KE HOACH GIANG DAY TIN 12-RAT CHI TIET

9 390 3
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 05:10

Kế hoạch giảng dạy môn tin học 12 T h á n g T u ầ n C h n g Tên bài S ố t i ế t T i ế t t h e o P P C T Mục tiêu Kiến thức trọng tâm PPDH Đồ dùng Ghi chú 8 1 1 Chơng I: Khái niệm về hệ csdl Đ1. Một số khái niệm cơ bản (Mục 1, 2) 1 Kiến thức: - Nắm đợc các vấn đề thờng đợc giải quuyết trong một bài toán quản lí và sự cần thiết phải có CSDL. - Công việc thờng gặp khi xử lí thông tin của 1 tổ chức. Bài toán quản lý, sự cần thiết phải có CSDL. - Cacsc công việc thờng gặp khi xử lý thông tin của tổ chức. Thuyết trình, vấn đáp - Giáo án, SGK, SBT và tài liệu tham khảo, máy chiếu 1 Đ1. Một số khái niệm cơ bản (Mục 3a, b) 2 Kiến thức: - Khái niệm CSDL, các mức thể hiện (Các mức chi tiết khi mô tả CSDl) và hệ CSDL cùng các đặc trng của nó. - Các mức thể hiện của CSDL. - KháI niệm CSDL, hệ QT CSDL. - Các mức thể hiện cuare CSDL. Thuyết trình, vấn đáp - Giáo án, SGK, SBT và tài liệu tham khảo, máy chiếu 2 1 Đ1. Một số khái niệm cơ bản (Mục 3c, d) 3 Kiến thức: - Biết đợc các yêu cầu cơ bản đối với hệ CSDL. - ứng dụng của CSDL vào trong thực tiễn. - Các yêu cầu và ứng dụng của CSDL. Thuyết trình, vấn đáp - Giáo án, SGK, SBT và tài liệu tham khảo, máy chiếu 1 Đ2. Hệ quản trị CSDL (Mục 1, 2) 4 Kiến thức: - Biết các chức năng cơ bản của hệ quản trị CSDL. - Biết đợc hoạt động của 1 hệ quản trị CSDL. - Các chức năng của hệ QT CSDL Thuyết trình, vấn đáp - Giáo án, SGK, SBT và tài liệu tham khảo, máy chiếu 9 3 1 Đ2. Hệ quản trị CSDL (Mục 3, 4) 5 Kiến thức: - Biết vai trò của con ngời khi làm việc với hệ CSDL. Biết đợc các bớc xây dựng CSDL Các bớc xây dựng CSDL. Thuyết trình, vấn đáp - Giáo án, SGK, SBT và tài liệu tham khảo., máy chiếu 1 Bài tập và thực hành 1 6 Kĩ năng: - Biết xác định những việc cần làm trong họat động quản lí một số công việc đơn giản. - Xác định những việc cần làm trong họat động quản lí một số công việc đơn giản. Thuyết trình, vấn đáp - Giáo án, SGK, SBT và tài liệu tham khảo, máy chiếu 4 1 Bài tập và thực hành 1 7 - Biết một số công việc cơ bản khi xây dựng một CSDL đơn giản. Thái độ: - Học hỏi, nghiêm túc, góp ý kiến xây dựng bài. -Một số công việc cơ bản khi xây dựng một CSDL Máy chiếu 1 Bài tập 8 Kiến thức: - Học sinh nắm các khái niệm đã học: CSDL, sự cần thiết phải có CSDL lu trên máy tính, hệ QTCSDL, hệ CCSDL. - Nắm đợc mối tơng tác giữa các thành phần của hệ CSDL, các yêu cầu cơ bản của hệ CSDL Qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan và tự luận. - Ôn lại các khái niệm: CSDL, sự cần thiết phải có CSDL lu trên máy tính, hệ QTCSDL, hệ CSDL. T h á n g T u ầ n C h n g Tên bài S ố t i ế t T i ế t t h e o P P C T Mục tiêu Kiến thức trọng tâm PPDH Đồ dùng Ghi chú 5 1 Bài tập 9 Kiến thức: - Học sinh nắm các khái niệm đã học: CSDL, sự cần thiết phải có CSDL lu trên máy tính, hệ QTCSDL, hệ CSDL. - Nắm đợc mối tơng tác giữa các thành phần của hệ CSDL, các yêu cầu cơ bản, các chức năng của hệ QTCSDL. -Mối tơng tác giữa các thành phần của hệ CSDL, các yêu cầu cơ bản của hệ CSDL. 2 Chơng II: hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS access Đ3. Giới thiệu Microsoft Access 10 Kiến thức: - Biết đợc những khả năng chung nhất của Access nh một hệ QTCSDL (Khai báo, lu trữ, xử lí, dữ liệu); - Biết bốn đối tợng cơ bản trong Access: bảng (Table), mẫu hỏi (Query), biểu mẫu (Form), báo cáo (Report) - Liên hệ đợc một bài toán quản lí gần gũi với HS cùng các công cụ quản lí tơng ứng trong Access. Kĩ năng: - Biết một số thao tác cơ bản: Khởi động và kết thúc Access, tạo một CSDL mới hoặc mở một CSDL đã có, tạo đối tợng mới và mở một đối tợng; - Biết có 2 chế độ làm việc với các đối tợng: Chế độ thiết kế (Design view) và chế độ trang dữu liệu (Datasheet View); - Biết đợc các cách tạo đối tợng: Dùng thuật sĩ (Wizard) và tự thiết kế (Design). Thái độ: - Nghiêm túc, ham học hỏi. Khả năng chung nhất của Access nh một hệ QTCSDL (Khai báo, lu trữ, xử lí, dữ liệu); - Các đối tợng cơ bản trong Access: bảng (Table), mẫu hỏi (Query), biểu mẫu (Form), báo cáo (Report) Thuyết trình, vấn đáp - Giáo án, SGK, và tài liệu tham khảo. - Máy tính, máy chiếu 6 2 Đ4. Cấu trúc bảng 11 Kiến thức: - Hiểu đợc các khái niệm chính trong cấu trúc bảng gồm trờng, bản ghi, kiểu dữ liệu. - Biết khái niệm khoá chính. - Biết tạo và sửa cáu trúc bảng - Hiểu việc tạo liên kết giữa các bảng. Kĩ năng: - Thực hiện đợc sửa và tạo cấu trúc bảng, nạp dữ liệu vào bảng, cập nhật dữ liệu. - Thực hiện đợc việc khai báo khoá. - Thực hiện đợc việc liên kết giữa hai bảng. Thái độ: - Học hỏi, nghiêm túc Các khái niệm chính trong cấu trúc bảng gồm trờng, bản ghi, kiểu dữ liệu, khoá chính. Thuyết trình, vấn đáp - Giáo án, SGK, và tài liệu tham khảo. - Máy tính, máy chiếu 2 Bài tập và thực hành 2 (tiết 1) 12 Kiến thức: - Thực hiện các thao tác cơ bản: Khởi động và kết thúc Access, tạo CSDL mới. Kĩ năng: - Biết tạo cấu trúc bảng theo mẫu, chỉ định khoá chính. Khởi động và kết thúc Access, tạo CSDL mới. Thuyết trình, vấn đáp - Phòng máy T h á n g T u ầ n C h n g Tên bài S ố t i ế t T i ế t t h e o P P C T Mục tiêu Kiến thức trọng tâm PPDH Đồ dùng Ghi chú Thái độ: - Học hỏi, nghiêm túc thực hành dới sự hớng dẫn của thầy giáo. 10 7 2 Bài tập và thực hành 2 (tiết 2) 13 Kĩ năng: - Biết tạo cấu trúc bảng theo mẫu, chỉ định khoá chính. - Thực hiện đợc chỉnh sửa và lu cấu trúc bảng. Thái độ: - Nghiêm túc thực hành dới sự hớng dẫn của thầy giáo. -Tạo cấu trúc bảng theo mẫu, chỉ định khoá chính, chỉnh sửa và lu cấu trúc bảng. Thuyết trình, vấn đáp - Phòng máy 2 Đ5. Các thao tác cơ bản trên bảng 14 Kiến thức: - Biết các khái niệm: Cập nhật dữ liệu, sắp xếp, lọc dữ liệu, phạm vi và điều kiện xử lí dữ liệu, tổng hợp và kết xuất dữ liệu. Kĩ năng: - Biết cách mở bảng ở trang dữ liệu. - Cập nhập dữ liệu: Thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xoá bản ghi. - Biết dùng nút lệnh để sắp xếp bản ghi theo một trờng. - Biết dùng các nút lệnh lọc ra những bản ghi thoả mãn một số điều kiện nào đó. - Biết sử dụng chức năng tìm kiếm và thay thế đơn giản. - In dữ liệu Thỏi : - Nghiêm túc quan sát thao tác mẫu, ghi chép bài đầy đủ. Các khái niệm: Cập nhật dữ liệu, sắp xếp, lọc dữ liệu, phạm vi và điều kiện xử lí dữ liệu, tổng hợp và kết xuất dữ liệu. Thuyết trình, vấn đáp - Giáo án, SGK, và tài liệu tham khảo. - Máy tính, máy chiếu 8 2 Bài tập và thực hành 3 (tiết 1) 15 Kĩ năng: - Thực hiện các thao tác trên bảng, làm việc với bảng trong cả hai chế độ. - Thực hiện thao tác lọc (theo mẫu và ô dữ liệu đợc chọn), củng cố khái niệm kết xuất thông tin, tiêu chí tìm kiếm thông tin. Thỏi : - Nghiêm túc thực hành dới sự hớng dẫn của thầy giáo. Các thao tác trên bảng, làm việc với bảng trong cả hai chế độ. Thao tác lọc dữ liệu trên bảng. Thuyết trình, vấn đáp - Phòng máy 2 Bài tập và thực hành 3 (Tiết 2) 16 Kĩ năng: Thực hiện các thao tác sắp xếp theo một trờng dữ liệu, thao tác tìm kiếm và thay thế, kết xuất thông tin theo những tiêu chí khác, chẳng hạn theo trờng dữ liệu khác, theo thứ tự ngợc lại, Thỏi : - Nghiêm túc thực hành, dới sự hớng dẫn của thầy giáo. Sắp xếp theo một trờng dữ liệu, tìm kiếm và thay thế, kết xuất thông tin theo những tiêu chí khác nhau Thuyết trình, vấn đáp - Phòng máy T h á n g T u ầ n C h n g Tên bài S ố t i ế t T i ế t t h e o P P C T Mục tiêu Kiến thức trọng tâm PPDH Đồ dùng Ghi chú 11 9 2 Đ6. Biểu mẫu 17 Kiến thức: - Hiểu khái niệm biểu mẫu, công cụ của biểu mẫu. - Biết các chế độ làm việc với biểu mẫu: Chế độ trang dữ liệu, chế độ thiết kế, chế độ biểu mẫu. Kĩ năng: - Biết cách tạo biểu mẫu đơn giản và dùng chế độ thiết kế để chỉnh sửa thiết kế biểu mẫu. - Biết sử dụng biểu mẫu để cập nhật dữ liệu. Thái độ: - Nghiêm túc, ham học hỏi. - Khái niệm biểu mẫu, công cụ của biểu mẫu. - các chế độ làm việc với biểu mẫu. Thuyết trình, vấn đáp - Giáo án, SGK, và tài liệu tham khảo. - Máy tính, máy chiếu 2 Bài tập và thực hành 4 (tiết 1) 18 Kĩ năng: - Tạo biểu mẫu đơn giản (dùng biểu mẫu sau đó chỉnh sửa biểu mẫu trong chế độ thiết kế). - Biết dùng biểu mẫu để nhập dữ liệu, chỉnh sửa dữ liệu đã nhập trong bảng. Thái độ: - Nghiêm túc thực hành dới sự hớng dẫn của thầy cô giáo. - Tạo biểu mẫu đơn giản - Dùng biểu mẫu để nhập dữ liệu, chỉnh sửa dữ liệu đã nhập trong bảng Thuyết trình, vấn đáp - Phòng máy 10 2 Bài tập và thực hành 4 (tiết 2) 19 Kĩ năng: - Cập nhật và tìm kiếm thông tin - Cập nhật và tìm kiếm thông tin Thuyết trình, vấn đáp - Phòng máy 2 Bài tập 20 Kiến thức: - Củng cố các kiến thức đã học Thái độ: - Nghiêm túc tập trung giải quyết vấn đề, ghi chép bài đầy đủ. - Củng cố các kiến thức đã học về bảng và biểu mẫu. 11 2 Đ7. Liên kết giữa các bảng 21 Kiến thức: - Biết khái niệm liên kết giữa các bảng, sự cần thiết và ý nghĩa của việc tạo liên kết; Kĩ năng: - Biết cách tạo liên kết trong Access. Khái niệm liên kết giữa các bảng, sự cần thiết và ý nghĩa của việc tạo liên kết Thuyết trình, vấn đáp - Giáo án, SGK, và tài liệu tham khảo. - Máy tính, máy chiếu. 2 Bài tập và thực hành 5- Liên kết giữa các bảng 22 Kĩ năng: - Biết tạo CSDL có nhiều bảng. Tạo CSDL có nhiều bảng. Hỏi đáp - Phòng máy 12 12 2 Bài tập và thực hành 5- Liên kết giữa các bảng 23 Kĩ năng: - Tạo liên kết, sửa liên kết giữa các bảng. Tạo liên kết, sửa liên kết giữa các bảng Thuyết trình, vấn đáp - Phòng máy T h á n g T u ầ n C h n g Tên bài S ố t i ế t T i ế t t h e o P P C T Mục tiêu Kiến thức trọng tâm PPDH Đồ dùng Ghi chú 2 Đ8. Truy vấn dữ liệu 24 Kiến thức: - Hiểu khái niệm mẫu hỏi. - Biết vận dụng 1 số hàm và phép toán tạo ra các biểu thức số học, biểu thức điều kiện và biểu thức lôgic để xây dựng mẫu hỏi; - Biết các bớc chính để tạo mẫu hỏi. Kĩ năng: - Tạo đợc mẫu hỏi đơn giản. - Biết sử dụng hai chế độ làm việc với mẫu hỏi: Chế độ thiết kế và chế độ trang dữ liệu. - Khái niệm mẫu hỏi. - Vận dụng 1 số hàm và phép toán tạo ra các biểu thức số học, biểu thức điều kiện và biểu thức lôgic để xây dựng mẫu hỏi; -Các bớc chính để tạo mẫu hỏi Thuyết trình, vấn đáp - Giáo án, SGK, và tài liệu tham khảo. - Máy tính, máy chiếu. 13 2 Bài tập và thực hành 6- Mẫu hỏi trên một bảng (tiết 1) 25 Kiến thức: - Làm quen với mẫu hỏi kết xuất thông tin từ một bảng. Kĩ năng: - Tạo đợc những biểu thức điều kiện đơn giản. Thái độ: - Nghiêm túc tập trung thực hành. - Làm quen với mẫu hỏi kết xuất thông tin từ một bảng. Thuyết trình, vấn đáp - Phòng máy 2 Bài tập và thực hành 6- Mẫu hỏi trên một bảng (tiết 2) 26 Kiến thức: - Làm quen với mẫu hỏi có sử dụng gộp nhóm. Kĩ năng: - Biết sử dụng các hàm gộp nhóm ở mức độ đơn giản. Thái độ: - Nghiêm túc tập trung thực hành. - Làm quen với mẫu hỏi có sử dụng gộp nhóm. Thuyết trình, vấn đáp - Phòng máy 14 2 Bài tập và thực hành 7- Mẫu hỏi trên nhiều bảng 27 Kĩ năng: - Tạo mẫu hỏi kết xuất thông tin từ nhiều bản; - Tạo mẫu hỏi. Thái độ: - Nghiêm túc tập trung thực hành. - Tạo mẫu hỏi kết xuất thông tin từ nhiều bản Thuyết trình, vấn đáp - Phòng máy 2 Bài tập 28 .Ôn lại các kiến thức đã học trong chơng 1 và chơng 2 - Một số kháI niệm cơ bản. - Bảng, mẫu hỏi, biểu mẫu, liên kết giức các bảng. Hỏi đáp - Phòng máy 15 2 Kiểm tra (1 tiết) 29 Kiến thức: - Đánh giá kết quả học tập của học sinh về chơng 1 và các kiến thức trong chơng 2: biểu mẫu, truy vấn dữ liệu, biểu mẫu, liên kết giữa các bảng thông qua kiến thức đã học. Kĩ năng: - Vận dụng những kiến thức đã học để làm bài. Thái độ: - Nghiêm túc làm bài, không đợc trao đổi lẫn nhau. - Chơng 1 và các kiến thức trong chơng 2: biểu mẫu, truy vấn dữ liệu, biểu mẫu, liên kết giữa các bảng. Thuyết trình, vấn đáp. - Phòng máy T h á n g T u ầ n C h n g Tên bài S ố t i ế t T i ế t t h e o P P C T Mục tiêu Kiến thức trọng tâm PPDH Đồ dùng Ghi chú 2 Đ9-Báo cáo và kết xuất báo cáo 30 Kiến thức: - Lợi ích của báo cáo trong công việc quản lí. - Biết các thao tác tạo báo cáo đơn giản. Kĩ năng: - Tạo đợc báo cáo bằng thuật sĩ; - Thực hiện lu trữ và in báo cáo. Thái độ: - Nghiêm túc chú ý nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ. -Các thao tác tạo báo cáo đơn giản. Thuyết trình, vấn đáp - Giáo án, SGK, và tài liệu tham khảo. - Máy tính, máy chiếu. 1 16 2 Bài tập và thực hành 8- Tạo báo cáo (tiết 1) 31 Kiến thức: - Củng cố kiến thức về cách tạo báo cáo Kĩ năng: - Thao tác tạo báo cáo đơn giản bằng thuật sĩ Thái độ: - Nghiêm túc tập trung thực hành. - Cố kiến thức về cách tạo báo cáo - Máy tính, máy chiếu, phòng máy 2 Bài tập và thực hành 8- Tạo báo cáo (tiết 2) 32 Kiến thức: - Củng cố kiến thức về cách tạo báo cáo Kĩ năng: - Thao tác tạo báo cáo đơn giản bằng thuật sĩ Thái độ: - Nghiêm túc tập trung thực hành. - Máy tính, máy chiếu, phòng máy 17 2 Bài tập thực hành 9 Bài thực hành tổng hợp (tiết 1) 33 Kĩ năng: - Tạo CSDL mới gồm các bảng có liên kết (chế độ thiết kế); - Tạo biểu mẫu dùng để nhập dữ liệu (chủ yếu dùng thuật sĩ); Thái độ: - Nghiêm túc tập trung thực hành dới sự hớng dẫn của cô giáo. -Tạo CSDL mới gồm các bảng có liên kết (chế độ thiết kế); - Tạo biểu mẫu dùng để nhập dữ liệu (chủ yếu dùng thuật sĩ); - Máy tính, máy chiếu, phòng máy 2 Bài tập thực hành 9 Bài thực hành tổng hợp (tiết 2) 34 Kĩ năng: - Thiết kế mẫu hỏi đáp ứng một số yêu cầu nào đó; - Lập báo cáo nhanh bằng thuật sĩ và thiết kế đơn giản. Thái độ: - Nghiêm túc tập trung thực hành dới sự hớng dẫn của cô giáo. - Thiết kế mẫu hỏi đáp ứng một số yêu cầu nào đó. - Máy tính, máy chiếu, phòng máy 18 2 Ôn tập học kì 1 35 Kiến thức: - Biết khái niệm cơ bản về CSDL, hệ quản trị CSDL. - Biết vai trò của CSDL trong xã hội hiện đại. - Các khái niệm chính của Access. - Hiểu các chức năng chính của Access: Tạo lập bảng, thiết lập mối liên kết giữa các bảng, cập nhật và khai thác thông tin. - Biết 4 đối tợng cơ bản: bảng, mẫu hỏi, biểu mẫu và báo cáo. - Khái niệm cơ bản về CSDL, hệ quản trị CSDL. - Vai trò của CSDL trong xã hội hiện đại. - Các khái niệm chính của Access. - Các chức năng chính của Access: Tạo lập Thuyết trình, vấn đáp - Máy chiếu. T h á n g T u ầ n C h n g Tên bài S ố t i ế t T i ế t t h e o P P C T Mục tiêu Kiến thức trọng tâm PPDH Đồ dùng Ghi chú Kĩ năng: - Khởi động và thoát khỏi Access, tạo CSDL mới, mở CSDL đã có. - Chỉnh sửa cấu trúc CSDL - Thao tác cập nhật dữ liệu - Thao tác sắp xếp, truy vấn dữ liệu - Kết xuất báo cáo đơn giản. Thái độ: - Nghiêm túc tập trung giải quyết vấn đề, ghi chép bài đầy đủ. bảng, thiết lập mối liên kết giữa các bảng, cập nhật và khai thác thông tin. - 4 đối tợng cơ bản: bảng, mẫu hỏi, biểu mẫu và báo cáo. 3 Kiểm tra học kì I 36 - Đánh giá việc tiếp thu kiến thức, rèn luyện kĩ năng của học sinh trong học kì 1. - Các kiến thức đã dợc học trong chơng 1 và chơng 2 19 3 Chơng III : hệ CSDL quan hệ Đ10 CSDL quan hệ Mục 1 37 Kiến thức: - Biết khái niệm mô hình dữ liệu quan hệ và các đặc tr- ng cơ bản của mô hình này. Thái độ: - Nghiêm túc, ham học hỏi, ghi chép bài đầy đủ. - Khái niệm mô hình dữ liệu quan hệ và các đặc trng cơ bản của mô hình này. Thuyết trình, vấn đáp - Giáo án, SGK, và tài liệu tham khảo. - Máy tính, máy chiếu. 2 20 3 Đ10 CSDL quan hệ Mục 2 a, b 38 Kiến thức: - Biết khái niệm CSDL quan hệ, - Có sự liên hệ với các thao tác cụ thể trình bày ở chơng II. Thái độ: - Nghiêm túc, ham học hỏi. - Khái niệm CSDL quan hệ Thuyết trình, vấn đáp - Giáo án, SGK, và tài liệu tham khảo. - Máy tính, máy chiếu. 21 3 Đ10 CSDL quan hệ Mục 2 c 39 Kiến thức: - Biết khái niệm khoá, khoá chính và liên kết giữa các bảng. Kĩ năng: - Xác định các bảng và khoá liên kết giữa các bảng của bài toán quản lí đơn giản. Thái độ: - Nghiêm túc, ham học hỏi, ghi chép bài đầy đủ. - Khái niệm CSDL quan hệ Thuyết trình, vấn đáp - Giáo án, SGK, và tài liệu tham khảo. - Máy tính, máy chiếu. 22 3 Bài tập và thực hành 10 (tiết 1) 40 Kĩ năng: - Biết chọn khoá cho các bảng dữ liệu trong một bài toán quen thuộc. - Biết cách xác lập liên kết giữa các bảng thông qua khoá để có thể tìm đợc những thông tin liên quan đến một các thể đợc quản lí. Thái độ: - Nghiêm túc tập trung thực hành dới sự hớng dẫn của thầy giáo. - Cách chọn khoá cho các bảng dữ liệu trong một bài toán. Cách xác lập liên kết giữa các bảng thông qua khóa - Máy tính, máy chiếu, phòng máy T h á n g T u ầ n C h n g Tên bài S ố t i ế t T i ế t t h e o P P C T Mục tiêu Kiến thức trọng tâm PPDH Đồ dùng Ghi chú 23 3 Bài tập và thực hành 10 (tiết 2) 41 Kĩ năng: - Khắc sâu cho học sinh mục đích của việc xác lập các liên kết giữa các bảng. Thái độ: - Nghiêm túc tập trung thực hành dới sự hớng dẫn của thầy giáo. - Máy tính, máy chiếu, phòng máy 3 24 3 Đ11- Các thao tác với CSDL quan hệ Mục 1,2 42 Kiến thức: - Biết đợc các chức năng mà hệ QTCSDL phải có và vai trò, ý nghĩa của các chức năng đó trong quá trình tạo lập, cập nhật hệ QTCSDL - Liên hệ đợc với các thao tác cụ thể trình bày ở chơng II. Kĩ năng: - Biết cách tạo bảng, cập nhật dữ liệu. Thái độ: - Nghiêm túc, ham học hỏi, ghi chép bài đầy đủ. - Các chức năng mà hệ QTCSDL phải có và vai trò, ý nghĩa của các chức năng đó trong quá trình tạo lập, cập nhật hệ QTCSDL - Liên hệ đợc với các thao tác cụ thể trình bày ở chơng II. Thuyết trình, vấn đáp - Giáo án, SGK, và tài liệu tham khảo. - Máy tính, máy chiếu. 25 3 Đ11- Các thao tác với CSDL quan hệ Mục 3 43 Kiến thức: - Biết đợc các chức năng mà hệ QTCSDL phải có và vai trò, ý nghĩa của các chức năng đó trong quá trình khai thác hệ QTCSDL Kĩ năng: - Sắp xếp các bản ghi, truy vấn CSDL, Xem dữ liệu và kết xuất báo cáo. Thái độ: - Nghiêm túc, ham học hỏi, ghi chép bài đầy đủ. Thuyết trình, vấn đáp - Giáo án, SGK, và tài liệu tham khảo. - Máy tính, máy chiếu. 26 3 Kiểm tra 1 tiết 44 - Đánh giá các kiến thức HS đã học đợc trong chơng 2 27 4 Chơng IV : kiến trúc và bảo mật các hệ csdl Đ12-Các loại kiến trúc của hệ CSDL Mục 1 45 Kiến thức: - Biết khái niệm về các cách tổ chức CSDL tập trung Thuyết trình, vấn đáp - Giáo án, SGK, và tài liệu tham khảo. - Máy tính, máy chiếu. 4 28 4 Đ12-Các loại kiến trúc của hệ CSDL Mục 1 46 - Biết u, nhợc điểm của cách tổ chức CSDL tập trung. Thái độ: - Nghiêm túc, ham học hỏi, ghi chép bài đầy đủ. - Giáo án, SGK, và tài liệu tham khảo. - Máy tính, máy chiếu. T h á n g T u ầ n C h n g Tên bài S ố t i ế t T i ế t t h e o P P C T Mục tiêu Kiến thức trọng tâm PPDH Đồ dùng Ghi chú 29 4 Đ12-Các loại kiến trúc của hệ CSDL Mục 2 47 Kiến thức: - Biết khái niệm về các cách tổ chức CSDL phân tán - Biết u, nhợc điểm của cách tổ chức CSDL phân tán. Thái độ: - Nghiêm túc, ham học hỏi, ghi chép bài đầy đủ. Thuyết trình, vấn đáp - Giáo án, SGK, và tài liệu tham khảo. -Máy tính, máy chiếu. 30 4 Đ13-Bảo mật thông tin trong các hệ CSDL- Mục1,2 48 Kiến thức: - Biết khái niệm bảo mật và sự tồn tại các quy định, các điều luật bảo vệ thông tin - Biết 1 số cách thông dụng bảo mật CSDL: Chính sách và ý thức, phân quyền truy cập và nhận dạng ngời dùng. Thái độ: - Có ý thức và thái độ đúng đắn trong việc sử dụng và bảo mật CSDL. Thuyết trình, vấn đáp - Giáo án, SGK, và tài liệu tham khảo. - Máy tính, máy chiếu. 31 4 Đ13-Bảo mật thông tin trong các hệ CSDL- Mục3,4 49 Kiến thức: - Biết thêm 1 số cách thông dụng bảo mật CSDL: Mã hoá thông tin và nén dữ liệu, lu biên bản. Thái độ: - Có ý thức và thái độ đúng đắn trong việc sử dụng và bảo mật CSDL. Thuyết trình, vấn đáp - Giáo án, SGK, và tài liệu tham khảo. - Máy tính, máy chiếu. 5 32 4 Bài tập và thực hành 11 (tiết 1) 50 Kiến thức: - Hiểu thêm khái niệm và tầm quan trọng của bảo mật CSDL; Kĩ năng: - Biết một số cách thông dụng bảo mật CSDL; Thái độ: - Có thái độ đúng đắn trong việc sử dụng và bảo mật CSDL. - Máy tính, máy chiếu. 33 4 Bài tập và thực hành 11 (tiết 2) 51 Kiến thức: - Hiểu thêm khái niệm và tầm quan trọng của bảo mật CSDL; Kĩ năng: - Biết một số cách thông dụng bảo mật CSDL; Thái độ: - Có thái độ đúng đắn trong việc sử dụng và bảo mật CSDL. Thuyết trình, vấn đáp - Phòng máy 34 4 Ôn tạp học kỳ 2 52 Thuyết trình, vấn đáp - Máy tính, máy chiếu, 35 Kiểm tra học kỳ 2 53 - Đánh giá việc tiếp thu kiến thức, rèn luyện kĩ năng của học sinh trong học kì 2. . tính, máy chi u. 31 4 Đ13-Bảo mật thông tin trong các hệ CSDL- Mục3,4 49 Kiến thức: - Biết thêm 1 số cách thông dụng bảo mật CSDL: Mã hoá thông tin và nén. tài liệu tham khảo, máy chi u 1 Đ1. Một số khái niệm cơ bản (Mục 3a, b) 2 Kiến thức: - Khái niệm CSDL, các mức thể hiện (Các mức chi tiết khi mô tả CSDl)
- Xem thêm -

Xem thêm: KE HOACH GIANG DAY TIN 12-RAT CHI TIET, KE HOACH GIANG DAY TIN 12-RAT CHI TIET, KE HOACH GIANG DAY TIN 12-RAT CHI TIET

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn