Hủy hợp đồng trước thời hạn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng theo công ước vienna 1980

56 121 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 15:12

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Phạm vi, đối tƣợng nghiên cứu đề tài Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu khóa luận CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ HỦY HỢP ĐỒNG TRƢỚC THỜI HẠN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ HỢP ĐỒNG THEO CÔNG ƢỚC VIÊN 1980 1.1 Khái niệm hủy hợp đồng trƣớc thời hạn thực nghĩa vụ hợp đồng 1.2 Hệ pháp lý áp dụng biện pháp hủy hợp đồng trƣớc thời hạn thực nghĩa vụ hợp đồng 11 1.3 Nghĩa vụ thông báo áp dụng biện pháp hủy hợp đồng trƣớc thời hạn thực nghĩa vụ hợp đồng 14 1.3.1 Thời hạn thông báo 15 1.3.2 Hình thức thơng báo 16 1.3.3 Nội dung thông báo 17 1.4 Phân biệt biện pháp hủy hợp đồng trƣớc thời hạn thực nghĩa vụ hợp đồng với biện pháp tạm ngừng thực nghĩa vụ hợp đồng trƣớc thời hạn thực nghĩa vụ hợp đồng 22 KẾT LUẬN CHƢƠNG 27 CHƢƠNG CĂN CỨ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP HỦY HỢP ĐỒNG TRƢỚC THỜI HẠN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ HỢP ĐỒNG THEO CÔNG ƢỚC VIÊN 1980 – LIÊN HỆ PHÁP LUẬT VIỆT NAM 28 2.1 Căn áp dụng biện pháp hủy hợp đồng trƣớc thời hạn thực nghĩa vụ hợp đồng theo Công ƣớc Viên 1980 28 2.1.1 Khả bên gây vi phạm 28 2.1.2 Một bên tuyên bố không thực hợp đồng 39 2.2 Pháp luật Việt Nam biện pháp hủy hợp đồng trƣớc thời hạn thực nghĩa vụ hợp đồng 42 2.2.1 Một số hạn chế pháp luật Việt Nam quy định hủy hợp đồng trước thời hạn thực nghĩa vụ hợp đồng 42 2.2.2 Đề xuất hoàn thiện pháp luật Việt Nam quy định hủy hợp đồng trước thời hạn thực nghĩa vụ hợp đồng 48 KẾT LUẬN CHƢƠNG 50 KẾT LUẬN 51 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Luật Thương mại Quốc hội Khóa XI, kỳ họp thứ thơng qua ngày 14/06/2005 thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2006, thay Luật Thương mại năm 1997 Trải qua 12 năm, LTM 2005 góp phần to lớn vào ổn định phát triển hoạt động thương mại, điều chỉnh, khắc phục hạn chế, thiếu sót LTM 1997 Cùng với phát triển xã hội, đặc biệt lĩnh vực thương mại, hoạt động thương nhân ngày đa dạng, phong phú Một yếu tố quan trọng thương mại hợp đồng, xem cội nguồn hoạt động thương mại Tuy nhiên, lúc bên hợp đồng nghiêm túc thực nghĩa vụ giao kết hợp đồng Do đó, LTM trao cho chủ thể hợp đồng, tùy theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm có quyền áp dụng biện pháp, chế tài khác nhằm đảm bảo quyền lợi Trên thực tế, việc nhận diện hành vi vi phạm bên không dễ dàng, cụ thể bên tỏ khơng thiện chí khơng có khả việc thực nghĩa vụ đến hạn, tức trước thời hạn thực nghĩa vụ Theo LTM 2005, khơng phải hành vi vi phạm Chính thế, bên lại khơng có quyền áp dụng chế tài thương mại, đặc biệt chế tài hủy hợp đồng để giải phóng nghĩa vụ hợp đồng, giảm thiểu rủi ro thiệt hại phải gánh chịu Với mục tiêu thống luật pháp quốc tế hợp đồng mua bán hàng hóa, Cơng ước Viên 1980 thành tựu to lớn việc nỗ lực hài hòa hóa hệ thống luật giới Việt Nam thành viên thứ 84 Công ước Viên Cơng ước thức có hiệu lực Việt Nam từ ngày 01/01/2017 Đây bước tiến vượt bậc trình hội nhập quốc tế sâu rộng Việt Nam, tạo thuận lợi cho thương nhân nước tiếp cận với nguồn luật tiến áp dụng rộng rãi, đặc biệt nước có kinh tế phát triển bậc giới Những quy định tiến hài hòa Công ước Viên nước thành viên vận dụng đem lại lợi ích to lớn việc giải tranh chấp thương mại Đối với vấn đề pháp lý nêu trên, Điều 72 CISG tạo hội cho bên có quyền áp dụng chế tài hủy hợp đồng trước thời hạn thực nghĩa vụ để giảm thiểu tối đa thiệt hại bên có khả vi phạm hợp đồng đến thời hạn thực nghĩa vụ Nhằm làm rõ quy định Công ước Viên vấn đề hủy hợp đồng trước thời hạn, có nhìn tổng thể pháp luật Việt Nam với Công ước Viên Người viết chọn đề tài “Hủy hợp đồng trước thời hạn thực nghĩa vụ hợp đồng theo Công ước Viên 1980” làm đề tài Khóa luận Mục tiêu nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu Khóa luận phân tích vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến quy định chế tài hủy hợp đồng trước thời hạn thực nghĩa vụ theo Công ước Viên so sánh với pháp luật Việt Nam văn pháp lý quốc tế khác Khóa luận làm rõ quy định Cơng ước Viên có kiến nghị bổ sung pháp luật Việt Nam chế tài hủy hợp đồng trước thời hạn thực nghĩa vụ Qua đó, góp phần hài hòa hóa pháp luật Việt Nam với văn pháp lý quốc tế, đặc biệt Công ước Viên Mặt khác, tạo hành lang pháp lý thuận lợi dễ áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam giao kết thực hợp đồng, cho quan giải tranh chấp Việt Nam việc giải tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Tình hình nghiên cứu Hiện nay, Việt Nam gia nhập Công ước Viên có nhiều đề tài, cơng trình nghiên cứu liên quan đến quy định Công ước Viên nói chung chế tài hủy hợp đồng trước thời hạn thực nghĩa vụ nói riêng, cụ thể: Luận án tiến sĩ Luật học tác giả Võ Sỹ Mạnh, Trường Đại học Luật TP.HCM “Vi phạm hợp đồng theo Công ước Viên năm 1980 hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế định hướng hồn thiện quy định có liên quan pháp luật Việt Nam” Luận án có nghiên cứu khái quát khái niệm đặc điểm chế tài vi phạm dự đoán trước Luận văn thạc sĩ Luật học tác giả Đặng Anh Tú, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM “Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa trước thời hạn theo cơng ước Viên 1980 - so sánh định hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam” Luận văn Thạc sĩ: “Vi phạm hợp đồng chưa đến thời hạn thực nghĩa vụ, cần thiết phải điều chỉnh pháp luật Việt Nam” tác giả Phạm Thị Trọng Bài viết “Nghiên cứu so sánh pháp luật hợp đồng Việt Nam, CISG PICC vấn đề vi phạm hợp đồng trước hạn” tác giả Ths Nguyễn Trung Nam Bài viết “Một số vấn đề hủy hợp đồng vi phạm hợp đồng chưa đến thời hạn thực nghĩa vụ” nhóm tác giả Ths Đặng Huỳnh Thiên Vy, Nguyễn Xuân Mỹ Hiền Đây tài liệu tham khảo có giá trị, bổ ích giúp người viết Khóa luận hiểu rõ có hướng nghiên cứu xác chế tài hủy hợp đồng trước thời hạn Phạm vi, đối tƣợng nghiên cứu đề tài 3.1 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Khóa luận tập trung vào việc phân tích chế tài hủy hợp đồng trước thời hạn thực nghĩa vụ theo Công ước Viên 1980 (Điều 72) liên hệ với pháp luật Việt Nam Theo tên gọi Công ước Viên Công ước Viên năm 1980 Liên Hợp Quốc hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, đó, phạm vi nghiên cứu đề tài tập trung vào chế tài hủy hợp đồng trước thời hạn hợp đồng mua bán hàng hóa nói chung hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế nói riêng Tuy nhiên, cần lưu ý phạm vi nghiên cứu Khóa luận khơng nghiên cứu chế tài hủy hợp đồng bên có hành vi vi phạm trình thực hợp đồng loại chế tài khác áp dụng cho hợp đồng hợp đồng mua bán hàng hóa Về khơng gian: Khóa luận phân tích thực tiễn án lệ, án, phán Tòa án Trọng tài nước thành viên Công ước Viên 1980 Về thời gian: Khóa luận lấy số liệu, thông tin từ năm 1988 – năm Công ước Viên có hiệu lực 3.2 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Khóa luận vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến chế tài hủy hợp đồng trước thời hạn thực nghĩa vụ hợp đồng Cụ thể khả bên hợp đồng vi phạm nghĩa vụ đến thời hạn thực nghĩa vụ, quy định điều kiện, trình tự, thủ tục để áp dụng chế tài hủy hợp đồng trước thời hạn thực nghĩa vụ Ngồi ra, Khóa luận nghiên cứu án lệ, án, phán Tòa án, Trọng tài số quốc gia thành viên Công ước Viên 1980 bao gồm hạn chế, thiếu sót pháp luật Việt Nam chế tài hủy hợp đồng trước thời hạn thực nghĩa vụ so với quy định Công ước Viên Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp: Phương pháp áp dụng để tìm hiểu, phân tích khái niệm, ý nghĩa đối tượng nghiên cứu Phƣơng pháp so sánh: Phương pháp cung cấp cho người đọc góc nhìn tổng thể văn pháp luật từ hệ thống pháp luật khác nhằm tìm điểm giống khác có so sánh ưu nhược điểm Phƣơng pháp liệt kê: Phương pháp trình bày án lệ, án, phán Tòa án, Trọng tài nhằm làm rõ thêm đối tượng nghiên cứu Ngoài phương pháp nêu trên, người viết sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học khác nhằm cung cấp thông tin cho người đọc rõ ràng Kết cấu khóa luận Ngồi Phần mở đầu, Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo, Khóa luận gồm Chương: Chương Tổng quan hủy hợp đồng trước thời hạn thực nghĩa vụ hợp đồng theo Công ước Viên 1980 Chương Căn áp dụng biện pháp hủy hợp đồng trước thời hạn theo Công ước Viên 1980 – Liên hệ pháp luật Việt Nam CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ HỦY HỢP ĐỒNG TRƢỚC THỜI HẠN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ HỢP ĐỒNG THEO CÔNG ƢỚC VIÊN 1980 1.1 Khái niệm hủy hợp đồng trƣớc thời hạn thực nghĩa vụ hợp đồng Theo từ điển chuyên ngành Luật, Hợp đồng (contract) hiểu thỏa thuận với điều khoản cụ thể hai nhiều người tổ chức, có lời hứa để làm điều để đổi lại lợi ích có giá trị.1 Khi hợp đồng xác lập hợp pháp xem “luật” bên kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực bên phải có nghĩa vụ thực hợp đồng sở nguyên tắc thiện chí, trung thực Các bên phải đảm bảo thực cách tốt nghĩa vụ hợp đồng Tuy nhiên, trình thực hợp đồng phát sinh yếu tố khách quan chủ quan khiến bên không thực hiện, thực không thực không đầy đủ nghĩa vụ giao kết hợp đồng gọi hành vi vi phạm hợp đồng Hành vi vi phạm hợp đồng bên làm phát sinh cho bên quyền bồi thường thiệt hại, ngồi có biện pháp khắc phục chuyên biệt quyền từ chối nhận hàng người mua quyền từ chối giao hàng người bán Trong pháp luật quốc gia, biện pháp gọi “từ chối”, “thu hồi chấp nhận”, “tránh”, “chấm dứt” “hủy” Trong Công ước Viên (Điều 49 Điều 64) đặc quyền bên khơng thực hợp đồng vi phạm bên gọi “hủy hợp đồng”.2 Hủy hợp đồng chế tài nghiêm khắc pháp luật trao cho bên quan hệ hợp đồng có hành vi vi phạm hợp đồng Hủy hợp đồng dẫn đến hậu nặng nề cho hai bên Tuy nhiên chế tài cần thiết để bảo vệ quyền lợi bên bị vi phạm trước hành vi vi phạm hợp đồng bên lại https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/contract truy cập lần cuối ngày 12/10/2018 John O Honnold, “Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention”, 3rd ed (1999), pages 204-212 Hành vi vi phạm hợp đồng xảy trước thời hạn (vi phạm dự đoán trước) hết thời hạn thực hợp đồng (vi phạm thực tế) Xuất phát từ nguyên tắc hợp đồng “luật” bên hợp đồng, bên tự thỏa thuận nghĩa vụ hợp đồng thực vào thời điểm cụ thể phải chịu ràng buộc thỏa thuận Các bên phải thể thiện chí việc thực hợp đồng khơng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không thuộc trường hợp thoả thuận trước luật có quy định Nếu tới thời hạn phải thực hợp đồng mà bên có nghĩa vụ có hành vi vi phạm hợp đồng xem “vi phạm hợp đồng thực tế” Trong trường hợp chưa đến thời hạn thực hợp đồng bên có đủ để chứng minh bên khơng có khả thực hợp đồng đến hạn có hành vi làm cho bên niềm tin việc thực hợp đồng kết luận có vi phạm hợp đồng tương lai gọi “vi phạm hợp đồng dự đoán trước” Sự vi phạm hợp đồng chưa xảy mặt thực tế, buộc phải chờ đến có vi phạm thực tế xảy thiệt hại lớn nhiều Để đảm bảo quyền lợi mình, bên có khả bị thiệt hại có quyền thực chế tài cần thiết để hạn chế thiệt hại xảy ra, bao gồm chế tài hủy hợp đồng Học thuyết vi phạm dự đoán trước khởi nguồn từ án lệ Hochster v De La Tour (1853)3, phán mang tính bước ngoặt Luật Hợp đồng Anh trường hợp vi phạm hợp đồng dự đốn trước Nội dung vụ kiện tóm tắt sau: De La Tour ký kết thỏa thuận để thuê ông Hochster để làm hướng dẫn viên du lịch họ châu Âu vào ngày 01 tháng 06 năm 1852 Vào ngày 11 tháng 05 năm 1852, De La Tour viết cho Hochster thơng báo họ khơng cần dịch vụ ông Vào ngày 22 tháng 05 năm 1852, Hochster khởi kiện lên Tòa với lí việc hủy hợp đồng De La Tour vi phạm hợp đồng yêu cầu bồi thường thiệt hại De La Tour lập luận Hochster có nghĩa vụ phải sẵn sàng thực nghĩa vụ đến thời hạn, đưa hành động trước ngày hợp đồng bắt đầu Vấn đề pháp lý đặt (1) Liệu bên có từ chối thực thỏa thuận trước ngày bắt đầu thực nghĩa vụ hay không? Và (2) Liệu hành vi vi phạm hành động trước ngày hợp đồng bắt đầu hay không? https://www.lawteacher.net/cases/hochster-v-de-la%20tour.php truy cập lần cuối 13/12/2018 Thứ nhất, Tòa án cho hợp đồng cung cấp lời hứa cho nghĩa vụ tương lai, bên từ chối thực thỏa thuận, xem từ bỏ hợp đồng, phải chịu trách nhiệm vi phạm hợp đồng Hơn nữa, hợp đồng cho nghĩa vụ tương lai tạo thành lời hứa ngụ ý rằng, chờ đợi, không bên làm tổn hại đến thực lời hứa Thứ hai, sở đó, Tòa án bác bỏ lập luận bị đơn bên phải sẵn sàng thực hợp đồng sau ngày bắt đầu, ngăn cản thực việc khởi kiện trước thời hạn Tòa án cho việc từ bỏ hợp đồng thực tương lai bên giải phóng nghĩa vụ bên để thực hợp đồng, khơng có lý để u cầu người chờ đến hạn thực nghĩa vụ trước tìm cách giải tốt Vì vậy, việc vi phạm hợp đồng cách từ bỏ thực nghĩa vụ tương lai làm cho bên chịu trách nhiệm hành động gây thiệt hại cho bên bị thiệt hại Tòa án phán cho nguyên đơn (Hochster) Từ án lệ đó, thuật ngữ “vi phạm dự đoán trước” (anticipatory breach) lan tỏa đến nước theo hệ thống pháp luật Anh – Mỹ Vi phạm dự đoán trước thuật ngữ Luật hợp đồng mô tả tuyên bố bên giao kết hợp đồng mà họ khơng có ý định thực nghĩa vụ theo hợp đồng đến hạn Một bên coi hủy hợp đồng họ chứng minh thiếu tự nguyện khơng có khả thực nghĩa vụ hợp đồng bên Việc vi phạm hợp đồng bên (bên có khả vi phạm) cho phép bên (bên có khả bị vi phạm) chọn cách hủy hợp đồng Điều dựa ý định khách quan, tức lời nói hay hành vi bên có khả vi phạm.4 Sự khơng sẵn sàng khơng có khả thực điều kiện phải tước tồn lợi ích mà họ nhận thực nghĩa vụ lại hợp đồng.5 Khi kiện xảy ra, bên thực hợp đồng khơng có nghĩa vụ phải thực nghĩa vụ Tuy nhiên, lời tuyên bố hủy hợp đồng rút lại bên có khả vi phạm cung cấp đảm bảo khả thực hợp đồng Việc rút lại lời hủy hợp đồng khôi phục nghĩa vụ bên thực hợp đồng Universal Cargo Carriers Corp v Citati [1957] QB 401 ; See also Carr v JA Berriman Pty Ltd [1953] HCA 31, (1953) 89 CLR 327, High Court (Australia); Laurinda Pty Ltd v Capalaba Park Shopping Centre Pty Ltd [1989] HCA 23, (1989) 166 CLR 623 at p647, High Court (Australia) Progressive Mailing House v Tabali [1985] HCA 14, , (1985) 157 CLR 17, High Court (Australia) bố Xuất phát từ nghĩa vụ hạn chế tổn thất bên có khả bị vi phạm hợp đồng trước hạn, bên tuyên bố hủy hợp đồng có chắn bên vi phạm hợp đồng, việc tiếp tục bị ràng buộc hợp đồng mà khơng có biện pháp khác gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi bên có khả bị vi phạm Vì thế, việc thực nghĩa vụ hạn chế tổn thất xảy thể nguyên tắc “thiện chí” giao kết hợp đồng Theo đó, việc hủy hợp đồng sớm giúp bên bị vi phạm thoát khỏi nghĩa vụ hợp đồng xử lý hợp đồng mà khơng để xảy hậu hạn chế tối đa hậu xảy Thêm vào đó, tính chất “rõ ràng” hủy hợp đồng trước hạn mà Điều 72 (3) CISG không đặt yêu cầu bên tuyên bố hủy hợp đồng phải thông báo cho bên lại ý định hủy hợp đồng Cũng trường hợp này, bên có khả bị vi phạm có quyền khơng có nghĩa vụ (ngoại trừ việc giảm thiểu tổn thất) gửi thông báo tuyên bố hủy hợp đồng cho bên Nếu bên có khả bị vi phạm không tuyên bố hủy hợp đồng bên thay đổi định bên tiếp tục thực hợp đồng Mặt khác, bên có khả bị vi phạm khơng phải chờ xem liệu bên có thay đổi ý định hay khơng mà bên có khả bị vi phạm huỷ hợp đồng Trong trường hợp vậy, việc tuyên bố việc không thực hợp đồng dự đốn trước khơng thể hủy bỏ.62 Thực tiễn xét xử quan tài phán, trường hợp sau xem bên tuyên bố không thực hợp đồng bên lại có quyền hủy hợp đồng trước hạn Vụ Compound fertilizer Ủy ban Trọng tài Kinh tế & Thương mại Quốc tế Trung Quốc CIETAC (PRC) 63 i Hàng hóa tranh chấp: Phân bón ii Nguyên đơn: Bên mua (Trung Quốc) iii Bị đơn: Bên bán (Úc) 62 Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods Commentary by Prof Dr jur Dr sc oec Fritz Enderlein Prof Dr jur Dr sc oec Dietrich Maskow Oceana Publications, 1992 Nguồn: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/enderlein-art72.html Truy cập lần cuối 16/12/2018 63 Xem tình tiết phán vụ kiện http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/960130c1.html Truy cập lần cuối 28/11/2018 40 iv Tóm tắt tình tiết vụ kiện: Vào ngày 24 tháng năm 1994 Bên mua (Trung Quốc) kí hợp đồng cung cấp 20.000 phân bón N.P.K cho Bên bán (Úc) quy định thời hạn giao hàng trước ngày 15 tháng năm 1994 Tuy nhiên, vào ngày tháng năm 1994, Bên bán gửi thông báo cho Bên mua nêu rõ: “… Chúng giao hàng Chúng tơi cố gắng tìm nguồn khác, khả cao khó tìm hàng tương tự, Vì lý trên, Bên mua cần phải thương lượng Bên bán khơng giao hàng hóa (bao gồm bảo lãnh ngân hàng, v.v.)” Cùng ngày, Bên mua thơng báo cho Bên bán “Vì giao hàng theo Hợp đồng Trên sở kết khơng giao hàng, Bên mua thức yêu cầu Bên bán bồi thường cho thiệt hại” Vào ngày tháng 6, Bên bán gửi cho Bên mua lần yêu cầu giải vấn đề giao hàng theo điều khoản bất khả kháng Cùng ngày, Bên bán gửi thông báo cho Bên mua để hủy L/C theo hợp đồng Từ thông tin trên, thấy Bên bán khơng thực nghĩa vụ giao hàng Bên bán tự nguyện yêu cầu đồng ý Bên mua hủy L/C không thực nghĩa vụ tốn Do đó, nghĩa vụ bên - Bên bán giao hàng hóa nhận toán; Bên mua toán tiền cho hàng hóa nhận giao hàng - bị từ chối bị hủy v Phán Trọng tài: Trọng tài lập luận rằng: “ Bản fax cho thấy Bên bán thể rõ ràng họ khơng thực nghĩa vụ giao hàng Theo Điều 72 (3), trường hợp vậy, bên dự định tuyên bố hủy hợp đồng không cần phải thông báo cho bên Việc Bên mua trả lời cho Bên bán thể nội dung Bên mua không yêu cầu Bên bán giao hàng yêu cầu bồi thường thiệt hại Theo đó, bên không sử dụng từ “hủy hợp đồng” “tuyên bố hủy hợp đồng”, ý định bên để hủy hợp đồng rõ ràng; Bên mua không cần thức tuyên bố hủy hợp đồng lần nữa” Trọng tài phán cho Bên mua Trong vụ này, Trọng tài xác định việc Bên bán gửi fax thể thông tin Bên bán giao hàng hạn cấu thành vi phạm dự 41 đoán trước Từ đó, phán cho Bên mua có quyền tuyên bố hủy hợp đồng theo Điều 72 (3) CISG yêu cầu bồi thường khác 2.2 Pháp luật Việt Nam biện pháp hủy hợp đồng trƣớc thời hạn thực nghĩa vụ hợp đồng 2.2.1 Một số hạn chế pháp luật Việt Nam quy định hủy hợp đồng trước thời hạn thực nghĩa vụ hợp đồng Pháp luật Việt Nam chưa có quy định vi phạm hợp đồng chưa đến thời gian thực nghĩa vụ hay gọi vi phạm dự đốn trước Theo quy định LTM 2005 thì: “vi phạm hợp đồng việc bên không thực hiện, thực không đầy đủ thực không nghĩa vụ theo thỏa thuận bên theo quy định Luật này”.64 Như vậy, cách tiếp cận định nghĩa “vi phạm hợp đồng” LTM 2005 bao gồm sau thực nghĩa vụ hợp đồng, tức vi phạm thực tế Do đó, vi phạm hợp đồng chưa đến thời hạn thực nghĩa vụ hay gọi vi phạm dự đốn trước LTM 2005 khơng xem vi phạm hợp đồng Bổ trợ cho LTM 2005, BLDS 2005 có quy định tiệm cận với hành vi vi phạm dự đoán trước, cụ thể Điều 415 (1) BLDS 2005 quy định: “Bên phải thực nghĩa vụ trước có quyền hỗn thực nghĩa vụ, tài sản bên bị giảm sút nghiêm trọng đến mức thực nghĩa vụ cam kết bên có khả thực nghĩa vụ có người bảo lãnh” Có thể thấy, quy định có nét tương đồng với vi phạm dự đốn trước, việc bên bị suy giảm tài sản nghiêm trọng khiến cho bên nghi ngờ khả thực nghĩa vụ áp dụng biện pháp hỗn thực nghĩa vụ Tuy nhiên, quy định không bao quát trường hợp khác vi phạm dự đoán trước quyền áp dụng biện pháp xử lý hợp đồng bị hạn chế BLDS 2005 xem việc “tài sản bị giảm sút nghiêm trọng” bên không thực nghĩa vụ biện pháp xử lý hợp đồng trường hợp dừng lại biện pháp hoãn thực nghĩa vụ Nếu bên có tài sản bị giảm sút nghiêm trọng không chứng minh khả thực nghĩa vụ bên 64 Khoản 13 Điều LTM 2005 42 hỗn thực nghĩa vụ có quyền hủy hợp đồng hay không? Hay khả thực hợp đồng bên bị hạn chế nhà xưởng bị cháy, đình cơng kéo dài, nguồn nguyên liệu bị thiếu hụt … có phải để bên lại nghi ngờ bên khơng có khả thực nghĩa vụ hợp đồng đến hạn hay không? Đây vấn đề mà BLDS 2005 chưa có câu trả lời Đến BLDS 2015 ban hành, Điều 411 BLDS 2015 thay cho Điều 415 BLDS 2005 với nội dung có mở rộng xác định điều kiện hỗn thực nghĩa vụ Theo đó, bên quyền hỗn thực nghĩa vụ “khả thực nghĩa vụ bên bị giảm sút nghiêm trọng đến mức thực nghĩa vụ” Đây quy định có nội hàm rộng so với Điều 415 BLDS 2005, nhiên, Điều 411 BLDS 2015 chưa làm rõ thêm vấn đề điều kiện quyền hạn nghĩa vụ bên có quyền hỗn nghĩa vụ, việc bên có quyền hỗn thực nghĩa vụ khơng có quyền hủy hợp đồng bên không cung cấp đảm bảo khả thực hợp đồng đến hạn Như vậy, pháp luật Việt Nam chưa có quy định vi phạm hợp đồng dự đốn trước mà có Điều 411 BLDS 2015 có vài nét tương đồng với vi phạm dự đốn trước Do đó, xảy tranh chấp, bên bị vi phạm không bảo vệ đầy đủ quyền lợi ích hợp pháp Đó thiếu sót mà BLDS 2015 chưa kịp bổ sung cho LTM 2005 Vụ án sau minh họa cho hành vi vi phạm dự đoán trước xét xử theo pháp luật Việt Nam: Vụ giấy Kraft làm vỏ bao xi măng (2003)65 i ii iii iv Hàng hóa tranh chấp: Giấy Kraft Nguyên đơn: Bên mua (Công ty Hà Thành) Bị đơn: Bên bán (Công ty sản xuất bao bì) Tình tiết vụ án: 65 Xem tình tiết phán vụ kiện http://www.dankinhte.vn/vi-pham-hop-dong-truoc-thoi-han/ Truy cập lần cuối 23/11/2018 43 Ngày 28/08/2003, Công ty sản xuất bao bì (bên bán) ký với Cơng ty Hà Thành (bên mua) hợp đồng để mua giấy Kraft làm vỏ bao xi măng Ngày 15/04/2004, hai bên ký Phụ lục Hợp đồng có thỏa thuận “thời gian giao hàng vòng tháng kể từ ngày 15/04/2004” Thực hợp đồng nói trên, Cơng ty sản xuất bao bì nhập 310,712 giấy Kraft Sau đó, Cơng ty sản xuất bao bì liên tục có cơng văn u cầu Cơng ty Hà Thành tiêu thụ hết lô hàng nhập Nhưng ngày 06/05/2004 20/05/2004, Cơng ty Hà Thành có cơng văn trả lời tiêu thụ hết 310,712 giấy Kraft thời gian tháng quy định Phụ lục hợp đồng Ngày 19/05/2004 (tức trước ngày 15/06/2004 – thời điểm Công ty Hà Thành phải nhận tiêu thụ hết 310,712 giấy Kraft theo phụ lục hợp đồng), cho Công ty Hà Thành thực nghĩa vụ cam kết nên Cơng ty sản xuất bao bì ký hợp đồng bán cho Cơng ty Thái Hòa lơ giấy mà Cơng ty sản xuất bao bì bán cho Cơng ty Hà Thành v Phán Tòa án: Tranh chấp xảy ra, vào luật thương mại 1997, Tòa án cho Cơng ty sản xuất bao bì vi phạm Phụ lục Hợp đồng Như vậy, trước hết hạn thực hiện, biết bên mua không thực hợp đồng, bên bán tự xử lý số hàng tự xử lý bị coi vi phạm hợp đồng Ngồi ra, Tòa án cho hàng hóa giấy Kraft khơng thuộc loại hàng hóa bị hư hỏng thời hạn giao hàng quy định Phụ lục Hợp đồng tính đến ngày 20/05/2004 chưa hết nên việc Cơng ty sản xuất bao bì nêu lý do Công ty Hà Thành không nhận hết số hàng để biện minh cho việc Công ty sản xuất bao bì phải bán hàng để tránh rủi ro khơng có sở Tòa án phán cho nguyên đơn Bình luận vụ án này, người viết có số nhận xét sau: Đây tranh chấp thương mại hai pháp nhân nước, tình pháp lý bên Công ty Hà Thành (bị đơn) thực nghĩa vụ cam kết Cơng ty sản xuất bao bì (ngun đơn) có xử lý hàng hóa trước thời hạn bên bị đơn thực nghĩa vụ để giảm thiểu tổn thất hay khơng? Tòa án phán bên nguyên đơn thua kiện ngun đơn khơng tự ý xử lý hàng hóa chưa đến thời hạn bị đơn thực nghĩa vụ 44 Xét thời điểm xét xử, người viết cho phán phù hợp với quy định Luật Thương mại 1997 Theo Luật Thương mại 1997, khơng có quy định thể trước thời hạn thực nghĩa vụ mà bên hợp đồng biết chắn bên không thực nghĩa vụ hợp đồng đến hạn bên có khả bị vi phạm có quyền hủy hợp đồng thực biện pháp cần thiết để xử lý hàng hóa Tuy nhiên, thật khơng công cho nguyên đơn nhận thấy dựa trả lời bên bị đơn, việc thực nghĩa vụ hợp đồng bị đơn khơng thể Việc phải chờ đến có “vi phạm thực tế” để nguyên đơn áp dụng chế tài hủy hợp đồng gây ảnh hướng nghiêm trọng đến quyền lợi nguyên đơn Đây điểm hạn chế Luật Thương mại 1997 Giả sử vụ án xét xử dựa quy định LTM 2005 phán Tòa án có khác biệt không? Thật không may LTM 2005 không bổ sung quy định quyền hủy hợp đồng biết chắn bên không thực hợp đồng hạn Theo LTM 2005, để hủy hợp đồng dựa “(i) Xảy hành vi vi phạm mà bên thoả thuận điều kiện để hủy bỏ hợp đồng; (ii) Một bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng”.66 Ngoài trường hợp bên thỏa thuận hành vi vi phạm điều kiện để hủy bỏ hợp đồng, LTM 2005 cho phép chủ thể áp dụng chế tài hủy bỏ hợp đồng bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng Trong LTM 2005 có định nghĩa cụ thể vi phạm Như vậy, bên có hành vi vi phạm vi phạm phải gây thiệt hại cho bên bị vi phạm bên bị vi phạm có quyền hủy hợp đồng Luật Thương mại 2005 xác định vi phạm dạng vi phạm thực tế Còn trường hợp vụ giấy Kraft “vi phạm dự đoán trước” bên chưa có vi phạm thực tế xảy Đây hạn chế lớn, ảnh hưởng đến quyền lợi bên bị vi phạm mà Luật thương mại cần khắc phục 66 Điều 312 Luật Thương mại 2005 45 Từ vụ án thực tiễn mà Tòa án, Trọng tài xét xử liệt kê trên, người viết xin nêu vài quan điểm sau: Quy định áp dụng hủy bỏ hợp đồng pháp luật Việt Nam bộc lộ hạn chế định Thực tiễn xét xử chấp nhận bên áp dụng chế tài hủy hợp đồng có vi phạm thực tế xảy ra, tức hết thời hạn thực nghĩa vụ hợp đồng mà bên không thực Đối với hành vi vi phạm hợp đồng chưa đến thời hạn thực nghĩa vụ hợp đồng vi phạm hợp đồng dự đốn trước khơng áp dụng chế tài hủy hợp đồng LTM 2005 BLDS 2015 không cho phép bên hủy hợp đồng trước thời hạn rõ ràng bên vi phạm hợp đồng đến hạn Quy định hạn chế quyền lợi bên bị vi phạm không cho phép bên hủy hợp đồng trường hợp bên vi phạm hợp đồng Mặt khác, việc cho phép bên tuyên bố hủy hợp đồng trường hợp xảy vi phạm dự đốn trước bên góp phần giảm thiểu thiệt hại cho bên hợp đồng Xuất phát từ nguyên tắc hợp đồng ràng buộc bên quyền nghĩa vụ Do đó, “rõ ràng” hợp đồng không thực đến hạn, pháp luật phải cho phép bên “giải phóng” quyền nghĩa vụ hợp đồng sớm Ví dụ bên mua khơng nhận hàng hay khơng có khả tốn tiền hàng, bên bán bán lại hàng hóa cho đối tác khác ngừng sản xuất hàng hóa… để giảm thiểu tổn thất mình; bên mua bên bán khơng có khả giao hàng, giao hàng khơng phù hợp… bên mua tìm kiếm nguồn cung khác để đảm bảo nhu cầu So sánh với số văn pháp lý quốc tế CISG, PICC, PECL có quy định vấn đề Theo đó, khoản Điều 72 CISG: “Nếu trước ngày quy định cho việc thi hành hợp đồng, mà thấy hiển nhiên bên gây vi phạm chủ yếu đến hợp đồng, bên tuyên bố hợp đồng bị hủy.” khoản Điều 73 “Nếu hợp đồng quy định giao hàng phần kiện bên khơng thực nghĩa vụ có liên quan đến lô hàng cấu thành vi phạm chủ yếu đến hợp đồng lô hàng bên tun bố hủy hợp đồng phần lơ hàng đó.” 46 PICC có quy định Điều 7.3.3: “Một bên có để hủy hợp đồng nếu, trước thời hạn, rõ ràng có việc khơng thực chủ yếu từ phía bên kia” Điều 8:105 PECL quy định:“(1)Một bên có lý xác đáng tin bên không thực hợp đồng yêu cầu bên đảm bảo thực hợp đồng hợp lý thời gian từ bỏ thực nghĩa vụ niềm tin tiếp tục;(2) Nếu bên khơng cung cấp đảm bảo thực hợp đồng thời hạn hợp lý, bên yêu cầu chấp dứt hợp đồng tin bên không thực nghĩa vụ hợp đồng…” Có thể thấy, văn thừa nhận quyền hủy hợp đồng trước thời hạn từ sớm Pháp luật Việt Nam chưa quy định vấn đề thiếu sót, khơng bảo vệ quyền lợi bên bị vi phạm Do đó, cần thiết phải cân nhắc bổ sung quy định trường hợp hủy hợp đồng vi phạm trước thời hạn thực nghĩa vụ hợp đồng hay vi phạm dự đoán trước Hiện nay, Việt Nam gia nhập Công ước Viên, thành viên thứ 84 lần Việt Nam trúng cử thành viên UNCITRAL.67 Đây ghi nhận cộng đồng quốc tế thành tựu phát triển Việt Nam, đặc biệt việc xây dựng hệ thống pháp luật, nỗ lực, đóng góp Việt Nam vấn đề cải tổ phát triển Liên Hợp Quốc Việc gia nhập Cơng ước Viên góp phần thúc đẩy q trình hội nhập hài hòa hóa pháp luật nước với quy phạm quốc tế Hội nhập quốc tế phần thiếu việc mở cửa phát triển kinh tế Các quy định CISG bên tham gia mua bán hàng hóa quốc tế áp dụng cách thuận lợi Tuy nhiên, quan hệ thương mại nước khơng CISG điều chỉnh Chính vậy, việc tiếp thu quy định quy phạm CISG vào Luật Thương mại nước vừa góp phần hồn thiện pháp luật quốc gia, vừa thể mong muốn hội nhập quốc tế sâu rộng thành viên đáng tin tưởng hội đồng UNCITRAL 67 https://vov.vn/chinh-tri/viet-nam-tro-thanh-thanh-vien-cua-uncitral-la-mot-su-kien-quan-trong-853412.vov 47 2.2.2 Đề xuất hoàn thiện pháp luật Việt Nam quy định hủy hợp đồng trước thời hạn thực nghĩa vụ hợp đồng Từ quan điểm nêu trên, người viết kiến nghị cần thiết phải quy định Luật Thương mại hủy hợp đồng vi phạm dự đoán trước với số ý kiến sau: - Cần thiết quy định hủy hợp đồng vi phạm hợp đồng dự đoán trước Theo LTM 2005, khơng có quy định hủy hợp đồng vi phạm hợp đồng dự đoán trước Tham khảo theo CISG quy định cấu trúc thành điều, vậy, LTM nên quy định thành điều độc lập Vị trí Điều luật nên quy định sau Điều 312 Hủy bỏ hợp đồng Có thể đặt tên tiêu đề “Điều 313 Hủy bỏ hợp đồng vi phạm hợp đồng dự đoán trước” Như vậy, quy định Luật thương mại mở rộng chế tài hủy hợp đồng cho bên bị vi phạm đảm bảo thống luật quốc gia với CISG Việc xếp giúp cho người đọc dễ dàng tra cứu quy định hủy hợp đồng, đảm bảo tính khoa học việc xếp bố cục điều luật - Nội dung quy định hủy hợp đồng vi phạm hợp đồng dự đoán trước Tham khảo theo CISG, hủy hợp đồng vi phạm hợp đồng dự đoán trước nên quy định thành phần: áp dụng nghĩa vụ thông báo + Về áp dụng Người viết tham khảo CISG, PICC PECL quy định để áp dụng chế tài hủy hợp đồng trước thời hạn thực nghĩa vụ hợp đồng vi phạm Như phân tích Chương 1, LTM 2005 có quy định vi phạm tương đối giống với định nghĩa vi phạm văn quốc tế nêu Từ đó, người viết đề xuất nội dung quy định hủy hợp đồng vi phạm hợp đồng dự đoán trước xác định để hủy bỏ hợp đồng có hành vi vi phạm + Về nghĩa vụ thông báo trước Đây thủ tục bắt buộc bên muốn áp dụng chế tài hủy hợp đồng trước thời hạn thực nghĩa vụ hợp đồng Xuất phát từ hậu nặng nề chế tài hủy hợp 48 đồng, để tránh trường hợp bên lí khơng muốn tiếp tục thực hợp đồng áp dụng tùy tiện chế tài hủy hợp đồng Nghĩa vụ thông báo buộc bên muốn áp dụng chế tài hủy hợp đồng phải thơng báo cho bên ý định Ngồi ra, nghĩa vụ thông báo giúp cho bên biết tình trạng thực nghĩa vụ hợp đồng, từ đó, giúp bên nhận thơng báo chủ động có biện pháp thích hợp để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Thêm vào đó, người viết thấy rằng, bên có ý định hủy bỏ hợp đồng gửi thông báo nên cho phép bên nhận thông báo đảm bảo khả thực nghĩa vụ hợp đồng đến hạn Theo nguyên tắc thiện chí, trung thực, phát sinh vấn đề, bên nên tạo điều kiện cho để tiếp tục thực hợp đồng Hợp đồng thỏa thuận bên để làm phát sinh quyền nghĩa vụ, đó, hủy hợp đồng dù hay nhiều bên khơng đạt mong muốn giao kết hợp đồng Chính thế, cần thiết phải quy định bên có ý định tuyên bố hủy hợp đồng trước thời hạn thực nghĩa vụ phải cho phép bên có khả vi phạm hợp đồng thể khả thực hợp đồng đến hạn Tổng kết lại, người viết đề xuất ý kiến sau: - Cần thiết quy định trường hợp hủy hợp đồng trước thời hạn thực nghĩa vụ hợp đồng - Quy định chi tiết nội dung trường hợp hủy hợp đồng trước thời hạn thực nghĩa vụ hợp đồng theo cấu trúc hai mục: (i) Điều kiện để áp dụng chế tài hủy hợp đồng trước thời hạn; (ii) Nghĩa vụ thông báo bên tuyên bố hủy hợp đồng trước thời hạn 49 KẾT LUẬN CHƢƠNG Vi phạm hợp đồng trước thời hạn hay vi phạm dự đoán trước khái niệm quy định văn pháp luật quốc tế từ lâu, khái niệm mẻ pháp luật quốc gia Việt Nam Việc tham khảo, tiếp thu văn pháp luật quốc tế để hoàn thiện pháp luật quốc gia điều tốt, tránh xung đột pháp luật quốc gia với quy định pháp luật giới Đây lợi lớn cho thương nhân muốn tham gia quan hệ mua bán quốc tế quan hệ mua bán nước Thêm vào đó, Việt Nam lần trúng cử thành viên Hội đồng UNCITRAL Đây thành tựu quan trọng nỗ lực hội nhập quốc tế sâu rộng, thể vị thế, uy tín quốc tế ngày cao Việt Nam, mối quan hệ hữu nghị rộng mở Việt Nam Đồng thời, dấu mốc ghi nhận hoạt động đóng góp, nỗ lực tích cực, có trách nhiệm Việt Nam cơng việc chung cộng đồng quốc tế, có lĩnh vực luật thương mại quốc tế Do đó, việc sửa đổi, bổ sung pháp luật quốc gia cho hài hòa với Điều ước quốc tế thể tinh thần hội nhập sâu rộng Việt Nam việc thực cam kết gia nhập Điều ước quốc tế 50 KẾT LUẬN Vi phạm dự đoán trước quy định từ lâu văn pháp lý quốc tế, nhiên khái niệm mẻ pháp luật Việt Nam Đây vấn đề pháp lý phức tạp có liên hệ chặt chẽ với quy định khác pháp luật thương mại như: vi phạm bản, hủy hợp đồng, nghĩa vụ thông báo, thiệt hại, mục đích giao kết… Do vậy, nghiên cứu quy định hủy hợp đồng trước thời hạn thực nghĩa vụ hợp đồng góp phần làm rõ thêm vấn đề có liên quan Khóa luận tập trung nghiên cứu quy định hủy hợp đồng trước thời hạn CISG có so sánh với pháp luật Việt Nam Ngồi ra, người viết liên hệ với văn pháp lý quốc tế khác như: PICC, PECL, UCC Từ đó, người viết có kiến nghị bổ sung quy định hủy hợp đồng trước thời hạn thực nghĩa vụ để hoàn thiện pháp luật Việt Nam Khóa luận kết cấu thành hai chương, Chương quy định hủy hợp đồng trước thời hạn thực nghĩa vụ hợp đồng theo Công ước Viên; Chương áp dụng chế tài hủy hợp đồng trước thời hạn thực nghĩa vụ hợp đồng liên hệ thực tiễn giải xét xử quan tài phán nước nước vấn đề hủy hợp đồng trước thời hạn thực nghĩa vụ Nội dung Chương 1, người viết tập trung phân tích quy định Công ước Viên chế tài hủy hợp đồng trước thời hạn, có so sánh với văn pháp lý quốc tế khác PICC, PECL, UCC Người viết làm rõ khái niệm vi phạm dự đoán trước, hệ pháp lý biện pháp hủy hợp đồng trước thời hạn, nghĩa vụ thông báo áp dụng biện pháp hủy hợp đồng trước thời hạn phân biệt biện pháp hủy hợp đồng trước thời hạn với biện pháp tạm ngừng thực nghĩa vụ hợp đồng trước thời hạn Từ đó, người viết triển khai phân tích chi tiết áp dụng biện pháp hủy hợp đồng trước thời hạn Chương Nội dung Chương 2, người viết phân tích để áp dụng biện pháp hủy hợp đồng trước hạn trích dẫn phán Tòa án, Trọng tài quốc tế tranh chấp hủy hợp đồng trước thời hạn thực nghĩa vụ hợp đồng, có bình luận so sánh với phán Tòa án Việt Nam Từ đó, người viết có đề xuất hồn thiện pháp luật nước, hài hòa hóa với quy định tiến quốc tế 51 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Bộ luật Dân số: 33/2005/QH11 Bộ luật Dân số 91/2015/QH13 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 Trường Đại học Luật TP.HCM (2017), Giáo trình Luật Thương mại Quốc tế phần 2, NXB Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, Tài liệu lưu hành Hutech, Luật thương mại Quốc tế Viện thống tư pháp Quốc tế, Những nguyên tắc hợp đồng Thương mại Quốc tế, người dịch: Lê Nết, NXB Tp Hồ Chí Minh, 1999 TS Võ Sỹ Mạnh, Hậu việc hủy bỏ hợp đồng theo Bộ luật Dân 2015, Tạp chí Kinh tế Đối ngoại số 86.2017 TS Võ Sỹ Mạnh, Hậu việc hủy bỏ hợp đồng theo luật dân năm 2015, nguồn https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2017/08/30/hau-qua-cua-viec-huybo-hop-dong-theo-bo-luat-dn-su-nam-2015/ Võ Sỹ Mạnh, Luận án Tiến sĩ Luật học “Vi phạm hợp đồng theo Công ước Viên 1980 hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế định hướng hồn thiện quy định có liên quan pháp luật Việt Nam” 10 Ths Nguyễn Trung Nam: “Nghiên cứu so sánh pháp luật hợp đồng Việt Nam, CISG PICC vấn đề vi phạm hợp đồng trước hạn” 11 ThS Đặng Huỳnh Thiên Vy, Nguyễn Xuân Mỹ Hiền - Một số vấn đề hủy hợp đồng vi phạm hợp đồng chưa đến thời hạn thực nghĩa vụ 12 Phạm Thị Trọng, Luận văn Thạc sĩ: “Vi phạm hợp đồng chưa đến thời hạn thực nghĩa vụ, cần thiết phải điều chỉnh pháp luật Việt Nam” 13 Phạm Tuấn Anh, Thủ tục hủy bỏ hợp đồng thương mại, nguồn https://luatsuphamtuananh.com/bai-viet -tin-tuc/thu-tuc-huy-bo-hop-dong-thuongmai/vn B TÀI LIỆU TIẾNG ANH 14 United Nations Convention on Contract for International Sale of Goods (CISG 1980) 15 Principles of International Commercial Contract (PICC) 52 16 The Principles Of European Contract Law (PECL) 17 Uniform Commercial Code (UCC) 18 John O Honnold, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, 3rd ed (1999) Nguồn http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/honnold.html#388 19 Prof Dr jur Dr sc oec Fritz Enderlein Prof Dr jur Dr sc oec Dietrich Maskow, Oceana Publications, 1992 Nguồn http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/enderlein-art72.html 20 GUIDE TO ARTICLE 71 Comparison with Principles of European Contract Law (PECL) Nguồn http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/peclcomp71.html 21 GUIDE TO ARTICLE 72 Comparison with Principles of European Contract Law (PECL) Nguồn http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/peclcomp72.html 22 GUIDE TO ARTICLE 81 Comparison with Principles of European Contract Law (PECL) Nguồn http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/peclcomp81.html 23 Hochster v De La Tour, Nguồn https://en.wikipedia.org/wiki/Hochster_v_De_La_Tour 24 Legal dictionary https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/contract 25 Keith A Rowley, “A Brief History of Anticipatory Repudiation in American Contract Law” Nguồn http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/rowley.html#v 26 Secretariat Commentary Art 72 Nguồn http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/secomm/secomm-72.html 27 Honsell/Schnyder/Straub Art 72 Rn 34 & 35 Nguồn http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/principles/uni71,72.html 28 Use of the UNIDROIT Principles to help interpret CISG Articles 71 and 72 Editorial remarks: Sieg Eiselen [South Africa] September 2002 Nguồn http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/principles/uni71,72.html 29 “Legislative history of CISG article 72: Secretariat Commentary” Nguồn http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/secomm/newsecomm/secomm-72.html C VỤ KIỆN 53 30 Vụ Trio Roofing Systems Inc v Atlas Corp Nguồn http://www.duhaime.org/LegalDictiopx 31 Vụ Shoes case Germany 14 January 1994 Tòa phúc thẩm Düsseldorf Nguồn http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/940114g1.html 32 Vụ Computer equipment số 161/1994 Trọng tài thương mại quốc tế, Phòng Thương mại Công nghiệp Liên bang Nga Nguồn http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/950425r3.html 33 Vụ Shoes 1992 Tòa án Quận Berlin, Đức Nguồn http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/920930g1.html 34 Vụ Downs Investments Perwaja Steel Nguồn http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/001117a2.html 35 Vụ Compound fertilizer Ủy ban Trọng tài Kinh tế & Thương mại Quốc tế Trung Quốc CIETAC (PRC) Nguồn http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/960130c1.html 36 Vụ giấy Kraft làm vỏ bao xi măng (2003) Nguồn http://www.dankinhte.vn/vi-pham-hop-dong-truoc-thoi-han/ 54 ... Chương: Chương Tổng quan hủy hợp đồng trước thời hạn thực nghĩa vụ hợp đồng theo Công ước Viên 1980 Chương Căn áp dụng biện pháp hủy hợp đồng trước thời hạn theo Công ước Viên 1980 – Liên hệ pháp... QUAN VỀ HỦY HỢP ĐỒNG TRƢỚC THỜI HẠN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ HỢP ĐỒNG THEO CÔNG ƢỚC VIÊN 1980 1.1 Khái niệm hủy hợp đồng trƣớc thời hạn thực nghĩa vụ hợp đồng Theo từ điển chuyên ngành Luật, Hợp đồng. .. tài hủy hợp đồng trước thời hạn thực nghĩa vụ để giảm thiểu tối đa thiệt hại bên có khả vi phạm hợp đồng đến thời hạn thực nghĩa vụ Nhằm làm rõ quy định Công ước Viên vấn đề hủy hợp đồng trước thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Hủy hợp đồng trước thời hạn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng theo công ước vienna 1980 , Hủy hợp đồng trước thời hạn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng theo công ước vienna 1980

Từ khóa liên quan