313 câu lý thuyết sắt và một số kim loại quan trọng (có lời giải chi tiết)

134 53 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2019, 22:01

Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Câu 1: (Đề chuẩn thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Cho phản ứng hóa học: Fe  CuSO4  FeSO4  Cu Trong phản ứng xảy A khử Fe  oxi hóa Cu B khử Fe  khử Cu  C oxi hóa Fe oxi hóa Cu D oxi hóa Fe khử Cu  Câu 2: (Đề chuẩn thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Dung dịch sau tác dụng với kim loại sắt tạo thành muối sắt(III)? A HNO3 (loãng, dư) B H 2SO4 (đặc, nguội) C FeCl3 (dư) D HCl (đặc) Câu 3: (Đề chuẩn thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Để khử ion Cu  dung dịch CuSO4 dùng kim loại A Fe B Na C K D Ba Câu 4: (Đề chuẩn thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) thành phần quặng cromit A FeO.Cr2O3 B Cr  OH 2 C Fe3O4 CrO D Cr  OH 3 Câu 5:(Đề chuẩn thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) : Thực thí nghiệm điều chế khí X, khí X thu vào bình tam giác theo hình vẽ sau: Thí nghiệm A Cho dung dịch HCl vào bình đựng bột CaCO3 B Cho dung dịch H 2SO4 đặc vào bình đựng kim loại Cu C Cho dung dịch H 2SO4 lỗng vào bình đựng hạt kim loại Zn D Cho dung dịch HCl đặc vào bình đựng tinh thể K 2Cr2O7 Câu 6: (Đề chuẩn thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Cho hỗn hợp gồm Cu Fe3O4 vào lượng dư dung dịch H2SO4 loãng Kết thúc phản ứng thu dung dịch Y chất rắn Z Dãy gồm chất tác dụng với dung dịch Y là: A KMnO4 , NaNO3 , FeCl3 , Cl2 B Fe2O3 , K MnO4 , K 2Cr2O7 , HNO3 C CaCl2 , Mg,SO2 , K MnO4 D NH4 NO3 , Mg  NO3 2 , KCl,Cu Câu 7: (Đề chuẩn thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) :Nhiệt phân Fe  OH 2 không khí đến khối lượng chất rắn khơng thay đổi, thu A Fe O3 B FeO Thầy phạm Minh Thuận C Fe3O D Fe  OH 3 Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Câu 8: (Đề chuẩn thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Khi cho CrO3 tác dụng với H O thu hỗn hợp gồm A H2Cr2O7 H2CrO4 B Cr  OH 2 Cr  OH 3 C HCrO2 Cr  OH 3 D H2CrO4 Cr  OH 2 Câu 9: (Đề chuẩn thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Dãy muối sau nhiệt phân thu sản phẩm oxit kim loại, khí NO khí O ? A NaNO3 , Ba  NO3 2 , AgNO3 Hg  NO3 2 , Fe  NO3 2 , Cu  NO3 2 B Fe  NO3 3 , Cu  NO3 2 , Mg  NO3 2 C D NaNO3 , AgNO3 , Cu  NO3 2 Câu 10: (Đề chuẩn thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Có phát biểu sau: (a) Lưu huỳnh, photpho bốc cháy tiếp xúc với CrO3 (b) Khi phản ứng với dung dịch HCl, kim loại Cr bị oxi hoá thành ion Cr2  (c) Bột nhôm tự bốc cháy tiếp xúc với khí clo (d) Ph n chua có cơng thức Na 2SO4 Al2 SO4 3 24H2O (e) Crom (VI) oxit oxit bazơ Số phát biểu A B C D Câu 11: (Đề chuẩn thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Nguyên tắc luyện thép từ gang là: A Dùng O2 oxi hoá tạp chất Si, P, S, Mn,… gang để thu thép B Dùng chất khử CO khử oxit sắt thành sắt nhiệt độ cao C Dùng CaO CaCO3 để khử tạp chất Si, P, S, Mn,… gang để thu thép D Tăng thêm hàm lượng cacbon gang để thu thép Câu 12: (Đề chuẩn thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) toàn AgNO3 A Ag 2O, NO2 , O2 B Ag, NO2 , O2 Sản phẩm phản ứng nhiệt phân hoàn C Ag 2O, NO, O2 D Ag, NO, O2 Câu 13: (Đề chuẩn thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Trường hợp sau tạo hai muối sắt? A FeO tác dụng với HCl B Fe  OH 3 tác dụng với HCl C Fe O3 tác dụng với HCl D Fe3O tác dụng với HCl Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Câu 14: (Đề chuẩn thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Chất sau thuộc loại hợp chất sắt (II)? A Fe O3 B FeSO C Fe2 SO4 3 D Fe  OH 3 Câu 15: (Đề chuẩn thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018)Phản ứng sau chứng minh hợp chất sắt (II) có tính khử? A FeCl2  2NaOH  Fe  OH 2  2NaCl B Fe  OH 2  2HCl  FeCl2  2H2O C FeO  CO  Fe  CO2 D 3FeO  10HNO3  3Fe( NO3 )3  5H2O  NO Câu 16: (Đề chuẩn thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018)Cho sơ đồ phản ứng xảy nhiệt độ thường  FeCl điệ n phâ n dung dòch  HCl  Cu NaCl   X   Y   T    CuCl mà ng ngă n Hai chất X, T A NaOH, Fe  OH 3 B Cl2 FeCl2 C NaOH, FeCl3 D Cl2 , FeCl3 Câu 17: (Đề chuẩn thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018):Ở điều kiện thường, chất sau không phản ứng với dung dịch H 2SO4 loãng? A FeCl3 B Fe O3 C Fe3O D Fe  OH 3 Câu 18: (Đề chuẩn thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Cho dung dịch: HCl  X1  ; KNO3  X2  ; HCl Fe  NO3 2  X3  ; Fe2 SO4 3  X4  Số dung dịch tác dụng với Cu A B C D Câu 19: (Đề chuẩn thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Chất sau tác dụng với dung dịch HCl thu dung dịch chứa hai muối? A Fe O3 B Fe  OH 2 C Fe3O D Fe  OH 3 Câu 20: (Đề chuẩn thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Trong oxit sau, oxit có tính oxi hóa mạnh nhất? A CrO3 B Cr2O3 Thầy phạm Minh Thuận C Fe O3 D FeO Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Câu 21: (Đề nâng cao thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Hiện tượng xảy cho dung dịch H 2SO4 vào dung dịch Na 2CrO4 là: A Dung dịch chuyển từ màu vàng thành không màu B Dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng C Dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu da cam D Dung dịch chuyển từ không màu sang màu da cam Câu 22: (Đề nâng cao thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Oxit sau oxit axit? A CaO B CrO3 C Na O D MgO Câu 23: (Đề nâng cao thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Phương trình hóa học sau viết sai? t A Fe  Cl2   FeCl2 B Fe  2HCl  FeCl2  H C Cu  Fe2 SO4 3  2FeSO4  CuSO4 D Fe  Fe2 SO4 3  3FeSO4 Câu 24: (Đề nâng cao thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Cho Cu dung dịch H 2SO4 loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học), thấy khí khơng màu hóa nâu khơng khí Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH có khí mùi khai Chất X A amoni clorua B ure C natri nitrat D amoni nitrat Câu 25: (Đề nâng cao thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Đốt nóng sợi dây đồng kim loại cuộn thành lò xo lửa đèn cồn đến lửa khơng màu xanh, sau nhúng nhanh vào etanol đựng ống nghiệm Màu đen dây đồng từ từ chuyển sang đỏ Phát biểu sau đúng? A Đồng oxit khử etanol thành anđehit axetic B Đồng oxit oxi hóa etanol thành etyl axetat C Đồng oxit oxi hóa etanol thành anđehit axetic D Đồng oxit oxi hóa etanol thành khí cacbonic nước Câu 26: (Đề nâng cao thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018): Kim loại Fe phản ứng với lượng dư dung dịch sau tạo thành muối sắt (III)? A HCl B H 2SO4 (loãng) C HNO3 (loãng) D CuSO4 Câu 27: (Đề nâng cao thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Cho dung dịch hỗn hợp FeCl2 CrCl3 tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu kết tủa X Nung X khơng khí đến khối lượng không đổi, thu chất rắn Y Thành phần Y A gồm FeO Cr2O3 Thầy phạm Minh Thuận B có Fe O3 Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá C có Cr2O3 D gồm Fe O3 Cr2O3 Câu 28: (Đề nâng cao thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Cho dãy chất: Fe  NO3 2 , Cu  NO3 2 , Fe, Al, ZnCl2 , BaCl Số chất dãy tác dụng với dung dịch AgNO3 dung dịch NaOH A B C D Câu 29: (Đề nâng cao thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Bột oxit sắt trộn với bột kim loại X tạo thành hỗn hợp tecmit dùng để hàn đường ray tàu hỏa Kim loại X A Cu B Ag C Al D Hg Câu 30: (Đề nâng cao thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Crom(III) hiđroxit  Cr  OH 3  tan dung dịch sau đây? A KNO3 B KCl C NaOH D NaCrO2 Câu 31: (Đề nâng cao thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018): Nhiệt phân Fe  OH 2 khơng khí đến khối lượng chất rắn khơng thay đổi, thu A Fe O3 B FeO C Fe3O D Fe  OH 3 Câu 32: (Đề nâng cao thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Khi cho CrO3 tác dụng với H O thu hỗn hợp gồm A H2Cr2O7 H2CrO4 B Cr  OH 2 Cr  OH 3 C HCrO2 Cr  OH 3 D H2CrO4 Cr  OH 2 Câu 33: (Đề nâng cao thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Dãy muối sau nhiệt phân thu sản phẩm oxit kim loại, khí NO khí O ? A NaNO3 , Ba  NO3 2 , AgNO3 C Hg  NO3 2 , Fe  NO3 2 , Cu  NO3 2 B Fe  NO3 3 , Cu  NO3 2 , Mg  NO3 2 D NaNO3 , AgNO3 , Cu  NO3 2 Câu 34: (Đề nâng cao thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018)Để phân tích định tính nguyên tố hợp chất hữu cơ, người ta thực thí nghiệm mơ tả hình vẽ: Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Phát biểu sau đúng? A Thí nghiệm dùng để xác định nitơ có hợp chất hữu B Bơng trộn CuSO4 khan có tác dụng ngăn hợp chất hữu thoát khỏi ống nghiệm C Trong thí nghiệm thay dung dịch Ca  OH 2 dung dịch Ba  OH 2 D Thí nghiệm dùng để xác định clo có hợp chất hữu Câu 35: (Đề nâng cao thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Chất sau vừa phản ứng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH loãng? A CrCl3 B Cr  OH 3 C Na 2CrO4 D NaCrO2 Câu 36: (Đề nâng cao thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018)Thí nghiệm sau khơng xảy phản ứng hóa học? A Cho kim loại Fe vào dung dịch Fe2 SO4 3 B Cho kim loại Mg vào dung dịch HNO3 C Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO4 D Cho kim loại Ag vào dung dịch Câu 37: (Đề nâng cao thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018)Cho dãy chuyển hóa sau:       Cl2 ,t 4 Cr2O3   X1   X   X    X4  Al du ,t 0  KOH dac,du  Br  dd H SO loang,du Các chất X , X là: A K 2CrO4 , K 2Cr2O7 B Cr  OH 2 ,Cr2 SO4 3 C CrBr3 ,Cr2 SO4 3 D K 2Cr2O7 , K 2CrO4 Câu 38: (Đề nâng cao thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Bột Ag có lẫn tạp chất bột Fe Cu Để thu Ag tinh khiết mà không bị thay đổi khối lượng hỗn hợp ban đầu ngâm hỗn hợp vào lượng dư dung dịch X, sau lọc lấy Ag Dung dịch X A Fe  NO3 3 B HCl C NaOH D AgNO3 Câu 39: (Đề nâng cao thầy Nguyễn Anh Tuấn Moon 2018) Cho phát biểu sau: Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá (a) Dung dịch hỗn hợp FeSO4 H 2SO4 làm màu dung dịch KMnO4 (b) Fe O3 có tự nhiên dạg quặng hematit (c) Cr  OH 3 tan dung dịch axit mạnh kiềm (d) CrO3 oxit axit, tác dụng với H O tạo axit Số phát biểu A B C D Câu 40: (ĐỀ SỐ Megabook năm 2018) Số oxi hóa crom hợp chất Cr2O3 A +4 B +2 C +3 D +6 Câu 41: (ĐỀ SỐ Megabook năm 2018) Thí nghiệm sau khơng có hòa tan chất rắn? A Cho Al(OH)3 vào dung dịch HNO3 B Cho Fe vào dung dịch H2SO4 lỗng, nóng C Cho NaCl vào H2O D Cho Al vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội Câu 42: (ĐỀ SỐ Megabook năm 2018) Phương trình hố học sau sai? A Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2 B Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O C Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O D Fe3O4 + 4HNO3 → Fe(NO3)2 + 2Fe(NO3)3 + 4H2O Cau 10: (ĐỀ SỐ Megabook năm 2018) Hòa tan Fe3O4 vào dung dịch HCl dư, thu dung dịch X Cho dãy chất: MnO2, Cl2, KOH, Na2CO3, CuSO4, HNO3, Fe, NaNO3 Số chất dãy tác dụng với dung dịch X là: A B C D Câu 43: (ĐỀ SỐ Megabook năm 2018) Hòa tan hồn tồn 5,6 gam Fe 2,4 gam bột kim loại M vào dung dịch HCl, thu 3,584 lít khí H2 (đktc) Kim loại M A Al B Mg C Zn D Ca Câu 44: (ĐỀ SỐ Megabook năm 2018) Cho phát biểu sau: (1) Các oxit kim loại kiềm phản ứng với CO tạo thành kim loại (2) Các kim loại Ag, Fe, Cu Mg điều chế phương pháp điện phân dung dịch (3) Các kim loại Mg, K Fe khử ion Ag+ dung dịch thành Ag (4) Cho Cu vào dung dịch FeCl3 dư, thu dung dịch chứa muối Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Số phát biểu A B C D Câu 45: (ĐỀ SỐ Megabook năm 2018) Kim loại Fe phản ứng với dung dịch X (loãng, dư), tạo muối Fe(III) Dung dịch X A NaNO3, HCl Fe2(SO4)3 B H2SO4, Na2SO4 C HCl, H2SO4 D CuSO4, Câu 46: (ĐỀ SỐ Megabook năm 2018) Phát biểu sau sai? A Hàm lượng cacbon thép gang B Nhôm kim loại màu trắng, dẫn nhiệt tốt C Quặng hematit có thành phần Fe2O3 D Sắt (III) hiđroxit chất rắn, màu đỏ, không tan nước Câu 47: (ĐỀ SỐ Megabook năm 2018) Kim loại sau phản ứng với dung dịch FeSO4 dung dịch H2SO4 đặc, nguội? A Na B Al C Fe D Cu Câu 48: (ĐỀ SỐ Megabook năm 2018) Cấu hình electron nguyên tử sắt A [Ar]3d64s2 B [Ar]3d64s1 C [Ar]4s23d6 D [Ar]3d54s1 Câu 49: (ĐỀ SỐ Megabook năm 2018) Nguyên tắc sản xuất gang A khử quặng sắt oxit dòng điện B dùng khí hiđro để khử sắt oxit nhiệt độ cao C khử quặng sắt oxit than cốc lò cao D dùng nhơm khử sắt oxit nhiệt độ cao Câu 50: (ĐỀ SỐ Megabook năm 2018)Có thể dùng lượng dư dung dịch chất sau để tách Ag khỏi hỗn hợp Ag, Fe, Cu mà giữ nguyên khối lượng Ag ban đầu? A Fe(NO3)3 B Fe(NO3)3 C AgNO3 D Cu(NO3)2 Câu 51: (ĐỀ SỐ Megabook năm 2018) Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng, dư vào dung dịch K2CrO4 màu dung dịch chuyển từ: A không màu sang màu da cam B không màu sang màu vàng C màu vàng sang màu da cam D màu da cam sang màu vàng Câu 52: (ĐỀ SỐ Megabook năm 2018) Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Fe nguyên chất vào dung dịch CuCl2 Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá (b) Cho Ni nguyên chất vào dung dịch HCl (c) Cho Zn nguyên chất vào dung dịch FeCl3 (d) Cho Ni nguyên chất vào dung dịch FeCl2 Số thí nghiệm xảy ăn mòn điện hóa A B C D Câu 53: (ĐỀ SỐ Megabook năm 2018) Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch chứa chất X thấy tạo kết tủa T màu vàng Cho kết tủa T tác dụng với dung dịch HNO3 dư thấy kết tủa tan Chất X A KI B KBr C KCl D K3PO4 Câu 54: (ĐỀ SỐ Megabook năm 2018) Thực thí nghiệm sau: Hòa tan hỗn hợp gồm Cu Fe2O3 (cùng số mol) vào dung dịch HCl loãng dư Cho KHS vào dung dịch KHSO4 vừa đủ Cho CrO3 tác dụng với dung dịch NaOH dư Hòa tan Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư Cho hỗn hợp bột gồm Ba NaHSO4 (tỉ lệ mol tương ứng 1: 2) vào lượng nước dư Cho mol NaOH vào dung dịch chứa mol Ba(HCO3)2 Cho mol NaHCO3 vào dung dịch chứa mol Ba(OH)2 Số thí nghiệm ln thu hai muối là: A B C D Câu 55: (ĐỀ SỐ Megabook năm 2018) Nhiệt phân Fe(NO3)2 mơi trường khí trơ Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu sản phẩm gồm: A FeO, NO2, O2 B Fe2O3, NO2, O2 C Fe3O4, NO2, O2 D Fe, NO2, O2 Câu 56: (ĐỀ SỐ Megabook năm 2018) Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Nhúng Fe vào dung dịch CuSO4 (b) Dẫn khí co qua Fe2O3 nung nóng (c) Điện phân dung dịch NaCl bão hòa, có màng ngăn (d) Đốt bột Fe khí oxi (e) Cho kim loại Ag vào dung dịch HNO3 lỗng (f) Nung nóng Cu(NO3)2 (g) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá (h) Nung quặng xiđerit với bột sắt bình kín Số thí nghiệm có xảy oxi hóa kim loại là: A B C D Câu 57: (ĐỀ SỐ Megabook năm 2018) Thực thí nghiệm sau: (a) Nhiệt phân AgNO3 (b) Nung FeS2 khơng khí (c) Cho Mg (dư) vào dung dịch Fe2(SO4)3 (d) Nhiệt phân Mg(NO3)2 (c) Cho Fe vào dung dịch CuSO4 (dư) (g) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư) (h) Nung Ag2S khơng khí (i) Cho Ba vào dung dịch CuCl2 (dư) Sỏ thí nghiệm thu kim loại sau phản ứng kết thúc là: A B C D Câu 58: (ĐỀ SỐ Megabook năm 2018) Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Nung nóng Fe(NO3)2 đến phản ứng hồn tồn (b) Dẫn khí H2 (dư) qua bột MgO nung nóng (c) Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 dư (d) Cho Na vào dung dịch MgSO4 (e) Nhiệt phân Hg(NO3)2 (g) Điện phân dung dịch Cu(NO3)2 với điện cực trơ (h) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư Số thí nghiệm khơng tạo thành kim loại là: A B C Câu 59: (ĐỀ SỐ Megabook năm 2018) Cho phản ứng: (1); D Fe  Cu 2   Fe2  Cu 2Fe2  Cl2   2Fe3  2Cl (2); 2Fe3  Cu   2Fe2  Cu 2 (3); Dãy chất ion xếp theo chiếu giảm dần tính oxi hoá: A Cu2+ > Fe2+ > Cl2 > Fe3+ B Cl2 > Cu2+ > Fe2+ > Fe3+ C Fe3+ > Cl2 > Cu2+ > Fe2+ D Cl2 > Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ Câu 60: (ĐỀ SỐ Megabook năm 2018) Cho dung dịch muối X đến dư vào dung dịch muối Y, thu kết tủa Z Hòa tan hồn tồn Z vào dung dịch HNO3 (lỗng, dư), thu khí khơng màu hóa nâu khơng khí X Y Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy 10 Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Câu 246 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Nhận định sau sai? A FeCl2 vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa B Trong phản ứng, FeCl3 thể tính oxi hóa C Cl2 oxi hóa Br- dung dịch thành Br2 D Trong dung dịch, cation Fe2+ bền cation Fe3+ Đáp án B Định hướng tư giải A Đúng Fe2+ có số oxi hóa trung gian B Sai Fe3+ xuống Fe Cl- lên Cl2 C Đúng theo tính chất Cl2 D Đúng Fe2+ dễ bị oxi hóa thành Fe3+ Câu 247: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018): Cho sơ đồ chuyển hóa sau: +FeSO4 +H2SO4 +Br2 +NaOH +NaOH d­ K 2Cr2O7   X   Y   Z Biết X, Y Z hợp chất crom Hai chất Y Z A Cr(OH)3 Na2CrO4 B Cr(OH)3 NaCrO2 C NaCrO2 Na2CrO4 D Cr2(SO4)3 NaCrO2 Đáp án C Định hướng tư giải K Cr2 O7  6FeSO4  7H 2SO4   Cr2 SO4 3  3Fe2 SO4 3  K 2SO4  3I2  7H O X Cr3  Cr(OH)3  NaCrO2 NaOH NaOH Y 2Cr 3  3Br2  16OH    2CrO 42  6Br   8H 2O Câu 248 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Cho phát biểu sau: (a) Phản ứng nhiệt phân hồn tồn muối natrat sản phẩm ln thu chất rắn (b) Có thể tồn dung dịch chất: Fe(NO3)2, H2SO4, NaCl (c) SO3 có tính oxi hóa (d) Các ngun tố thuộc nhóm IA gọi kim loại kiềm (e) Tro thực vật chứa K2CO3 loại phân bón Số phát biểu là: A B C D Đáp án A Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy 120 Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Định hướng tư giải a Sai ví dụ nhiệt phân NH4NO3 thu khí b Sai 3Fe2  NO3  4H    3Fe3  NO  2H O SO2  O2 c Sai SO3 d Sai hidro thuộc nhóm IA phi kim e Đúng theo SGK lớp 11 Câu 249 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl (vừa đủ) thu dung dịch X Hãy cho biết hóa chất sau: Cu, Mg, Ag, AgNO3, Na2CO3, NaNO3, NaOH, NH3, KI, H2S có hóa chất tác dụng với dung dịch X A B C D Đáp án C Định hướng tư giải X gồm Fe2+ ; Fe3+ Cl- Cu + Fe3+ Cu2+ + Fe2+   Mg + Fe2+ Mg2+ + Fe Mg + Fe3+ Mg2+ + Fe2+     Fe2+ + Ag+ Fe3+ + Ag   Fe3+ + CO32- + H2 O Fe(OH)3 + CO2   Fe2+ + 2OH- Fe(OH)2 Fe3+ + 3OH- Fe(OH)3     NH3 + Fe3+ + H2O Fe(OH)3 + NH4+   KI + Fe3+ Fe2+ + I2 + K+    Fe2+ + S + H+ H2S + Fe3+  Câu 250 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Phát biểu sau đúng? A Thành phần quặng manhetit Fe3O4 B Cho Fe vào dung dịch NaOH thu khí H2 Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy 121 Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá C Cho Na vào dung dịch CuSO4 thu kim loại Cu D Các kim loại Zn, Al, Na điều chế phương pháp điện phân nóng chảy Đáp án A Câu 251 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Cho hỗn hợp X gồm Fe, Cu vào dung dịch HNO3 lỗng, nóng thu khí NO, dung dịch Y lại chất rắn chưa tan Z Cho Z tác dụng với dung dịch H2 SO4 lỗng thấy có khí Thành phần chất tan dung dịch Y A Fe(NO3)2 Cu(NO3)2 B Fe(NO3)3 Fe(NO3)2 C Fe(NO3)2 D Fe(NO3)3 Cu(NO3)2 Đáp án C Định hướng tư giải Z tác dụng với H2SO4 loãng nên Z Fe Cu Câu 252 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Tiến hành thí nghiệm hình vẽ bên : Sau thời gian ống nghiệm chứa dung dịch Cu(NO3)2 quan sát thấy : A khơng có tượng xảy B có sủi bọt khí màu vàng lục, mùi hắc C có xuất kết tủa màu đen D có xuất kết tủa màu trắng Đáp án C Định hướng tư giải + Theo hình vẽ ta thấy Zn  H2SO4  ZnSO4  H2 Sau S  H2  H2S H 2S  Cu(NO3 )  2HNO3  CuS  (đen) Câu 253 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Thí nghiệm sau khơng có hòa tan chất rắn? A Cho Cr(OH)3 vào dung dịch HCl B Cho Cr vào dung dịch H2SO4 lỗng, nóng C Cho Cr vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy 122 Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá D Cho CrO3 vào H2O Đáp án C Câu 254 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Kim loại Fe phản ứng với dung dịch X (loãng, dư), tạo muối Fe(III) Chất X A HNO3 B H2SO4 C HCl D CuSO4 Đáp án A Câu 255 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Phát biểu sau sai? A Hàm lượng cacbon thép cao gang B Sắt kim loại màu trắng xám, dẫn nhiệt tốt C Quặng pirit sắt có thành phần FeS2 D Sắt(III) hiđroxit chất rắn, màu nâu đỏ, không tan nước Đáp án A Câu 256 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Kim loại sau phản ứng với dung dịch FeSO4 dung dịch HNO3 đặc, nguội? A Mg B Al C Cr D Cu Đáp án A Câu 257 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Cho dãy chất: Ag, Fe3O4, Na2CO3 Fe(OH)3 Số chất dãy tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng A B C D Đáp án C Câu 258 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Cho Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 H2SO4 lỗng giải phóng khí sau đây? A NO2 B NO C N2O D NH3 Đáp án B Câu 259 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Cho luồng khí CO dư qua hỗn hợp gồm CuO, Al2 O3, ZnO, Fe2O3 nung nóng, đến phản ứng xảy hồn tồn thu hỗn hợp rắn có chứa đồng thời A Al2O3, Zn, Fe, Cu B Al2O3, ZnO, Fe, Cu C Al, Zn, Fe, Cu D Cu, Al, ZnO, Fe Đáp án A Câu 260 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Thực thí nghiệm sau: (1) Đốt dây kim loại Fe dư khí Cl2 (2) Cho Fe3O4 vào dung dịch HNO3 (loãng, dư) (3) Đốt nóng hỗn hợp Fe S (trong chân khơng) (4) Cho kim loại Fe vào lượng dư dung dịch HCl Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy 123 Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá (5) Nhúng sắt vào dung dịch HNO3 đặc nguội, lấy cho vào dung dịch HCl loãng (6) Cho Fe (dư) vào dung dịch hỗn hợp chứa HCl KNO3 (7) Cho bột sắt vào dung dịch AgNO3 (dư) (8) Cho bột sắt vào dung dịch CuCl2 (dư) Sau phản ứng xảy hồn tồn, có thí nghiệm thu muối sắt(II)? A B C D Đáp án B Câu 261 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Thành phần quặng xiđerit A FeS2 B Al2O3 C FeCO3 D Fe2O3 Đáp án C Câu 262 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Kim loại sau tác dụng với dung dịch FeCl3 không tác dụng với dung dịch HCl? A Fe B Al C Ag D Cu Đáp án D Câu 263 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Cho sơ đồ chuyển hóa sau:  FeSO  X  NaOH  NaOH Y d­ K 2Cr2O7  Cr2 (SO4 )3  NaCrO2   Na2CrO4 Biết X, Y chất vô X, Y : A K2SO4 Br2 B H2SO4 (loãng) Na2SO4 C NaOH Br2 D H2SO4 (loãng) Br2 Đáp án D Định hướng tư giải K 2Cr2O7  6FeSO4  7H2SO4   Cr2 SO4 3  3Fe2 SO4 3  K 2SO4  7H2O 3    Cr(OH)3  Cr  3OH    NaCrO2  2H 2O  Cr(OH)3  NaOH  2NaCrO2  3Br2  8NaOH   2Na2CrO4  6NaBr  4H 2O Câu 264 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Thực thí nghiệm sau: (1) Đốt dây kim loại Fe dư khí Cl2 (2) Cho Fe3O4 vào dung dịch HNO3 (lỗng, dư) (3) Đốt nóng hỗn hợp Fe S (trong chân không) (4) Cho kim loại Fe vào lượng dư dung dịch HCl Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy 124 Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Sau phản ứng xảy hoàn toàn, có thí nghiệm thu muối sắt(II)? A B C D Đáp án B Câu 265 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Hòa tan Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thu dung dịch X Cho dãy chất: KMnO4, Cl2, NaOH, Na2CO3, CuSO4, Cu, KNO3 Số chất dãy tác dụng với dung dịch X A B C D Đáp án C Câu 266 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Cho hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV) Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li hợp kim mà Fe bị ăn mòn trước là: A I, II IV B I, II III C I, III IV D II, III IV Đáp án C Câu 267 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Trường hợp sau khơng xảy phản ứng hố học? A Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2 B Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2 C Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2 D Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội Đáp án C Câu 268 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Để khử ion Fe3+ dung dịch thành ion Fe2+ dùng lượng dư A kim loại Mg B kim loại Cu C kim loại Ba D kim loại Ag Đáp án B Câu 269 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Cho phát biểu sau? (1) FeO đươ ̣c điề u chế từ phản ứng nhiêṭ phân Fe(OH)2 (không có không khi,́ O2) (2) Thổ i khí CO2 dư vào dung dich ̣ NaAlO2 thu đươ ̣c Al(OH)3 (3) Cho kim loa ̣i Fe tác du ̣ng với dung dich ̣ HNO3 loãng , dư thu đươ ̣c muố i Fe(NO3)2 (4) Điê ̣n phân Al2O3 nóng chảy sẽ thu đươ ̣c Al (5) Cho luồng H2 qua ZnO nung nóng thu Zn (6) Điện phân dung dịch MgCl2 (dư) khối lượng dung dịch giảm khối lượng Cl2 H2 thoát (7) Cho chất sau: FeCl2; FeCl3 ; FeO; Fe3O4; Fe(NO3)2; Fe(NO3)3; HCl S có chất vừa chất oxi hóa vừa chất khử Số phát biểu sai ? A B C D Đáp án C Các phát biểu sai 3, 6, Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy 125 Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Câu 270 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Kim loại sắt tác dụng với dung dịch sau tạo muối sắt(II)? A HNO3 đặc, nóng, dư B CuSO4 C H2SO4 đặc, nóng, dư D MgSO4 Đáp án B Câu 271 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Trường hợp sau đây, kim loại bị ăn mòn điện hóa học? A Kim loại sắt dung dịch HNO3 loãng B Thép cacbon để khơng khí ẩm C Đốt dây sắt khí oxi khơ D Kim loại kẽm dung dịch HCl Đáp án B + Cl d­ + dung dÞch NaOH d­  X  Câu 272 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Cho sơ đồ phản ứng: Cr  Y t t Chất Y sơ đồ o A Na[Cr(OH)4] B Na2Cr2O7 C Cr(OH)2 o D Cr(OH)3 Đáp án A Câu 273 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Kim loại Ag tác dụng với chất sau đây? A O2 B Dung dịch HCl C Dung dịch NaOH D Dung dịch HNO3 Đáp án D Câu 274 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Phát biểu sau sai: A Dung dịch K2Cr2O7 có màu da cam B Cr2O3 tan dung dịch NaOH loãng C CrO3 oxi axit D Trong hợp chất, crom có số oxi hóa đặc trưng +2, +3, +6 Đáp án B Câu 275 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH nhiệt độ thường (b) Hấp thụ hết mol CO2 vào dung dịch chứa mol NaOH (c) Cho KHSO4 vào dung dịch NaOH tỷ lệ mol : (d) Cho hỗn hợp Fe2O3 Cu (tỉ lệ mol tương ứng : 1) vào dung dịch HCl dư (e) Cho CuO vào dung dịch HNO3 (f) Cho KHS vào dung dịch NaOH vừa đủ Số thí nghiệm thu muối Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy 126 Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá A B C D Đáp án B a, b, c, f Câu 276 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Trong kim loại: Al, Mg, Fe Cu, kim loại có tính khử mạnh A Cu B Mg C Fe D Al Đáp án B Câu 277 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Cho hỗn hợp Zn Fe vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 AgNO3, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp hai kim loại Hai kim loại A Fe, Cu B Cu, Ag C Zn, Ag D Fe, Ag Đáp án B Câu 278 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Hỗn hợp rắn X gồm Al, Fe2O3 Cu có số mol Hỗn hợp X tan hoàn toàn dung dịch A AgNO3 (dư) B HCl (dư) C NH3 (dư) D NaOH (dư) Đáp án B Câu 279 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Cho biết phản ứng xảy sau: 2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3 ; 2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2 Phát biểu là: A Tính khử Br– mạnh Fe2+ B Tính khử Cl- mạnh Br– C Tính oxi hóa Cl2 mạnh Fe3+ D Tính oxi hóa Br2 mạnh Cl2 Đáp án C Câu 280 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Tiến hành bốn thí nghiệm sau: - Thí nghiệm 1: Nhúng Fe vào dung dịch FeCl3 ; - Thí nghiệm 2: Nhúng Fe vào dung dịch CuSO4; - Thí nghiệm 3: Nhúng Cu vào dung dịch FeCl3 ; - Thí nghiệm 4: Cho Fe tiếp xúc với Cu nhúng vào dung dịch HCl Số trường hợp xuất ăn mòn điện hoá A B C D Đáp án C Câu 281 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Cho sơ đồ chuyển hóa: Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy 127 Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá K Cr O  H SO (loaõ ng)  Br KOH KOH(dö) 2 4 Fe   X  Y   Z  T H SO (loaõ ng) Biết chất Y, Z, T hợp chất crom Các chất X, Y, Z, T A Fe2(SO4)3, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3, KCrO2 B FeSO4, CrSO4, KCrO2, K2CrO4 C FeSO4, Cr2(SO4)3, KCrO2, K2CrO4 D FeSO4, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3, K2Cr2O7 Đáp án C Câu 282 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Để loại bỏ Al, Fe, CuO khỏi hỗn hợp gồm Ag, Al, Fe CuO, dùng lượng dư dung dịch sau đây? A Dung dịch Fe(NO3)3 B Dung dịch HCl C Dung dịch HNO3 D Dung dịch NaOH Đáp án B Câu 283 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Một mẫu khí thải sục vào dung dịch CuSO4, thấy xuất kết tủa màu đen Hiệntượng khí thải có A H2S B NO2 C CO2 D SO2 Đáp án A Câu 284 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Cơng thức hố học sắt(III) hiđroxit A Fe2O3 B Fe3O4 C Fe(OH)3 D Fe2(SO4)3 Đáp án C Câu 285 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Cho phương trình ion rút gọn sau : a) Cu2+ + Fe → Fe2+ + Cu b) Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+ c) Fe2+ + Mg → Mg2+ + Fe Nhận xét : A Tính khử của: Mg > Fe > Fe2+> Cu B Tính khử của: Mg > Fe2+> Cu > Fe C Tính oxi hóa của: Cu2+> Fe3+> Fe2+> Mg2+ D Tính oxi hóa của: Fe3+>Cu2+>Fe2+ >Mg2+ Đáp án D Câu 286 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Cho sơ đồ chuyển hóa:  dung dòch FeCl  O2 ,t   CO,t   Fe(NO3)3.Các chất Y T có Fe  X   Y   dung dịch Z  thể là: +(T) Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy 128 Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá A Fe3O4; NaNO3 B Fe; Cu(NO3)2 C Fe; AgNO3 D Fe2O3; HNO3 Đáp án C Câu 287 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Khi nung nóng (ở nhiệt độ cao) than cốc với CaO, CuO, FeO, PbO phản ứng xảy với: A CuO FeO B CuO, FeO, PbO C CaO CuO D CaO, CuO, FeO PbO Đáp án D Câu 288 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Phản ứng sau khơng ? A Fe3O4 + 4H2SO4 đặc, nóng → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O B 3FeO + 10HNO3→ 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O C 2FeCl3 + H2S → 2FeCl2 + 2HCl + S D 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 Đáp án A Câu 289 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Phản ứng sau không xẩy ra? A Cho FeCl3 vào dung dịch AgNO3 B Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng nguội C Cho Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl D Cho Mg vào dung dịch NaOH Đáp án D Câu 290 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Hỗn hợp kim loại Fe2O3 Cu tan hoàn toàn dung dịch sau đây? A NaOH B AgNO3 C FeCl3 D H2SO4 loãng Đáp án D Câu 291 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Phản ứng sau tạo hỗn hợp hai muối? A Cho Fe3O4 vào dung dịch HNO3 dư B Cho CrO3 vào dung dịch NaOH C Cho KHCO3 vào dung dịch NaOH (vừa đủ) D Cho Cr2O3 vào dung dịch HCl (lỗng, nóng) Đáp án D Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy 129 Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Câu 292 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Kim loại không tan dung dịch Fe2(SO4)3 là: A Mg B Sn C Ag D Ni Đáp án C Câu 293 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Thí nghiệm sau khơng xẩy phản ứng? A Cho MgCl2 cho vào dung dịch Na2CO3 B Cho FeCO3 vào dung dịch NaOH C Cho Cr vào dung dịch HCl đậm đặc D Cho Cr(OH)3 vào dung dịch NaOH Đáp án B Câu 294 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Phát biểu sau không đúng? A Nguyên tắc sản xuất gang dùng CO khử từ từ oxit sắt thành sắt B Gang xám chứa nhiều cacbon tự so với gang trắng C Các oxit crom oxit lưỡng tính D Dung dịch muối Cu2+ có màu xanh Đáp án C Câu 295 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Tiến hành thí nghiệm sau: (1) Cho Zn vào dung dịch AgNO3 (2) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 (3) Cho Na vào dung dịch CuSO4 (4) Dẫn khí CO (dư) qua bột CuO nóng Các thí nghiệm có tạo thành kim loại A (1) (2) B (1) (4) C (3) (4) D (2) (3) Đáp án B Câu 296 Phương trình hóa học sau sai? A Cu + 2FeCl3  CuCl2 + 2FeCl2 B Cu + 2HCl CuCl2 + H2 C Fe + CuCl2  FeCl2 + Cu D Cu + 2AgNO3  Cu(NO3)2 + 2Ag Đáp án B Câu 297: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018): Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Cu dư vào dung dịch Fe(NO3 )3 (b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaOH Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy 130 Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá (c) Cho Na2 CO3 dư vào dung dịch Ca(HCO3 )2 (d) Cho bột Fe (dư) vào dung dịch FeCl3 (e) Sục khí NO2 (dư) vào dung dịch NaOH (f) Cho mol Fe(NO )2 vào dung dịch chứa 0,38 mol HNO3 (NO sản phẩm khử nhất) Số thí nghiệm cuối lại dung dịch chứa muối tan là: A B C D Đáp án A Câu 298 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Hợp chất mà sắt vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử A Fe(OH)3 B Fe2O3 C FeCl2 D FeCl3 Đáp án C Câu 299 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Các oxit crom: (a) Cr2O3, (b) CrO, (c)CrO3 Sắp xếp theo thứ tự oxit axit, oxit bazơ, oxit lưỡng tính A b, a, c B c, b, a C c, a, b D a, b, c Đáp án B Câu 300 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp oxit CuO, Fe2O3, MgO nung nhiệt độ cao Sau phản ứng hồn tồn hỗn hợp rắn lại A Cu, FeO, MgO B Cu, Fe, Mg C CuO, Fe, MgO D Cu, Fe, MgO Đáp án D Câu 301 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Phát biểu sau sai? A Hợp kim liti – nhóm siêu nhẹ, dùng kĩ thuật hàng không B Sắt có hemoglobin (huyết cầu tố) máu C Phèn chua dùng để làm nước đục D Trong tự nhiên, kim loại kiềm tồn dạng đơn chất Đáp án D Câu 302 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Trong phòng thí nghiệm, người ta tiến hành thí nghiệm kim loại Cu với HNO3 đặc Biện pháp xử lí tốt để khí tạo thành ngồi gây nhiễm mơi trường A Nút ống nghiệm tẩm cồn B Nút ống nghiệm khô C Nút ống nghiệm tẩm nước Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy 131 Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá D Nút ống nghiệm tẩm dung dịch Ca(OH)2 Đáp án D Câu 303 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Cho chất sau: NaOH, NH3, H2S, Cu, Fe, KI, AgNO3, KMnO4/H2SO4 Số chất phản ứng với dung dịch FeCl3 (điều kiện thích hợp) là: A B C D Đáp án D Câu 304 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Cho phản ứng: (1) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (2) 2NaOH + (NH4)2SO4 → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O (3) BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl (4) 2NH3 + 2H2O + FeSO4 → Fe(OH)2 + (NH4)2SO4 (5) NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O Số phản ứng thuộc loại phản ứng axit - bazơ A B C D Đáp án A Câu 305 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Oxit sau oxit axit? A CaO B Cr2O3 C Na2O D CrO3 Đáp án D Câu 306 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Quặng manhetit dùng để điều chế kim loại nào: A Sắt B Đồng C Chì D Nhơm Đáp án A Câu 307 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Kim loại sau không tác dụng với dung dịch FeCl3 là: A Al B Ag C Zn D Mg Đáp án B Câu 308 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Cho phát biểu sau: (a) K2CrO4 có màu da cam, chất oxi hóa mạnh (b) Kim loại Al Cr tan dung dịch kiềm đặc (c) Kim loại Cr có độ cứng cao tất kim loại (d) Cr2O3 dùng để tạo màu lục cho đồ sứ, đồ thủy tinh (e) Ở trạng thái kim loại crom có electron độc thân Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy 132 Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá (f) CrO3 oxit axit, chất oxi mạnh, bốc cháy tiếp xúc với lưu huỳnh, photpho,… Số phát biểu A B C D Đáp án C Câu 309: (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018): Kim loại sau tác dụng với dung dịch FeCl3 tạo thành Fe A Ag B Cu C Na D Zn Đáp án D Câu 310 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Cho thí nghiệm sau: (a) Đốt Cu ngồi khơng khí (b) Nhúng Mg vào dung dịch FeCl2 (c) Nhúng Fe vào dung dịch hỗn hợp CuCl2 HCl (d) Nhúng Al vào dung dịch H2SO4 loãng có pha thêm vài giọt CuSO4 Tổng số thí nghiệm có xảy q trình ăn mòn hóa học là? A B C D Đáp án D Câu 311 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Cho hỗn hợp gồm Fe(NO3)2, CuO ZnO vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư) thu dung dịch Y Cho dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào Y thu kết tủa A Fe(OH)2, BaSO4 Zn(OH)2 B Fe(OH)2, BaSO4 Cu(OH)2 C Fe(OH)2, Cu(OH)2 Zn(OH)2 D Fe(OH)3, BaSO4 Cu(OH)2 Đáp án D Câu 312 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018)Có mẫu chất rắn nhuộm đồng màu: Fe; FeO; Fe2O3 Dung dịch sau dùng để nhận biết đồng thời chất này? A HCl B H2SO4 đặc C HNO3 loãng D CuSO4 loãng Đáp án A Định hướng tư giải Khi dùng thuốc thử HCl ta thấy tượng: - Fe: Có sủi bọt khí khơng màu Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy 133 Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá - FeO: Thu dung dịch màu trắng xanh - Fe2O3: Thu dung dịch màu nâu đỏ Câu 313 (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 2018) Cho thí nghiệm sau: (a) Cho a mol bột Fe vào dung dịch chứa a mol AgNO3 a mol Fe(NO3)3 (b) Cho dung dịch chứa a mol K2Cr2O7 vào dung dịch chứa a mol NaOH (c) Cho dung dịch chứa a mol NaHSO4 vào dung dịch chứa a mol BaCl2 (d) Cho dung dịch chứa a mol KOH vào dung dịch chứa a mol NaH2PO4 (e) Cho a mol khí CO2 vào dung dịch chứa 1,5a mol KOH (f) Cho dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa 2a mol KAlO2 (g) Cho a mol Fe(OH)2 vào dung dịch chứa a mol H2SO4 loãng (h) Cho a mol Na2O vào dung dịch chứa a mol BaCl2 a mol NaHCO3 Số thí nghiệm thu dung dịch chứa hai chất tan sau phản ứng xảy hoàn toàn A B C D Đáp án A Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy 134 ... phản ứng hóa học? A Cho kim loại Fe vào dung dịch Fe2 SO4 3 B Cho kim loại Mg vào dung dịch HNO3 C Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO4 D Cho kim loại Ag vào dung dịch Câu 37: (Đề nâng cao thầy... Cho kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch CuSO4; (2) Cho kim loại Al nguyên chất vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội; (3) Cho miếng kim loại Na vào dung dịch CuSO4; (4) Cho kim loại Ni nguyên chất vào... H2SO4 loãng; Y kim loại tác dụng với dung dịch Fe(NO3)3 Hai kim loại X, Y A Cu, Fe B Mg, Ag C Fe, Cu D Ag, Mg Câu 113: (THPT Tân Yên Số - Bắc Giang - Lần năm 2018)Trong kim loại có kim loại khử Fe3+
- Xem thêm -

Xem thêm: 313 câu lý thuyết sắt và một số kim loại quan trọng (có lời giải chi tiết), 313 câu lý thuyết sắt và một số kim loại quan trọng (có lời giải chi tiết)

Từ khóa liên quan