Giáo án sinh 9 kỳ I chi tiết

77 334 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 19:10

Trờng THCS Phúc Lai Giáo viên : Vũ Quang Tân Tuần 01 Ngày soạn : Ngày giảng: Phần I : DI Truyền và Biến Dị --------------*********---------------- Chơng I:Các Thí Nghiệm của MenĐen Tiết 1- Bài 1: MenĐen và di truyền học I. Mục tiêu 1. Kiến thức - Học sinh trình bày đợc mục đích nhiệm vụ và ý nghĩa của di truyền học. - Hiểu đợc công lao và trình bày đợc phơng pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen. - Hiểu đợc và ghi nhớ một số thuật ngữ và kí hiệu trong di truyền học. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình. - Phát triển t duy phân tích so sánh. 3. Thái độ Xây dựng ý thức và thói quen học tập môn học. II. Đồ dùng dạy học - Giáo viên: tranh Các cặp tính trạng trong thí nghiệm của Menđen. - Học sinh: SGK III. Hoạt động dạy học 1. Tổ chức: 9A : 2. Kiểm tra: -Vở ghi, vở bài tập 3. Bài mới : - Mở bài - Phát triển bài Hoạt động 1: Di truyền học Giáo viên yêu cầu HS làm bài tập 6SGK trang 5. ? Liên hệ bản thân mình có những điểm giống và khác bố mẹ (chiều cao hình dáng màu mắt ) ? Thế nào là di truyền biến dị ? cho các VD về hiện tợng di truyền ? Nêu ý nghĩa thực tiễn của di truyền học. HS trao đổi nhóm trả lời câu hỏi. - Đại diện nhóm trình bày. * Kết luận: + Di truyền là hiện tợng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ tổ tiên cho các thế hệ con cháu. + Biến dị là hiện tợng con sinh ra khác bố mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết. + BD, DT: là hai hiện tợng song song gắn liền với quá trình sinh sản * ý nghĩa: Di truyền học đã trở thành một Giáo án : Sinh Học 9 Năm học : 2009 - 2010 Trờng THCS Phúc Lai Giáo viên : Vũ Quang Tân ngành mũi nhọn trong sinh học hiện đại, nghiên cứu cơ sở vật chất, tính qui luật của hiện tợng di truyền, biến dị. Hoạt động 2: MEMĐEN ngời đặt nền móng cho di truyền học - GV giới thiệu tiểu sử của MenĐen - GV giới thiệu tình hình nghiên cứu di truyền ở thế kỉ XIX và phơng pháp nghiên cứu của MenĐen - GV yêu cầu học sinh nghiên cứu H1-2 SGK kết hợp đọc thông tin ? Nhận xét đặc điểm các cặp tính trạng đem lai ? Tính chất độc đáo trong phơng pháp nghiên cứu di truyền của MenĐen là gì HS trao đổi trả lời các câu hỏi nêu đợc: Cặp tính trạng: Hạt trơn x Hạt nhăn Hạt vàng x Hạt xanh Vở xám x Vỏ trắng Quả không có ngấn x Quả có ngấn Quả màu lục x Quả màu vàng Hoa có quả trên thân x Hoa có quả ở ngọn Thân cao x Thân thấp. Kết luận: - Phơng pháp độc đáo của MenĐen: là phơng pháp phân tích các thế hệ lai: Lai các cặp bố mẹ khác nhau về một hoặc một số cặp tính trạng thuần chủng tơng phản. Sau đó theo dõi sự di truyền từng cặp tính trạng ở con cháu. - Dùng toán thống kê để phân tích số liệu thu đợc từ đó rút ra các qui luật di truyền các tính trạng. + Nhờ phơng pháp nghiên cứu khoa học đúng đắn MenĐen tìm ra các qui luật di truyền đặt nền móng cho di truyền học. Hoạt động 3: Một số thuật ngữ và hiệu cơ bản của di truyền học - GV hớng dẫn học sinh nghiên cứu một số thuật ngữ? Lấy ví dụ minh hoạ cho từng thuật ngữ. - GV giới thiệu một số kí hiệu giúp học sinh a., Thuật ngữ - Tính trạng: Đặc điểm hình thái cấu tạo sinh lý của cơ thể. - Cặp tính trạng tơng phản: Là hai trạng thái biểu hiện ngợc nhau của cùng một tính trạng. - Nhân tố di truyền: Qui định các tính trạng của sinh vật. - Giống( dòng) thuần chủng: giống có đặc tính di truyền đồng nhất các thế hệ sau giống thế hệ trớc. Giáo án : Sinh Học 9 Năm học : 2009 - 2010 Trờng THCS Phúc Lai Giáo viên : Vũ Quang Tân hiểu. b, Kí hiệu - P: Cặp bố mẹ: Xuất phát - X: kí hiệu phép lai - G: Giao tử - O : Giao tử đực, cơ thể đực - O: Giao tử cái, cơ thể cái - F: Thế hệ con ( F 1 là thế hệ thứ nhất, F 2 là thế hệ đợc sinh ra từ F 1 ) 4 - Củng cố Kiểm tra đánh giá: Học sinh đọc kết luận cuối bài. Câu1: Trình bày nội dung phơng pháp phân tích các thế hệ lai của MenĐen? Câu2: Tại sao MenĐen lại chọn cặp tính trạng tơng phản để thực hiện phép lai. 5 - H ớng dẫn về nhà: - Học sinh học bài theo nội dung SGK. - Kẻ bảng 2 trang 8 vào vở bài tập. - Đọc trớc bài 2. Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 2- Bài 2: Lai một cặp tính trạng I. Mục tiêu 1. Kiến thức - HS trình bày và phân tích đợc thí nghiệm lai một cặp tính trạng của MenĐen. - Hiểu và ghi nhớ các khái niệm kiểu hình, kiểu gen, thể đồng hợp, thể dị hợp. - Hiểu và phát biểu đợc nội dung qui luật phân li. - Giải thích đợc kết quả thí nghịêm theo quan điểm của MenĐen. 2. Kĩ năng - Phát triển kĩ năng phân tích kênh hình. - Rèn kĩ năng phân tích số liệu t duy logic. 3. Thái độ Củng cố niềm tin vào khoa học khi nghiên cứu tính qui luật của hiện tợng sinh học. II. Đồ dùng dạy học GV: - Sơ đồ di truyền màu hoa ở đậu Hà Lan. - Giải thích kết quả thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Menđen. HS: SGK III Hoạt động dạy và học 1. Tổ chức 9A 2. Kiểm Tra Trình bày đối tợng nội dung .ý nghĩa thực tiễn của di truyền học Giáo án : Sinh Học 9 Năm học : 2009 - 2010 Trờng THCS Phúc Lai Giáo viên : Vũ Quang Tân + Tại sao MenĐen lại chọn cặp tính trạng tơng phản khi thực hiện phép lai. 3. Bài mới: - Mở bài: - Phát triển bài: Hoạt động 1: Thí nghiệm của MenĐen. GV: nêu một số khái niệm GV hớng dẫn học sinh quan sát H2.1 SGK kết hợp với nghiên cứu SGK. ? Thế nào là cây mẹ, cây bố GV yêu cầu học sinh nghiên cứu bảng 2.thống nhất trả lời các câu hỏi ? Nhận xét kết qủa F 1 ? Xác định tỉ lệ kiểu hình F 2 trong từng trờng hợp. GV cho học sinh làm bài tập SGK a. Các khái niệm - Kiểu hình: Là tổ hợp các tính trạng của cơ thể + Tính trạng trội là tính trạng biểu hiện ở F 1 + Tính trạng lặn: Là tính trạng đến F 2 mới đ- ợc biểu hiện b. Thí nghiệm Lai hai giống đậu Hà Lan khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tơng phản. VD: P: Hoa đỏ x Hoa trắng Hoa đỏ F 1 : Hoa đỏ F 2 : Ba hoa đỏ một hoa trắng (kiểu hình tỉ lệ 3 trội 1 lặn ). Kết luận: Khi lai hai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng thì F 2 có sự phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình : 3 trội :1 lặn. Hoạt động 2: MenĐen giải thích kết quả thí nghiệm. GV nêu: Theo MenĐen nhân tố di truyền trội kí hiệu chữ cái in hoa (A) Nhân tố di truyền lặn kí hiệu là chữ in thờng (a) Mỗi tính trạng trên cơ thể do một cặp nhân tố di truyền qui định. - trong tế bào sinh dỡng các nhân tố di truyền tồn tại thành từng cặp. a. Sơ đồ P: AA ( hoa đỏ) x aa (hoa trắng) GP: A a F 1 : Aa (100% hoa đỏ) - Cho F 1 tự thụ phấn F 1 : Aa (hoa đỏ) x Aa (hoa đỏ) GT F 1 : A, a A, a F 2 : 1AA : 2Aa : 1aa Hoa đỏ Hoa đỏ Hoa trắng F 2 : 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng * Giải thích ( sgk) b. Nội dung qui luật phân li (SGK trang 10). Giáo án : Sinh Học 9 Năm học : 2009 - 2010 Trờng THCS Phúc Lai Giáo viên : Vũ Quang Tân ? Do đâu tất cả các cây ở F 1 đều là hoa đỏ. ? Tại sao F 2 có tỉ lệ kiểu hình 3 hoa đỏ 1 hoa trắng. ? Nêu nội dung của qui luật phân li. 4.Củng cố: Hs đọc kết luận SGK cuối bài. Kiểm tra đánh giá. Câu1: Phát biểu nội dung qui luật phân li. Câu 2: MenĐen đã giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan nh thế nào? 5.H ớng dẫn về nhà : - Học bài làm bài tập từ 1 4 SGK trang 10. - Nghiên cứu bài 3 trang 11 Tuần 02 Ngày soạn: Ngày giảng Tiết 3- Bài 3: Lai một cặp tính trạng ( tiếp theo) I. Mục tiêu 1. Kiến thức - HS hiểu và trình bày đợc nội dung mục đích và ứng dụng của phép lai phân tích. - Giải thích đợc vì sao qui luật phân li chỉ nghiệm đúng trong điều kiện nhất định. - Nêu ý nghĩa của qui luật phân li đối với lĩnh vực sản xuất. - Hiểu và phân biệt đợc sự di truyền trội không hoàn toàn với di truyền trội hoàn toàn. 2. Kĩ năng Phát triển t duy lý luận nh phân tích so sánh rèn kĩ năng hoạt động nhóm. II. Đồ đùng dạy học GV : tranh minh hoạ lai phân tích, trội không hoàn toàn. III. Hoạt động dạy và học 1.Tổ chức. 9A 2. Kiểm tra. + Nêu thí nghiệm giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan và phát biểu nội dung qui luật phân li. 3. Bài mớ i : + Mở bài Giáo án : Sinh Học 9 Năm học : 2009 - 2010 Trờng THCS Phúc Lai Giáo viên : Vũ Quang Tân + Phát triển bài Hoạt động 1: Lai phân tích ? Nêu kết quả F 2 trong thí nghiệm của Menđen trên đạu Hà Lan. GV phân tích các khái niệm kiểu gen đồng hợp tử, dị hợp tử. GV yêu cầu học sinh viết sơ đồ phép lai. ? F 1 có kết quả nh thế nào cho biết kiểu gen của cơ thể F 1 ? F 2 có kết quả nh thế nào cho biết kiểu gen của F 2 ? Thế nào là phép lai phân tích ? Tại sao trong phép lai phân tích nếu kết quả lai có hiện tơng đồng tính thì cơ thể mang tính trạng trội phải có kiểu gen đồng hợp, ngợc lại kết quả phân tính thì cơ thể mang tính trạng trội có kiểu gen dị hợp. a. Một số khái niệm - Kiểu gen: Là tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào của cơ thể. - Thể đồng hợp: Kiểu gen chứa cặp gen tơng ứng giống nhau. - Thể dị hợp: Kiểu gen chứa cặp gen tơng ứng khác nhau. b. Lai phân tích - Trong thí nghiệm của MenĐen tính trạng hoa đỏ ở F 2 có hai kiểu gen: AA và Aa. + Cho đậu hoa đỏ F 2 lai đậu hoa trắng P: Hoa đỏ x Hoa trắng AA aa GP: A a F 1 : Aa (100% hoa đỏ) P: Hoa đỏ x Hoa trắng Aa aa GP: A, a a F 1 : 1Aa : 1 aa Hoa đỏ Hoa trắng * Kết luận: (SGK trang 11) Hoạt động 2: ý nghĩa tơng quan trội lặn GV yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK ? Cho ví dụ ở thực vật, động vật, ở ng- ời về tơng quan trội lặn. ? Xác định tính trạng trội và tính trạng lặn nhằm mục đích gì. ? Tại sao tính trạng trội là tính trạng tốt, tình trạng lặn là tính trạng sấu. ? Là thế nào để xác định tơng quan trội lặn. ? Muốn xác định giống có thuần chủng hay không thuần chủng ta thực hiện phép lai nào. HS trao đổi thảo luận trả lời câu hoỉ * Kết luận: Trong tự nhiên mối tơng quan trội lặn là phổ biến. - Tính trạng trội thờng là tính trạng tốt, cần xác định tính trạng trội và tập trung nhiều gen trội quí vào một kiểu gen để tạo ra giống có ý nghĩa kinh tế. Giáo án : Sinh Học 9 Năm học : 2009 - 2010 Trờng THCS Phúc Lai Giáo viên : Vũ Quang Tân - Trong chọn giống để tránh sự phân li tính trạng phải kiểm tra độ thuần chủng của giống. Hoạt động 3: Trội không hoàn toàn. GV yêu cầu học sinh quan sát hình 3, nghiên cứu thông tin SGK ? Nêu sự khác nhau về kiểu hình ở F 1 , F 2 giữa trội không hoàn toàn với thí nghiệm của MenĐen. - GV yêu cầu học sinh làm bài tập điền từ. ? Em hiểu thế nào là trội không hoàn toàn Học sinh trao đổi thảo luận trả lời câu hỏi Kết luận Sơ đồ: P: Hoa đỏ x Hoa trắng A A x aa A a F 1 : A a (hoa hồng) Gen A không lấn át đợc gen a nên F 1 có tính trạng trung gian ( trội không hoàn toàn) Cho F 1 tự thụ phấn F 1 : Hoa hồng x Hoa hồng ( học sinh tự viết sơ đồ) Kết quả F 2 : 1 hoa đỏ: 2 hoa hồng: 1 hoa trắng (HS tự giải thích) (1 trội: 2 trung gian: 1 lặn) Kết luận SGK) 4.Củng cố , Kiểm tra đánh giá. : Học sinh đọc kết luận cuối SGK Câu1: Muốn xác định đợc kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội cần phải làm gì. Câu 2: Điền nội dung phù hợp vào ô trống vào bảng 3 /SGK trang 13. 5.H ớng dẫn về nhà - Học bài làm bài tập từ 1- 4 trang 13 - Nghiên cứu bài 4: Lai hai cặp tính trạng Ngày soạn: Ngày giảng: Tíêt 4- Bài 4: Lai hai cặp tính trạng Giáo án : Sinh Học 9 Năm học : 2009 - 2010 Trờng THCS Phúc Lai Giáo viên : Vũ Quang Tân I. mục tiêu 1. Kiến thức - Học sinh mô tả đợc thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của MenĐen - Biết phân tích kết quả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của MenĐen - Hiểu và phát biểu đợc nội dung quy luật phân li độc lập của menĐen - Giải thích đợc khái niệm biến dị tổ hợp 2. Kĩ năng - Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình - Rèn kĩ năng phân tích kết quả thí nghiệm II. Đồ dùng dạy học GV: Tranh lai hai cặp tính trạng. HS: SGK III. Hoạt động dạy học. 1.Tổ chức: 9A 2. Kiểm tra: + Muốn xác định đợc kết qủa của cá thể mang tính trạng trội cần phải làm gì? + Bài tập 3 SGK trang 13 3.Bài mới : + Mở bài: + Phát triển bài: Hoạt động 1 : Thí nghiệm của MenĐen GV yêu cầu học sinh quan sát hình 4 nghiên cứu thông tin SGK. ? Trình bày thí nghiệm của MenĐen. ? Nêu kết quả F 1. ? Xét riêng từng cặp tính trạng ở F 2 kết quả nh thế nào. GV yêu cầu học sinh hoàn thành bảng 4 SGK trang 15. HS quan sát thảo luận nêu thí nghiệm a. Thí nghiệm Hạt vàng ,vỏ trơn x hạt xanh ,vỏ nhăn Kết quả F 1 đều hạt vàng ,vỏ trơn - Cho 15 cây F 1 tự thụ phấn thu đợc ở F 2 556 hạt thuộc 4 loại kiểu hình + vàng, trơn 315 + Vàng, nhăn 101 + Xanh ,trơn 108 + Xanh, nhăn 32 - Xét riêng từng cặp tính trạng ở F 2 ta thấy Vàng 315 + 101 416 3 = = = Xanh 108 + 32 140 1 Trơn 315 + 108 423 3 = = = Nhăn 101 + 32 123 1 - Tỉ lệ từng cặp tính trạng tuân theo qui luật phân li Giáo án : Sinh Học 9 Năm học : 2009 - 2010 Trờng THCS Phúc Lai Giáo viên : Vũ Quang Tân ?Tỉ lệ từng cặp tính trạng tuân theo qui luật nào ? Tỉ lệ từng cặp tính trạng có mối tơng quan với tỉ lệ kiểu hình ở F2 nh thế nào ? Căn cứ vào đâu Men Đen cho tằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu di truyền độc lập với nhau ? Nêu qui luật phân li độc lập của MenĐen của MenĐen. Vàng, trơn là tính trạng trội chiếm tỉ lệ 3/4 Xanh, nhăn là tính trạng lặn chiếm tỉ lệi 1/4. - Tỉ lệ các cặp tính trạng có mối tơng quan với tỉ lệ kiểu hình ở F 2 . vây tỉ lệ kiểu hình F 2 chính bằng tích tỉ lệ các tính trạng hợp thành nó + Vàng, trơn = 3/4V x 3/4Tr = 9/16 + Vàng ,nhăn = 3/4V x 1/4N = 3/16 + Xanh, trơn = 1/4X x 3/4 Tr = 3/16 + Xanh ,nhăn = 1/4X x 1/4N = 1/16 Vậy F 2 : 9 vàng, trơn 3 vàng ,nhăn 3 xanh ,trơn 1 xanh ,nhăn b. Kết luận ( SGK trang 15 ) Hoạt động 2: Biến dị tổ hợp GV yêu cầu học sinh nghiên cứu lại kết quả ở F 2 . . HS luận nhóm thống nhất trả lời câu hỏi ? F 2 xuất hiện những kiểu hình nào khác P, các kiểu hình mới này đợc hình thành nh thế nào ? Nguyên nhân nào dẫn đến sự xuất hiện biến dị tổ hợp Kết luận F 2 : Xuất hiện 2 kiểu hình khác P + Vàng ,nhăn và xanh ,trơn đợc hình thành do sự tổ hợp lại các tính trạng đã có ở P: Vàng tổ hợp với nhăn, xanh tổ hợp với trơn. Vậy những kiểu hình khác P gọi là biến dị tổ hợp - Nguyên nhân: (SGKTr/16). 4.Củng cố , Kiểm tra đánh giá: Kết luận chung cuối SGK Câu1: Căn cứ vào đâu MenĐen cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của mình di truyền độc lập với nhau. Câu 2: Biến dị tổ hợp là gì? Nêu nguyên nhân? 5.H ớng dẫn về nhà : Học bài theo nội dung SGK. - Làm bài tập 1, 2, 3 SGK. - Đọc trớc bài 5: Lai hai cặp tính trạng Tuìân 03 Ngày soạn: Giáo án : Sinh Học 9 Năm học : 2009 - 2010 Trờng THCS Phúc Lai Giáo viên : Vũ Quang Tân Ngày giảng: Tiết 5- bài 5: Lai hai cặp tính trạng ( tiếp theo) I. mục tiêu 1, Kiến thức - HS hiểu và giải thích đợc kết quả lai hai cặp tính trạng theo quan niệm của menĐen - Phân tích đợc ý nghĩa của qui luật phân li độc lập đối với chọn giống và tíên hoá 2, Kĩ năng - Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình - Rèn kĩ năng hoạt động nhóm 3. Thái độ : - HS yêu thích và học tập tốt bộ môn II. Đồ dùng dạy học - Tranh: Sơ đồ giải thích kết quả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của MenĐen - Bảng phụ ghi nội dung bảng 5 III. Hoạt động dạy học 1.Tổ chức 9A 2.Kiểm tra: - Trình bày thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của menĐen và rút ra kết luận 3. Bài mới : + Mở bài + Phát triển bài Hoạt động 1: MenĐen giải thích kết quả thí nghiệm ? GV yêu cầu học sinh nghiện cứu thông tin SGK ? giải thích kết quả thí nghiệm theo quan niệm của MenĐen ? Một HS Lên bảng viết sơ đồ lai (cả lớp viết ra giấy nháp ) GV: Cho đối chiếu kết quả trên bảng ( GV sửa cho HS) a. Giải thích thí nghiệm (SGK) Sơ đồ minh hoạ P: vàng, trơn x xanh, nhăn AABB aabb GP: AB ab F 1 : AaBb vàng, trơn * F 1 x F 1 (Tự thụ phấn) F 1 : AaBb x AaBb GF 1 : AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab F 2 : O O AB Ab aB ab AB AABB V - T AABb V - T AaBb V - T AaBb V - T Ab AABb V - T AAbb V -N AaBb V - T Aabb V - N Giáo án : Sinh Học 9 Năm học : 2009 - 2010 [...]... đ i v i sự di truyền các tính trạng 3.B i m i + Mở b i + Phát triển b i Hoạt động 1: Biến đ i hình th i NST trong chu kỳ tế bào GV yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin SGK quan sát hình 9. 1 trả l i các câu h i ? Chu kỳ tế bào gồm những giai đoạn nào GV yêu cầu quan sát H 9. 2 thảo luận Giáo án : Sinh Học 9 Các nhóm trao đ i thống nhất trả l i các câu h i Kết luận - Chu kỳ tế bào gồm: + Kỳ trung gian:... l i đợc duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể 3 B i m i + Mở b i + Phát triển b i Hoạt động 1: NST gi i tính Giáo án : Sinh Học 9 Năm học : 20 09 - 2010 Trờng THCS Phúc Lai Giáo viên : Vũ Quang Tân GV yêu cầu học sinh quan sát H 8.2 bộ NST của ru i giấm ? Nêu những i m giống và khác nhau ở bộ NST của ru i đực và ru i c i ? NST gi i tính có ở lo i tế bào nào ? NST gi i tính có đặc i m gì HS trao đ i. .. tốt II Đồ dùng dạy học - Sơ đồ phát sinh giao tử ở ng i và thụ tinh , - Bảng phụ III Hoạt động dạy và học 1.Tổ chức 9A 2.Kiểm tra 1 Nêu những diễn biến cơ bản của NST qua các kỳ giảm phân 2 Nêu những i m giống và khác nhau cơ bản giữa giảm phân và nguyên phân 3 B i m i + Mở b i + Phát triển b i Hoạt động 1: Sự phát sinh giao tử GV yêu cầu học sinh quan sát H11 Các nhóm trao đ i thống nhất trả l i câu... h i nghiên cứu thông tin SGK trả l i câu h i ? Trình bày quá trình phát sinh giao tử Kết luận đực và c i * Giống nhau: - các tế bào mầm ( noãn nguyên bào, tinh nguyên bào) đều thực hiện nguyên phân liên tiếp nhiều lần Giáo án : Sinh Học 9 Năm học : 20 09 - 2010 Trờng THCS Phúc Lai Giáo viên : Vũ Quang Tân - Noãn bào bậc 1 và tinh bào bậc 1 đều thực hiện giảm phân để tạo ra giao tử ? Nêu những i m giống... Th i độ : ý thức tự giác khi thực hành II Đồ dùng dạy học HS: - M i nhóm có sẵn hai đồng xu - Kẻ bảng 6.1 và 6.2 vào vở GV: Bảng phụ ghi thống kê kết quả của các nhóm III Hoạt động dạy học 1.Tổ chức : 9A 2 Kiểm tra: Kết hợp b i m i 3.B i m i: + Mở b i + Phát triển b i Hoạt động 1: Tiến hành gieo đồng xu kim lo i GV gi i thiệu qui định mặt (S), (N) tơng ứng v i lo i giao tử - GV nêu ý nghĩa của gieo... chung cu i b i - Kiểm tra đánh giá 1, Những biến đ i hình th i NST đợc biểu hiện qua sự đóng và ru i xoắn i n hình ở các kỳ nào? T i sao n i sự đóng và ru i xoắn của NST có tính chất chu kỳ 2, Nêu ý nghĩa của quá trình nguyên phân 5.Hớng dẫn về nhà: - Học b i - Làm b i tập 1, 2, 3, 4 trang 30 - Nghiên cứu b i giảm phân Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 10: Giảm phân I Mục tiêu 1 Kiến thức - Học sinh trình... chức 9A 2 Kiểm tra + Nêu diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân? + ý nghĩa của quá trình nguyên phân? 3.B i m i + Mở b i + Phát triển b i Hoạt động 1: Những diễn biến cơ bản của NST trong giảm phân Giáo án : Sinh Học 9 Năm học : 20 09 - 2010 Trờng THCS Phúc Lai GV yêu cầu học sinh quan sát kỳ trung gian ở H 10 trả l i câu h i ? Kỳ trung gian NST có hình th i nh thế nào ? GV yêu cầu học sinh. .. - Thụ tinh là sự kết hợp ngẫu nhiên giữa 1 giao tử đực v i 1 giao tử c i - Bản chất: Là sự kết hợp của 2 bộ nhân đơn b i tạo ra bộ nhân lỡng b i ở hợp tử Hoạt động 3: ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh GV yêu cầu học sinh đọc thông tin SGK trả l i câu h i ? Nêu ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh về các mặt di truyền, biến dị và thực tiễn Giáo án : Sinh Học 9 HS trao đ i thống trả l i câu h i - Giảm phân... phân 1, giảm phân 2 4.Củng cố: - Học sinh đọc kết luận chung cu i b i - Kiểm tra đánh giá 1, Nêu những diễn biến cơ bản của NST qua các kỳ giảm phân Giáo án : Sinh Học 9 Năm học : 20 09 - 2010 Trờng THCS Phúc Lai Giáo viên : Vũ Quang Tân 2, Nêu những i m giống và khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân 5.Hớng dẫn về nhà - Học b i - Làm b i tập , 2, 3, 4 tramg 33 SGK - Nghiên cứu b i 11 trang... quá trình phát sinh Phát sinh giao tử đực Phát sinh giao tử c I giao tử đực và giao tử c i - Noãn bào bậc 1 qua - Tinh bào bậc qua giảm phân I cho thể cực giảm phân I cho 2 thứ 1 ( Kích thớc nhỏ ) tinh bào và noãn bào bậc 2 ( Kích bậc 2 thớc lớn ) - M i tinh bào bậc 2 - Noãn bào bậc 2 qua qua giảm phân II giảm phân II cho thể cực cho 2 tinh tử, các thứ 2 có kích thớc nhỏ tinh tử phát sinh và 1 TB trứng . về nhiều chi tiết. + BD, DT: là hai hiện tợng song song gắn liền v i quá trình sinh sản * ý nghĩa: Di truyền học đã trở thành một Giáo án : Sinh Học 9 Năm. Học sinh đọc kết luận chung cu i b i - Kiểm tra đánh giá 1, Nêu những diễn biến cơ bản của NST qua các kỳ giảm phân Giáo án : Sinh Học 9 Năm học : 20 09 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án sinh 9 kỳ I chi tiết, Giáo án sinh 9 kỳ I chi tiết, Giáo án sinh 9 kỳ I chi tiết