Chính sách tỷ giá & tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

26 646 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2012, 14:33

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN. KHOA TÀI CHÍNH ­ NGÂN HÀNG. Báo cáo thảo luận. Môn Lý thuyết tài chính tiền tệ. Chính sách tỷ giá & tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. I H C KINH T  QU C DÂN.ĐẠ Ế ỐKHOA TÀI CHÍNH ­ NGÂN HÀNG.Báo cáo th o lu n. Môn Lý thuy t tài chính ti n t .ế ề ệChính sách t  giá & tác  ng c a nóỷ độ ủ  n t ng tr ng kinh t    Vi t Nam.đế ă ưở ế ệNHÓM 4.L P TÀI CHÍNH DOANH NGHI P 45C.Ớ Ệ1. Nguy n Th Ph ng Bình.ễ ị ươ2. Nguy n Th Thu H ng.ễ ị ằ3. Nguy n Th Ng c Huy n.ễ ị ề4. Tr n Xuân H ng.ầ ư5. Nguy n Vi t Khoa.ễ ệ6. Phùng Th Lan.ị7. Đ ng Minh Ph ng.ặ ươ8. Nguy n Th Di p Quỳnh.ễ ị ệ9. Nguy n Quang S n.ễ ơ10. Mai Thanh Th o.ả11. Vũ Quang Vinh.Hà N i, tháng 11/2005.ộhttp://www.TCDN45C.net.tfM c l c. CH NG I: LÝ LU N CHUNG V T GIÁ H I ĐOÁIƯƠ Ậ Ề Ỷ . 4 VÀ CHÍNH SÁCH T GIÁ.Ỷ 4 1.1. T giá h i đoái   . 4 1.1.1. Khái ni m và phân lo iệ ạ . 4 1.1.2. Xác đ nh t giá h i đoáiị ỷ 5 1.2. Chính sách t giá . 6 1.2.1. Khái ni m và h th ng chính sách t giá ệ ệ ỷ 6 1.2.2. Các công c c a Chính sách t giáụ ủ ỷ . 6 1.2.3. Vai trò c a chính sách t giá t i tăng tr ng kinh tủ ỷ ưở ế 7 1.2.4. Các nhân t nh h ng đ n TGHĐố ả ưở ế . 9 1.3. Kinh nghi m c a m t s qu c gia v chính sách t giá       . 10 1.3.1. Nhóm các n c có đ ng ti n m nh ướ ề ạ 10 1.3.2. Nhóm các n c đang chuy n đ i v c c u kinh t (Ba Lan,ướ ể ơ ấ ế Nga, Séc…) . 10 1.3.3. Nhóm các n c Châu Á và khu v c ASEANướ ự . 11 CH NG II: TH C TR NG CHÍNH SÁCH T GIÁ VI T NAMƯƠ Ự Ạ Ỷ Ệ . 13 2.1. Giai đoan tr c 1989: Cô đinh va đa ty gia       . 13 2.1.1. Bôi canh kinh tế ̉ ́ . 13 2.1.2. Chinh sach ty gia (ph ng phap xác đ nh, chinh sach quan ly)́ ́ ̉ ́ ươ ́ ị ́ ́ ̉ ́ 13 2.1.3. Tac đông đên nên kinh tế ̣ ́ ̀ ́ . 14 2.2. Th i ky 1989-1991 : “Tha nôi” ty gia hôi đoai        . 14 2.2.1. Bôi canh kinh tê.́ ̉ ́ 14 2.2.2. Chinh sach ty gia.́ ́ ̉ ́ . 15 2.2.3. Tac đông đên nên kinh tê.́ ̣ ́ ̀ ́ 15 2.3. Th i ky 1992-2/1999  . 15 2.3.1. Bôi canh kinh tê.́ ̉ ́ 15 2.3.2. Chinh sach ty gia.́ ́ ̉ ́ . 16 2.3.3. Tac đông đên nên kinh tê.́ ̣ ́ ̀ ́ 17 2.4. Giai đoan 1999 đên nay: tha nôi co điêu tiêt       17 2.4.1. Bôi canh kinh tế ̉ ́ . 17 2.4.2. Chinh sach ty giá ́ ̉ ́ 17 2.4.3. Tac đông đên nên kinh tế ̣ ́ ̀ ́ . 17 2.4.4. u điêm va han chêƯ ̉ ̀ ̣ ́ . 18 CH NG III: GI I PHÁP CHO CHÍNH SÁCH T GIÁ H I ĐOÁI ƯƠ Ả Ỷ 20 VI T NAMỞ Ệ 20 3.1. Đ nh h ng chính sách t giá h i đoái trong ti n trình h i nh p       qu c t .  . 20 3.1.1. Chính sách t giá ph i đ c đi u ch nh linh ho t và theo h ngỷ ả ượ ề ỉ ạ ướ th tr ng h n.ị ườ ơ . 20 3.1.2. Chính sách t giá Vi t Nam đi u ch nh theo h ng tách r i sỷ ệ ề ỉ ướ ự neo bu c vào đ ng USD. 21 3.2. Gi i pháp chính sách t giá h i đoái Vi t Nam    . 21 3.2.1. Nâng cao hi u qu ho t đ ng c a ngân hàng nhà n c trên thệ ả ạ ủ ướ ị tr ng ngo i h i.ườ ạ 21 3.2.2. Hoàn thi n th tr ng ngo i h i.ệ ị ườ ạ 23 3.2.3. Phá giá nh đ ng Vi t Nam.ẹ ệ . 24 3.2.4. Th c hi n chính sách đa ngo i t .ự ệ ạ ệ 25 3.2.5. T o đi u ki n đ đ ng Vi t Nam có th chuy n đ i đ c.ạ ề ệ ể ệ ể ể ượ 25 3.2.6. Ph i h p đ ng b chính sách t giá v i các chính sách kinh t vĩố ế mô khác. . 25 CH NG I: LÝ LU N CHUNG V T GIÁ H I ĐOÁI    VÀ CHÍNH SÁCH T GIÁ.1.1. T giá h i đoái  1.1.1. Khái ni m và phân lo i 1.1.1.1. Khái ni mệT giá h i đoái là giá chuy n đ i t m t đ n v ti n t n c nay sang thànhỷ ơ ị ề ệ ướ nh ng đ n v ti n t n c khác.ữ ơ ị ề ệ ướ1.1.1.2. Phân lo iạ* Theo ph ng ti n chuy n h i:ươ ệ ể ố- T giá đi n h i: là t giá mua bán ngo i t cũng nh các gi y t có giáỷ ệ ỷ ạ ệ ư ấ b ng ngo i t đ c chuy n b ng đi n.ằ ạ ệ ượ ể ằ ệ -T giá th h i: là t giá mua bán ngo i t và các gi y t có giá b ng ngo iỷ ư ỷ ạ ệ ấ ằ ạ t đ c chuy n b ng th .ệ ượ ể ằ ư* Theo ph ng ti n thanh toán qu c t :ươ ệ ế- T giá séc: là t giá mua bán các lo i séc ghi b ng ngo i t .ỷ ỷ ạ ằ ạ ệ- T giá h i phi u là t giá mua bán các lo i h i phi u ghi b ng ngo i t . ỷ ế ỷ ạ ế ằ ạ ệ* Căn c vào th i đi m mua bán ngo i t :ứ ể ạ ệ- T giá m c a là t giá áp d ng cho vi c mua bán bán các món ngo i tỷ ử ỷ ụ ệ ạ ệ đ u tiên trong ngày làm vi c t i các trung tâm h i đoái.ầ ệ ạ ố- T giá đóng c a: là t giá áp d ng cho mua bán món ngo i t cu i cùngỷ ử ỷ ụ ạ ệ trong ngày làm vi c t i các trung tâm h i đoái.ệ ạ ố* Theo ph ng th c mua bán, giao nh n ngo i t :ươ ứ ậ ạ ệ- T giá giao nh n ngay là t giá mua bán ngo i t mà vi c giao nh n chúngỷ ậ ỷ ạ ệ ệ ậ s đ c th c hi n ch m nh t sau hai ngày làm vi c.ẽ ượ ự ệ ậ ấ ệ- T giá giao nh n có kỳ h n là t giá mua bán ngo i t mà vi c giao nh nỷ ậ ạ ỷ ạ ệ ệ ậ chúng s đ c th c hi n sau m t kho ng thòi gian nh t đ nh.ẽ ượ ự ệ ả ấ ị* Theo ch đ qu n lý ngo i h i:ế ả ạ ố- T giá h i đoái chính th c: là t giá h i đoái do nhà n c công bỷ ứ ỷ ướ ố- T giá t do là t giá đ c hình thành t phát và di n bi n theo quan hỷ ự ỷ ượ ự ễ ế ệ cung c u v ngo i t trên th tr ng.ầ ề ạ ệ ị ườ1.1.2. Xác đ nh t giá h i đoái  Do ti n c a m t n c đ c trao đ i v i ti n c a n c khác trên th tr ngề ủ ướ ượ ề ủ ướ ị ườ ngo i h i nên c u v ngo i t chính là cung v đ ng n i t và cung vạ ầ ề ạ ệ ề ệ ề ngo i t là c u n i t . Do đó khi xác đ nh t giá gi a ngo i t và n i t ta cóạ ệ ầ ệ ị ỷ ữ ạ ệ ệ th xem xét ho c là c u và cung v ngo i t ho c là cung và c u v n i t .ể ặ ầ ề ạ ệ ặ ầ ề ệ Đ ti n phân tích ta s xem xét c u và cung v USD và t giá c a USD tínhể ệ ẽ ầ ề ỷ ủ theo s VND.ốCung v USD b t ngu n t các giao d ch qu c t t o ra thu nh p v đô la.ề ắ ừ ị ế ạ ậ ề Ngu n cung quan tr ng v đô la trên th tr ng ngo i h i là ng i n cồ ề ị ườ ạ ườ ướ ngoài hi n t i không có ti n Vi t Nam nh ng mu n mua hàng hoá d ch vệ ạ ề ệ ư ị ụ c a Vi t Nam. C u v USD trên th tr ng b t ngu n t các giao d ch qu củ ệ ầ ề ị ườ ắ ừ ị t . Ng c v i cung v đô la các công dân và công ty Vi t Nam có nhu c uế ượ ề ệ ầ mua hàng n c ngoài s có cung n i t đ chuy n đ i sang đô la.ướ ẽ ệ ể ể ổKhi không có s can thi p c a NHTW vào th tr ng ngo i h i, t giá h iự ệ ủ ị ườ ạ đoái đ c xác đ nh b i s cân b ng gi a cung và c u v đô la phát sinh tượ ị ự ằ ữ ầ ề ừ các tài kho n vãng lai và tài kho n v n c a cán cân thanh toán qu c t , chínhả ả ế là đi m Eể0 đ th trên. Đó chính là ch đ t giá h i đoái th n i.ở ị ế ả ổKhi NHTW can thi p b ng cách thay đ i d tr ngo i t đ duy trì t giá ệ ằ ự ữ ạ ệ ể ỷ m t m c nh t đ nh đã đ c công b tr c, ta có ch đ t giá h i đoái cộ ứ ấ ị ượ ướ ế đ nh. Mu n c đ nh t giá h i đoái th p h n m c cân b ng th tr ng (đi mị ị ỷ ơ ứ ằ ị ườ ể E1) thì NHTW ph i dùng d tr ngo i t đ bán ra th tr ng, đi u này làmả ự ữ ạ ệ ể ị ườ ề gi m d tr ngo i t c a NHTW và tăng cung ngo i t trong n n kinh t .ả ự ữ ạ ệ ủ ạ ệ ề ế1.2. Chính sách t giá1.2.1. Khái ni m và h th ng chính sách t giá     Chính sách t giá là t ng th các nguyên t c công c bi n pháp đ c nhàỷ ể ắ ụ ệ ượ n c đi u ch nh t giá c a m t qu c gia trong m t th i kỳ nh t đ nh nh mướ ề ỉ ỷ ủ ấ ị ằ đ t m c tiêu đã đ nh trong chi n l c phát tri n c a qu c gia đó.ạ ụ ị ế ượ ể ủ ốĐ qu n lý và đi u hành t giá NHTW th ng s d ng các chính sách chể ả ề ỷ ườ ử ụ ủ y u sau:ế- Chính sách chi t kh u: khi NHTW nâng cao lãi su t chi t kh u làm lãi su tế ấ ấ ế ấ ấ trên th tr ng tăng, làm các ngu n v n ng n h n trên th tr ng qu c tị ườ ắ ạ ị ườ ế ch y vào n c mình đ thu l i t c cao làm d u s căng th ng c a c u v tạ ướ ể ứ ị ự ẳ ủ ầ ượ cung ngo i h i do đó làm t giá gi m xu ng và ng c l i.ạ ỷ ả ượ ạ- Chính sách h i đoái: khi t giá lên cao NHTW bán ngo i h i ra th tr ngố ỷ ạ ị ườ kéo t giá t t xu ng và ng c l i. Tuy nhiên NHTW ph i có d tr ngo iỷ ụ ượ ạ ả ự ữ ạ h i đ l n, n u cán cân thanh toán thi u h t th ng xuyên thì khó có đố ủ ế ế ụ ườ ủ ngo i h i th c hi n ph ng pháp này.ạ ự ệ ươ- Phá giá ti n t : là s nâng cao m t cách chính th c TGHĐ hay là vi c nhàề ệ ự ứ ệ n c h th p s c mua đ ng ti n n c mình so v i ngo i t làm đ y m nhướ ạ ấ ứ ề ướ ạ ệ ẩ ạ xu t kh u h n ch nh p kh u c i thi n cán cân th ng m i làm t giá b tấ ẩ ạ ế ậ ẩ ả ệ ươ ạ ỷ căng th ng.ẳ- Nâng giá ti n t : là vi c Nhà n c chính th c nâng giá đ n v ti n t n cề ệ ệ ướ ứ ơ ị ề ệ ướ mình so v i ngo i t làm cho t giá gi m xu ng.ớ ạ ệ ỷ ả ố1.2.2. Các công c c a Chính sách t giá  1.2.2.1. Nhóm công c tr c ti pụ ự ếNHTW thông qua vi c mua bán đ ng n i t nh m duy trì m t t giá cệ ệ ằ đ nh hay nh h ng làm cho t giá thay đ i đ t t i m t m c nh t đ nh theoị ả ưở ỷ ứ ấ ị m c tiêu đã đ ra. Ho t đ ng can thi p tr c ti p c a ngân hàng trung ngụ ề ạ ệ ự ế ủ ươ t o ra hi u ng thay đ i cung ti n có th t o ra áp l c l m phát hay thi uạ ệ ứ ề ể ạ ự ạ ể phát không mong mu n cho n n kinh t vì v y đi kèm ho t đ ng can thi pố ề ế ậ ạ ệ này c a NHTW thì ph i s d ng thêm nghi p v th tr ng m đ h p thủ ả ử ụ ệ ụ ị ườ ể ấ ụ l ng d cung hay b sung ph n thi u h t ti n t l u thông.ượ ư ầ ế ụ ề ệ ưNghi p v th tr ng m ngo i t đ c th c hi n thông qua vi cệ ụ ị ườ ạ ệ ượ ự ệ ệ NHTW tham gia mua bán ngo i t trên th tr ng ngo i t . M t nghi p vạ ệ ị ườ ạ ệ ệ ụ mua ngo i t trên th tr ng c a NHTW làm gi m cung ngo i t do đó làmạ ệ ị ườ ủ ả ạ ệ tăng t giá h i đoái và ng c l i. Do đó đây là công c có tác đ ng m nh lênỷ ượ ạ ụ ạ t giá h i đoái.ỷ ốNghi p v th tr ng m n i t là vi c NHTW mua bán có ch ng tệ ụ ị ườ ệ ệ ứ ừ có giá. Tuy nhiên ch tác đ ng gián ti p đ n t giá mà l i có tác đ ng tr cỉ ế ế ỷ ạ ự ti p đ n các bi n s kinh t vĩ mô khác (lãi su t, giá c ). đ c dùng ph iế ế ế ế ấ ả ượ h p v i nghi p v th tr ng m ngo i t đ kh đi s tăng, gi m cung n iợ ệ ụ ị ườ ạ ệ ể ử ự ả t do nghi p v th tr ng m gây ra. ệ ệ ụ ị ườ ởNgoài ra Chính ph có th s d ng bi n pháp can thi p hành chínhủ ể ử ụ ệ ệ nh bi n pháp k t h i, quy đ nh h n ch đ i t ng đ c mua ngo i t , quyư ệ ế ị ạ ế ượ ượ ạ ệ đ nh h n ch m c đích s d ng ngo i t , quy đ nh h n ch s l ng muaị ạ ế ụ ử ụ ạ ệ ị ạ ế ượ ngo i t , quy đ nh h n ch th i gian mua ngo i t , nh m gi m c u ngo i t ,ạ ệ ị ạ ế ạ ệ ằ ả ầ ạ ệ h n ch đ u c và gi cho t giá n đ nh.ạ ế ầ ơ ữ ỷ ị1.2.2.2 Nhóm công c gián ti pụ ếLãi su t tái chi t kh u là công c hi u qu nh t. C ch tác đ ng đ nấ ế ấ ụ ệ ả ấ ơ ế ế t giá h i đoái c a nh sau: Khi lãi su t chi t kh u thay đ i kéo theo sỷ ủ ư ấ ế ấ ự thay đ i cùng chi u c a lãi su t trên th tr ng. T đó tác đ ng đ n xuổ ề ủ ấ ị ườ ừ ế h ng d ch chuy n c a dòng v n qu c t làm thay đ i tài kho n v n ho c ítướ ị ể ủ ế ặ nh t làm cho ng i s h u v n trong n c chuy n đ i đ ng v n c a mìnhấ ườ ướ ể ủ sang đ ng ti n có lãi su t cao h n đ thu l i và làm thay đ i v n c a mìnhồ ề ấ ơ ủ sang đ ng ti n có lãi su t cao h n đ thu l i và làm thay đ i t giá h i đoái.ồ ề ấ ơ C th lãi su t tăng d n đ n xu h ng là m t dòng v n vay ng n h n trênụ ể ấ ẫ ế ướ ắ ạ th tr ng th gi i s đ vào trong n c và ng i s h u v n ngo i t trongị ườ ế ướ ườ ạ ệ n c s có xu h ng chuy n đ ng ngo i t c a mình sang n i t đ thu lãiướ ẽ ướ ể ạ ệ ủ ệ ể su t cao h n do đó t giá s gi m (n i t tăng) và ng c l i mu n tăng tấ ơ ỷ ẽ ả ệ ượ ạ giá s gi m lãi su t tái chi t kh u.ẽ ả ấ ế ấMu n gi m t giá h i đoái thì Chính Ph có th quy đ nh m c thuố ả ỷ ủ ể ị ứ ế quan cao, quy đ nh h n ng ch và th c hi n tr giá cho nh ng m t hàng xu tị ạ ạ ự ệ ữ ặ ấ kh u chi n l c. Và ng c l i s làm tăng t giá h i đoái.ẩ ế ượ ượ ạ ẽ ỷ ốNgoài ra Chính Ph có th s d ng m t s bi n pháp khác nh đi uủ ể ử ụ ệ ư ề ch nh t l d tr b t bu c b ng ngo i t v iNHTW, quy đ nh m c lãi su tỉ ỷ ệ ự ữ ắ ằ ạ ệ ị ứ ấ tr n kém h p d n đ i v i ti n g i b ng ngo i t . M c đích là phòng ng aầ ấ ẫ ề ử ằ ạ ệ ụ ừ r i ro t giá, h n ch đ u c ngo i t , làm gi m áp l c lên t giá khi cungủ ỷ ạ ế ầ ơ ạ ệ ả ự ỷ c u m t cân đ i.ầ ấ ố1.2.3. Vai trò c a chính sách t giá t i tăng tr ng kinh t    1.2.3.1. Đ i v i cán cân thanh toánố T giá gi a đ ng n i t và ngo i t là quan tr ng đ i v i m t qu c gia vìỷ ữ ệ ạ ệ tr c tiên tác đ ng tr c ti p t i giá c hàng xu t nh p kh u c a chínhướ ự ế ả ấ ậ ẩ ủ qu c gia đó. Khi TGHĐ tăng (đ ng n i t xu ng giá) s làm tăng giá trongố ẽ n c c a hàng nh p kh u và gi m giá ngoài n c c a hàng xu t kh u c aướ ủ ậ ẩ ả ướ ủ ấ ẩ ủ n c đó, c i thi n s c c nh tranh qu c t c a hàng trong n c. Các ngu nướ ả ệ ứ ạ ế ủ ướ l c s đ c thu hút vào nh ng ngành s n xu t mà gi đây có th c nh tranhự ẽ ượ ữ ả ấ ể ạ hi u qu h n so v i hàng nhâp kh u và cũng vào ngành xu t kh u mà giệ ả ơ ẩ ấ ẩ đây có th có hi u qu h n trên các th tr ng qu c t . K t qu là xu tể ệ ả ơ ị ườ ế ế ả ấ kh u tăng nh p kh u gi m làm cán cân thanh toán đ c c i thi n. ẩ ậ ẩ ả ượ ả ệ1.2.3.2. V i l m phát và lãi xu tớ ạ ấKhi các y u t khác không đ i TGHĐ tăng làm tăng giá các m t hàng nh pế ặ ậ kh u tính b ng n i t . Các h gia đình,các nhà s n xu t s d ng đ u vàoẩ ằ ả ấ ử ụ ầ nh p kh u ph i tiêu dùng hàng nh p kh u v i m c giá tăng cùng t l pháậ ẩ ả ậ ẩ ứ ỷ ệ giá. K t qu m c giá chung trong n n kinh t tr nên cao h n đ c bi t làế ả ứ ề ế ơ ặ ệ n n kinh t nh , m c a v i th gi i bên ngoài có xu t kh u và nh p kh uề ế ế ấ ẩ ậ ẩ chi m t l cao so v i GDP. N u TGHĐ ti p t c có s gia tăng liên t c quaế ỷ ệ ế ế ụ ự ụ các năm có nghĩa là l m phát đã tăng.ạ N u lãi xu t tăng m c v a ph i cóế ấ ứ ừ ả th ki m soát s kích thích tăng tr ng nh ng n u l m phát tăng quá cao sể ể ẽ ưở ư ế ạ ẽ tác đ ng làm lãi xu t tăng làm gi m đ u t nh h ng không t t đ n đ iộ ấ ả ầ ư ả ưở ế s ng kinh t gi m sút.ố ế ả1.2.3.3. V i s n l ng và vi c làmớ ả ượ ệĐ i v i các lĩnh v c s n xu t ch y u d a trên ngu n l c trong n c thì khiố ự ả ấ ủ ế ự ự ướ TGHĐ tăng, s tăng giá hàng nh p kh u s giúp tăng kh năng c nh tranhự ậ ẩ ẽ ả ạ cho các lĩnh v c này giúp phát tri n s n xu t t đó t o thêm công ăn vi c làmự ể ả ấ ừ ạ ệ gi m th t nghi p, s n l ng qu c gia có th tăng lên và ng c l i. ả ấ ệ ả ượ ể ượ ạ1.2.3.4. Đ i v i đ u t qu c tố ầ ư ế- Đ u t tr c ti p: TGHĐ tác đ ng t i giá tr ph n v n mà nhà đ u t n cầ ư ự ế ị ầ ầ ư ướ ngoài đ u t ho c góp v n liên doanh. V n ngo i t ho c t li u s n xu tầ ư ặ ạ ệ ặ ư ệ ả ấ đ c đ a vào n c s t i th ng đ c chuy n đ i ra đ ng n i t theo tượ ư ướ ạ ườ ượ ể ệ ỷ giá chính th c. Bên c nh đó t giá còn có tác đ ng t i chi phí s n xu t vàứ ạ ỷ ả ấ hi u qu các ho t đ ng đ u t n c ngoài. Do đó s thay đ i TGHĐ có nhệ ả ạ ầ ư ướ ự ả h ng nh t đ nh t i hành vi c a các nhà đ u t n c ngoài trong vi c quy tưở ấ ị ủ ầ ư ướ ệ ế đ nh có đ u t vào n c s t i hay không.ị ầ ư ướ ạ- Đ u t gián ti p: là lo i hình đ u t thông qua ho t đ ng tín d ng qu c tầ ư ế ạ ầ ư ạ ế cũng nh vi c mua bán các lo i ch ng khoán có giá trên th tr ng.ư ệ ạ ứ ị ườTrong m t th gi i có s luân chuy n v n qu c t t do khi TGHĐ tăngộ ế ự ể ế ự t ng l i t c t kho n vay b ng ngo i t l n h n lãi su t trong n c s x yổ ứ ừ ả ằ ạ ệ ơ ấ ướ ẽ ả ra hi n t ng lu ng v n ch y ra n c ngoài và ng c l i TGHĐ gi mệ ượ ả ướ ượ ạ ả lu ng v n s đ vào trong n c.ồ ướNh v y mu n t o môi tr ng đ u t n đ nh nh m phát tri n kinh t đòiư ậ ạ ườ ầ ư ị ằ ể ế h i các qu c gia xây d ng và đi u ch nh m t chính sách t giá n đ nh h p lýỏ ự ề ỉ gi m m c đ r i ro trong lĩnh v c đ u t và thu hút v n đ u t n c ngoài.ả ứ ủ ự ầ ư ầ ư ướ1.2.3.5 . V i n n c ngoàiớ ướ Các kho n vay n n c ngoài th ng đ c tính theo đ n v ti n t n c đóả ướ ườ ượ ơ ị ề ệ ướ ho c nh ng đ ng ti n m nh nên khi TGHĐ tăng lên cũng đ ng nghĩa v i sặ ữ ề ạ tăng lên c a gánh n ng n n c ngoài. Ngày nay khi s luân chuy n v nủ ặ ướ ự ể qu c t ngày càng t do thì các n c đ c bi t các n c đang phát tri n càngố ế ự ướ ặ ệ ướ ể c n ph i th n tr ng h n trong chính sách t giá đ đ m b o tăng tr ng vàầ ả ậ ơ ỷ ể ả ả ưở kh năng tr n n c ngoài.ả ả ướ1.2.4. Các nhân t nh h ng đ n TGHĐ   1.2.4.1. S c mua c a m i đ ng ti n trong m t c p ti n t ứ ủ ặ ề ệDo t giá đ c xác đ nh d a trên quan h cung c u v ngo i h i và nguyênỷ ượ ị ự ệ ầ ề ạ t c m t giá nên khi s c mua c a đ ng n i t tăng lên s làm t giá gi mắ ứ ủ ệ ẽ ỷ ả xu ng và ng c l iố ượ ạ1.2.4.2. Cán cân thanh toán qu c tố ế Đây là y u t c c kì quan tr ng trong nh ng y u t kinh t tác đ ng đ n tế ữ ế ế ế ỷ giá. Đánh giá chung có tính ch t truy n th ng đ i v i s bi n đ ng c aấ ề ự ế ủ TGHĐ, các nhà kinh t đ u cho r ng l ng hàng hóa xu t nh p kh u và d chế ề ằ ượ ấ ậ ẩ ị v qu c gia là nh ng nhân t c b n đ ng sau l ng tăng giá TGHĐ.ụ ơ ả ứ ư Tình tr ng c a cán cân thanh toán tác đ ng đ n cung c u v ngo i h i doạ ủ ế ầ ề ạ v y, tác đ ng tr c ti p đ n TGHĐ.ậ ự ế ế1.2.4.3. Y u t tâm lýế D a vào s phán đoán t các s ki n kinh t , chính tr c a m t n c vàự ự ừ ự ệ ế ị ủ ướ tình hình th gi i, c chính tr và kin t có liên quan các nhà kinh doanh ngo iế ả ị ế ạ h i bao g m các ngân hàng th ng m i, các doanh nghi p và k c ng iố ươ ạ ệ ể ả ườ đ u c tùy theo s phán đoán đó mà hành đ ng.ầ ơ Y u t tâm lý nh h ng m t cách h t s c nh y c m đ i v i th tr ng tàiế ả ưở ế ứ ạ ả ị ườ chính, trong đó có th tr ng h i đoái. Tuy nhiên nh ng bi n đ ng này baoị ườ ữ ế gi cũng mang tính ch t ng n h n, xác l p m t v th ng n h n.ờ ấ ắ ạ ậ ị ế ắ ạ1.2.4.4. Vai trò qu n lý c a ngân hàng trung ngả ủ ươCh đ t giá mà ph n đông các n c v n hành là th n i có qu n lý do đóế ỷ ầ ướ ậ ả ả vai trò can thi p c a nhà n c gi v trí quan tr ng. NHTW t bi n mìnhệ ủ ướ ữ ị ự ế thành m t b ph n c a th tr ng, quy n ch t v i th tr ng, lúc v i t cáchộ ậ ủ ị ườ ệ ặ ị ườ ư ng i mua lúc khác là t cách ng i bán, nh m tác đ ng v phía cung hayườ ư ườ ằ ề c u c a qu ngo i h i th tr ng nh m cho ra m t t giá phù h p nh ý đầ ủ ỹ ạ ị ườ ằ ư c a chính sách ti n t . Tuy nhiên đi u ki n v t ch t đ có th can thi p làủ ề ệ ề ệ ậ ấ ể ể ệ th c l c v ti m năng qu c gia bi u hi n b ng qu ngo i t bình n giá,ự ự ề ề ể ệ ằ ỹ ạ ệ bao g m ngo i t d tr qu c gia.ồ ạ ệ ự ữ ố1.2.4.5. Năng su t lao đ ngấ ộN u năng su t lao đ ng trong n c có s gia tăng s làm cho m c giá t ngế ấ ướ ự ẽ ứ ươ đ i có xu h ng s t gi m làm đ ng ngo i t có xu h ng gi m hay đ ngố ướ ụ ả ạ ệ ướ ả n i t lên giá làm t giá gi m xu ng.ộ ệ ỷ ả 1.3. Kinh nghi m c a m t s qu c gia v chính sách t giá       Hi n nay trên th gi i, các qu c gia nhìn chung đ u s d ng chính sách thệ ế ề ử ụ ả n i có qu n lý nh ng m c đ qu n lý hay th n i là khác nhau các qu cổ ả ư ứ ả ả gia khác nhau. 1.3.1. Nhóm các n c có đ ng ti n m nh    Nh ng n c này g n nh t do ngo i h i và th ng nh t m t t giá duy nh tữ ướ ầ ư ự ạ ỷ ấ cho t t c các ho t đ ng có liên quan. Các n c này có kh năng d trấ ả ạ ướ ả ự ữ ngo i t c a NHTW d i dào, có th tr ng ngo i h i phát tri n m c đạ ệ ủ ị ườ ạ cao, các công c gián ti p mà NHTW s d ng r t phong phú, đa d ng và cóụ ế ử ụ ấ ạ tính ch t h tr nhau. Đi n hình nhóm này là M .ấ ỹ Th tr ng ti n t , ngo i h i c a M là th tr ng phát tri n và hoànị ườ ề ệ ạ ủ ỹ ị ườ ể ch nh vào lo i nh t th gi i, ngh thu t đi u ch nh t giá c a h cũng đ tỉ ạ ấ ế ệ ậ ề ỉ ỷ ủ ạ đ n đ hoàn h o và có nh h ng toàn c u. Chính sách đ ng đô-la y u, r iế ả ả ưở ầ ế ơ t do chính là y u t kích thích xu t kh u c a M , thúc đ y tăng tr ng t oự ế ấ ẩ ủ ỹ ẩ ưở ạ ra nhi u nhu c u vi c làm, góp ph n gi i quy t n n th t nghi p v n v n lề ầ ệ ầ ả ế ạ ấ ệ ơ l ng nh m t m i đe do v i siêu c ng qu c kinh t th gi i. V dài h n,ử ư ườ ế ế ề ạ chính sách này ít nguy c gây tăng m nh l m phát và s làm tăng lãi su t vàơ ạ ạ ẽ ấ kích thích các nhà đ u t n c ngoài t o ra hàng t đô-la cho M trang tr iầ ư ướ ạ ỷ ỹ ả các thâm h t trong ngân sách và tài kho n vãng lai.ụ ả1.3.2. Nhóm các n c đang chuy n đ i v c c u kinh t (Ba Lan, Nga,       Séc…) Các n c trong nhóm này đ u g n đ ng ti n v i m t s ngo i t nh t đ nhướ ề ắ ạ ệ ấ ị (Ba Lan v i 5 đ ng ti n USD, DEN, GBP, FRF, CHF; CH Séc v i 2 đ ngớ ti n DEM, USD) t giá đ c công b hàng ngày v i m c dao đ ng cho phép.ề ỷ ượ NHTW s can thi p khi t giá ra ngoài biên đ dao đ ng. Trong giai đo nẽ ệ ỷ ạ chuy n sang n n kinh t th tr ng, d tr ngo i t th p, th tr ng h i đoáiể ề ế ị ườ ự ữ ạ ệ ấ ị ườ và n i t ch a phát tri n thì c ch trên t ra là m t đi m t a t ng đ iộ ệ ư ể ơ ế ể ự ươ ch c ch n cho NHTW trong vi c ki m soát chính sách t giá. Chúng ta sắ ắ ệ ể ỷ ẽ xem xét tr ng h p c a n c Nga.ườ ủ ướ[...]... hướng chính sách tỷ giá hối đoái trong tiến trình hội nhập quốc tế Bước sang thế kỷ 21, xu hướng quốc tế hoá nền kinh tế thế giới ngày càng trở nên mạnh mẽ Sự hội nhập quốc tế của kinh tế Việt Nam thông qua cơ chế thị trường mở là nhu cầu khách quan và tất yếu, từ đó đặt ra yêu cầu cấp bách về cải cách thể chế và pháp luật, hoàn thiện chính sách kinh tế vĩ mô nói chung, và chính sách tỷ giá hối đoái nói... qua, chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam đã đạt được một số thành tựu bước đầu, đặc biệt trong việc ổn định sức mua đối nội và đối ngoại của đồng Việt Nam, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện cán cân thương mại và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên, khi nền kinh tế ngày càng phát triển, các nhân tố trong cơ chế thị trường ngày càng phát huy tác dụng thì cơ chế điều hành chính sách tỷ giá. .. mềm dẻo hơn, phù hợp với thông lệ quốc tế , góp phần tăng cường sự hòa nhập của nền kinh tế nước ta vào nền kinh tế thế giới Những hạn chế của cơ chế tỷ giá này: • Tỷ giá được xác định từ ngày hôm trước nên chưa là cơ sở vững chắc để tỷ giá chính thức thực sự có ý nghĩa kinh tế • Biên độ 0,25% còn là hẹp, nếu có đột biến cung cầu thì sẽ dẫn đến sai lệch tỷ giá là quá lớn, giao dịch ngày hôm đó có... đổi tại Việt Nam do cơ cấu thanh toán của đồng tiền này chưa cao Cơ cấu nhập khẩu của Việt Nam sẽ còn tăng trong những năm tới nhưng con số 2% không có ảnh hưởng gì lớn Xét về mặt tỷ giá, vẫn có lợi cho Việt Nam và sự kiện này không có nghĩa NDT sẽ tiếp tục tăng giá 2.4.4 Ưu điêm và han chế ̉ ̣ Những ưu điểm nổi bật của cơ chế tỷ giá này là: • Tạo quyền chủ động của NHTM trong việc quy định tỷ giá với... vậy, tỷ giá phải được điều chỉnh để phát huy vai trò tích cực trong việc bảo hộ một cách hợp lý các doanh nghiệp trong nước Hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi các chính sách nói chung và chính sách tỷ giá nói riêng phải điều chỉnh linh hoạt thích ứng với môi trường quốc tế thường xuyên thay đổi, giảm thiểu các cú sốc bất lợi bên ngoài tác động đến nền kinh tế nội địa, đồng thời hướng tới một tỷ giá thị... phá giá sẽ gây thiệt hại về kinh tế cho các hoạt động sản xuất kinh doanh có liên quan đến vay tiền bằng ngoại tệ Trong điều kiện hiện nay, chính sách phá giá nhẹ đồng Việt Nam hiện nay là thích hợp, không những kích thích tăng trưởng kinh tế mà còn không gây tổn thương cho bất cứ đơn vị kinh tế nào, hạn chế tình trạng đầu cơ trên thị trường ngoại hối, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô 3.2.4 Thực hiện chính. .. tiền Việt Nam, nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi cho tiền Việt Nam tham gia hoạt động thanh toán quốc tế Làm được điều này sẽ tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế đối ngoại nước ta phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện cho hàng hoá Việt Nam dễ dàng thâm nhập vào thị trường thế giới 3.2.6 Phối hợp đồng bộ chính sách tỷ giá với các chính sách kinh tế vĩ mô khác Để nâng cao hiệu lực và hiệu quả của chính. .. mô khác Để nâng cao hiệu lực và hiệu quả của chính sách tỷ giá hối đoái đối với nền kinh tế, cần phải có sự phối hợp với các chính sách kinh tế vĩ mô khác như chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ Cần duy trì chính sách tài khoá thận trọng và tiến hành điều chỉnh các chính sách thuế Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và đàm phán ra nhập WTO, chính phủ cần cắt giảm thuế quan, giảm thiểu và tiến... chủ động điều chỉnh tỷ giá VND/USD, đồng thời nới rộng biên độ giao dịch giữa các ngân hàng thương mại với các khách hàng trên thị trường ngoại tệ (bảng) 2.3.3 Tac đông đên nên kinh ́ ̣ ́ ̀ ́ • Cuối giai đoạn, trong thời kỳ xảy ra khủng hoảng tài chính khu vực, tỷ giá tăng lên do điều chỉnh của chính phủ là để tăng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Viêt Nam ̣ • Việc tỷ giá của Viêt Nam không tăng. .. can thiệp của NHNN vào thị trường ngoại tệ chỉ trong một giới hạn nhất định mà thôi Theo dự báo của một số nhà kinh tế thì tỷ giá sẽ tiếp tục ổn đinh trong những tháng cuối của năm 2005, diễn biến có lợi cho xuất khẩu, nhập khẩu và vay nợ của Việt Nam Đây rất có thể là thời điểm thích hợp để tiến hành cuộc phá giá chủ động tích cực CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP CHO CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VIỆT NAM 3.1 . tăng cung ngo i t trong n n kinh t .ả ự ữ ạ ệ ủ ạ ệ ề ế1.2. Chính sách t giá 1.2.1. Khái ni m và h th ng chính sách t giá     Chính sách t giá. ng tăng giá. ướCH NG II: TH C TR NG CHÍNH SÁCH T GIÁ VI T NAM  !  " #Tiêu chí phân chia giai đo n: d a vào cách xác đ nh t giá và chính sách
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách tỷ giá & tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, Chính sách tỷ giá & tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, Chính sách tỷ giá & tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, T giá h i đoái ỷ, Khái ni m và h th ng chính sách t giá ệ Các cơng c c a Chính sách t giá ụ ủ, Vai trò c a chính sách t giá t i tăng tr ng kinh t, Các nhân t nh h ng đ n TGHĐ, Nhóm các n c có đ ng ti n m nh Nhóm các n c đang chuy n đ i v c c u kinh t Ba Lan, Nga,, Nhóm các n c Châu Á và khu v c ASEAN, Bôi canh kinh tê ́ Chinh sach ty gia ph ng phap xác đ nh, chinh sach quan ly, Chinh sach ty gia. ́, Bôi canh kinh tê ́ Chinh sach ty gia ́ Tac đông đên nên kinh tê ́, u điêm va han chê Ư, Chính sách t giá ph i đ c đi u ch nh linh ho t và theo h, Hoàn thi n th tr ng ngo i h i., Phá giá nh đ ng Vi t Nam. ẹ ồ Th c hi n chính sách đa ngo i t . ự

Từ khóa liên quan