GA tin 8 phát triển năng lực HK i

137 91 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 16:09

Giáo án Tin học lớp Tuần: Tiết: Ngày soạn: 11/08/2019 PHẦN 1: LẬP TRÌNH ĐƠN GIẢN Bài 1: MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH (T1) I Mục tiêu học: Kiến thức - Biết người dẫn cho máy tính thực cơng việc thơng qua lệnh - Biết chương trình cách để người dẫn cho máy tính thực nhiều công việc liên tiếp cách tự động Kĩ năng: - HS: viết VD chương trình máy tính đơn giản Thái độ - Có thái độ học tập nghiêm túc sử dụng máy tính mục đích Năng lực - Giúp HS: phát triển tư logic, tìm hiểu ngơn ngữ lập trình Pascal, CNTT II Chuẩn bị tài liệu phương tiện dạy học - Giáo viên: Tranh ảnh SGK, máy vi tính, máy chiếu, SGK, SGV: , Giáo án, đồ dùng dạy học - Học sinh: SGK, SBT, đồ dùng học tập III Tổ chức hoạt động học học sinh: Khởi động Giới thiệu học Chúng ta biết máy tính cơng cụ trợ giúp người để xử lí thơng tin cách hiệu Tuy nhiên, máy tính thực chất thiết bị điện tử vô tri vô giác Để máy tính thực cơng việc theo mong muốn mình, người phải đưa dẫn thích hợp cho máy tính Đó nội dung học hơm Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động Giáo viên – Học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Con người lệnh cho máy tính nào? MT: HS: hiểu người dẫn cho máy tính thực công việc thông qua lệnh GV: nhắc lại khái niệm lệnh, nút lệnh để học sinh nhớ lại hình dung lệnh cách phổ thơng GV: u cầu HS: tự nghiên cứu VD- SGK VD: - Nháy đúp chuột vào biểu tượng HS:: Nghiên cứu SGK phần phần mềm hình + Soạn thảo văn ? Làm để in văn có sẵn giấy? + Sử dụng nút lệnh cơng ? Để khởi động/thốt khỏi phần mềm ứng dụng cụ,  ta lệnh cho máy tính ta làm nào? thực cơng việc ? Để chép, di chuyển, xố phần văn ta làm nào? HS: suy nghĩ trả lời HS: trả lời câu hỏi sau suy nghĩ Giáo án Tin học lớp HS: khác nhận xét câu trả lời GV: nhận xét, chốt kiến thức - Đưa cách thực lệnh máy tính * Để dẫn máy tính thực ?Con người điều khiển máy tính thơng qua cơng việc đó, người đưa cho máy gì? tính nhiều lệnh, máy tính lần HS: : Thơng qua lệnh lượt thực lệnh theo thứ ? Để lệnh cho máy tính thực cơng việc tự nhận ta phải làm gì? KL: Con người điều khiển máy tính HS:: Đưa nhiều lệnh thông qua lệnh HS: trả lời câu hỏi sau suy nghĩ HS: khác nhận xét câu trả lời GV: kết luận Hoạt động 2: Ví dụ robot quét nhà MT: HS: hiểu chương trình cách để người dẫn cho máy tính thực nhiều công việc liên tiếp cách tự động nêu vai trò chương trình dịch GV: đưa hình 1SGK, yêu cầu HS: quan sát thảo luận nhóm đưa lệnh để Robot nhặt rác Tiến bước ? Em phải lệnh để rơbốt hồn thành Quay trái, tiến bước việc nhặc rác bỏ vào thùng nơi quy định? Nhặt rác Quay phải, tiến bước HS: quan sát nghiên cứu SGK Đại diện Quay trái, tiến bước Bỏ rác vào thùng nhóm trình bày nhóm khác nhận xét GV: cho robot chạy mơ hình để HS: hình dung trực quan HS: quan sát nhớ thao tác thực robot * Nhận xét: thao tác HS: nhắc lại lệnh mà robot phải làm để hoàn lệnh điều khiển Robot hoạt động để thành công việc thực yêu cầu cụ thể: Nhặt rác Câu 1: Nếu thay đổi thứ tự lệnh GV: nhận xét: cách làm khác “Tiến bước” lệnh “Quay trái, tiến chung mục đích: đến vị trí bước” chương trình điều khiến thùng rác đổ rác Robot sau lệnh Robot “Quay Củng cố: Câu hỏi 1SGK-8 trái tiến bước” đến vị trí HS: suy nghĩ, thảo luận nhóm đưa phương khơng có rác, dẫn đến Robot khơng án trả lời HS: lớp nhận xét GV: nhận xét thực cơng việc nhặt rác Nói chung lệnh chương trình cần đưa phương án trả lời đưa theo thứ tự xác định cho ta đạt kết mong muốn - Vị trí Robot sau thực xong lệnh “Hãy nhặt rác” vị trí có Giáo án Tin học lớp thùng rác (ở góc đối diện) - Ta có nhiều cách khác để đưa hai lệnh để Robot trở lại vị trí ban đầu GV: : công việc đơn giản với người mình, cách hai muốn máy tính thực cần phải lệnh “Quay trái, tiến bước” “Quay chia thành nhiều thao tác nhỏ, đơn giản, cụ thể trái, tiến bước” mà robơt thực Hoạt động luyện tập - GV: HD yêu cầu HS: trả lời câu hỏi tập SGK tr Câu 2: Lí do: Điều khiển máy tính tự động thực cơng việc đa dạng phức tạp mà lệnh đơn giản không đủ để dẫn Hoạt động vận dụng - GV: nhận xét học - HD HS: nhà học bài, làm tập SGK, BT 1.1 1.5 SBT - Viết lệnh để dẫn cho Robot hoàn thành việc trực nhật lớp em - Đọc trước mục 3, bài, chuẩn bị sau học tiếp Giáo án Tin học lớp Tuần: Tiết: Ngày soạn: 11/08/2019 PHẦN 1: LẬP TRÌNH ĐƠN GIẢN Bài 1: MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH (T2) I Mục tiêu học Kiến thức - Biết viết chương trình viết lệnh để dẫn máy tính thực cơng việc hay giải tốn cụ thể - Biết ngơn ngữ dùng để viết chương trình máy tính gọi ngơn ngữ lập trình - Biết vai trò chương trình dịch - Hs mơ tả số lệnh đơn giản để rơbot trở lại vị trí có rác Kĩ năng: - HS: viết VD chương trình máy tính đơn giản Thái độ - Có thái độ học tập nghiêm túc sử dụng máy tính mục đích Năng lực - Giúp HS: phát triển tư logic, tìm hiểu ngơn ngữ lập trình Pascal, CNTT II Chuẩn bị tài liệu phương tiện dạy học - Giáo viên: Tranh ảnh SGK, máy vi tính, máy chiếu, SGK, SGV: , Giáo án, đồ dùng dạy học - Học sinh: SGK, SBT, đồ dùng học tập III Tổ chức hoạt động học học sinh Khởi động Giới thiệu học VD Robot nhặt rác học trước, có cách để điều khiển Robot thực công việc: Cách thứ lệnh Robot thực thao tác; cách thứ hai dẫn để Robot tự động thực thao tác cách tập hợp lệnh thành chương trình, Robot tự động thực lệnh Làm viết chương trình đó? tìm hiểu nội dung hơm Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động Giáo viên – Học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Viết chương trình, lệnh cho máy tính làm việc MT: HS: trả lời viết chương trình viết lệnh để dẫn máy tính thực cơng việc hay giải tốn cụ thể; GV: yêu cầu HS: đọc mục SGK, thảo luận nhóm để nhận xét cấu trúc chương trình GV: : Đưa Ví dụ SGK giới thiệu thành phần chương trình Chú ý: Tên chương trình người sử dụng đặt để dễ nhớ - Chương trình máy tính dãy ? Chương trình máy tính gì? Giáo án Tin học lớp lệnh mà máy tính hiểu thực HS: đọc SGK nghiên cứu trả lời câu hỏi HS: trả lời câu hỏi HS: khác nhận xét câu trả lời, cho ý kiến bổ sung cần thiết - Khi thực chương trình, máy tính thực lệnh có chương trình GV: : Việc viết lệnh để điều khiển, dẫn cách Robot (hay máy tính) thực tự động loạt - Viết chương trình viết lệnh để thao tác liên tiếp viết chương trình dẫn máy tính thực cơng việc hay máy tính (hay gọi tắt chương trình) giải tốn cụ thể - Việc viết nhiều lệnh tập hợp lại Máy tính thực lệnh chương trình chương trình giúp người điều nào? (Tuần tự) khiển máy tính cách đơn giản Viết chương trình máy tính để làm gì? hiệu - Cơng việc viết chương trình gọi HS:: Để điều khiển máy tính làm việc lập trình HS: trả lời câu hỏi sau nghiên cứu SGK HS: khác nhận xét câu trả lời ? Tại cần viết chương trình? HS: tự nghiên cứu SGK trả lời GV: nhận xét, chốt kiến thức HS: ý nghe ghi Hoạt động 2: Chương trình ngơn ngữ lập trình MT: HS: nêu khái niệm ngơn ngữ lập trình, chương trình dịch vai trò chương trình dịch GV: : Chương trình mà người viết phải - Để máy tính “hiểu” phải viết đảm bảo máy tính “hiểu được” Máy tính chương trình ngơn ngữ riêng, hiểu ngơn ngữ máy (dãy bit, gọi ngôn ngữ máy tức dãy số 1) - Các dãy bit sở để tạo ngơn ngữ dành cho máy tính, gọi ngôn ngữ GV: : Ngôn ngữ máy ngôn ngữ nào? máy - Ngôn ngữ lập trình ngơn ngữ dùng để HS: nghiên cứu SGK để trả lời câu hỏi viết chương trình máy tính HS: trả lời câu hỏi sau nghiên cứu SGK Ngơn ngữ lập trình cơng cụ giúp để tạo HS:: sử dụng dãy tổ hợp kí hiệu chương trình máy tính HS: khác nhận xét câu trả lời GV: nhận xét, chốt kiến thức Giáo án Tin học lớp GV: : Ngơn ngữ lập trình gì? ngơn ngữ lập trình đời nhằm mục đích gì? HS: nghiên cứu SGK để trả lời câu hỏi HS: trả lời câu hỏi sau nghiên cứu SGK GV: nhận xét, chốt kiến thức GV: : Người ta mong muốn sử dụng từ có nghĩa (thường tiếng Anh), dễ hiểu dễ nhớ để viết câu lệnh thay cho dãy bit khô khan Các ngơn ngữ lập trình đời để phục vụ mục đích Tuy nhiên, máy tính chưa thể hiểu chương trình viết ngơn ngữ lập trình Chương trình cần chuyển đổi sang ngơn ngữ máy chương trình dịch tương ứng Chương trình dịch gì? HS: tự tìm hiểu SGK trả lời GV: nhận xét, chốt kiến thức Tại cần viết chương trình máy tính? HS: nghiên cứu SGK để trả lời câu hỏi HS: trả lời câu hỏi sau nghiên cứu SGK GV: nhận xét, chốt kiến thức Việc tạo chương trình máy tính gồm bước bước nào? HS: tự tìm hiểu SGK trả lời GV: nhận xét, chốt kiến thức HS: ý nghe ghi GV: giới thiệu mơi trường lập trình: ? Kể tên số NNLT mà em biết? HS: trả lời GV: giới thiệu số ngơn ngữ lập trình phổ biến: Mỗi ngơn ngữ lập trình tạo với định hướng sử dụng số lĩnh vực cụ thể có lịch sử phát triển, điểm mạnh, điểm yếu riêng HS: ý nghe ghi - Chương trình dịch đóng vai trò dịch từ NNLT bậc cao sang ngơn ngữ máy để máy tính hiểu - Các cơng việc người muốn máy tính thực đa dạng phức tạp Một lệnh đơn giản khơng đủ để dẫn cho máy tính Vì người ta cần viết nhiều lệnh tập hợp lại chương trình * Việc tạo chương trình máy tính thực chất gồm hai bước sau: (1) Viết chương trình theo NNLT; (2) Dịch chương trình thành ngơn ngữ máy để máy tính hiểu - Chương trình soạn thảo chương trình dịch thường kết hợp vào phần mềm , gọi môi trường lập trình Ví dụ: với ngơn ngữ lập trình Pascal có hai mơi trường làm việc phổ biến Free Pascal free Pascal - Có nhiều ngơn ngữ lập trình khác Có thể kể tên số ngơn ngữ lập trình phổ biến C, Java, Basic, Pascal, … Giáo án Tin học lớp Hoạt động luyện tập - GV: sử dụng máy chiếu đưa nội dung mục ghi nhớ SGK- 8, yêu cầu HS: lớp đọc - GV: HD yêu cầu HS: trả lời câu hỏi tập 3, SGK tr Câu 3: Trong ngôn ngữ máy lệnh biểu diễn số nhị phân Ngôn ngữ máy khó đọc khó sử dụng Các ngơn ngữ lập trình bậc cao phát triển để khắc phục nhược điểm ngơn ngữ máy Ngơn ngữ lập trình sử dụng cụm từ tự nhiên nên dễ nhớ, dễ sử dụng Câu 4: Chương trình dịch giúp chuyển đổi chương trình viết ngơn ngữ lập trình thành chương trình ngơn ngữ máy thực máy tính Như vậy, chương trình dịch chuyển đổi tệp gồm dòng lệnh soạn thảo thành tệp chạy máy tính Hoạt động vận dụng - GV: nhận xét học HD HS: nhà học bài, làm tập SGK, BT 1.6 1.14 SBT - Viết lệnh để dẫn Robot cho em áo - Đọc trước Bài 2: “Làm quen với chương trình ngơn ngữ lập trình” Giáo án Tin học lớp Tuần: Ngày soạn: 18/08/2019 Tiết: Bài 2: LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGƠN NGỮ LẬP TRÌNH (T1) I Mục tiêu học Kiến thức - Biết ngôn ngữ lập trình gồm thành phần bảng chữ quy tắc để viết chương trình, câu lệnh - Biết ngơn ngữ lập trình có tập hợp từ khóa dành riêng cho mục đích sử dụng định - Biết Tên ngơn ngữ lập trình người lập trình đặt ra, đặt tên phải tuân thủ quy tắc ngôn ngữ lập trình Tên khơng trùng với từ khố kĩ - Phân biệt từ khóa tên chương trình; Biết cách đặt tên chương trình Soạn thảo chương trình FreePascal đơn giản Thái độ - Có thái độ học tập nghiêm túc sử dụng máy tính mục đích Năng lực - Giúp HS: phát triển tư logic, tìm hiểu ngơn ngữ lập trình Pascal, CNTT II Chuẩn bị tài liệu phương tiện dạy học - Giáo viên: Phòng máy vi tính, máy chiếu, SGK, SGV: , Giáo án, đồ dùng dạy học - Học sinh: SGK, SBT, đồ dùng học tập III Tổ chức hoạt động học học sinh Khởi động Giới thiệu học Giờ học trước em làm quen với máy tính chương trình máy tính Giờ học tìm hiểu chương trình ngơn ngữ lập trình Pascal Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động Giáo viên – Học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Ví dụ chương trình MT: HS: bước đầu làm quen với cấu trúc chương trình đơn giản làm quen với Free Pascal GV: đưa VD, giải thích câu lệnh * Ví dụ: (SGK) chương trình đơn giản chương trình, kết chạy chương trình viết ngơn ngữ lập trình Pascal GV: đưa VD viết NNLT Pascal chạy chương trình cho HS: quan sát kq HS: quan sát cấu trúc giao diện chương trình Pascal ? Chương trình gồm dòng lệnh? ? Tại phải viết chương trình theo NNLT cụ thể đó? HS: thảo luận trả lời nhằm ôn lại cũ GV: : chương trình có dòng lệnh, - Sau chạy chương trình máy in lên Giáo án Tin học lớp dòng lệnh gồm cụm từ khác hình dòng chữ Chao cac ban tạo từ chữ Trong thực tế có chương trình có đến hàng nghìn chí hàng triệu câu lệnh Hoạt động 2: Ngơn ngữ lập trình gồm gì? MT: HS: nêu thành phần NNLT bảng chữ qui tắc để viết chương trình, câu lệnh GV: : Giống ngôn ngữ tự nhiên, - Ngơn ngữ lập trình tập hợp kí hiệu NNLT có bảng chữ riêng để viết quy tắc cho “viết” lệnh câu lệnh Khi viết chương trình phải sử dụng tạo thành chương trình hồn chỉnh chữ cái, từ tuân thủ qui tắc thực máy tính viết mà ngơn ngữ lập trình đặt GV: đưa VD: để in hình dòng chữ “Chao cac ban” ta phải gõ xác câu lệnh: Writeln(‘Chao cac ban’); ? Ngơn ngữ lập trình gồm ? - Ngơn ngữ lập trình gồm: HS:: Nghiên cứu SGK trả lời + Bảng chữ cái: Thường gồm chữ GV: : Trên thực tế, chương trình tiếng Anh số kí hiệu khác dấu viết khơng phải ngơn ngữ phép tốn (+, -, *, /, ), dấu đóng mở ngoặc, lập trình cụ thể mà hai nhiều dấu nháy, (hầu hết kí tự có bàn ngơn ngữ lập trình sử dụng phím máy tính) chương trình + Các qui tắc: qui định cách viết từ (cú GV: chốt lại kiến thức hình pháp) thứ tự chúng để viết câu HS: nghe ghi lệnh có ý nghĩa xác định, cách bố trí câu lệnh, thành chương trình hồn chỉnh thực máy tính Hoạt động 3: Từ khóa tên MT: HS: nêu khái niệm từ khóa tên; phân biệt từ khóa tên chương trình; Biết cách đặt tên chương trình GV: sử dụng ví dụ hình SGK giới a, Từ khoá: Các từ Program, uses, begin, thiệu thành phần ngơn ngữ lập trình end, gọi từ khố Trong đó: ? Theo em từ chương trình + Program: Khai báo chương trình; + Uses: Khai báo thư viện; từ khố? Từ khố gì? + Begin end: Lệnh bắt đầu lệnh kết thúc chương trình HS: tự nghiên cứu mục SGK trả lời - Từ khoá từ dành riêng mà ngơn ngữ lập trình qui định dùng với ý nghĩa, HS: trả lời câu hỏi giáo viên HS: khác nhận xét câu trả lời đưa ý kiến chức cố định b, Sử dụng tên chương trình: bổ sung cần thiết - Tên dùng để phân biệt đại lượng GV: từ khố chương trình chương trình người lập trình đặt, Giáo án Tin học lớp chốt kiến thức HS: ý nghe ghi GV: : Khi viết chương trình để giải tốn, ta thường thực tính tốn với đại lượng khác nhau, VD so sánh chiều cao, tính điểm TB, đại lượng phải đặt tên phải tuân thủ qui tắc ngơn ngữ lập trình chương trình dịch thoả mãn: + Hai tên khác tương ứng với đại lượng khác + Tên không trùng với từ khoá - Tên hợp lệ ngơn ngữ lập trình Pascal khơng bắt đầu chữ số khơng chứa dấu cách (kí tự trống) VD2: Tên Hợp lệ Không hợp lệ dientich x dien tich x Dien_Tich x Ban_kinh x 5a x a5 x ? Tên ? Trong chương trình VD1, đại lượng gọi tên? HS: tự nghiên cứu SGK HS:: Trả lời theo ý hiểu HS: trả lời câu hỏi giáo viên HS: khác nhận xét câu trả lời đưa ý kiến bổ sung cần thiết GV: : Chốt khái niệm tên giới thiệu quy tắc đặt tên chương trình GV: : Tên chương trình dùng để phân biệt nhận biết Tuy đặt tên tuỳ ý, để dễ sử dụng nên đặt tên cho gắn gọn, dễ nhớ dễ hiểu HS: đọc VD- SGK để hiểu cách đặt tên hợp lệ, không hợp lệ Cho HS: điền vào ô lựa chọn nhằm củng cố cách nhận biết tên hợp lệ, không hợp lệ, giải thích Hoạt động luyện tập: - GV: giới thiệu thêm: câu lệnh Writeln(‘chao cac ban’) câu lệnh dẫn máy tính hiển thị dòng chữ “chao cac ban” hình Có thể thay cụm từ “chao cac ban” thành cụm từ khác để HS: thực thực hành tới ? Hãy đặt hai tên hợp lệ hai tên không hợp lệ - HD HS: làm câu hỏi tập 1, 2, 3, SGK Câu 4: Các tên hợp lệ: a, tamgiac, beginprogram, b1, abc Tên không hợp lệ: 8a (bắt đầu số), tam giac (có dấu cách), end (trùng với từ khoá) Hoạt động vận dụng: - GV: nhận xét học BTVN: 1,2,3,4 SGK; làm BT 2.1 2.6 SBT Học thuộc khái niệm ngơn ngữ lập trình hiểu mơi trường lập trình Hiểu, phân biệt từ khố tên chương trình - Đọc trước mục lại bài, chuẩn bị sau học tiếp Tuần: Ngày soạn: 18/08/2019 10 Giáo án Tin học lớp Dự kiến kiểm tra đánh giá: Đầu (5’) Ngày soạn: 01/01/2019 Ngày dạy Tiết 36- Lớp 8A 8B Sĩ số Tên HS: vắng LÀM QUEN VỚI GIẢI PHẪU CƠ THỂ NGƯỜI BẰNG PHẤN MỀM ANATOMY (T4) I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: 123 Giáo án Tin học lớp - Thông qua phần mềm học sinh hiểu hệ giải phẩu người để làm tập kiểm tra kiến thức qua ba dạng bài: Find, Quiz Test Kĩ năng: - Vận dụng kiến thức biết để hoàn thành tốt phần kiểm tra kiến thức phần mềm Thái độ: - Cẩn thận, nghiêm túc câu hỏi - Phát triển tư duy, mở rộng hiểu biết Phát triển lực:Học sinh có kiến thức tốt giải phẩu thể người, từ giúp em học tốt môn Sinh học II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: - Giáo viên: Phòng máy vi tính cài sẵn phần mềm Anatomy, máy chiếu, SGK, SGV: , Giáo án, đồ dùng dạy học - Học sinh: SGK, SBT, đồ dùng học tập III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH Giới thiệu học: (1’) Dạy học Hoạt động Giáo viên – Học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Hệ thần kinh Mục tiêu: Giúp HS: nắm bắt kiến thức hệ thần kinh, chức hệ thần kinh Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1/ Dạng câu hỏi Find_ Tìm phận theo tên: - Yêu cầu HS: đọc SGK - Có dạng Look for - Tìm hiểu dạng câu hỏi kiểm tra phần 2/Dạng câu hỏi Quiz_ Tìm phận theo chức năng: mềm Đây câu hỏi ngắn, yêu cầu người dùng tìm Yêu cầu học sinh nghiên cứu =>thực phận theo tính thao tác theo yêu cầu 3/ Dạng câu hỏi Test: nhận dạng phận đánh dấu hình Thực nhiệm vụ học tập -HS: nháy chuột chọn biểu Trên hình xuất hình ảnh, có phận đánh dấu, có đáp tượng hình kiểm tra án, chọn đáp án + Lựa chọn chủ đề + Chọn thời gian làm +Chọn số câu hỏi (mặc định câu) -Học sinh ý quan sát đọc kĩ câu hỏi Báo cáo kết thảo luận - HS: thực máy tính - HS: khác nhận xét câu trả lời làm bạn cho ý kiến bổ sung cần thiết Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập - GV: nhận xét đánh giá, chốt kiến thức - HS: ghi chép vào Hoạt động 2: HS: làm kiểm tra-GV: Đánh giá trình học tập học sinh qua 124 Giáo án Tin học lớp phần mềm Mục tiêu: HS: thực thao tác máy tính HS: tự nhận xét- đánh giá qua lại lẫn GV: tuyên dương- nhận xét- rút kinh nghiệm cho HS: Hoạt động luyện tập: (2’) - GV: nhận xét, rút kinh nghiệm thực hành, đặc biệt mặt ý thức thực hành HS: Tuyên dương em có ý thức học tập tốt Hoạt động vận dụng: (1’) - HD HS: nhà học - Chuẩn bị trước phần lại hôm Dự kiến kiểm tra đánh giá: Đầu (5’) DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ngày tháng năm 2019 Ngày soạn: Tiết 35: TÌM HIỂU THỜI GIAN VỚI PHẦN MỀM SUN TIMES (T1) I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: - HS: nêu chức phần mềm, biết sử dụng phần mềm để quan sát thời gian địa phương vị trí khác Trái Đất 125 Giáo án Tin học lớp Kĩ năng: HS: thực khởi động đóng chương trình; thực số chức phần mềm phóng to quan sát vùng đồ chi tiết, quan sát nhận biết thời gian ngày đêm, xem thông tin thời gian chi tiết địa điểm cụ thể, quan sát vùng đệm ngày đêm Thái độ: - Thông qua phần mềm HS: có thái độ chăm học tập, biết vận dụng phần mềm việc hỗ trợ học tập nâng cao kiến thức mình, hiểu biết thêm thiên nhiên, Trái Đất, từ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống Năng lực hướng tới: Giúp HS: khám phá kiến thức Trái Đất, vũ trụ, tìm hiểu giải thích tượng thiên nhiên II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: Chuẩn bị GV: : Phòng máy vi tính cài phần mềm Sun Time, máy chiếu, SGK, SGV: , Giáo án, đồ dùng dạy học Chuẩn bị HS: : SGK, SBT, đồ dùng học tập III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH Tổ chức: (1’) Ngày dạy Lớp Sĩ số Tên HS: vắng 8A 8B Giới thiệu học: (1’) Trong môn học Địa lí em biết vị trí khác Trái đất nằm múi khác Trong học hôm sử dụng phần mềm Sun Time để tìm hiểu kĩ tồn cảnh vị trí, thành phố, thủ nước tồn giới với nhiều thơng tin liên quan đến thời gian nhiều chức hữu ích khác liên quan đến thời gian Mặt Trời mọc, Mặt Trời lặn, nhật thực, nguyệt thực Dạy học mới: (40’) Hoạt động Giáo viên – Học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Giới thiệu phần mềm (3’) MT: HS: hiểu chức phần mềm, sử dụng phần mềm để hiểu sâu sắc kiến thức Địa lý Chuyển giao nhiệm vụ học tập Phần mềm Sun Time giúp ta hiểu sâu sắc kiến GV: yêu cầu HS: đọc thông tin mục thức Địa lý: tồn cảnh vị trí, thành phố, thủ nước toàn giới với nhiều thông tin (SGK -88) giới thiệu phần mềm liên quan đến thời gian HS: đọc Ngoài phần mềm cung cấp nhiều chức ? ứng dụng phần mềm ? hữu ích khác liên quan đến thời gian Mặt Trời mọc, Thực nhiệm vụ học tập Mặt Trời lặn, nhật thực, nguyệt thực HS: tự nghiên cứu SGK trả lời Báo cáo kết thảo luận - HS: trả lời - HS: khác nhận xét cho ý kiến Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập GV: chốt lại Hoạt động 2: Màn hình phần mềm (12’) 126 Giáo án Tin học lớp MT: HS: biết khởi động/ thoát khỏi phần mềm, hiểu thành phần cửa sổ phần mềm Chuyển giao nhiệm vụ học tập a, Khởi động phần mềm: ? Muốn khởi động phần mềm ta làm tn? ? Em quan sát hình cho biết thành phần cửa sổ phần Nháy đúp chuột vào biểu tượng hình mềm? b, Màn hình chính: ? Muốn khỏi phần mềm ta ltn? Thực học tậpBảng chọn nút lệnh Thônghiện tin vềnhiệm địavụđiểm HS: trả lời GV: nhận xét làm mẫu khởi động phần mềm  gọi HS: lên bảng thực Báo cáo kết thảo luận HS: thực khởi động phần mềm HS: nghe, quan sát ghi HS: trả lời GV: gọi HS: lên bảng thực GV: gọi HS: lên bảng thực thao tác: khởi động phần mềm, nêu thành phần hình phần mềm, khỏi phần mềm HS: lên bảng thực thao tác Vùng sáng (ngày) Vùng tối (đêm) Đường phân chia sáng /tối Bản đồ địa điểm đánh dấu HS: trả lời câu hỏi HS: lớp nhận xét bổ - Màn hình phần mềm đồ nước sung giới - Vùng sáng- tối: cho biết vị trí thuộc vùng thời điểm thời ban ngày- ban đêm Đánh giá kết thực nhiệm - Đường vạch liền: ranh giới ngày đêm vụ học tập gọi đường phân chia thời gian sáng/tối GV: giới thiệu chi tiết thành phần - Nhiều vị trí đánh dấu: thành phố thủ hình phần mềm quốc gia c, Thoát khỏi phần mềm Muốn thoát khỏi phần mềm : FileExit nhấn tổ hợp phím Alt + F4 GV: nhận xét, đánh giá Hoạt động 3: Hướng dẫn sử dụng (25’) MT: HS: thực số chức phần mềm phóng to quan sát vùng đồ chi tiết, quan sát nhận biết thời gian ngày đêm, xem thông tin thời gian chi tiết địa điểm cụ thể, quan sát vùng đệm ngày đêm GV: yêu cầu HS: đọc thơng tin mục 3a SGK a, Phóng to quan sát vùng đồ chi tiết: ? Muốn phóng to vùng đồ ta ltn? - Đánh dấu vùng cần quan sát 127 Giáo án Tin học lớp HS: tự nghiên cứu SGK trả lời GV: làm mẫu thực thao tác gọi HS: lên bảng thực hiện HS: lớp thao tác máy, quan sát kết nhận GV: yêu cầu HS: đọc thông tin mục 3b SGK GV: làm mẫu, địa điểm hình, giải thích thơng tin hình GV: gọi HS: lên bảng xem thông tin chi tiết thời gian thành phố Tokyo HS: lớp quan sát thực thao tác máy GV: tổ chức hỏi trả lời vấn đáp ngày đêm số nước HS: đọc thông tin SGK ? Muốn quan sát xem thông tin thời gian chi tiết địa điểm cụ thể ta ltn? HS: suy nghĩ trả lời GV: HD HS: tìm hiểu thơng tin thời gian chi tiết địa điểm cụ thể HS: nghe quan sát thực hành tìm hiểu thơng tin thời gian vài thành phố : Bắc Kinh, tokyo, seoun, Pari, Maxocova, - Nhấn giữ nút phải chuột kéo thả từ đỉnh đến đỉnh đối diện hình chữ nhật  vùng đồ đánh dấu phóng to b, Quan sát nhận biết thời gian: ngày đêm - Vùng sáng: ban ngày - Vùng tối: ban đêm - Đường phân chia thời gian - Quan sát thời gian thời vị trí Trái Đất theo chiều thời gian chuyển động VD: + Hà Nội 1h chiều- Mỹ nửa đêm + Biển sát Châu Phi lúc Mặt Trời mọc (5h sáng)- Biển Thái Bình Dương mặt Trời lặn c, Quan sát xem thông tin thời gian chi tiết địa điểm cụ thể: - Nháy chuột lên vị trí đánh dấu đồ quan sát khung thơng tin phía đồ - Thời gian địa phương vùng, thành phố chọn - Một vài thông tin địa điểm chọn - Các thông tin liên quan đến thời gian ngày địa điểm chọn, bao gồm: GV: quan sát, HD HS: cách đọc thời + Sunrise: Thời gian mặt trời mọc gian chi tiết địa điểm cụ thể + Midday: thời gian trưa đồ + Sunset: thời gian mặt Trời lặn 128 Giáo án Tin học lớp HS: nghe quan sát, ghi nhớ thao tác + Day Length: độ dài ban ngày - Toạ độ (kinh tuyến, vĩ tuyến, ) vị trí thời d, Quan sát vùng đệm ngày đêm : GV: yêu cầu HS: đọc thông tin SGK GV: hình giới thiệu cách quan sát vùng đệm ngày đêm HS: nghe, quan sát ghi Vùng đệm chuyển ngày đêm: chiều tối Vùng đệm chuyển ngày đêm: sáng sớm - Vùng đệm sáng- tối : vùng mà thời gian thời chuyển từ sáng sang tối ngược lại - Giữa vùng đệm có đường liền : đường GV: quan sát, HD HS: cách đọc thời thời gian mặt trời mọc lặn đường chân trời gian chi tiết địa điểm cụ thể đồ HS: nghe quan sát, ghi nhớ  thực thao tác máy Hoạt động luyện tập: (2’) - GV: hệ thống bài, yêu cầu học sinh lên bảng thực lại thao tác học Hoạt động vận dụng: (1’) - GV: nhận xét học - HD HS: nhà học bài, ghi nhớ thao tác học, chuẩn bị sau thực hành Dự kiến kiểm tra đánh giá: Lồng ghép 129 Giáo án Tin học lớp Ngày soạn: Tiết 36: TÌM HIỂU THỜI GIAN VỚI PHẦN MỀM SUN TIMES (T2) I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: - HS: thực hành khởi động thoát khỏi phần mềm; thực chức nút lệnh cửa sổ phần mềm Kĩ năng: - Rèn kĩ sử dụng phần mềm: Phóng to, thu nhỏ, quan sát nhận biết ngày đêm; quan sát xem thông tin chi tiết địa điểm cụ thể Thái độ: Nghiêm túc tự giác tìm hiểu khám phá phần mềm học tập Năng lực hướng tới: Giúp HS: khám phá kiến thức Trái Đất, vũ trụ, tìm hiểu giải thích tượng thiên nhiên II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: Chuẩn bị GV: : Phòng máy vi tính cài phần mềm Sun Time, máy chiếu, SGK, SGV: , Giáo án, đồ dùng dạy học Chuẩn bị HS: : SGK, SBT, đồ dùng học tập III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH Tổ chức: (1’) Ngày dạy Lớp Sĩ số Tên HS: vắng 8A 8B Giới thiệu học: (1’) Giờ học trước em tìm hiểu cách khởi động thoát khỏi phần mềm; thực số chức phần mềm Giờ học luyện kĩ sử dụng phần mềm: Phóng to, thu nhỏ, quan sát nhận biết ngày đêm; quan sát xem thông tin chi tiết địa điểm cụ thể Dạy học mới: (36’) Hoạt động Giáo viên – Học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Khởi động quan sát hình phần mềm (10’) MT: HS: khởi động phần mềm, nhận biết thành phần cửa sổ phần mềm Chuyển giao nhiệm vụ học tập - GV: chia nhóm, phân máy cho HS: nêu yêu cầu thực hành HS: ổn định tổ chức, khởi động máy qui Khởi động phần mềm Sun Time, quan sát trình - GV: đưa nội dung tập 1 yêu cầu HS: hình phần mềm nhận biết HĐ nhóm (2em/máy) khởi động phần mềm, thơng tin mà đồ mang lại thực nội dung tập Thực nhiệm vụ học tập - HS: HD nhóm thực hành máy Báo cáo kết thảo luận - HS: làm thực hành biết thao tác với phần mềm Sun time 130 Giáo án Tin học lớp Đánh gía kết thực nhiệm vụ học tập GV: quan sát HS: thực hiện HD, kiểm tra trực tiếp vài em, nhận xét đánh giá cho điểm em đạt kết tốt Hoạt động 2: Thực hành số chức phần mềm (26’) MT: HS: thực thành thạo thao tác : Phóng to, thu nhỏ, quan sát nhận biết ngày đêm; quan sát xem thông tin chi tiết địa điểm cụ thể - GV: đưa nội dung tập 2 Phóng to vùng đồ để quan sát rõ HS: HĐ nhóm thực thao tác theo yêu múi vị trí Trái Đất: Hà cầu giáo viên Nội, Taiwan, Japan, Thai Lan, Italy, London GV: quan sát HS: thực hiện, giải đáp vướng mắc HS: nhận xét, đánh giá kết nhóm Quan sát đồ Thế giới nhận biết thời - GV: đưa nội dung tập HS: HĐ nhóm thực thao tác theo yêu gian địa phương vị trí khác Trái Đất theo thời gian thời cầu giáo viên GV: quan sát HD HS: thực hiện nhận xét, đánh giá kết nhóm Quan sát xem thông tin thời gian chi tiết - GV: đưa nội dung tập số địa điểm sau:, Washington, HS: hoạt động nhóm làm tập GV: quan sát HD HS: thực hiện nhận xét, đánh Slovakia, Turkey, Germany, Brazil, Spain, Korea, Indonesia, giá Quan sát vùng đệm ngày đêm để - GV: đưa nội dung tập HS: hoạt động nhóm (2em/máy) thực hiểu vùng thời gian chuyển tiếp sáng- tối hình nội dung theo yêu cầu GV: quan sát HS: thực hiện kiểm tra trực tiếp vài em, nhận xét đánh giá cho điểm em đạt kết tốt - GV: giới thiệu thêm vài chức mở * Xem thời điểm có vị trí, thành phố thời gian chuyển tiếp rộng phần mềm ngày- đêm (thời gian mặt trời mọc- lặn): HS: ý nghe quan sát Vào bảng chọn View Currently Sunrise/ HS: lớp thực lại thao tác máy Sunset xuất cửa sổ nhỏ danh GV: quan sát, nhận xét, đánh giá sách địa điểm có thời gian thời lúc Mặt Trời mọc- lặn Trên đồ vị trí nằm đường phân chia ngày- đêm hình Hoạt động luyện tập: (1’) GV: nhận xét, rút kinh nghiệm học Tuyên dương em có ý thức học tập tốt, động viên HS: yếu Hoạt động vận dụng: (1’) 131 Giáo án Tin học lớp HD HS: nhà học bài, thực hành nhà, đọc trước mục lại chuẩn bị sau học tiếp Dự kiến kiểm tra đánh giá: Đầu (5’) Em khởi động phần mềm Sun time nêu thành phần hình phần mềm ? DUYỆT CỦA TỔ CHUN MƠN Ngày tháng năm 2016 132 Giáo án Tin học lớp Ngày soạn: Tiết 35: TÌM HIỂU THỜI GIAN VỚI PHẦN MỀM SUN TIME (T3) I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: - HS: nêu số chức phần mềm Kĩ năng: Thực thao tác: đặt thời gian quan sát, tìm kiếm vị trí Trái Đất có thời gian Mặt Trời mọc, tìm vị trí có nhật thực, cho thời gian tự chuyển động để quan sát tượng ngày đêm, Thái độ: - Thông qua phần mềm HS: có thái độ chăm học tập, biết vận dụng phần mềm việc hỗ trợ học tập nâng cao kiến thức Năng lực hướng tới: Giúp HS: khám phá kiến thức Trái Đất, vũ trụ, tìm hiểu giải thích tượng thiên nhiên II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: Chuẩn bị GV: : Phòng máy vi tính cài phần mềm Sun Time, máy chiếu, SGK, SGV: , Giáo án, đồ dùng dạy học Chuẩn bị HS: : SGK, SBT, đồ dùng học tập III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH Tổ chức: (1’) Ngày dạy Lớp Sĩ số Tên HS: vắng 8A 8B 8C Giới thiệu học: (1’) Giờ học trước em tìm hiểu số chức phần mềm Giờ học tiếp tục tìm hiểu thao tác: đặt thời gian quan sát, tìm kiếm vị trí Trái Đất có thời gian Mặt Trời mọc, tìm vị trí có nhật thực, cho thời gian tự chuyển động để quan sát tượng ngày đêm, Dạy học mới: (35’) Hoạt động Giáo viên – Học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Hướng dẫn sử dụng (7’) Cho HS: đọc thông tin SGK đặt thời gian quan sát e, Đặt thời gian quan sát: ? Muốn thay đổi thời gian ta ltn? - Thay đổi thời gian: nháy chuột lên nút lệnh thời HS: tự nghiên cứu SGK trả lời gian đặt lại thời gian ? Muốn lấy lại trạng thái thời gian hệ thống ta ltn? HS: tự nghiên cứu SGK trả lời GV: làm mẫu HD HS: cách thay đổi thời gian GV: giải thích tượng đêm trắng, ngày Nháy nút để lấy lại trạng thái thời gian hệ thống đen, mô tả cụ thể hình máy tính HS: nghe quan sát thực thao - Đêm trắng: Mặt trời chưa lặn hết mọc - Ngày đen: Mặt Trời chưa kịp mọc lặn tác máy Hoạt động 2: Một số chức khác (28’) MT: HS: thực thao tác: tìm kiếm vị trí Trái Đất có thời gian Mặt Trời 133 Giáo án Tin học lớp mọc, tìm vị trí có nhật thực, cho thời gian tự chuyển động để quan sát tượng ngày đêm GV: yêu cầu HS: đọc thông tin mục a, Hiện không hình ảnh bầu trời theo thời SGK gian: GV: thao tác máy, giới thiệu cách + Để vùng tối- sáng: Vào bảng ẩn/hiện hình ảnh bầu trời theo thời gian chọn Options Map huỷ/chọn Show sky color gọi HS: lên bảng thực hiện HS: lớp thao + Để hiển thị màu bầu trời: Options Map chọn tác máy quan sát kết lại Show Sky Color b, Cố định vị trí thời gian quan sát: GV: HD HS: cách cố định vị trí thời Options Map huỷ chọn mục Hover Update Khi gian quan sát thơng tin thời gian thay đổi nháy chuột HS: nghe quan sát, ghi nhớ thao tác địa điểm c, Tìm địa điểm có thơng tin thời gian GV: HD HS: tìm vị trí khác có ngày giống nhau: thời gian giống Hà Nội - Chọn vị trí ban đầu (VD: Hà Nội) HS: thực chọn vị trí khác có thời - Thực lệnh Options Anchor Time To Sunrise gian để tìm theo thời gian Mặt Trời mọc (hoặc Sunset- mặt Trời lặn) d, Tìm kiếm quan sát nhật ? Muốn tìm kiếm quan sát nhật thực thực Trái Đất: Trái đất ta ltn? - Chọn địa điểm muốn tìm nhật HS: tự nghiên cứu SGK trả lời thực GV: làm mẫu, HD HS: tìm kiếm nhật thực - ViewEclipsexuất cửa sổ Hà Nội - Nháy nút Find (Future) để tìm HS: ý nghe quan sát kết nhật thực tương lai GV: yêu cầu HS: hoạt động nhóm thực nháy nút Find (Past) để tìm nhật tìm nhật thực Madrid thủ Tây thực khứ Ban Nha HS: hoạt động nhóm đại diện nhóm báo cáo kết e, Quan sát chuyển động thời gian: ? Muốn thời gian chuyển động nhanh hay chậm ta ltn? HS: tự nghiên cứu SGK trả lời GV: giới thiệu nút lệnh công cụ phần mềm HS: nghe quan sát GV: làm mẫu HD HS: cách thực cho thời gian chuyển động dừng chuyển động Để thời gian chuyển động, nháy vào nút Muốn HS: nghe, quan sát ghi nhớ thao tác dừng nháy vào nút Hoạt động luyện tập: (2’) GV: yêu cầu HS: lên bảng thực lại thao tác học Hoạt động vận dụng: (1’) GV: nhận xét học HD HS: nhà học bài, ghi nhớ thao tác học, chuẩn bị sau thực hành Dự kiến kiểm tra đánh giá: Đầu (5’) 134 Giáo án Tin học lớp ? Em thực khởi động phần mềm Sun time Thực phóng to vùng đồ Cho biết thông tin thời gian GMT, thông tin địa lý, thời gian mặt trời mọc lặn ngày 135 Giáo án Tin học lớp Ngày soạn: Tiết 36: TÌM HIỂU THỜI GIAN VỚI PHẦN MỀM SUN TIMES (T4) I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: - HS: tiếp tục thực hành khởi động thoát khỏi phần mềm Kĩ năng: Sử dụng thành thạo nút lệnh cửa sổ phần mềm để: đặt thời gian quan sát, cố định vị trí thời gian quan sát, tìm kiếm quan sát nhật thực Trái Đất, cho thời gian chuyển động với vận tốc nhanh chậm để quan sát Thái độ: Có thái độ nghiêm túc tự giác tìm hiểu khám phá phần mềm học tập Năng lực hướng tới: Giúp HS: khám phá kiến thức Trái Đất, vũ trụ, tìm hiểu giải thích tượng thiên nhiên II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: Chuẩn bị GV: : Phòng máy vi tính cài phần mềm Sun Time, máy chiếu, SGK, SGV: , Giáo án, đồ dùng dạy học Chuẩn bị HS: : SGK, SBT, đồ dùng học tập III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH Tổ chức: (1’) Ngày dạy Lớp Sĩ số Tên HS: vắng 8A 8B 8C Giới thiệu học: (1’) Giờ học trước em tìm hiểu số chức phần mềm Giờ học luyện kĩ sử dụng phần mềm: đặt thời gian quan sát, tìm kiếm vị trí Trái Đất có thời gian Mặt Trời mọc, tìm vị trí có nhật thực, cho thời gian tự chuyển động để quan sát tượng ngày đêm, Dạy học mới: (41’) Hoạt động Giáo viên – Học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Đặt thời gian quan sát (10’) MT: HS: thực thao tác thay đổi thời gian thời để quan sát GV: chia nhóm, phân máy cho HS: nêu yêu cầu thực hành HS: ổn định tổ chức, khởi động máy qui trình GV: đưa nội dung tập 1 yêu cầu HS: HĐ Thay đổi thời gian thời để quan sát chuyển động vùng sáng, tối (ngày, đêm); nhóm (2em/máy) làm BT HS: HĐ nhóm khởi động phần mềm làm BT theo thay đổi vị trí khác giới; tượng “đêm trắng”, “Ngày đen” yêu cầu GV: quan sát HS: thực hiện HD, kiểm tra trực hình tiếp vài em, nhận xét đánh giá cho điểm em đạt kết tốt Hoạt động 2: Cố định vị trí thời gian quan sát (10’) MT: HS: thực thao tác cố định vị trí thời gian để quan sát GV: đưa nội dung tập 2 Cố định vị trí theo thời gian Mặt Trời mọc 136 Giáo án Tin học lớp HS: HĐ nhóm thực thao tác theo yêu (lặn) để quan sát vị trí Trái Đất có cầu giáo viên thời gian Mặt Trời mọc (lặn) GV: quan sát HS: thực hiện, giải đáp vướng mắc HS: nhận xét, đánh giá kết nhóm Hoạt động 3: Quan sát tượng nhật thực, nguyệt thực (10’) MT: HS: thực thao tác tìm kiếm quan sát tượng nhật thực, nguyệt thực - GV: đưa nội dung tập 3 Thực tìm kiếm quan sát tượng HS: HĐ nhóm thực thao tác theo yêu nhật thực, nguyệt thực Trái đất cầu giáo viên GV: quan sát HD HS: thực hiện nhận xét, đánh giá kết nhóm Hoạt động 4: Đặt thời gian quan sát (11’) MT: HS: thực thao tác thay đổi thời gian thời để quan sát - GV: đưa nội dung tập 4 Cho thời gian tự động chuyển động để quan HS: HĐ nhóm làm tập sát chuyển động ngày đêm GV: quan sát HS: thực hiện kiểm tra trực tiếp vài em, nhận xét đánh giá cho điểm em đạt kết tốt GV: giới thiệu thêm vài chức mở rộng * Chức xem chi tiết thơng tin thời gian tồn tất 3000 địa điểm, vị trí phần mềm Trái Đất Vào View Today’s Sun HS: ý nghe quan sát HS: lớp thực lại thao tác máy Times xuất cửa sổ  Nháy nút Start GV: quan sát, nhận xét, đánh giá Refresh để thực việc tự động tính tốn cho bảng liệu Tại vị trí Country chọn quốc gia để lọc vị trí bảng thuộc quốc gia * Chức xem chi tiết thời gian Mặt Trời mọc- lặn suốt 365 ngày năm địa điểm, vị trí Trái Đất Vào View Sunset Times for the year xuất cửa sổ, chọn địa điểm, nhập năm nháy nút Calculate để tính tốn liệu đưa hình Hoạt động luyện tập: (1’) - GV: nhận xét, rút kinh nghiệm học Hoạt động vận dụng: (1’) - HD HS: nhà học bài, thực hành thao tác thành thạo lệnh chương trình - Đọc trước Bài 6: “Câu lệnh điều kiện” chuẩn bị sau Dự kiến kiểm tra đánh giá: Lồng ghép thực hành 137 ... 2- SGK, gi i thích tên liệu cần ph i khai báo v i kiểu liệu kiểu liệu, kí hiệu, phạm vi giá trị, lấy thích hợp VD minh họa Dữ liệu kiểu xâu Pascal đặt GV: g i HS: gi i thích tương tự kiểu cặp... Học sinh: SGK, SBT, đồ dùng học tập III Tổ chức hoạt động học học sinh Kh i động Gi i thiệu học Giờ học trước em tìm hiểu liệu, kiểu liệu phép toán v i liệu kiểu số Giờ học tiếp tục tìm hiểu phép... mục đích Năng lực - Giúp HS: phát triển tư logic, tìm hiểu ngơn ngữ lập trình Pascal, CNTT II Chuẩn bị t i liệu phương tiện dạy học - Giáo viên: Phòng máy vi tính, máy chiếu, SGK, SGV: , Giáo án,
- Xem thêm -

Xem thêm: GA tin 8 phát triển năng lực HK i, GA tin 8 phát triển năng lực HK i

Từ khóa liên quan