Pháp luật việt nam về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng và chuyển giao (BT)

66 115 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 15:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐẦU TƢ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO (BT) Ngành: LUẬT KINH TẾ Giảng viên hướng dẫn: ThS ĐOÀN TRỌNG CHỈNH Sinh viên thực MSSV: 1511271228 : PHAN HỮU PHƢỚC Lớp: 15DLK09 TP Hồ Chí Minh, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐẦU TƢ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO (BT) Ngành: LUẬT KINH TẾ Giảng viên hướng dẫn : ThS ĐOÀN TRỌNG CHỈNH Sinh viên thực : PHAN HỮU PHƢỚC MSSV: 1511271228 Lớp: 15DLK09 TP Hồ Chí Minh, 2019 LỜI CẢM ƠN Đề tài “Pháp luật Việt Nam đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT)” nội dung tác giả chọn để nghiên cứu thực khóa luận tốt nghiệp sau bốn năm theo học chương trình đại học chuyên ngành Luật Kinh tế trường Đại học Cơng nghệ thành phố Hồ Chí Minh Để hồn thành q trình nghiên cứu hồn thiện đề tài khóa luận này, lời tác giả xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy giáo – ThS Đoàn Trọng Chỉnh thuộc Khoa Luật – Trường Đại học Cơng nghệ thành phố Hồ Chí Minh, Thầy trực tiếp bảo, hướng dẫn đồng hành suốt q trình nghiên cứu để tác giả hồn thiện khóa luận Ngồi ra, tác giả xin chân thành cảm ơn Quý Thầy, Cô Khoa truyền đạt kiến thức hữu ích suốt q trình học tập để tác giả vận dụng vào khóa luận tốt nghiệp đường nghiệp sau Nhân dịp này, tác giả xin cảm ơn Khoa Luật Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, ban lãnh đạo anh chị công tác trường Khoa Luật tạo điều kiện thời gian cho tác giả suốt trình nghiên cứu Tuy nhiên, kiến thức chun mơn hạn chế thân chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn nên nội dung Khóa luận khơng tránh khỏi thiếu xót, mong nhận góp ý Q Thầy Cơ để Khóa luận hồn thiện Một lần nữa, tác giả xin gửi đến Quý Thầy Cô lời cảm ơn chân thành tốt đẹp nhất! Sinh viên (ký tên, ghi đầy đủ họ tên) LỜI CAM ĐOAN Tôi tên: PHAN HỮU PHƯỚC, MSSV: 1511271228 Tôi xin cam đoan số liệu, thông tin sử dụng Khoá luận tốt nghiệp thu thập từ nguồn tài liệu khoa học chuyên ngành (có trích dẫn đầy đủ theo quy định); Nội dung khố luận KHƠNG SAO CHÉP từ nguồn tài liệu khác Nếu sai sót tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định nhà trường pháp luật Sinh viên (ký tên, ghi đầy đủ họ tên) ………………………… MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Phạm vi, đối tượng nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Phương pháp nghiên cứu Kết cấu khóa luận PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐẦU TƢ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO 1.1 Khái niệm, đặc điểm đầu tƣ theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao 1.1.1 Khái niệm đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao 1.1.2 Đặc điểm đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao 10 1.2 Lịch sử hình thành phát triển quy định pháp luật đầu tƣ theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao 13 1.2.1 Trước năm 2004 13 1.2.2 Từ năm 2004 đến năm 2014 14 1.2.3 Từ năm 2014 đến 16 1.3 Vai trò ý nghĩa quy định pháp luật đầu tƣ theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao 16 1.3.1 Vai trò quy định pháp luật đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao 16 1.3.2 Ý nghĩa quy định pháp luật đầu tư theo hình thức hợp đồng BT 20 CHƢƠNG 2: QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƢ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO 23 2.1 Chủ thể tham gia ký kết hợp đồng BT điều kiện đầu tƣ theo hình thức hợp đồng BT 23 2.1.2 Chủ thể đầu tư tham gia ký kết hợp đồng xây dựng chuyển giao 23 2.1.2 Điều kiện thực đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao 25 2.2 Trình tự, thủ tục thực dự án đầu tƣ theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao 27 2.2.1 Dự án đầu tư có chủ trương đầu tư 31 2.2.2 Dự án chủ trương đầu tư 36 2.2.3 Quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình 37 2.3 Tranh chấp phát sinh giải tranh chấp trình thực đầu tƣ theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao 40 2.3.1 Tranh chấp phát sinh trình thực dự án đầu tư 40 2.3.2 Giải tranh chấp phát sinh trình thực đầu tư 41 CHƢƠNG 3: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐẦU TƢ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN 44 3.1 Thực tiễn thực pháp luật đầu tƣ theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao 44 3.1.1 Kết đạt trình thực quy định pháp luật đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao 48 3.1.2 Hạn chế, bất cập pháp luật đầu tư trình thực đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao 51 3.2 Kiến nghị hoàn thiện việc áp dụng pháp luật Đầu tƣ theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao 53 3.2.1 Tiếp tục đẩy mạnh quy định pháp luật mang lại hiệu 54 3.2.2 Giải pháp khắc phục quy định pháp luật chưa mang lại hiệu 55 KẾT LUẬN 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đầu tư theo hình thức đối tác cơng tư (PPP – Public Private Parnership) có tham gia đầu tư khối tư nhân vào dự án lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật nói chung xử lý chất thải rắn sinh hoạt thị nói riêng áp dụng giới từ cuối năm 1980 thu hút nhiều thành cơng Đầu tư theo hình thức đối tác công tư để xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật ngày áp dụng rộng rãi Việt Nam, góp phần bổ sung nguồn vốn Nhà nước cải thiện đầu tư thông qua huy động vốn, kinh nghiệm chuyên môn từ khu vực tư nhân Nhà nước ban hành quy định liên quan đến đầu tư theo hình thức PPP Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, nghị định Thông tư hướng dẫn Những quy định bước đầu tạo khung pháp lý cho đầu tư theo hình thức đối tác cơng tư PPP Ngày nay, hạ tầng kỹ thuật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bảo đảm cho lưu thông tồn kinh tế quốc gia Sẽ khơng thể phát triển kinh tế xã hội vùng địa phương khơng có sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đại có tính kết nối cao Vấn đề xã hội hóa nguồn lực để phát triển sở hạ tầng kỹ thuật cần thiết, dự án đầu tư xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật theo mơ hình đối tác cơng tư, có hình thức hợp đầu tư theo hợp đồng BT (Xây dựng – Chuyển giao) giải pháp xem mang tính hiệu trở thành xu hướng tất yếu Thực tế cho thấy nhiều vấn đề hạn chế công tác quản lý toán cho chủ đầu tư thực án BT, đặc biệt công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức BT ban quản lý dự án thuộc Bộ Xây dựng Với tư cách đại diện Cơ quan Nhà nước Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ để tổ chức triển khai thực quản lý dự án đầu tư xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức BT Ban quản lý dự án thiếu chặt chẽ, chưa toàn diện; tượng lãng phí, thất vốn, hiệu đầu tư thấp biểu phổ biến Nhận thức tầm quan trọng q trình áp dụng pháp luật đầu tư theo hình thức BT chủ thể tham gia, với mong muốn góp phần giải vấn đề mà thực tiễn đặt ra, tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Pháp luật Việt Nam đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT)” Mục tiêu nghiên cứu đề tài Mục tiêu tổng quát: Đề xuất giải pháp tăng cường quản lý nhà nước chi phí dự án đầu tư xây dựng cơng trình hạ tầng theo hình thức BT Ban quản lý dự án thuộc Bộ Xây dựng bộ, ban ngành khác có chủ trương đầu tư thực dự án đầu tư xây dựng Nhằm mục tiêu đó, nhiệm vụ cụ thể thực hiện: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận đầu tư quản lý nhà nước chi phí dự án đầu tư xây dựng sở hạ tầng theo hình thức BT; - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước chi phí dự án đầu tư xây dựng sở hạ tầng theo hình thức BT Ban quản lý dự án thuộc Bộ Xây dựng bộ, ban ngành khác có chủ trương thực dự án đầu tư xây dựng thời gian qua; - Đề xuất giải pháp tăng cường quản lý nhà nước chi phí dự án đầu tư xây dựng sở hạ tầng theo hình thức BT Ban quản lý dự án thuộc Bộ Xây dựng bộ, ban ngành khác thời gian tới Phạm vi, đối tƣợng nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi không gian: Tác giả thực nghiên cứu thực trạng áp dụng pháp luật đầu tư xây dựng quản lý dự án đầu tư xây dựng sở hạ tầng theo hình thức BT Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội số tỉnh thành lân cận khác Đề tài nghiên cứu góc độ chủ thể thực dự án đầu tư xây dựng khối tư nhân chủ thể quản lý Ban quản lý dự án thuộc Cơ quan Nhà nước (đại diện Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) + Phạm vi thời gian: Nghiên cứu thực trạng thu thập số liệu thực dự án đầu tư xây dựng sở hạ tầng quản lý dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao BT từ năm 2015 đến năm 2019 Từ rút việc thực quy định pháp luật đầu tư xây dựng phần đạt hiệu phần chưa đạt được, nhiều bất cập hạn chế; đưa giải pháp khắc phục hoàn thiện - Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài khóa luận quy định pháp luật đầu tư xây dựng quản lý nhà nước đầu tư xây dựng sở hạ tầng theo hình thức BT theo quy định Pháp luật Việt Nam hành Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Đến nay, dự án xây dựng cơng trình hạ tầng theo hình thức BT thu hút quan tâm nhiều tác giả nghiên cứu nhiều phương diện khác nhau, có nhiều đề tài có liên quan đến pháp luật đầu tư theo hình thức BT Tuy nhiên cơng trình nghiên cứu trước khơng phù hợp với thời điểm pháp luật ln thay đổi theo linh tế, đề cập đến số cơng trình mà tác giả tham khảo: Ngơ Thị Thu Hằng (2015), “Mơ hình hợp tác đầu tư PPP Việt Nam”, Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Luật kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Luận văn đề cập đến hình thức đầu tư theo mơ hình hợp tác cơng – tư nhiều quốc gia giới áp dụng triển khai, không Việt Nam mà nhiều quốc gia giới ln có khoảng cách nhu cầu phát triển lĩnh vực khin tế xã hội giao thông, môi trường,… so với tiềm lực thực tế Lê Thị Thu Thủy (2018), “Các biện pháp khuyến khích theo Luật Đầu tư thực tiễn áp dụng tỉnh Quảng Bình”, Luận văn Thạn sĩ, chuyên ngành Luật kinh tế - Đại học Luật, Đại học Huế Luận văn đề cập đến biện pháp khuyến khích theo Luật Đầu tư để kích thích thu hút đầu tư, việc thu hút đầu tư trở thành mối quan tâm hàng đầu nhiều nước nhằm hỗ trợ phát huy lợi quốc gia công phát triển kinh tế đất nước Nguyễn Thành Nam (2014), “Pháp luật Việt Nam đấu thầu xây dựng – thực trạng hoàn thiện”, Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế, Khoa Luật – Đại học quốc gia Hà Nội Luận văn đề cập đến hoạt động đấu thầu xây dựng quy định pháp luật Việt Nam PGS TS Thái Bá Cẩn (2017), “Lập, thẩm định, phệ duyệt, quản lý điều hành dự án đầu tư xây dựng”, Nhà xuất Tài chính, Thành phố Hà Nội Sách chuyên khảo biên soạn theo hướng vừa trang bị kiến thức lý luận, phân tích, quản lý điều hành dự án đầu tư phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế, vừa sát với yêu cầu thực tiễn Việt Nam giai đoạn Ngoài sách tài liệu tham khảo, nghiên cứu cho cán quản lý đầu tư xây dựng vị trí cơng tác khác nhau, từ quản lý vĩ mô đến vi mô cán quản lý đầu tư cấp chủ quản đầu tư, chủ đầu tư, ban quản lý dự án; nhà thầu xây dựng, nhà thầu tư vấn kinh tế tài chính; cán tài chính, cán ngân hàng, tổ chức tài có liên quan đến công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng bản, quán lý dự án đầu tư, cho vay đầu tư Bùi Mạnh Hùng (2006), “Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình”, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Thành phố Hồ Chí Minh Sách trình bày nội dung cơng tác quản lý thành viên liên quan đến dự án đầu tư xây dựng cơng trình hạ tầng là: Người định đầu tư, chủ đầu tư, bên tham gia đấu thầu, nhà đầu tư tư vấn, khảo sát, thiết kế, nhà thầu thi công nhà thầu giám sát Các dự án thường liên quan đến nhiều tổ chức hàng trăm người cần điều phối, tất cần phải biết vấn đề cần thực hiện, thực cơng việc đó, cơng việc cần thực hiện, công việc thực nguồn lực cần sử dụng Để đảm bảo thành viên tham gia dự án cần hướng kết quản có kỳ vọng, mục tiêu ngắn hạn dài hạn quản lý dự án đầu tư xây dựng TS Đinh Thế Hiển (2015), “Lập thẩm định dự án đầu tư”, Nhà xuất Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh Trong kinh tế thị trường hội nhập, thành công hay thất bại doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào vấn đề nguồn vốn sử dụng, lĩnh vực đầu tư đầu tư Điều có ý nghĩa giai đoạn lịch sử nay, mà hàng loạt doanh nghiệp gặp khó khăn lớn chí phá sản thiếu hụt vốn, đầu tư tràn lan không hiệu Đối với doanh nghiệp, sau vài năm mà khơng có dự án đầu tư doanh nghiệp không tăng quy mô sản xuất, lực cạnh tranh bị suy giảm khơng thay đổi quy trình, thiết bị Như việc thành lập thẩm định dự án đầu tư không phát sinh từ cơng ty thành lập, mà cơng việc quan trọng có tính định chiến lược phát triển doanh nghiệp Trong trình thẩm định tư vấn đầu tư; ngồi phương án kinh doanh nộp trước để bên tham gia thỏa thuận thắng thầu làm giảm tính cơng hay nói cách khác nhà đầu tư tham dự thầu có thỏa thuận ngầm giúp nhà đầu tư nhận thầu gây cho Nhà nước hậu khơng kiểm sốt lực nhà thầu đó; nhà đầu tư khơng thực hành vi gian lận, cản trở, khơng đảm bảo tính cơng bằng, minh bạch q trình tham dự thầu Nhà thầu sau trúng thầu có quyền chuyển nhượng thầu dự án cho nhà thầu khác với điều kiện từ 10% giá trị gói thầu 10% phải 50 tỷ, điều đảm bảo việc nhà thầu phải có trách nhiệm sau trúng thầu, đáp ứng tiến độ dự án Thi hành pháp luật thường thể dạng quy định bắt buộc, theo nhà đầu tư phải thực hành vi hành động hợp pháp có điều kiện thực dự án đầu tư Hiện nay, nhà đầu tư thi hành pháp luật đầu tư thông qua việc đăng ký đầu tư quan Nhà nước có thẩm quyền, nhà đầu tư có yếu tố nước ngồi phải đăng ký đầu tư Sở Kế hoạch Đầu tư, nhà đầu tư nước khơng cần phải xin giấy phép phải bảo đảm điều kiện vốn, vận dụng công nghệ, đảm bảo cấp trình độ nhà đầu tư đáp ứng với loại cấp cơng trình xây dựng yêu cầu quy định Luật Xây dựng Nghị định số 63/2018/NĐ-CP đảm bảo nguồn vốn thực đầu tư dự án xây dựng cơng trình hạ tầng Nhà đầu tư sau trúng thầu công trình muốn thực thi cơng bắt buộc phải đảm bảo điều kiện sau trình độ cá nhân đảm nhận chức danh huy công trường phải đủ điều kiện hạng I, hạng II, hạng III tương ứng với cấp cơng trình cấp I, cấp II, cấp III; cá nhân phụ trách lĩnh vực chun mơn nhà đầu tư thi cơng cơng trình phải có cấp phù hợp với cơng việc có thời gian cơng tác 03 năm trình độ đại học 05 năm trình độ cao đẳng; nhà đầu tư phải đảm bảo trình độ cơng nhân kỹ thuật th thi cơng cơng trình phải có cấp, chứng lực Hình thức sử dụng pháp luật nhà đầu tư quan Nhà nước dự án đầu tư theo hình thức BT việc nhà đầu tư thực điều mà pháp luật cho phép thể quyền nghĩa vụ bên Chủ đầu tư có quyền thực lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình có đủ điều kiện lực, yêu cầu tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc đầu tư, ngồi nhà đầu tư quyền thực đấu thầu thi cơng cơng trình có quyền đình chấm dứt hợp đồng với nhà thầu thi cơng Pháp luật cho phép nhà đầu tư lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện để quản lý dự án chủ đầu tư khơng 46 có lực quản lý dự án đầu tư Đối với quan Nhà nước, hình thức sử dụng pháp luật thể qua quyền hạn cá nhân, quan có quyền định chủ trương đầu tư phê duyệt dự án đầu tư Thủ tướng Chính phủ định đầu tư dự án Quốc hội thông qua chủ trương cho phép đầu tư Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước quyền định giao cho Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, quan quản lý tài Đảng, quan Trung ương Tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội – nghề nghiệp chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định đầu tư dự án Nhóm A, B, C Bộ trưởng, thủ trưởng quan ngang bộ, quan thuộc phủ chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền phân cấp định dự án đầu tư nhóm B, C cho quan cấp trực tiếp.21 Ngồi ra, hình thức sử dụng pháp luật thể qua quyền khởi kiện bên cho quyền lợi ích bị xâm phạm, quyền khởi kiện hai bên khối tư nhân khối Nhà nước sử dụng bảo vệ quyền lợi hợp pháp Tuy nhiên, có nhà đầu tư kiện quan Nhà nước khơng có trường hợp quan Nhà nước kiện nhà đầu tư Các hình thức thực chủ thể nhà đầu tư quan Nhà nước có thẩm quyền định chủ trương đầu tư ký kết hợp đồng dự án với nhà đầu tư Tuy nhiên, hình thức áp dụng pháp luật cán bộ, quan Nhà nước có thẩm quyền tổ chức cho nhà đầu tư thực quyền nghĩa vụ pháp luật quy định hay nói cách khác quan Nhà nước có thẩm quyền áp đặt ý chí lên nhà đầu tư thông qua điều luật cụ thể Việc áp dụng pháp luật thể chủ yếu qua cách giải tranh chấp phát sinh quan Nhà nước chủ đầu tư, việc tranh chấp hòa giải thương lượng trước bên, sau hòa giả thương lượng lại khơng thành cơng tiến hành giải tranh chấp thơng qua Tòa án trọng tài, hình thức giải tranh chấp thường hai bên thỏa thuận hợp đồng thơng thường nhà đầu tư lại chọn hình thức giải tranh chấp trọng tài mà không chọn giải Tòa án, quan Nhà nước chọn giải tranh chấp Tòa án phần lợi nghiêng nhiều Ngồi ra, quan Nhà nước áp dụng pháp luật việc toán quỹ đất cho nhà đầu tư dự án Tuy nhiên, việc xác định giá trị quỹ đất dùng để 21 Thái Bá Cẩn (2017), Lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý điều hành dự án đầu tư xây dựng, Nhà xuất Tài chính, trang 245 – 246 47 toán đối ứng dự án BT vào thời điểm vừa để đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư vừa đảm bảo pháp luật vấn đề vướng mắc Xung quanh vấn đền tồn hai quan điểm khác Quan điểm thứ cho cần phải xác định giá đất quỹ đất dùng để toán đối ứng dự án BT thời điểm phê duyệt dự án BT để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư Nếu đợi đến hoàn thành toán dự án BT xác định giá trị quỹ đất đối ứng điều kiện giá đất thị thường thường có xu hướng tăng khiến nhà đầu tư bị thiệt hại Thực tế xảy nhiều dự án BT thời gian qua Quan điểm thứ hai cho giá đất quỹ đất toán đối ứng xác định sau dự án BT hoàn thành cách làm hợp lý Vì có làm phát sinh nghĩa vụ toán nhà nước với nhà đầu tư Nếu xác định giá đất quỹ đất đối ứng dự án BT phê duyệt nhà đầu tư hưởng lợi Hơn nữa, nhà đầu tư khơng động lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Trên thực tế, địa phương có cách làm khác Hà Nội số địa phương khu vực phía Bắc thực phương thức đổi đất lấy hạ tầng; nhiên công tác phê duyệt dự án đối ứng, giải phóng mặt giao đất đối ứng cho nhà đầu tư có nhiều cải thiện thời gian qua nên phần hạn chế tình trạng chậm đối ứng cho nhà đầu tư Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh lại triển khai theo hình thức bán đấu giá quỹ đất lấy tiền toán cơng trình BT cho nhà đầu tư có khả quan đáng kể, đảm bảo công bằng, minh bạch, hạn chế tiêu cực dự án BT 3.1.1 Kết đạt trình thực quy định pháp luật đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao Thực pháp luật hành vi chủ thể (hành động không hành động) tiến hành phù hợp với quy định pháp luật, tức không trái, không vượt khuôn khổ mà pháp luật quy định Thực pháp luật việc thực hành động việc khơng thực hành động bị pháp luật cấm Thực pháp luật biểu bốn hình thức: tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật, sử dụng pháp luật, áp dụng pháp luật Trong đó, ba hình thức đầu tiến hành khối tư nhân quan Nhà nước, hình thức áp 48 dụng pháp luật tiến hành quan Nhà nước có thẩm quyền việc giám sát, thẩm định xử lý vi phạm tồn q trình dự án Đối với khối tư nhân việc thực pháp luật đầu tư theo hình thức BT, nhà đầu tư tham gia vào đấu thầu công khai để cạnh tranh trực tiếp cách thể nguồn lực tài chính, cơng nghệ, nhân lực mang tính cạnh tranh minh bạch thay áp dụng quy tắc định thầu trước Luật đầu tư 2014 Nghị định, Thông tư liên quan ban hành thực chủ thể đầu tư đạt số kết định Luật đầu tư 2014 bãi bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư giúp nhà đầu tư, doanh nghiệp nước quy trình thủ tục đơn giản nhiều Sở dĩ Chính phủ có động thái trên thực tế có kiến nghị bãi bỏ Giấy chứng nhận đầu tư từ phía nhà đầu tư nước khơng chun gia Thậm chí, từ Luật Đầu tư 2005 trình soạn thảo Trước đây, theo Luật khuyến khích đầu tư nước Luật Đầu tư 2005, nhà đầu tư phải xin phép làm việc với quan Nhà nước có thẩm quyền đầu tư vào lĩnh vực đầu tư có điều kiện Nếu đầu tư dự án từ 15 tỷ đồng đến 300 tỷ đồng, nhà đầu tư phải tiến hành đăng ký đầu tư Dự án 300 tỉ đồng phải có Giấy chứng nhận đầu tư trải qua quy trình thẩm định Hiện nay, quan Nhà nước đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mơi trường đầu tư kinh doanh thơng thống, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển Điển hình Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội, thường xuyên tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư Cụ thể tại, quyền Thành phố Hồ Chí Minh mời gọi đầu tư tổng cộng 210 dự án với tổng nhu cầu vốn đầu tư gần 1,2 triệu tỷ đồng gồm lĩnh vực: hạ tầng giao thông, sở hạ tầng, nông nghiệp, thương mại – dịch vụ, chỉnh trang đô thị, giáo dục, y tế, du lịch – giải trí,…22 Cùng với đó, Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ngày thơng thống, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển 22 Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh cơng bố 210 dự án mời gọi đầu tư, ngày 08/05/2019 49 Ngoài ra, việc soát, điều chỉnh thực theo Nghị số 160/2018/NQ-CP ban hành ngày 28/12/2018 Chính phủ sử dụng tài sản cơng để tốn cho nhà đầu tư thực dự án xây dựng cơng trình hạ tầng theo hình thức BT Ủy ban Nhân dân quan chuyên môn đầu tư, xây dựng tiến hành nhấn mạnh vào trình rà sốt lại hợp đồng BT thực nhằm đảm bảo hợp đồng ký kết công khai, minh bạch, quy định, không làm thất tài sản cơng, khơng để xảy tham nhũng, lợi ích nhóm… Theo đó, u cầu hợp đồng BT, dự án ký kết trước ngày 01/01/2018 chưa hồn thành việc tốn, Sở Tài ngun mơi trường chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan, tham mưu, đề xuất việc toán theo hợp đồng ký kết Việc toán đảm bảo quy định quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật đất đai, Luật ngân sách… Đối với hợp đồng BT ký từ ngày 01/01/2018, có điều khoản sử dụng tài sản cơng để tốn sở phân cơng ký kết hợp đồng rà sốt lại nội dung hợp đồng ký Những dự án nghiên cứu, Ủy ban Nhân dân báo cáo Chính phủ đồng ý chủ trương thực theo hình thức BT cho phép định nhà đầu tư đàm phán trực tiếp hợp đồng BT Trình tự, thủ tục xem xét dự án đầu tư BT quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành chặt chẽ, thận trọng, tuân thủ đầy đủ quy định Nghị định số 63/2018/NĐ-CP Chính phủ đầu tư theo hình thức đối tác cơng tư, gồm bước: Lập, thẩm định, phê duyệt công bố dự án; lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; đàm phán ký kết thỏa thuận đầu tư, hợp đồng dự án; thực thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành lập doanh nghiệp dự án; triển khai thực dự án; toán chuyển giao cơng trình Báo cáo nghiên cứu khả thi quan chuyên môn thành phố thẩm định, thiết kế sở tổng vốn đầu tư Sở chuyên ngành thẩm định theo quy định Đối với quỹ đất toán cho nhà đầu tư dự án, giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, quỹ đất toán Sở Quy hoạch Kiến trúc cung cấp thông tin quy hoạch (dựa quy hoạch phân khu đô thị quy hoạch chi tiết có) làm sở để Sở Tài nguyên Môi trường sơ xác định giá trị quỹ đất toán Đặc biệt, thời điểm giao đất, giá trị quỹ đất Sở Tài nguyên Mơi trường chủ trì, phối hợp với sở, ngành UBND quận, huyện có liên quan thẩm định, bảo đảm nguyên tắc sát giá thị trường 50 3.1.2 Hạn chế, bất cập pháp luật đầu tư trình thực đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao Thứ nhất, hạn chế pháp luật đầu tư trình thực dự án đầu tư BT Hiện nay, có nhiều sai sót hạn chế q trình thực dự án Đó phần lớn dự án hồn thành vượt tiến độ theo kế hoạch Tuy nhiên, việc tính tốn, xác định tổng mức đầu tư dự án chưa xác số nội dung, làm tăng tổng mức đầu tư bất hợp lý; thiết kế dự án số nội dung chưa phù hợp với tiêu chuẩn, giải pháp thiết kế khơng phù hợp thực tế, tính sai khối lượng,…; cơng tác lập, thẩm định phê duyệt dự tốn tình trạng dự tốn áp dụng khơng định mức, đơn giá, xác định khối lượng dự tốn chưa xác Trong phương án tài chính, việc xác định tỷ suất lợi nhuận nhà đầu tư theo hướng dẫn Thông tư số 88/2018/TT-BTC quy định quản lý tài dự án đầu tư theo hình thức đối tác cơng tư chi phí lựa chọn nhà đầu tư Bộ trưởng Bộ tài ban hành khó thực phạm vi tham khảo rộng Căn để xác định lợi nhuận nhà đầu tư mang tính chất định tính, chưa rõ ràng, chưa quy định cụ thể Việc xác định tỷ lệ vốn chủ sở hữu tính tổng mức đầu tư không bao gồm lãi vay dẫn đến vốn chủ sở hữu thiếu so với quy định Nghị định số 63/2018/NĐ-CP Ngoài ra, vấn đề xác định chi phí lãi vay phương án tài tính phần lợi nhuận nhà đầu tư thời gian xây dựng chưa phù hợp với quy định Trong công tác ký kết hợp đồng BT, nội dung hợp đồng chưa quy định ưu tiên toán cho khoản lãi vay vốn vay để hạn chế phát sinh số tiền lãi vay phải trả nhà đầu tư nhận tiền hoàn trả cho dự án BT từ quan nhà nước có thẩm quyền Trong q trình tốn vốn đầu tư, việc toán cho dự án BT tiền khơng phù hợp, có tiền tốn vốn đầu tư Nhà nước trực tiếp thực thay phải dùng hình thức BT để làm phát sinh thêm chi phí lãi vay lợi nhuận cho nhà đầu tư Trên thực tế, việc thực cơng tác bồi thường giải phóng mặt cho dự án thường giao cho địa phương thực hiện, nhiên hợp đồng BT lại chưa có thành phần quy định trách nhiệm địa phương 51 có dự án qua Đây khó khăn nguyên nhân làm chậm tiến độ thực công tác giải phóng mặt tiến độ thực dự án Thứ hai, bất cập pháp luật đầu tư trình thực dự án đầu tư BT Bất cập pháp luật pháp luật chưa điều chỉnh hành vi quan hệ pháp luật, gây khập khiểng pháp luật thực tiễn Sau số bất cập pháp luật đầu tư - Khơng có tính cạnh tranh đấu thầu Dựa sách hành, dự án đầu tư theo hình thức BT kiểm toán tiến hành lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức định thầu, dẫn đến thơng số đầu vào phương án tài lợi nhuận, lãi vay, tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu xác định qua bước thương thảo hợp đồng mà khơng có cạnh tranh nhà đầu tư Cơ chế lựa chọn nhà thầu giao toàn quyền cho nhà đầu tư nhà đầu tư lại tiếp tục định nhà thầu tham gia thực dự án - Gia tăng nợ cơng Việc Chính phủ bảo lãnh vay khoản vay từ ngân hàng thương mại nước ngồi nhà đầu tư làm gia tăng nợ công, nợ quốc gia phát sinh thêm chi phí bảo lãnh vay vốn, phí thu xếp khoản vay nước ngồi phí bảo hiểm khoản vay - Nguồn vốn chủ sở hữu không quy định tiền nên gây khó khăn việc thực dự án Theo quy định Điều 10 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/05/2018 Điều 12 Thông tư số 88/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018, vốn chủ sở hữu xác định tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu, cách xác định vốn chủ sở hữu có khả tham gia vào thực dự án Như vậy, quy định dùng để đánh giá lực nhà đầu tư có đủ điều kiện để tham gia thực dự án mà chưa có quy định cụ thể xuyên suốt trình thực dự án Thực tế cho thấy, nhiều dự án, tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu không theo cam kết, nguyên nhân chủ yếu số vốn nhà đầu tư chủ yếu tập trung vào tài sản nhà xưởng, trụ sở, bất động sản… nên khó để huy động vào việc thực dự án Bên cạnh đó, q trình thực dự án, nhà đầu tư thực thêm vài dự án khác nên làm ảnh hưởng đến vốn chủ sở hữu góp vào thực dự án BT 52 - Bất cập quy định mức lãi suất vốn vay Theo quy định khoản Điều 14 Thông tư số 88/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018, quy định mức lãi suất vốn vay để tính tốn lãi suất vốn vay đề xuất dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi hồ sơ mời thầu lại không quy định mức lãi suất vốn vay trình tốn tốn vốn đầu tư dự án - Khó kiểm sốt lợi nhuận nhà đầu tư Theo quy định Điều 15 Thông tư số 88/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018, lợi nhuận nhà đầu tư xác định qua 02 trường hợp đấu thầu định thầu Tuy nhiên, 02 trường hợp khó khăn cho cơng tác quản lý, kiểm tra kiểm sốt - Chưa có hướng dẫn chi tiết nội dung hợp đồng dự án Hợp đồng dự án tài liệu quan trọng khung pháp lý thực dự án theo hình thức BT Theo quy định khoản Điều 49 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP đầu tư theo hình thức đối tác cơng tư, Bộ ngành phải phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư để hướng dẫn chi tiết nội dung hợp đồng dự án phù hợp với yêu cầu thực quản lý dự án ngành Tuy nhiên, Nhà nước chưa có văn hướng dẫn cụ thể nội dung - Bất cập việc dùng quỹ đất toán cho nhà đầu tư Bất cập chế đổi đất lấy hạ tầng dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao BT, việc chủ đầu tư liên tục xin điều chỉnh quy hoạch dự án theo hướng tăng lợi nhuận, giảm cơng trình cơng cộng, việc xử lý khiếu nại đất đai chưa dứt điểm chủ đề nóng hình thức đầu tư BT Theo báo cáo Quốc hội việc thực dự án đầu tư xây dựng cơng trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao BT, có 22 tỉnh thành thực dự án này, nhiên việc triển khai dự án tốn quỹ đất bất cập Hầu hết dự án BT chọn nhà đầu tư theo hình thức định thầu, việc tốn cho nhà đầu tư quỹ đất giải phóng mặt mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, chưa phù hợp với quy định Luật Đất đai, dẫn đến thất thoát ngân sách Nhà nước 3.2 Kiến nghị hoàn thiện việc áp dụng pháp luật Đầu tƣ theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao 53 3.2.1 Tiếp tục đẩy mạnh quy định pháp luật mang lại hiệu Trong bối cảnh chi từ ngân sách có hạn, thu hút vốn tư nhân theo hình thức đối tác cơng – tư (PPP) hay đặc biệt hình thức xây dựng – chuyền giao (BT) xem giải pháp tối ưu giải toán thiếu vốn đầu tư hạ tầng Tiếp tục thực theo Nghị số 160/2018/NQ-CP việc sử dụng tài sản cơng để tốn cho Nhà đầu tư thực dự án đầu tư xây dựng cơng trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao Cụ thể, việc sử dụng tài sản công để toán cho Nhà đầu tư thực Dự án đầu tư xây dựng cơng trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT) ký kết theo quy định pháp luật trước ngày 01/01/2018 mà chưa hồn thành việc tốn tiếp tục thực toán theo nội dung Hợp đồng BT ký kết, đảm bảo theo quy định pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật đất đai, pháp luật ngân sách nhà nước quy định pháp luật có liên quan có hiệu lực thời điểm ký kết hợp đồng BT Với Hợp đồng BT ký kết từ ngày 01/01/2018, có điều khoản sử dụng tài sản cơng để tốn, u cầu Bộ, ngành địa phương rà soát lại nội dung Hợp đồng đảm bảo tuân thủ Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, pháp luật đất đai, pháp luật ngân sách nhà nước quy định pháp luật có liên quan Trường hợp nội dung Hợp đồng BT phù hợp với quy định pháp luật tiếp tục thực tốn theo quy định Hợp đồng BT Trường hợp có nội dung chưa phù hợp với quy định pháp luật phải đàm phán điều chỉnh lại nội dung Hợp đồng BT cho phù hợp với quy định pháp luật nêu Đối với dự án BT hoàn thành việc lựa chọn Nhà đầu tư theo quy định pháp luật trước ngày Nghị số 160/2018/NQ-CP có hiệu lực thi hành chưa ký Hợp đồng BT, quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành đàm phán, ký kết Hợp đồng BT đảm bảo tuân thủ Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, pháp luật đất đai, pháp luật ngân sách Nhà nước quy định pháp luật có liên quan 54 3.2.2 Giải pháp khắc phục quy định pháp luật chưa mang lại hiệu Dự án đầu tư theo hình thức BT nhiều quốc gia quan tâm, nhiên cón nhiều lỗ hổng gây thất thất ngân sách, khó quản lý nhà đầu tư quan Nhà nước mà nhiều nghị định, thông tư sửa đổi nhiều lần giai đoạn năm 2014 đến Vì lý đó, tác giả tham khảo đưa số kiến nghị hoàn thiện pháp luật đầu tư xây dựng, cụ thể hình thức đầu tư BT Thứ nhất, tính lại giá trị đất đai để tránh thất cơng Cốt lõi vấn đề giá trị đất đai đem đổi tính nào, có tương đương với giá trị hạ tầng xây hay khơng Có thực trạng thân hạ tầng phục vụ cho đất đem đổi, khiến giá đất tăng lên, từ 10 lần đến 100 lần tùy nơi, phần chênh lệch rơi vào túi nhà đầu tư mà Nhà nước không hưởng, bất cập lớn Quan niệm rằng, Nhà nước tạo giá trị tăng thêm đất bên (đất đầu tư hạ tầng đất mang đổi cho nhà đầu tư) giá trị tặng thêm phải thuộc Nhà nước khơng phải nhà đầu tư Theo đó, phải đưa quy định cụ thể cách tính giá trị đất đai Hạ tầng nhà đầu tư mang đổi mà gây tác động làm giá đất tăng phần trăm lượng phần trăm tăng thêm thuộc Nhà nước điều chắn, nhà đầu tư Tính giá đất giao cho nhà đầu tư, gọi trả tiền sử dụng đất, nguyên tắc tính thời điểm có định giao đất Thế định giao đất ấy, bình thường tính thời điểm giao đất đúng, riêng BT lại khác, BT có loại đất, loại đất làm hạ tầng đất đem đổi, phải có quy trình định giá khác Nếu đất giao làm hạ tầng, Nhà nước giao nhà đầu tư làm hạ tầng khơng quan tâm đến giá trị đất đai, hạ tầng Nhà nước đất Nhà nước Còn đất đem đổi, phải có quy trình tính cụ thể, tính giá trị lúc Thứ hai, quy chế đất đem đổi Đó đất đem đổi khơng phải muốn làm làm mà phải thực theo dự án phê duyệt, điều quan trọng Theo đó, phải quy định rõ ràng, đất đem đổi không chuyển nhượng, phải có dự án quan có thẩm quyền phê duyệt Nghĩa là, mục đích sử dụng đất phải quản lý chặt chẽ Về chuyện đổi đất để lấy hạ tầng tương xứng, hạ tầng hồn thành phải định giá kiểm toán, để xác định giá trị hạ tầng hoàn thành Đất đem đổi phải định giá ngang thị trường Thứ ba, thực đấu thầu Thực tế từ nhiều dự án BT cho thấy, địa phương định giá khu đất dùng để trao đổi với nhà đầu tư, doanh nghiệp thường 55 đưa mức giá thấp so với giá trị thực tế Có nhà đầu tư sau giao đất tập trung vào đầu tư dự án nhà ở, chung cư,… để hoàn vốn sinh lời trước thực xong cơng trình dự án, lại thiếu trách nhiệm với dự án hạ tầng giao Thậm chí có nhà đầu tư khơng đủ lực dẫn đến dự án BT chậm tiến độ Để minh bạch triển khai có hiệu dự án BT, cần phải chấm dứt việc định thầu Các dự án phải đấu thầu cách công khai, theo quy trình pháp luật; lựa chọn nhà đầu tư có đủ lực để thực dự án Bên cạnh đó, Nhà nước phải quy định cụ thể loại dự án áp dụng theo hình thức BT Đồng thời phải có quy định u cầu phân tích chi phí, lợi ích chế BT chế Nhà nước đấu giá tài sản công để lấy tiền xây dựng sở hạ tầng, lấy làm sở cho định thực dự án theo hình thức BT hay không Thứ tư, quy định nguồn vốn nhà đầu tư phải tiền Việc nhà đầu tư chứng minh nguồn vốn điều quy định nhà đầu tư tiến hành thực dự án đầu tư xây dựng cơng trình Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư lợi dụng kẽ hở pháp luật theo quy định Điều 10 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/05/2018 Điều 12 Thông tư số 88/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018, vốn chủ sở hữu xác định tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu, cách xác định vốn chủ sở hữu có khả tham gia vào thực dự án Như vậy, quy định dùng để đánh giá lực nhà đầu tư có đủ điều kiện để tham gia thực dự án mà chưa có quy định cụ thể xuyên suốt trình thực dự án, nhiều dự án, tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu không theo cam kết, nguyên nhân chủ yếu số vốn nhà đầu tư chủ yếu tập trung vào tài sản nhà xưởng, trụ sở, bất động sản… nên khó để huy động vào việc thực dự án Điều gây chậm trễ tiến độ việc thi cơng cơng trình, gây thất thoát nguồn ngân sách quốc gia đển giải hậu xảy Do đó, Luật Đầu tư luật khác có liên quan đầu tư xây dựng phải có điều khoản quy định nguồn vốn cụ thể nhà đầu tư tiền mà sở vật chất 56 KẾT LUẬN Khóa luận tốt nghiệp giúp tác giả hiểu rõ quy định pháp luật liên quan đến đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao bao gồm việc nghiên cứu khái quát chung hình thức đầu tư, nghiên cứu quy định pháp luật điều kiện tiến hành thực đầu tư dự án trình tự thủ tục trước tiến hành thi cơng cơng trình thuộc dự án đầu tư, nghiên cứu thực tiễn thực pháp luật kiến nghị hồn thiện đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao Tại chương 1, khóa luận nghiên cứu khái quát chung đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao, cụ thể: Khái quát phân tích vấn đề chung đầu tư theo hình thức xây dựng chuyển giao chẳng hạn lịch sử hình thành, khái niệm đặc điểm đầu tư nói chung đầu tư theo hình thức BT nói riêng; Khái qt phân thích hình thức đầu tư theo mơ hình BT, chia theo nhiều tiêu chí phân loại ví dụ dự án đầu tư cá nhân, tổ chức nước dự án đầu tư cá nhân, tổ chức nước ngoài; Khái quát phân thích vai trò ý nghĩa quy định pháp luật đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyễn giao Cụ thể vai trò chủ thể hoạt động đầu tư theo hình thức BT Ý nghĩa pháp luật đầu tư với hoạt động đầu tư dự án xây dựng cơng trình hạ tầng theo hình thức BT, việc tạo kết cấu hạ tầng xã hội mang lại công bằng, minh bạch cho hoạt động đầu tư Tại chương 2, khóa luận nghiên cứu quy định liên quan đến đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao như: Nghiên cứu chủ thể điều kiện đầu tư dự án BT, chủ thể chương Khóa luận nghiên cứu phân tích hai chủ thể chủ thể đầu tư chủ thể quản lý đầu tư, điều kiện tiến hành đầu tư nghiên cứu điều kiện tiến hành đầu tư nhà đầu tư nước điều kiện nhà đầu tư nước ngoài; Nghiên cứu phân tích trình tự thủ tục đầu tư theo hình thức BT dự án có chủ trương đầu tư dự án khơng có chủ trương đầu tư; Nghiên cứu phân tích tranh chấp phát sinh giải tranh chấp trình thực đầu tư dự án Dựa vào chương chương nghiên cứu khái quát chung quy định pháp luật đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao, khóa luận có sở để nghiên cứu chương thực tiễn thực pháp luật kiến nghị hoàn thiện đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao 57 Đối với chương 3, khóa luận nêu lên thực tiễn thực pháp luật đưa kiến nghị hồn thiện đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao, bao gồm: Kiến nghị việc phát huy quy định mang lại hiệu việc thực quy định pháp luật nhà đầu tư hoạt động quản lý dự án quan Nhà nước có thẩm quyền Ngồi ra, thực tiễn thực pháp luật đầu tư nhiều bất cập, khóa luận kiến nghị hồn thiện quy định chưa mang lại hiệu việc xác định lại giá đất toán cho nhà đầu tư Cần hạn chế tối đa việc định thầu, định nhà đầu tư thực việc định nhà thầu, nhà đầu tư trường hợp đặc biệt để tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh Quy định lại quỹ đất mang đổi cho nhà đầu tư tài sản nhà đầu tư phải tiến thay cho tài sản khác Công khai minh bạch, triển khai dự án BT cần thực phương thức đấu thầu dự án, kết hợp lô đất vừa đủ để thực dự án Đồng thời, cần tạo dựng hoàn thiện quy định pháp lý để điều chỉnh chế tài hoạt động liên quan đến phương thức đầu tư BT Tuy kết đạt khóa luận tốt nghiệp kết nghiên cứu bước đầu kiến nghị nêu khóa luận tài liệu mang tính chất tham khảo góp phần nhỏ vào việc vận dụng vào việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao./ 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Văn pháp luật Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 Quốc Hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2013 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 Quốc Hội ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2013 Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 Quốc Hội ban hành ngày 18 tháng năm 2014 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 Quốc Hội ban hành ngày 18 tháng năm 2014 Luật Nhà số 65/2014/QH13 Quốc Hội ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2014 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 Quốc Hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014 Nghị 160/NQ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2018 Chính phủ ban hành quy định việc sử dụng tài sản cơng để tốn cho nhà đầu tư thực dự án đầu tư xây dựng cơng trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2015 Chính phủ ban hành quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 Chính phủ ban hành quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật đầu tư 10 Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng năm 2018 Chính phủ ban hành quy định đầu tư theo hình thức đối tác công tư 11 Thông tư 88/2018/TT-BTC ngày 28 tháng năm 2018 Bộ Tài ban hành quy định số nội dung quản lý tài dự án đầu tư theo hình thức đối tác cơng tư chi phí lựa chọn nhà đầu tư II Luận văn, sách tham khảo, tạp chí 12 Thái Bá Cẩn (2017), “Lập, thẩm định, phệ duyệt, quản lý điều hành dự án đầu tư xây dựng”, Nhà xuất Tài chính, Thành phố Hà Nội 13 Ngơ Thị Thu Hằng (2015), “Mơ hình hợp tác đầu tư PPP Việt Nam”, Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Luật Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 14 Đinh Thế Hiển (2015), “Lập thẩm định dự án đầu tư”, Nhà xuất Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 59 15 Nguyễn Đình Hùng, Nguyễn Đình Sơn (2016), “Quy định cấp phép xây dựng, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán quản lý dự án xây dựng cơng trình”, Nhà xuất Lao động, Thành phố Hà Nội 16 Bùi Mạnh Hùng (2006), “Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình”, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Thành phố Hồ Chí Minh 17 Nguyễn Thành Nam (2014), “Pháp luật Việt Nam đấu thầu xây dựng – thực hướng hoàn thiện”, Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Luật kinh tế, khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội 18 Lê Thị Thu Thủy (2018), “Các biện pháp khuyến khích theo Luật Đầu tư thực tiễn áp dụng tỉnh Quảng Bình”, Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Luật kinh tế - Đại học Luật, Đại học Huế III Trang web 19 Ban biên tập tin kinh tế, Thông xã Việt Nam, Đằng sau dự án BT định nhà đầu tư - Bài 1: Thăng trầm dự án “khủng”, ngày 20 tháng năm 2019, nguồn: https://bnews.vn/dang-sau-cac-du-an-bt-chi-dinh-nha-dau-tu-bai1-thang-tram-du-an-khung-/111131.html 20 Báo Kiểm tốn Nhà nước, Cơ chế đầu tư BT góc nhìn khoa học thực tiễn, ngày 21 tháng 10 năm 2017, Nguồn: http://www.baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/co-che-dau-tu-btduoi-goc-nhin-khoa-hoc-va-thuc-tien-137872 21 Cổng thông tin điện tử Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, Dự án BT: Nhiều lỗ hổng thất ngân sách tài sản cơng, ngày 01 tháng năm 2019, nguồn: https://sav.gov.vn/Pages/chi-tiet-tin.aspx?ItemID=36867&l=TinTucSuKien 22 Tuổi trẻ online, Dự án BT:”Miếng mổi béo bở”, ngày 10 tháng 11 năm 2018, nguồn: https://tuoitre.vn/du-an-bt-mieng-moi-beo-bo-20181101081219741.htm 60 ... luật đầu tƣ theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao 1.3.1 Vai trò quy định pháp luật đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao 1.3 Hình thức đầu tư Xây dựng - Chuyển giao (BT). .. cập pháp luật đầu tư trình thực đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao 51 3.2 Kiến nghị hoàn thiện việc áp dụng pháp luật Đầu tƣ theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao. .. hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao 1.1.2 Đặc điểm đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao 10 1.2 Lịch sử hình thành phát triển quy định pháp luật đầu tƣ theo hình thức hợp đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật việt nam về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng và chuyển giao (BT) , Pháp luật việt nam về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng và chuyển giao (BT)

Từ khóa liên quan