Pháp luật về bảo vệ con nợ trong thủ tục phá sản

60 94 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 15:13

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài .4 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Phạm vi, đối tượng nghiên cứu đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 5 Phương pháp nghiên cứu 6 Kết cấu Khoá luận .6 Chương TỔNG QUAN VỀ PHÁ SẢN VÀ CHỦ THỂ CON NỢ TRONG PHÁ SẢN 1.1 Khái quát phá sản .7 1.1.1 Khái niệm đặc điểm phá sản 1.1.2 Pháp luật phá sản giới 1.2 Khái quát chủ thể nợ phá sản .10 1.2.1 Khái niệm đặc điểm nợ .10 1.2.2 Quyền nghĩa vụ nợ .11 1.3 Khái quát chủ thể nợ theo Luật phá sản Việt Nam 13 1.3.1 Quá trình hình thành pháp luật phá sản Việt Nam 13 1.3.2 Chủ thể nợ theo quy định pháp luật Phá sản Việt Nam 18 Chương PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN CỦA CON NỢ THEO LUẬT PHÁ SẢN 2014 20 2.1 Trình tự thực phá sản doanh nghiệp theo Luật Phá sản 2014 20 2.1.1 Trình tự giải phá sản doanh nghiệp theo quy định Luật Phá sản 2014 20 2.1.2 Sự tham gia nợ vào trình giải phá sản .30 2.2 Quy định Luật Phá sản 2014 bảo vệ quyền nợ thủ tục phá sản 31 2.2.1 Giai đoạn nộp đơn thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản .31 2.2.2 Giai đoạn giải thủ tục phá sản .35 2.2.3 Giai đoạn thực định phá sản .37 2.3 Thực việc bảo vệ quyền phục hồi hoạt động kinh doanh nợ .40 2.3.1 Mục tiêu thực phương án phục hồi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, hợp tác xã khả toán 40 2.3.2 Điều kiện thực phương án phục hồi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, hợp tác xã khả toán 43 KẾT LUẬN CHƯƠNG 46 Chương THỰC TIỄN VIỆC ÁP DỤNG QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ QUYỀN CỦA CON NỢ - KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÁ SẢN VÀ QUY ĐỊNH BẢO VỆ QUYỀN CỦA CON NỢ 47 3.1 Thực tiễn thực quy định thủ tục phá sản theo quy định Luật Phá sản 2014 .47 3.1.1 Tác dụng tích cực việc áp dụng quy định thủ tục phá sản 48 3.1.2 Những hạn chế việc áp dụng quy định thủ tục phá sản .49 3.2 Thực việc bảo vệ quyền nợ thủ tục phá sản 51 3.2.1 Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp nợ 51 3.2.2 Ngăn cản lạm dụng chủ nợ 53 3.3 Kiến nghị hoàn thiện việc áp dụng quy định thủ tục phá sản 53 3.3.1 Một số kiến nghị quy định thực thủ tục phá sản Tòa án nhân dân 53 3.3.2 Một số kiến nghị việc bảo vệ quyền nợ thủ tục phá sản 54 KẾT LUẬN CHƯƠNG 56 KẾT LUẬN 57 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .58 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài “Nước ta định chuyển từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường theo đường xã hội chủ nghĩa” từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986 Từ đây, Việt Nam ta bước lên trang trình cải cách đất nước, phát triển kinh tế ngày để hội nhập kinh tế nước giới Bằng chứng cho thấy rằng, năm vừa qua lượng doanh nghiệp thành lập tăng lên rõ rệt: năm 2017 có tổng 126.859 doanh nghiệp thành lập 26.448 doanh ngiệp quay trở lại hoạt động;1 năm 2018 có tổng 131.275 doanh nghiệp thành lập 34.010 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.2 Song song với phát triển kinh tế đời hàng loạt doanh nghiệp với tất yếu trình cạnh trường tồn doanh nghiệp xã hội tình trạng phá sản doanh nghiệp dần xuất Khi doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) rơi vào tình trạng phá sản, lúc nảy sinh thêm nhiều mối quan hệ phức tập cần giải Chẳng hạn, quan hệ nợ nần chủ nợ với doanh nghiệp mắc nợ, quan hệ doanh nghiệp mắc nợ với người lao động Vì vậy, việc giải hậu tình trạng nhiệm vụ khơng thể thiếu quốc gia Nhằm mục đích đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh cho chủ thể tham gia kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thua lỗ, khơng có khả tốn phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh rút khỏi thị trường cách hợp pháp Ngoài ra, nhằm đảm bảo quyền nghĩa vụ chủ thể mối quan hệ, đặc biệt quyền lợi nợ Trải qua lần sửa đổi bổ sung pháp luật phá sản Luật Phá sản 2014 xây dựng, ban hành ngày hoàn thiện quy định Cổng thơng tin quốc gia đăng kí doanh nghiệp, Tình hình đăng kí doanh nghiệp tháng 12 năm 2017, 25/12/2017 Nguồn: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/tin-tuc/598/4337/tinh-hinh-chung-ve-dang-kydoanh-nghiep thang-12-va-nam-2017.aspx Cổng thông tin quốc gia đăng kí doanh nghiệp, Tình hình đăng kí doanh nghiệp tháng 12 năm 2018, 28/12/2018 Nguồn: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/tin-tuc/598/4897/tinh-hinh-dang-ky-doanh-nghiepthang-12-va-nam-2018.aspx chế pháp lý nhằm giải vụ việc phá sản cách nhanh chóng linh hoạt hơn, đồng thời bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bên tham gia thủ tục phá sản Hầu hết, Luật Phá sản ban hành mục đích hết bảo vệ quyền lợi chủ nợ người lao động Tuy nhiên, quy định pháp luật bảo vệ quyền nợ đề cập Luật Phá sản 2014 Chính lẽ đó, tác giả định chọn đề tài “Pháp luật bảo vệ nợ thủ tục phá sản” làm đề tài Khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu đề tài Bài Khóa luận tốt nghiệp nhằm mục đích làm rõ quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi nợ giai đoạn thủ tục giải phá sản doanh nghiệp theo quy định Luật Phá sản 2014 Từ đó, rút hạn chế, vướng mắc kiến nghị hoàn thiện vấn đề thực tiễn Phạm vi, đối tượng nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu Khóa luận tốt nghiệp quy định pháp luật bảo vệ quyền nợ thủ tục phá sản theo quy định Luật Phá sản 2014 Để nghiên cứu làm rõ đề tài này, tác giả sử dụng văn liên quan đến phá sản Luật Phá sản 2004, Luật Phá sản 2014, Luật Thi hành án dân 2008 sửa đổi bổ sung 2014, Nghị 03/2016/NQ-HĐTP Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao,… Phạm vi nghiên cứu Khóa luận tốt nghiệp tập trung chủ yếu Tòa án nhân dân cấp huyện (quận), ngồi tác giả có nghiên cứu việc phá sản tỉnh khác Bình Thuận việc nghiên cứu sử dụng thơng tin hệ thống Tòa án nhân dân tối cao giải phá sản Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Đề tài Khóa luận tốt nghiệp “Pháp luật bảo vệ nợ thủ tục phá sản” thực sở nghiên cứu từ thực tiễn, thủ tục phá sản thường kéo dài, đồng thời thông tin phá sản không công bố rộng rãi, nên trình thực tập Tòa án nhân dân (TAND) quận Bình Thạnh thời gian vừa qua, dù cố gắng tìm kiếm nguồn tài liệu thực tế khác kết hạn chế Mặc khác, đề tài viết bảo vệ nợ phá sản tác giả bàn luận đến, vài đề tài viết Luận văn thạc sĩ Bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản/2007/Đinh Thị Thanh Nga/Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; Bài viết Phục hồi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp khả toán nợ pháp luật phá sản số nước/Tạp chí Dân chủ & Pháp luật/2018/Trần Thị Thu Hà, Chuyên đề số 2, tr21-26; Luận văn tốt nghiệp Quyền nghĩa vụ chủ nợ nợ thủ tục phá sản/2012/Nguyễn Thị Hồng Nhung/Trường Đại học Cần Thơ Phương pháp nghiên cứu Bài Khóa luận tốt nghiệp này, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu, phân tích, so sánh, đánh giá lấy ý kiến thực tế thầy cơ, sách báo, tạp chí, tài liệu tham khảo phương tiện Internet để làm rõ quy định pháp luật bảo vệ quyền nợ thủ tục phá sản theo Luật Phá sản 2014 Kết cấu Khố luận Với lý mục đích nêu trên, Khóa luận tốt nghiệp “Pháp luật bảo vệ nợ thủ tục phá sản” có kết cấu gồm chương sau: Chương Tổng quan phá sản chủ thể nợ phá sản Chương Pháp luật bảo vệ quyền nợ thủ tục phá sản theo Luật Phá sản 2014 Chương Thực tiễn việc áp dụng quy định bảo vệ quyền nợ kiến nghị hoàn thiện việc áp dụng quy định bảo vệ quyền nợ thủ tục phá sản Chương TỔNG QUAN VỀ PHÁ SẢN VÀ CHỦ THỂ CON NỢ TRONG PHÁ SẢN 1.1 Khái quát phá sản 1.1.1 Khái niệm đặc điểm phá sản  Khái niệm phá sản “Doanh nghiệp” tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.3 Để góp phần phát triển kinh tế số lượng doanh nghiệp đời khơng số nhỏ doanh nghiệp coi thực thể sống xã hội Theo kinh tế học, chu kỳ sống doanh nghiệp trải qua giai đoạn tiêu biểu sau: khởi nghiệp, tăng trưởng, bão hòa suy thối Doanh nghiệp dễ lâm vào tình cảnh suy thối nhà quản lý khơng dự liệu trước tình xấu xảy rơi vào tình cảnh thua lỗ Giai đoạn suy vong doanh nghiệp giai đoạn cuối tránh khỏi nhà kinh doanh mà người ta gọi phá sản “Phá sản” cụm từ khơng q xa lạ với doanh nghiệp, “phá sản” tượng tất yếu kinh tế cạnh tranh Theo nhà nghiên cứu, thuật ngữ phá sản bắt nguồn từ chữ “Banca Rotta” tiếng La Mã cổ, banca có nghĩa ghế dài, rotta có nghĩa bị gãy Banca rotta có nghĩa “băng ghế bị gãy” Thật tượng “phá sản” băng ghế ngồi lâu ngày ko trao chuốc cẩn thận kết cuối “băng ghế bị gãy” Cũng theo số nhà nghiên cứu khác cho rằng, tiếng Latin phá sản thể từ “ruin” có nghĩa “khánh tận”, tận trình kinh doanh thất bại.4 Ở Việt Nam, “phá sản” sử dụng với nhiều thuật ngữ khác như: phá sản, vỡ nợ Theo từ điển tiếng Việt, cho “phá sản” việc doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản chẳng gì, rơi vào tình trạng bị thua lỗ, thất Khoản Điều Luật Doanh nghiệp 2014 Đinh Thị Thanh Nga (2007), Bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh bại liên tiếp kinh doanh, phải bán hết tài sản mà không đủ để trả nợ ta hiểu theo cách hiểu thông thường “phá sản” để việc “phải bán hết tài sản mà không đủ trả nợ”.5 Mặc dù có nhiều tên gọi khác lại ám đến tình trạng xấu doanh nghiệp khả tốn rơi vào tình trạng phá sản Theo quy định Luật Phá sản 2014 khái niệm phá sản định nghĩa sau “Phá sản tình trạng doanh nghiệp, HTX khả toán bị TAND định tuyên bố phá sản”6 Từ khái niệm trên, thấy để tuyên bố doanh nghiệp phá sản phải đảm bảo doanh nghiệp khả tốn bao gồm khoản nợ chủ nợ, khoản nợ lương nhân viên, khoản thuế nhà nước khoản tiền bảo hiểm xã hội, có bán hết tài sản khơng đủ trả khoản nợ Và để định doanh nghiệp phá sản phải TAND có thẩm quyền tuyên bố  Đặc điểm Phá sản Để tuyên bố doanh nghiệp, HTX phá sản, phải đảm bảo đủ điều kiện rằng: doanh nghiệp khả toán cho tất khoản nợ thời hạn 03 tháng bị TAND có thẩm quyền định tuyên bố phá sản Đây đặc điểm doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản Ngồi ra, Luật Phá sản có đặc điểm khác sau: Thứ nhất, phá sản doanh nghiệp có lý doanh nghiệp khơng có khả tốn khơng thực nghĩa vụ toán khoản nợ thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn toán Doanh nghiệp, HTX người biết rõ tình trạng tài mình, nên khơng khả chi trả cho khoản nợ 03 tháng, doanh nghiệp, HTX phải nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản để đảm bảo quyền nghĩa vụ hợp pháp Nguổn gốc khái niệm phá sản Nguồn: http://phasan.com.vn/san-pham/nguon-goc-cua-khai-niem-pha- san-158.html Khoản Điều Luật Phá sản 2014 Thứ hai, thủ tục phá sản doanh nghiệp, HTX thủ tục tư pháp thực theo quy định Luật Phá sản 2014 Hơn hết, xem thủ tục tư pháp đặc biệt Chính vì, xem thủ tục đòi nợ tập thể, giai đoạn cuối trình đòi nợ mà hậu thường chấm dứt tồn thương nhân Tuy nhiên, hội cuối cho doanh nghiệp, HTX phục hồi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Thứ ba, phá sản doanh nghiệp, HTX quan nhà nước có thẩm quyền định Tòa án “Phá sản” tượng tất yếu thời đại cạnh tranh bây giờ, để tuyên bố doanh nghiệp phá sản hay định phục hồi kinh doanh quan có thẩm quyền Tòa án nhân dân huyện (quận), tỉnh (thành phố) Thứ tư, doanh nghiệp phá sản tốn hết khơng tốn hết khoản nợ cho chủ nợ Theo quy định Luật Phá sản 2014 doanh nghiệp hết khả tốn có nghĩa vụ nộp đơn u cầu mở thủ tục phá sản, đồng thời kiểm kê tài sản lại nộp Tòa án thụ lý Như vậy, phần nợ trả dựa số tài sản lại doanh nghiệp theo thứ tự ưu tiên mà Luật Phá sản 2014 quy định Thứ năm, sau có định tun bố phá sản Tòa án định hạn chế quyền tự kinh doanh chủ sở hữu hay người quản lý điều hành doanh nghiệp, HTX phá sản Ngoài ra, Luật Phá sản 2014 quy định việc cấm đảm nhiệm chức vụ sau có định tuyên bố doanh nghiệp, HTX 1.1.2 Pháp luật phá sản giới Những văn Luật Phá sản giới ban hành quốc gia châu Âu từ thời Trung cổ Ngay từ văn phạm vi áp dụng luật giới hạn lĩnh vực kinh doanh thương mại, đưa vào áp dụng nhiều lĩnh vực khác đời sống xã hội, nay, pháp luật phá sản giới điều chỉnh mối quan hệ cá nhân, phá sản tiêu dùng Ngoài ra, số Luật Phá sản nước giới giới hạn phạm vi áp dụng với doanh nghiệp nhà nước, chẳng hạn Luật Phá sản nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thơng qua năm 1986.7 Ở quốc gia, Luật Phá sản gọi với tên khác nhau, tượng trưng cho chế định đất nước đó, ví dụ như: Luật Cưỡng chế hòa giải phá sản (1905) tên gọi đất nước Nam Tư; Ở Anh có Luật Khơng có khả tốn, Luật Treo giò giám đốc cơng ty (1986); Ở Hàn quốc có Luật Cam kết Luật Tổ chức công ty.8 Về tên gọi, pháp luật giới Việt Nam có nhiều cách gọi khác khánh tận, vỡ nợ, khả toán Nhưng suy cho cách gọi điều đến tình trạng xấu doanh nghiệp mà văn pháp luật điều chỉnh gọi phá sản 1.2 Khái quát chủ thể nợ phá sản 1.2.1 Khái niệm đặc điểm nợ  Khái niệm nợ phá sản Con nợ (còn gọi với tên khác doanh nghiệp, HTX khả toán) doanh nghiệp, HTX khơng thực nghĩa vụ tốn khoản nợ thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn toán Định nghĩa doanh nghiệp, HTX khả toán theo Luật Phá sản 2014 bỏ hẳn từ “các” “các khoản nợ” mà Luật Phá sản 2004 quy định Việc thể rõ tiêu chí xác định doanh nghiệp, HTX khả tốn hồn tồn khơng phụ thuộc vào số lượng khoản nợ mà cần khoản nợ đến hạn đủ để nộp đơn yêu cầu phá sản Mặc khác, Luật Phá sản không quy định, văn hướng dẫn nói giới hạn khoản nợ hay số nợ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản Khái quát lịch sử hình thành pháp luật phá sản giới Nguồn: http://phasan.com.vn/san- pham/khai-quat-ve-lich-su-hinh-thanh-phap-luat-pha-san-tren-the-gioi-220.html Phan Thị Thu Hà, Tìm hiểu pháp luật phá sản giới, 2011, Viện Khoa học xét xử_TANDTC Nguồn: https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2011/04/17/tm-hi%E1%BB%83u-php-lu%E1%BA%ADt-phs%E1%BA%A3n-trn-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi/ 10 KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ phân tích trên, tác giả nhận thấy Luật Phá sản 2014 đời mở rộng quy định tương đối rõ ràng trình tự thủ tục tuyên bố phá sản doanh nghiệp, HTX khả toán Bổ sung thêm quy định giai đoạn thương lượng chủ nợ doanh nghiệp, HTX khả toán hay quy định Quản tài viên tham gia thực việc phá sản, xem tiến Luật Phá sản 2014 Tuy nhiên, nhiều bất cập mà chưa giải Về quy định bảo đảm quyền nợ thủ tục phá sản hạn chế nhiều, Luật Phá sản đời hầu hết bảo vệ quyền lợi ích chủ nợ người lao động Tuy nhiên, số trường hợp thực tế nợ cần bảo vệ, chẳng hạn Công ty TNHH Thanh Nguyên (Trường Mầm non – Tiểu học Thanh Nguyên) mà bà Đoàn Thị Dung làm Giám đốc thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Ngồi ra, Luật Phá sản 2014 mở rộng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, HTX khả toán Tuy nhiên, thực tế, quy định thủ tục tuyên bố phá sản doanh nghiệp nhiều vướng mắc, bất cập trình thực Tại chương III tác giả trình bày vướng mắc bất cập 46 Chương THỰC TIỄN VIỆC ÁP DỤNG QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ QUYỀN CỦA CON NỢ - KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÁ SẢN VÀ QUY ĐỊNH BẢO VỆ QUYỀN CỦA CON NỢ 3.1 Thực tiễn thực quy định thủ tục phá sản theo quy định Luật Phá sản 2014 Trên sở kế thừa điểm tích cực, tiến Luật Phá sản năm 2004 ngày 19/6/2014 Luật Phá sản 2014 Quốc hội thơng qua, có nhiều quy định sửa đổi, bổ sung nhằm góp phần hồn thiện pháp luật phá sản, phù hợp với điều kiện thực tiễn đất nước quốc tế Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng quy định Luật Phá sản năm 2014 cho thấy, số quy định chưa rõ ràng, thiếu cụ thể, chưa bao quát tồn diện phát sinh thực tiễn Cần có quy định hướng dẫn cụ thể để luật thống q trình áp dụng Từ Luật Phá sản có hiệu lực đến nay, số vụ việc phá sản giải tòa án tăng lên so với năm trước Cụ thể, năm 2015, tòa án thụ lý 202 đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, định không mở thủ tục phá sản 39 trường hợp, định mở thủ tục phá sản 64 trường hợp, định tuyên bố phá sản 15 trường hợp, trả lại đơn trường hợp; năm 2016, tòa án thụ lý 299 đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, định không mở thủ tục phá sản 41 trường hợp, định mở thủ tục phá sản 88 trường hợp, trả lại đơn 10 trường hợp; năm 2017, tòa án thụ lý 289 đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, đó, định khơng mở thủ tục phá sản 39 trường hợp, định mở thủ tục phá sản 119 trường hợp, tuyên bố phá sản 45 trường hợp, đình 09 trường hợp, trả lại đơn yêu cầu 26 trường hợp, 05 trường hợp rút đơn yêu cầu.62 Trong đó, từ năm 2004 đến hết năm 2012, Tòa án thụ lý tổng số 336 đơn yêu cầu tuyên bố phá sản, định mở thủ tục phá sản 236 trường hợp, định tuyên bố phá sản 83 trường hợp, 153 vụ việc chưa định tuyên bố phá sản Những số thể hiện, Luật Phá sản 2014 đến 62 Tô Thị Kim Nhung, (2018), Vướng mắc, bất cập việc thực thi Luật Phá sản năm 2014 đề xuất hồn thiện, Tạp chí Luật học, số 19/2018, tr16 – 21 47 dần vào sống, đáp ứng mong muốn chủ thể tham gia có liên quan vụ việc phá sản 3.1.1 Tác dụng tích cực việc áp dụng quy định thủ tục phá sản Đầu tiên phải nói đến tiêu chí xác định doanh nghiệp, HTX khả toán Trước đây, Luật Phá sản 2004 quy định doanh nghiệp, HTX khơng có khả tốn khoản nợ đến hạn coi lâm vào tình trạng phá sản, khơng có giới hạn thời gian cho khoản nợ đến hạn Thì nay, Luật Phá sản 2014 thay đổi với quy định rõ ràng cụ thể Luật Phá sản 2014 bỏ hẳn cụm từ “lâm vào tình trạng phá sản” mà sử dụng cụm từ “mất khả toán” xác định rõ thời hạn cho khoản nợ đến hạn “03 tháng” Thời hạn điểm thuận lợi giúp cho nợ tìm kiếm giải pháp để toán khoản nợ đến hạn trước rơi vào tình trạng khả toán.63 Thẩm quyền giải mở rộng vụ việc phá sản phổ biến Nếu Luật Phá sản doanh nghiệp năm 1993 quy định Thẩm quyền giải vụ việc phá sản TAND cấp tỉnh (thành phố) thực từ Luật Phá sản 2004 đến Thẩm quyền mở rộng cho TAND cấp huyện (quận) Tuy nhiên, lúc vụ việc giải phá sản thuộc thẩm quyền TAND cấp huyện hạn chế nhiều Cho đến Luật Phá sản 2014 đời thay cho Luật Phá sản 2004 Thẩm quyền giải phá sản quận (huyện) quy định rõ ràng cụ thể vụ việc phá sản cấp Tòa án Về chế định Quản tài viên: Luật Phá sản 2014 thay đổi chế định Tổ quản lý, lý tài sản thay chế định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, lý tài sản Vai trò Điều kiện hành nghề Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, lý tài sản Luật Phá sản 201464 quy định cụ thể đồng thời Nghị định 22/2015/NĐCP hướng dẫn chi tiết Quản tài viên hành nghề quản lý, lý tài sản mà Luật trước khơng có quy định Hiện theo thống kê Sở Tư pháp 63 Bùi Thị Dung Huyền (2014), Những điểm Luật Phá sản 2014, Tạp chí Tài Nguồn: http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-phap-luat/phap-luat-kinh-doanh/nhung-diem-moi-trong-luat-pha-san-201490588.html 64 Điều 12, 13 Luật Phá sản 2014 48 Thành phố Hồ Chí Minh tính đến ngày 31/12/2018 Thành phố Hồ Chí Minh có 89 Quản tài viên hành nghề quản lý, lý tài sản 19 doanh nghiệp quản lý, lý tài sản.65 3.1.2 Những hạn chế việc áp dụng quy định thủ tục phá sản Định nghĩa doanh nghiệp, HTX khả toán theo Luật Phá sản 2014 bỏ hẳn từ “các” “các khoản nợ” mà Luật cũ quy định Việc thể rõ tiêu chí xác định doanh nghiệp, HTX khả tốn hồn tồn khơng phụ thuộc vào số lượng khoản nợ mà cần khoản nợ đủ để nộp đơn yêu cầu phá sản Mặc khác, Luật Phá sản không quy định, văn hướng dẫn nói giới hạn khoản nợ hay số nợ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản Chẳng hạn như, hồ sơ phá sản Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cầu đường 18.6 yêu cầu phá sản Công ty Cổ phần Xây dựng số Việt Hưng với khoản nợ 1.300.000.000 đồng mà TAND quận Bình Thạnh trình giải Thật sự, vụ phá sản có chủ nợ công ty cổ phần đầu tư xây dựng cầu đường 18.6 yêu cầu với số tiền không lớn, gây nhiều khó khăn cho Thẩm phán q trình giải có việc định Quản tài viên tham gia thủ tục phá sản vụ phá sản Về quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, lý tài sản: chế định có Luật Phá sản 2014 việc thiếu sót áp dụng điều khơng thể tránh Thứ nhất, Luật Phá sản chưa quy định rõ thông tin Quản tài viên theo danh sách Sở Tư pháp ban hành Bên cạnh đó, khơng thể chun mơn Quản tài viên lĩnh vực gì, điều nhiều thời gian ảnh hưởng khơng đến việc định mở thủ tục phá sản Các quy định pháp luật hành thực tế hoạt động làm cho quản tài viên chưa chuyên sâu nghiệp vụ quản lý, lý tài sản Trong điều kiện để trở thành quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, lý tài sản đơn giản 65 Quyết định số 92/QĐ-STP ngày 27/2/2019 Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh việc công bố danh sách Quản tài viên doanh nghiệp đăng ký hành nghề Quản lý, lý tài sản địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 49 Thứ hai, pháp luật chưa có luật hay văn quy định mứa tạm ứng chi phí cho Quản tài viên nên việc định thực tế phải dựa chi phí tạm ứng mà Quản tài viên đưa Tuy nhiên, mức tạm ứng cao, Thẩm phán thụ lý phải cân nhắc nhiều, vụ phá sản khơng có chi phí cho Quản tài viên mà chi phí khác Và việc định, tạm ứng chi phí cho Quản tài viên khó khăn cho Thẩm phán tiến hành thủ tục hồ sơ phá sản nêu Về thẩm quyền giải phá sản cấp Tòa án: Mặc dù, Luật Phá sản 2014 có quy định rõ ràng việc giải phá sản cho TAND cấp huyện (quận), thực tế áp dụng số vụ phá sản giải TAND quận (huyện) hạn chế Theo nhận định số tác giả nghiên cứu phá sản doanh nghiệp vụ việc phức tạp, đòi hỏi trình độ chun mơn Thẩm phán phải cao giải Tuy nhiên, TAND cấp huyện (quận) trình độ Thẩm phán thường mức sơ cấp, để giải vụ việc phá sản điều gây khơng khó khăn Chính điều mà vụ việc phá sản có tính chất phức tạp TAND cấp tỉnh (thành phố) lấy lên giải quyết.66 Hậu việc phá sản gây quan hệ xã hội lớn, ảnh hưởng đến đời sống xã hội, ảnh hưởng đến giao dịch dân đến trật tự an ninh xã hội Vì vậy, Tòa án cấp quận (huyện) tiến hành thủ tục tố tụng có liên quan đến phá sản cần phải bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kịp thời, hướng dẫn, đạo từ TAND cấp Trong thời gian vừa qua, TAND tối cao mở buổi nghiên cứu Tập huấn trực tuyến “Phá sản – nhìn từ góc độ phát triển kinh tế” ngày 27/8/2018 Về thời gian mở thủ tục phá sản: Luật Phá sản 2014 quy định thời hạn để mở thủ tục phá sản 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu Tuy nhiên, theo Thẩm phán TAND quận Bình Thạnh nhận định khoảng thời gian ngắn, không đủ thời gian để Thẩm phán xem xét tồn tình hình tài doanh nghiệp, htx khả toán thu thập tài liệu, chứng khác Chính để định mở thủ tục phá sản phải nhiều thời gian để giải vụ việc phá sản thời gian phải tính năm 66 Luật Dương Gia (2015), Thẩm quyền giải phá sản Tòa án nhân dân Nguồn: https://luatduonggia.vn/tham-quyen-giai-quyet-pha-san-cua-toa-an-nhan-dan-moi-nhat/ 50 3.2 Thực việc bảo vệ quyền nợ thủ tục phá sản Trên sở kế thừa tảng quy định Luật cũ Luật Phá sản 2014 đời có nhiều nội dung so với Luật Phá sản 2004 đồng thời mang lại luồng gió cho việc giải phá sản Ngoài việc chấm dứt tồn mặt pháp lý xử lý hậu theo quy định pháp luật, tránh tình trạng tẩu tán tài sản siết nợ, bảo đảm quyền lợi cho chủ nợ, người lao động Và tiền đề thuận lợi cho doanh nghiệp, HTX tình trạng sản xuất kinh doanh khó khăn, thua lỗ có hội để rút khỏi thị trường cách “trật tự”, đồng thời thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho nhà đầu tư 3.2.1 Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp nợ Luật Phá sản đời mục đích trước hết bảo vệ quyền nghĩa vụ chủ nợ người lao động Tuy nhiên, Luật Phá sản 2014 quan tâm trọng nhiều quy định việc đảm bảo quyền nghĩa vụ nợ so với Luật cũ Trong suốt trình giải phá sản doanh nghiệp, Luật Phá sản 2014 mở rộng tối đa quyền nghĩa vụ con nợ nhằm giúp nợ không khôi phục doanh nghiệp rút khỏi thị trường cách nhẹ nhàng Các quyền nghĩa vụ nợ quy định sau: Thứ nhất, trình bày đưa ý kiến việc chấp nhận bác bỏ phần toàn yêu cầu người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản Thứ hai, phải thông báo công khai định mở thủ tục phá sản sau nhận định mở thủ tục phá sản Đồng thời, theo Luật Phá sản 2014 nợ quyền nghĩa vụ sau:67 i) Con nợ phải thực yêu cầu Thẩm phán, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, lý tài sản quan THADS theo quy định pháp luật trình tiến hành thủ tục phá sản Đồng thời, doanh nghiệp, htx khả toán tự nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải cung cấp tài liệu, chứng có liên quan đến khoản nợ đến hạn Ngược lại, chủ nợ người nộp đơn chủ nợ phải cung cấp chứng chứng minh doanh nghiệp khả tốn Ngồi ra, Thẩm phán 67 Điều 18,20 Luật Phá sản 2014 51 yêu cầu cá nhân, quan, tổ chức lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cung cấp tài liệu, chứng liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp chủ thể để giao nộp cho Tòa án nhân dân ii) Con nợ quyền nhận thông báo hợp lệ giai đoạn thủ tục Thẩm phán định sau phải thơng báo cho nợ, chủ nợ hay Viện kiểm sát nhân dân cấp Con nợ tự bảo vệ nhờ người khác bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho Con nợ tham gia Hội nghị chủ nợ, đề nghị Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, lý tài sản bổ sung chủ nợ, người mắc nợ vào danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ hay việc thu hồi khoản tiền, tài sản người mắc nợ iii) Các chủ thể tham gia thủ tục phải có mặt theo yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, lý tài sản, giấy triệu tập Tòa án nhân dân chấp hành định TAND trình giải phá sản Được biết ghi chép, chụp tài liệu, chứng người tham gia thủ tục phá sản khác nộp Thẩm phán thu thập đặc biệt nợ quyền đề nghị xem xét lại định TAND chẳng hạn như: định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, định mở thủ tục phá sản, định tuyên bố doanh nghiệp, HTX phá sản hay định thi hành án dân Để tạo thêm điều kiện cho doanh nghiệp phá sản có hội phục hồi Luật Phá sản 2014 có quy định việc khoản nợ tiếp tục tính lãi theo thỏa thuận tạm dừng việc trả lãi sau Thẩm phán định mở thủ tục phá sản Riêng khoản nợ phát sinh sau mở thủ tục phá sản đến thời điểm tuyên bố doanh nghiệp, HTX phá sản tiền lãi khoản nợ xác định theo thỏa thuận khơng trái với quy định pháp luật Và khoản nợ khơng tính Thẩm phán định tuyên bố doanh nghiệp, HTX phá sản Trước đây, chưa có quy định trình bày cụ thể vấn đề này, chưa có thống việc tính lãi khoản nợ nên không bảo đảm quyền nghĩa vụ bên tham gia trình giải phá sản Hiện nay, việc tính lãi khoản nợ hướng dẫn văn pháp luật điển hình Nghị 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/1/2019 Hội đồng thẩm phán hướng dẫn áp dụng số quy định pháp luật lãi, lãi suất, phạt vi phạm 52 3.2.2 Ngăn cản lạm dụng chủ nợ Như tác giả trình bày Luật Phá sản đời nhằm mục đích đảm bảo tối đa quyền lợi lợi ích hợp pháp chủ nợ nợ Như vậy, việc bảo vệ quyền lợi nợ có quy định bị hạn chế nhiều Đây quy định không phù hợp với quy định nước giới Đồng thời với thực tế áp dụng TAND quận Bình Thạnh chưa thật phù hợp Quay lại với vụ phá sản Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cầu đường 18.6 Công ty Cổ phần Xây dựng Số Một Việt Hưng mà TAND quận Bình Thạnh trình giải Thực sự, phía doanh nghiệp bị yêu cầu phá sản họ khơng đồng ý với việc chủ nợ nộp đơn yêu cầu, họ cho Cơng ty họ hoạt động bình thường việc toán khoản tiền lương tháng cho nhân viên đặn Và phút này, vụ phá sản nằm phía chủ nợ liên tục nhắc nhở Tòa án sớm định mở thủ tục phá sản Như vậy, trường hợp việc áp dụng quy định Luật Phá sản 2014 bảo vệ quyền nợ hạn chế nhiều Về việc xác định tiền lãi khoản nợ: Hiện nay, Luật Phá sản 2014 quy định khoản nợ tiếp tục tính lãi việc trả lãi tạm dừng sau có định mở thủ tục phá sản Thời hạn mà Luật Phá sản quy định việc mở thủ tục phá sản 30 ngày kể từ ngày thụ lý Tuy nhiên, số trường hợp thời gian mở thủ tục phá sản dài Vậy việc tính lãi kéo dài đến bao giờ? Hiện nay, việc tính lãi thực theo quy định Nghị 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/1/2019 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng số quy định pháp luật lãi, lãi suất, phạt vi phạm Tuy nhiên, nghị quy định cách tính lãi khoản nợ chưa đề cập đến thời hạn tính lãi, vấn đề chưa đề cập văn 3.3 Kiến nghị hoàn thiện việc áp dụng quy định thủ tục phá sản 3.3.1 Một số kiến nghị quy định thực thủ tục phá sản Tòa án nhân dân Cần có văn hướng dẫn cụ thể mức tính thù lao cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, lý tài sản Chấp hành viên thi hành 53 định tuyên bố phá sản họ tham gia vào thủ tục phá sản Đồng thời, việc bổ sung thêm thông tin Quản tài viên cần thiết đặc biệt chuyên môn Quản tài viên để Thẩm phán có sở định dễ dàng thủ tục phá sản giải nhanh Về thẩm quyền giải vụ phá sản TAND cấp huyện (quận): tính chất vụ việc phá sản thường có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều khía cạnh pháp lý, nhiều chủ thể nhiều lĩnh vực khác Cho nên việc nâng cao lực, kinh nghiệp đội ngũ Thẩm phán, quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, lý tài sản cần thiết Do đó, ngành Tòa án cần thường xun tổ chức buổi tập huấn, hội thảo chuyên đề khóa học bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ giải thủ tục phá sản Theo quy định Luật Phá sản 2014 thời gian giải vụ phá sản dài Trên thực tế, thời gian giải vụ phá sản kéo dài nhiều quy định Luật Điều này, gây tâm lý nặng nề cho Thẩm phán đặc biệt Thẩm phán trực tiếp giải việc không bảo vệ tốt quyền lợi chủ thể có liên quan điều hiển nhiên Do đó, cần có đề xuất hay văn hướng dẫn Luật Phá sản rõ ràng chi tiết để việc tuân thủ triệt để quy định Luật nhằm hạn chế tối đa kéo dài thời gian giải thực tiễn 3.3.2 Một số kiến nghị việc bảo vệ quyền nợ thủ tục phá sản Pháp luật phá sản Việt Nam hạn chế so với pháp luật số nước giới mặt nhận khuyến khích nhà nước để phá sản doanh nghiệp, HTX rơi vào tình trạng khả tốn Vì vậy, để đảm bảo quyền nghĩa vụ để tạo động lực cho doanh nghiệp, HTX tự nguyện nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản Nhà nước cần có thêm quy định cụ thể chi tiết cho doanh nghiệp, HTX phá sản Mặc khác, biết phá sản việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp thật yếu rút khỏi thị trường cách nhẹ nhàng Tuy nhiên, họ e ngại nhiều thủ tục phá sản rườm rà, thời gian kéo dài lâu chi phí phá sản nhiều Do đó, cần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tuyên bố phá sản việc đơn giản hoá đến mức cho phép thủ tục 54 Luật Phá sản cần có quy định ngăn chặn việc lạm dụng quyền chủ nợ thủ tục phá sản chẳng hạn việc phá sản Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng cầu đường số 18.6 với Công ty Cổ phần xây dựng số Việt Hưng TAND quận Bình Thạnh thụ lý đến chưa giải Hiện tại, Thẩm phán thụ lý việc phá sản gặp nhiều khó khăn trình giải Ngồi ra, tác giả đề nghị, TAND cần công khai nhiều vụ việc phá sản Cổng thông tin hệ thống TAND để việc nắm bắt thông tin giai đoạn việc phá sản dễ dàng Đồng thời, sinh viên Luật hay tác giả, nhà nghiên cứu tham khảo, làm nguồn tài liệu cần thiết cho viết 55 KẾT LUẬN CHƯƠNG Luật Phá sản 2014 vào hoạt động thời gian hệ thống pháp luật Việt Nam quen dần với có mặt Tuy nhiên, Luật áp dụng tất Luật Bởi thủ tục áp dụng thực thực tế rườm rà, liên quan nhiều lĩnh vực, nhiều thời gian Hiện nay, bất cập, vướng mắc Luật Phá sản mặt thủ tục quy định bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp nhiều Các tác giả, nhà nghiên cứu bình luận hay có phát biểu phía bảo vệ quyền lợi nợ Bởi phần Luật Phá sản đời nhằm bảo vệ quyền lợi chủ nợ người lao động Vì vậy, thời gian tới hy vọng có nhiều viết lĩnh vực phá sản pháp luật bảo vệ nợ thủ tục phá sản đồng thời, có thêm văn hướng dẫn việc thực Luật Phá sản để hạn chế đến mức thấp ảnh hưởng xảy cho tất chủ thể tham gia thủ tục phá sản 56 KẾT LUẬN Phá sản kết chọn lọc đào thải tự nhiên kinh tế, có ảnh hưởng định kinh tế - xã hội Trải qua lần sửa đổi Luật Phá sản 2014 dần vào nề nếp hệ thống pháp luật Việt Nam, đóng vai trò khơng nhỏ đời sống kinh tế giúp bảo vệ quyền lợi tài sản chủ nợ, đảm bảo bình đẳng chủ nợ việc đòi nợ, hay tạo điều kiện cho doanh nghiệp khắc phục khó khăn, khơi phục sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp không khả cứu vãn tun bố doanh nghiệp phá sản Luật Phá sản quy định rõ thẩm quyền người tham gia thủ tục phá sản quy định nhiều thẩm quyền giải Tòa án nhân dân cấp huyện hay cấp tỉnh Đồng thời, Luật Phá sản 2014 có quy định cụ thể rõ ràng trình tự thủ tục tiến hành thủ tục phá sản quy định pháp Luật Phá sản 2014 bảo vệ quyền nợ qua giai đoạn trình tự thực thủ tục phá sản Đồng thời, Luật Phá sản 2014 bổ sung thêm quy định giai đoạn thương lượng chủ nợ doanh nghiệp, HTX khả toán hay quy định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý lý tài sản tham gia thực thủ tục phá sản, Luật Phá sản 2014 mở rộng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, HTX khả toán, xem tiến Luật Phá sản 2014 Tuy nhiên, nhiều bất cập mà chưa giải được, quy định bảo đảm quyền nợ thủ tục phá sản hạn chế nhiều Tác giả mong thời gian tới quy định bất cập thủ tục giải quyết, thời gian thực chế định Quản tài viên, donah nghiệp quản lý, lý tài sản, khắc phục hạn chế đến ảnh hưởng đến chủ thể tham gia Đồng thời, cần nâng cao thêm trình độ giải vụ việc phá sản Thẩm phán cấp Tòa án, để việc giải thuận lợi Ngoài ra, vụ việc phá sản Thành phố Hồ Chí Minh cần công khai nhiều cổng thông tin của hệ thống Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh hay báo chí pháp luật./ 57 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT  Sách Bộ tư pháp - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao (2018), Thông tư liên tịch số 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC việc phối hợp thi hành định Tòa án giải phá sản, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ tư pháp - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao (2016), Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016 quy định số vấn đề thủ tục Thi hành án dân phối hợp liên ngành Thi hành án dân sự, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ Tư pháp (2016), Công văn số 3089/BTP-TCTHADS ngày 09/9/2016 Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thi hành định Tòa án liên quan đến giải phá sản, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Chính phủ (2015), Nghị định số 22/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành số điều Luật Phá sản Quản tài viên hành nghề quản lý, lý tài sản, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Khoa Luật (2016), Tài liệu học tập Pháp luật Phá sản, giải thể giải tranh chấp kinh doanh, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, tr7 Quốc hội (2004), Luật Phá sản năm 2004, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Quốc hội (2014), Luật Doanh nghiệp 2014, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Quốc hội (2014), Luật Phá sản năm 2014, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Quốc hội (2014), Luật Thi hành án dân 2008 sửa đổi bổ sung 2014, Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội 10 Ủy ban thường vụ quốc hội (2011), Pháp lệnh 16/2011/PL-UBTVQH ngày 30/6/2011 quy định quản lý, sử dụng vũ khí, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ cơng cụ hỗ trợ, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2016), Nghị số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội mức thu, miễn, giảm, thu, 58 nộp, quản lý sử dụng án phí lệ phí Tòa án, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội  Bài viết in tập chí 12 Đinh Thị Thanh Nga (2007), Bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 13 Tô Thị Kim Nhung, (2018), Vướng mắc, bất cập việc thực thi Luật Phá sản năm 2014 đề xuất hồn thiện, Tạp chí Luật học, số 19/2018, tr16 – 21  Tham khảo điện tử 14 Bùi Thị Dung Huyền (2014), Những điểm Luật Phá sản 2014, Tạp chí Tài Nguồn: http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-phap-luat/phap-luat-kinhdoanh/nhung-diem-moi-trong-luat-pha-san-2014-90588.html 15 Cổng thơng tin quốc gia đăng kí doanh nghiệp, Tình hình đăng kí doanh nghiệp tháng 12 năm 2017, 25/12/2017 Nguồn: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/tin-tuc/598/4337/tinh-hinh-chung-ve-dang-kydoanh-nghiep thang-12-va-nam-2017.aspx 16 Cổng thông tin quốc gia đăng kí doanh nghiệp, Tình hình đăng kí doanh nghiệp tháng 12 năm 2018, 28/12/2018 Nguồn: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/tin-tuc/598/4897/tinh-hinh-dang-ky-doanhnghiep-thang-12-va-nam-2018.aspx 17 Đức Trong (2017), Tòa án Phan Thiết sai vụ phá sản Công ty Thanh Nguyên, Báo Tuổi trẻ Online Nguồn: http://tuoitre.vn/toa-an-phan-thiet-sai-trongvu-pha-san-cong-ty-thanh-nguyen-1351423.htm 18 Khái quát lịch sử hình thành pháp luật phá sản giới Nguồn: http://phasan.com.vn/san-pham/khai-quat-ve-lich-su-hinh-thanh-phap-luat-pha-santren-the-gioi-220.html 19 LS.Trần Hồng Phong (2017), “Phá sản doanh nghiệp: lối thoát cho tất bên”, Báo Kinh tế Sài Gòn Online Nguồn: http://www.thesaigontimes.vn/157723/Pha-san-doanh-nghiep-loi-thoat-cho-tat-cacac-ben.html 59 20 Luật Dương Gia (2015), Thẩm quyền giải phá sản Tòa án nhân dân Nguồn: https://luatduonggia.vn/tham-quyen-giai-quyet-pha-san-cuatoa-an-nhan-dan-moi-nhat/ 21 Nguồn gốc khái niệm phá sản (2018) Nguồn: http://phasan.com.vn/sanpham/nguon-goc-cua-khai-niem-pha-san-158.html 22 Phan Thị Thu Hà (2011), Tìm hiểu pháp luật phá sản giới, Viện Khoa học xét xử_Tòa án nhân dân tối cao Nguồn: https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2011/04/17/tm-hi%E1%BB%83u-phplu%E1%BA%ADt-ph-s%E1%BA%A3n-trn-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi/ 23 Sở Tư pháp (2019), Quyết định số 92/QĐ-STP ngày 27/2/2019 Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh việc cơng bố danh sách Quản tài viên doanh nghiệp đăng ký hành nghề Quản lý, lý tài sản địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Nguồn: https://sotuphap.hochiminhcity.gov.vn/danh-sach-quan-tai-vienva-doanh-nghiep-hanh-nghe-quan-ly-thanh-ly-tai-san? 24 ThS.Nguyễn Ngọc Anh (Khoa Pháp luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội), Thực tiễn thi hành liên quan đến chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật phá sản có bất cập, cần hồn thiện Nguồn: http://tapchitoaan.vn/baiviet/phap-luat/cac-chu-the-tham-gia-quan-he-phap-luat-pha-san-mot-so-bat-cap-vakien-nghi-hoan-thien 60 ... làm rõ quy định pháp luật bảo vệ quyền nợ thủ tục phá sản theo Luật Phá sản 2014 Kết cấu Khố luận Với lý mục đích nêu trên, Khóa luận tốt nghiệp Pháp luật bảo vệ nợ thủ tục phá sản có kết cấu... định pháp luật bảo vệ quyền nợ thủ tục phá sản theo quy định Luật Phá sản 2014 Để nghiên cứu làm rõ đề tài này, tác giả sử dụng văn liên quan đến phá sản Luật Phá sản 2004, Luật Phá sản 2014, Luật. .. sau: Chương Tổng quan phá sản chủ thể nợ phá sản Chương Pháp luật bảo vệ quyền nợ thủ tục phá sản theo Luật Phá sản 2014 Chương Thực tiễn việc áp dụng quy định bảo vệ quyền nợ kiến nghị hoàn thiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về bảo vệ con nợ trong thủ tục phá sản , Pháp luật về bảo vệ con nợ trong thủ tục phá sản

Từ khóa liên quan