Marketing - Nghiên Cứu Thị Trường, Thương mại

84 621 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2012, 15:40

Marketing - Nghiên Cứu Thị Trường, Thương mại Chơng 2Nghiên cứu thị trờngHarcourt, Inc.Chơng 2.Nghiên cứu tổng hợp về thị trờngChChơơngng2.2.NghiNghiêênnccứứuuttổổngnghhợợppvềvềthịthịtrtrờngờng1. 1. KhKhááííniniệệmmvềvềthịthịtrtrờngờng2. 2. NNộộiidung dung nghinghiêênnccứứuut/ht/hvềvềthịthịtrtrờngờng3. 3. PhPhơơngngphphááppnghinghiêênnccứứuuthịthịtrtrờngờng4. 4. PhPhâânnđđooạạn n thịthịtrtrờngờng5. 5. LLựựaachchọọnnthịthịtrtrờngờngmụcmụctitiêêuuChơng 2.Nghiên cứu tổng hợp về thị trờngChChơơngng2.2.NghiNghiêênnccứứuuttổổngnghhợợppvềvềthịthịtrtrờngờng1. 1. KhKhááííniniệệmmvềvềthịthịtrtrờngờng1.1. 1.1. ĐĐịnhịnhnghnghĩĩaa1.2. 1.2. PhPhâânnloloạại i thịthịtrtrờngờng1.3. 1.3. MMốốiiquanquanhhệệgigiữữaaDN vDN vTTTTNguyên lý Marketing ThS. Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 2003ChChơơngng2. 2. NghiNghiêênnccứứuuthịthịtrtrờngờng1. 1. KhKhááiininiệệmmvềvềthịthịtrtrờngờng1.1. Định nghĩaKTCT: Thị trờng l lĩnh vực lu thông, ở đó hng hóa thực hiệnđợc giá trị đã đợc tạo ra trong lĩnh vực sản xuấtMARK: Kotler, P., thị trờng l tập hợp tất cả những ngời muahiện tại v tiềm năng đối với một sản phẩmNguyên lý Marketing ThS. Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 2003ChChơơngng2. 2. NghiNghiêênnccứứuuthịthịtrtrờngờng1. 1. KhKhááiininiệệmmvềvềthịthịtrtrờngờng1.2. Phân loại thị trờng (1)- Căn cứ vovịtríhng hóa trong tái sản xuất- Căn cứ vo tầm quan trọng của thị trờng- Căn cứ votínhchấtkinhdoanh- Căn cứ vo quan hệ cung cầu- Căn cứ vo lĩnh vực kinh doanh- Căn cứ vođốitợng lu thông- Căn cứ vo phạm vi lu thôngNguyên lý Marketing ThS. Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 2003ChChơơngng2. 2. NghiNghiêênnccứứuuthịthịtrtrờngờng1. 1. KhKhááiininiệệmmvềvềthịthịtrtrờngờng1.2. Phân loại thị trờng (2)Trong marketing. Thị trờng hiện tại. Thị trờng hỗn hợp. Thị trờng tiềm năng. Thị trờng lý thuyết. Thị trờng thực nghiệm1.2. Phân loại thị trờng (2)Thị trờng tinguyênThị trờng tinguyênThị trờng NhnớcThị trờng NhnớcThị trờngngời tiêudùngThị trờngngời tiêudùngThị trờngngời sản xuấtThị trờngngời sản xuấtThị trờngngời trunggianThị trờngngời trunggianTi nguyênTi nguyênTi nguyênTi nguyênHng hoá, dịchvụHng hoá, dịchvụHng hoá, dịchvụHng hoá, dịchvụTiền tệTiền tệTiền tệTiền tệTiền tệTiền tệTiền tệTiền tệThuế,hnghoáThuế,hnghoáThuếThuếThuế,hnghoáThuế,hnghoáThuế,hnghoáThuế,hnghoáDịch vụ,tiền tệDịch vụ,tiền tệDịch vụ,tiền tệDịch vụ,tiền tệDịch vụ,tiền tệDịch vụ,tiền tệDịch vụ,tiền tệDịch vụ,tiền tệNguyên lý Marketing ThS. Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 20031.2. Phân loại thị trờng (1)Công tyThị trờng nhữngngời trung gianThị trờngcơ quanNh nớcThị trờngcác nhsản xuấtThị trờngngờitiêu dùngThị trờngquốc tếMộtsốkiểuthịtrờngNguyên lý Marketing ThS. Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 2003ChChơơngng2. 2. NghiNghiêênnccứứuuthịthịtrtrờngờng1. 1. KhKhááiininiệệmmvềvềthịthịtrtrờngờng1.3. Mối quan hệ giữa DN v TT. Quan hệ giữa DN v NTD. Hai chu trình của quá trình trao đổi. Thông tin. Kinh tế. Marketing thúc đẩy quá trình trao đổi thuận lợi nhấtChơng 2.Nghiên cứu tổng hợp về thị trờngChChơơngng2.2.NghiNghiêênnccứứuuttổổngnghhợợppvềvềthịthịtrtrờngờng2. 2. NNộộiidụngdụngnghinghiêênnccứứuut/ht/hvềvềthịthịtrtrờngờng2.1. 2.1. NghiNghiêênnccứứuukhkhááchchhhngng2.2. 2.2. NghiNghiêênnccứứuuhhngnghóahóa2.3. 2.3. XXááccđđịnhịnhquyquymmôô, , đđặặcctínhtínhTTTT[...]... Nguyên lý Marketing ThS Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 2003 Chơng 2 Chơng 2 Nghiên cứu tổng hợp về thị trờng Nghiên cứu tổng hợp về thị trờng 3 Phơng pháp nghiên cứu thị trờng 3.1 Xác định vấn đề nghiên cứu 3.2 Thu thập thông tin thứ cấp 3.3 Thu thập thông tin sơ cấp 3.4 Phân tích thông tin 3.5 Giới thiệu các kết quả nghiên cứu 3.6 Sử dụng các kết quả nghiên cứu Chơng 2 Nghiên cứu thị trờng 3... Interpretation Multivariate Analysis Chơng 2 Nghiên cứu thị trờng 3 Phơng pháp nghiên cứu thị trờng 3.5 Giới thiệu kết quả nghiên cứu Báo cáo kết quả nghiên cứu Ngôn ngữ, thuật ngữ cần diễn đạt để ngời đọc hiểu đợc Nguyên lý Marketing ThS Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 2003 Chơng 2 Nghiên cứu thị trờng 3 Phơng pháp nghiên cứu thị trờng 3.6 Sử dụng kết quả nghiên cứu Đa ra các quyết định Xây dựng các... - 2003 Chơng 2 Nghiên cứu thị trờng 2 Nội dung nghiên cứu thị trờng 2.2 Nghiên cứu hng hóa a Chất lợng hng hóa b Năng lực cạnh tranh của hng hóa c Phạm vi sử dụng của hng hóa Nguyên lý Marketing ThS Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 2003 Chơng 2 Nghiên cứu thị trờng 2 Nội dung nghiên cứu thị trờng 2.3 Xác định quy mô đặc tính thị trờng a Xác định quy mô của thị trờng b Đặc điểm của thị trờng Tiêu... Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 2003 Chơng 2 Chơng 2 Nghiên cứu tổng hợp về thị trờng Nghiên cứu tổng hợp về thị trờng 1 Kháí niệm về thị trờng 2 Nội dụng nghiên cứu t/h về thị trờng 3 Phơng pháp nghiên cứu thị trờng 4 Phân đoạn thị trờng 5 Lựa chọn thị trờng mục tiêu Marketing Decision Support System Marketing Decision Support System Collection of internal and external data Marketing information system... Nguyên lý Marketing ThS Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 2003 Chơng 2 Chơng 2 Nghiên cứu tổng hợp về thị trờng Nghiên cứu tổng hợp về thị trờng 5 Lựa chọn thị trờng mục tiêu 5.1 Lựa chọn thị trờng mục tiêu 5.2 Yêu cầu đối với thị trờng mục tiêu 5.3 Các phơng án để Cty lựa chọn ttmt Chơng 2 Nghiên cứu thị trờng 5 Lựa chọn thị trờng mục tiêu 5.1 Lựa chọn thị trờng mục tiêu Khái niệm: L thị trờng... các kết quả nghiên cứu Chơng 2 Nghiên cứu thị trờng 3 Phơng pháp nghiên cứu thị trờng 3.1 Xác định vấn đề nghiên cứu Quyết định thông tin cần thu thập Định hớng nghiên cứu Tránh sai lầm Đạt đợc mục tiêu nghiên cứu Nguyên lý Marketing ThS Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 2003 Chơng 2 Nghiên cứu thị trờng 3 Phơng pháp nghiên cứu thị trờng 3.2 Thu thập thông tin thứ cấp Ưu điểm của thông tin thứ... Xây dựng các chính sách kinh doanh Dự đoán về thị trờng Nguyên lý Marketing ThS Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 2003 Chơng 2 Chơng 2 Nghiên cứu tổng hợp về thị trờng Nghiên cứu tổng hợp về thị trờng 4 Phân đoạn thị trờng 4.1 Khái niệm v mục đích 4.2 Các tiêu thức để phân đoạn 4.3 Yêu cầu đối với việc phân đoạn Chơng 2 Nghiên cứu thị trờng 4 Phân đoạn thị trờng 4.1 Khái niệm v mục đích Khái niệm:... Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 2003 Chơng 2 Nghiên cứu thị trờng 4 Phân đoạn thị trờng 4.2 Các tiêu thức để phân đoạn Phân đoạn thị trờng tiêu dùng Theo địa lý Theo tâm lý Theo hnh vi Theo nhân khẩu học Nguyên lý Marketing ThS Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 2003 Chơng 2 Nghiên cứu thị trờng 4 Phân đoạn thị trờng 4.2 Các tiêu thức để phân đoạn Phân đoạn thị trờng công nghiệp Ngnh kinh... chọn thị trờng mục tiêu Phát hiện khe hở thị trờng Tăng năng lực cạnh tranh Nguyên lý Marketing ThS Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 2003 Chơng 2 Nghiên cứu thị trờng 4 Phân đoạn thị trờng 4.2 Các tiêu thức để phân đoạn Không có tiêu thức phân đoạn thống nhất Các tiêu thức phân đoạn phức tạp Phân đoạn thị trờng tiêu dùng Phân đoạn thị trờng công nghiệp Nguyên lý Marketing ThS Nguyễn Văn Thoan -. ..Chơng 2 Nghiên cứu thị trờng 2 Nội dung nghiên cứu thị trờng 2.1 Nghiên cứu khách hng Khách hng quyết định sự tồn ti ca doanh nghiệp Mục tiêu: hiểu biết khách hng, nhu cầu, thị hiếu, lợng cầu a Xác định khách hng b Những yếu tố ảnh hởng đến quyết định mua hng c Phân tích các thói quen mua hng Của ngời tiêu dùng Của doanh nghiệp Nguyên lý Marketing ThS Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 2003 Chơng . NghiNghiêênnccứứuuthịthịtrtrờngờng1. 1. KhKhááiininiệệmmvềvềthịthịtrtrờngờng1.2. Phân loại thị trờng (2)Trong marketing. Thị trờng hiện tại. Thị trờng hỗn hợp. Thị trờng. vTTTTNguyên lý Marketing ThS. Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 2003ChChơơngng2. 2. NghiNghiêênnccứứuuthịthịtrtrờngờng1. 1. KhKhááiininiệệmmvềvềthịthịtrtrờngờng1.1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Marketing - Nghiên Cứu Thị Trường, Thương mại, Marketing - Nghiên Cứu Thị Trường, Thương mại, Marketing - Nghiên Cứu Thị Trường, Thương mại, Định nghĩa Phân loại thị trờng 1 Phân loại thị trờng 2 Phân loại thị trờng 2 Phân loại thị trờng 1, Mối quan hệ giữa DN v TT Nghiên cứu khách hng Xác định khách hng b. Những yếu tố ảnh hởng đến quyết định mua hng Phân tích các thói quen mua hng . Của ngời tiêu dùng Nghiên cứu hng hóa Chất lợng hng hóa b. Năng lực cạnh tranh của hng hóa Phạm vi sử dụng c, Thu Thu Thu Thu Xác định vấn đề nghiên cứu Thu thập thông tin thứ cấp Thu thập thông tin sơ cấp Phân tích thông tin, Giới thiệu kết quả nghiên cứu Sử dụng kết quả nghiên cứu Khái niệm v mục đích Các tiêu thức để phân đoạn Các tiêu thức để phân đoạn, Các tiêu thức để phân đoạn Lựa chọn thị trờng mục tiêu Yêu cầu đối với thị trờng mục tiêu, Các phơng án để Lựa chọn thị trờng mục tiêu