giao an sinh 12 cb theo 5 hoạt động

143 135 6
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2019, 05:23

Giáo án Sinh học 12 Năm học 2019- 2020 Tiết: Ngày soạn: 24/08/2019 PHẦN NĂM : DI TRUYỀN HỌC CHƯƠNG I : CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ BÀI : GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ Q TRÌNH NHÂN ĐƠI ADN I Mục tiêu Kiến thức - Nêu định nghĩa gen kể tên vài loại gen (gen điều hoà gen cấu trúc) - Nêu định nghĩa mã di truyền nêu số đặc điểm mã di truyền - Trình bày diễn biến chế chép ADN tế bào nhân sơ Kỹ - Rèn luyện phát kỹ tư duy: phân tích, tổng hợp so sánh - Kỹ thể tự tin trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp, kỹ quản lý thời gian đảm nhận trách nhiệm hoạt động nhóm - Kỹ tìm kiếm xử lí thông tin khái niệm gen, cấu trúc chung gen cấu trúc , mã di truyền trình nhân đơi ADN Thái độ - u thích khoa học, hiểu sở phân tử sống Năng lực hướng tới : Năng lực tự học, NL giải vấn đề, NL sáng tạo, NL hợp tác, NL sử dụng ngôn ngữ II Phương pháp kỹ thuật dạy học - Dạy học nêu vấn đề - Thảo luận nhóm - Vấn đáp - tìm tòi - Quan sát tranh - tìm tòi III Chuẩn bị giáo viên học sinh Chuẩn bị giáo viên - Giáo án tiết 1- Bài Gen, mã di truyền q trình nhân đơi ADN - Hình 1.1 , bảng mã di truyền SGK - Sơ đồ chế tự nhân đôi ADN - Mơ hình cấu trúc khơng gian ADN - Sơ đồ liên kết nucleotit chuỗi pôlinuclêotit Chuẩn bị học sinh - Nghiên cứu Bài Gen, mã di truyền q trình nhân đơi ADN IV Tiến trình lên lớp Hoạt động khởi động/ tạo tình : - Giáo viên giới thiệu chung chương trình sinh học 12 GV: Lê Thị Ngọc Trâm Tổ Sinh- CN Giáo án Sinh học 12 Năm học 2019- 2020 - - Quan sát hình ảnh sau : Hãy : + Nêu cấu tạo ADN + Nêu chức ADN Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV HS a Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm, cấu trúc gen - GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm gen học lớp nêu khái niệm gen ? - GV: Yêu cầu HS nghiên cứu hình sau : Nội dung kiến thức I GEN Khái niệm : - Gen đoạn phân tử ADN mang thơng tin mã hóa cho chuỗi pơlipepetit hay phân tử ARN - Ví dụ: SGK Cấu trúc gen cấu trúc : * Mỗi gen cấu trúc gồm vùng: - Vùng điều hòa: Nằm đầu 3’của mạch gốc mang tín hiệu khởi động điều hòa q trình phiên mã - Vùng mã hóa: Nằm gen, mang thơng tin di truyền mã hóa axit Thảo luận cặp trả lời câu hỏi: + Ở sinh vật nhân sơ: Các gen có vùng mã + Khái niệm gen? hố liên tục gọi gen khơng phân mảnh + Cấu trúc chung gen cấu trúc? + Ở sinh vật nhân thực: Hầu hết gen + Phân biệt gen phân mảnh gen khơng có vùng mã hố không liên tục (các đoạn phân mãnh êxon xen kẽ đoạn intron) gọi gen + Dựa vào chức mà sản phẩm gen phân mảnh quy định người ta chia gen làm loại - Vùng kết thúc: Nằm cuối gen 5’ GV: Lê Thị Ngọc Trâm Tổ Sinh- CN Giáo án Sinh học 12 Năm học 2019- 2020 nào? - HS thảo luận trả lời câu hỏi - GV cho HS khác nhận xét phần trả lời bạn - Gv nhận xét, bổ sung chốt kiến thức - GV lưu ý: + Ở sinh vật nhân sơ có vùng mã hóa liên tục (gen khơng phân mảnh) + Ở sinh vật nhân thực có vùng mã hóa khơng liên tục, xen kẽ đoạn mã hóa aa (ê xơn) đoạn khơng mã hóa aa (intron) gọi gen phân mảnh b Hoạt động 2: Tìm hiểu mã di truyền - GV cho hs nghiên cứu mục II  Mã di truyền  Tại mã di truyền mã ba - HS nêu : Trong AND có loại nu pr lại có khoảng 20 loại a.a * Nếu nu mã hoá a.a có 41 =4 tổ hợp chưa đủ để mã hoá cho 20 a.a *Nếu nu mã hoá a.a có 42= 16 tổ hợp *Nếu nu mã hố a.a có 43= 64 tổ hợp thừa đủ để mã hoá cho 20 a.a mạch mã gốc gen, mang tín hiệu kết thúc phiên mã II MÃ DI TRUYỀN Khái niệm: - Mã di truyền trình tự nucltit gen qui định trình tự axit amin phân tử prơtêin( Mã di truyền mã ba) - Trong 64 ba có ba khơng mã hóa aa + kết thúc: UAA, UAG, UGA, ->qui định tín hiệu kết thúc q trình dịch mã + mở đầu: AUG->qui định điểm khởi đầu dịch mã qui định aa metionin (SV nhân thực), foocmin metionin (SV nhân sơ) Đặc điểm + Mã di truyền đọc từ điểm xác định theo ba mà khơng gối lên - Mã di tuyền có đặc điểm ? - HS dựa vào sgk nêu đặc điểm mã di nhau( theo chều 5’- 3’) + Mã di truyền có tính phổ biến (tất truyền lồi có chung mã di truyền, trừ vài ngoại lệ) + Mã di truyền có tính đặc hiệu (1 ba mã hoá loại axit amin) + Mã di truyền mang tính thối hố (nhiều ba khác mã hố cho loại c Hoạt động 3: Tìm hiểu trình axit amin, trừ AUG UGG) III QÚA TRÌNH NHÂN ĐƠI ADN(tái nhân đơi ADN - Gv cho hs nghiên cứu mục III kết hợp qua ADN) Diễn biến sát hình 1.2 - Qua trình nhân đơi ADN diễn pha S(Kì trung gian) chu kì tế bào, chuẩn GV: Lê Thị Ngọc Trâm Tổ Sinh- CN Giáo án Sinh học 12 Năm học 2019- 2020 bị cho phân bào - Qua trình nhân đơi ADN diễn theo ngun tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo tồn gồm bước: + Bước : Tháo xoắn phân tử ADN Nhờ enzim tháo xoắn, mạch đơn phân tử ADN tách dần tạo nên chạc tái (hình chữ Y) để lộ mạch Hãy thảo luận cặp trả lời câu hỏi: khuôn + ADN nhân đôi theo nguyên tắc + Bước : Tổng hợp mạch ADN ? giải thích? ADN - pơlimerara xúc tác hình thành + Trình bày giai đoạn tự mạch đơn theo chiều 5’  3’ (ngược ADN ? chiều với mạch làm khuôn) Các nuclêôtit + Mạch tổng hợp liên tục? mạch môi trường nội bào liên kết với mạch tổng hợp đoạn ? ? làm khn theo ngun tắc bổ sung (A – + Kết ý nghĩa tự nhân đôi T, G – X) ADN ? Trên mạch mã gốc (3’  5’) mạch + Có nhận xét cấu trúc phân tổng liên tục tử ADN con? Trên mạch bổ sung (5’  3’) mạch + Nhờ nguyên tắc mà phân tử ADN tạo giống giống với ADN tổng hợp gián đoạn tạo nên đoạn mẹ ngắn (đoạn Okazaki), sau đoạn - HS thảo luận, thống ý kến trình bày Okazaki nối với nhờ enzim nối + Bước : Hai phân tử ADN tạo - Các HS khác bổ sung ý kiến thành - GV hoàn thiện nội dung Các mạch tổng hợp đến đâu - GV mở rộng trình nhân đôi tế bào nhân thực mạch đơn xoắn đến  tạo thành phân tử ADN con, mạch tổng hợp mạch ADN ban đầu (nguyên tắc bán bảo tồn) ? Ý nghĩa nhân đôi ADN? Ý nghĩa - HS trả lời Truyền thông tin di truyền hệ gen từ - GV hoàn thiện nội dung tế bào sang tế bào khác, từ hệ sang hệ khác, đảm bảo cho sống trì liên tục, lồi có gen đặc trưng tương đối ổn định Hoạt động luyện tập: GV cho HS làm số câu hỏi trắc nghiệm: Câu 1: Một đoạn phân tử ADN mang thơng tin mã hố cho chuỗi pơlipeptit hay phân tử ARN gọi A ARN B Mã di truyền C Prôtêin D.Gen GV: Lê Thị Ngọc Trâm Tổ Sinh- CN Giáo án Sinh học 12 Năm học 2019- 2020 Câu Ở sinh vật nhân thực A gen có vùng mã hố liên tục ( gen không phân mảnh) B gen vùng mã hố liên tục C phần lớn gen có vùng mã hố khơng liên tục (gen phân mảnh) D phần lớn gen khơng có vùng mã hố liên tục Câu Mã di truyền có tính thối hố vì: A.có nhiều ba khác mã hố cho axit amin B.có nhiều axit amin mã hố ba C.có nhiều ba mã hoá đồng thời nhiều axit amin D.một ba mã hoá axit amin Hoạt động vận dụng Nêu điểm giống khác tự nhân đôi ADN sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực Trả lời: Sự tự nhân đôi ADN sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực giống Điểm khác tự nhân đôi ADN sinh vật nhân thực: + Trên ADN có nhiều đơn vị tái + Có tham gia nhiều loại enzim Hoạt động mở rộng - Tìm hiểu lịch sử phát triển di truyền học - Tìm hiểu học thuyết trung tâm (central dogma) Sinh học phân tử Francis Crick đề xuất (1956) - Tìm hiểu trình xác định mã di truyền :Năm 1961, M Nirenberg J Matthei giải mã di truyền đến năm 1966, tồn 64 codon mã hóa nhóm M Nirenberg nhóm H.G Khorana xác định V HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC : Hướng dẫn học cũ : - Học theo sgk, trả lời câu hỏi cuối - Ôn tập lại kiến thức ADN, cách giải tập ADN Hướng dẫn chuẩn bị : - Chuẩn bị Phiên mã dịch mã - Sơ đồ thể trình phiên mã dịch mã tế bào SV nhân thực: Hãy quan sát, phân tích hồn thành nội dung sau: + Nêu khái niệm PM, DM + Nêu nguyên liệu PM, DM + Xác định vị trí xãy PM DM + Dựa vào nội dung SGK, hình 2.1, 2.2 SGK Hãy Trình bày diễn biến chế PM DM GV: Lê Thị Ngọc Trâm Tổ Sinh- CN Giáo án Sinh học 12 GV: Lê Thị Ngọc Trâm Năm học 2019- 2020 Tổ Sinh- CN Giáo án Sinh học 12 Năm học 2019- 2020 Tiết: Ngày soạn: 26/08/2019 Bài 2: PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ I Mục tiêu Kiến thức - Trình bày diễn biến chế phiên mã dịch mã - Nêu số đặc điểm phiên mã tế bào nhân thực khác với tế bào nhân sơ - Giải thích thơng tin di truyền giữ nhân mà đạo tổng hợp protein nhân Kỹ - Rèn luyện phát kỹ tư duy: phân tích, tổng hợp so sánh - Kỹ thể tự tin trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp, kỹ quản lý thời gian đảm nhận trách nhiệm hoạt động nhóm - Kỹ tìm kiếm xử lí thơng tin cấu trúc chức loại ARN , chế phiên mã trình dịch mã Thái độ - Yêu thích khoa học, hiểu sở phân tử sống Năng lực hướng tới : Năng lực tự học, NL khái quát hóa, NL sáng tạo, NL hợp tác, NL sử dụng ngôn ngữ II Phương pháp kỹ thuật dạy học - Dạy học nêu vấn đề - Thảo luận nhóm - Vấn đáp - tìm tòi - Quan sát tranh - tìm tòi III Chuẩn bị giáo viên học sinh Chuẩn bị giáo viên - Giáo án tiết 2- Bài Phiên mã dịch mã - Hình 2.1, 2.2, 2.3 2.4 SGK - Đoạn phim tư liệu phiên mã dịch mã Chuẩn bị học sinh - Nghiên cứu Bài Phiên mã dịch mã IV Tiến trình lên lớp - Gv cho HS quan sát mối quan hệ gen(ADN) tính trạng +Q trình truyền đạt thơng tin di truyền từ gen đến tính trạng thể qua chế di truyền nào? Hoạt động hình thành kiến thức: GV: Lê Thị Ngọc Trâm Tổ Sinh- CN Giáo án Sinh học 12 Hoạt động GV HS a Hoạt động 1: Tìm hiểu q trình phiên mã - GV: ARN có loại ? chức ? yêu cầu HS đọc sgk hoàn thành phiếu học tập sau: mARN tARN rARN cấu trúc chức - HS đọc sgk, thảo luận nhóm hồn thành phiếu học tập - Đại diện nhóm báo cáo - Các nhóm khác bổ sung - GV hoàn thiện nội dung - GV cho HS quan đoạn phim tư liệu chế dịch mã ? Hãy cho biết có thành phần tham gia vào trình phiên mã ARN tạo dựa khuôn mẫu nào? ? Enzim tham gia vào trình phiên mã ? Các ribôxôm Nucleotit MT liên kết với mạch gốc theo nguyên tắc ? Kết trình phiên mã ? Hiện tượng xảy kết thúc trình phiên mã * Đa số ARN tổng hợp khuôn ADN, tác dụng enzim ARN- polimeraza, đoạn phân tử ADN tương ứng với hay số gen tháo xoắn, mạch đơn tách Nucleotit mạch mã gốc kết hợp với ribôxômbôNucleotit MT nội bào theo NTBS , E chuyển tới ci gen gặp tín hiệu kết thúc dừng phiên mã, phân tử GV: Lê Thị Ngọc Trâm Năm học 2019- 2020 Nội dung kiến thức I PHIÊN MÃ Cấu trúc chức loại ARN * ARN thông tin(mARN) - Cấu trúc: Mạch đơn thẳng, đầu 5’ có trình tự nu đặc hiệu nằm gần côđôn mở đầu để ribôxôm nhận biết gắn vào - Chức năng: Dùng làm khuôn cho dịch mã * ARN vận chuyển(tARN) - Cấu trúc: Mạch đơn, tự xoắn, có cấu trúc thùy, đầu 3’ mang axit amin có ba đối mã đặc hiệu - Chức năng: Mang axit amin tới ribôxôm, tham gia dịch thông tin di truyền * ARN ribôxôm( rARN) - Cấu trúc: Mạch đơn có nhiều vùng ribơxơm liên kết với tạo thành vùng xoắc cục - Chắc năng: Kết hợp với prôtêin cấu tạo ribôxôm Cơ chế phiên mã a Khái niệm - Phiên mã trình tổng hợp ARN mạch khn ADN - Q trình phiên mã diễn nhân tế bào, kì trung gian lần phân bào, lúc NST tháo xoắn b Cơ chế phiên mã * Tháo xoắn ADN : Enzim ARN pôlimeraza bám vào vùng điều hòa làm gen tháo xoắn để lộ mạch khn 3’ - 5’ bắt đầu tổng hợp ARN vị trí đặc hiệu * Tổng hợp ARN: + Enzim ARN pôlimeraza trượt dọc mạch mã gốc 3’-5’ tổng hợp ARN theo nguyên tắc bổ sung (A-U, G-X, T-A, X-G) theo chiều 5’-3’ Vùng tổng hợp ARN xong ADN đóng xoắn trở lại, gặp tính hiệu kết thúc * Giai đoạn kết thúc: Phân tử mARN có chiều 5’-3’ giải phóng Sau mạch ADN liên kết lại với Tổ Sinh- CN Giáo án Sinh học 12 mARN giải phóng *Ở sinh vật nhân sơ, mARN sau phiên mã sử dụng trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp prơtêin Còn sinh vật nhân thực, mARN sau phiên mã phải chế biến lại cách loại bỏ đoạn khơng mã hố (intrơn), nối đoạn mã hoá (êxon) tạo mARN trưởng thành b Hoạt động 2: Tìm hiểu chế dịch mã Hoạt động 2.2 Tìm hiểu có chế dịch mã Năm học 2019- 2020 II Cơ chế dịch mã Khái niệm: - Là trình chuyển mã di truyền chứa mARN thành trình tự aa chuỗi polipeptit prơtêin Diễn biến: - Bước 1: Hoạt hố axit amin: aa + ATP enzim aa hoạt hoá (aa*) aa* + tARN en zim aa ~ t ARN - GV: Hãy kết hợp nội dung phần I, hình - Bước 2: Tổng hợp chuỗi polipeptit 2.1 sgk phần chuẩn bị nhà Giai đoạn mở đầu: Tiểu đơn vị bé Thảo luận nhóm theo bàn hồn thành ribơxơm gắn với mARN vị trí nhận biết đặc PHT: hiệu (gần ba mở đầu) di chuyển đến ba mở đầu (AUG), aamở đầu - tARN tiến vào Tiêu chí Nội dung ba mở đầu (đối mã khớp với mã mở Khái niệm đầu mARN theo nguyên tắc bổ sung), sau DM tiểu phần lớn gắn vào tạo ribơxơm hoàn Diễn biến DM chỉnh Kết DM + tARN mang aa thứ đến codon thứ HS: Làm việc theo nhóm hồn thành cho anticodon khớp bổ sung với codon thứ mARN Enzim xúc tác tạo PHT liên kết péptit aa1 aa mở đầu GV: Gọi đại diện nhóm trình bày + Ribơxơm dịch chuyển ba đồng thời - Cho HS nhóm khác nhận xét tARN mang aa mở đầu rời khỏi riboxom - GV nhận xét chốt kiến thức - GV cho HS xem tư liệu chế dịch mã - GV giải thích thêm: + Các ba mARN gọi codon + Bộ ba t ARN anticodon + Liên kết aa gọi liên kết peptit hình thành enzim xúc tác + Ribôxom dịch chuyển m ARN theo chiều 5’-3’ theo nấc , nấc ứng với codon + Các codon kết thúc UAG, UGA, UAA - GV: Nguyên tắc bổ sung thể GV: Lê Thị Ngọc Trâm - Giai đoạn kéo dài chuỗi pôlipeptit: tARN mang aa thứ hai đến codon thứ hai cho anticodon khớp bổ sung với codon thứ hai mARN Enzim xúc tác tạo liên kết péptit aa2 aa1 + Sự dịch chuyển riboxom lại tiếp tục theo ba mARN - Giai đoạn kết thúc chuỗi pôlipeptit + Quá trình tiếp diễn riboxom gặp codon kết thức mARN trình dịch mã dừng lại Tổ Sinh- CN Giáo án Sinh học 12 Năm học 2019- 2020 phiên mã dịch mã nào? - HS trình bày - GV hoàn thiện nội dung + Riboxom tách khỏi mARN chuỗi polipeptit giải phóng aa mở đầu rời khỏi chuỗi Chuỗi polipeptit sau hình thành prơtêin hồn chỉnh Poliriboxom: - GV bổ sung: + Trên phân tử mARN thường có số ribôxôm hoạt động gọi pôliri bôxôm + Mỗi phân tử mARN tổng hợp từ đến nhiều chuỗi polipeptit loại tự hủy Các ribôxôm sử dụng qua vài hệ tế bào tham gia tổng hợp loại protein - Trên phân tử mARN thường có số ribôxôm hoạt động gọi pôliribôxôm - Số chuổi polipeptit tạo = số phân tử Ribôxôm trượt qua mARN - Ý nghĩa: làm tăng suất tổng hợp prôtêin loại Mối liên hệ ADN – mARN – tính trạng: Cơ chế tượng di truyền cấp độ phân tử: - GV cho HS trả lời câu hỏi trắc nghiệm sau: Câu Cho kiện diễn trình phiên mã tế bào nhân thực sau: 1.ARN pơlimeraza trượt theo mạch mã gốc gen có chiều 3’ � 5’ 2.mARN sơ khai cắt bỏ đoạn intron, nối đoạn exon tạo mARN trưởng thành 3.ARN pơlimeraza bám vào vùng điều hòa 4.ARN pơlimeraza trượt qua vùng kết thúc gen 5.Gen tháo xoắn để lộ mạch gốc có chiều 3’ � 5’ Thứ tự kiện là: A.1 � � � � B � � � � C � � � � D � � � � Câu Cho kiện diễn trình dịch mã tế bào nhân thực sau: (1) Bộ ba đối mã phức hợp Met – tARN (UAX) gắn bổ sung với côđon mở đầu (AUG) mARN (2) Tiểu đơn vị lớn ribôxôm kết hợp với tiểu đơn vị bé tạo thành ribơxơm hòan chỉnh (3) Tiểu đơn vị bé ribơxơm gắn với mARN vị trí nhận biết đặc hiệu (4) Côđon thứ hai mARN gắn bổ sung với anticôđon phức hệ aa1 – tARN (aa1: axit amin gắn liền sau axit amin mở đầu) (5) Ribôxôm dịch côđon mARN theo chiều 5’ � 3’ (6) Hình thành liên kết peptit axit amin mở đầu aa1 Thứ tự kiện giai đoạn mở đầu giai đoạn kéo dài chuỗi pôlipeptit là: A (1) � (3) � (2) � (4) � (6) � (5) B (3) � (1) � (2) � (4) � (6) � (5) C (2) � (1) � (3) � (4) � (6) � (5) D (5) � (2) � (1) � (4) � (6) � (3) GV: Lê Thị Ngọc Trâm 10 Tổ Sinh- CN Giáo án Sinh học 12 Năm học 2019- 2020 Tiết: 31 Ngày soạn: 12/12/2019 Chương II SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT Bài 32 NGUỒN GỐC SỰ SỐNG I Mục tiêu Kiến thức - Trình bày phát sinh sống Trái Đất : quan niệm đại giai đoạn : tiến hố hố học, tiến hố tiền sinh học - Trình bày thí nghiệm Milơ chứng minh hợp chất hữu đơn giản hình thành Trái Đất hình thành - Giải thích hình thành tế bào nguyên thủy Kỹ - rèn luyện kỹ phân tích, tổng hợp so sánh - Kỹ thể tự tin trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp, kỹ quản lý thời gian đảm nhận trách nhiệm hoạt động nhóm - Kỹ tìm kiếm xử lí thơng tin Thái độ HS tăng thêm lòng yêu khoa học say mê nghiên cứu khoa học thơng qua tìm hiểu giai đoạn phát sinh sống, đặc biệt qua thí nghiệm chứng minh cho q trình này, nhen nhóm HS ý tưởng nghiên cứu chứng minh giả thuyết khoa học Năng lực hướng tới - Năng lực tự học, NL giải vấn đề, NL trình bày, NL sử dụng ngôn ngữ II Phương pháp kỹ thuật dạy học - Dạy học nêu vấn đề - Thảo luận nhóm - Vấn đáp - tìm tòi - Quan sát tranh - tìm tòi III Chuẩn bị giáo viên học sinh Chuẩn bị giáo viên - Giáo án tiết 31- Bài 32 Nguồn gốc sống Chuẩn bị học sinh - Nghiên cứu Bài 32 Nguồn gốc sống IV Tiến trình lên lớp Hoạt động khởi động/ tạo tình : Gv chiếu đoạn phim trình phát sinh sống trái đât GV giới thiệu: Sự phát sinh sống q trình tiến hố hợp chất Cacbon dẫn đến hình thành hệ tương tác đại phân tử protein a nucleic có khả tự nhân đơi, tự đổi mới, trải qua giai đoạn Hoạt động hình thành kiến thức : a Hoạt động 1: Tìm hiểu tiến hóa hóa học GV: Lê Thị Ngọc Trâm 129 Tổ Sinh- CN Giáo án Sinh học 12 Năm học 2019- 2020 Hoạt động GV HS - GV Cho HS quan sát hình sau : Hình: Các nguồn lượng tổng hợp chất hữu - GV Từ chất hữu đơn giãn tiếp tục diễn trình để hình thành hợp chất hữu phức tạp hơn? Nêu tên số hợp chất? Từ đại phân tử hữu q trình tiến hố tiếp diễn tế nào? - GV giới thiệu thí nghiệm Milơ Fox ( điều kiện giống đất thời nguyên thuỷ) Nội dung kiến thức I TIẾN HĨA HĨA HỌC - Q trình hình thành chất hữu đơn giản từ chất vô - Quá trình trùng phân tạo nên đại phân tử hữu Quá trình hình thành chất hữu đơn giản từ chất vô - Giả thuyết Oparin Haldale: Các hợp chất hữu Trái Đất hình thành từ chất vơ theo đường tổng hợp hóa học nhờ nguồn lượng tự nhiên sấm sét, tia tử ngoại, núi lửa - Thí nghiệm S.Mileu Uray: xử lí hỗn hợp khí H2, CH4, NH3 nước điện cao  hợp chất hữu đơn giản (có aa) Q trình trùng phân tạo nên đại phân tử hữu - Thí nghiệm Fox cộng sự: Đun - GV: Yêu cầu học sinh thảo luận câu hỏi nóng hỗn hợp aa khơ 150 – 180 C  chuỗi polipeptid ngắn (Protein nhiệt) - Giả thuyết Oparin Haldale - Sự trùng phân tạo đại phân tử hữu hình thành hợp chất hữu cơ? cơ: - Thí nghiệm Milơ Urây nhằm kiểm tra giả thuyết tiến hành nào? + Các aa  chuỗi polipeptid  Protein + Các Nucleotid  chuỗi polinucleotid  Kết chứng minh điều gì? - HS: Nghiên cứu thơng tin hình 32 SGK Acid Nucleic (ARN, ADN) - Sự hình thành chế dịch mã: Các aa trang 137 để thảo luận trả lời liên kết yếu với N/ARN liên kết với - GV: Nhận xét bổ sung để hoàn thiện  chuỗi polipeptid ngắn (ARN kiến thức giống khn mẫu cho cho aa bám) - GV: Thí nghiệm Fox cộng chứng CLTN tác động, giữ lại phân tử hữu minh aa liên kết với có khả phối hợp  chế phiên điều kiện trái đất nguyên thủy tiến hành mã, dịch mã nào? - HS: Nghiên cứu thông tin SGK trang 137 để trả lời - GV: Trong điều kiện trái đất nay, hợp chất hữu hình thành từ chất vơ khơng? Tại sao? - HS: Thảo luận nhóm trả lời GV: Lê Thị Ngọc Trâm 130 Tổ Sinh- CN Giáo án Sinh học 12 Năm học 2019- 2020 - GV: Nhận xét bổ sung để hoàn thiện kiến thức Trong khí ngun thủy Trái đất có chất khí : NH3 , CH4 , CO NH3 , C2N2 - Các nguồn lượng từ xạ mặt trời , núi lửa ,sự phóng điện - Các chất kết hợp với tạo hợp chất : nguyên tố C , H ( Cácbua hydro) - hợp chất nguyên tố ( saccarit , lipit) - Hợp chất nguyên tố C , H, N, O( aa, nucleic) b Hoạt động 2: Tìm hiểu tiến hóa tiền sinh học Hoạt động GV HS - GV: Yêu cầu học sinh thảo luận trả lời câu hỏi sau: ? Đặc điểm cấu tạo phospholipid? ? Hiện tượng xảy cho đại phân tử sinh học vào nước? ? Vai trò lớp màng bán thấm? ? Một số thí nghiệm chứng minh hình thành giọt nhỏ mang đặc tính sống? ? Muốn trở thành thể sống độc lập Coacecva, Liposome cần có thêm đặc tính nào? - HS: Nghiên cứu thơng tin SGK thảo luận nhóm trả lời: + Khi đại phân tử sinh học xuất nước tập trung lại, phân tử lipid đặc tính kị nước  lớp màng bao bọc đại phân tử hữu  giọt nhỏ ngăn cách môi trường + Những giọt nhỏ chứa chất hữu có màng bao bọc chịu tác động CLTN dần tạo nên tế bào sơ khai + Thí nghiệm: Sự hình thành giọt Liposome, coacecva có màng bán thấm + Từ tế bào sơ khai  loài sinh vật tác dụng CLTN - GV: Nhận xét bổ sung để hoàn thiện kiến thức GV: Lê Thị Ngọc Trâm 131 Nội dung kiến thức II TIẾN HÓA TIỀN SINH HỌC - Trong đại dương nguyên thủy, xuất nhiều hệ tương tác, có hệ tương tác anu protein CLTN giữ lại -> Xuất Tb sơ khai - Mầm mống sống xuất Đại PT hữu (protei n, a nu, lipit Các nhỏ giọt (được bao bọc/màng) Hoà tan/nước Tế bào sơ khai CLTN Tổ Sinh- CN Giáo án Sinh học 12 Năm học 2019- 2020 Hoạt động luyện tập - HS đọc kết luận cuối - Vì điều kiện, hệ tương tác tiếp tục phát triển mà tồn hệ protein – axit nucleotit? - Tại ngày sống khơng hình thành theo phương thức hoá học nữa? Hoạt động vận dụng, mở rộng Gv cho hs làm số câu trắc nghiệm : Câu 1.Trình tự giai đoạn tiến hoá: A.Tiến hoá hoá học - tiến hoá tiền sinh học B.Tiến hoá hoá học - tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá sinh học C.Tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học D.Tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học- tiến hố tiền sinh học Câu 2.Trong q trình phát sinh sống Trái Đất, kiện sau khơng diễn giai đoạn tiến hóa hóa học? A Từ chất vơ hình thành nên chất hữu đơn giản B Hình thành nên tế bào sơ khai (tế bào nguyên thủy) C Các axit amin liên kết với tạo nên chuỗi pôlipeptit đơn giản D Các nuclêôtit liên kết với tạo nên phân tử axit nuclêic Câu 3.Khi nói q trình phát sinh, phát triển sống Trái Đất, phát biểu sau đúng: A Trong giai đoạn tiến hóa hóa học, có hình thành đại phân tử hữu từ chất hữu đơn giản B Sự xuất phân tử prôtêin xit nuclêic kết thúc giai đoạn tiến hóa sinh học C Các tế bào sơ khai hình thành vào cuối giai đoạn tiến hóa sinh học D Tiến hóa tiền sinh học giai đoạn từ tế bào hình thành nên loài sinh vật V HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC : Hướng dẫn học cũ : Học trả lời câu hỏi cuối sgk Hướng dẫn chuẩn bị - Đọc trước 33 Sự phát triển sinh giới qua đại địa chất + Thế hóa thạch, vai trò chứng hóa thạch nghiên cứu tiến hóa sinh giới? + Giải thích biến đổi địa chất ln gắn chặt với phát sinh phát triển sinh giới trái đất nào? + Trình bày đặc điểm địa lí, khí hậu trái đất qua kỉ địa chất đặc điểm lồi sinh vật điển hình kỉ đại địa chất + Nêu nạn đại tuyệt chủng xảy trái đất ảnh hưởng chúng tiến hóa sinh giới GV: Lê Thị Ngọc Trâm 132 Tổ Sinh- CN Giáo án Sinh học 12 Năm học 2019- 2020 Tiết: 32 Ngày soạn: 15/12/2019 Bài 33 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SINH GIỚI QUA CÁC ĐẠI ĐỊA CHẤT I Mục tiêu Kiến thức - Phân tích mối quan hệ điều kiện địa chất, khí hậu sinh vật điển hình qua đại địa chất : đại tiền Cambri, đại Cổ sinh, đại Trung sinh đại Tân sinh Biết số hố thạch điển hình trung gian ngành, lớp giới Thực vật Động vật - Phát biểu hóa thạch, vai trò chứng hóa thạch nghiên cứu tiến hóa sinh giới - Nêu nạn đại tuyệt chủng xảy trái đất ảnh hưởng chúng tiến hóa sinh giới Kỹ - rèn luyện kỹ phân tích, tổng hợp so sánh - Kỹ thể tự tin trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp, kỹ quản lý thời gian đảm nhận trách nhiệm hoạt động nhóm - Kỹ tìm kiếm xử lí thơng tin Thái độ - Giáo dục HS có ý thức bảo vệ đa dạng sinh học, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường, tránh tuyệt chủng loài sinh vật Năng lực hướng tới : - Năng lực tự học, NL giải vấn đề, NL trình bày, NL sử dụng ngơn ngữ, sử dụng CNTT II Phương pháp kỹ thuật dạy học - Dạy học nêu vấn đề - Thảo luận nhóm - Vấn đáp - tìm tòi - Quan sát tranh - tìm tòi III Chuẩn bị giáo viên học sinh Chuẩn bị giáo viên - Giáo án tiết 32- Bài 33 Sự phát triển sinh giới qua đại địa chất - Bảng 33 sgk Chuẩn bị học sinh - Nghiên cứu Bài 33 Sự phát triển sinh giới qua đại địa chất IV Tiến trình lên lớp Hoạt động khởi động/ tạo tình Kiểm tra cũ : Trình bày kiện giai đoạn tiến hóa tiền sinh học? Giải thích vai trò CLTN giúp hình thành nên tế bào sơ khai nào? Hoạt động hình thành kiến thức GV: Lê Thị Ngọc Trâm 133 Tổ Sinh- CN Giáo án Sinh học 12 Năm học 2019- 2020 a Hoạt động 1: Tìm hiểu hóa thạch vai trò hóa thạch nghiên cứu lịch sử phát triẻn sinh giới Hoạt động GV HS Nội dung kiến thức - GV: cho HS quan sát tranh ảnh hóa I HĨA THẠCH VÀ VAI TRỊ CỦA thạch CÁC HĨA THẠCH TRONG NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CủA SINH GIỚI Hóa thạch - Hóa thạch di tích sinh vật lại lớp đất đá vỏ Trái đất - Di tích sinh vật để lại dạng: xương, dấu vết sinh vật để lại đá, xác nguyên vẹn… thể xương, vỏ đá vơi… Hố thạch hoa cúc Hố thạch sâu bọ hổ phách Gv yêu cầu hs nghiên cứu sgk, thảo luận nhóm hồn thành nội dung: +Thế hóa thạch? Lấy ví dụ Vai trò hóa thạch nghiên +Hóa thạch hình thành nào? cứu lịch sử phát triển sinh giới +Ý nghĩa việc nghiên cứu hóa thạch? - Hóa thạch cung cấp chứng - Hs nghiên cứu, thảo luận trả lời trực tiếp lịch sử phát triển sinh giới -GV nhận xét, bổ sung, kết luận + Căn vào tuổi hóa thạch: HS - Biết thời kì xuất hiện, phát triển - GV: Nhận xét bổ sung hình thành diệt vong lồi sinh vật hóa thạch - Biết lịch sử phát triển sinh giới - SV chết đi, phần mềm bị phân hủy, phần - Biết điều kiện khí hậu, địa chất cứng lại đất: vùng thời khứ + Đất bao phủ ngoài, tạo khoảng trống bên > hóa thạch khn ngồi + Phương pháp xác định tuổi hóa + Các chất khống lấp đầy khoảng trống, thạch: Phân tích đòng vị có hóa hình thành SV đá > hóa thạch khn thạch đồng vị phóng xạ có trong lớp đất đá chứa hóa thạch VD: SGK - SV bảo tồn nguyên vẹn băng, hổ phách, khơng khí khơ - GV mở rộng:Phương pháp xác định tuổi đất hóa thạch + Dựa vào lượng sản phẩm phân rã nguyên tố phóng xạ (Ur235, K40) > xác đến vài triệu năm > sử dụng để xác định mẫu có độ tuổi hàng tỉ năm + Dựa vào lượng C đồng vị phóng xạ (C 12, C14) > xác vài trăm năm > sử dụng mẫu có độ tuổi < 50000 năm GV: Lê Thị Ngọc Trâm 134 Tổ Sinh- CN Giáo án Sinh học 12 Năm học 2019- 2020 b Hoạt động 2: Tìm hiểu lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất Hoạt động GV HS - GV: Thế tượng trôi dạt lục địa? Hiện tượng trôi dạt lục địa ảnh hưởng nhe đến tiến hóa sinh giới? - HS: Nghiên cứu thông tin SGk trang 140, 141 để trả lời - GV: Nhận xét, bổ sung để hồn thiện kiến thức Hiện tượng trơi dạt lục địa dẫn đến thay đổi mạnh điều kiện khí hậu Trái đất, dẫn đến tuyệt chủng hàng hoạt lồi sau bùng nổ phát sinh loài - GV: Căn vào đâu để phân định mốc thời gian địa chất? - HS: Ngiên cứu thông tin SGK trang 141 thảo luận trả lời - GV: Nhận xét bổ sung kiến thức - GV: Lịch sử phát triển sinh giới phân chia thành niên đại nào? Mỗi niên đại có đặc điểm địa chất khí hậu đặc điểm sinh giới nào? - HS: Nghiên cứu bảng 33, thảo luận rút đặc điểm địa chất khí hậu đặc điểm sinh giới niên đại Đại Thái cổ : (khoảng 3500 triệu năm) - Hóa thạch SV nhân sơ cổ Đại Nguyên sinh : (2500 triệu năm) - Hóa thạch SV nhân thực cổ - Hóa thạch động vật cổ - ĐV không sương sống thấp biển, tảo Đại Cổ sinh : (300 – 542 triệu năm) - Kỉ cambric: xuất đv dây sống - Kỉ silua: có mạch trùng chiếm lĩnh cạn,xuất cá - Kỉ đêvôn: phân hóa cá sương,xuất lưỡng cư - Kỉ than đá: xuất TV hạt trần,bò sát… - Kỉ pecmi: phân hóa bò sát trùng Đại Trung sinh : (200 – 250 triệu năm) - Kỉ tam điệp : cá sương phát triển, phân hóa GV: Lê Thị Ngọc Trâm 135 Nội dung kiến thức II LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA SINH GIỚI QUA CÁC ĐẠI ĐỊA CHẤT Hiện tượng trôi dạt lục địa: - Lớp vỏ trái đất khối thống mà chia thành vùng riêng biệt gọi phiến kiến tạo - Các phiến kiến tạo liên tục di chuyển lớp dung nham nóng bỏng chảy bên chuyển động Hiện tượng di chuyển lục địa gọi tượng trôi dạt lục địa - Trôi dạt lục địa dẫn đến thay đổi mạnh điều jiện khí hậu Trái Đất, dẫn đến đợt đại tuyệt củng hàng loạt lồi sau thời điểm bùng nổ phát sinh loài Sinh vật đại địa chất: a Căn để phân định mốc thời gian địa chất: - Những biến đổi lớn lịch sử địa chất - Những thay đổi thành phần giới hữu sinh (hóa thạch điển hình) b Đặc điểm địa chất khí hậu, sống đại địa chất: ( Bảng 33-SGK trang 142, 143 ) Tổ Sinh- CN Giáo án Sinh học 12 Năm học 2019- 2020 bò sát cổ, xuất chim thú - Kỉ jura: bò sát cổ ngự trị tuyệt đối cạn, nước không - Kỉ phấn trắng: xuất thực vật hạt kín Đại tân sinh : (1,8 – 65 triệu năm) - Kỉ đệ tam : phân hóa thú, chim, xuất nhóm linh trưởng - Kỉ đệ tứ: thực vật động vật giống ngày nay, xuất lồi người Hoạt động luyện tập - Hố thạch gì? Vì hố thạch chứng tiến hố? - Nêu sinh vật điển hình kỉ - Tại nói q trình phát triển SV qua đại địa chất, điều kiện KH thay đổi chậm chạp SV lại biến đổi nhanh chóng? Hoạt động vận dụng, mở rộng Gv cho hs làm câu hỏi trắc nghiệm : Câu 1.Đầu kỉ Cacbon có khí hậu ẩm nóng, sau khí hậu trở nên lạnh khơ Đặc điểm sinh vật điển hình kỉ là: A xuất thực vật có hoa, cuối kỉ tuyệt diệt nhiều sinh vật kể bò sát cổ B dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hạt xuất hiện, lưỡng cư ngự trị, phát sinh bò sát C hạt trần ngự trị, bò sát ngự trị, phân hóa chim D có mạch động vật di cư lên cạn Câu 2.Trong lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, có mạch động vật di cư lên cạn đặc điểm sinh vật điển hình A kỉ Đệ Tam B kỉ Tam Điệp C kỉ Phấn Trắng D kỉ Silua Câu Dựa vào biến đổi địa chất, khí hậu,sinh vật Người ta chia lịch sử trái đất thành đại theo thời gian từ trước đên A.đại thái cổ, đại nguyên sinh, đại trung sinh, đại cổ sinh, đại tân sinh B.đại cổ sinh, đại nguyên sinh, đại thái cổ, đại trung sinh, đại tân sinh C.đại thái cổ, đại cổ sinh, đại trung sinh đại nguyên sinh, đại tân sinh D.đại thái cổ, đại nguyên sinh, đại cổ sinh, đại trung sinh, đại tân sinh V HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC : Hướng dẫn học cũ Học trả lời câu hỏi cuối sgk Hướng dẫn chuẩn bị - Đọc trước 34 Sự phát sinh loài người + Nêu đặc điểm giống người đại với loài linh trưởng sinh sống + Giải thích đặc điểm thích nghi đặc trưng lồi người + Trình bày q trình hình thành loài người Homo sapiens qua loài trung gian chuyển tiếp + Thế tiến hóa văn hóa vai trò tiến hóa văn hóa phát sinh, phát triển loài người GV: Lê Thị Ngọc Trâm 136 Tổ Sinh- CN Giáo án Sinh học 12 Năm học 2019- 2020 Tiết: 33 Ngày soạn: 18/12/2019 Bài 34 SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI I Mục tiêu Kiến thức - Giải thích nguồn gốc động vật loài người dựa chứng giải phẫu so sánh, phôi sinh học so sánh, đặc biệt giống người vượn người - Trình bày giai đoạn q trình phát sinh lồi người, phản ánh điểm đặc trưng giai đoạn : dạng vượn người hoá thạch, người tối cổ, người cổ, người đại - Giải thích q trình hình thành loài người Homo sapiens qua loài trung gian chuyển tiếp - Giải thích tiến hóa văn hóa vai trò tiến hóa văn hóa phát sinh, phát triển loài người Kỹ - rèn luyện kỹ phân tích, tổng hợp so sánh - Kỹ thể tự tin trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp, kỹ quản lý thời gian đảm nhận trách nhiệm hoạt động nhóm - Kỹ tìm kiếm xử lí thơng tin Thái độ - Giáo dục HS có quan niệm đắn nguồn gốc loài người Năng lực hướng tới : - Năng lực tự học, NL giải vấn đề, NL trình bày, NL sử dụng ngôn ngữ, sử dụng CNTT, II Phương pháp kỹ thuật dạy học - Dạy học nêu vấn đề - Thảo luận nhóm - Vấn đáp - tìm tòi - Quan sát tranh - tìm tòi III Chuẩn bị giáo viên học sinh Chuẩn bị giáo viên - Giáo án tiết 33- Bài 34 Sự phát sinh lồi người - Hình 34.1, 34.2 sgk Chuẩn bị học sinh - Nghiên cứu Bài 34 Sự phát sinh loài người IV Tiến trình lên lớp Hoạt động khởi động/ tạo tình : Gv chiếu số tranh ảnh hóa thạch người tối cổ người cổ Dựa vào hóa thạch tìm người xây dựng lại lịch sử phát sinh loài người GV: Lê Thị Ngọc Trâm 137 Tổ Sinh- CN Giáo án Sinh học 12 Năm học 2019- 2020 Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV HS ? Cho biết người thuộc vào nhóm phân loại Giới ĐV(Animalia)- Ngành ĐVCDS (Chordata) – Lớp thú (Mammalia)- Bộ linh trưởng (Primates)- Họ người (Homonidae)Chi,giống người (Homo)- Loài người (Homo sapiens)? Bằng chứng xếp người vào vị trí phân loại vậy? - GV: Yêu cầu HS đưa chứng chứng tỏ nguồn gốc động vật loài người? - Điểm giống người linh trưởng qua bảng 34? - Giải thích sơ đồ phát sinh chủng loại linh trưởng? Từ rút kết luận mối quan hệ người loài linh trưởng? Nội dung kiến thức I Q TRÌNH HÌNH THÀNH LỒI NGƯỜI HIỆN ĐẠI Bằng chứng nguồn gốc động vật loài người - Bằng chứng giải phẫu so sánh: Bộ xương chia phần (đầu, mình, chi) + Vượn người có kích thước thể gần với người (cao 1,5 – 2m) + Vượn người có xương cấu tạo tương tự người, với 12 – 13 đôi xương sườn, -6 đốt cùng, gồm 32 - Vượn người có nhóm máu, có hêmơglơbin giống người - Đặc tính sinh sản giống : Kích thước, hình dạng tinh trùng, cấu tạo thai, chu kì kinh nguyệt - Vượn người có số tập tính giống - HS: Vận dụng kiến thức 24, bảng 34, người : biết biểu lộ tình cảm vui, buồn hình 34.1, thảo luận trả lời Những đặc điểm giống chứng tỏ người vượn người có nguồn gốc chung có quan hệ họ hàng thân thuộc - Bằng chứng tế bào học sinh học phân tử: ADN người giống ADN tinh tinh tới 98% - Hiện tượng lại tổ, quan thối hóa  Kết luận: Người có nguồn gốc từ động - GV: - Liệt kê thứ tự loài chi Homo? vật Loài tồn lâu nhất? Những loài bị tuyệt Các dạng vượn người hóa thạch q trình hình thành lồi người diệt? Thời gian tồn loài này? - Loài xuất sớm chi Homo - Cho biết nội dung giả thuyết địa H.habilis (người khéo léo), sau tiến điểm phát sinh lồi người? HS: Ngiên cứu hình 34.2 thơng tin mục II, hóa thành nhiều lồi khác có H.erectus (người đứng thẳng), từ thảo luận nhóm trả lời GV: Nhận xét, bổ sung kết luận kiến thức H.erectus hình thành nên lồi người H.sapiens (người thơng minh) - Trong chi Homo phát hóa thạch a Homo habilis: tìm thấy Onđuvai năm lồi khác nhau, có lồi 1961- 1964 người tồn - Cao 1- 1,5 m, nặng 25 – 50 kg, có hộp sọ - Loài người đại sinh châu Phi GV: Lê Thị Ngọc Trâm 138 Tổ Sinh- CN Giáo án Sinh học 12 Năm học 2019- 2020 600 – 800 cm khát tán sang châu lục khác - Sống thành đàn, thẳng đứng, tay biết chế tác sử dụng công cụ đá b Homo erectus: - Peticantrop: tìm thấy Inđơnêxia năm 1891 Cao 1,7m hộp sọ 900- 950 cm3 Biết chế tạo công cụ đá, dáng thẳng - Xinantrop: tìm thấy Bắc Kinh ( Trung Quốc) năm 1927 Hộp sọ 1000 cm3 , thẳng đứng, biết chế tác sử dụng công cụ đá, xương, biết dùng lửa c Homo neanderthalensis: (Đức năm 1856) + Cao : 1,55-1,66m,Hộp sọ 1400cm3 + Xương hàm gần giống người, có lồi cằm + Biết chế tạo sử dụng lửa thành thạo, sống săn bắt hái lượm, bước đầu có đời sống văn hố + Công cụ lao động đá tinh xảo như: dao, búa, rìu Người đại ( Homo sapiens): tìm thấy làng Grơmanhon( Pháp) năm 1868 + Cao: 1,8m, hộp sọ 1700cm3.Có lồi cằm rõ + Cơng cụ LĐ: đá, xương, sừng, đồng, sắt + Họ sống thành lạc, có văn hố phức tạp, có mầm móng mĩ thuật tơn giáo b Hoạt động 2: Tìm hiểu người đại tiến hóa văn hóa Hoạt động GV HS Nội dung kiến thức - GV: Những đặc điểm thích nghi giúp II NGƯỜI HIỆN ĐẠI VÀ SỰ TIẾN người có khả tiến hóa văn HĨA VĂN HĨA hóa? - Những đặc điểm thích nghi giúp - Phân biệt tiến hóa sinh học với tiến hóa văn người có khả tiến hóa văn hóa: Dáng hóa? thẳng, não phát triển, cấu trúc - Kết q trình tiến hóa văn hóa quản phát triển cho phép phát triển tiếng người có ý nghĩa nào? nói, bàn tay có ngón tay linh hoạt giúp chế tạo sử dụng công cụ… - HS: Ngiên cứu thông tin SGK trang 147, - Kết q trình tiến hóa văn hóa: thảo luận nhóm, thống ý kiến trả lời Con người biết sử dụng lửa để nấu thức ăn xua đuổi vật giữ, tự chế - GV: Nhận xét, bổ sung hoàn thiện kiến thức tạo quần áo, lều trú ẩn, biết trồng trọt GV: Lê Thị Ngọc Trâm 139 Tổ Sinh- CN Giáo án Sinh học 12 Năm học 2019- 2020 dưỡng vật nuôi, phát triển nghề nông, làng mạc thị xuất hiện… - Như vậy, nhờ có tiến hóa văn hóa mà người trở lồi thống trị tự nhiên, làm chủ khoa học kĩ thuật, có ảnh hưởng đến nhiều lồi khác có khả điều chỉnh hướng tiến hóa Hoạt động luyện tập : Câu Loài người xuất vào đại sau đây? A Đại Cổ sinh B Đại Tân sinh C Đại Trung sinh D Đại Nguyên sinh, Thái cổ Câu Loài người phát sinh trải qua giai đoạn theo trình tự sau : A vượn người hoá thạch, người vượn hoá thạch, người cổ người đại B vượn người hoá thạch, người cổ, người vượn hoá thạch người đại C người vượn hoá thạch, vượn người hoá thạch , người cổ người đại D người vượn hoá thạch, người cổ, người vượn hoá thạch người đại Hoạt động vận dụng, mở rộng : Một bạn viết: “ Trải qua trình luyện tập, qua lao động hàng vạn năm tay người cải tạo, trở nên hoàn thiện khéo léo Vì vậy, nói tay nguời khơng phải quan lao động mà sản phẩm lao động” Hãy phân tích điều đúng, sai cho biết ý kiến em xuất bàn tay khéo léo người vai trò lao động q trình V HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC : Hướng dẫn học cũ : Học trả lời câu hỏi cuối sgk Hướng dẫn chuẩn bị - Học trả lời câu hỏi cuối - Chuẩn bị nội dung ôn tập theo đề cương, tiết sau ôn tập học kỳ I GV: Lê Thị Ngọc Trâm 140 Tổ Sinh- CN Giáo án Sinh học 12 Năm học 2019- 2020 Tiết: 34 Ngày soạn: 20/12/2019 ÔN TẬP HỌC KỲ I I Mục tiêu Kiến thức - Củng cố khắc sâu kiến thức phần di truyền học Kỹ - rèn luyện kỹ phân tích, tổng hợp so sánh - Kỹ thể tự tin trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp, kỹ quản lý thời gian đảm nhận trách nhiệm hoạt động nhóm - Kỹ tìm kiếm xử lí thơng tin Thái độ - u thích mơn học II Phương pháp kỹ thuật dạy học - Sơ đồ tư - Vấn đáp- tái III Chuẩn bị giáo viên học sinh Chuẩn bị giáo viên - Giáo án tiết 34- Ôn tập học kỳ I - Đề cương ôn tập Chuẩn bị học sinh - Chuẩn bị nội dung đề cương ôn tập IV Tiến trình lên lớp Kiểm tra cũ : Khơng Bài a Hoạt động 1: Ơn tập lí thuyết Hoạt động GV HS - GV hệ thống hóa kiến thức chương I dạng sơ đồ - HS nêu nội dung sơ đồ ? Nêu nguyên tắc bổ sung chế chép AND, Phiên mã, dịch mã - HS trả lời ? Mơ tả chế điều hòa operon Lac mơi trường khơng có lactose cà mơi trường có lactose - Hs trả lời ? Lập bảng mơ tả dạng đột biến cấu trúc số lượng NST (nguyên nhân, chế, hậu vai trò) GV: Lê Thị Ngọc Trâm 141 Nội dung kiến thức I Lý thuyết Chương 1: Cơ chế di truyền biến dị - Định nghĩa gen - Những diễn biến chế chép ADN, phiên mã dịch mã tế bào nhân sơ - Cơ chế điều hoà hoạt động gen sinh vật nhân sơ (theo mơ hình Mơnơ Jacơp) - Ngun nhân, chế, hậu vai trò dạng đột biến cấu trúc số lượng NST Chương 2: Tính quy luật tượng di truyền - Cơ sở tế bào học quy luật Tổ Sinh- CN Giáo án Sinh học 12 Năm học 2019- 2020 - Nêu sở tế bào học quy luật phân li quy luật phân li độc lập Menđen - HS trả lời - GV nhắc lại Thí nghiệm, sở tế bào học, đặc điểm, ý nghĩa liên kết hồn tồn hốn vị gen - GV: Nêu đặc điểm, ý nghĩa di truyền liên kết với giới tính, di truyền ngồi NST (di truyền ti thể lục lạp) - HS trả lời phân li quy luật phân li độc lập Menđen - Thí nghiệm, sở tế bào học, đặc điểm, ý nghĩa liên kết hoàn tồn hốn vị gen - Đặc điểm, ý nghĩa di truyền liên kết với giới tính, di truyền NST (di truyền ti thể lục lạp) - Mối quan hệ kiểu gen, môi trường kiểu hình thơng qua ví dụ -GV: Trình bày mối quan hệ kiểu gen, môi trường kiểu hình thơng qua ví dụ Chương 3: Di truyền học quần thể - HS trả lời - Sự biến đổi cấu trúc di truyền - GV: Sự biến đổi cấu trúc di truyền quần thể tự phối, quần thể ngẫu phối qua quần thể tự phối, quần thể ngẫu phối qua các hệ hệ nào? - Nội dung điều kiện - HS trả lời nghiệm định luật Hacđi-Vanbec - GV: Nêu nội dung điều kiện Chương 4: Ứng dụng di nghiệm định luật Hacđi-Vanbec truyền học vào chọn giống - HS trả lời - Các nguồn vật liệu chọn giống ? Các nguồn vật liệu chọn giống Các bước Các bước tạo dòng thuần, tạo giống có ưu tạo dòng thuần, tạo giống có ưu lai cao lai cao - HS trình bày - Quy trình tạo giống bằng: -GV hướng dẫn HS ơn quy trình tạo giống nuôi cấy hạt phấn, nuôi cấy mô tế bào bằng: nuôi cấy hạt phấn, nuôi cấy mô tế thực vật in vitro tạo mô sẹo, dung hợp tế bào thực vật in vitro tạo mô sẹo, dung hợp tế bào trần; tạo cừu Đôly; tạo giống bào trần; tạo cừu Đôly; tạo giống phương pháp gây đột biến; chuyển gen phương pháp gây đột biến; chuyển gen Chương 5: Di truyền học người: ? Nêu số tật bệnh di truyền người Nêu số tật bệnh di truyền người liên quan đến đột biến gen NST liên quan đến đột biến - HS lấy cá ví dụ b Hoạt động 2: Ơn tập tập Tính số gen sinh ra, số nucleotit số nucleotit loại môi tr ường cung cấp cho nhân đôi ADN Mối quan hệ ADN, mARN Protein Tính số lượng, tỉ lệ loại giao tử kiểu gen: Ví dụ: Aaaa (4n); AabbDDEe; (liên kết hồn tồn); (f=40%); Một gen có alen A (hạt vàng), a (hoa xanh), nằm cặp nhiễm sắc thể thường Khơng tính đến trường hợp đột biến, quần thể có kiểu gen nào? Có thể có phép lai kết nó? Tính nhanh số kiểu gen, kiểu hình; tỷ lệ kiểu gen, kiểu hình phép lai Ví dụ: Các gen trội hồn tồn, gen quy định tính P ♂AaBbddEE x ♀ aaBbDdEe GV: Lê Thị Ngọc Trâm 142 Tổ Sinh- CN Giáo án Sinh học 12 Năm học 2019- 2020 Khơng viết sơ đồ lai, tính: - Số kiểu giao tử bố; tỷ lệ loại giao tử mẹ; số kiểu tổ hợp giao tử? - Số kiểu gen, tỷ lệ phân li kiểu gen, số kiểu hình tỷ lệ phân li kiểu hình đời - Tỷ lệ kiểu hình giống bố, tỷ lệ kiểu gen giống mẹ đời - Tỷ lệ kiểu hình A-B-ddE-, tỷ lệ kiểu gen aaBbddEe đời 6.Viết sơ đồ lai, xác định TLKG, TLKH đời Ví dụ: Ở lồi sinh vật, A (hoa đỏ), a (hoa trắng); B (thân cao), b (thân thấp), trội hoàn toàn Các gen nằm nhiễm sắc thể thường Viết sơ đồ lai, xác định TLKG, TLKH F1 trường hợp sau: a) P: ♂AaBb x ♀AaBb b) P: ♂ x ♀ , hoán vị gen với tần số 17% Xác định tần số hoán vị gen A-thân xám, a-thân đen; B-cánh dài, b-cánh cụt Ruồi giấm thân xám cánh dài lai với ruồi giấm thân đen cánh cụt thu 2000 lai có 200 thân xám cánh cụt 200 thân đen cánh dài Xác định tần số hoán vị gen? Kiểu gen bố mẹ? Xác định kiểu gen bố, mẹ lai (bài toán thuận tốn nghịch) Ví dụ: A - bị bệnh, a- bình thường Bố mẹ bình thường có bị bệnh Kiểu gen bố mẹ người con? Giải toán với trường hợp gen nằm nhiễm sắc thể thường gen nằm nhiễm sắc thể giới tính X khơng alen Y Tính tần số alen, tần số kiểu gen quần thể tự phối ngẫu phối Ví dụ 1: Quần thể ban đầu 100% cá thể có kiểu gen dị hợp Sau hệ tự thụ phấn thành phần kiểu gen quần thể nào?  Ví dụ 2: Một quần thể sinh vật có 200 cá thể có kiểu gen AA, 600 cá thể có kiểu gen Aa, 200 cá thể có kiểu gen aa Tính tần số kiểu gen tần số alen quần thể? Quần thể khảo sát có trạng thái cân di truyền không? Hoạt động luyện tập : - GV yêu câu HS nhắc lại kiến thức trọng tâm Hoạt động vận dụng, mở rộng : -GV yêu cầu học sinh sưu tầm thêm hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phần DTH làm V HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC : Hướng dẫn học cũ : Ơn tập tồn phần di truyền học, chuẩn bị cho kiểm tra học kì I Hướng dẫn chuẩn bị : Đề kiểm tra trắc nghiệm: 100% Cấu trúc mức độ nhận thức: Biết: hiểu: vận dụng: vận dụng cao = 2:3:3:2 Tải câu hỏi website nhà trường để ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ I GV: Lê Thị Ngọc Trâm 143 Tổ Sinh- CN ... Ngọc Trâm Tổ Sinh- CN Giáo án Sinh học 12 Năm học 2019- 2020 Hoạt động vận dụng : GV cho HS lập đồ khái niệm điều hòa hoạt động gen Hoạt động mở rộng : Tìm hiểu thêm chế điều hòa hoạt động gen :... bất b Hoạt động 2: Tìm hiểu điều hòa hoạt hoạt tác động lên gen điều hòa gây tăng động gen sinh vật nhân sơ cường ngừng phiên mã - GV yêu cầu Hs nghiên cứu mục II sgk trang II ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG... lợi cho hoạt động sống tế bào thể tất cá trình PM DM tế bào có chế điều hòa GV: Lê Thị Ngọc Trâm 12 Tổ Sinh- CN Giáo án Sinh học 12 Năm học 2019- 2020 Hoạt động hình thành kiến thức : Hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an sinh 12 cb theo 5 hoạt động, giao an sinh 12 cb theo 5 hoạt động, BÀI 1 : GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN, IV. Tiến trình lên lớp, Bài 2: PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ, Bài 3: ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN, Bài 4: ĐỘT BIẾN GEN, Bài 5: NHIỄM SẮC THỂ VÀ ĐỘT BIẾN, Bài 6: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ, Phiếu học tập số 2, Bài 9: QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP, Bài 10: TƯƠNG TÁC GEN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN, b. Hoạt động 2: Tìm hiểu về tác động đa hiệu của gen, Bài 11: LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN (tt), Bài 12: DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH, SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN, Chương III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ, a. Hoạt động 1: Tìm hiểu về các đặc trưng di truyền của quần thể., a. Hoạt động 1: Tìm hiểu về quần thể giao phối ngẫu nhiên., NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP, a. Hoạt động 1: Tìm hiểu về tạo giống thuần từ nguồn biến dị tổ hợp., Phương pháp tạo ưu thế lai, Bài 20. TẠO GIỐNG NHỜ CÔNG NGHỆ GEN, a . Hoạt động 1: Tìm hiểu về công nghệ gen., Chương V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI, Cách phòng bệnh : không nên sinh con khi tuổi cao, a. Hoạt động 1: Tìm hiểu về hoạt động bảo vệ vốn gen của loài người., Phần sáu: TIẾN HÓA, a. Hoạt động 1: Tìm hiểu bằng chứng giải phẫu so sánh, Những điểm cơ bản của CLTN và CLNT, b. Hoạt động 2: Tìm hiểu các nhân tố tiến hóa., b. Hoạt động 2: Tìm hiểu về các cơ chế cách li sinh sản giữa các loài., Bài 29 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI., Kiểm tra bài cũ :, a. Hoạt động 1: Tìm hiểu về hình thành loài bằng cách li tập tính và cách li sinh thái ., Chương II. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT, b. Hoạt động 2: Tìm hiểu lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất., Bài 34 SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI

Mục lục

Xem thêm