Kiem tra 1 tiet môn toán 11

7 86 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2019, 21:58

Trường THCS Lớp: Họ & Tên HS: Điểm: I Thứ …… ngày …… tháng …… năm… KIỂM TRA MÔN ĐẠI SỐ - LỚP - CHƯƠNG IV HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2017 – 2018 Thời gian 45 phút (không kể thời gian giao đề) Lời phê thầy cô giáo: ĐỀ A PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Học sinh chọn ý nhất,bằng cách khoanh vào chữ A, B, C, D để trả lời cho câu hỏi sau: Câu 1: Đồ thị hàm số y = ax2 qua điểm A( 5; ) Khi a bằng: A B C 25 D Câu 2:Với giá tri m,phương trình ( 3m + 1) x2 + 3mx +1 = phương trình bậc hai A m ≠ -3 B m≠ C m ≠ D giá trị m Câu 3:Cho hai số u,v biết u + v = u.v=-3 Khi u,v hai nghiệm ph/ trình nào? A 2x2 – 3x = B x2 - 2x – = C x2 + 2x – = D x2 + 2x + = Câu 4: Cho hàm số y = x2 Kết luận sau dúng: A Hàm số nghịch biến B Hàm số đồng biến C Hàm số đồng biến x < , nghịch biến x > D Hàm số đồng biến x > 0, nghịch biến x < Câu 5: Phương trình x2 – 4x +3m – = có hai nghiệm phân biệt khi: A m ≤ B m ≥ C m < D m > 2 Câu : Cho phương trình : 0,1x - 0,7x + 0,6 = Khi : A x1 + x2 = 0,7 B.x1 + x2 =7 C x1 + x2 = -7 D x1 + x2 = x1.x2 = 0,6 x1.x2 = x1.x2 = x1.x2 = -7 II PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm) Câu (2,5 điểm): Giải phương trình sau: a) 2x2 – 5x + = b) x2 - x -2 = Câu 2(1,0 điểm): Vẽ đồ thị hàm số y = x2 mặt phẳng tọa độ Oxy Câu 3(2,5điểm):Cho phương trình: 2x2 +mx+8 = ( m tham số) a) Với giá trị m phương trình có nghiệm -1.Tìm nghiệm lại b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt Câu 4: ( 1,0 điểm): Cho tích a.b.c.d ≠ 0, biết c,d hai nghiệm phương trình x2+ ax + b = ; a,b hai nghiệm phương trình: x2 +cx + d = Tính tổng S = a+ b + c + d Trường THCS Lớp: Họ & Tên HS: Điểm: III - …… ngày …… tháng …… năm… KIỂM TRA MÔN ĐẠI SỐ - LỚP - CHƯƠNG IV HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2017 – 2018 Thời gian 45 phút (không kể thời gian giao đề) Lời phê thầy cô giáo: ĐỀ B PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Học sinh chọn ý nhất,bằng cách khoanh vào chữ A, B, C, D để trả lời cho câu hỏi sau: Câu 1: Đồ thị hàm số y = ax2 qua điểm A( -2; ) Khi a bằng: A B C D Câu 2:Với giá tri m,phương trình ( m-2 ) x2 - 2mx +1 = phương trình bậc hai A m ≠ - B m≠ C m ≠ D giá trị m Câu 3:Cho hai số u,v biết u + v = u.v =12 Khi u,v hai nghiệm ph/ trình nào? A x2 – 12x + = B x2 + 12x – = C x2 +7x –12 = D.x2 - 7x + 12 = Câu 4: Cho hàm số: y = -2x2 Kết luận sau dúng: A Hàm số đồng biến B Hàm số nghịch biến C Hàm số đồng biến x < 0, nghịch biến x > D Hàm số đồng biến x > , nghịch biến x < Câu 5: Phương trình x2 – 3x -2m + = có hai nghiệm phân biết khi: A m ≤ B m ≥ C m < D m > Câu 6: Cho phương trình : 0,1x - 0,5x - 0,6 = Khi : A.x1 + x2 = ; B.x1 + x2 =-5 ; C x1 + x2 = 0,5 D.x1 + x2 = -0,6 ; x1.x2 = -6 x1.x2 = x1.x2 = -0.6 x1.x2 = -0,5 IV PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm) Câu (2,5 điểm): Giải phương trình sau: a) x2 – 2x -18 = b) 2x2 - x - = Câu 2(1,0 điểm): Vẽ đồ thị hàm số y = x2 mặt phẳng tọa độ Oxy Câu 3(2,5điểm):Cho phương trình: x2 –2(m+2)x+4m+1 = ( m tham số) a) Với giá trị m phương trình có nghiệm -1.Tìm nghiệm lại b) Chứng tỏ phương trình ln có hai nghiệm phân biệt vói m Câu 4: ( 1,0 điểm): Cho tích a.b.c.d ≠ 0, biết c,d hai nghiệm phương trình x2 + ax + b = ; a,b hai nghiệm phương trình: x2 +cx + d = Tính tổng S = a+ b + c + d -Hết ………… ………… HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA MÔN ĐẠI SỐ - LỚP - CHƯƠNG IV HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2017 – 2018 I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Mỗi câu cho 0,5điểm Câu Đề A A C B D C Đề B B C D C D II PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm) B A Đề A: Câu Câu 1(2,5đ): Nội dung Điểm a)Giải phương trình: 2x2 – 5x + = Tính Δ = (-5)2 -4.2.1 = 17 > Giải phưong trình có nghiệm phân biệt: x1 = ; x2 = b) x - x -2 = Ta có: a + b + c = - 0,5 0,75 -2=0 Vậy phương trình có hai nghiệm : x1 = ; x2 = 0,75 0,5 Câu 2(1,0đ): Vẽ đồ thị hàm số: y = - x2 Lập bảng giá trị có giá trị trở lên vẽ Câu 3(2,5đ): x -6 -3 -1 0,5 y -12 -3 - - -3 -12 0,5 Cho phương trình: 2x2 +mx+8 = ( m tham số) a) Phương trình có nghiệm -1 nên 2.(-1)2 + m.(-1)+ = 0,75  m = 10 0,75 Với m = 10 phươngtrình trở thành: 2x2 + 10x + = nên nghiêm lai -4 0,5 b)Phương trình có hai nghiệm phân biệt: Δ Δ >  m2 – 64 >0 0,5  ( m – )(m + ) > Câu 4(1,0đ):  m > m b = d Thay b = d vào ( 5) & ( 6) => a = c =1 0,25 Thay a = c = vào ( ) => d = -2 = b Vậy S = a + b +c + d = 1+ (-2 )+ + (-2 ) = -2 0,25 ;;; II PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm) Đề B: Câu Câu 1(2,5đ): Nội dung Điểm a) Giải phương trình: a) x2 – 2x -18 = Tính Δ’ = ( -1 )2 – (-18) = 19 > Giải phưong trình có nghiệm phân biệt: x1 = ; x2 = b) 2x 0,5 0,75 - x - = Ta có: a - b + c = 2+ - - = 0,75 Vậy phương trình có hai nghiệm : x1 = -1 ; x2 = 0,5 Câu 2(1,0đ): Vẽ đồ thị hàm số: y = x2 Lập bảng giá trị có giá trị trở lên vẽ x -4 -2 y -1 0,5 0,5 Câu 3(2,5đ): Cho phương trình: x2 –2(m+2)x+4m+1 = ( m tham số) a) ) Phương trình có nghiệm -1 nên (-1)2 +2(m + )+ 4m + =  m = -1 0,75 Với m = -1 ph/trình trở thành: x2 - 2x - = nên nghiêm lai 0,75 b) Δ/ = [-(m+ 2)]2 –(4m + ) = m2 + 4m + – 4m -1 = m2 + > 0, 0,75 Vậy phương trình ln có hai nghiệm phân biệt với giá trị m Câu 4(2,0đ): O,25 Giống đề A - Học sinh trình bày cách khác, kiến thức khối lớp, GV dựa vào thang điểm để chấm tối đa phần Tuần 30 - Tiết 59: KIỂM TRA MƠN ĐẠI SỐ _ LỚP CHƯƠNG IV – HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2017-2018 I MỤC TIÊU: 1.1 Kiến thức: Tính chất dạng đồ thị hàm số y = ax2 ( a ≠ ), công thức nghiệm Trình bậc hai , hệ thức ViEt vận dụng để tính nhẩm nghiệm phương trình bậc hai Tìm hai số biết tổng tích chúng 1.2 Kỹ năng: Thành thạo giải tập đề KT 1.3 Thái độ : Học sinh nghiêm túc làm bài, 1.4 Phát triển NL lực làm nhanh có cách giải phong phú MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Tên Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng cộng Cấp độ thấp Chủ đề TN 1/ Hàm số : y = ax2 TL Tìm hệ số a biết điểm TN TL Vẽ đồ thị hàm số y = ax2 tính TN TL Cấp độ cao TN TL thuộc( P) chất hàm số Số câu 1 Số điểm Tỉ lệ 10 % 0,5 5% 0,5 5% 20 % 2/ Phương trình bậc hai ĐK để phương trình phương trình bậc hai Tính Δ; Δ/ Biết cách giải phương trình bậc hai 10% 1,5 15% Vận dụng hệ thức Vi-ét ứng dụng để tính Số câu Số điểm Tỉ lệ 3/ Hệ thức Vi-ét áp dụng Số câu Số điểm Tỉ lệ Tổng số câu 20% Số điểm Tỉ lệ 4,0 40% 0,5 5% 25 25% 2,5 25% 5,5 10% 55% 13 0,5 5% 4,0 40% 10 10% 100% ... D m > Câu 6: Cho phương trình : 0,1x - 0,5x - 0,6 = Khi : A.x1 + x2 = ; B.x1 + x2 =-5 ; C x1 + x2 = 0,5 D.x1 + x2 = -0,6 ; x1.x2 = -6 x1.x2 = x1.x2 = -0.6 x1.x2 = -0,5 IV PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm)... trình: 2x2 +mx+8 = ( m tham số) a) Phương trình có nghiệm -1 nên 2.( -1) 2 + m.( -1) + = 0,75  m = 10 0,75 Với m = 10 phươngtrình trở thành: 2x2 + 10 x + = nên nghiêm lai -4 0,5 b)Phương trình có hai nghiệm... LUẬN: (7,0 điểm) Đề B: Câu Câu 1( 2,5đ): Nội dung Điểm a) Giải phương trình: a) x2 – 2x -18 = Tính Δ’ = ( -1 )2 – ( -18 ) = 19 > Giải phưong trình có nghiệm phân biệt: x1 = ; x2 = b) 2x 0,5 0,75 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra 1 tiet môn toán 11, Kiem tra 1 tiet môn toán 11