CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM TIN học 8 (FULL SGK)

23 113 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 15:57

Trường THCS Phường Tin học CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC (FULL SGK) Bài 1: MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH Câu 1: Chương trình máy tính theo bước: A Viết chương trình ngơn ngữ lập trình B Dịch chương trình thành ngơn ngữ máy C Viết chương trình ngơn ngữ lập trình dịch chương trình thành ngơn ngữ máy D Viết chương trình giấy gõ vào máy tính Câu 2: Tại cần viết chương trình? A viết chương trình giúp người B điều khiển máy tính C cách đơn giản hiệu D Cả A, B C Câu 3: Con người dẫn cho máy tính thực cơng việc nào? A thơng qua từ khóa B thơng qua tên C thông qua lệnh D thông qua Câu 4: Viết chương trình là: A hướng dẫn máy tính B thực cơng việc C hay giải toán cụ thể D Cả A, B C Câu 5: Theo em hiểu viết chương trình : A Tạo câu lệnh xếp theo trình tự B Viết đoạn văn xếp theo chương trình C Viết câu lệnh mà em học D Tạo câu lệnh để điều khiển Robot Câu 6: Ngơn ngữ lập trình là: GV: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học A ngôn ngữ dùng để viết chương trình máy tính B ngơn ngữ dùng để viết chương trình máy tính C dãy bit (dãy số gồm 1) D chương trình dịch Câu 7: Mơi trường lập trình gồm: A chương trình soạn thảo B chương trình dịch C cơng cụ trợ giúp tìm kiếm, sửa lỗi… D Cả A, B C Câu 8: Ngôn ngữ sử dụng để viết chương trình là: A Ngơn ngữ lập trình B Ngơn ngữ máy C Ngơn ngữ tự nhiên D Ngơn ngữ tiếng Việt Câu 9: Chương trình dịch dùng để: A Dịch từ ngơn ngữ lập trình sang ngơn ngữ máy B Dịch từ ngơn ngữ lập trình sang ngôn ngữ tự nhiên C Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngơn ngữ lập trình D Dịch từ ngơn ngữ máy sang ngôn ngữ tự nhiên Câu 10: Ngôn ngữ lập máy là: A ngôn ngữ dùng để viết chương trình máy tính B ngơn ngữ dùng để viết chương trình máy tính C câu lệnh tạo từ hai số D chương trình dịch BÀI 2: LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGƠN NGỮ LẬP TRÌNH GV: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học Câu 1: Ngơn ngữ lập trình gồm: A tập hợp kí hiệu quy tắc viết lệnh B tạo thành chương trình hồn chỉnh C thực máy tính D Cả A, B C Câu 2: Từ khóa dùng để khai báo là: A Program, Uses B Program, Begin, End C Programe, Use D Begin, End Câu 3: Trong ngơn ngữ lập trình, từ khóa tên: A Có ý nghĩa B Người lập trình phải tn theo qui tắc ngơn ngữ lập trình C Có thể trùng D Các câu Câu 4: Để dễ sử dụng, em nên đặt tên chương trình : A ngắn gọn B dễ hiểu C dễ nhớ D A, B C Câu 5:Cấu trúc chung chương trình gồm phần? A B C Câu 6: Phần khai báo gồm câu lệnh dùng để : A Khai báo tên chương trình B Khai báo thư viện C Khai báo tên chương trình khai báo thư viện D Khai báo từ khóa Câu 7: Để chạy chương trình em nhấn tổ hợp phím: GV: Trần Vũ Cương Page D Trường THCS Phường A Alt+F9 Tin học B Ctrl+F9 C Shift+F9 D Alt+F2 Câu 8: Từ khoá ngơn ngữ lập trình là: A từ dành riêng B cho mục đích sử dụng định C cho mục đích sử dụng định D A B Câu 9: Tên chương trình đặt? A học sin B sinh viên C người lập trình D A B Câu 10: Cách đặt tên sau không ? A Tugiac B CHUNHAT C End D a_b_c BÀI 3: CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU Câu 1: Câu lệnh Writeln(‘y=’ , 15 div +5); in kết quả: A B y= C y=3 D 20 Câu 2: Kiểu số nguyên có phạm vi giá trị từ A đến 127 B – 215 đến 215 – C đến 255 D -100000 đến 100000 Câu 3: Chọn phép toán sai phép toán viết ngơn ngữ lập trình Pascal đây: A x≥(m+5)/(2∗a)x≥(m+5)/(2∗a) B x>=(m+5)/(2∗a)x>=(m+5)/(2∗a) C x>=(m+5)/2∗ax>=(m+5)/2∗a D Tất phép toán Câu 4: Trong Pascal khai báo sau đúng? GV: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường A var tb: real; Tin học B 4hs: integer; C Const x: real; D Var r =30; Câu 5:Trong ngơn ngữ lập trình Pascal, kiểu liệu kiểu sau có miền giá trị lớn nhất? A Byte B Longint C Word D Integer Câu 6: Biến x nhận giá trị -5, 100, 15, 20 Hãy chọn kiểu liệu phù hợp với biến x? A Char B LongInt C Integer D Word Câu 7: Biến X nhận giá trị 1; 100; 150; 200 biến Y nhận giá trị 1; 0.2; 0.3; 10.99 Khai báo khai báo sau nhất? A Var X,Y: byte; B Var X, Y: real; C Var X: real; Y: byte; D Var X: byte; Y: real; Câu 8: Câu lệnh Writeln('15*4-30+12=',15*4-30+12) in hình kết gì? A 15*4-30+12 B 42 C 15*4-30+12=42 D =42 Câu 9: Bốn bạn A, B, C, D đưa kết phép chia hai số nguyên 14 Hãy chọn kết đúng: A 14/5=2; 14 div 5=2; 14 mod 5=4; B 14/5=2.8; 14 div 5=2; 14 mod 5=4; C 14/5=2.8; 14 div 5=4; 14 mod 5=2 D 14/5=3; 14 div 5=2; 14 mod 5=4 Câu 10: Các phép tốn viết ngơn ngữ lập trình Pascal phép tốn đúng: A {3*a + [ 4*c – 7*(a +2*c)] -5*b} B a*x*x – b*x + 7a : C (10*a + 2*b) / (a*b) D - b: (2*a*c) GV: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học BÀI 4: SỬ DỤNG BIẾN VÀ HẰNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH Câu 1: Tìm điểm sai khai báo sau: Const Max :=2010; A Dư dấu (=) B Tên khơng nhỏ kí tự C Từ khóa khai báo sai D Dư dấu hai chấm (:) Câu 2: Khai báo sau đúng?\ A Var x, y: Integer; B Var x, y=Integer; C Var x, y Of Integer; D Var x, y := Integer; Câu 3: Trong Pascal, từ khóa để khai báo biến là: A Const B Begin C Var D Uses Câu 4: Trong Pascal, từ khóa để khai báo là: A Const B Begin C Var D Uses Câu 5: Để khai báo biến x thuộc kiểu xâu kí tự ta khai báo: A Var x: String; C Var x: Char; B Var x: Integer; D Var x: Real; Câu 6: Giả sử A khai báo biến với kiểu liệu xâu, X biến với kiểu liệu số thực Phép gán sau không hợp lệ không? A X:=4.1; B X:=324.2; C A:= ‘3242’; D A:=3242 ; Câu 7: Khai báo sau có ý nghĩa gì? Var a: Real; b: Char; A Biến a thuộc kiểu liệu số thực biến b thuộc kiểu liệu kí tự B Biến a thuộc kiểu liệu số nguyên biến b thuộc kiểu liệu xâu kí tự C Biến a thuộc kiểu liệu số nguyên biến b thuộc kiểu liệu kí tự GV: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học D Các câu sai Câu 8: Biến là: A Là đại lượng có giá trị khơng thay đổi q trình thực chương trình B Là đại lượng có giá trị ln thay đổi trình thực chương trình C Là đại lượng dùng để tính tốn D Là đại lượng dùng để khai báo tên chương trình Câu 9: Cách khai báo sau đúng: A const k= 'tamgiac'; C Const dien tich; B Var g :=15; D var chuvi : byte; Câu 10: Đại lượng đặt tên dùng để lưu trữ liệu, có giá trị khơng đổi suốt q trình thực chương trình gọi là: A Tên B Từ khóa C Biến D Hằng BÀI 5: TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH Câu 1: Q trình giải tốn máy tính gồm bước? A B C D Câu 2: Thứ tự bước giải tốn máy tính: A Xác định tốn → Viết chương trình → Mơ tả thuật tốn B Xác định tốn → Mơ tả thuật tốn → Viết chương trình C Mơ tả thuật tốn → Xác định tốn → Viết chương trình D Viết chương trình → Xác định tốn → Mơ tả thuật tốn Câu 3: Hãy cho biết kết sau thực thuật toán sau: Bước Tam←x; GV: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học Bước x←y; Bước y← tam; A Giá trị biến x giá trị biến y B Hoán đổi giá trị hai biến x y C Giá trị biến y giá trị biến x D Khác Câu 4: Hãy xác đinh tốn sau: "Tìm số lớn dãy n số tự nhiên cho trước"? A INPUT: Dãy n số tự nhiên OUTPUT: Số lớn dãy n số B INPUT: Dãy n số tự nhiên OUTPUT: Số số lớn dãy n số C INPUT: Số lớn dãy n số OUTPUT: Dãy n số tự nhiên D INPUT: Số số lớn dãy n số OUTPUT: Dãy n số tự nhiên Câu 5: Hãy chọn phát biểu Đúng: A Các bước giải tốn máy tính là: Mơ tả thuật tốn → Xác định tốn → Viết chương trình B Cần phải xác định toán trước giải toán máy tính C Máy tính có hiểu chương trình viết ngơn ngữ tự nhiên D Với tốn cụ thể, phải lựa chọn ngơn ngữ lập trình phù hợp xây dựng thuật tốn giải tốn Câu 6: Hãy chọn phát biểu Sai? A Việc thực bước giải tốn máy tính cần thiết, toán phức tạp B Xác định toán xác định rõ điều kiện cho trước kết cần thu C Dãy hữu hạn thao tác cần thực để giải toán gọi thuật toán GV: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học D Đối với toán cụ thể có thuật tốn để giải tốn máy tính Câu 7: Xác định tốn: “ kiểm tra n có phải số nguyên tố hay không? ” A Input: Nhập số n; Output: n số nguyên tố n không số nguyên tố B Input: n số nguyên tố n không số nguyên tố; Output: Nhập số n C Input: n số nguyên tố; Output: Nhập số n D Input: Nhập số n; Output: n số nguyên tố Câu 8: Thuật toán là: A Dãy thao tác cần thực theo trình tự xác định để thu kết cần thiết từ điều kiện cho trước B Một thao tác cần thực để thu kết cần thiết từ điều kiện cho trước C Dãy thao tác cần thực để thu kết cần thiết từ điều kiện cho trước D Tất sai Câu 9: Mơ tả thuật tốn là: A Liệt kê bước thực công việc B Liệt kê cách thực công việc C Liệt kê bước thực công việc D Tất Câu 10: Mơ tả thuật tốn pha trà mời khách + B1: Tráng ấm, chén nước sôi GV: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học + B2: Rót nước sơi vào ấm đợi khoảng đến phút + B3: Cho trà vào ấm + B4: Rót trà chén để mời khách A B1- B3-B4- B2 B B1- B3- B2-B4 C B2-B4-B1-B3 D B3-B4-B1-B2 BÀI 6: CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN Câu 1: Phát biểu sau lấy làm biểu thức điều kiện cấu trúc rẽ nhánh ? A A:= B B A > B C N mod 100 D “A nho hon B” Câu 2: Câu lệnh điều kiện dạng đầy đủ là: A If < Điều kiện> then < Câu lệnh >; Else < Câu lệnh >; B If < Điều kiện> then < Câu lệnh >; C If < Điều kiện> then < Câu lệnh >, < Câu lệnh >; D If < Điều kiện > then < Câu lệnh > Else < Câu lệnh >; Câu 3: Hãy cho biết giá trị biến X sau thực câu lệnh: if (45 mod ) = then X :=X+2; ( Biết trước giá trị biến X = 5) A B C D 11 C D Câu 4: Ta có lệnh sau: x:= 8; If x>5 then x := x +1; Giá trị x bao nhiêu? A GV: Trần Vũ Cương B Page 10 Trường THCS Phường Tin học Câu 5: Các câu lệnh Pascal sau viết đúng: A If x:= then a = b; B If x > 4; then a:= b; C If x > then a:=b else m:=n; D If x > then a:=b; else m:=n; Câu 6: Để tìm giá trị lớn số a, b ta viết: A Max:=a; If b>Max then Max:=b; B If a>b then Max:=a else Max:=b; C Max:=b; If a>Max then Max:=a; D Cả câu Câu 7: Hãy chọn cách dùng sai Muốn dùng biến X lưu giá trị nhỏ giá trị hai biến A, B dùng cấu trúc rẽ nhánh sau : A if A 8 THEN b:=3 ELSE b:=5; Khi a nhận giá trị b nhận giá trị nào? A B C D Câu 9: Chọn câu lệnh Pascal hợp lệ câu sau: A If x : = a + b then x : = x + 1; B If a > b then max = a; C If a > b then max : = a else max : = b; D If := then x : = 100; Câu 10: Hãy cho biết giá trị biến X sau thực câu lệnh: X:= 10; IF (91 mod ) = then X :=X+20; A 10 GV: Trần Vũ Cương B 30 C Page 11 D Trường THCS Phường Tin học BÀI 7: CÂU LỆNH LẶP Câu 1: Kiểu liệu biến đếm lệnh lặp For – do: A Cùng kiểu với giá trị đầu giá trị cuối B Chỉ cần khác kiểu với giá trị đầu C Cùng kiểu với biến câu lệnh D Không cần phải xác định kiểu liệu Câu 2: Hoạt động sau lặp với số lần lặp biết trước? A Giặt tới B Học thuộc C Gọi điện tới có người nghe máy D Ngày đánh lần Câu 3: Chọn cú pháp câu lệnh lặp là: A for < biến đếm > : = < giá trị đầu > to < giá trị cuối > < câu lệnh >; B for < biến đếm > := < giá trị cuối > to < giá trị đầu > < câu lệnh >; C for < biến đếm > = < giá trị đầu > to < giá trị cuối >; < câu lệnh >; D for < biến đếm > = < giá trị đầu > to < giá trị cuối > < câu lệnh >; Câu 4: Câu lệnh For to kết thúc : A Khi biến đếm nhỏ giá trị cuối cuối C Khi biến đếm nhỏ giá trị đầu B Khi biến đếm lớn giá trị D Khi biến đếm lớn giá trị đầu Câu 5: Cho câu lệnh sau câu lệnh : A for i:=1 to 10; x:=x+1; B for i:=1 to 10 x:=x+1; C for i:=10 to x:=x+1; D for i =10 to x:=x+1; Câu 6: Với ngơn ngữ lập trình Passcal câu lệnh lặp for i:=1 to 10 x:=x+1; biến đếm i phải khai báo kiểu liệu nào? GV: Trần Vũ Cương Page 12 Trường THCS Phường A Integer Tin học B Real C String D Tất kiểu Câu 7: Đoạn chương trình sau giải tốn nào? For I:=1 to M If (I mod = 0) and (I mod = 0) then T := T + I; A Tổng số chia hết cho phạm vi từ đến M B Tổng số chia hết cho phạm vi từ đến M C Tổng số chia hết cho phạm vi từ đến M D Tổng số chia hết cho phạm vi từ đến M Câu 8: Xác định số vòng lặp cho tốn: tính tổng số nguyên từ đến 100 A B 100 C 99 D Tất sai Câu 9: Trong lệnh lặp For – do: A Giá trị đầu phải nhỏ giá trị cuối B Giá trị đầu phải nhỏ giá trị cuối C Giá trị đầu phải lớn giá trị cuối D Giá trị đầu phải giá trị cuối Câu 10: Sau thực đoạn chương trình sau: S:=10; For i:=1 to S:=S+i; Giá trị biến S bao nhiêu? A 20 B 14 C 10 D BÀI 8: LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC GV: Trần Vũ Cương Page 13 Trường THCS Phường Tin học Câu 1: Vòng lặp While – kết thúc A Khi điều kiện cho trước thỏa mãn B Khi đủ số vòng lặp C Khi tìm Output D Tất phương án Câu 2: Việc mà câu lệnh While cần thực gì? A Thực < câu lệnh > sau từ khóa Do B Kiểm tra giá trị < điều kiện > C Thực câu lệnh sau từ khóa Then D Kiểm tra < câu lệnh > Câu 3: Cho biết câu lệnh sau Do thực lần đoạn chương trình sau: i := 5; While i>=1 i := i – 1; A lần B lần C lần D lần Câu 4: Hãy cho biết kết đoạn chương trình đây: a:=10; While a < 11 write (a); A Trên hình xuất số 10 B Trên hình xuất 10 chữ a C Trên hình xuất số 11 D Chương trình bị lặp vơ tận Câu 5: Câu lệnh sau giải toán nào: While M N If M > N then M:=M-N else N:=N-M; A Tìm UCLN M N B Tìm BCNN M N C Tìm hiệu nhỏ M N GV: Trần Vũ Cương D Tìm hiệu lớn M N Page 14 Trường THCS Phường Tin học Câu 6: Hoạt động sau lặp với số lần lặp chưa biết trước? A Ngày tắm hai lần B Học thuộc C Mỗi tuần nhà sách lần D Ngày đánh lần Câu 7: Cú pháp lệnh lặp với số lần chưa biết trước: A While < điều kiện > to < câu lệnh >; B While < điều kiện > to < câu lệnh > < câu lệnh >; C While < điều kiện > ;< câu lệnh >; D While < điều kiện > < câu lệnh >; Câu 8: Tính tống S = + + + … + n + … S>10 Điều kiện sau cho vòng lặp while – đúng: A While S>=108 B While S < 108 C While S < 1.0E8 D While S >= E8 Câu 9: Pascal sử dụng câu lệnh lặp sau để lặp với số lần chưa biết trước: A For…do B While…do C If then D If…then…else Câu 10: Hãy đưa kết đoạn lệnh: x:=1; While x=5 C Hoa hau D Khơng có kết BÀI 9: LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ Câu 1: Số phần tử khai báo bao nhiêu? Var hocsinh : array[12 80] of integer; A 80 B 70 C 69 Câu 2: Khai báo mảng khai báo sau đây: GV: Trần Vũ Cương Page 15 D 68 Trường THCS Phường Tin học A var tuoi : array[1 15] of integer; B var tuoi : array[1.5 10.5] of integer; C var tuoi : aray[1 15] of real; D var tuoi : array[1 … 15 ] of integer; Câu 3: Cú pháp khai báo dãy số sau nhất? A Var < tên dãy số > : array [ < số cuối > < số đầu >] of < kiểu liệu >; B Var < tên dãy số > : array [ < số đầu > < số cuối > ] of < kiểu liệu >; C Var < tên dãy số > : array [ < số cuối > : < số đầu > ] of < kiểu liệu >; D Var < tên dãy số > : array [ < số đầu > < số cuối >] for < kiểu liệu >; Câu 4: Để nhập liệu từ bàn phím cho mảng A có 10 phần tử số nguyên ta dùng lệnh sau đây? A For i:=1 to 10 Readln(A[i]); B For i:= to 10 Writeln(A[i]); C Dùng 10 lệnh Readln(A); D Cả (A), (B), (C) sai Câu 5: Các cách nhập liệu cho biến mảng sau, cách nhập không hợp lệ? A readln(B[1]); B readln(dientich[i]); C readln(B5); D read(dayso[9]); Câu 6: Em chọn phát biểu nói liệu kiểu mảng: A Dữ liệu kiểu mảng tập hợp phần tử khơng có thứ tự phần tử có kiểu liệu B Dữ liệu kiểu mảng tập hợp phần tử có thứ tự phần tử mảng có kiểu liệu khác C Dữ liệu kiểu mảng tập hợp phần tử có thứ tự phần tử có kiểu liệu D Tất ý sai GV: Trần Vũ Cương Page 16 Trường THCS Phường Tin học Câu 7: Cách khai báo biến mảng sau đúng? A Var X: Array[3 4.8] of Integer; B Var X: Array[10 1] of Integer; C Var X: Array[4 10] of Real; D Var X: Array[10 , 13] of Real; Câu 8: Phát biểu số mảng phù hợp nhất? A Dùng để truy cập đến phần tử mảng B Dùng để quản lí kích thước mảng C Dùng vòng lặp với mảng D Dùng vòng lặp với mảng để quản lí kích thước mảng Câu 9: Chọn câu phát biểu kiểu liệu mảng? A Có thể dùng tất kiểu liệu để làm kiểu liệu mảng B Kiểu liệu mảng kiểu số nguyên, số thực, kiểu logic, kiểu ký tự C Kiểu liệu mảng kiểu phần tử mảng, Integer Real D Kiểu liệu mảng phải định nghĩa trước thơng qua từ khóa VAR Câu 10: Cho khai báo mảng sau: Var a : array[0 30] of integer ; Để in giá trị phần tử thứ 20 mảng chiều A hình ta viết: A Write(A[20]); B Write(A(20)); C Readln(A[20]); D Write([20]); BÀI 10: LÀM QUEN VỚI GIẢI PHẪU CƠ THỂ NGƯỜI BẰNG PHẦN MỀM ANATOMY Câu 1: Để tìm hiểu hệ xương ta nháy chuột vào biểu tượng có chữ: GV: Trần Vũ Cương Page 17 Trường THCS Phường Tin học A EXCRETOR SYSTEM B NERVOUS SYSTEM C SKELETAL SYSTEM D MUSCULAR SYSTEM Câu 2: thao tác trực tiếp hình mơ hệ xương là: A Dịch chuyển mơ hình lên xuống B Xoay mơ hình xung quanh trục C Phóng to, thu nhỏ mơ hình D Tất đáp án Câu 3: Để quan sát chi tiết hệ giải phẫu thể người ta thực hiện: A Nháy đúp chuột vào phận B Nháy chuột vào phận C Nháy chuột phải vào phận D Tất sai Câu 4: Trên hình Learn, để tìm hiểu hệ ta nháy chuột vào dòng chữ: A NERVOUS SYSTEM B SKELETAL SYSTEM C MUSCULAR SYSTEM D REPRODUCTIVE SYSTEM Câu 5: Chức hệ là: A Bám vào xương B Co dãn C làm cho xương chuyển động D tất đáp án Câu 6: Khi xem hệ muốn bổ sung thêm hệ khác ta nháy vào: A Nút dấu cộng phía bên trái hình B Nút mũi tên phía bên trái hình C Nút ngơi nhà phía bên trái hình D Tất GV: Trần Vũ Cương Page 18 Trường THCS Phường Tin học Câu 7: Khi sử dụng phần mềm anatomy sử dụng chức mô đưa phim hoạt hình mơ tả chi tiết tồn hoạt động hệ: A Hệ xương B Hệ C Hệ tuần hoàn D Tất Câu 8: Trên hình Learn chọn dòng chữ RESPIRATORY SYSTEM để tìm hiểu hệ: A Hệ B Hệ xương C Hệ hô hấp D Hệ sinh dục Câu 9: Trong phần mềm anatomy, sử dụng chức mơ giống hệ tuần hồn là: A Hệ tiết B Hệ tiêu hóa C Hệ hơ hấp D Tất đáp án Câu 10: Hệ sau sử dụng chức mơ thí nghiệm với lửa đưa đến gần ngón tay: A Hệ thần kinh B Hệ tiết C Hệ hơ hấp D Hệ xương BÀI 11: GIẢI TỐN VÀ VẼ HÌNH PHẲNG VỚI GEOGEBRA Câu 1: Màn hình làm việc phần mềm GeoGebra gồm: A Bảng chọn B Thanh công cụ C Khu vực thể đối tượng D Tất ý Câu 2: Phần mềm GeoGebra phần mềm: A Giúp luyện gõ bàn phím nhanh xác B Giúp vẽ hình xác C Có khả vẽ hình học động D Cả B C Câu 3: Để vẽ đoạn thẳng với độ dài cho trước em lựa chọn công cụ nào? GV: Trần Vũ Cương Page 19 Trường THCS Phường A Tin học B C D Câu 4: Để tạo tia qua hai điểm cho trước em thực hiện: A Chọn công cụ B Nháy chuột chọn hai điểm hình C Chọn công cụ nháy chuột lên điểm trống hình lên đối tượng để tạo điểm thuộc đối tượng D Cả A B Câu 5: Để thoát khỏi phần mềm, em chọn cách sau đây? A File -> Exit B Alt + F4 C Hồ sơ -> Đóng D Cả B C Câu 6: Ta có: B1: vẽ cạnh tâm B2: ẩn tâm B3: nối điểm lại với B4: lấy đối xứng điểm đầu cuối cạnh qua tâm Để vẽ hình bình hành, biết cạnh tâm ta thực nào? A B1 – B4 – B2 – B3 B B1 – B4 – B3 – B2 C B2- B3 – B4 – B1 D B1- B2- B4 – B3 Câu 7: Để hiển thị lưới khu vực vẽ hình em thực thao tác nào? A Tùy chọn -> Lưới B Hiển thị -> Lưới C Công cụ -> Lưới D Cửa sổ -> Lưới Câu 8: Trong phần mềm GeoGebra, gõ lệnh Slove [ 2x – 2=0] kết đưa gì? A { x= 2} GV: Trần Vũ Cương B { x = 1} C { x=3 } Page 20 D {x =4} Trường THCS Phường Tin học Câu 9: Kết lệnh Expand [(x-3)2] A X2 – 6x +9 B X3 + x + C X2 + 6x +9 D (x -2) (x +2) Câu 10: Kết câu lệnh Mod[ x2 + 2, x +1] là: A B -1 C D BÀI 12: VẼ HÌNH KHƠNG GIAN VỚI GEOGEBRA Câu 1: Để cửa sổ không gian 3D ta thực hiện: A chọn Hiển thị, sau chọn Hiển thị dạng 3D B chọn Hiển thị, sau chọn vùng làm việc C chọn Hiển thị, sau chọn CAS D chọn Hiển thị, sau chọn Hiển thịSpreadsheet Câu 2: Trong cửa sổ 3D GeoGebra có: A Các công cụ làm việc với không gian 3D B Hệ trục tọa độ tương ứng với trục x, y, z C Mặt phẳng chuẩn, ln hình làm việc D Tất đáp án Câu 3: Để xoay hình khơng gian ta thực A nhấn giữ nút chuột phải đồng thời rê chuột B chuyển chế độ chọn C chọn công cụ quay GV: Trần Vũ Cương , kéo thả chuột hình , kéo thả chuột hình Page 21 Trường THCS Phường Tin học D Tất cách Câu 4: Để tạo điểm khơng gian GeoGebra: A Kích hoat cửa sổ không gian 3D, chọn công cụ B Nháy chuột lên vị trí mặt phẳng chuẩn C Nháy đúp chuột lên vị trí mặt phẳng chuẩn D Cả A B Câu 5: Để di chuyển điểm không gian GeoGebra ta nháy chuột lên điểm thực hiện: A Kéo thả điểm lên xuống B Kéo thả điểm di chuyển sang ngang C Kéo thả điểm di chuyển xiên chéo D Cả A B Câu 6: Để vẽ hình lăng trụ đứng sử dụng cơng cụ: A Trải hình lăng trụ đứng B Tạo hình lăng trụ xiên C Cả A B D Cả A B sai Câu 7: Để vẽ hình chóp sử dụng: A Cơng cụ vẽ hình chóp B Cơng cụ trải hình chóp C Cơng cụ vẽ hình chóp D Tất đáp án Câu 8: Các bước tạo hình chóp ABCDEFFGH với cơng cụ tạo hình lăng trụ xiên: 1- Sử dụng cơng cụ đa giác, tạo hình đa giác ABCD mặt phẳng chuẩn 2- Dùng công cụ GV: Trần Vũ Cương vẽ điểm nằm phía điểm A Page 22 Trường THCS Phường Tin học 3- Chọn cơng cụ nháy chuột lên vị trí bên hình đa giác, sau nháy chọn điểm vừa tạo điểm A( điểm F) Các bước thực là: A 1-2-3 B 3-2-1 C 1-3-2 D -1 -3 Câu 9: Để vẽ hình lập phương với điểm tự do: A Chọn công cụ B Nháy chuột chọn điểm để tạo hình khối lập phương C Cả A B D Nháy chuột phải chọn điểm để tạo hình khối lập phương Câu 10: Để khởi dộng phần mềm GeoGebra ta thực hiện: A Nháy đúp vào biểu tượng GeoGebra hình B Nháy chuột phải chọn open C Chọn start→ Program all chọn GeoGebra D Tất đáp án GV: Trần Vũ Cương Page 23 ... Câu lệnh >; Else < Câu lệnh >; B If < Điều kiện> then < Câu lệnh >; C If < Điều kiện> then < Câu lệnh >, < Câu lệnh >; D If < Điều kiện > then < Câu lệnh > Else < Câu lệnh >; Câu 3: Hãy cho biết... While < điều kiện > to < câu lệnh >; B While < điều kiện > to < câu lệnh > < câu lệnh >; C While < điều kiện > ;< câu lệnh >; D While < điều kiện > < câu lệnh >; Câu 8: Tính tống S = + + + …... While S>=1 08 B While S < 1 08 C While S < 1.0E8 D While S >= E8 Câu 9: Pascal sử dụng câu lệnh lặp sau để lặp với số lần chưa biết trước: A For…do B While…do C If then D If…then…else Câu 10: Hãy
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM TIN học 8 (FULL SGK), CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM TIN học 8 (FULL SGK)

Từ khóa liên quan