ,  d  ,  f  Câu 430: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Số đồng phân amin bậc ứng với công thức phân tử C4H11N A B C D Đáp án D Câu 431: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Hòa tan α – amino axit X vào nước có pha vài giọt quỳ tím thấy dung dịch từ màu tím chuyển sang màu xanh X có tên gọi thơng thường A Valin B Lysin C Axit glutamic D Glyxin Đáp án B Câu 432: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Cho X, Y, Z, T, E chất khác số chất : NH3, H2S, SO2 , HF, CH3NH2 Chất Nhiệt độ sôi pH (dung dịch nồng độ 0.001M) X Y Z T E -33,4 19,5 -6,7 -60,0 -10,0 10,12 3,09 10,81 7,00 3,03 Nhận xét sau không ? A Y HF B Z CH3NH2 C T SO2 D X NH3 Đáp án C Câu 433: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Để khử mùi cá (gây số amin), ta rửa cá với A nước B giấm C este D nước muối Đáp án B Câu 434: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Số đồng phân amin bậc có cơng thức phân tử C4H11N A B C D Đáp án D Câu 435: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Protein tham gia phản ứng màu biure tạo sản phẩm có màu A đỏ B trắng C tím D vàng Đáp án C Câu 436: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Nhằm đạt lợi ích kinh tế, số trang trại chăn nuôi heo bất chấp thủ đoạn dùng số hoá chất cấm trộn vào thức ăn với liều lượng cao có Salbutamol Salbutamol giúp heo lớn nhanh, tỉ lệ nạc cao, màu sắc thịt đỏ Nếu người ăn phải thịt heo ni có sử dụng Salbutamol gây nhược cơ, giảm vận động cơ, khớp khiến thể phát triển khơng bình thường Salbutamol có cơng thức cấu tạo thu gọn sau: Salbutamol có cơng thức phân tử A C13H20O3N B C3H22O3N C C13H21O3N D C13H19O3N Đáp án C Câu 437: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Cho chất X , Y , Z , T có nhiệt độ sôi tương ứng 210C ; 78,30C ; 1180C ; 1840C Nhận xét sau : A X anilin B Z axit axetic C T etanol D Y etanal Đáp án B Định hướng tư giải Vì anilin có M lớn nên có nhiệt độ sơi cao chất lại có M tương đương Xét đến khả tạo liên kết H liên phân tử (CH3COOH > C2H5OH > CH3CHO )  Nhiệt độ sôi CH3COOH > C2H5OH > CH3CHO Câu 438: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Chất có phản ứng màu biure A Chất béo B Protein C Tinh bột D Saccarozơ Đáp án B Câu 439: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Phát biểu sau đúng? A Tất amin làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh B Ở nhiệt độ thường, tất amin tan nhiều nước C Để rửa ống nghiệm có dính anilin, dùng dung dịch HCl D Các amin không độc, sử dụng chế biến thực phẩm Đáp án C Câu 440: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Số lượng đồng phân amin có cơng thức phân tử C3H9N : A B Đáp án D Định hướng tư giải +) amin bậc : CH3CH2CH2NH2 ; (CH3)2CHNH2 +) amin bậc : CH3CH2NHCH3 +) amin bậc : (CH3)3N Có đồng phân C D Câu 441: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Cho chất sau: H2NCH2COOH (X), CH3COOH3NCH3 (Y), C2H5NH2 (Z), H2NCH2COOC2H5 (T) Dãy gồm chất tác dụng với dung dịch NaOH dung dịch HCl là: A X, Y, Z, T B X, Y, T C X, Y, Z D Y, Z, T Đáp án B Câu 442: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng T Quỳ tím Quỳ tím chuyển màu xanh Y Dung dịch AgNO3 NH3 đun Kết tủa Ag trắng sáng X, Y Cu(OH) Dung dịch xanh lam nóng Z Nước brom Kết tủa trắng X, Y, Z, T là: A Saccarozơ, glucozơ, anilin, etylamin B Saccarozơ, anilin, glucozơ, etylamin C Anilin, etylamin, saccarozơ, glucozơ D Etylamin, glucozơ, saccarozơ, anilin Đáp án A Định hướng tư giải Nhìn thấy T làm quỳ hóa xanh nên ta loại C D Y có tráng bạc nên loại B Câu 443: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Sản phẩm cuối trình thủy phân protein đơn giản nhờ chất xúc tác thích hợp A α-aminoaxit B β-aminoaxit C Glucozơ D Chất béo Đáp án A Câu 444: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Có amino axit có cơng thức phân tử C3H7O2N? A chất B chất C chất D chất Đáp án C Câu 445: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Tên gọi amin có cơng thức cấu tạo (CH3)2NH A đimetanamin B metylmetanamin C đimetylamin Đáp án C Câu 446: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Cho sơ đồ phản ứng: NaOH (X)  Đinatriglutamat (Y) + 2C2H5OH Phát biểu sau đúng: A Muối Y sử dụng làm bột B Trong X chứa liên kết ion liên kết cộng hóa trị C X có cơng thức phân tử C9H17O4N D Trong chất X chứa chức este nhóm -NH2 Đáp án C D.N-metanmetanamin Định hướng tư giải: Theo ta có CTCT thu gọn X sau: C2H5OOC-CH2-CH2CH(NH2)-COOC2H5 → C9H17O4N Câu 447: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Dung dịch sau làm quỳ tím đổi thành màu xanh? A Dung dịch alanin B Dung dịch glyxin C Dung dịch lysin D Dung dịch valin Đáp án C Câu 448: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Nhận định sau sai? A Este không tạo liên kết hidro với dễ tạo liên kết hidro với nước B Dung dịch axit aminoaxetic khơng làm đổi màu q tím C Cho anilin vào dung dịch HCl dư, thu dung dịch suốt D Chất béo loại lipit Đáp án A Định hướng tư giải: - Chú ý : Khả tạo liên kết hidro este nước nên este tan nước Câu 449: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Peptit X có cơng thức Pro-Pro-Gly-Arg-Phe-Ser-Phe Pro Khi thuỷ phân khơng hoàn toàn X thu tối đa loại peptit có amino axit đầu N phenylalanin (Phe)? A B C D Đáp án D Định hướng tư giải Các peptit thỏa mãn : Phe-Ser-Phe-Pro ; Phe-Ser-Phe ; Phe-Ser ; Phe-Pro Câu 450: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Phenylamin amin A bậc II Đáp án B B bậc I C bậc IV D bậc III ... Muối amoni muối amin với axit cacboxylic B Aminoaxit muối amin với axit cacboxylic C Aminoaxit este aminoaxit D Este aminoaxit muối amoni Câu 143: ( GV NGUYỄN MINH TUẤN 2018) Metylamin không phản... (Thầy Tòng Văn Sinh 2018 )Amin có cấu tạo CH3CH2NHCH3 có tên A etanmetanamin B propanamin C etylmetylamin D propylamin Câu 79: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Ứng dụng sau amino axit không đúng? A Axit... hiđroxyl B hiđroxyl amino C cacboxyl amino D cacbonyl amino Câu 66: (Thầy Tòng Văn Sinh 2018) Từ α-amino axit: glyxin, alanin, valin tạo tripeptit mạch hở có đủ amino axit đó? A B C D Câu 67: (Thầy
- Xem thêm -

Xem thêm: Lớp 12 450 câu lý thuyết amin aminoacid protein, Lớp 12 450 câu lý thuyết amin aminoacid protein

Từ khóa liên quan