Bài tập lớn triết học

9 190 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2019, 22:44

I MỞ ĐẦU: Triết học hệ thống trí thức lý luận chung người giới, khoa học quy luật chung tự nhiên, xã hội tư Triết học Mác-Lênin không phản ánh thực tiễn xã hội, mà phát triển hợp logic lịch sử tư tưởng nhân loại Trong triết học, quy luật mối liên hệ khách quan, chất, tất nhiên, phổ biến lặp lại mặt, yếu tố, thuộc tính bên vật, tượng hay vật, tượng với Đặc biệt, triết học đóng vai trò to lớn đời sống xã hội nghiệp đổi Việt Nam II CÁC ĐỊNH NGHĨA: 1.1 Nhận thức Theo quan điểm chủ nghĩa Duy vật biện chứng khách quan: Nhận thức trình phả ánh thực khách quan vào não người, phản ánh có tính tích cực, động, sang tạo nhận thức, đồng thời thông qua thể mối quan hệ khách thể chủ thể Một mặt thừa nhận vai trò định khách thể chủ thể, mặt khác khẳng định người có khả nhận thức thực khách quan, thực tiễn sở, động lực tiêu chuẩn nhận thức Theo Lênin: Nhận thức trình từ trực quan sinh động đến tư trừu tượng từ tư trừu tượng đến thực tiễn Sự phát triển nhận thức loài người tất yếu dẫn đến xuất lý luận, lý luận “sản phẩm” phát triển nhận thức, đồng thời thể trình độ cao nhận thức 1.2 Lý luận Xét chất, lý luận hệ thống trí thức khái quát từ thực tiến, phản ánh mối liên hệ chất, tính quy luật giới khách quan Lý luận hình thành khơng phải bên thực tiễn mà mối quan hệ với thực tiễn Giữa lý luận thực tiễn có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại với nhau, thực tiễn giữ vai trò định Chính từ hoạt động thực tiễn cải tạo giới mà nhận thức – lý luận người hình thành phát triển 1.3 Thực tiễn Thực tiễn sở, động lực, tiêu chuẩn mục đích nhận thức Mặt khác, nhận thức người có khả nắm bắt quy luật khách quan Đây quan điểm mẻ mang tính khoa học, cách mạng triết học Mác xít điểm thiếu sót, sai lầm lịch sử triết học trước Mác Bằng hoạt động thực tiễn, người tác động vào giới, buộc giới phải bộc lộ thuộc tính, quy luật để người nhận thức chúng từ xây dựng nên lý luận, khoa học, phản ánh chất quy luật vận động vật, tượng giới thực khách quan Quan điểm yêu cầy việc nhận thức phải xuất phát từ thực tiễn, coi trọng việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận phải liên hệ với thực tiễn III Nội dung Mỗi thời đại lịch sử thường có nhiều học thuyết xã hội tác động, ảnh hưởng đến phát triển xã hội, song có học thuyết bật, trở thành chủ thuyết phát triển thời đại Từ đời đến nay, chủ nghĩa Mác – Lênin phát triển đấu tranh với học thuyết đối lập trở thành chủ thuyết phát triển thời đại độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội phạm vi toàn giới Thực tiễn lịch sử xã hội xác nhận, gần hai kỷ qua chủ nghĩa Mác – Lênin thể ưu vượt trội sức sống mãnh liệt với chất khoa học, cách mạng nhân văn đời sống xã hội nhân loại Từ sau chiến II, giới xuất hàng loạt học thuyết xã hội như: “Chủ nghĩa tự mới”, “Thuyết hội tụ” (tiêu biểu Buckinham), “Xã hội công nghiệp thống nhất” (R.Arông), “Xã hội hậu công nghiệp” (D.Ben), “Nhà nước công nghiệp mới” (Gi.Ganbrai), “Chủ nghĩa hậu đại” Từ năm 70 kỷ XX, nhà tương lai học A.Tossler H.Toffler công bố tác phẩm tiếng như: “Cú sốc tương lai”, “Làn sóng thứ ba”, “Thăng trầm quyền lực”, “Chiến tranh chống chiến tranh – sống lồi người buổi bình minh kỷ XXI”, “Tạo dựng văn minh mới” Có thể khẳng định rằng, tất học thuyết quan điểm nói có giá trị phương diện định có ảnh hưởng định phạm vi định đời sống xã hội; song chúng trở thành chủ thuyết phát triển thời đại Bởi lẽ, thứ nhất, tất chúng không phản ánh quy luật phát triển khách quan lịch sử lồi người khơng thể nhu cầu, lợi ích, sức mạnh lực lượng tiên phong nhân loại (giai cấp công nhân) thúc đẩy lịch sử tiến lên; thứ hai, mô tả đời sống xã hội chúng ý đến yếu tố kỹ thuật, tuyệt đối hóa vai trò cơng nghệ để đến phủ nhận đối kháng lợi ích tập đoàn người, phủ nhận đấu tranh giai cấp cách mạng xã hội, xóa nhòa ranh giới chủ nghĩa tư chủ nghĩa xã hội Về thực chất, học thuyết quan điểm nói tiếng nói giai cấp tư sản muốn xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin chủ nghĩa xã hội thực Những thành tựu công đổi đất nước nhân dân ta 25 năm qua có nghiệp đổi dẫn dắt soi sáng chủ nghĩa Mác – Lê-nin; Đảng ta trung thành vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin thực tiễn cách mạng Đại hội XI Đảng rút học kinh nghiệm quan trọng: “Trong điều kiện tình nào, phải kiên trì thực đường lối mục tiêu đổi mới, kiên định vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc CNXH”1 Khẳng định kinh nghiệm nêu giai đoạn vấn đề có ý nghĩa lý luận thực tiễn cấp bách, góp phần củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lê-nin, vào đường lên CNXH, mà trực tiếp làm thất bại âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá chủ nghĩa Mác – Lê-nin lực thù địch Tầm quan trọng chủ nghĩa Mác – Lê-nin xã hội Việt Nam quy định yêu cầu phát triển nghiệp đổi vận động lịch sử cách mạng Việt Nam; yêu cầu đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc giới Vai trò “nền tảng tư tưởng, kim nam” chủ nghĩa Mác – Lê-nin nghiệp đổi đất nước nhân dân ta khách quan, vốn có, khơng phải “cố tình gán ghép” bịa đặt số người Vai trò khơng phải thể câu chữ, mỹ từ, mà thể sinh động sống, thông qua hoạt động thực tiễn dân tộc Đảng Cộng sản Việt Nam Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lê-nin đuốc soi đường cách mạng Việt Nam Hơn tám thập kỷ qua, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập rèn luyện, cách mạng Việt Nam từ thắng lợi đến thắng lợi khác, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống Tổ quốc, nước lên CNXH Và ngày nay, trước biến động phức tạp tình hình giới, nghiệp đổi đất nước theo định hướng XHCN nhân dân ta tiếp tục phát triển đạt thành tựu đáng khích lệ tất lĩnh vực Thế giới biết đến ngưỡng mộ Việt Nam anh dũng, ngoan cường nhân dân ta kháng chiến chống ngoại xâm; mà thành tựu to lớn tồn diện nhân dân ta công đổi mới, đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước; ý chí vươn lên, tinh thần lao động sáng tạo vượt qua nghèo khó, đưa đất nước tiến lên đường XHCN, phấn đấu mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, cơng bằng, văn minh Đó chứng hùng hồn khẳng định tính đắn việc lựa chọn đường độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, đường chủ nghĩa Mác – Lê-nin mà Đảng, Bác Hồ nhân dân ta lựa chọn Chủ nghĩa Mác – Lê-nin hình thành phát triển từ nhiều tiền đề, điều kiện định Trong bối cảnh lịch sử mới, điều kiện trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, tư tưởng đất nước giới đương đại vừa đòi hỏi, vừa tạo điều kiện cho phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin Để chủ nghĩa Mác – Lê-nin thực học thuyết cách mạng, khoa học, dẫn cho nhân loại đến tương lai XHCN, dẫn đường cho nghiệp đổi nước ta tiếp tục phát triển, vấn đề quan trọng đặt từ thành công thất bại CNXH thực, cần nghiêm túc phân tích, rút học kinh nghiệm, vấn đề lý luận, tiếp tục bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, thực thắng lợi mục tiêu CNXH Nếu C.Mác, Ph.Ăng-ghen có cơng việc làm cho CNXH từ không tưởng trở thành khoa học, khai sáng học thuyết cách mạng khoa học; V.I Lê-nin có cơng phát triển thực hoá nguyên lý chủ nghĩa Mác phần rộng lớn trái đất, hệ người cộng sản kỷ XXI phải tiếp tục bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, thúc đẩy cách mạng phát triển Xuất phát từ thực tế khách quan, vận dụng sáng tạo phát triển lý luận yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm sức sống phát huy vai trò chủ nghĩa Mác – Lê-nin Thế kỷ sống đặt chủ nghĩa Mác – Lê-nin trước thách thức to lớn; vấn đề nảy sinh phức tạp thời đại, đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc diễn lĩnh vực đời sống xã hội Thực tiễn rằng, đâu, Đảng Cộng sản kiên định, nhận thức đúng, vận dụng sáng tạo nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể, đề đường lối chiến lược, sách lược đắn, đó, đó, cách mạng phát triển, thu thắng lợi Ngược lại, cách mạng khó khăn, chí thất bại Trước sụp đổ CNXH Liên Xô Đông Âu - kiện “chấn động giới”, khơng luận điểm, quan điểm khác dàn “hợp xướng” tiến cơng, hy vọng hạ bệ thay chủ nghĩa Mác – Lê-nin; chúng sức tuyên truyền gọi “hồi kết thúc”, “cáo chung”, “lạc hậu, lỗi thời” chủ nghĩa Mác – Lê-nin Cần tiếp tục khẳng định rằng, kiện “chấn động giới” khơng phải điều minh chứng cho tính chất “lỗi thời”, cho “phá sản” chủ nghĩa Mác – Lê-nin lực thù địch cố tình xuyên tạc Trái lại, điều cho thấy rõ sai lầm, khuyết điểm Đảng Cộng sản nước XHCN việc nắm bắt chất cách mạng, khoa học nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lê-nin vận dụng nguyên lý vào thực tiễn xây dựng xã hội mới; đồng thời, cho thấy rõ tính chất nguy hiểm đòn tiến cơng tinh vi chiến lược chống chủ nghĩa Mác – Lê-nin, chống CNXH lực thù địch Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên CNXH (Bổ sung, phát triển năm 2011) tiếp tục khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, kim nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ nguyên tắc tổ chức bản”2 Chủ nghĩa Mác – Lê-nin tảng tư tưởng, kim nam cho hành động ý muốn chủ quan, mà tất yếu khách quan, phản ánh quy luật phát triển đất nước, dân tộc Việt Nam thời đại mới; chất cách mạng khoa học giá trị to lớn, bền vững chủ nghĩa Mác – Lê-nin Khẳng định điều đòi hỏi phải nhận thức chất cách mạng, khoa học chủ nghĩa Mác – Lê-nin, kiên định vận dụng sáng tạo nghiệp đổi mới; đòi hỏi phải phát triển đối xử chủ nghĩa với tư cách thực “nền tảng”, “kim nam” cho hành động Thế giới đã, có biến đổi lớn lao nhanh chóng, lĩnh vực xã hội ln có diễn biến phức tạp Q trình đặt vấn đề thiết thúc đẩy triết học phải vượt lên để giải đáp Mặt khác, tạo tiền đề điều kiện để triết học thực vai trò Trong xã hội đại, vai trò triết học Mác thể tập trung điểm chủ yếu sau Nhận thức cách mạng khoa học – công nghệ đại thành tựu nó; tìm chất đích thực cách mạng này, xem xét quy luật phát triển dự báo tương lai Trên sở đó, khái quát lý luận, bổ sung phát triển hệ thống phạm trù, khái niệm, nguyên lý quy luật phép biện chứng vật Nhận thức q trình tồn cầu hoá (về nguyên nhân, chất, quy luật, mâu thuẫn, xu hướng…) để sở đó, đánh giá hiệu tác động đời sống người lĩnh vực khác đời sống xã hội, bổ sung yếu tố cần thiết cho chủ nghĩa vật lịch sử Nhận thức chủ nghĩa tư đại, chủ nghĩa tư tồn cầu hố (về chất, quy luật, khả điều chỉnh thích ứng, mâu thuẫn, xu hướng vận động, khủng hoảng trình phủ định biện chứng để chuyển sang chủ nghĩa xã hội) Nhận thức khủng hoảng chủ nghĩa xã hội thực (thành tựu khuyết tật, nguyên nhân khủng hoảng, đường giải pháp thoát khỏi khủng hoảng) Nhận thức phong trào cộng sản công nhân quốc tế, ”ba dòng thác cách mạng” giới dự báo phong trào cách mạng Đồng thời, nhận thức sâu sắc trình cải cách, đổi chủ nghĩa xã hội số nước đưa dự báo tương lai “Bây học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, chủ nghĩa chân nhất, chắn nhất, cách mạng chủ nghĩa Lê-nin” Lời giáo Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở phải trung thành, kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, với lý tưởng XHCN mà nhân dân ta thực Mặc dù có biến động to lớn tình hình, tiến công lực thù địch, chủ nghĩa Mác – Lê-nin, với tư tưởng Hồ Chí Minh sở, phương pháp luận để giải soi sáng vấn đề thời đại chúng ta, nghiệp đổi Việt Nam Trong giai đoạn nay, cần quán triệt sâu sắc quan điểm Đại hội XI: “Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin tư tưởng Hồ Chí Minh, khơng ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao lĩnh trị, phẩm chất đạo đức lực tổ chức để đủ sức giải vấn đề thực tiễn cách mạng đề Làm để phát triển đất nước mà giữ điều kiện tồn cầu hố tình hình trị, qn giới phức tạp vấn đề đặc biệt hệ trọng Đảng, Nhà nước nhân dân ta Nội dung câu trả lời cho vấn đề nêu nằm việc kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, trung thành vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin Dù kỷ có biến động bất trắc khó lường, chủ nghĩa Mác – Lê-nin tiếp tục soi sáng vấn đề thời đại nghiệp đổi chúng ta, tảng tư tưởng kim nam cho hành động Đảng nhân dân ta; độc lập dân tộc gắn liền với CNXH giá trị nhân loại, đường, mục tiêu, lý tưởng mà Đảng nhân dân ta phấn đấu Chỉ có theo đường cách mạng ánh sáng chủ nghĩa Mác – Lê-nin, dân tộc Việt Nam ngẩng cao đầu, vững bước tiến lên kỷ XXI IV Kết Luận Như vậy, ý tưởng đổi đất nước, người tổ chức thực đổi Việt Nam theo mục tiêu giữ vững độc lập dân tộc phát triển xã hội chủ nghĩa thiết phải có tư lý luận, tư triết học chìa khố phương pháp luận khoa học Từ thành công 20 năm đổi vừa qua, khẳng định rằng, triết học Mác - Lênin có vai trò to lớn đặc biệt quan trọng đời sống xã hội nghiệp đổi Việt Nam ... thiết phải có tư lý luận, tư triết học chìa khố phương pháp luận khoa học Từ thành công 20 năm đổi vừa qua, khẳng định rằng, triết học Mác - Lênin có vai trò to lớn đặc biệt quan trọng đời sống... biến đổi lớn lao nhanh chóng, lĩnh vực xã hội ln có diễn biến phức tạp Q trình đặt vấn đề thiết thúc đẩy triết học phải vượt lên để giải đáp Mặt khác, tạo tiền đề điều kiện để triết học thực... nắm bắt quy luật khách quan Đây quan điểm mẻ mang tính khoa học, cách mạng triết học Mác xít điểm thiếu sót, sai lầm lịch sử triết học trước Mác Bằng hoạt động thực tiễn, người tác động vào giới,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lớn triết học, Bài tập lớn triết học