Phân tích và dự báo tài chính công ty cổ phần điện lực dầu khí nhơn trạch 2

137 73 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2019, 14:14

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN QUỲNH TRANG PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO TÀI CHÍNHCƠNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Hà Nội - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN QUỲNH TRANG PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO TÀI CHÍNH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ PHƢƠNG DUNG XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tơi, chưa công bố nơi Các số liệu, kết đưa luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tơi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan mình./ Tác giả luận văn Nguyễn Quỳnh Trang LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô, Giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tận tình giảng dạy hướng dẫn cho tơi nhiều kiến thức bổ ích suốt thời gian học tập theo chương trình đào tạo sau đại học Đặc biệt, xin dành lời cảm ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Thị Phƣơng Dung, người tận tình hướng dẫn tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Ngồi ra, tơi xin trân trọng cảm ơn thầy cô Hội đồng chấm kết nghiên cứu sơ bộ, thầy cô Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ có nhận xét thiết thực giúp cho luận văn tơi thêm hồn chỉnh Tôi xin cảm ơn đến Giáo sư, nhà nghiên cứu có cơng trình nghiên cứu lĩnh vực giúp cho tơi có tư liệu tham khảo để hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lời cảm ơn tới Ban Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch Tổng cơng ty Điện lực Dầu khí Việt Nam hỗ trợ cung cấp thông tin, tài liệu cho thực đề tài luận văn này./ Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm2018 Tác giả luận văn Nguyễn Quỳnh Trang MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ v DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ DỰ BÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Những nghiên cứu lý luận chung phân tích TCDN 1.1.3 Những nghiên cứu liên quan thực tiễn phân tích dự báo tài doanh nghiệp 1.2 Cơ sở lý luận phân tích tài 1.2.1 Khái niệm mục tiêu phân tích tài 1.2.2 Cơ sở liệu phục vụ phân tích tài 1.2.3 Quy trình phân tích tài 10 1.2.4 Nội dung phân tích tài 11 1.3 Cơ sở lý luận dự báo tài 24 1.3.1 Khái niệm ý nghĩa dự báo tài 24 1.3.2 Cơ sở dự báo tài 25 1.3.3 Quy trình dự báo tài 26 1.3.4 Các phương pháp dự báo tài phổ biến 26 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 32 2.1 Quy trình nghiên cứu 32 2.2 Nguồn liệu nghiên cứu 32 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 33 2.3.1 Phương pháp thu thập liệu 33 2.3.2 Phương pháp xử lý liệu 34 CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO TÀI CHÍNH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 39 3.1 Tổng quan Cơng ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 39 3.1.1 Giới thiệu chung 39 3.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 39 3.1.3 Cơ cấu tổ chức 39 3.1.4 Cơ cấu cổ đông 40 3.2 Phân tích tình hình tài PV Power NT2 giai đoạn 2012-2016 .40 3.2.1 Phân tích tình hình kết hoạt động kinh doanh 40 3.2.2 Phân tích khái qt tình hình tài qua mối quan hệ Bảng cân đối kế toán 57 3.2.3 Phân tích tỷ số tài 65 3.2.4 Phân tích lưu chuyển tiền tệ 78 3.3 Đánh giá tình hình tài PV Power NT2 81 3.3.1 Điểm mạnh 81 3.3.2 Điểm yếu 82 3.4 Dự báo báo cáo tài PV Power NT2 giai đoạn 2017-2020 .85 3.4.1 Dự báo báo cáo kết hoạt dộng sản xuất kinh doanh .85 3.3.2 Dự báo bảng cân đối kế toán 94 3.3.3 Dự báo báo cáo lưu chuyển tiền tệ 96 3.3.4 Các tỷ số tài dự kiến 97 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA PV POWER NT2 100 4.1 Định hƣớng phát triển mục tiêu giai đoạn 2017-2020 100 4.2 Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài Cơng ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch thời gian tới 101 4.2.1 Các giải pháp ngắn hạn 101 4.2.2 Các giải pháp dài hạn 110 4.3 Kiến nghị bên liên quan 113 4.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 113 4.3.2 Kiến nghị với Tập đồn Dầu khí Việt Nam 114 KẾT LUẬN 115 TÀI LIỆU THAM KHẢO 116 Phụ lục 1: Mối quan hệ tiêu báo cáo kết kinh doanh với doanh thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ PV Power NT2 Phụ lục 2: Mối quan hệ tiêu bảng cân đối kế toán với doanh thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ PV Power NT2 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Stt 10 11 12 13 Ký hiệu BCTC TCDN SXKD TSCĐ VLĐ CĐKT EBIT ROA ROE FCFF FCFE VCGM Pc 14 Pm 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Qc Qm FMP CAN SMP α EVN EVN EPTC PV Power PV Power NT2 PV Gas Nguyên nghĩa Báo cáo tài Tài doanh nghiệp Sản xuất kinh doanh Tài sản cố định Vốn lưu động Cân đối kế toán Lợi nhuận trước thuế lãi vay Tỷ sốlợi nhuận tài sản Tỷ sốlợi nhuận vốn chủ sở hữu Dòng tiền tự cho doanh nghiệp Dòng tiền tự cho chủ sở hữu Thị trường phát điện cạnh tranh Đơn giá bán điện quy định Hợp đồng mua bán điện nhà máy điện EVN Đơn giá bán điện toán theo giá chào khớp thị trường Sản lượng điện toán theo giá hợp đồng Sản lượng điện toán theo giá thị trường Giá thị trường tồn phần Giá cơng suất Giá điện thị trường giao Tỷ lệ sản lượng điện tốn theo giá hợp đồng Tập đồn Điện lực Việt Nam Công ty Mua bán điện Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việ Nam Cơng ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch Tổng cơng ty Khí Việt Nam i DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Bảng 3.10 Bảng 3.11 Bảng 3.12 Bảng 3.13 Bảng 3.14 Bảng 3.15 Bảng 3.16 Bảng 3.17 Bảng 3.18 Bảng 3.19 Bảng 3.20 Bảng 3.21 Bảng 3.22 Bảng 3.23 Nội dung Các chủ thể mục tiêu, ý nghĩa phân tích tài Các tiêu phản ánh mối quan hệ bảng cân đối kế toán Kết dự báo nhu cầu điện toàn quốc đến năm 2030 Báo cáo khuynh hướng thay đổi kết kinh doanh so với năm gốc PV Power NT2 Báo cáo kết kinh doanh dạng so sánh ngang PV Power NT2 Lợi nhuận sau thuế ngành điện Báo cáo kết kinh doanh đồng quy mô doanh thu Cơ cấu doanh thu PV Power NT2 Cơ cấu chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố Bình qn chi phí sản xuất đơn vị sản phẩm Chi phí tài PV Power NT2 giai đoạn 2012-2016 Doanh thu hoạt động tài PV Power NT2 giai đoạn 2012-2016 Tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp doanh thu ngành điện Xu hướng biến động tài sản PV Power NT2 Phân tích đồng quy mơ tài sản PV Power NT2 Xu hướng biến động nguồn vốn PV Power NT2 Phân tích đồng quy mô nguồn vốn PV Power NT2 Các tiêu thể mối quan hệ bảng cân đối kế toán PV Power NT2 Các tỷ số khoản PV Power NT2 Cơ cấu nợ ngắn hạn PV Power NT2 Cơ cấu tài sản ngắn hạn PV Power NT2 Tỷ số toán ngắn hạn ngành điện Tỷ số toán nhanh ngành điện Tỷ số toán nhanh ngành điện Các tỷ số quản lý tài sản PV Power NT2 ii Trang 17 41 44 45 46 47 48 51 51 52 53 54 57 58 60 61 62 64 65 66 66 67 67 68 Bảng Bảng 3.24 Bảng 3.25 Bảng 3.26 Bảng 3.27 Bảng 3.28 Bảng 3.29 Bảng 3.30 Bảng 3.31 Bảng 3.32 Bảng 3.33 Bảng 3.34 Bảng 3.35 Bảng 3.36 Bảng 3.37 Bảng 3.38 Bảng 3.39 Bảng 3.40 Bảng 3.41 Bảng 3.42 Bảng 3.43 Bảng 3.44 Bảng 3.45 Bảng 3.46 Bảng 3.47 Bảng 3.48 Bảng 3.49 Bảng 3.50 Bảng 3.51 Bảng 3.52 Bảng 3.53 Nội dung Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình qn Vòng quay hàng tồn kho ngành điện Kỳ thu tiền ngành điện Hiệu suất sử dụng tài sản cố định ngành điện Các tỷ số quản lý nợ PV Power NT2 Tỷ số nợ tổng tài sản ngành điện Tỷ số nợ vốn chủ sở hữu ngành điện Các tỷ số khả sinh lợi PV Power NT2 Tỷ số lợi nhuận gộp doanh thu ngành điện ROA ngành điện ROE ngành điện Mức độ ảnh hưởng nhân tố tới ROE PV Power NT2 Phân tích Dupont ngành điện Các tỷ số giá trị thị trường PV Power NT2 P/E ngành điện Báo cáo lưu chuyển tiền tệ PV Power NT2 FCFF FCFE PV Power NT2 Tổng hợp sản lượng điện thời gian ngừng máy cho bảo dưỡng sửa chữa NMĐ Nhơn Trạch Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa dự báo sản lượng điện Dự báo giá dầu HFO trung bình giai đoạn 2017-2020 Dự báo cước phí vận chuyển khí giai đoạn 2017-2020 Dự báo giá khí bán cho NMĐ Nhơn Trạch Dự báo biến động USD/VND IMF Dự báo biến động USD/VND Trade Economics Dự báo biến động USD/VND giai đoạn 2017-2020 Dự báo Pc giai đoạn 2017-2020 Dự báo Pm giai đoạn 2017-2020 Thống kê α công bố α thực tế giai đoạn 2012-2014 Dự báo doanh thu bán điện giai đoạn 2017-2020 PV Power NT2 Trị số doanh thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ iii Trang 69 69 70 71 71 71 72 73 73 74 75 75 76 77 77 78 79 85 86 87 87 88 88 88 89 89 90 90 91 91 tổng dư nợ gốc vay, PV Power NT2 chịu rủi ro biến động lãi suất toàn hợp đồng vay dài hạn Công ty theo lãi suất thả Theo kết phân tích mối quan hệ tài sản nguồn vốn trên, kể từ năm 2015, Công ty bắt đầu dư thừa ngân quỹ Do đó, thời gian tới, Cơng ty nên cấu lại nguồn vốn có lãi suất cao để giảm chi phí lãi vay, nâng cao hiệu kinh tế Trong bối cảnh đồng ngoại tệ tăng giá nên trước mắt, Công ty xem xét việc đàm phán để thực trả nợ trước hạn 02 Hợp đồng tín dụng nước, bao gồm: Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng với dư nợ ngày 31/12/2016 171.880,226 triệu đồng Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Việt Nam với dư nợ ngày 31/12/2016 109.079,836 triệu đồng  Gia tăng doanh thu, tối đa hóa lợi nhuận bối cảnh đặc thù ngành điện: PV Power NT2 có sản phẩm điện Do đó, việc gia tăng doanh thu thực cách gia tăng sản lượng điện Tuy nhiên, cần lưu ý, việc gia tăng doanh thu cách tăng sản lượng điện lúc làm gia tăng lợi nhuận Cụ thể sau: Đối với nhà máy điện không tham gia thị trường điện cạnh tranh, doanh thu lợi nhuận tỷ lệ thuận với sản lượng điện phát (sản lượng điện phátcàng tăng cao, góp phần gia tăng doanh thu lợi nhuận) Còn nhà máy tham gia thị trường điện (trong có Nhơn Trạch 2), gia tăng doanh thu chưa đồng nghĩa với tối đa hóa lợi nhuận Việc lý giải sau: - Cơ chế hợp đồng, toán huy động nhà máy điện thị trường phát điện cạnh tranh: + Trong thị trường phát điện cạnh tranh, hợp đồng mua bán điện dạng Hợp đồng sai khác (CfD) dạng hợp đồng cam kết tài Hợp đồng nhằm toán khoản sai khác giá bán hợp đồng mua bán điện (P c) giá bán thị trường giao (P m) sở sản lượng điện hợp đồng (tức, sản lượng điện toán theo giá hợp đồng, gọi tắt Qc) Về chất, Qc 107 phân bổ cho nhà máy tham gia thị trường điện hợp đồng CfD có ý nghĩa cam kết hai bên: bên mua (EVN) cam kết mua phần sản lượng Q c từ nhà máy với giá hợp đồng Pc; bên bán (nhà máy điện) cam kết bán sản lượng điện Qc với giá hợp đồng Pc Tuy nhiên, cam kết nói cam kết tài để dùng tốn Cam kết nói khơng có nghĩa EVN/A0 có trách nhiệm huy động tồn sản lượng Qc nhà máy nhà máy khơng có trách nhiệm nhà máy phải phát toàn sản lượng Q c Nhà máy tính tốn sản lượng điện phát tối ưu chu kỳ (hàng giờ) thông qua chào giá + Sản lượng điện phát tối ưu (mang lại lợi nhuận tối ưu) cho nhà máy lúc phụ thuộc vào yếu tố: Qc phân bổ Pm theo chế hợp đồng CfD, phần sản lượng điện phát Q c toán với giá P c Với phần sản lượng điện phát vượt Qc (sản lượng thực phát > Qc) toán với giá Pm Do đó: + Trường hợp 1: Khi giá thị trường tồn phần cao chi phí biến đổi, nhà máy chào giá để tối đa hóa sản lượng điện phát nhằm tối đa hóa lợi nhuận + Trường hợp 2: Khi giá thị trường tồn phần thấp chi phí biến đổi (nhà máy nhiệt điện) nhà máy phát nhiều Q c bị lỗ doanh thu cho phần sản lượng điện phát thị trường khơng đủ bù đắp chi phí Lúc này, tối đa hóa lợi nhuận đồng nghĩa với việc giảm sản lượng điện phát - Sau ví dụ để minh họa mối liên quan sản lượng điện phát tới lợi nhuận nhà máy bối cảnh khác thị trường điện Từ ngày 23-29/01/2017, giai đoạn giá thị trường điện xuống thấp, thường xuyên mức giá sàn 01 đồng, nhà máy điện Nhơn Trạch vận hành 01 tổ máy sản lượng điện giảm 29,1 triệu kWh doanh thu giảm 10,8 tỷ đồng thu lợi nhuận gia tăng 16,9 tỷ đồng so với phương án vận hành 02 tổ máy Pm Qc Pc (VNĐ/kWh) (Triệu kWh) (VNĐ/kWh) Phương án vận hành 01 tổ Phương án vận hành 02 tổ Chênh lệch 321,2 71,4 1.447 Sản lượng (Triệu kWh) 33,1 Doanh thu (Tỷ đồng) 89,7 Lợi nhuận (Tỷ đồng) 38,2 62,2 100,5 21,3 -29,1 -10,8 16,9 - Từví dụ cho ta thấy,PV Power NT2 không nên cứng nhắc trọng 108 đến mục tiêu gia tăng sản lượng phát để tăng doanh thu giai đoạn giá thị trường thấp thấp, việc giảm sản lượng điện phát mang lại khoản lợi nhuận đáng kể cho nhà máy Và ngược lại, việc tăng cao sản lượng điện phát thời gian giá thị trường xuống thấp khơng làm giảm lợi nhuận mà chí gây nên khoản lỗ.Do đó, giải pháp tối ưu PV Power NT2 cần bám sát diễn biến thị trường điện cạnh tranh, từ lựa chọn phương án chào giá, vận hành nhà máy cho phù hợp với giai đoạn thị trường để tối đa hóa lợi nhuận cho Cơng ty 4.2.1.3 Hồn thiện cơng tác phân tích tài kế hoạch hóa tài Hiện nay, cơng tác phân tích tài Công ty triển khai chưa thực cách thường xuyên liên tục Các nhà quản lý Cơng ty cần hình thành thói quen sử dụng thơng tin phân tích tài vào định kinh tế, tài chính, cần xây dựng quy trình tổ chức phân tích tài khoa học.Đồng thời, rà sốt để hồn thiện sở liệu phân tích tài chính, hồn thiện phương pháp phân tích tài chính, hồn thiện nội dung phân tích tài chính.Quy trình tổ chức phân tích tài cần chia thành 03 giai đoạn: Lập kế hoạch phân tích; chuẩn bị phân tích kết thúc phân tích - Giai đoạn thứ nhất: Lập kế hoạch phân tích Trong kế hoạch phân tích phải xác định rõ mục tiêu phân tích; xác định phạm vi phân tích: phân tích phận hay phân tích tồn diện; xác định kỳ phân tích tiến độ phân tích - Giai đoạn thứ hai: Thực phân tích + Cán phân tích tiến hành thu thập liệu cần thiết dựa sở nguồn tài liệu nêu rõ kế hoạch Khi thu thập liệu cần thiết đòi hỏi người thực phân tích phải kiểm tra chất lượng, số lượng liệu thu thập Dữ liệu phục vụ cho phân tích + Cán phân tích tiến hành tính tốn tiêu phân tích, tính tốn đối tượng cụ thể tiêu phân tích, xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố làm sở để đánh giá tình hình tài Cơng ty + Cuối cùng, cán phân tích cần có đánh giá tài đơn vị, 109 rõ ưu điểm, tồn nguyên nhân, đề xuất kiến nghị phù hợp - Giai đoạn thứ ba: Kết thúc phân tích Tổ chức báo cáo kết phân tích Hình thức báo cáo có thểlà tổ chức hội nghị công bố thông tin công khai phương tiện thông tin nhằm đảm bảo cho kết phân tích đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin chủ thể quan tâm 4.2.2 Các giải pháp dài hạn 4.2.2.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Yếu tố người đóng vai trò định việc đảm bảo cho thành công tổ chức Do đó, mục tiêucải thiện tình hình tài doanh nghiệp phải thực song song với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Để làm điều này, PV Power NT2 cần thực tốt biện pháp sau: - Thứ nhất, kiện toàn máy tổ chức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nói chung: + Hồn thiện xây dựng mơ hình cấu tổ chức theo hướng tinh gọn chun mơn hóa cao để nâng cao suất lao động.Điều chỉnh nguồn nhân lực theo hướng nâng cao tỷ lệ lao động có trình độ kỹ thuật cấu lao động với chuyên ngành kỹ thuật điện, tự động hóa, quản lý sản xuất… +Ứng dụng công nghệ thông tin làm tảng công nghệ cho hệ thống quản trị nhân lực điện tử Chuẩn hóa tiêu chuẩn chức danh cán Cơng ty, rà sốt điều chỉnh u cầu tiêu chuẩn chức danh cho phù hợp + Đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên sâu, đặc biệt tăng cường lớp bồi huấn chuyên sâu vận hành, sửa chữa nhà máy điện để gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, tiết giảm chi phí +Chủ động xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện với điều kiện làm việc đầy đủ, sách đãi ngộ lương thưởng phù hợp, thường xuyên động viên khuyến khích, tạo điều kiện cho người lao động làm việc chun mơn , trình đ ộ, xây dựng niềm tin vào phát triển vững Công ty nhằm thu hút khuy ến khích cán cơng nhân viên sức sáng tạo lao động 110 - Thứ hai, nâng cao trình độ cán quản lý tài Cơng ty: Công tycần trọng việc tuyển dụng cán chuyên trách phụ trách tài đào tạo chuyên sâu tài doanh nghiệp, ưu tiên người có kinh nghiệm lâu năm lĩnh vực Bên cạnh đó, PVPower NT2 cần gửi đào tạo lớp chuyên phân tích, quản lý tài nhằm nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho cán công nhân viên Các cán quản lý tài chínhphải giỏi chun mơn nghiệp vụ lĩnh vực tài kế tốn, phải hiểu biết hoạt động kinh doanh Công ty,được trang bị hiểu biết chuyên sâu khía cạnh kinh tế kỹ thuật dự án điện, thị trường điện, hiểu biết pháp luật, môi trường kinh doanh xu phát triển khu vực giới.Đồng thời đội ngũ cán phân tích tài doanh nghiệp có đủ lực chun mơn phân tích tài có việc phân tích tài trở thành công cụ quản lý giúp cho chủ thể quản lý Công ty đánh giá, kiểm tra, kiểm soát hiệu hoạt động doanh nghiệp trình hoạt động 4.2.2.2 Mở rộng đầu tư sản xuất Trong mục tiêu phát triển PV Power NT2, Cơng ty có đề cập xem xét đầu tư xây dựng nhà máy điện sau cấp có thẩm quyền phê duyệt.Hiện nay, Quy hoạch điện VII điều chỉnh Chiến lược phát triển Tập đồn Dầu khí Việt Nam, theo ngành Dầu khí tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực điện phát triển cụm 04 dự án thuộc Trung tâm điện lực Dầu khí Nhơn Trạch Bảng 4.1 Các dự án điện thuộc Trung tâm điện lực Dầu khí Nhơn Trạch Cơng suất Năm bắt Năm vào lắp đặt đầu đầu tƣ vận hành Tổng mức đầu tƣ (Tỷ đồng) TT Tên nhà máy Dự án đƣa vào vận hành 1.200 MW 1.1 1.2 Nhiệt điện khí Nhơn Trạch Nhiệt điện khí Nhơn Trạch Dự án triển khai đầu tƣ 450 MW 750 MW 1.500 MW 2006 2008 2009 2011 6.345 11.358 (dự kiến) 2.1 2.2 Nhiệt điện khí Nhơn Trạch Nhiệt điện khí Nhơn Trạch Tổng cộng 750 MW 750 MW 2.700 MW 2018 2019 2022 2023 15.567 16.000 (Nguồn: PV Power,Quy hoạch điện VII điều chỉnh) 111 Để mở rộng phát triển, nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời phát huy lực, kinh nghiệm có sẵn, Ban Lãnh đạo PV Power NT2 nên xem xét đề xuất để giao chủ đầu tư dự án nhiệt điện khí Nhơn Trạch 3&4 Trong tương lai dài hạn hơn, Cơng ty nghiên cứu cân nhắc phương án mua bán sáp nhập nhà máy điện khí Nhơn Trạch để trở thành đầu mối chủ quản vận hành khai thác toàn cụm 04 dự án điện khí có quy mơ cơng suất cơng nghệ tương đương ngành Dầu khí Trung tâm điện lực Dầu khí Nhơn Trạch Những yếu tố thuận lợi vượt trội PV Power NT2 đầu tư dự án Trung tâm điện lực Dầu khí Nhơn Trạch, là: - Thuận lợi vị trí địa lý sở hạ tầng: Quy hoạch ban đầu Trung tâm điện lực dầu khí Nhơn Trạch dự kiến đủ để phát triển 04 nhà máy điện tuabin khí Hạ tầng sở trung tâm (truyền tải điện, giao thông, cấp điện nước, thơng tin liên lạc…) tương đối đồng hồn thiện Nhiều hạng mục kỹ thuật Nhà máy điện Nhơn Trạch hữu sử dụng chung với dự án đầu tư sau, qua tiết kiệm đáng kể chi phí thời gian đầu tư xây dựng - Thuận lợi đền bù giải phóng mặt bằng: Việc đầu tư dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3,4 nằm diện tích đất lại (khoảng 20ha) thuộc sở hữu PV Power NT2, đền bù, giải phóng mặt san lấp Do đó, tiết kiệm nhiều chi phí đặc biệt rút ngắn thời gian thực công tác đền bù giải phóng mặt tái định cư - Thuận lợi lực kinh nghiệm: Bộ máy PV Power NT2 tích lũy nhiều kinh nghiệm nhân lực tất khâu từ đầu tư xây dựng, quản ký dự án, thu xếp vốn, thương mại hợp đồng đến vận hành khai thác dự án - Thuận lợi thu xếp vốn: + Về tăng vốn điều lệ: Theo kết phân tích nêu trên, PV Power NT2 cơng ty cổ phần có tảng tài lành mạnh, niêm yết sàn chứng khốn tập trung, Cơng ty hồn tồn có khả tăng vốn điều lệ từ nguồn: Lợi nhuận sau thuế năm tới, phát hành cổ phiếu ESOP cho cán công nhân viên, phát hành cổ phiếu riêng lẻ để thu hút nhà đầu tư có tiềm 112 + Về thu xếp vốn vay: PV Power NT2 đảm bảo tốt việc thu xếp trả gốc lãi vay Hợp đồng tín dụng lớn ký Do vậy, Công ty tạo niềm tin uy tín ngân hàng ngồi nước - Thuận lợi tổ chức thực hiện: Việc đầu tư theo hình thức mở rộng với quy mơ cơng suất cơng nghệ tương tự thay thành lập pháp nhân hoàn toàn để đầu tư dự án góp phần đáng kể rút ngắn tiến độ giảm chi phí cho cơng tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn công nghệ, thiết bị, nhà thầu, thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu, chạy thử… Công tác chuẩn bị sản xuất, đào tạo nhân lực vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, vật tư phụ tùng thay trình khai thác vận hành sau thuận lợi tiết kiệm, từ góp phần nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh PV Power NT2/PV Power/PVN 4.3 Kiến nghị bên liên quan 4.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 4.3.1.1 Về chế quản lý ngành điện Ngành điện Việt Nam mang tính độc quyền cao với EVN người mua bán điện tới người tiêu dùng Giá bán điện giá mua thỏa thuận EVN bị khống chế theo giá trần quy định Chính phủ, mặt khác việc EVN thường xuyên chậm trễ công tác tốn tiền điện ảnh hưởng xấu đến tình hình tài cơng ty sản xuất điện, khơng khuyến khích nhà đầu tư bỏ vốn vào dự án ngành Để cải thiện tình hình trên, tác giả xin đưa kiến nghị với Chính phủ sau: - Đẩy nhanh lộ trình xây dựng thị trường điện cạnh tranh hoàn chỉnh theo quy luật cung cầu thị trường.Tách công ty truyền tải điện khỏi EVN để thực chức dịch vụ truyền tải điện - Tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư phát triển nguồn điện Khuyến khích dự án điện việc đơn giản hóa thủ tục đầu tư áp dụng sách ưu đãi đầu tư - Thiết lập phần mềm toán trực tiếp thị trường điện để cải thiện cơng tác tốn tiền bán điện cho cơng ty sản xuất điện Giảm thiểu thời gian làm hồ sơ tốn thủ cơng, gửi hồ sơ tốn, kiểm tra hồ sơ tốn 113 chuyển tiền sau có xác nhận 03 bên theo hình thức trực tuyến 4.3.1.2 Về quản lý tài doanh nghiệp - Cơng tác phân tích tài doanh nghiệp giảm tác dụng đáng kể khơng có số trung bình ngành để so sánh Vì vậy, kiến nghị Chính phủ thành lập phận chuyên trách việc tổng hợp, thống kê số ngành nhằm giúp doanh nghiệp có sở chắn để so sánh biết tình hình tài doanh nghiệp mức so với doanh nghiệp khác ngành - Công tác dự báo tài doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn thiếu thơng tin Nhà nước cần có hệ thống dự báo chuẩn tình hình thị trường, lạm phát, tỷ giá hối đoái, giá nguyên, nhiên, vật liệu để vào doanh nghiệp lập kế hoạch tài chuẩn xác hơn, kịp thời đưa giải pháp ứng phó với diễn biến thị trường 4.3.2 Kiến nghị với Tập đồn Dầu khí Việt Nam PVN vừa chủ sở hữu (sở hữu60% vốn điều lệ PV Power NT2), vừa đối tác kinh tế chiến lược: cung cấp nhiên liệu đầu vào (khí, dầu) cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa cho nhà máy điện Nhơn Trạch Do đó, định hướng phát triển PVN có liên quan trực tiếp đến mặt hoạt động tình hình tài PV Power NT2 Để phát huy nâng cao thành công PV Power NT2, tác giả xin đưa kiến nghị với PVN sau: - Ủng hộ hỗ trợ cho PV Power NT2 việc xúc tiến mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư dự án tương lai - Nghiên cứu thực phương án tái cấu trúc theo hướng thành lập pháp nhân để làm chủ quản đầu tư vận hành khai thác cụm dự án nhà máy điện tuabin khí đồng quy mơ, cơng nghệ vànằm vị trí địa lý - Tăng cường đầu tư phát triển dịch vụ kỹ thuật điện để bước gia tăng tỷ lệ nội địa hóa cơng tác bảo dưỡng sửa chữa Phát triển PV Power Services trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ hoàn chỉnh từ khâu sửa chữa bảo dưỡng đến phục hồi phụ tùng, vật tư; sản xuất kinh doanh thiết bị, phụ tùng phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa nhà máy điện 114 KẾT LUẬN Xuất phát từ tầm quan trọng hoạt động tài tồn hoạt động khác doanh nghiệp ý nghĩa phân tích tài với vai trò cơng cụ đắc lực giúp cho đối tượng quan tâm có nhìn tồn diện tình hình tài doanh nghiệp, từ các điều chỉnh, định đầu tư hiệu để đạt mục tiêu đề Dựa trình nghiên cứu tìm hiểu thực tiễnvề tình hình tài doanh nghiệp thị trường đánh giá “cổ phiếu dẫn dắt ngành diện”, tác giả hoàn thành luận văn với đề tài “Phân tích dự báo tài Cơng ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2” Tổng kết kết nghiên cứu, luận văn đề cập số vấn đề sau: - Thứ nhất, hệ thống hóa sở lý luận phân tích dự báo tài doanh nghiệp, đưa khái niệm, phương pháp, quy trình nội dung phân tích dự báo tài doanh nghiệp - Thứ hai, phân tích thực trạng tài giai đoạn 2012-2016 sở xem xét kỹ lưỡng yếu tố tác động phi tài mơi trường kinh doanh đặc thù ngành điện Qua đó, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu dự báo báo cáo tài giai đoạn 2017-2020 Cơng ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch - Đề xuất giải pháp kiến nghị với bên liên quan sốđiều kiện để cải thiện tình hình tài Cơng ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch Với nội dung trên, tác giả hy vọng luận văn sở giúp cho Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch cải thiện tình hình tài chính, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh thời gian tới Trong q trình nghiên cứu hồn thành luận văn, thời gian hạn hẹp trình độ hạn chế luận khơng khỏi thiếu sót hạn chế Tác giả mong nhận nhận xét, đánh giá đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn bè, đồng nghiệp quan tâm để nội dung nghiên cứu hoàn thiện Trân trọng cảm ơn./ 115 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Kiều Tuấn Anh, 2015 Phân tích lập kế hoạch tài Cơng ty TNHH Hải Bình - Tỉnh Thái Nguyên Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Ngô Thế Chi Nguyễn Trọng Cơ, 2009 Giáo trình phân tích báo cáo tài Hà Nội: NXB Tài Cơng ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, 2013-2016 Báo cáo tài kiểm tốn cho năm tài 2012-2016 Đồng Nai Cơng ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, 2013 Báo cáo toán dự án hồn thành kiểm tốn Dự án Nhà máy Điện chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch Đồng Nai Cơng ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2010-2011.Cáchợp đồng tín dụng tài trợ dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch Đồng Nai Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam,2011 Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa Nhà máy điện Nhơn Trạch giai đoạn 100.000 EOH Đồng Nai Cơng ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam,2012, 2014 Hợp đồng mua bán điện Nhà máy điện Nhơn Trạch số 07/2012/HĐ-NMĐ-NT2 Phụ lục bổ sung số 04 ký ngày 28/5/2014.Hà Nội Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch Tổng cơng ty Khí Việt Nam,2010 Hợp đồng mua bán khí cho Nhà máy điện Nhơn Trạch số 44/2010/PVGas/KTTT-PVPowerNT2/B4.Thành phố Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện (EVNPECC2), 2015 Báo cáo đề xuất đầu tư xây dựng Nhà máy điện Nhơn Trạch mở rộng Hà Nội 10 Phan Đức Dũng, 2014 Phân tích dự báo kinh doanh.Thành phố Hồ Chí Minh: NXB Lao động Xã Hội 116 11 Nguyễn Trọng Hoài cộng sự, 2014 Dự báo phân tích liệu kinh tế tài Thành phố Hồ Chí Minh: NXB Tài 12 Nguyễn Ngọc Hồng, 2015 Báo cáo ngành điện Hà Nội: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn FPT 13 Nguyễn Đình Kiệm Bạch Đức Hiển, 2010 Giáo trình tài doanh nghiệp Hà Nội: NXB Tài 14 Nguyễn Minh Kiều, 2011 Tài doanh nghiệp Hà Nội: 15 Cung Tố Lan, 2005 Hoàn thiện hệ thống Báo cáo tài với việc phân tích tình hình tài doanh nghiệp xây dựng Việt Nam Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế Quốc dân 16 Trần Hà Linh, 2010 Hoàn thiện hoạt động phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Việt Nam điều kiện hội nhập Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 17 Chung Nguyễn Quỳnh Nhi, 2017 Phân tích tình hình sử dụng vốn Cơng ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 18 Nguyễn Năng Phúc, 2012 Giáo trình phân tích báo cáo tài Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 19 Nguyễn Kim Phượng, 2015 Phân tích tài dự báo tài Cơng ty Cổ phần Đường Biên Hòa Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 20 Đỗ Thị Thu Quỳnh, 2016 Phân tích tài dự báo tài Cơng ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 21 Nghiêm Sĩ Thương, 2011 Giáo trình sở quản lý tài Hà Nội: NXB Giáo dục Việt Nam 22 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, 2016 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Báo cáo tình hình tham gia thị trường điện… Hà Nội 117 23 Trần Ngọc Trung, 2017 Phân tích tài dự báo tài Cơng ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 24 Viện Năng lượng, 2014 Đề án chiến lược phát triển ngành điện lực Việt 25 Lê Thị Xuân, 2013 Giáo trình phân tích tài doanh nghiệp Hà Nội: NXB Dân trí Tài liệu Tiếng Anh 26 Cheng F Lee etal., 2009 Financial analysis, Planning andForecasting: Theory and Application Singapore: Scientific 27 Krishna G Palepu & Paul M Healy, 2007 Business Analysis and Valuation: Using Financial Statements 4th Edition Cengage 28 Martin S Fridson & Fernando Alvarez, 2011 Financial Statement 29 Wilson, J.Holton & Barry Keating, 2007 Business Forecasting With Accompanying Excel-Based ForecastXTM Software New York: McGrawHill/Irwin Website http://finance.vietstock.vn/ http://home.marketintello.com/data/widgets/Free%20Report/May2017Macro /Macroeconomics%20May%202017_Eng%20ver_final-m.pdf http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2016/4/1739114616775399 27/CMO-April-2016-Historical-Forecasts.pdf http://www.pvpnt2.vn/ https://tradingeconomics.com/vietnam/currency/forecast http://www.xe.com/currencycharts/ 118 Phụ lục 1: Mối quan hệ tiêu báo cáo kết kinh doanh với doanh thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ PV Power NT2 (Triệu đồng) Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giảm trừ doanh thu Doanh thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ Loại trừ doanh thu bất thường thu từ hồi tố giá bán điện Doanh thu sau loại trừ yếu tố bất thƣờng Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Năm 2012 5.450.715 Năm 2013 5.880.998 Năm 2014 7.064.917 Năm 2015 6.729.438 Năm 2016 7.983.298 5.450.715 5.880.998 7.064.917 6.729.438 7.983.298 2012 Tỷ lệ %/Doanh thu 2013 2014 2015 2016 685.437 5.450.715 5.880.998 6.379.480 4.820.085 630.629 95.425 5.074.176 5.413.264 806.822 1.651.653 52.970 450.492 658.370 353.640 241 53.948 13.496 28.340 34.154 (5.814) 7.682 7.682 786.579 437.193 266.407 219.383 306 221 65.817 74.704 7.089 1.590.028 1.336 1.957 206 1.022 1.130 935 8.219 1.590.963 8.219 1.590.963 Tỷ lệ dự báo so với doanh thu Yếu tố bất thường 6.729.438 7.983.298 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 5.087.665 6.631.836 1.641.773 1.351.462 65.035 103.162 88,4% 86,3% 84,9% 75,6% 83,1% 83,6% 1,8% 0,9% 7,1% 1,0% 1,3% 359.438 183.333 102 146.225 1.201.043 1.303 537 766 1.201.810 1.141.628 12,1% 6,5% 0,0% 1,0% 13,4% 4,5% 0,0% 1,1% 6,9% 3,4% 0,0% 1,2% 5,3% 2,7% 0,0% 2,2% 3,1% 2,0% 0,0% 0,7% 1,2%(đã loại trừ bất thường năm 2014) Biến động không phụ thuộc doanh thu 0,03% 1,2% 0,52% 0,63% 0,02% 0,00% 0,0% 0,0% 0,02% 0,01% 0,01% 0,02% 0,12% 0,13% 249.014 155.984 56.842 1.148.769 760 1.348 (587) 1.148.181 1.085.508 (Nguồn: Tác giả tính toán từ BCTC sau kiểm toáncủa PV Power NT2) Phụ lục 2: Mối quan hệ tiêu bảng cân đối kế toán với doanh thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ PV Power NT2 (Triệu đồng) Năm Chỉ tiêu 2012 Năm 2013 2.079.395 1.983.307 A TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền 51.719 57.247 Đầu tư tài ngắn hạn 494.830 246.461 Các khoản phải thu ngắn hạn 1.336.930 1.449.723 Phải thu ngắn hạn khách hàng 1.335.786 1.458.678 Hàng tồn kho 184.895 221.314 Tài sản ngắn hạn khác 11.022 8.562 B TÀI SẢN DÀI HẠN 11.406.654 10.202.872 Các khoản phải thu dài hạn 38.783 38.783 Phải thu dài hạn khách hàng 0 Phải thu dài hạn khác 38.783 38.783 Tài sản cố định 10.071.353 9.135.696 Tài sản dở dang dài hạn 48.036 1.732 Chi phí xây dựng dở dang 48.036 1.732 Đầu tư tài dài hạn 0 Tài sản dài hạn khác 1.248.482 1.026.661 TỔNG TÀI SẢN 13.486.049 12.186.179 A NỢ PHẢI TRẢ 10.703.599 9.398.503 Nợ ngắn hạn 2.530.331 2.082.537 Phải trả người bán ngắn hạn 355.272 27.037 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 1.721 13.180 Phải trả người lao động 12.675 14.586 Chi phí phải trả ngắn hạn 835.737 717.131 Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 154.342 169.146 Năm Năm Năm 2014 2015 2016 2.768.010 186.127 540.000 1.766.526 1.592.220 275.347 10 9.715.539 532.242 493.460 38.783 8.305.932 305 305 877.060 12.483.549 8.236.865 2.376.612 810.267 205.118 22.367 115.000 169.237 2.980.678 1.108.501 1.576.124 1.421.490 287.993 8.060 8.663.994 367.756 328.973 38.783 7.617.942 5.695 5.695 672.601 11.644.672 6.876.214 2.004.459 610.605 141.528 30.078 99.659 48.265 5.316.223 1.398.468 3.609.509 3.447.446 239.011 69.235 7.663.691 202.139 164.487 37.653 6.934.521 1.404 1.404 525.626 12.979.914 8.071.480 4.309.602 2.651.557 294.942 16.736 92.724 185.718 Tỷ lệ %/Doanh thu Tỷ lệ dự báo so với doanh thu 2012 2013 2014 2015 2016 0,9% 9,1% 24,5% 24,5% 3,4% 0,2% 1,0% 4,2% 24,7% 24,8% 3,8% 0,1% 2,9% 8,5% 27,7% 25,0% 4,3% 0,0% 16,5% 0,0% 23,4% 21,1% 4,3% 0,1% 17,5% 0,0% 45,2% 43,2% 3,0% 0,9% 7,77% 0,00% 24,56% 23,85% 3,75% 0,27% 0,7% 0,0% 0,7% 184,8% 0,9% 0,9% 0,0% 22,9% 0,7% 0,0% 0,7% 155,3% 0,0% 0,0% 0,0% 17,5% 8,3% 7,7% 0,6% 130,2% 0,0% 0,0% 0,0% 13,7% 5,5% 4,9% 0,6% 113,2% 0,1% 0,1% 0,0% 10,0% 2,5% 2,1% 0,5% 86,9% 0,0% 0,0% 0,0% 6,6% 3,54% 2,94% 0,61% Dự báo riêng 0,00% 0,00% 0,00% 14,1% 6,5% 0,0% 0,2% 15,3% 2,8% 0,5% 0,2% 0,2% 12,2% 2,9% 12,7% 3,2% 0,4% 1,8% 2,7% 9,1% 2,1% 0,4% 1,5% 0,7% 33,2% 3,7% 0,2% 1,2% 2,3% 12,4% 1,9% 0,3% 6,4% 2,3% Năm Chỉ tiêu Vay nợ thuê tài ngắn hạn Quỹ khen thưởng, phúc lợi Nợ dài hạn Vay nợ dài hạn Dự phòng phải trả dài hạn Quỹ phát triển khoa học công nghệ B VỐN CHỦ SỞ HỮU Vốn chủ sở hữu Vốn góp chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Quỹ đầu tư phát triển Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối TỔNG NGUỒN VỐN Năm Năm Năm Năm Tỷ lệ %/Doanh thu 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 1.167.641 2.942 8.173.267 8.168.621 4.647 2.782.450 2.782.450 2.560.000 163.456 20.056 38.939 13.486.049 1.137.995 3.461 7.315.966 7.311.319 4.647 2.787.676 2.787.676 2.560.000 169.237 20.440 37.998 12.186.179 1.051.903 2.720 5.860.253 5.855.706 4.547 4.246.684 4.246.684 2.560.000 169.237 20.851 1.496.596 12.483.549 1.053.665 20.658 4.871.755 4.811.732 18.626 41.397 4.768.458 4.768.458 2.739.198 (113) 79.801 1.949.572 11.644.672 1.044.961 22.964 3.761.878 3.697.297 23.866 40.714 4.908.434 4.908.434 2.848.760 (210) 137.295 1.922.589 12.979.914 21,4% 0,1% 19,4% 0,1% 16,5% 0,0% 15,7% 0,3% 13,1% 0,3% Tỷ lệ dự báo so với doanh thu Dự báo riêng 0,2% 149,9% 124,3% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 91,8% 0,0% 0,1% 71,5% 0,3% 0,6% 46,3% 0,3% 0,5% Dự báo riêng 0,1% 0,3% 40,1% 0,0% 2,7% 0,3% 23,5% 40,7% 0,0% 0,0% 1,2% 29,0% 35,7% 0,0% 0,0% 1,7% 24,1% 0,0% 0,0% 0,8% 25,5% 47,0% 0,0% 3,0% 0,4% 0,7% 43,5% 0,0% 2,9% 0,3% 0,6% (Nguồn: Tác giả tổng hợp tính tốn theo số liệu từ BCTC sau kiểm toán PV Power NT2) ... giai đoạn 20 17 -20 20 Dự báo Pc giai đoạn 20 17 -20 20 Dự báo Pm giai đoạn 20 17 -20 20 Thống kê α công bố α thực tế giai đoạn 20 12- 2014 Dự báo doanh thu bán điện giai đoạn 20 17 -20 20 PV Power NT2 Trị số... Phân tích tình hình tài dự báo tài cơng ty cổ phần - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai + Về thời gian: Phân tích. .. Tỷ lệ sản lượng điện tốn theo giá hợp đồng Tập đồn Điện lực Việt Nam Công ty Mua bán điện Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việ Nam Cơng ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch Tổng cơng ty Khí Việt Nam i
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và dự báo tài chính công ty cổ phần điện lực dầu khí nhơn trạch 2 , Phân tích và dự báo tài chính công ty cổ phần điện lực dầu khí nhơn trạch 2

Từ khóa liên quan