CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG « Human and Environment »

77 996 9
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 11:06

CON NGƯỜI MÔI TRƯỜNG « Human and Environment » Chương 2: Môi trường các tài nguyên sinh học NỘI DUNG 2.1. Sinh thái học đại cương (2t) 2.2. Đa dạng sinh học bảo tồn thiên nhiên (2t) 2.3. Tài nguyên rừng (2t) 1. Sinh thái học đại cương 1. Định nghĩa 2. Các nhân tố sinh thái ảnh hưởng của chúng 3. Quần thể sinh vật các đặc trưng 4. Các kiểu hệ sinh thái chính 5. Mối quan hệ giữa con người hệ sinh thái 6. Sinh vật chỉ thị chất lượng môi trường + Định nghĩa sinh thái học  Môn học nghiên cứu:  Tác động qua lại giữa các các thể với nhau,  Các cá thể với yếu tố môi trường  Sinh thái học là cơ sở khoa học trong công tác BVMT hướng đến phát triển bền vững a/ Nhân tố vô sinh  Khí hậu:  Thổ nhưỡng:  Địa hình  Nước b/ Nhân tố hữu sinh  Động vật  Thực vật  Nấm  Vi sinh vật + Các nhân tố sinh thái c/ Nhân tố con người  Làm thay đổi mạnh HST  Các dạng hoạt động của xã hội loài người làm biến đổi thiên nhiên nhiên, môi trường sống của sinh vật  Do sự phát triển trí tuệ  con người tác động mạnh mẽ đến môi trường, làm thay đổi môi trường sinh giới  Lưu ý:  Mỗi nhân tố môi trường có tác động không giống nhau đối với các loài khác nhau.  Một số đặc điểm của môi trường ít bị thay đổi hay được giữ nguyên: (vd: độ mặn nước biển) + Ảnh hưởng của môi trường đất đến sự phân bố các sinh vật + Thực vật:  Tùy nhu cầu dinh dưỡng khác nhau ta có: TV nghèo dinh dưỡng, TV giàu dinh dưỡng TV trung dinh dưỡng.  Ví dụ:  Cây ưa nitrat (NO 3 - ): rau dền gai  Cây ưa canxi: nghiến, ô rô. … + Địa hình:  Nói chung: càng lên cao 100m thì nhiệt độ giảm 0.5 o C.  Có sự thay đổi về thành phần loài thực vật từ chân núi đến đỉnh núi.  ĐH ảnh hưởng: hình thái, giải phẫu, sự sinh trưởng, phát triển sinh vật. [...]... hạn  Điều kiện mơi trường biến đổi  số cá thể giảm đột ngột Tăng trưởng S  Số lượng cá thể tăng chậm  Sau thời gian  đạt trạng thái ổn định Điều kiện mơi trường tương đối ổn định  Chú thích: (a): Sự tăng trưởng con mồi (b): Sự tăng trưởng con vật ăn mồi  Lưu ý:  Muốn kiểm sốt một lồi trong quần xã: nên tác động làm biến đổi quần xã tốt hơn tổ chức « tấn cơng » trực tiếp vào một lồi nào đó ... khơ: nhóm chịu hạn  Mơi trường: sa mạc, núi đá, đụn cát ven biển  ĐV trung sinh:  Vd động vật vùng ơn đới, nhiệt đới gió mùa  Nhu cầu về nước, độ ẩm vừa phải + Khơng khí  Cấp oxy cho q trình hơ hấp  TV lấy CO2 từ khơng khí tạo ra CHC  Gió (khơng khí chuyển động) ảnh hưởng đến  nhiệt độ, độ ẩm  phát tán vi sinh vật, bào tử, phấn hoa, hạt  Khơng khí ơ nhiễm  SV con người + Quần thể sinh... định, khơng phụ thuộc vào nhiệt độ mơi trường  Ví dụ:  Lớp thú: 36.6 – 39,5oC  Lớp chim: 40 -42oC  Nhiệt độ ảnh hưởng đến thực vật: q trình quang hợp, hơ hấp… + Nước        Chiếm tỷ lệ cao trong cơ thể sinh vật: 60 – 90%: khối lượng cơ thể là nước 98%: đối lồi ruột khoang Là ngun liệu cho cây QH Tham gia vào q trình trao đổi chất Vai trò trong phát tán nòi giống sv Mơi trường sống của nhiều... nhiên  Sinh lý cây qua q trình quang hợp, hơ hấp + Nhiệt độ  Phụ thuộc vào năng lượng MT  Thay đổi theo các vùng địa lý, thời gian trong năm  Nhiệt độ ảnh hưởng lớn đến sinh vật  Ảnh hưởng đến các yếu tố khác: độ ẩm, đất,… + Các hình thái trao đổi nhiệt  Sinh vật biến nhiệt:  Nhiệt độ cơ thể thay đổi theo nhiệt độ bên ngồi mơi trường  Ví dụ: Động vật khơng xương sống, cá, lưỡng cư, bò sát   Nhóm... Quần xã là tập hợp các sinh vật thuộc các lồi khác nhau, cùng sinh sống trên một khu vực nhất định  Khu vực nhất định của quần xã được gọi là sinh cảnh  Quần xã chỉ cần nhận năng lượng từ ngồi vào để tồn tại phát triển  Các lồi trong quần xã:  Có mối liên hệ nhau về dinh dưỡng, năng lượng Một số đặc trưng cơ bản      Mơ hình tăng trưởng J, S Độ nhiều Độ thường gặp (chỉ số có mặt) Tần số... trong phát tán nòi giống sv Mơi trường sống của nhiều lồi + Các nhóm thực vật liên quan đến mơi trường nước  Cây ngập nước định kỳ: ở bờ sơng, cửa biển  Cây ưa ẩm: ở bờ ruộng, ao, rừng ẩm  Cây chịu hạn: nơi lượng mưa ít, thường là lồi ưa sáng, chịu nóng  Cây trung sinh: dạng trung gian giữa cây chịu hạn ưa ẩm Cây ngập nước Cây ưa ẩm Cây chịu hạn + Động vật  ĐV ưa ẩm: nơi độ ẩm cao, bão hòa hơi... hơn nhóm tuổi thấp, quần thể có thể bị tiêu diệt TUỔI SAU SINH SẢN TUỔI SINH SẢN TUỔI TRƯỚC SINH SẢN Dạng 1 Dạng 2 Dạng 3  Các dạng tháp tuổi có thể chuyển hóa qua lại lẫn nhau dưới các yếu tố mơi trường xã hội  Ví dụ: Săn bắt, thiên tai  Ý nghĩa:  Đánh giá hiện trạng sinh sản của quần thể  Dự đốn biến động trong tương lai  Lồi ưu thế:  Lồi có sự hiện diện cao hơn so với các lồi khác  Lồi... hữu  Là lồi chỉ có trong 1 quần xã nào đó, khơng gặp ở các quần xã khác  Các lồi này thường được ưu tiên bảo vệ  Lồi ngoại lại  Có nguồn gốc từ nơi khác:  Ví dụ: rùa tai đỏ, chuột hamster, ốc bươu vàng, cây Mai dương . CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG « Human and Environment » Chương 2: Môi trường và các tài nguyên sinh học NỘI DUNG 2.1.. sự phát triển trí tuệ  con người tác động mạnh mẽ đến môi trường, làm thay đổi môi trường sinh giới  Lưu ý:  Mỗi nhân tố môi trường có tác động không
- Xem thêm -

Xem thêm: CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG « Human and Environment », CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG « Human and Environment », CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG « Human and Environment »