Ảnh hưởng của rủi ro cảm nhận đến ý định mua sắm nghiên cứu trường hợp thị trường điện thoại thông minh cao cấp tại thành phố hồ chí minh

93 120 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2019, 23:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH HỒ ĐỨC NGHĨA ẢNH HƢỞNG CỦA RỦI RO CẢM NHẬN ĐẾN Ý ĐỊNH MUA SẮM: NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP THỊ TRƢỜNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH CAO CẤP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH HỒ ĐỨC NGHĨA ẢNH HƢỞNG CỦA RỦI RO CẢM NHẬN ĐẾN Ý ĐỊNH MUA SẮM: NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP THỊ TRƢỜNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH CAO CẤP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Mã số: Quản trị kinh doanh 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN ĐÌNH THỌ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam kết đề tài “Ảnh hưởng rủi ro cảm nhận đến ý định mua sắm: nghiên cứu trường hợp thị trường điện thoại thông minh cao cấp thành phố Hồ Chí Minh” kết q trình tự nghiên cứu tơi, tất trích dẫn cung cấp nguồn tham khảo cách chi tiết Nếu có sai phạm nào, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Tác giả HỒ ĐỨC NGHĨA MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục bảng Danh mục hình Chương Mở đầu 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa thực tiễn đề tài 1.6 Kết cấu đề tài Chương Cơ sở lý thuyết mơ hình nghiên cứu 2.1 Giới thiệu 2.2 Cơ sở lý thuyết 2.2.1 Hành vi tiêu dùng 2.2.2 Thuyết hành động hợp lý (theory of reasoned action) 2.2.3 Thuyết hoạch định hành vi (theory of planned behavior) 2.2.4 Ý định mua sắm (purchase intention) 11 2.2.5 Rủi ro cảm nhận (perceived risk) 12 2.2.6 Đo lường rủi ro .14 2.3 Giả thuyết nghiên cứu mơ hình nghiên cứu 15 2.3.1 Giả thuyết nghiên cứu 15 2.3.2 Mô hình nghiên cứu 18 Chương Thiết kế nghiên cứu 19 3.1 Giới thiệu 19 3.2 Thiết kế nghiên cứu 20 3.2.1 Nghiên cứu định tính 20 3.2.2 Nghiên cứu định lượng 20 3.2.2.1 Phương pháp phân tích liệu 20 3.2.2.2 Phương pháp chọn mẫu cỡ mẫu 21 3.2.2.3 Đối tượng hàng hóa 22 3.2.3 Các thang đo ban đầu 22 3.2.4 Kết nghiên cứu định tính 23 Chương Phân tích kết nghiên cứu 27 4.1 Giới thiệu 27 4.2 Kết thống kê mô tả 27 4.2.1 Đặc điểm mẫu khảo sát 27 4.2.2 Phân tích thống kê mơ tả mức đánh giá yếu tố đo lường .28 4.3 Kiểm tra độ tin cậy thang đo (Cronbach’s alpha) 28 4.3.1 Cronbach’s alpha thang đo rủi ro thời gian 29 4.3.2 Cronbach’s alpha thang đo rủi ro tài 29 4.3.3 Cronbach’s alpha thang đo rủi ro sức khỏe 30 4.3.4 Cronbach’s alpha thang đo rủi ro chức .31 4.3.5 Cronbach’s alpha thang đo rủi ro xã hội .31 4.3.6 Cronbach’s alpha thang đo rủi ro tâm lý 32 4.3.7 Cronbach’s alpha thang đo rủi ro tổng thể 33 4.3.8 Cronbach’s alpha thang đo ý định mua sắm 34 4.4 Phân tích nhân tố khám phá EFA 35 4.4.1 Phân tích nhân tố khám phá EFA thang đo ý định mua sắm 36 4.4.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA thang đo rủi ro tổng thể 37 4.4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA yếu tố rủi ro cảm nhận .38 a Kết phân tích lần thứ 39 b Kết phân tích nhân tố lần thứ 41 4.5 Hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu giả thuyết 43 4.6 Phân tích tương quan hồi qui tuyến tính 44 4.6.1 Phân tích tương quan 44 4.6.2 Kết phân tích hồi qui tuyến tính bội .45 4.6.2.1 Mơ hình tổng thể .45 4.6.2.2 Mơ hình trung gian 46 4.6.3 Dò tìm vi phạm giả định cần thiết hồi quy tuyến tính 47 4.6.4 Kiểm định giả thuyết thống kê 52 4.6.5 Kiểm định vai trò biến trung gian 48 4.6.5.1 Nhận dạng vai trò trung gian .48 4.6.5.2 Ước lượng tác động trung gian 50 Chương Kết luận đề nghị 55 5.1 Giới thiệu 55 5.2 Ý nghĩa kết luận 55 5.3 Hàm ý sách cho doanh nghiệp 56 5.4 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 58 Tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Top hãng ĐTTM, quý năm 2013 Bảng 2.1 Các khía cạnh rủi ro cảm nhận qua nghiên cứu trước 14 Bảng 3.1 Thang đo thành phần rủi ro cảm nhận rủi ro tổng thể 23 Bảng 3.2 Các thang đo sau hiệu chỉnh để đo lường khái niệm nghiên cứu mơ hình 24 Bảng 4.1 Kết Cronbach’s Alpha thang đo Rủi ro thời gian 39 Bảng 4.2 Kết Cronbach’s Alpha thang đo Rủi ro tài 30 Bảng 4.3 Kết Cronbach’s Alpha thang đo Rủi ro sức khỏe 30 Bảng 4.4 Kết Cronbach’s Alpha thang đo Rủi ro chức 31 Bảng 4.5 Kết Cronbach’s Alpha thang đo Rủi ro xã hội 32 Bảng 4.6 Kết Cronbach’s Alpha thang đo Rủi ro tâm lý 32 Bảng 4.7 Kết Cronbach’s Alpha thang đo Rủi ro tổng thể 33 Bảng 4.8 Kết Cronbach’s Alpha thang đo Ý định mua sắm 34 Bảng 4.9 Kết kiểm định KMO Bartlett Ý định mua sắm 37 Bảng 4.10 Kết phân tích nhân tố EFA Ý định mua sắm 37 Bảng 4.11 Kết kiểm định KMO Bartlett Rủi ro tổng thể 38 Bảng 4.12 Kết phân tích nhân tố EFA Rủi ro tổng thể 39 Bảng 4.13 Kết kiểm định KMO Bartlett yếu tố rủi ro cảm nhận 39 Bảng 4.14 Kết phân tích nhân tố EFA yếu tố rủi ro cảm nhận (lần 1) 49 Bảng 4.15 Kết chi tiết thành phần nhân tố (lần 1) 40 Bảng 4.16 Kết kiểm định KMO Bartlett yếu tố rủi ro cảm nhận (lần 2)41 Bảng 4.17 Kết phân tích nhân tố EFA yếu tố rủi ro cảm nhận (lần 2) 41 Bảng 4.18 Kết chi tiết thành phần nhân tố (lần 2) 42 Bảng 4.19 Kết Anova (mơ hình tổng quát) 45 Bảng 4.20 Kết phân tích hồi quy (mơ hình tổng quát) 45 Bảng 4.21 Kết hệ số hồi quy (mơ hình tổng qt 46 Bảng 4.22 Kết Anova (mơ hình trung gian) 46 Bảng 4.23 Kết phân tích hồi quy (mơ hình trung gian) 47 Bảng 4.24 Kết hệ số hồi quy (mô hình trung gian) 47 Bảng 4.25 Mối quan hệ biến độc lập (Rủi ro thành phần) lên biến phụ thuộc (Ý định mua sắm) 48 Bảng 4.26 Mối quan hệ biến độc lập (rủi ro thành phần) lên biến trung gian (rủi ro tổng thể) 49 Bảng 4.27 Mối quan hệ biến độc lập (rủi ro thành phần) biến trung gian (rủi ro tổng thể) lên biến phụ thuộc (ý định mua sắm) 49 Bảng 4.28 Kết kiểm định giả thuyết 52 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Mơ hình nghiên cứu đề nghị 18 Hình 3.1 Sơ đồ quy trình nghiên cứu 19 Hình 4.1 Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh 43 Hình 4.2 Kết Sobel test rủi ro tài 51 Hình 4.3 Kết Sobel test rủi ro tâm lý 51 Hình 4.4 Kết Sobel test rủi ro chức 51 CHƢƠNG MỞ ĐẦU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Theo hãng nghiên cứu thị trường IDC (International Data Corporation) thị trường điện thoại toàn cầu tăng trưởng 6.0% so với kỳ năm trước quý năm 2013, với tổng cộng 432.1 triệu điện thoại hãng bán so với 407.7 triệu điện thoại bán quý năm 2012 Quý có tăng trưởng nhẹ so với 428.8 triệu điện thoại bán quý Đối với thị trường điện thoại thông minh (sau viết tắt ĐTTM), hãng giao 237.9 triệu quý năm 2013 so với 156.2 quý năm 2012, tăng 52.3% kỳ, mức tăng tưởng cao quý gấn Quý tăng 10.0% so với 216.3 triệu bán quý năm 2013 Bảng 1.1 Top hãng ĐTTM, quý năm 2013 (đơn vị: triệu chiếc) Hãng Samsung Apple LG Lenovo ZTE Khác Tổng Q2/13 Số Q2/13 Q2/12 Số Q2/12 Thị Thay đổi so lượng bán Thị phần lượng bán phần với kỳ ra 72.4 30.4% 50.3 32.2% 43.9% 31.2 13.1% 26.0 16.6% 20.0% 12.1 5.1% 5.8 3.7% 108.6% 11.3 4.7% 4.9 3.1% 130.6% 10.1 4.2% 6.4 4.1% 57.8% 100.8 42.4% 62.8 40.2% 60.5% 237.9 100.0% 156.2 100.0% 52.3% Nguồn: IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, July 25, 2013 Còn theo website Nhịp sống trẻ thuộc báo Tuổi trẻ (2013), dẫn tin ABI Research, tổng doanh số ĐTTM toàn cầu 214 triệu vượt qua điện thoại di động chức phổ thông, nắm 52% thị trường điện thoại di động Điện thoại di động chức phổ thông giảm 20% so với năm trước, với 195 triệu bán Điều cho thấy ĐTTM dần thay điện thoại chức thơng thường Dù có gia tăng số lượng ĐTTM bán toàn cầu, theo nhận định Michael Morgan Bloomberg (2013), chuyên gia phân tích hãng ABI Research cho thời kỳ phát triển vượt bậc thị trường ĐTTM cao cấp qua, tốc độ tăng trưởng dòng ĐTTM cao cấp giảm mạnh thị trường bảo hòa Cũng theo Bloomberg (2013) ĐTTM trở thành hàng hóa phổ biến vòng thập kỉ qua đạt 293.9 tỷ đô la Mỹ doanh thu năm 2012 Chúng sử dụng tỷ người khắp giới, số người dùng điện thoại Mỹ nước phát triển sở hữu ĐTTM, người tiêu dùng thị trường bao gồm Trung Quốc Ấn Độ bị thu hút mẫu rẻ hơn, nhu cầu cho dòng cao cấp giảm Do đó, sản lượng tăng lên doanh thu đến từ ĐTTM chững lại, chí xuống, khơng thăng hoa với mức tăng trưởng liên tục suốt năm qua Theo ước tính IDC, mức giá trung bình ĐTTM giảm xuống $375 từ $450 năm 2012 Sự sụt giảm ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh thu lợi nhuận Apple Samsung, hai tên tuổi hàng đầu thị trường ĐTTM cao cấp Trong tháng 6, Samsung 25 tỷ la Mỹ vốn hóa thị trường, lớn giá trị tập đồn Sony, nhà phân tích giảm dự báo doanh số dòng cao cấp Galaxy S4 hãng Theo trang mạng BGR Media (2013), dòng sản phẩm cao cấp ấn tượng dường đưa vào năm tới, những người quan sát từ lâu cho trường cao cấp dần bão hòa ĐTTM tầm trung chí giá rẻ bán thị trường chiếm vị trí trung tâm cho nhiều công ty năm tới, đường Samsung số Theo dự báo IDC 66% số 384 triệu ĐTTM bán Trung Quốc năm tới có giá $200, Mỹ 14% số 153 triệu Đối với hãng Apple, với dòng sản phẩm cao cấp iPhone, theo ước tính nhà phân tích Bloomberg doanh thu quý năm 2013 dự báo có thay đổi nhỏ so với quý trước sụt giảm số lượng iPhone bán Đây kết kinh doanh kể từ quý năm 2003 doanh thu giảm 1.3% Theo nhà phân tích T Michael Walkley Cannaccord Genuity Inc., dự báo số lượng iPhone năm tài khóa 2014 giảm 173 triệu từ 181 triệu Trong thị trường Việt Nam, theo hãng nghiên cứu thị trường IDC cho biết quý năm 2013, Việt Nam tiêu thụ 5,8 triệu 14 Việc mua điện thoại X làm phát sinh ganh đua đồng nghiệp với Nghĩ đến việc mua điện thoại X khiến 15 lo ngại số người bạn nghĩ tơi thích khoe khoang 16 17 Việc mua điện thoại X khiến tơi bị cho dại dột người quen Việc sở hữu điện thoại X làm lo sợ bị cướp giật Nghĩ đến việc mua điện thoại X để sử 18 dụng làm cảm thấy không thoải mái cho 19 20 21 Nghĩ đến việc mua điện thoại X để sử dụng mang lại cho cảm giác lo lắng Nghĩ đến việc mua điện thoại X để sử dụng khiến cảm thấy căng thẳng Một cách tổng quát, lo lắng số mát gặp phải mua điện thoại X Sau xem xét thứ, nghĩ phạm 22 sai lầm mua điện thoại X thời gian tới Khi thứ cân nhắc, cảm thấy 23 việc mua điện thoại X mang lại cho nhiều vấn đề khơng mong muốn 24 25 26 Có khả lớn mua điện thoại X Nếu bạn bè, gia đình tơi có người muốn mua điện thoại, giới thiệu họ mua điện thoại X Nếu điện thoại X có sẵn hàng, tơi mua 27 III Nếu có hội để dùng thử điện thoại X, tơi dùng thử Xin anh/chị vui lòng cho biết thêm số thông tin cá nhân Giới tính ☐Nam ☐ Nữ Xin vui lòng cho biết anh/chị thuộc nhóm tuổi ☐18 – 25 tuổi ☐26 – 35 tuổi ☐Từ 36 tuổi trở lên Học vấn anh/chị: ☐Đến trung cấp ☐Cao đẳng ☐Từ Đại học trở lên Nghề nghiệp anh/chị: ☐ Sinh viên ☐ Nhân viên văn phòng ☐ Quản lý/Doanh nhân ☐ Khác Thu nhập bình quân/người/tháng gia đình (VND) ☐Dưới triệu ☐Từ 5– triệu ☐Từ – 10 triệu ☐Trên 10 triệu Xin chân thành cảm ơn cộng tác nhiệt tình anh/chị! Phụ lục KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG CÂU HỎI Tôi xin đưa phát biểu sau đây, xin cho biết anh/chị có hiểu nghĩa chúng khơng? Nếu khơng, anh/chị thấy khó hiểu chỗ nào? Anh/chị có muốn điều chỉnh thêm để câu hỏi dễ hiểu khơng? Nếu có, anh/chị điều chỉnh nào? Nội dung câu hỏi Ý kiến anh/chị (điều chỉnh, bổ sung) Nếu mua điện thoại X, đồng …sẽ làm phát sinh ghanh đua nghiệp q trọng tơi đồng nghiệp, bạn bè Nghĩ đến việc mua điện thoại X khiến tơi lo lắng số người bạn nghĩ tơi thích khoe khoan Việc mua điện thoai X khiến bị cho ….bị cho dại dột người dại dột số người có ý kiến ảnh hưởng thân, bạn bè, đồng nghiệp đến Việc sở hữu điện thoại X làm lo sợ bị cướp giật Việc mua điện thoại X để sử dụng làm làm tốn nhiều thời gian để lo ngại dành nhiều thời gian để làm quen với học cách sử dụng Việc lên kế hoạch mua điện thoại X để sử Điều chỉnh lại: tốn nhiều thời dụng làm bị áp lực thời gian cách gian để tìm hiểu thông tin không cần thiết Việc mua điện thoại X để sử dụng …tốn nhiều thời gian dẫn đến việc sử dụng thời gian không hợp lý để chơi điện tử (game), tìm hiểu sử dụng ứng dụng khác Việc mua điện thoại X để sử dụng Thay lãng phí cách chi tiêu tiền Nếu mua điện thoại X để sử dụng, lo ngại việc đầu tư khơng khơn ngoan Nếu tơi mua điện thoại X để sử dụng, e Tôi e lợi ích nhận từ điện giá trị nhận từ sản phẩm thoại X không tương xứng với không tương xứng với giá trị đồng tiền giá trị đồng tiền bỏ để bỏ mua Tơi lo lắng điện thoại X nhanh chóng bị rớt giá so với lúc tơi mua Một lo ngại cho việc mua điện thoại X để sử dụng làm mắt số thành viên gia đình bị mỏi sử dụng điện thoại nhiều Việc mua điện thoại X để sử dụng khiến Thay thể chất sức khỏe tơi lo ngại liệu sản phẩm có gây tác dụng phụ không thoải mái cho thể chất hay không? (như ngủ, ảnh hưởng thần kinh, đau tai sử dụng tai nghe) Vì điện thoại X khơng hoàn toàn an toàn, Thay an toàn tuyệt đối tơi dự tính mua tới để sử dụng, thấy lo ngại rủi ro sức khỏe tiềm tàng liên quan đến sản phẩm Vì xem xét việc mua điện thoại X để sử …như kỳ vọng hay không dụng, lo lắng liệu sản phẩm hoạt động tốt nghĩ hay không Tôi lo ngại không sử dụng hết khả điện thoại X Nghĩ đến việc mua điện thoại X để sử dụng khiến lo ngại mức độ tin cậy chắn sản phẩm Nghĩ đến việc mua điện thoại X để sử dụng làm cảm thấy không thoải mái Nghĩ đến việc mua điện thoại X để sử dụng mang lại cho cảm giác lo lắng Nghĩ đến việc mua điện thoại X để sử …cảm thấy căng thẳng dụng khiến căng thẳng Một cách tổng quát, lo lắng số mát gặp phải mua điện thoại X Sau xem xét thứ, nghĩ mắc lỗi …sẽ sai lầm mua điện thoại X thời gian tới Khi thứ đưa ra, cảm thấy …đã cân nhắc,… việc mua điên thoại X mang lại cho nhiều vấn đề khơng mong muốn Có khả lớn mua điện thoại X Nếu bạn bè, gia đình tơi có người muốn mua điện thoại, tơi khuyên họ mua điện thoại X Nếu điện thoại X có sẵn hàng, tơi mua Nếu có hội để thử điện thoại X, thử Dùng thử Phụ lục ĐẶC ĐIỂM MẪU KHẢO SÁT Giới tính 39% Nam 61% Nữ Giới tính Cumulative Frequency Valid Nam Percent Valid Percent Percent 84 39.4 39.4 39.4 Nữ 129 60.6 60.6 100.0 Total 213 100.0 100.0 Độ tuổi 2% 33% 18-25 65% 26-35 Từ 36 tuổi trở lên Tuổi Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 18-25 139 65.3 65.3 65.3 26-35 70 32.9 32.9 98.1 1.9 1.9 100.0 213 100.0 100.0 Từ 36 tuổi trở lên Total Nghề nghiệp 11% 3% Sinh viên 35% Nhân viên văn phòng 51% Quản lý Khác Nghề nghiệp Cumulative Frequency Valid Sinh viên Percent Valid Percent Percent 74 34.7 34.7 34.7 108 50.7 50.7 85.4 2.8 2.8 88.3 Khác 25 11.7 11.7 100.0 Total 213 100.0 100.0 Nhân viên văn phòng Quản lý Thu nhập hàng tháng 14% Dưới triệu 35% 16% Từ đến triệu Từ đến 10 triệu 35% Trên 10 triệu Thu nhập Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Dưới triệu 74 34.7 34.7 34.7 Từ đến triệu 74 34.7 34.7 69.5 Từ đến 10 triệu 34 16.0 16.0 85.4 Trên 10 triệu 31 14.6 14.6 100.0 213 100.0 100.0 Total Điện thoại quan tâm 14% 24% Iphone Iphone 5s 12% Samsung Galaxy S4 Samsung Note Nokia Lumia 14% 14% HTC One Khác 6% 16% Điện thoại quan tâm Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Iphone 52 24.4 24.4 24.4 Samsung Galaxy S4 34 16.0 16.0 40.4 Samsung Note 13 6.1 6.1 46.5 Iphone 5s 30 14.1 14.1 60.6 Nokia Lumia 30 14.1 14.1 74.6 HTC One 25 11.7 11.7 86.4 Khác 29 13.6 13.6 100.0 Total 213 100.0 100.0 Phụ lục PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MƠ TẢ MỨC ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ĐO LƢỜNG Descriptive Statistics TIM N Mean Std Deviation 213 3.77 1.61 3.84 1.63 FIN PHY 213 3.58 1.58 PER 213 4.55 1.61 3.89 1.63 SOC PSC 213 2.97 1.55 RT 213 3.34 1.61 Valid N (listwise) 213 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation TIM1 213 1.00 7.00 3.2911 1.51401 TIM2 213 1.00 7.00 3.9577 1.72471 TIM3 213 1.00 7.00 4.0563 1.60383 FIN1 213 1.00 7.00 3.5117 1.60662 FIN2 213 1.00 7.00 3.5117 1.63283 FIN3 213 1.00 7.00 3.8169 1.61925 FIN4 213 1.00 7.00 4.5164 1.65289 PHY1 213 1.00 7.00 3.5023 1.56502 PHY2 213 1.00 7.00 3.7042 1.68843 PHY3 213 1.00 7.00 3.5211 1.49078 PER1 213 1.00 7.00 4.6620 1.57465 PER2 213 1.00 7.00 4.2441 1.54692 PER3 213 1.00 7.00 4.7371 1.72013 SOC1 213 1.00 7.00 3.3146 1.56302 SOC2 213 1.00 7.00 3.5587 1.59675 SOC3 213 1.00 7.00 3.5493 1.64364 SOC4 213 1.00 7.00 5.1221 1.72225 PSC1 213 1.00 7.00 2.9671 1.52768 PSC2 213 1.00 7.00 3.0892 1.50048 PSC3 213 1.00 7.00 2.8685 1.62283 RT1 213 1.00 7.00 3.6854 1.67940 RT2 213 1.00 7.00 3.0986 1.54939 RT3 213 1.00 7.00 3.2441 1.60381 Valid N (listwise) 213 CÁC THÀNH PHẦN RỦI RO CẢM NHẬN 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 4.6 3.8 3.8 3.9 3.6 3.3 3.0 2.0 1.6 1.6 1.0 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 0.0 TIM FIN PHY Mean PER Std Deviation Descriptive Statistics N PIT1 PIT2 PIT3 PIT4 PIT Valid N (listwise) Mean Std Deviation 213 4.6 1.2 213 4.3 1.2 213 4.2 1.2 213 5.0 1.3 213 4.5 1.2 213 Ý ĐỊNH MUA SẢN PHẨM 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 Mean 4.5 Std Deviation 1.2 PIT SOC PSC RT Phụ lục Kết phân tích tƣơng quan với hệ số Pearson kiểm định phía có hệ số Correlations FIN FIN Pearson Correlation PSC PSC TIM PHY SOC PER RT PIT Pearson Correlation PHY SOC PER RT PIT 426** 318** 319** 573** 348** 489** -.581** 000 000 000 000 000 000 000 213 213 213 213 213 213 213 213 426** 275** 338** 505** 236** 588** -.586** 000 000 000 001 000 000 Sig (2-tailed) N TIM Sig (2-tailed) 000 N 213 213 213 213 213 213 213 213 318** 275** 271** 394** 238** 188** -.385** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 006 000 N 213 213 213 213 213 213 213 213 ** ** ** ** ** ** -.456** Pearson Correlation Pearson Correlation 319 338 271 Sig (2-tailed) 000 000 000 N 213 213 213 573** 505** Sig (2-tailed) 000 N 441 421 345 000 000 000 000 213 213 213 213 213 394** 441** 400** 513** -.599** 000 000 000 000 000 000 213 213 213 213 213 213 213 213 348** 236** 238** 421** 400** 349** -.450** Sig (2-tailed) 000 001 000 000 000 000 000 N 213 213 213 213 213 213 213 213 489** 588** 188** 345** 513** 349** -.640** Sig (2-tailed) 000 000 006 000 000 000 N 213 213 213 213 213 213 213 213 -.581** -.586** -.385** -.456** -.599** -.450** -.640** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 000 N 213 213 213 213 213 213 213 Pearson Correlation Pearson Correlation Pearson Correlation Pearson Correlation ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) .000 213 Phụ lục Kết giả định liên hệ tuyến tính phƣơng sai không đổi Phụ lục Kết giả định phân phối chuẩn phần dƣ Mơ hình tổng thể Mơ hình trung gian ... ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH HỒ ĐỨC NGHĨA ẢNH HƢỞNG CỦA RỦI RO CẢM NHẬN ĐẾN Ý ĐỊNH MUA SẮM: NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP THỊ TRƢỜNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH CAO CẤP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành:... Tp Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam kết đề tài Ảnh hưởng rủi ro cảm nhận đến ý định mua sắm: nghiên cứu trường hợp thị trường điện thoại thông minh cao cấp thành phố Hồ Chí Minh ... phần rủi ro cảm nhận ý định mua sắm ĐTTM cao cấp người tiêu dùng thị trường thành phố Hồ Chí Minh Nghiên cứu vai trò trung gian rủi ro tổng thể mối hệ thành phần rủi ro cảm nhận ý định mua sắm
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của rủi ro cảm nhận đến ý định mua sắm nghiên cứu trường hợp thị trường điện thoại thông minh cao cấp tại thành phố hồ chí minh , Ảnh hưởng của rủi ro cảm nhận đến ý định mua sắm nghiên cứu trường hợp thị trường điện thoại thông minh cao cấp tại thành phố hồ chí minh , CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm