ĐỀ THI THỬ SINH HỌC THPTQG

19 65 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2019, 19:57

ĐỀ THI THỬ THPT QG CHINH PHỤC ĐIỂM – 10 MƠN SINH NĂM 2019 ĐỀ SỐ (Có lời giải chi tiết) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Phát biểu di truyền y học khơng xác? A Một số bệnh di truyền có phương pháp điều trị dứt điểm B Có thể dự đốn khả xuất tật bệnh di truyền gia đình mang đột biến C Nhiều tật bệnh di truyền dị tật bẩm sinh liên quan đến đột biến NST đột biến gen D Bằng phương pháp kĩ thuật đại chuẩn đốn sớm xác bệnh di truyền chí từ giai đoạn bào thai Câu 2: Ví dụ sau minh họa mối quan hệ hỗ trợ loài? A Bồ nông xếp thành hàng kiếm ăn bắt nhiều cá bồ nông kiếm ăn riêng rẽ B Các hươu đực tranh giành mùa sinh sản C Cá ép sống bám cá lớn D Cây phong lan bám thân gỗ rừng Câu 3: Khi nói vai trò cách li địa lí q trình hình thành lồi mới, có phát biểu sau khơng đúng? (1) Cách li địa lí trở ngại mặt địa lí sơng, núi, biển ngăn cản cá thể quần thể loài gặp gỡ giao phối với (2) Cách li địa lí thời gian dài dẫn đến cách li sinh sản hình thành lồi (3) Cách li địa lí góp phần trì khác biệt tần số alen thành phần kiểu gen quần thể tạo nhân tố tiến hóa (4) Cách li địa lí xảy lồi có khả di cư, phát tán lồi di cư A B C D Câu 4: Các nhân tố làm thay đổi tần số alen nhanh xem nhân tố gây nên tiến hóa mạnh sinh giới? A Các yếu tố ngẫu nhiên, di nhập gen, đột biến B Chọn lọc tự nhiên, yếu tố ngẫu nhiên, di nhập gen C Chọn lọc tự nhiên, di nhập gen, đột biến D Chọn lọc tự nhiên, yếu tố ngẫu nhiên, giao phối khơng ngẫu nhiên Câu 5: Khi nói chọn lọc tự nhiên theo quan niệm đại, phát biểu sau đúng? A Chọn lọc tự nhiên không đào thải hết alen trội gây chết khỏi quần thể B Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen, từ làm thay đổi tần số alen quần thể C Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen quần thể vi khuẩn chậm so với quần thể sinh vật lưỡng bội Trang D Chọn lọc chống lại alen lặn làm thay đổi tần số alen chậm so với chọn lọc chống lại alen trội Câu 6: Động vật có vú xuất A kỉ Silua B kỉ Tam điệp C kỉ Jura D kỉ Đệ tam Câu 7: Ví dụ sau phản ánh tiến hóa phân li? A tay người cánh dơi B cánh dơi cánh ong mật C tay người vây cá D cánh dơi cánh bướm Câu 8: Phát biểu sau nói q trình hình thành lồi mới? A Phần lớn lồi thực vật có hoa dương xỉ hình thành đường cách li sinh thái B Hình thành lồi đường cách li sinh thái đường lai xa đa bội hóa thường diễn khu phân bố C Ở thực vật, cá thể xem lồi hình thành cách lai hai lồi khác đa bội hóa D Hình thành lồi thực vật diễn đường cách li địa lí, cách li tập tính, cách li sinh thái Câu 9: Khi nói thành phần hữu sinh hệ sinh thái, phát biểu sau đúng? A Nấm hoại sinh số nhóm sinh vật có khả phân giải chất hữu thành chất vô B Sinh vật sản xuất bao gồm thực vật, tảo tất loài vi khuẩn C Sinh vật kí sinh hoại sinh coi sinh vật phân giải D Sinh vật tiêu thụ bậc thuộc bậc dinh dưỡng cấp Câu 10: Khi nói bệnh, tật di truyền, phát biểu sau đúng? A Nguyên nhân gây bệnh Đao mẹ sinh tuổi sau 35 B Có thể sử dụng phương pháp tế bào học để phát bệnh sau: Đao, Tơcnơ, Patau, mèo kêu, ung thư máu, túm lông tai, bạch tạng C Bệnh phenylketo niệu chữa trị cách ăn kiêng hợp lý D Bệnh mù màu gặp nam, không gặp nữ Câu 11: Khẳng định sau xác? A Trên nhiễm sắc thể, gen nằm xa tần số hốn vị gen bé B Số nhóm gen liên kết số nhiễm sắc thể đơn lồi C Một gen tế bào chất có nhiều hai alen D Tính trang số lượng thường nhiều gen quy định chịu ảnh hưởng điều kiện MT Câu 12: Giả sử lưới thức ăn có sơ đồ sau Phát biểu sai loại thức ăn này? Trang A Sinh vật có bậc dinh dưỡng cấp là: Bọ rùa, châu chấu, gà rừng, dê, nấm B Ếch nhái tham gia vào chuỗi thức ăn C Nếu diều hâu bị có lồi hưởng lợi D Dê tham gia vào chuỗi thức ăn Câu 13: Cơ chế trì huyết áp diễn theo trật tự nào? A Huyết áp bình thường → Thụ thể áp lực mạch máu → Trung khu điều hoà tim mạch hành não → Tim giảm nhịp giảm lực co bóp, mạch máu dãn → Huyết áp tăng cao → Thụ thể áp lực mạch máu B Huyết áp tăng cao → Trung khu điều hoà tim mạch hành não → Thụ thể áp lực mạch máu → Tim giảm nhịp giảm lực co bóp, mạch máu dãn → Huyết áp bình thường → Thụ thể áp lực mạch máu C Huyết áp tăng cao → Thụ thể áp lực mạch máu → Trung khu điều hoà tim mạch hành não → Tim giảm nhịp giảm lực co bóp, mạch máu dãn → Huyết áp bình thường → Thụ thể áp lực mạch máu D Huyết áp tăng cao → Thụ thể áp lực mạch máu → Trung khu điều hoà tim mạch hành não →Thụ thể áp lực mạch máu → Tim giảm nhịp giảm lực co bóp, mạch máu dãn → Huyết áp bình thường Câu 14: Vai trò sau khơng phụ thuộc q trình quang hợp? A Tổng hợp chất hữu bổ sung cho hoạt động sống sinh vật dị dưỡng B Biến đổi quang thành hố tích luỹ hợp chất hữu C Biến đổi hợp chất hữu thành nguồn lượng cung cấp cho hoạt động trái đất D Làm bầu khí Câu 15: Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào →Tôm→ Cá rơ→ Chim bói cá Khi nói chuỗi thức ăn này, có phát biểu sau đúng? (1) Quan hệ sinh thái tất loài chuỗi thức ăn quan hệ cạnh tranh (2) Quan hệ dinh dưỡng cá rô chim bói cá dẫn đến tượng khống chế sinh học (3) Tơm, cá rơ chim bói cá thuộc bậc dinh dưỡng khác (4) Sự tăng, giảm số lượng tôm ảnh hưởng đến tăng, giảm số lượng cá rô A B C D Câu 16: Ở gà, gen quy định màu sắc lông nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X có hai alen: alen A quy định lơng vằn trội hồn tồn so với alen a quy định lông đen Cho gà trống lông vằn chủng giao phối với gà mái lông đen thu F1 Cho F1 giao phối với thu F2 Khi nói kiểu hình F2, theo lí thuyết, kết luận sau không đúng? A Tất gà lông đen gà mái B Gà trống lơng vằn gà mái lơng vằn có số lượng Trang C Gà mái lông vằn gà mái lơng đen có tỉ lệ D Gà trống lơng vằn có tỉ lệ gấp đơi gà mái lơng đen Câu 17: Trong q trình quang hợp thực vật, tia sáng tím kích thích: A Sự tổng hợp cacbohiđrat B Sự tổng hợp lipit C Sự tổng hợp ADN D Sự tổng hợp prôtêin Câu 18: Ở lồi vật ni, gen A nằm NST thường quy định lơng dài trội hồn tồn so vớ a quy định lông ngắn Ở trại nhân giống, người ta nhập 15 đực lông dài 50 lông ngắn Cho cá thể giao phối tự với sinh F1 có 50% cá thể lơng ngắn Các cá thể F1 giao phối tự dược F2 Biết không xảy đột biến Lấy ngẫu nhiên hai cá thể có kiểu hình trội F2, xác suất để thu cá thể dị hợp bao nhiêu? A 55/64 B 48/49 C 39/64 D 25/49 Câu 19: Các gen tiền ung thư chuyển thành gen ung thư, dẫn đến phát sinh ung thư Nguyên nhân sau phù hợp để giải thích cho xuất “trái bom hẹn tiềm ẩn” tế bào sinh vật nhân thực? A Các gen tiền ung thư bình thường có vai trò giúp điều hòa phân chia tế bào B Các gen tiền ung thư dạng biến thể gen bình thường C Các tế bào tạo gen tiền ung thư tuổi thể tăng lên D Các gen tiền ung thư bắt nguồn từ lây nhiễm virus Câu 20: Giả sử alen trội trội hoàn toàn Phép lai sau cho đời kiểu hình ln có kiểu gen khác nhau? A AA × Aa B Aa × Aa C AA × aa D Aa × aa Câu 21: Ý sau không nói hệ rễ cạn thích nghi với chức hấp thụ nước ion khoáng? A Rễ sinh trưởng nhanh chiều sâu để kéo dài B Rễ phân nhánh để lan rộng C Tế bào lông hút to dần để tăng diện tích hấp thụ D Rễ hình thành nên số lượng khổng lồ tế bào lông hút Câu 22: Khi nói opêron Lac vi khuần E coli có phát biểu sau sai? (1) Gen điều hòa (R) nằm thành phần opêron Lac (2) Vùng vận hành (O) nơi ARN pôlimeraza bám vào khởi đầu phiên mã (3) Khi môi trường khơng có lactơzơ gen điều hòa (R) khơng phiên mã (4) Vì thuộc operon nên gen cấu trúc A, Z Y có số lần phiên mã số lần tái (5) Các gen cấu trúc A, Y, Z ln có số lần nhân đôi A B C D Câu 23: Khi nói q trình nhân đơi ADN Trong đặc điểm sau, có đặc điểm có q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân thực nhân sơ Trang (1) Nuclêôtit tổng hợp gắn vào đầu 3’ chuỗi polinuclêôtit (2) Diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo tồn (3) Trên phân tử ADN có nhiều điểm khởi đầu tái (4) Một mạch tổng hợp gián đoạn, mạch tổng hợp liên tục A B C D Câu 24: Biện pháp bảo quản nông phẩm sau không phù hợp? A Ức chế hô hấp nông phẩm không B Bảo quản khô C Bảo quản lạnh D Bảo quản mơi trường khí biến đổi Câu 25: Ở ruồi giấm, có tế bào thể có kiểu gen AaBbXdXd trải qua giảm phân bình thường tạo giao tử Theo lí thuyết, tỉ lệ có tỉ lệ đúng? (1) : A (2) 100% (3) : : : (4) 3: B C D Câu 26: Để xác định tính trạng gen nhân hay gen tế bào chất quy định người ta dùng phép lai sau đây? A Lai phân tích B Lai xa C lai khác dòng D Lai thuận nghịch Câu 27: Bào quan thực chức hơ hấp là: A Lạp thể B Ti thể C Không bào D Mạng lưới nội chất Câu 28: Đặc điểm sau đột biến thay cặp nucleotit? A Dễ xảy so với dạng đột biến gen khác B Có nhiều thể đột biến so với dạng đột biến gen khác C Chỉ làm thay đổi thành phần nucleotit ba D Thường gây hậu nghiêm trọng so với dạng đột biến gen khác Câu 29: Có phát biểu sau khơng thí nghiệm q trình hơ hấp thực vật sau đây? (1) Thí nghiệm A nhằm phát hút O2, thí nghiệm B dùng để phát thải CO2, thí nghiệm C để chứng có gia tăng nhiệt độ q trình hơ hấp Trang (2) Trong thí nghiệm A, dung dịch KOH hấp thu CO2 từ q trình hơ hấp hạt (3) Trong thí nghiệm A, hai dung dịch nước vơi hai bên lọ chứa hạt nảy mầm bị vẩn đục (4) Trong thí nghiệm B, vơi xút có vai trò hấp thu CO2 giọt nước màu bị đầy xa hạt nảy mầm (5) Trong thí nghiệm C, mùn cưa giảm bớt tác động nhiệt độ mơi trường dẫn tới sai lệch kết thí nghiệm A B Câu 30: Alen B có 300A có C D AT  Alen B bị đột biến thay cặp A - T cặp G – X trở GX thành alen b Tổng số liên kết hiđrô alen b A 4202 B 4200 C 4199 D 4201 Câu 31: Phát biểu sau nói cơng nghệ tế bào thực vật? A Bằng phương pháp nuôi cấy mô thực vật tạo giống trồng có kiểu gen đồng B Nuôi cấy mô thực vật giúp nhân nhanh giống trồng quý C Nuôi cấy hạt phấn, nỗn chưa thụ tinh gây lưỡng bội hóa tạo dòng đồng hợp tất gen D Khi dung hợp hai tế bào trần hai loài thực vật tạo giống có kiểu gen đồng hợp hai lồi Câu 32: Quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen sau trạng thái cân di truyền? A 0,6AA : 0,4aa B 100%Aa C 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa D 0,1AA : 0,4Aa : 0,5aa Câu 33: Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định thoa vàng; alen B quy định tròn trội hồn toàn so với alen b quy định dài Cho hoa đỏ, tròn (P) tự thụ phấn, thu gồm loại kiểu hình, số hoa vàng, tròn chủng chiếm 4% Biết khơng xảy đột biến xảy hốn vị gen trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Theo lí thuyết, phát biểu sau sai? (I) có 59% số hoa đỏ, tròn (II) có 10 loại kiểu gen (III) có 8% số đồng hợp tử cặp gen (IV) có 16% số hoa vàng, tròn Số câu khơng là: A B C D Câu 34: Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát (P) quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,5 AA : 0,4 Aa : 0,1 aa Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Nếu quần thể giao phấn ngẫu nhiên thành phần kiểu gen F1 là: 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa (2) Nếu cho tất hoa đỏ P giao phấn ngẫu nhiên thu F1 có 91% số hoa đỏ Trang (3) Nếu cho tất hoa đỏ P tự thụ phấn thu F1 có 1/9 số hoa trắng (4) Nếu quần thể tự thụ phấn thành phần kiểu gen F1 là: 0,6 AA : 0,2 Aa : 0,2 aa A B C D Câu 35: Khi cho chuột lông xám nâu giao phối với chuột lông trắng (mang kiểu gen đồng hợp lặn) 48 lông xám nâu, 99 lông trắng 51 lông đen Cho chuột lông đen lông trắng chủng giao phối với tồn chuột lơng xám nâu Cho chuột tiếp tục giao phối với Biết không xảy đột biến Tính theo lí thuyết, có phát biểu đúng? (I) Tỉ lệ phân li kiểu hình lơng xám nâu : lơng đen : lơng trắng (II) Ở có loại kiểu gen quy định kiểu hình lơng trắng (III) có 56,25% số chuột lơng xám nâu (IV) Trong tổng số chuột lông đen , số chuột lông đen chủng chiếm tỉ lệ 6,25% A B C D Câu 36: Cho sơ đồ phả hệ sau: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định Biết không xảy đột biến tất cá thể phả hệ Trong phát biểu sau, có phát biểu đúng? (1) Có 18 người phả hệ xác định xác kiểu gen (2) Có 13 người phả hệ có kiểu gen đồng hợp tử (3) Tất người bị bệnh phả hệ có kiểu gen đồng hợp tử (4) Những người không bị bệnh phả hệ không mang alen gây bệnh A B C D Câu 37: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường Alen D quy điṇ h mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy điṇ h mắt trắng; gen nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Cho ruồi đực ruồi (P) có thân xám, cánh dài, mắt đỏ giao phối với nhau, thu F1 có 5% ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? Trang (1) F1 có 35% ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ (2) F1 có 10% ruồi thân đen, cánh cụt, mắt đỏ (3) F1 có 46,25% ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ (4) F1 có 1,25% ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ A B C D Câu 38: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Hai cặp gen phân li độc lập Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Ở loài có tối đa loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ (2) Cho thân cao, hoa trắng tự thụ phấn, thu đời có số thân cao, hoa trắng chiếm 75% (3) Cho thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu đời có loại kiểu hình số thân cao, hoa trắng đời chiếm 18,75% (4) Cho thân cao, hoa đỏ giao phấn với có kiểu gen đồng hợp tử lặn, thu đời có loại kiểu hình A B C D Câu 39: Ở người, kiểu gen HH qui định bệnh hói đầu, hh qui định khơng hói đầu, kiểu gen Hh qui định hói đầu nam khơng hói đầu nữ Ở quần thể đạt trạng thái cân tính trạng này, tổng số người bị bệnh hói đầu, tỉ lệ người có kiểu gen đồng hợp 0,1 Có phát biểu sau đúng? (1) Những người có kiểu gen đồng hợp quần thể có tỉ lệ 0,84 (2) Tỉ lệ người nam bị bệnh hói đầu cao gấp 18 lần tỉ lệ người nữ bị hói đầu quần thể (3) Trong số người nữ, tỉ lệ người mắc bệnh hói đầu 10% (4) Nếu người đàn ơng hói đầu kết với người phụ nữ khơng bị bệnh hói đầu quần thể xác suất họ sinh đứa trai mắc bệnh hói đầu 119/418 A B C D Câu 40: Cho (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm 51% thân cao, hoa đỏ; 24% thân cao, hoa trắng; 24% thân thấp, hoa đỏ; 1% thân thấp, hoa trắng Cho biết gen quy định tính trạng, khơng xảy đột biến xảy hốn vị gen trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) F1 có 1% số thân cao, hoa đỏ chủng (2) F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ (3) Trong tổng số thân cao, hoa đỏ F1, có 2/3 số dị hợp tử cặp gen (4) Lấy ngẫu nhiên thân thấp, hoa đỏ F1, xác suất lấy chủng 2/3 A B C D Trang MA TRẬN MÔN SINH HỌC Tổng số câu Mức độ câu hỏi Lớp Nội dung chương Cơ chế di truyền biến dị Quy luật di truyền Nhận biết Thông hiểu 28 22, 23, 30 (3) 11 Di truyền học quần thể Lớp 12 (82,5%) Di truyền học người Ứng dụng di truyền vào chọn giống Tiến Hóa 20, 26 (2) 16, 18, 25, 33, 35, 37, 38, 40 (8) 11 32 34, 39 36 31 3, 4, 5, 6, (5) Chuyển hóa vât chất 14, 17, 27 (3) lượng Vận dụng cao 1, 10, 19 (3) Sinh Thái Lớp 11 (17,5%) Vận dụng 2, (2) 12, 15 (2) 13, 21, 24 (3) 29 12 (30%) 14 (35%) 40 Cảm ứng Sinh trưởng phát triển Sinh sản Giới thiệu giới sống Lớp 10 Sinh học tế bào Sinh học vi sinh vật Tổng 14 (35%) ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI + Mức độ đề thi: Dễ + Nhận xét đề thi: Nhìn chung đề thi kiến thức nằm lớp 11, 12 với mức độ câu hỏi dễ Các câu hỏi vậ dụng khơng q khó số lượng Trang Đáp án 1-A 2-A 3-A 4-B 5-D 6-B 7-A 8-B 9-A 10-C 11-C 12-C 13-C 14-C 15-A 16-B 17-D 18-B 19-A 20-A 21-C 22-A 23-D 24-A 25-D 26-D 27-B 28-D 29-D 30-D 31-B 32-C 33-A 34-B 35-A 36-B 37-B 38-A 39-A 40-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A Hiện chưa có biện phát chữa trị dứt điểm bệnh di truyền mà hầu hết nguyên nhân gây bệnh đột biến gen đột biến NST Câu 2: Đáp án A A- hỗ trợ loài B- cạnh tranh loài C- quan hệ hội sinh D- quan hệ hội sinh Câu 3: Đáp án A (1) Đúng (2) Sai CLĐL chưa dẫn đến CLSS Ví dụ: Người châu Mỹ châu Á có CLĐL không bị CLSS (3) Đúng (4) Câu lưu ý THƯỜNG xảy với lồi có khả phát tán có nghĩa CĨ THỂ xảy với lồi có khả phát tán Chú ý: Nội dung mâu thuẫn nâng cao Nên làm theo đề thi hỏi Câu 4: Đáp án B Đột biến làm thay đổi tần số chậm nên có đb tụi loại Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen Câu 5: Đáp án D A Sai Vì CLTN CÓ THỂ đào thải hết alen trội gây chết khỏi quần thể B Sai Vì CLTN tác động trực tiếp lên KIỂU HÌNH (Chim sâu bắt sâu dựa vào màu sâu kiểu gen sâu→ chứng tỏ tác động trực tiếp lên KH) C Sai Vì CLTN làm thay đổi tần số alen quần thể vi khuẩn NHANH so với quần thể sinh vật lưỡng bội D Đúng Câu 6: Đáp án B Câu 7: Đáp án A Cơ quan tương đồng thể tiến hóa phân li Mà tay người cánh dơi hai quan tương đồng Trang 10 Câu 8: Đáp án B Phương án A sai phần lớn lồi thực vật có hoa dương xỉ hình thành đường lai xa đa bội hóa Phương án C sai cá thể khơng xem lồi mới, lồi xuất có quần thể Phương án D sai hình thành lồi thực vật khơng thể diễn đường cách li tập tính, hình thức gặp động vật Phương án B hình thành lồi đường cách li sinh thái đường lai xa đa bội hóa thường diễn khu phân bố Câu 9: Đáp án A A- B- sai, sinh vật sản xuất bao gồm thực vật, tảo số loài vi khuẩn (chỉ số loài vk) C- sai, sinh vật kí sinh khơng coi sinh vật phân giải D- sai, sinh vật tiêu thụ bậc thuộc bậc dinh dưỡng cấp Câu 10: Đáp án C A Sai 35 tuổi tỉ lệ sinh bị Đao cao nguyên nhân B Sai PP tế bào dùng để phát bệnh có nguyên nhân đột biến gen đột biến NST C Đúng D Sai gặp hai giới Câu 11: Đáp án C Gen xa → lực liên kết yếu → dễ xảy đột biến → tần số cao Số nhóm gen liên kêt số nhiễm sắc thể đơn bội loài (cái đọc cho kĩ khơng tức chết nhé) Tính trang số lượng thường nhiều gen quy định chịu ảnh hưởng điều kiện MT nhiều Câu 12: Đáp án C A bọ rùa, châu chấu, gà rừng, dê, nấm ăn sinh vật sản xuất nên có bậc dinh dưỡng cấp B ếch nhái tham gia vào chuỗi thức ăn (1) Cây cỏ →Bọ rùa → Ếch nhái → Diều hâu → vi khuẩn (2) Cây cỏ →Bọ rùa → Ếch nhái → Rắn → Diều hâu → vi khuẩn (3)Cây cỏ →Châu chấu → Ếch nhái → Diều hâu → vi khuẩn (4) Cây cỏ →Châu chấu → Ếch nhái → Diều hâu → vi khuẩn C sai, diều hâu có ếch nhái, rắn, gà rừng cáo hưởng lợi D đúng, dê tham gia vào chuỗi thức ăn Cây cỏ →Dê → Hổ → Vi khuẩn Câu 13: Đáp án C Trang 11 Khi huyết áp tăng tác động lên thụ thể áp lực mạch máu hình thành xung thần kinh truyền theo dây hướng tâm trung khu điều hòa tim mạch hành não Trung khu điều hòa tim mạch hành não gửi tín hiệu thần kinh theo dây li tâm tới tim mạch máu làm tim mạch co bóp chậm yếu, mạch giãn huyết áp trở lại bình thường Khi huyết áp giảm thấp, chế điều hòa diễn tương tự ngược lại tín hiệu thần kinh điều hồ làm cho tim mạch máu co bóp nhanh mạnh để huyết áp trở lại bình thường Câu 14: Đáp án C Quang hợp có vai trò sau: Sản phẩm quang hợp nguồn chất hữu làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng nguồn nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu Quang chuyển hóa thành hóa nguồn lượng trì hoạt động sống sinh giới Câu 15: Đáp án A Xét phát biểu (1) sai, mối quan hệ vật ăn thịt – mồi (2) đúng, mối quan hệ vật ăn thịt – mồi dẫn đến tượng khống chế sinh học (3) đúng, bậc dinh dưỡng tôm, cá rô chim bói cá 2,3,4 (4) đúng, tơm thức ăn cá rô Câu 16: Đáp án B Ở gà XY gà mái, XX gà trống Ta có Pt/c : XAXA × XaY → F1 : XAXa : XAY Cho F1 × F1 : XAXa × XAY → 1XAXA : 1XAXa : 1XAY :1XaY → A đúng, B sai, C,D Câu 17: Đáp án D Các tia sáng có độ dài bước sóng khác ảnh hưởng không giống đến cường độ quang hợp: Các tia sáng xanh kích thích tổng hợp acid amine, protein Các tia sáng đỏ kích thích hình thành carbohydrate Câu 18: Đáp án B Ta thấy F1 có 50 lơng ngắn (aa) Trang 12 P có KG aa → để thu lơng ngắn (aa) F1 15 đực lơng dài phải có KG Aa (Hoặc gọi x số AA y số Aa F1 có aa = y/2 = 1/2 → y = 1) Vậy KG F1 là: 1/2 Aa : 1/2 aa Ta tính dc tần số alen A a 0,75 0,25 → Đồng hợp trội AA = p2 = 1/16 → Dị hợp Aa = 2pq = 6/16 → Đồng hợp lặn aa = q2 = 1/16 Vậy xác suất có cá thể Aa = - (1/7)2 = 48/49 Câu 19: Đáp án A Câu 20: Đáp án A Câu 21: Đáp án C Các tế bào lơng hút khơng tăng dần kích thước mà rễ tăng số lượng lông hút để tăng diện tích hấp thụ Câu 22: Đáp án A (1) Gen điều hòa khơng thuộc operon (2) Vùng khởi động (P) nơi ARN pôlimeraza bám vào khởi đầu phiên mã (3) Gen điều hòa phiên mã MT co Lactose không (4) Số lần phiên mã số lần nhân đôi không phụ thuộc lẫn Nhân tế bào phân chia, phiên mã thực theo nhu cầu lượng tế bào Trang 13 Câu 23: Đáp án D Sinh vật nhân sơ có điểm tái bản, sinh vật nhân thực có nhiều điểm tái Cả SVNT SVNS ADN nhân đôi, mạch ADN gián đoạn Chú ý: Phân biệt nhân đôi chạc chữ Y nhân đơi tồn ADN Câu 24: Đáp án A Mất nước → ức chế hô hấp Lạnh → giảm cường độ hộ hấp Trong môi trường khí biến đổi (bơm CO2 vào) → ức chế hơ hấp Câu 25: Đáp án D Ruồi giấm có NST XX ruồi Số loại KG tối đa thể TH1: tế bào giảm phân theo cách khác →1 : : : TH2: tế bào giảm phân theo cách, tb lại theo cách khác → 1:1 TH3: tế bào giảm phân theo cách, tb lại theo cách khác → 3:1 TH4: tế bào giảm phân theo cách → 100% Câu 26: Đáp án D A sai, phép lai phân tích dùng để xác định kiểu gen đồng trội, dị hợp hay đồng lặn B sai, lai xa phép lai loài khác thường dùng kết hợp với đa bội hóa để tạo lồi C sai, lai khác dòng đơn hay khác dòng kép nhằm tạo ưu lai cao cho đời D đúng, lai thuận nghịch, tính trạng gen TBC quy định cho kết khác nhau, lai thường mang tính trạng mẹ Câu 27: Đáp án B Ti thể có cấu trúc đặc biệt phù hợp với vai trò hơ hấp Được cấu tạo gồm lớp màng, màng gấp nếp tạo thành mào có chứa nhiều enzim hô hấp Lạp thể bào quan thực q trình quang hợp Khơng bào thực vật chứa nhiều chất hữu khác nhau, sắc tố… Mạng lưới nội chất gồm loại lưới nội chất trơn (tổng hợp lipid) lưới nội chất hạt (tổng hợp protein) Câu 28: Đáp án D Đột biến gen dạng thay cặp nucleotit thường gây hậu nghiêm trọng với đột biến gen dạng thêm hay cặp nucleotit Vì ĐB dạng thay cặp nucleotit làm thay đổi thành phần nucleotit ba → làm biến đổi chức protein khơng ảnh hưởng chức protein Mặt khác, ĐB gen dạng thêm nucleotit chắn làm thay đổi chức protein Câu 29: Đáp án D (1) Sai A để chứng minh cho thải CO2, B chứng minh cho hút O2 Trang 14 (2) Sai dung dịch KOH hấp thu CO2 có khơng khí dẫn vào (3) Sai dựa vào bơm hút, mà khí theo chiều từ trái sang phải, CO2 khơng khí bị hấp thụ hết nhờ KOH Suy bình nước vơi bên phải làm nước vẩn đục CO2 hạt thải hơ hấp (4) Sai CO2 bị vơi xút hấp thụ hết, nên giọt nước màu dịch chuyển vào phía chứng tỏ áp suất giảm Chứng tỏ hạt hô hấp sử dụng O2 (5) Đúng Câu 30: Đáp án D - Gen B: %A + %T = 1/5 = 20% → % A  %T  10%  A  300  %G  % X  40%  G  1200 → H = 2A + 3G = 4200 - Gen B bị đột biến thay cặp A – T cặp G – X thành gen b, gen b gen B liên kết hiđrô → gen b có H = 4200 + = 4201 Câu 31: Đáp án B - Phương án A sai, phương pháp ni cấy mơ thực vật tạo có kiểu gen đồng giống với mẹ cho mô nuôi cấy ban đầu → không tạo giống trồng - Phương án B đúng, ưu điểm phương pháp nuôi cấy mô tạo có kiểu gen đồng nhân nhanh giống trồng quý - Phương án C sai, ni cấy hạt phấn, nỗn chưa thụ tinh gây lưỡng bội hóa tạo nhiều dòng đồng hợp tất gen Câu 32: Đáp án C Câu 33: Đáp án A A: hoa đỏ >> a: hoa trắng B: Qủa tròn >> b: dài P: (Cây hoa đỏ tròn) × (câu hoa đỏ tròn) → F1 gồm loại kiểu hình (A-B-,A-bb:aaB-, aabb) → kiểu gen P dị hợp cặp gen (Aa,Bb)  aB  - Số hoa vàng, tròn chủng   =4% (Hoán vị giới với tần số nhau) nên ta có  aB  aB ab  0, 2aB  0, 2aB  ab  0,5  0,  0,3   0,3  0,3  0, 09 aB ab →F1 có số hoa đỏ tròn(A-B-) = 50% +9% =0,59 → I P dị hợp cặp gen, có HVG giới nên F1 có tối đa 10 loại kiểu gen→ II III sai tính riêng tỷ lê đồng hợp aB ab   4%  9%  13%  8% aB ab IV đúng, tỷ lệ vàng, tròn (aaB-)=25% - 9% =16% Câu 34: Đáp án B Trang 15 P: 0,5 AA : 0,4 Aa : 0,1 aa Tần số alen A= 0,7 ; a = 0,3 I, ngẫu phối quần thể có cấu trúc: 0,49AA:0,42Aa:0,09aa => I sai II, sai, (5AA : 4Aa)× (5AA : 4Aa) →(7A:2a)× (7A:2a) => aa = 4/81 => Aa = 77/81 III: cho hoa đỏ tự thụ phấn: tỷ lệ hoa trắng IV: tự thụ phấn quần thể có 0,5  0,  1   => III 9 1 AA : 0,  Aa : 0,1  0,  aa 4 0, AA : 0, Aa : 0, 2aa => IV Câu 35: Đáp án A - Khi cho chuột lông xám nâu giao phối với chuột lông trắng (mang kiểu gen đồng hợp lặn) Thu 48 lông xám nâu: 99 lông trắng 51 lông đen Hay tỉ lệ xấp xỉ là: lông xám nâu : lông ưãng : lơng đen → So tò hợp giao tủ là: + +1 = = 4×1 (vì lơng trắng mang kiểu gen đồng hợp lặn nên cho loại giao tử) → Chuột lông xám nâu cho loại giao tử nên chuột xám nâu dị hợp cặp gen → kiểu gen chuột xám nâu đem lại là: AaBb - Sơ đồ lai chuột lông xám nâu giao phối với chuột lông trắng (mang kiểu gen đồng hợp lặn) AaBb×aabb → lAaBb(xám nâu): laaBb (đen) : lAabb(trắng): laabb(trắng) - Cho chuột lông đen lông trắng chủng giao phối với F1 tồn chuột lơng xám nâu → Kiểu gen lơng đen lông trắng chủng là: aaBB: AAbb - Sơ đồ lai lông đen lông trắng chủng P: aaBB× AAbb → F1: AaBb F1 × F1: AaBb × AaBb F2 : 9A-B-: xám nâu : 3aaB-:đen 1: 3A-bb (trắng): 1aabb: trắng → I + F2 có kiếu gen quy định kiểu hình lông trắng là: Aabb:AAbb: aabb →II + Số chuột lông xám nâu F2 9/16=56,25% → III + Trong tổng số chuột lông đen F2, số chuột lông đen chủng chiếm tỉ lệ 1/3 → IV sai Vậy có phát biểu Câu 36: Đáp án B Ta thấy, cặp vợ chồng 12-13 bị bệnh sinh bình thường, tính trạng bệnh alen trội gây nên (quy ước: AA, Aa quy định bệnh aa quy định bình thường) Trang 16 (1) Đúng, trừ người 17 18 không xác định xác kiểu gen (2) Sai, có 11 người có kiểu gen đồng hợp tử (3) Sai, người bị bệnh phả hệ mang kiểu gen đồng hợp tử dị hợp (4) Đúng, tính trạng bệnh alen trội gây nên Câu 37: Đáp án B F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt,mắt trắng => P dị hợp cặp gen: đực có kiểu gen Ta có AB D X Y ab ab d ab X Y  0, 05   0,  cho giao tử ab = 0,4 ab ab Kiểu gen P : AB D AB D d X Y X X ab ab A-B- = aabb +0,5 = 0,7 ; A-bb = aaB- = 0,25 – 0,2 = 0,05 Xét phát biểu: (1) tỷ lệ xám dài đỏ: A-B-XD - =0,7 × 1/2 =0,35 => (1) (2) ruồi thân đen, cánh cụt, mắt đỏ (aabb XD -) = 0,2x ½ =10% => (2) (3) tỷ lệ xám, dài đỏ= 0,7 ×0,75 =0,525 => (3) sai (4) ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ = 0,05 ×0,75 =3,75% => (4) sai Câu 38: Đáp án A A: Thân cao >> a thân thấp B: Hoa đỏ >> b hoa trắng (1) Đúng , Kiểu hình thân cao , hoa đỏ : A-B- → có kiểu gen AABB ; AABb, AaBB , AaBb (2) Đúng , Cây thân cao hoa trắng ( A- bb) có hai kiểu gen : Aabb ; AAbb Trang 17 Nếu Aabb tự thụ phấn → F1 có 75% thân cao hoa trắng : 25 % thân thấp hoa trắng Nếu AAbb tự thụ phấn → F1 có 100% thân cao hoa trắng (3) Đúng , Thân cao hoa đỏ tự thụ phấn thu loại kiểu hình đời → Thân cao hoa đỏ dị hợp hai cặp gen AaBb →Tỉ lệ thân cao hoa trắng 3/8 = 18,75% (4) Đúng , Cho thân cao hoa đỏ giao phấn với có kiểu gen đồng hợp tử lặn (aabb) TH1 : AABB x aabb →100% AaBb (1 loại kiểu hình) TH2 : AABb x aabb →1 AaBb : Aabb (2 loại kiểu hình) TH3 : AaBB x aabb →1 aaBb : AaBb (2 loại kiểu hình) TH4 : AaBb x aabb →1 AaBb : Aabb : aaBb : aabb (4 loại kiểu hình) Câu 39: Đáp án A Đặt tần số alen H x Quần thể cân di truyền : x2 HH : 2x(1 - x) Hh : (1 – x)2hh Tỉ lệ nam : nữ = : 1→ Nam hói đầu (HH + Hh) : x2/2 + x(1 – x) Nữ hói đầu (HH) : x2/2 Trong tổng số người hói đầu, tỉ lệ người có KG đồng hợp : Câu trúc quần thể : 0,01 HH : 0,18Hh : 0,81 hh Xét nhận định (1) sai Những người có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 0,82 (2) sai tỉ lệ nam bị hói đầu/ nữ bị hói đầu : (3) sai nữ, tỉ lệ người mắc hói đầu : 0,005 : 0,5 = 0,01 = 1% (4) : ♂ hói đầu x ♀ khơng bị hói đầu ♂ hói đâu có dạng : (0,005HH : 0,09Hh) ↔ (1/19HH : 18/19Hh) ♀ khơng hói đầu có dạng: (0,09Hh : 0,405hh) ↔ (2/11Hh : 9/11hh) Cặp vợ chồng : (1/19HH : 18/19Hh) x (2/11Hh : 9/11hh) Đời theo lý thuyết: 10/209HH : 109/209Hh : 90/209hh Vậy xác suất cặp vợ chồng sinh đứa trai bị mắc bệnh hói đầu là: (10/209 + 109/209) : = 119/418→ phát biểu (4) Câu 40: Đáp án A Đây phép lai tính trạng Xét phân li chiều cao : cao : thấp → A – cao >> a – thấp Xét phân li màu sắc hoa : đỏ :1 trắng → B – đỏ >> b trắng Xét tỉ lệ phân li kiểu hình chung → 51 : 24 : 24 :1 ≠ (3:1) (3:1) Hai gen nằm NST có hóan vị gen P dị hợp hai cặp gen : Xét F1 có aa, bb = 0,01 = 0,1 x 0,1 → P Ab/aB ; P hoán vị với tần số 20% nên tỉ lệ cá giao tử tạo : Ab= aB = 0,4 ; AB = ab = 0,1 Trang 18 Tỉ lệ F1 AB/AB = 0,1 x 0,1 = 0,01 , F1 thân cao hoa đỏ : A-B- gồm kiểu gen : AB/AB; AB/aB ; AB/Ab; Ab/aB ; AB/ab , Cây hoa đỏ ,thân cao dị hợp cặp gen : (0,4 x 0,4 + 0,1 x0,1 ) x = 0,34 Trong tổng số thân cao hoa đỏ F1 dị hợp cặp gen 0,34 : 0,51 = 2/3 , Cây thân thấp hoa đỏ F1 có ( aa,BB aa,Bb ) Lấy ngẫu nhiên thân thấp, hoa đỏ F1, xác suất lấy chủng :0,4 x 0,4 / 0,24 = 2/3 , Trang 19 ... (3) Sinh Thái Lớp 11 (17,5%) Vận dụng 2, (2) 12, 15 (2) 13, 21, 24 (3) 29 12 (30%) 14 (35%) 40 Cảm ứng Sinh trưởng phát triển Sinh sản Giới thi u giới sống Lớp 10 Sinh học tế bào Sinh học vi sinh. .. Lớp 10 Sinh học tế bào Sinh học vi sinh vật Tổng 14 (35%) ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI + Mức độ đề thi: Dễ + Nhận xét đề thi: Nhìn chung đề thi kiến thức nằm lớp 11, 12 với mức độ câu hỏi dễ Các câu hỏi vậ... tập tính, cách li sinh thái Câu 9: Khi nói thành phần hữu sinh hệ sinh thái, phát biểu sau đúng? A Nấm hoại sinh số nhóm sinh vật có khả phân giải chất hữu thành chất vô B Sinh vật sản xuất bao
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ SINH HỌC THPTQG, ĐỀ THI THỬ SINH HỌC THPTQG