Cau hoi tren powerpoint

19 82 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2019, 12:09

Đây là mẫu Slide trên Powerpoint 2013 và 2016, nhưng thích hợp cho cả Powerpoint 2007, 2010. Mục đích của các mẫu Slide này là để dùng cho các cuộc thi kiến thức mà các câu hỏi được trình bày dưới dạng Slide có tính thời gian, rất thích hợp cho các cuộc thi tìm hiểu kiến thức của nhà trường, các tổ chức khác, được thiết kế đẹp mắt, dễ sử dụng PHẦN THI BẮT BUỘC PHẦN THI XỬ TRÍ TÌNH HUỐNG PHẦN THI BẤM CHUÔNG GIÀNH QUYỀN TRẢ LỜI QUY CHẾ PHẦN THI Nội dung thi kiến thức chấm theo thang điểm 10 thi xử trí tình theo thang điểm 5; điểm phần thi tổng điểm hai nội dung thi nhân hệ số Đối với nội dung Thi Kiến thức: Gồm có 02 Vòng thi: Trả lời câu hỏi bắt buộc Bấm chuông nhanh giành quyền trả lời THỨ TỰ THI KIẾN THỨC VÀ XỬ TRÍ TÌNH HUỐNG VÒNG THI THỨ NHẤT (BẮT BUỘC) GÓI CÂU HỎI SỐ MỖI ĐỘI SẼ LỰA CHỌN GÓI CÂU HỎI ĐỂ TRẢ LỜI GÓI CÂU HỎI SỐ GÓI CÂU HỎI SỐ MỖI GÓI SẼ CÓ CÂU HỎI GÓI CÂU HỎI SỐ MỖI ĐỘI SẼ CÓ PHÚT ĐỂ VỪA NGHE NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH NÊU CÂU HỎI VỪA TRẢ LỜI HẾT THỜI GIAN PHÚT CÁC ĐỘI SẼ PHẢI DỪNG QUYỀN TRẢ LỜI CỦA MÌNH GĨI CÂU HỎI SỐ GĨI CÂU HỎI SỐ GÓI CÂU HỎI SỐ GÓI CÂU HỎI SỐ GÓI CÂU HỎI SỐ GÓI CÂU HỎI SỐ GÓI CÂU HỎI SỐ GÓI CÂU HỎI SỐ GÓI CÂU HỎI SỐ GÓI CÂU HỎI SỐ GÓI CÂU HỎI SỐ GÓI CÂU HỎI SỐ GÓI SỐ 01 12 ĐÁP ÁN 12 CÂU HỎI CÂU HỎI HẾT BẮT 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 120 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 ĐẦU GIỜ ĐÁP ÁN ÁN ĐÁP GÓI SỐ 01 12 ĐÁP ÁN 12 CÂU HỎI CÂU HỎI HẾT BẮT 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 120 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 ĐẦU GIỜ ĐÁP ÁN ÁN ĐÁP GÓI SỐ 01 12 ĐÁP ÁN 12 CÂU HỎI CÂU HỎI HẾT BẮT 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 120 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 ĐẦU GIỜ ĐÁP ÁN ÁN ĐÁP GÓI SỐ 01 12 ĐÁP ÁN 12 CÂU HỎI CÂU HỎI HẾT BẮT 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 120 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 ĐẦU GIỜ ĐÁP ÁN ÁN ĐÁP GÓI SỐ 01 12 ĐÁP ÁN 12 CÂU HỎI CÂU HỎI HẾT BẮT 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 120 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 ĐẦU GIỜ ĐÁP ÁN ÁN ĐÁP QUY CHẾ PHẦN THI …… CÂU HỎI CỦA BAN TỔ CHỨC CÂU SỐ CÂU SỐ CÂU SỐ CÂU SỐ CÂU SỐ CÂU SỐ CÂU SỐ CÂU SỐ CÂU HỎI HẾT BẮT ĐẦU GIỜ 10 ĐÁP ÁN CÂU HỎI HẾT BẮT ĐẦU GIỜ 10 ĐÁP ÁN CÂU HỎI HẾT BẮT ĐẦU GIỜ 10 ĐÁP ÁN CÂU HỎI HẾT BẮT ĐẦU GIỜ 10 ĐÁP ÁN CÂU HỎI HẾT BẮT ĐẦU GIỜ 10 ĐÁP ÁN CÂU HỎI HẾT BẮT ĐẦU GIỜ 10 ĐÁP ÁN
- Xem thêm -

Xem thêm: Cau hoi tren powerpoint, Cau hoi tren powerpoint

Từ khóa liên quan