Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài

0 39 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 15:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƢƠNG MẠI BẰNG TRỌNG TÀI Ngành: LUẬT KINH TẾ Giảng viên hướng dẫn: Th.S NGUYỄN MINH NHỰT Sinh viên thực hiện: MSSV: 1511270891 LƢƠNG VÕ THỊ AN Lớp: 15DLK11 TP Hồ Chí Minh, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA LUẬT KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƢƠNG MẠI BẰNG TRỌNG TÀI Ngành: LUẬT KINH TẾ Giảng viên hướng dẫn: Th.S NGUYỄN MINH NHỰT Sinh viên thực hiện: LƢƠNG VÕ THỊ AN MSSV: 1511270891 Lớp: 15DLK11 Tp Hồ Chí Minh - 2019 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn khoa Luật – trường Đại học Công nghệ TP.HCM tạo điều kiện thuận lợi cho em học tập thực khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Quý Thầy/Cô khoa Luật tận tình giảng dạy, trang bị cho em kiến thức quý báu suốt năm vừa qua Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy – Th.S Nguyễn Minh Nhựt tận tình hướng dẫn, bảo em trình thực đề tài Ngồi ra, em xin cảm ơn quan tâm, ủng hộ từ gia đình, anh, chị, bạn bè; cảm ơn bạn nhóm thực khóa luận trao đổi góp ý để em hồn thiện đề tài Mặc dù cố gắng hồn thành khóa luận phạm vi khả cho phép chắn không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận thơng cảm, góp ý tận tình bảo Quý Thầy/Cô Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Lương Võ Thị An LỜI CAM ĐOAN Tôi tên: Lương Võ Thị An MSSV: 1511270891 Tôi xin cam đoan số liệu, thơng tin sử dụng Khố luận tốt nghiệp thu thập từ nguồn tài liệu khoa học chun ngành (có trích dẫn đầy đủ theo qui định); Nội dung khoá luận KHÔNG SAO CHÉP từ nguồn tài liệu khác Nếu sai sót tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm theo qui định nhà trường pháp luật Sinh viên Lương Võ Thị An MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Phạm vi, đối tƣợng nghiên cứu đề tài .2 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu khóa luận .3 NỘI DUNG CHÍNH ĐỀ TÀI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP THƢƠNG MAI VÀ TỐ TỤNG TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI 1.1 Khái quát tranh chấp thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm đặc điểm tranh chấp thương mại .4 1.1.2 Phương thức giải tranh chấp thương mại 1.1.3 Nguyên nhân hình thành tranh chấp thương mại 1.2 Khái quát tố tụng trọng tài thƣơng mại 10 1.2.1 Trọng tài thương mại tố tụng trọng tài 10 1.2.2 Quy tắc tố tụng trọng tài 12 1.2.3 Một số thiết chế Trọng tài giới 13 1.3 Khái quát nguyên tắc giải tranh chấp theo Luật Trọng tài thƣơng mại 2010 .14 1.3.1 Lịch sử hình thành Luật Trọng tài thương mại 2010 14 1.3.2 Điều kiện áp dụng Luật Trọng tài thương mại 15 1.3.3 Ưu điểm hạn chế hình thức giải tranh chấp thương mại trọng tài thương mại 17 KẾT LUẬN CHƢƠNG 22 Chƣơng 2: QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƢƠNG MẠI BẰNG TRỌNG TÀI – THỰC TIỄN VÀ KIẾN NGHỊ 23 2.1 Nguyên tắc giải tranh chấp thƣơng mại Trọng tài 23 2.1.1 Nguyên tắc tự ý chí 23 2.1.2 Nguyên tắc khách quan 24 2.1.3 Nguyên tắc bình đẳng 24 2.1.4 Nguyên tắc bí mật 25 2.1.5 Nguyên tắc chung thẩm 25 2.2 Quy định pháp luật trọng tài thƣơng mại Việt Nam giải tranh chấp thƣơng mại 26 2.2.1 Quy định thẩm quyền trọng tài giải tranh chấp thương mại 26 2.2.2 Quy định thỏa thuận 29 2.2.3 Quy định thủ tục tố tụng 30 2.2.4 Quy định hình thức trọng tài thương mại 46 2.2.5 So sánh nguyên tắc giải tranh chấp kinh doanh thương mại tố tụng trọng tài tố tụng Tòa án 48 2.3 Thực tiễn việc giải tranh chấp thƣơng mại tố tụng trọng tài kiến nghị giải pháp hoàn thiện Luật Trọng tài thƣơng mại 2010 51 2.3.1 Thực tiễn việc giải tranh chấp tố tụng trọng tài 51 2.3.2 Kiến nghị giải pháp hoàn thiện 54 KẾT LUẬN CHƢƠNG 56 KẾT LUẬN 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tên Tiếng Việt Tên tiếng Anh United Nations UNCITRAL Ủy ban Liên hợp quốc thương mại quốc tế Commission on International Trade Law VIAC SIAC Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Vietnam Nam bên cạnh phòng thương International mại cơng nghiệp Việt Nam Arbiration Centre Trung tâm Trọng tài quốc tế Singapore Singapore International Arbiration Centre LCIA Tòa án Trọng tài quốc tế Luân Đôn London International Arbitration Court NQ - HĐTP Nghị – Hội đồng Thẩm phán VMC Trung tâm hòa giải Việt nam UBTVQH Ủy ban thường vụ Quốc hội TTg Thủ tướng Vietnam Mediation Centre PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tranh chấp thương mại mâu thuẫn hay bất đồng quyền nghĩa vụ bên trình thực hợp đồng thương mại Trong điều kiện kinh tế thị trường đặc biệt bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, tự hóa thương mại tranh chấp thương mại xuất tượng kinh tế - xã hội tất yếu Cùng với phát triển quan hệ kinh tế tác động trực tiếp quy luật cạnh tranh, tranh chấp kinh doanh thương mại trở nên phong phú chủng loại, gay gắt, phức tạp tính chất quy mơ Chính vậy, việc áp dụng hình thức phương thức giải tranh chấp phù hợp, có hiệu đòi hỏi khách quan để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chủ thể kinh doanh, bảo đảm nguyên tắc pháp chế; thơng qua góp phần tạo lập môi trường pháp lý lành mạnh để thúc đẩy trình phát triển kinh tế xã hội Để giải tranh chấp có bốn phương thức chủ yếu, trọng tài phương thức thể nhiều ưu Trọng tài số phương thức giải tranh chấp kinh tế thị trường Ở nước ta, phương thức giải tranh chấp thương mại trọng tài xuất lâu, nhiên phương thức giải tranh chấp chưa thật phổ biến chưa nhiều người ý đến Để góp phần giúp doanh nghiệp người dân có hiểu biết phương thức giải tranh chấp sử dụng chúng vào giải tranh chấp cho mình, việc làm rõ chất pháp lý, trình tự thủ tục giải tranh chấp đường trọng tài vấn đề cần thiết Mục tiêu nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài tìm hiểu trình tự, thủ tục giải tranh chấp kinh doanh thương mại trọng tài thương mại theo quy định pháp luật Việt Nam Từ rút ưu điểm hạn chế thủ tục tố tụng trọng tài để đưa số đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn chỉnh khung pháp lý giải tranh chấp kinh doanh thương mại tố tụng trọng tài Phạm vi, đối tƣợng nghiên cứu đề tài Pháp luật giải tranh chấp kinh doanh thương mại tố tụng trọng tài vấn đề rộng Đề tài xoay quanh vấn đề tranh chấp thương mại, Trọng tài thương mại, ưu việc sử dụng Trọng tài để giải tranh chấp quy trình tố tụng trọng tài theo quy định Luật Trọng tài thương mại 2010 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Đề tài có nhiều tác giả viết như: tác giả Nguyễn Thị Lan Anh – Luận văn Thạc sĩ – “Giải tranh chấp trọng tài thương mại theo pháp luật Việt Nam” – năm 2018; tác giả Nguyễn Văn Dũng – Luận văn Thạc sĩ – “Giải tranh chấp thương mại Trọng tài vụ việc theo pháp luật Việt Nam” – năm 2011,…Các đề tài đề cập đến quy trình giải tranh chấp thương mại Trọng tài Tuy nhiên, số lượng viết đề tài sau thời điểm Bộ Luật Tố tụng dân 2015 Nghị số 01/2014/NQ-HĐTP ban hành không nhiều Số lượng viết đề tài là pháp luật Trọng tài thương mại nhiều hạn chế việc giải tranh chấp thương mại Tố tụng trọng tài chưa phải lựa chọn hàng đầu nhà kinh doanh Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp sau: Phương pháp liệt kê: Đề tài liệt kê cụ thể quy định pháp luật, như: quy định liên quan đến kinh doanh thương mại, Trọng tài thương mại phương thức giải tranh chấp kinh doanh thương mại Phương pháp phân tích: Dựa điều nêu phương pháp liệt kê, áp dụng phương pháp phân tích để làm rõ nội dung đề tài Cụ thể phân tích Luật; phân tích tình hình thực tiễn thủ tục giải tranh chấp trọng tài Phương pháp suy luận, diễn dãi: Bằng quy định pháp luật cụ thể, áp dụng phương pháp suy luận, diễn dãi để góp gần làm rõ nội dung đề tài Phương pháp so sánh: So sánh hình thức giải tranh chấp kinh doanh thương mại, qua nêu bật ưu việc lựa chọn hình thức giải tranh chấp Trọng tài thương mại; phân tích so sánh khác biệt giải tranh chấp kinh doanh thương mại tố tụng Trọng tài tố tụng Tòa án; so sánh Luật Trọng tài thương mại 2010 với Pháp lệnh trọng tài thương mại 2003 Luật mẫu UNCITRAL trọng tài thương mại quốc tế ngày 21/06/1985 với sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 07/07/2006 Kết cấu khóa luận Khóa luận gồm chương: Chương 1: Tổng quan tranh chấp thương mại tố tụng trọng tài thương mại Chương 2: Quy định giải tranh chấp thương mại trọng tài – Thực tiễn kiến nghị NỘI DUNG CHÍNH ĐỀ TÀI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP THƢƠNG MAI VÀ TỐ TỤNG TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI 1.1 Khái quát tranh chấp thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm đặc điểm tranh chấp thương mại Thương mại hoạt động trao đổi cải, hàng hóa, dịch vụ, kiến thức, tiền tệ, hai hay nhiều đối tác, nhận lại giá trị (bằng tiền thơng qua giá cả) hay hàng hóa, dịch vụ khác hình thức thương mại hàng đổi hàng Trong trình này, người bán người cung cấp cải, hàng hóa, dịch vụ cho người mua, đổi lại người mua phải trả cho người bán giá trị tương đương Thương mại đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp diễn bình thường liên tục Thương mại tác động trực tiếp tới vị doanh nghiệp thương trường Thương mại phát triển làm cho vai trò điều tiết, hướng dẫn sản xuất doanh nghiệp thương mại ngày nâng cao mối quan hệ doanh nghiệp thương mại ngày mở rộng * Khái niệm tranh chấp thương mại: Hoạt động thương mại hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác1 Từ khái niệm thương mại khái niệm hoạt động thương mại nêu trên, hiểu: “Tranh chấp kinh doanh (hay tranh chấp thương mại) mâu thuẫn (bất đồng hay xung đột) quyền nghĩa vụ bên trình thực hoạt động kinh doanh có liên quan đến hoạt động kinh doanh2.” * Đặc điểm tranh chấp thương mại, tranh chấp thương mại có đặc điểm sau: Thứ nhất, chủ thể tranh chấp thương mại Điều Luật thương mại 2005 Khoa Luật HUTECH (2016), Pháp luật phá sản, giải thể giải tranh chấp kinh doanh, tài liệu học tập HUTECH, trang 74 Tranh chấp thương mại diễn chủ yếu thương nhân với Tuy nhiên số trường hợp, cá nhân, tổ chức thương nhân chủ thể tranh chấp thương mại Có mối quan hệ thương mại phải giao kết thương nhân với nhau, có mối quan hệ thương mại giao kết thương nhân với cá nhân, tổ chức thương nhân Cụ thể tranh chấp cơng ty với thành viên công ty; tranh chấp công ty với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc công ty cổ phần, thành viên công ty với liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức cơng ty3 Thứ hai, nội dung tranh chấp tranh chấp thương mại Tranh chấp thương mại mâu thuẫn, bất đồng hay xung đột quyền nghĩa vụ bên hoạt động thương mại nằm mục đích sinh lợi Trong đó, mục đích sinh lợi lợi ích vật chất Và so với tranh chấp khác xã hội tranh chấp thương mại thường tranh chấp có giá trị lớn Thứ ba, phát sinh tranh chấp thương mại hành vi vi phạm hợp đồng vi phạm pháp luật Trong nhiều trường hợp, tranh chấp thương mại phát sinh bên có vi phạm hợp đồng xâm hại lợi ích nhau, nhiên có vi phạm xâm hại lợi ích bên không làm phát sinh tranh chấp Nội dung tranh chấp thương mại xung đột quyền, nghĩa vụ lợi ích bên hoạt động thương mại Các quan hệ thương mại có chất quan hệ tài sản, nên nội dung tranh chấp thương mại liên quan trực tiếp tới lợi ích kinh tế bên Ngồi ra, tranh chấp thương mại chịu chi phối yếu tố hoạt động như: mục đích sinh lợi, yêu cầu thời kinh doanh u cầu giữ bí mật thơng tin liên quan đến hoạt động kinh doanh Thứ tư, phương thức giải tranh chấp thương mại Tranh chấp thương mại đòi hỏi giải thỏa đáng nhằm bảo vệ quyền lợi bên, giáo dục ý thức tơn trọng pháp luật cơng dân, góp phần ngăn Khoản Điều 30 Bộ Luật Tố tụng dân 2015 ngừa vi phạm pháp luật hoạt động thương mại, bảo đảm trật tự pháp luật, kỷ cương xã hội Hiện tranh chấp thương mại giải phương thức: thương lượng, hòa giải, Trọng tài thương mại Tòa án4 Mỗi phương thức có khác tính chất pháp lý, nội dung thủ tục, trình tự tiến hành Các bên có quyền tự lựa chọn phương thức phù hợp, phụ thuộc vào lợi mà phương thức mang lại, mức độ phù hợp phương thức so với nội dung tính chất tranh chấp thiện chí bên 1.1.2 Phương thức giải tranh chấp thương mại Điều 317 Luật thương mại 2005 quy định hình thức giải tranh chấp thương mại bao gồm: * Thương lượng bên Thương lượng phương thức thường bên tranh chấp lựa chọn trước tiên thực tiễn phần lớn tranh chấp kinh doanh, thương mại giải hình thức này; phương thức giải tranh chấp thông qua việc bên tranh chấp bàn bạc, tự dàn xếp, tháo gỡ bất đồng phát sinh để loại bỏ tranh chấp mà khơng cần có trợ giúp hay phán bên thứ ba Hình thức giải tranh chấp thương lượng có đặc điểm như: thuận tiện, đơn giản, nhanh chóng linh hoạt; tốn thời gian tiền bạc; đảm bảo bí mật; gây phương hại đến quan hệ hợp tác vốn có bên, khơng gây tác động xấu kinh doanh Tuy nhiên, thương lượng có nhược điểm như: hình thức thương lượng thích hợp hai bên có thiện chí muốn tìm giải pháp tranh chấp, có bên muốn dùng hình thức thương lượng để cố tình kéo dài thời gian thực nghĩa vụ thương lượng làm tốn kéo dài thời gian hơn; hình thức giải khép kín, khơng cơng khai đơi nảy sinh tiêu cực trái pháp luật * Hoà giải bên quan, tổ chức cá nhân bên thỏa thuận chọn làm trung gian hoà giải Điều 317 Luật thương mại 2005 Hình thức giải tranh chấp Hòa giải hiểu việc bên tiến hành giải tranh chấp với hỗ trợ bên thứ ba hòa giải viên, đóng vai trò trung gian để hỗ trợ thuyết phục bên tranh chấp tìm kiếm giải pháp nhằm chấm dứt xung đột bất hòa…Kết hòa giải phụ thuộc vào thiện chí bên tranh chấp uy tín, kinh nghiệm, kỹ Trung tâm hòa giải, định cuối việc giải tranh chấp khơng phải trung gian hòa giải mà hồn tồn phụ thuộc bên tranh chấp Hòa giải giải pháp tự nguyện, tùy thuộc vào lựa chọn bên tham gia tranh chấp Về đặc điểm hình thức hòa giải giống với thương lượng Tuy nhiên, thương lượng hình thức tự hòa giải hòa giải hình thức có tham gia bên thứ ba vào trình giải Đây điểm khác biệt quan trọng hai hình thức giải tranh chấp Ưu điểm nhược điểm hình thức hòa giải giống hình thức thương lượng Đây hình thức giải tranh chấp có hiệu quả, giới kinh doanh ưa chuộng Thực tế cho thấy, kết hòa giải chủ yếu phụ thuộc hai yếu tố: thiện chí bên tham gia tranh chấp, nhằm mềm hóa xung đột với mong muốn tiếp tục trì quan hệ hợp tác, làm ăn lâu dài uy tín, kinh nghiệm, kỹ người đứng làm trung gian hòa giải * Giải tranh chấp Tòa án Giải tranh chấp Tòa án hình thức giải tranh chấp quan tài phán Nhà nước thực hiện, tiến hành theo trình tự thủ tục nghiêm ngặt, chặt chẽ Các đương tìm đến trợ giúp Tòa án giải pháp cuối để bảo vệ có hiệu quyền, lợi ích họ thất bại việc sử dụng chế thương lượng hòa giải bên khơng thỏa thuận đưa vụ tranh chấp trọng tài Bản án hay định Tòa án tranh chấp khơng có tự nguyện tuân thủ đảm bảo thi hành sức mạnh cưỡng chế Nhà nước * Giải tranh chấp Trọng tài thương mại Trọng tài hình thức giải tranh chấp, theo bên thỏa thuận đưa tranh chấp trước trọng tài viên hay Hội đồng trọng tài để giải Sau xem xét vụ việc, Trọng tài đưa phán ràng buộc bên tranh chấp Giải tranh chấp kinh doanh trọng tài hình thức giải tranh chấp thông qua hoạt động trọng tài viên, với tư cách bên thứ ba độc lập nhằm chấm dứt xung đột Đây hình thức giải tranh chấp phổ biến áp dụng rộng rãi Hình thức giải tranh chấp Trọng tài có ưu điểm mà hình thức giải tranh chấp khác khơng có như: bên bảo đảm tối đa quyền tự định đoạt nhiều phương diện (lựa chọn trọng tài viên, lựa chọn địa điểm, thủ tục,…); thủ tục đơn giản, ngắn gọn trường hợp cần thiết đảm bảo bí mật so với giải Tòa án 1.1.3 Ngun nhân hình thành tranh chấp thương mại Có nhiều nguyên nhân dẫn đến phát sinh tranh chấp lĩnh vực kinh doanh thương mại, số nguyên nhân dẫn đến tranh chấp lĩnh vực kinh doanh thương mại, cụ thể sau: Do vi phạm chất lượng hàng hóa khơng phù hợp với hợp đồng Đối với hàng hố có giá trị tương đối lớn lớn, thông thường bên bán hàng yêu cầu bên mua hàng đặt trước lượng tiền định dạng tiền đặt cọc, tiền ứng trước tương đương với phần giá trị khối lượng hàng đặt mua Khi bên bán hàng cầm tiền tạm ứng bên mua mua đặt hàng từ hãng sản xuất Phía người bán lỗi vơ ý cố ý mà giao hàng không bảo đảm chất lượng theo hợp đồng giao kết hai bên quy định Khi bên mua phát hàng hóa giao không theo hợp đồng bên bán, bên mua có quyền từ chối khơng nhận hàng5 Khi xảy tranh chấp bên việc phạt vi phạm hợp đồng, bồi thường thiệt hại Trách nhiệm biện pháp khắc phục hành hóa khơng phù hợp với hợp đồng quy định cụ thể Điều 40 Điều 41 Luật thương mại 2010 khoản Điều 39 Luật thương mại 2005 Do nhận tiền đặt cọc không giao hàng Trong số trường hợp, sau nhận tiền đặt cọc tạm ứng trước phần tiền mua hàng bên mua, bên bán hàng không giao hàng cho bên mua mà chiếm đoạt sử dụng số tiền vào mục đích khác, hết thời hạn thực hợp đồng khơng tìm hàng để giao cho bên mua Từ phát sinh tranh chấp kinh doanh thương mại Khi bên bán không thực hợp đồng, tức có vi phạm xảy ra, trường hợp vi phạm thời hạn giao hàng, bên bán có trách nhiệm phải trả bên mua số lượng hàng hoá tương đương với tỷ lệ giá trị hợp đồng ký kết bảo đảm quyền lợi bên mua Nếu hợp đồng thoả thuận khác phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại áp dụng quy định Bộ luật Dân để giải nội dung tranh chấp Do lỗi bên mua nhận đủ hàng khơng tiến hành tốn tiến hành tốn khơng đầy đủ tiền hàng Điều 50 Luật thương mại 2005 quy định: Bên mua có nghĩa vụ toán tiền mua hành nhận hàng theo thỏa thuận; Bên mua phải tuân thủ phương thức tốn, thực việc tốn theo trình tự, thủ tục thỏa thuận theo quy định pháp luật; Bên mua phải toán tiền mua hàng trường hợp hàng hóa mát, hư hỏng sau thời điểm rủi ro chuyển từ bên bán sang bên mua, trừ trường hợp mát, hư hỏng lỗi bên bán gây Nhưng thực tế, bên sau nhận đầy đủ số lượng hàng hóa theo quy định hợp đồng lại khơng tiến hành tốn tốn khơng đầy đủ giá trị hàng hóa nhận thường xuyên xảy Khi xảy tranh chấp liên quan đến nghĩa vụ toán theo hợp đồng Rất nhiều trường hợp tin tưởng vào khách hàng mà q trình giao nhận hàng khơng diễn quy định hợp đồng Tranh chấp trở nên phức tạp khó giải bên để vụ việc kéo dài không giải dứt điểm Việc bên mua khơng tự nguyện tốn tốn khơng đầy đủ tiền hàng ảnh hưởng đến quyền lợi bên bán Do không ký hoàn tất hồ sơ giao hàng, biên xác nhận tiền hàng Trong số trường hợp tiến hành giao dịch mua bán hàng hóa, tin tưởng lẫn nên tiến hành giao hàng khơng có biên giao nhận hàng hóa tiến hành giao tiền khơng có giấy xác nhận giao nhận tiền Do đó, phát sinh mâu thuẫn việc giải tranh chấp Việc chứng minh thực giao hàng thực nhận tiền gặp khó khăn lớn 1.2 Khái quát tố tụng trọng tài thƣơng mại 1.2.1 Trọng tài thương mại tố tụng trọng tài * Khái niệm Trọng tài thương mại Theo từ điển tiếng Việt, Trọng tài tài phán trung lập hay người thứ ba cử làm trung gian phân xử, giải tranh chấp Trong khoa học pháp lý, khái niệm trọng tài tiếp cận theo nhiều góc độ khác nhau, hai phương diện chủ yếu nhắc tới xem trọng tài thiết chế giải tranh chấp trọng tài phương thức giải tranh chấp Theo khoản Điều Luật Trọng tài thương mại 2010 “Trọng tài thương mại phương thức giải tranh chấp bên thỏa thuận tiến hành theo quy định luật này” Tuy có nhiều nhận định khác Trọng tài thương mại song nhìn chung đánh giá Trọng tài thương mại hình thức giải tranh chấp phi phủ, thơng qua hoạt động trọng tài viên với tư cách bên thứ ba độc lập, bên có tranh chấp tin tưởng lựa chọn * Đặc điểm Trọng tài thương mại Với tư cách hình thức giải tranh chấp phát sinh hoạt động thương mại, Trọng tài thương mại có đặc điểm sau: Thứ nhất, tranh chấp giải Trọng tài thương mại có tham gia bên thứ ba Bên thứ ba Hội đồng trọng tài hay Trọng tài viên 10 bên thỏa thuận lựa chọn trước sau xảy tranh chấp hoàn toàn độc lập với bên, đóng vai trò trung gian bên, phán xét cách cơng tâm q trình giải tranh chấp Thứ hai, Trọng tài thương mại hình thức giải tranh chấp thương mại thơng qua thủ tục tố tụng chặt chẽ Trong trình giải tranh chấp thương mại trọng tài viên bên đương phải tuyệt đối tôn trọng tuân thủ theo trình tự, thủ tục tố tụng nêu Luật Trọng tài thương mại 2010 quy tắc tố tụng tổ chức trọng tài quy định Thứ ba, phán cuối Trọng tài đưa kết hợp linh hoạt yếu tố thỏa thuận yếu tố tài phán Các bên tranh chấp có quyền thỏa thuận Trung tâm trọng tài đứng giải tranh chấp bên, bên thỏa thuận trọng tài viên,… Khi bên chọn giải tranh chấp Trọng tài Phán trọng tài mang tính ràng buộc bên Thứ tư, Trọng tài hình thức “tài phán tư” Thẩm quyền trọng tài không mang tính đương nhiên mà bên lựa chọn Trọng tài không đại diện cho Nhà nước không mang quyền lực Nhà nước Nếu quyền xét xử tranh chấp mà Thẩm phán có Nhà nước trao cho trọng tài viên Hội đồng trọng tài nhận quyền từ bên tranh chấp * Tố tụng trọng tài Tố tụng trọng tài thủ tục giải tranh chấp TƯ, khác với thủ tục giải tranh chấp cơng (Tòa án) Điều kiện để bên nộp đơn khởi kiện Trọng tài là: Tranh chấp phát sinh từ hoạt động kinh doanh – thương mại; bên có thỏa thuận trọng tài trước sau phát sinh tranh chấp đó; thỏa thuận trọng tài có hiệu lực Thời điểm bắt đầu tố tụng thời điểm Trung tâm trọng tài nhận đơn kiện nguyên đơn bị đơn nhận đơn kiện nguyên đơn Trong trình tố tụng trọng tài, bên tranh chấp có quyền nghĩa vụ sau: Trực tiếp ủy quyền cho người đại diện tham dự phiên họp; có quyền mời nhân chứng, Luật sư; lựa chọn Trung tâm trọng tài Hội đồng trọng tài bên thành lập; trước mở phiên họp, bên tự hòa giải u cầu trọng tài hòa giải 11 1.2.2 Quy tắc tố tụng trọng tài Mỗi trung tâm trọng tài có quy tắc tố tụng riêng, ví dụ điển hình quy tắc tố tụng VIAC: Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức Lễ công bố Quy tắc tố tụng trọng tài VIAC 2017 từ 9h00 – 11h00 Hội trường 1, tòa nhà VCCI, số Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội6 Quy tắc VIAC 2017 quy tắc trọng tài Việt Nam đời đáp ứng thay đổi quy định pháp luật Nghị 01/2014/NQ-HĐTP Tòa án nhân dân tối cao ngày 22 tháng 03 năm 2014 liên quan tới việc gộp quan hệ pháp luật vào giải chung vụ tranh chấp Với quy định hoàn toàn Điều Điều 15 Quy tắc VIAC 2017, tranh chấp phát sinh từ nhiều quan hệ pháp luật gộp vào để giải vụ tranh chấp theo quy định pháp luật, giúp tiết kiệm từ 15%-37% phí trọng tài, giảm tối đa thời gian theo kiện bên (trước phải tham gia song song vụ kiện tương tự nhau, cần tham gia 01 vụ kiện gộp) từ tiết kiệm thêm chi phí thuê luật sư, chi phí lại phí tổn khác cho doanh nghiệp Quy tắc tốt tụng trọng tài VIAC bao gồm 38 điều khoản Nhìn nhung quy tắc tố tụng VIAC bám sát quy định Luật Trọng tài thương mại Luật mẫu UNCITRAL Quy tắc tố tụng trọng tài VIAC năm 2017 thức có hiệu lực, với sửa đổi bổ sung tảng quy tắc cũ, đặc biệt điều khoản bổ sung hoàn toàn gồm: Điều 6: Tranh chấp từ nhiều hợp đồng Điều 15: Gộp nhiều vụ tranh chấp vào vụ tranh chấp Điều 37: Thủ tục rút gọn VIAC kỳ vọng, nỗ lực việc liên tục trau dồi, hồn thiện quy trình giải tranh chấp thương mại phương thức trọng tài góp phần mang tới Enternews.vn, “VIAC công bố Quy tắc tố tụng trọng tài” https://enternews.vn/viac-cong-bo-quy-tac-to-tung-trong-tai-106886.html 12 cho doanh nghiệp chế giải tranh chấp tối ưu, đảm bảo tối đa quyền lợi ích cộng đồng doanh nghiệp 1.2.3 Một số thiết chế Trọng tài giới *Trọng tài quốc tế Singapore - SIAC7 Trọng tài Singapore phát triển phù hợp với Singapore trở thành trung tâm tài pháp lý trung tâm lớn trọng tài quốc tế châu Á giới Trọng tài điều chỉnh hai chế độ pháp lý riêng biệt trọng tài nước điều chỉnh Luật Trọng tài (Mũ lưỡi trai 10) 2002 (“Luật Trọng tài”), trọng tài quốc tế điều chỉnh Luật Trọng tài (Mũ lưỡi trai 143Một) (“Luật Trọng tài Quốc tế”) 2002 Cả Luật Trọng tài Luật Trọng tài Quốc tế dựa Luật Mẫu UNCITRAL Trọng tài thương mại quốc tế 1985 Luật Trọng tài Quốc tế enacts kết hợp UNCITRAL 1985 Mơ hình Luật Schedule Đầu tiên, cho sức mạnh pháp luật Singapore Luật Trọng tài Quốc tế áp dụng cho trọng tài quốc tế phi quốc tế bên đồng ý văn Phần II Luật Trọng tài Quốc tế Luật mẫu áp dụng Về địa điểm ngôn ngữ trọng tài, Luật Trọng tài Quốc tế Luật Trọng tài cung cấp cho chế mặc định để xác định địa điểm ngôn ngữ trọng tài Cuối cùng, hội đồng trọng tài người có tồn quyền định vấn đề thủ tục * Tòa án Trọng tài Quốc tế London - LCIA8 Các LCIA bao gồm ba cấu trúc riêng biệt: Ban thư ký, Tòa án Cơng ty Ban Thư ký quan thường trực Nó có trách nhiệm thực ngày-today quản lý thủ tục tố tụng trọng tài Nhà đăng ký quan cao Ban Bí thư, hỗ trợ Phó Đăng ký Tòa án giám sát hoạt động Ban Thư ký Ba mươi lăm thành viên, người phục vụ nhiệm vụ năm năm, soạn Tòa LCIA Nhiệm vụ là: hoạt động thẩm quyền bổ nhiệm, xác Thông tin trọng tài quốc tế, “Trọng tài quốc tế Singapore - SIAC” https://www.international-arbitration-attorney.com/vi/international-arbitration-in-singapore/ Thơng tin trọng tài quốc tế, “London Tòa án Trọng tài Quốc tế - LCIA” https://www.international-arbitration-attorney.com/vi/london-court-international-arbitration-lcia/ 13 định thách thức để trọng tài, chi phí kiểm sốt Tòa án có định cuối quy định giải thích Quy tắc LCIA, họ có câu hỏi Cơng ty quan mà khơng cung cấp dịch vụ hành Nó chịu trách nhiệm giám sát hoạt động phát triển LCIA, theo pháp luật hành Dịch vụ Tòa án Trọng tài Quốc tế London: Các LCIA cung cấp dịch vụ cho trọng tài, hòa giải, xét xử ADR Điều quan trọng cần lưu ý tổ chức khơng tự giải tranh chấp Hơn, cung cấp hỗ trợ cần thiết cho bên cho hội đồng trọng tài suốt trình tố tụng Các bên dùng đến LCIA đến thủ tục tố tụng Trong trường hợp này, tổ chức hoạt động quan bổ nhiệm, hỗ trợ bên việc bổ nhiệm trọng tài, trung gian chuyên gia 1.3 Khái quát nguyên tắc giải tranh chấp theo Luật Trọng tài thƣơng mại 2010 1.3.1 Lịch sử hình thành Luật Trọng tài thương mại 2010 Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, Trọng tài thương mại, với tư cách chế giải tranh chấp ngồi Tồ án, góp phần khơng nhỏ vào ổn định hoạt động thương mại giới Ở nước ta, tiến trình hình thành phát triển Trọng tài thương mại thể qua ba giai đoạn chủ yếu: giai đoạn sơ khai (trước năm 2003), giai đoạn chuyển tiếp (năm 2003 – 2010) giai đoạn hội nhập (năm 2010 – nay) So với nhiều quốc gia khu vực giới, Trọng tài thương mại Việt Nam trải qua trình phát triển đặc thù Mặc dù chế định du nhập vào hệ thống pháp luật nước ta từ cuối kỷ XIX, bối cảnh xã hội đương thời không thuận lợi nên bản, trọng tài khơng có tác động đáng kể đến xã hội Việt Nam giai đoạn Tuy nhiên, kiện lịch sử diễn kỷ XX làm thay đổi vận mệnh quốc gia, có hệ thống pháp luật Cùng với đó, tổ chức trọng tài kinh tế hình thành Ngồi ra, song song tồn trọng tài phi phủ với hai quan Hội đồng trọng tài ngoại thương Hội đồng trọng tài hàng hải Việt Nam, sau sáp nhập thành Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam theo Quyết định số 204/TTg ngày 28/03/1993 Thủ tướng Chính phủ Ngày 25/02/2003, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh trọng tài thương mại, thể nỗ lực hội nhập to lớn Việt Nam đánh dấu giai đoạn chuyển tiếp trình phát triển pháp luật trọng tài nước 14 ta Pháp lệnh trọng tài thương mại 2003 đánh dấu bước ngoặt quan trọng mang tính chuyển tiếp tiến trình phát triển pháp luật Việt Nam Trọng tài thương mại Luật Trọng tài thương mại 2010 Quốc hội thông qua ngày 17/06/2010 thức có hiệu lực ngày 01/01/2011, gồm 13 chương 82 điều, thể đột phá Pháp luật trọng tài thương mại Việt Nam, cụ thể khắc phục việc phân định không rõ ràng phạm vi thẩm quyền trọng tài tranh chấp thương mại, giới hạn tình làm thoả thuận trọng tài vô hiệu đồng thời quy định hướng giải thoả thuận trọng tài không rõ ràng, lần có điều khoản bảo vệ người tiêu dùng việc lựa chọn phương thức giải tranh chấp, cho phép trọng tài viên người nước ngồi nội luật hố cam kết quốc tế Việt Nam dịch vụ trọng tài Luật Trọng tài thương mại 2010 bảo đảm tương thích văn pháp luật hành, nâng cao khả tính khả thi thực tế tiến đến gần tiêu chuẩn quốc tế Như vậy, Việt Nam xây dựng thành công đạo luật riêng trọng tài thương mại, bước khởi đầu Truyền tải thành công pháp luật trọng tài vào sống, đặc biệt nước có kinh tế chuyển đổi Việt Nam, nhiệm vụ khơng dễ dàng Điều phụ thuộc lớn vào nỗ lực tâm toàn xã hội9 1.3.2 Điều kiện áp dụng Luật Trọng tài thương mại Theo khoản Điều Luật trọng tài thương mại 2010: “Thỏa thuận trọng tài thỏa thuận bên việc giải Trọng tài tranh chấp phát sinh phát sinh” Thỏa thuận trọng tài thương mại thỏa thuận văn bản, theo bên kí kết trí đưa tất số tranh chấp phát sinh từ giao dịch thương mại có khả áp dụng trọng tài giải tranh chấp đường trọng tài Bản chất trọng tài phương thức giải tranh chấp dựa thỏa thuận bên tranh chấp Điều khác với việc bên tranh chấp yêu cầu giải Tòa án Tòa án quan đương nhiên có thẩm quyền xét xử tranh chấp nước (trừ bên có thỏa thuận Đồn luật sư thành phố Hồ Chí Minh – “Trọng tài thương mại: Quá trình hội nhập phát triển” http://hcmcbar.org/NewsDetail.aspx?CatPK=4&NewsPK=296 15 khác) Trọng tài có thẩm quyền xét xử bên tranh chấp có thỏa thuận trọng tài chọn trọng tài để giải tranh chấp, điều đồng nghĩa với việc thỏa thuận trọng tài điều kiện tiên để tiến hành tố tụng trọng tài * Đặc điểm nội dung thỏa thuận trọng tài Nội dung thỏa thuận trọng tài việc xác định cách thức, trình tự, thủ tục, thẩm quyền trách nhiệm bên cần giải tranh chấp, bất đồng phát sinh hay liên quan đến hợp đồng Việc xác lập nội dung điều khoản thỏa thuận trọng tài phụ thuộc vào tự nguyện thỏa thuận bên mà không chịu can thiệp pháp luật Để tránh rắc rối mà bên gặp phải nhằm bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp bên q trình giải tranh chấp, pháp luật có quy định số điều khoản mang tính thỏa thuận trọng tài như: phương thức trọng tài, tổ chức trọng tài, ngôn ngữ trọng tài, địa điểm trọng tài, chi phí,…Một thỏa thuận trọng tài có giá trị pháp lý đáp ứng yêu cầu pháp luật nội dung *Đặc điểm hình thức thỏa thuận trọng tài Hầu hết trường hợp thỏa thuận trọng tài phải thể hình thức văn Điều đảm bảo cho thỏa thuận trọng tài có giá trị chứng xác định ý chí bên muốn giải tranh chấp trọng tài Thông thường có hai cách để thỏa thuận việc giải tranh chấp trọng tài: - Một bên dự đoán trước thỏa thuận từ bắt đầu quan hệ thương mại việc đưa trọng tài giải tranh chấp phát sinh tương lai Thỏa thuận thường thể thành điều khoản trọng tài hợp đồng xác lập quan hệ thương mại bên - Hai sau tranh chấp phát sinh, bên có thỏa thuận đưa tranh chấp giải trọng tài Thỏa thuận thường hình thức văn thỏa thuận riêng coi gắn liền với hợp đồng 16 1.3.3 Ưu điểm hạn chế hình thức giải tranh chấp thương mại trọng tài thương mại Giải tranh chấp kinh doanh thương mại Trọng tài có ưu điểm hạn chế sau: * Ưu điểm: Thứ nhất, Trọng tài tơn trọng ý chí thỏa thuận hai bên tranh chấp Trọng tài phải tôn trọng thỏa thuận bên địa điểm giải tranh chấp, địa điểm tiến hành phiên họp Đồng thời Trọng tài phải tôn trọng thỏa thuận bên thời hạn tố tụng trừ trường hợp quy tắc Trung tâm trọng tài có qui định Trung tâm trọng tài Trọng tài viên bên tranh chấp lựa chọn Trọng tài viên lựa chọn bầu Chủ tịch Hội đồng trọng tài Do vậy, bên có hội lựa chọn trọng tài viên chuyên gia có trình độ chun mơn sâu kinh nghiệm dày dặn lĩnh vực đặc thù xây dựng, hàng hải, tốn quốc tế, sở hữu trí tuệ, bảo hiểm, đầu tư,…Trong Tòa án, Thẩm phán Tòa định thường khơng phải chun gia lĩnh vực có tính chun mơn cao đặc thù Ngồi ra, tranh chấp có yếu tố quốc tế, bên có quyền thoả thuận chọn tổ chức trọng tài, địa điểm, tiếng dùng xét xử luật áp dụng Trong Toà án Việt Nam thường xét xử theo tiếng Việt Luật Việt Nam Bộ Luật Tố tụng dân 2015 cho phép Tòa án sử dụng Luật nước ngồi để giải tranh chấp thực tế Tòa án chưa áp dụng.10 Thứ hai, thủ tục nhanh chóng, linh hoạt Phán trọng tài định chung thẩm, Trọng tài xét xử lần đưa định có hiệu lực Đây đặc điểm dùng để phân biệt phương thức Trọng tài thương mại Tòa án Trong phương thức giải tranh chấp Tòa án, định cuối Hội đồng xét xử bị kháng cáo, kháng nghị lên Tòa án cấp Tòa án có nhiều cấp xét xử, từ sơ thẩm đến phúc thẩm, số trường hợp xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm Việc xét xử qua nhiều cấp phương thức Tòa án tạo nên hạn chế định cho nhà kinh doanh đơi dẫn đến kéo dài thời gian xét xử, thời gian thi hành án, điều mà nhà 10 Điều 481 Bộ Luật Tố tụng dân 2015 17 kinh doanh không mong muốn Quy trình tố tụng Trọng Tài linh hoạt cho thời gian lịch làm việc bên động so với Toà án Trọng tài chịu điều chỉnh theo quy định Trung tâm trọng tài Luật Trọng tài thương mại 2010 Trong thủ tục trọng tài, tính mềm dẻo, linh hoạt thể rõ giai đoạn, thể tính thuận tiện, dễ dàng tiến hành theo ý chí bên tranh chấp Thứ ba, bảo mật thông tin Giải tranh chấp Trọng tài thương mại tiến hành không công khai, trừ trường hợp bên có thỏa thuận khác11 Khác với nguyên tắc tố tụng Tòa án xét xử công khai qui định Điều 15 Bộ Luật Tố tụng dân 2015 Như vậy, tất bí mật thơng tin bên giữ kín q trình giải quyết, có phán cuối không công khai khơng có u cầu bên Đây xem ưu điểm lớn phương thức Trọng tài thương mại, góp phần đáp ứng mong muốn nhà kinh doanh muốn giữ bí mật thơng tin uy tín doanh nghiệp Thứ tư, quan trọng tài trung lập, chuyên môn trọng tài viên cao Tòa án quan xét xử Nhà nước, quan tư pháp hệ thống máy nhà nước ta, Tòa án nhân danh quyền lực Nhà nước để xét xử, xử lý hành vi vi phạm pháp luật Tòa án hoạt động mục đích trì, ổn định trật tự xã hội, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cơng dân theo Hiến pháp Bên cạnh đó, Trọng tài thương mại lại quan mang tính chất phi phủ, không nằm máy nhà nước hoạt động phi lợi nhuận Các Trung tâm trọng tài quan xét xử Nhà nước mà tổ chức xã hội, nghề nghiệp Luật Trọng tài thương mại 2010 giữ lại hầu hết qui định Trọng tài viên Theo đó, hiểu “Trọng tài viên người bên lựa chọn Trung tâm trọng tài Tòa án định để giải tranh chấp theo Luật Trọng tài thương mại năm 2010” Để trở thành Trọng tài viên cá nhân phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, quyền nghĩa vụ mà Luật Trọng tài thương mại qui định Thứ n m, Phán trọng tài công nhận, thi hành phán trọng tài 11 khoản Điều Luật Trọng tài Thương mại năm 2010 18 Phán trọng tài thương mại chung thẩm có hiệu lực thi hành ngay12 Vì vậy, vụ việc trọng tài giải khơng bị xét xử lại theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm Tòa án Thủ tục thi hành phán Trọng tài thực theo qui định pháp luật thi hành án dân Trong đó, vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận yêu cầu bên thi hành án, Cơ quan thi hành án dân phải định thi hành án phân công chấp hành viên tổ chức thi hành định Sau nhận thông báo định thi hành án, người phải thi hành án có 15 ngày để tự nguyện thi hành án, không bị cưỡng chế theo qui định pháp luật thi hành án dân * Nhược điểm: Thứ nhất, chi phí trọng tài cao So với hệ thống lệ phí, án phí áp dụng để giải tranh chấp cho chế tài phán hành cơng (Tòa án) biểu phí Trọng tài xem chừng điều cản trở doanh nghiệp cao Theo số liệu thu thập biểu phí trọng tài Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt nam (VIAC) tính sau:13 Trường hợp vụ tranh chấp giải Trọng tài viên nhất, mức phí trọng tài 70% phí trọng tài nêu biểu phí trị giá vụ tranh chấp.Trường hợp vụ tranh chấp giải Hội đồng trọng tài gồm ba trọng tài viên, phí trọng tài tính: Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Trị giá vụ tranh chấp Phí trọng tài (đã bao gồm VAT) 100.000.000 trở xuống 16.500.000 100.000.001 đến 1.000.000.000 16.500.000 + 7,7% số tiền vượt 100.000.000 1.000.000.001 đến 5.000.000.000 85.800.000 + 4,4% số tiền vượt 1.000.000.000 12 khoản Điều 61 Luật Trọng tài Thương mại năm 2010 viac.vn, “Biểu phí trọng tài Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam” http://viac.vn/bieu-phi 13 19 5.000.000.001 đến 261.800.000 + 2,75% số tiền vượt 10.000.000.000 10.000.000.001 đến 5.000.000.000 399.300.000 + 1,65% số tiền vượt 50.000.000.000 10.000.000.000 50.000.000.001 đến 100.000.000.000 1.059.300.000 + 1,1% số tiền vượt 50.000.000.000 100.000.000.001 đến 500.000.000.000 1.609.300.000 + 0,5% số tiền vượt 100.000.000.000 500.000.000.001 trở 3.609.300.000 + 0,3% số tiền vượt lên 500.000.000.000 Thứ hai, việc điều tra, xác minh chứng cứ, áp dụng biện pháp khẩn cấp nhiều thời gian so với Tòa án Trọng tài khơng phải quan giao quyền lực cưỡng chế Nhà nước Do vậy, trình giải tranh chấp, xuất trường hợp cần áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, Trọng tài định mang tính chất bắt buộc thực mà phải yêu cầu Tòa án thực thay theo quy định pháp luật thi hành án dân sự14 Điều khiến việc áp dụng biện pháp khẩn cấp thêm thời gian, khơng kịp thời tạo hội cho bên thực số hành vi gây ảnh hưởng bất lợi cho trình tố tụng thi hành phán sau Trọng tài viên gặp nhiều khó khăn việc điều tra, xác minh, thu thập chứng triệu tập nhân chứng, quyền họ dừng lại “yêu cầu” việc cung cấp hay khơng phụ thuộc vào tự nguyện thiện chí bên tranh chấp người làm chứng Thứ ba, Phán trọng tài bị u cầu Tòa án xem xét lại Phán trọng tài bị hủy có đơn yêu cầu bên Mặc dù trọng tài thương mại phương thức giải tranh chấp nhanh gọn có nhiều ưu điểm song khơng có ý kiến cho rằng: họ e ngại việc Phán trọng tài bị Tòa án hủy Bên cạnh để hủy phán trọng tài (quy định Điều 68 Luật Trọng tài thương mại 2010) chưa cụ thể, rõ ràng, khiến cho việc áp dụng bị lạm dụng để hủy phán trọng tài; làm trì hỗn việc khắc phục thiệt hại, bù đắp tổn thất bên tranh chấp gây 14 Điều 50, Điều 51 Luật Trọng tài thương mại 2010 20 Đây lý lớn cho việc giải trọng tài lựa chọn để giải tranh chấp Thứ tư, việc thực phán trọng tài phụ thuộc phần lớn vào ý thức tự nguyện bên Điều thể trước Điều 65 Luật Trọng tài thương mại 2010, Nhà nước khuyến khích bên tự nguyện thi hành phán trọng tài Chỉ bên không tự nguyện thi hành phán trọng tài thời hạn không yêu cầu hủy phán bên lại có quyền yêu cầu Cơ quan thi hành án dân thi hành Phán trọng tài Đối với doanh nghiệp nước ngồi, uy tín doanh nghiệp đặt lên hàng đầu việc họ tự giác thực định trọng tài cao Tuy nhiên, doanh nghiệp nước chưa coi trọng việc giải tranh chấp trọng tài, nên chưa có ý thức tự giác, dẫn đến số lượng phán trọng tài bị yêu cầu hủy không thi hành chiếm tỷ lệ lớn 21 KẾT LUẬN CHƢƠNG Kinh doanh thương mại ngày phát triển, dẫn đến hoạt động kinh doanh thương mại ngày mở rông Do vậy, cá nhân, tổ chức trình tham gia hoạt động kinh doanh thương mại dẫn đến tranh chấp việc tránh khỏi Và việc đưa tranh chấp giải phương thức để đảm bảo quyền lợi, trình giải diễn nhanh chóng, khơng gây ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh thương mại diễn cân nhắc nhiều thương nhân doanh nghiệp Một tranh chấp kinh doanh thương mại giải theo hình thức khác như: thương lượng, hòa giải, giải tranh chấp Tòa án khơng thể thiếu hình thức giải tranh chấp Trọng tài thương mại Từ đặc điểm thu hút hình thức, viết đưa ưu điểm để so sánh hình thức giải tranh chấp kinh doanh thương mại Trọng tài với hình thức lại, đặc biệt so với giải tranh chấp Tòa án như: Trọng tài tơn trọng ý chí thỏa thuận hai bên tranh chấp; thủ tục giải tranh chấp Trọng tài nhanh chóng, linh hoạt; giải tranh chấp Trọng tài bảo mật thông tin cao; quan trọng tài trung lập, chuyên môn trọng tài viên cao; phán trọng tài chung thẩm Đồng thời, viết nêu lên nhược điểm hình thức giải tranh chấp Trọng tài để cá nhân, tổ chức lựa chọn hình thức có nhìn khách quan thực tế để đưa lựa chọn phù hợp sáng suốt Mặc dù phương thức giải tranh chấp kinh doanh trọng tài thương mại có nhiều ưu điểm so với phương thức khác, phương thức xuất sớm Việt Nam, phương thức chưa đánh giá cao chưa doanh nghiệp Việt Nam ưu tiên lựa chọn nước khác giới 22 Chƣơng 2: QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƢƠNG MẠI BẰNG TRỌNG TÀI – THỰC TIỄN VÀ KIẾN NGHỊ 2.1 Nguyên tắc giải tranh chấp thƣơng mại Trọng tài Các nguyên tắc giải vụ án kinh doanh thương mại tư tưởng đạo, hướng dẫn việc giải vụ án kinh doanh thương mại Các nguyên tắc giải tranh chấp trọng tài thương mại quy định cụ thể Điều Luật Trọng tài thương mại 2010 cụ thể sau: Nguyên tắc 1: Trọng tài viên phải tôn trọng thoả thuận bên thỏa thuận khơng vi phạm điều cấm trái đạo đức xã hội Nguyên tắc 2: Trọng tài viên phải độc lập, khách quan, vô tư tuân theo quy định pháp luật Nguyên tắc 3: Các bên tranh chấp bình đẳng quyền nghĩa vụ Hội đồng trọng tài có trách nhiệm tạo điều kiện để họ thực quyền nghĩa vụ Nguyên tắc 4: Giải tranh chấp Trọng tài tiến hành không công khai, trừ trường hợp bên có thỏa thuận khác Nguyên tắc 5: Phán trọng tài chung thẩm 2.1.1 Nguyên tắc tự ý chí “Trọng tài viên phải tơn trọng thỏa thuận bên thỏa thuận khơng vi phạm điều cấm trái đạo đức xã hội.” Thỏa thuận trọng tài thỏa thuận bên việc giải Trọng tài, tranh chấp phát sinh phát sinh15 Khác với giải tranh chấp Tòa án, việc giải quyêt tranh chấp trọng tài đòi hỏi phải có thỏa thuận bên Đây sở cho bên tiến hành giải tranh chấp thương mại Trọng tài thương mại 15 khoản Điều Luật Trọng tài thương mai 2010 23 Khi tranh chấp chưa xảy ra, quyền nghĩa vụ bên chưa có mâu thuẫn, bên thỏa thuận dự liệu phương thức giải tranh chấp cho tương lai lựa chọn phương thức trọng tài sau nảy sinh tranh chấp Sau phát sinh tranh chấp, thẩm quyền giải tranh chấp thuộc trọng tài Tòa án phải từ chối giải nhận đơn khởi kiện Từ đó, thấy nguyên tắc thỏa thuận trọng tài nguyên tắc tảng tố tụng trọng tài Đây nguyên tắc thể tơn trọng ý chí, nguyện vọng bên Trọng tài thiếu chất vốn có thiếu nguyên tắc 2.1.2 Nguyên tắc khách quan “Trọng tài viên phải độc lập, khách quan, vô tư tuân theo quy định pháp luật.” Đây nguyên tắc trung tâm Trọng tài thương mại yêu cầu đặt chủ thể giải tranh chấp điều làm ảnh hưởng đến tính đắn, xác, khách quan khả thi hành phán Trọng tài Trọng tài viên với tư cách người thức ba bên tranh chấp tin tưởng trao quyền giải vụ tranh chấp nên cần nhận thức nghĩa vụ vị trí để đưa phán cuối cùng, vô tư, khách quan, đảm bảo quyền lợi ích tối đa cho bên đương Để đảm bảo yếu tố vô tư, khách quan, Trọng tài viên phải từ chối giải tranh chấp bên có quyền yêu cầu thay đổi trọng tài viên thấy trọng tài viên người thân thích người đại diện bên hay Trọng tài viên có lợi ích liên quan vụ tranh chấp16 Những quy định Trọng tài viên (quy định Điều 20 Luật Trọng tài thương mại 2010), Quyền nghĩa vụ Trọng tài viên (quy định Điều 21 Luật Trọng tài thương mại 2010) góp phần đảm bảo cho tranh chấp giải cơng bằng, xác, hợp lý; đảm bảo quyền lợi cho bên tranh chấp 2.1.3 Nguyên tắc bình đẳng “Các bên tranh chấp bình đẳng quyền nghĩa vụ Hội đồng trọng tài có trách nhiệm tạo điều kiện để họ thực quyền nghĩa vụ mình.” 16 khoản Điều 42 Luật Trọng tài thương mại 2010 24 Các bên tranh chấp có địa vị pháp lí ngang cơng dân, pháp nhân tổ chức Họ giải Trọng tài tranh chấp thuộc thẩm quyền giải Trọng tài thương mại Trong trình giải tranh chấp họ đảm bảo quyền nghĩa vụ bình đẳng với 2.1.4 Nguyên tắc bí mật “Giải tranh chấp Trọng tài tiến hành không công khai, trừ trường hợp bên có thỏa thuận khác.” Nguyên tắc xuất phát từ tính đặc thù hoạt động kinh doanh Theo nguyên tắc này, buổi xét xử Trọng tài gồm Trọng tài viên, đương bên có liên quan đến vụ tranh chấp Những người khơng có trách nhiệm khơng liên quan đến vụ tranh chấp không tham dự Khi đưa vụ tranh chấp giải quyết, việc bảo đảm bí mật kinh doanh, uy tín danh dự, thương hiệu doanh nghiệp mối quan tâm hàng đầu nhà kinh doanh Chính vậy, pháp luật cho phép họ tự thỏa thuận xét xử kín Quyết định trọng tài để Trọng tài đưa phán không công bố công khai bên đương khơng có u cầu 2.1.5 Ngun tắc chung thẩm “Phán trọng tài chung thẩm.” Nguyên tắc bắt nguồn từ chất thỏa thuận trọng tài nhân danh ý chí, quyền tự định đoạt đương Tính chung thẩm phán trọng tài thể bên đưa tranh chấp giải trọng tài, vụ việc xét xử cấp Phán trọng tài đưa có hiệu lực án Tòa án có giá trị ràng buộc bên tranh chấp Khi phán đưa ra, bên chống án hay kháng án Để đảm bảo việc bên phải có nghĩa vụ thi hành phán trọng tài Luật Trọng tài thương mại 2010 có quy định “phán trọng tài thi hành ngay”, chậm 30 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp cuối cùng17 17 khoản Điều 61 Luật Trọng tài thương mại 2010 25 2.2 Quy định pháp luật trọng tài thƣơng mại Việt Nam giải tranh chấp thƣơng mại 2.2.1 Quy định thẩm quyền trọng tài giải tranh chấp thương mại Điều Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định nhóm vụ việc thuộc thẩm quyền giải trọng tài thương mại sau: Thứ nhất, “tranh chấp bên phát sinh từ hoạt động thương mại” Tranh chấp đòi hỏi bên tranh chấp phải có hoạt động thương mại, mà tiêu chí nhận diện hoạt động thương mại theo khoản Điều Luật thương mại 2005 mục đích sinh lời Thẩm quyền Trọng tài quy định Pháp lệnh trọng tài thương mại 2003 quy định giải tranh chấp phát sinh “trong” hoạt động thương mại Theo cách quy định thẩm quyền trọng tài thương mại hẹp, giải tranh chấp thương mại phát sinh hợp đồng Có thể thấy rằng, cách sử dụng từ ngữ Luật Trọng tài thương mại 2010 cho phép mở rộng phạm vi tranh chấp, bao gồm tranh chấp hợp đồng tranh chấp phát sinh ngồi hợp đồng có liên quan đến hoạt động thương mại Thứ hai, “tranh chấp phát sinh bên có bên có hoạt động thương mại” Với quy định này, cần bên tranh chấp có hoạt động thương mại, bên lại tham gia quan hệ với mục đích phi lợi nhuận tiêu dùng, nhu cầu cá nhân…Khi tranh chấp xảy ra, bên yêu cầu Trọng tài giải thông qua điều khoản trọng tài ghi nhận điều kiện chung cung cấp hàng hóa, dịch vụ nhà cung cấp soạn sẵn Tranh chấp không liên quan đến hoạt động thương mại không giải Trọng tài thương mại, dù quan hệ tranh chấp thõa mãn điều kiện bên có hoạt động thương mại Chẳng hạn, thẩm quyền Trọng tài thương mại không bao gồm việc giải tranh chấp liên quan đến quyền nhân thân, quan hệ hôn nhân – gia đình, thừa kế, tranh chấp hành chính,… 26 Thứ ba, “tranh chấp khác bên mà pháp luật quy định phải giải trọng tài” Trong trường hợp này, tiêu chí hoạt động thương mại chí không đặt ra, mà cần pháp luật chuyên ngành có quy định tranh chấp giải trọng tài thương mại * Thẩm quyền theo yêu cầu “Tranh chấp giải Trọng tài bên có thoả thuận trọng tài Thỏa thuận trọng tài lập trước sau xảy tranh chấp”18 Có thể thấy, điều kiện để vụ tranh chấp giải hình thức Trọng tài thương mại thỏa thuận bên, Trọng tài thương mại giải tranh chấp thương mại bên tranh chấp có thỏa thuận trọng tài thỏa thuận không thuộc vào trường hợp vô hiệu sau19: tranh chấp phát sinh lĩnh vực không thuộc thẩm quyền Trọng tài; người xác lập thỏa thuận trọng tài khơng có thẩm quyền theo quy định pháp luật; người xác lập thỏa thuận trọng tài khơng có lực hành vi dân theo quy định Bộ Luật dân sự; hình thức thỏa thuận trọng tài không phù hợp với quy định Luật trọng tài thương mại 2010; bên bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép trình xác lập thỏa thuận trọng tài có yêu cầu tuyên bố thỏa thuận trọng tài vơ hiệu; thỏa thuận trọng tài vi phạm điều cấm pháp luật Như vậy, Trọng tài thương mại có thẩm quyền giải tranh chấp pháp luật quy định tranh chấp thương mại, tranh chấp phát sinh hoạt động thương mại bên (trong có bên có hoạt động thương mại), trừ trường hợp pháp luật quy định khác bên có thỏa thuận giải tranh chấp Trọng tài Mặt khác, trường hợp bên tranh chấp có thỏa thuận trọng tài mà bên khởi kiện Tòa án Tòa án phải từ chối thụ lý, trừ trường hợp thỏa thuận trọng tài vô hiệu thỏa thuận trọng tài thực được20 Do đó, bên thỏa thuận đưa vụ tranh chấp giải Trọng tài, họ trao cho Hội đồng trọng tài thẩm quyền giải tranh chấp phủ định thẩm quyền 18 khoản Điều Luật Trọng tài thương mại 2010 Điều 18 Luật Trọng tài thương mại 2010 20 Điều Luật Trọng tài thương mại 2010 19 27 xét xử Tòa án trừ thỏa thuận trọng tài vô hiệu bên hủy thỏa thuận trọng tài Dù không trực tiếp giải quyết, Tòa án có vai trò hỗ trợ giám sát hoạt động giải tranh chấp Trọng tài thương mại bên Hội đồng trọng tài có yêu cầu Tuy nhiên, Tòa án có thẩm quyền giải tranh chấp có thỏa thuận trọng tài thuộc trường hợp sau21: Có định Tòa án huỷ phán trọng tài/quyết định Hội đồng trọng tài việc công nhận thỏa thuận bên; Có định đình giải tranh chấp Hội đồng/Trung tâm trọng tài; Tranh chấp thuộc trường hợp thỏa thuận trọng tài không thực như: Đã có thỏa thuận lựa chọn Trung tâm trọng tài cụ thể Trung tâm trọng tài chấm dứt hoạt động mà khơng có tổ chức trọng tài kế thừa, đồng thời bên không thỏa thuận việc lựa chọn Trung tâm trọng tài khác để giải tranh chấp; Đã có thỏa thuận cụ thể việc lựa chọn Trọng tài viên, kiện bất khả kháng trở ngại khách quan mà tham gia giải quyết, Trung tâm trọng tài, Tòa án khơng thể tìm Trọng tài viên bên thỏa thuận bên không thỏa thuận việc lựa chọn Trọng tài viên khác để thay thế; Các bên có thỏa thuận cụ thể việc lựa chọn Trọng tài viên trọng tài vụ việc Trọng tài viên từ chối việc định Trung tâm trọng tài từ chối việc định Trọng tài viên bên không thỏa thuận việc lựa chọn Trọng tài viên khác để thay thế; Doanh nghiệp người tiêu dùng có điều khoản thỏa thuận trọng tài ghi nhận điều kiện chung doanh nghiệp soạn sẵn tranh chấp phát sinh, người tiêu dùng không đồng ý lựa chọn Trọng tài giải tranh chấp Trường hợp vừa có thỏa thuận trọng tài, vừa có thỏa thuận Tòa án quan giải tranh chấp mà bên khơng có thỏa thuận lại thỏa thuận 21 Nghị số 01/2014/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành Quy định Luật Trọng tài thương mại 28 quan có thẩm quyền giải tranh chấp khơng thuộc trường hợp Tòa án có thẩm quyền giải có thỏa thuận trọng tài: (i) Trường hợp người khởi kiện yêu cầu Trọng tài giải trước yêu cầu Tòa giải trước Tòa thụ lý Tòa phải từ chối thụ lý, giải Khi nhận đơn khởi kiện, Tòa phải trả lại đơn khởi kiện Trường hợp thụ lý, Tòa phải định đình việc giải vụ án khơng thuộc thẩm quyền Tòa án, trả lại đơn khởi kiện tài liệu gửi kèm theo đơn khởi kiện; (ii) Trường hợp người khởi kiện yêu cầu Tòa giải quyết, Tòa phải xác định bên yêu cầu Trọng tài giải hay chưa Nếu Tòa xác định người bị kiện, người khởi kiện yêu cầu Trọng tài giải trả lại đơn cho người khởi kiện Trường hợp người bị kiện, người khởi kiện chưa yêu cầu Trọng tài giải Tòa xem xét thụ lý giải theo thủ tục chung Nếu Tòa thụ lý mà phát có yêu cầu Trọng tài giải trước thời điểm Tòa thụ lý Tòa định đình việc giải vụ án khơng thuộc thẩm quyền Tòa án, trả lại đơn khởi kiện tài liệu gửi kèm theo đơn khởi kiện 2.2.2 Quy định thỏa thuận Thỏa thuận trọng tài xác lập hình thức điều khoản trọng tài hợp đồng hình thức thỏa thuận riêng Thoả thuận trọng tài phải xác lập dạng văn Các hình thức thỏa thuận sau coi xác lập dạng văn bản22: Thoả thuận xác lập qua trao đổi bên telegram, fax, telex, thư điện tử hình thức khác theo quy định pháp luật; Thỏa thuận xác lập thông qua trao đổi thông tin văn bên; Thỏa thuận luật sư, cơng chứng viên tổ chức có thẩm quyền ghi chép lại văn theo yêu cầu bên; Trong giao dịch bên có dẫn chiếu đến văn thỏa thuận trọng tài hợp đồng, chứng từ, điều lệ công ty tài liệu tương tự khác; 22 Điều 16 Luật Trọng tài thương mại 2010 29 Qua trao đổi đơn kiện tự bảo vệ mà thể tồn thoả thuận bên đưa bên không phủ nhận *Các trường hợp trọng tài vô hiệu Tranh chấp phát sinh lĩnh vực không thuộc thẩm quyền Trọng tài quy định Điều Luật Trọng tài thương mại 2010: - Người xác lập thoả thuận trọng tài khơng có thẩm quyền theo quy định pháp luật - Người xác lập thoả thuận trọng tài khơng có lực hành vi dân theo quy định Bộ luật dân - Hình thức thoả thuận trọng tài không phù hợp với quy định Điều 16 Luật - Một bên bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép trình xác lập thoả thuận trọng tài có yêu cầu tuyên bố thoả thuận trọng tài vô hiệu - Thỏa thuận trọng tài vi phạm điều cấm pháp luật 2.2.3 Quy định thủ tục tố tụng * Ngôn ngữ luật áp dụng để giải tranh chấp - Ngôn ngữ: Pháp lệnh trọng tài thương mại 2003 quy định ngôn ngữ trường hợp giải tranh chấp có yếu tố nước ngồi23 (Tranh chấp có yếu tố nước ngồi tranh chấp phát sinh quan hệ thương mại, quan hệ pháp luật khác có yếu tố nước ngồi quy định Bộ Luật dân 201524), “các bên có quyền thỏa thuận sử dụng ngơn ngữ tố tụng trọng tài, bên khơng có thỏa thuận ngơn ngữ dùng tố tụng trọng tài tiếng Việt” Theo quy định này, ta hiều rằng, tranh chấp bên mà yếu tố nước ngồi phải sử dụng tiếng Việt, bên không sử dụng ngôn ngữ khác 23 24 khoản Điều 49 Pháp lệnh trọng tài thương mại 2003 khoản Điều Luật Trọng tài thương mại 2010 30 Ngoài ra, Luật mẫu UNCITRAL có quy định: “các bên tự thỏa thuận ngôn ngữ ngôn ngữ sử dụng tố tụng trọng tài Nếu không thỏa thuận, hội đồng trọng tài định ngôn ngữ ngôn ngữ sử dụng tố tụng Thỏa thuận định này, trừ có quy định khác đó, áp dụng văn tường trình bên, phiên xét xử định hình thức giao dịch Hội đồng trọng tài”25 Khắc phục quy định Pháp lệnh để phù hợp với Luật mẫu Luật Trọng tài thương mại 2010 ban hành, quy định ngôn ngữ sử dụng tố tụng trọng tài sau: Đối với tranh chấp khơng có yếu tố nước ngồi, ngơn ngữ sử dụng tố tụng trọng tài tiếng Việt, trừ trường hợp tranh chấp mà bên doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Trường hợp bên tranh chấp khơng sử dụng tiếng Việt chọn người phiên dịch tiếng Việt Đối với tranh chấp có yếu tố nước ngồi, tranh chấp mà bên doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, ngơn ngữ sử dụng tố tụng trọng tài bên thỏa thuận Trường hợp bên khơng có thỏa thuận ngôn ngữ sử dụng tố tụng trọng tài Hội đồng trọng tài định - Luật áp dụng để giải tranh chấp Đối với tranh chấp yếu tố nước ngồi, Hội đồng trọng tài áp dụng pháp luật Việt Nam để giải tranh chấp26 Trường hợp này, bên tranh chấp có lựa chọn dùng pháp luật Việt Nam để giải tranh chấp Đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài, Hội đồng trọng tài áp dụng pháp luật bên lựa chọn; bên khơng có thỏa thuận luật áp dụng Hội đồng trọng tài định áp dụng pháp luật mà Hội đồng trọng tài cho phù hợp Trường hợp pháp luật Việt Nam, pháp luật bên lựa chọn khơng có quy định cụ thể liên quan đến nội dung tranh chấp Hội đồng trọng tài áp dụng tập quán quốc tế để giải tranh chấp việc áp dụng hậu việc áp dụng khơng trái với ngun tắc pháp luật Việt Nam27 25 khoản Điều 22 Luật mẫu UNCITRAL khoản Điều 14 Luật Trọng tài thương mại 2010 27 khoản 2,3 Điều 14 Luật Trọng tài thương mại 2010 26 31 * Khởi kiện, thụ lý tranh chấp - Đơn kiện thụ lí đơn kiện Bước đầu trình tố tụng trọng tài, nguyên đơn phải gửi đơn kiện đến Trung tâm trọng tài (trong trường hợp giải Trung tâm trọng tài) hay gửi đơn kiện cho bị đơn (trong trường hợp giải Trọng tài vụ việc)28 Trong trình tố tụng bên bổ sung, sửa đổi đơn kiện Nội dung đơn khởi kiện quy định khoản Điều 30 Luật Trọng tài thương mại 2010, bao gồm số thông tin xung quanh vụ tranh chấp yêu cầu cụ thể nguyên đơn Đơn khởi kiện gồm có nội dung sau đây: ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện; tên, địa bên; tên, địa người làm chứng, có; tóm tắt nội dung vụ tranh chấp; sở chứng khởi kiện, có; yêu cầu cụ thể nguyên đơn giá trị vụ tranh chấp; tên, địa người nguyên đơn chọn làm Trọng tài viên đề nghị định Trọng tài viên Trong đơn khởi kiện, nguyên đơn phải chọn Trọng tài viên đề nghị định Trọng tài viên Đơn kiện phải gửi đến Trọng tài thời hiệu khởi kiện mà pháp luật quy định loại tranh chấp Trừ trường hợp luật chuyên ngành có quy định khác, thời hiệu khởi kiện theo tố tụng trọng tài hai năm kể từ thời điểm quyền lợi ích hợp pháp bị xâm hại29 Kèm theo đơn khởi kiện, phải có thỏa thuận trọng tài, tài liệu có liên quan Khi nhận đơn kiện, Trung tâm Trọng tài phải xem xét vụ kiện có thuộc thẩm quyền hay khơng, quan trọng thỏa thuận trọng tài bên có chọn đích danh Trung tâm Trọng tài mà nguyên đơn gửi đến hay khơng Nếu thỏa thuận chọn đích danh Trung tâm trọng tài tranh chấp thuộc thẩm quyền giải Trọng tài thương mại Trung tâm trọng tài thụ lý đơn kiện - Tự bảo vệ bị đơn Trong thời hạn luật định bị đơn phải gửi cho Trung tâm trọng tài tự bảo vệ (đối với tranh chấp giải Trung tâm trọng tài) Đối với tranh chấp giải Trọng tài vụ việc, bên khơng có thỏa thuận khác thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đơn kiện tài liệu kèm theo nguyên 28 29 Khoản Điều 30 Luật Trọng tài thương mại 2010 Điều 33 Luật Trọng tài thương mại 2010 32 đơn gửi, bị đơn phải gửi đồng thời hai tự bảo vệ cho nguyên đơn Trọng tài viên, kèm theo thông tin người chọn làm trọng tài viên Ngoài ra, bị đơn có quyền kiện lại nguyên đơn vấn đề có liên quan đến vụ tranh chấp phải nộp thời điểm nộp tự bảo vệ30 Bản tự bảo vệ gồm có nội dung sau đây: bgày, tháng, năm làm tự bảo vệ; tên địa bị đơn sở chứng tự bảo vệ, có; tên địa người bị đơn chọn làm Trọng tài viên đề nghị định Trọng tài viên Trường hợp bị đơn không nộp tự bảo vệ theo quy định trình giải tranh chấp tiến hành31 - Địa điểm giải tranh chấp Địa điểm giải tranh chấp nơi Hội đồng trọng tài tiến hành giải tranh chấp theo thỏa thuận lựa chọn bên Hội đồng trọng tài định bên khơng có thỏa thuận Nếu địa điểm giải tranh chấp tiến hành lãnh thổ Việt Nam phán phải coi tuyên Việt Nam mà không phụ thuộc vào nơi Hội đồng trọng tài tiến hành phiên họp để phán đó32 Các bên có quyền thoả thuận địa điểm giải tranh chấp; trường hợp khơng có thoả thuận Hội đồng trọng tài định Địa điểm giải tranh chấp lãnh thổ Việt Nam lãnh thổ Việt Nam Trừ trường hợp bên có thoả thuận khác, Hội đồng trọng tài tiến hành phiên họp địa điểm xem thích hợp cho việc trao đổi ý kiến thành viên Hội đồng trọng tài, việc lấy lời khai người làm chứng, tham vấn ý kiến chuyên gia tiến hành việc giám định hàng hoá, tài sản tài liệu khác33 Từ quy định trên, ta thấy rằng, quyền xác định địa điểm phiên họp giải tranh chấp trước hết thuộc bên tranh chấp Các bên tranh chấp tự thỏa thuận chọn nơi mà bên thuận tiện tiến hành giải 30 Điều 36 Luật Trọng tài 2010 Đơn kiện lại bị đơn: “1 Bị đơn có quyền kiện lại nguyên đơn vấn đề có liên quan đến vụ tranh chấp Đơn kiện lại bị đơn phải gửi cho Trung tâm trọng tài Trong trường hợp vụ tranh chấp giải Trọng tài vụ việc, đơn kiện lại phải gửi cho Hội đồng trọng tài nguyên đơn Đơn kiện lại phải nộp thời điểm nộp tự bảo vệ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn kiện lại, nguyên đơn phải gửi tự bảo vệ cho Trung tâm trọng tài Trường hợp vụ tranh chấp giải Trọng tài vụ việc, nguyên đơn phải gửi tự bảo vệ cho Hội đồng trọng tài bị đơn Việc giải đơn kiện lại Hội đồng trọng tài giải đơn khởi kiện nguyên đơn thực theo quy định Luật trình tự, thủ tục giải đơn khởi kiện nguyên đơn.” 31 khoản Điều 35 Luật Trọng tài thương mại 2010: “Trường hợp bị đơn không nộp tự bảo vệ theo quy định khoản khoản Điều trình giải tranh chấp tiến hành.” 32 khoản Điều Luật Trọng tài thương mại 2010 33 Điều 11 Luật Trọng tài thương mại 2010 33 tranh chấp Chỉ bên khơng có thỏa thuận khơng thể thỏa thuận Hội đồng trọng tài định địa điểm đế tiến hành giải tranh chấp Việc bên tự thỏa thuận địa điểm tiến hành tố tụng đặc trưng tố tụng trọng tài, đảm bảo lợi ích cho bên tranh chấp, hạn chế phiền phức khó khăn lại tiết kiệm mức chi phí cho bên Điều cho thấy việc xác định địa điểm giải tranh chấp Trọng tài khác hoàn toàn so với giải tranh chấp Tòa Án Trong tố tụng Tòa Án, bên khơng có quyền xác định địa điểm phiên tòa xét xử mà pháp luật ấn định, người tham gia tố tụng bắt buộc phải tuân theo * Thành lập hội đồng trọng tài - Thành lập Hội đồng trọng tài Trung tâm trọng tài Thông thường, việc giải tranh chấp thương mại theo thủ tục trọng tài Hội đồng trọng tài gồm ba Trọng tài viên giải Mỗi bên có quyền chọn cho Trọng tài viên Hai trọng tài viên chọn Trọng tài viên thứ ba làm Chủ tịch Hội đồng trọng tài Cụ thể việc thành lập Hội đồng trọng tài quy định sau: Trong trường hợp bên khơng có thoả thuận khác quy tắc tố tụng Trung tâm trọng tài không quy định khác, việc thành lập Hội đồng trọng tài quy định sau: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn khởi kiện yêu cầu chọn Trọng tài viên Trung tâm trọng tài gửi đến, bị đơn phải chọn Trọng tài viên cho báo cho Trung tâm trọng tài biết đề nghị Chủ tịch Trung tâm trọng tài định Trọng tài viên Nếu bị đơn không chọn Trọng tài viên không đề nghị Chủ tịch Trung tâm trọng tài định Trọng tài viên, thời hạn 07 ngày, kể từ ngày hết thời hạn quy định khoản này, Chủ tịch Trung tâm trọng tài định Trọng tài viên cho bị đơn; Trường hợp vụ tranh chấp có nhiều bị đơn thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn khởi kiện Trung tâm trọng tài gửi đến, bị đơn phải thống chọn Trọng tài viên thống yêu cầu định Trọng tài viên cho Nếu bị đơn không chọn Trọng tài viên, thời hạn 07 ngày, kể từ ngày 34 hết thời hạn quy định khoản này, Chủ tịch Trung tâm trọng tài định Trọng tài viên cho bị đơn; Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Trọng tài viên bên chọn Chủ tịch Trung tâm trọng tài định, Trọng tài viên bầu Trọng tài viên khác làm Chủ tịch Hội đồng trọng tài Hết thời hạn mà việc bầu khơng thực được, thời hạn 07 ngày, kể từ ngày hết thời hạn quy định khoản này, Chủ tịch Trung tâm trọng tài định Chủ tịch Hội đồng trọng tài; Trường hợp bên thỏa thuận vụ tranh chấp Trọng tài viên giải không chọn Trọng tài viên thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bị đơn nhận đơn khởi kiện, theo yêu cầu bên thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận yêu cầu, Chủ tịch Trung tâm trọng tài định Trọng tài viên Trường hợp bên thỏa thuận vụ tranh chấp Trọng tài viên giải Trọng tài viên làm việc Hội đồng Trọng tài Quyết định Trọng tài viên có hiệu lực thi hành định Hội đồng Trọng tài Sau chọn Trọng tài viên, bên phát Trọng tài viên chọn thuộc trog trường hợp sau có quyền u cầu Trọng tài viên phải từ chối giải vụ tranh chấp Các trường hợp là: Trọng tài viên người thân thích người đại diện bên; Trọng tài viên có lợi ích liên quan vụ tranh chấp; có rõ ràng cho thấy Trọng tài viên không vô tư, khách quan; hòa giải viên, người đại diện, luật sư bên trước đưa vụ tranh chấp giải trọng tài, trừ trường hợp bên chấp thuận văn Kể từ chọn định, Trọng tài viên phải thông báo văn cho Trung tâm trọng tài Hội đồng trọng tài bên tình tiết ảnh hưởng đến tính khách quan, vơ tư Nếu Hội đồng trọng tài chưa thành lập, việc thay đổi Trọng tài viên Chủ tịch Trung tâm trọng tài định Nếu Hội đồng trọng tài thành lập, việc thay đổi Trọng tài viên thành viên lại Hội đồng trọng tài định Trong trường hợp thành viên lại Hội đồng trọng tài không định 35 Trọng tài viên hay Trọng tài viên từ chối giải tranh chấp, Chủ tịch Trung tâm trọng tài định việc thay đổi Trọng tài viên - Thành lập Hội đồng trọng tài bên thành lập Nếu việc thành lập Hội đồng trọng tài Trung tâm trọng tài bên thành lập với giúp đỡ Trung tâm trọng tài việc thành lập Hội đồng trọng tài vụ việc bên thành lập với giúp đỡ Tòa án Trường hợp tranh chấp giải Trọng tài vụ việc, từ nguyên đơn gửi đơn kiện cho bị đơn họ chọn Trọng tài viên cho bị đơn tự bảo vệ chọn Trọng tài viên Và hai trọng tài bầu Trọng tài viên khác làm Chủ tịch Hội đồng trọng tài Nếu bị đơn khơng chọn Trọng tài viên bên có quyền u cầu Tòa án định Trọng tài viên cho bị đơn Căn xác định thẩm quyền Tòa án quy định khoản Điều Luật Trọng tài thương mại 2010 Trường hợp vụ tranh chấp có nhiều bị đơn, bị đơn phải thống chọn Trọng tài viên thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn khởi kiện nguyên đơn tài liệu kèm theo Hết thời hạn này, bị đơn không chọn Trọng tài viên bên thoả thuận khác việc định Trọng tài viên, bên có quyền u cầu Tòa án có thẩm quyền định Trọng tài viên cho bị đơn Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bên chọn Tòa án định, Trọng tài viên bầu Trọng tài viên khác làm Chủ tịch Hội đồng trọng tài Trong trường hợp không bầu Chủ tịch Hội đồng trọng tài bên khơng có thoả thuận khác bên có quyền u cầu Tòa án có thẩm quyền định Chủ tịch Hội đồng trọng tài Trong trường hợp bên thoả thuận vụ tranh chấp Trọng tài viên giải không chọn Trọng tài viên thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bị đơn nhận đơn khởi kiện, bên khơng có thoả thuận u cầu Trung tâm trọng tài định Trọng tài viên, theo yêu cầu bên, Tòa án có thẩm quyền định Trọng tài viên 36 Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận yêu cầu bên trường hợp trên, Chánh án Tòa án có thẩm quyền phải phân công Thẩm phán định Trọng tài viên thông báo cho bên Đối với vụ tranh chấp Hội đồng trọng tài vụ việc giải quyết, việc thay đổi Trọng tài viên thành viên lại Hội đồng trọng tài định Trong trường hợp thành viên lại Hội đồng trọng tài không định Trọng tài viên hay Trọng tài viên từ chối giải tranh chấp, thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận yêu cầu Trọng tài viên nói trên, bên tranh chấp, Chánh án Tồ án có thẩm quyền phân công Thẩm phán định việc thay đổi Trọng tài viên Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phân công, Thẩm phán xét đơn yêu cầu thay đổi Trọng tài viên mà mở phiên họp để xét đơn yêu cầu, triệu tập bên tranh chấp Quyết định Chủ tịch Trung tâm trọng tài Tòa án định cuối Khi xét đơn yêu cầu, Thẩm phán vào quy định với quy định Tiêu chuẩn Trọng tài viên (Điều 20 Luật Trọng tài thương mại 2010), quy định quyền nghĩa vụ Trọng tài viên (Điều 21 Luật Trọng tài thương mại 2010), danh sách Trọng tài viên tổ chức trọng tài hoạt động Việt Nam tài liệu kèm theo để xem xét, định Trọng tài viên có thuộc trường hợp bị thay đổi hay không Trường hợp yêu cầu thay đổi Trọng tài viên có cứ, tùy trường hợp cụ thể mà Thẩm phán quy định tương ứng để định việc thay đổi Trọng tài viên Trường hợp không chấp nhận yêu cầu thay đổi Trọng tài viên, Thẩm phán phải định văn bản, nêu rõ lý việc không chấp nhận yêu cầu thay đổi Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày định, Tòa án gửi định cho bên, Hội đồng trọng tài, Trọng tài viên, Viện kiểm sát nhân dân cấp * Giải khiếu nại thỏa thuận trọng tài Như nêu phần trên, thỏa thuận trọng tài thỏa thuận bên việc giải Trọng tài tranh chấp phát sinh phát sinh Các bên yêu cầu Trọng tài giải tranh chấp họ khơng có thỏa thuận trọng tài Ngay tồn thỏa thuận trọng tài chưa Trọng tài có thẩm quyền giải thỏa thuận trọng tài khơng có hiệu lực pháp lý 37 Thỏa thuận trọng tài gồm loại: thỏa thuận trọng tài xác lập để giải tranh chấp phát sinh tương lai thỏa thuận trọng tài xác lập để giải tranh chấp phát sinh Thỏa thuận trọng tài xác lập hình thức điều khoản trọng tài hình thức thỏa thuận riêng34 Hội đồng trọng tài có quyền xem xét hiệu lực thỏa thuận trọng tài Trong trường hợp Hội đồng trọng tài có thẩm quyền giải tranh chấp theo thỏa thuận bên xem xét thỏa thuận trọng tài, xét thấy thỏa thuận có hiệu lực Hội đồng trọng tài tiến hành giải tranh chấp Trong trường hợp xét thấy thỏa thuận khơng có hiệu lực (vơ hiệu khơng thể thực được) Hội đồng trọng tài định đình giải thông báo cho bên biết35 Các bên tranh chấp có quyền khiếu nại định Hội đồng trọng tài hiệu lực thỏa thuận trọng tài Tòa án chủ thể có thẩm quyền giải việc khiếu nại này36 Thẩm phán vào đơn khiếu nại, tài liệu chứng kèm theo để xác định khiếu nại việc khơng có thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài vô hiệu, thỏa thuận trọng tài thực được, thẩm quyền Hội đồng trọng tài có hay khơng có Trong trường hợp cần thiết, Thẩm phán đề nghị Hội đồng trọng tài trình bày ý kiến họ nội dung khiếu nại * Giải tranh chấp - Chuẩn bị giải tranh chấp Sau hội Hồng trọng tài thành lập, tranh chấp thương mại thức chuẩn bị giải Quá trình gồm công việc: nghiên cứu hồ sơ, xác định việc, thu thập chứng cứ, triệu tập người làm chứng, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Trên sở đơn kiện tài liệu, chứng nguyên đơn, tự bảo vệ tài liệu, chứng bị đơn, Trọng tài viên phải 34 khoản Điều 16 Luật Trọng tài thương mại 2010: “Thỏa thuận trọng tài xác lập hình thức điều khoản trọng tài hợp đồng hình thức thỏa thuận riêng.” 35 khoản Điều 43 Luật Trọng tài thương mại 2010: “Trước xem xét nội dung vụ tranh chấp, Hội đồng trọng tài phải xem xét hiệu lực thỏa thuận trọng tài; thỏa thuận trọng tài thực hay khơng xem xét thẩm quyền Trong trường hợp vụ việc thuộc thẩm quyền giải Hội đồng trọng tài tiến hành giải tranh chấp theo quy định Luật Trường hợp khơng thuộc thẩm quyền giải mình, thỏa thuận trọng tài vô hiệu xác định rõ thỏa thuận trọng tài khơng thể thực Hội đồng trọng tài định đình việc giải thông báo cho bên biết.” 36 khoản Điều 44 Luật Trọng tài thương mại 2010: “Trong trường hợp không đồng ý với định Hội đồng trọng tài quy định Điều 43 Luật này, thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận định Hội đồng trọng tài, bên có quyền gửi đơn u cầu Tồ án có thẩm quyền xem xét lại định Hội đồng trọng tài Bên khiếu nại phải đồng thời thông báo việc khiếu nại cho Hội đồng trọng tài.” 38 nghiên cứu kỹ hồ sơ văn pháp luật có liên quan đến vụ kiện để tìm hướng giải tốt Hội đồng trọng tài có quyền gặp bên để nghe bên trình bày ý kiến Theo yêu cầu bên bên theo sáng kiến mình, Hội đồng trọng tài tìm hiểu việc từ người thứ ba, với có mặt bên sau thông báo cho bên Sau đọc hồ sơ, thấy chưa đủ chứng Hội đồng trọng tài có quyền yêu cầu bên cung cấp chứng liên quan đến vụ tranh chấp Các bên có nghĩa vụ cung cấp chứng để chứng minh việc mà nêu Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng trọng tài tự thu thập chứng cứ, mời giám định theo yêu cầu bên bên phải thông báo cho bên biết Các loại nguồn chứng sử dụng tố tụng trọng tài như: lời khai bên bên người làm chứng; kết giám định, định giá tài sản; ý kiến tham vấn chuyên gia tài liệu đọc được, nghe được, nhìn vật khác liên quan đến vụ tranh chấp37 Bằng chứng, chứng có thật giúp làm sáng tỏ nhiều vấn đề Tuy nhiên, chứng bị giả mạo làm xấu tình trạng tranh chấp bên, quyền lợi bên bị ảnh hưởng, Do vậy, thu thập xác minh chứng công việc quan trọng Hội đồng trọng tài Theo yêu cầu bên xét thấy cần thiết, Hội đồng trọng tài có quyền yêu cầu người làm chứng có mặt phiên họp để giải tranh chấp Trường hợp người làm chứng Hội đồng trọng tài triệu tập hợp lệ mà không đến phiên họp khơng có lý đáng việc vắng mặt họ gây cản trở cho việc giải tranh chấp Hội đồng trọng tài gửi văn đề nghị Tòa án có thẩm quyền định triệu tập người làm chứng đến phiên họp Hội đồng trọng tài Người làm chứng có nghĩa vụ nghiêm chỉnh thi hành định Tòa án Về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời: bên có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Việc yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không bị coi bác bỏ thỏa thuận trọng tài khước từ quyền giải tranh chấp Trọng tài Trường hợp bên yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà sau lại có đơn yêu cầu Hội đồng trọng tài áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Hội đồng trọng tài phải từ chối ngược lại, có bên yêu cầu Hội đồng trọng 37 Điều 45,46,47 Luật Trọng tài thương mại 2010 39 tài trước Tòa án phải từ chối trả lại đơn yêu cầu, trừ trường hợp yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không thuộc thẩm quyền Hội đồng trọng tài38 - Hòa giải Hòa giải biện pháp tốt cho việc giải tranh chấp trọng tài Trong tố tụng Tòa án, xét xử vụ án kinh tế, Tòa án có nghĩa vụ hòa giải để bên thương lượng với nhau, hòa giải khơng thành Tòa án đưa vụ tranh chấp xét xử Nếu Tòa án khơng hòa giải mà đưa vụ tranh chấp xét xử vi phạm thủ tục tố tụng Trong tố tụng trọng tài, hòa giải khơng phải thủ tục tố tụng bắt buộc Hội đồng trọng tài phải tôn trọng việc tự hòa giải bên Kết việc bên hòa giải thành định cơng nhận hòa giải thành Hội đồng trọng tài, chung thẩm có giá trị Phán trọng tài39 Hòa giải trình tự giải tranh chấp Trọng tài Trung tâm hòa giải Việt nam (VMC) thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) thành lập mắt vào ngày 29/05/2018 Hà Nội với chức giải tranh chấp hòa giải theo quy định pháp luật Quy tắc hòa giải ban hành vào ngày 01/07/2018 - Tổ chức phiên họp giải tranh chấp Thời gian tiến hành, địa diểm giải tranh chấp bên thỏa thuận Trong trường hợp bên khơng thỏa thuận chủ tịch Hội đồng trọng tài định thời gian mở phiên họp giải tranh chấp phải gửi giấy triệu tập cho bên đương tham gia phiên họp chậm 30 ngày trước ngày mở phiên họp40 Về nguyên tắc, phiên họp giải tranh chấp không công khai Đây lý khiến nhà kinh doanh ưa chuộng việc giải tranh chấp Trọng tài để giữ bí mật kinh doanh họ Trong trường hợp có đồng ý bên, Hội đồng trọng tài cho phép người khác tham dự phiên họp Các bên trực tiếp tham dự phiên họp giải tranh chấp cử đại diện mình; trường hợp có đồng ý bên, Hội đồng trọng tài 38 khoản Điều 49 Khoản Điều 53 Luật Trọng tài thương mại 2010 Điều 58 Luật Trọng tài thương mại 2010 40 Điều 54 Luật Trọng tài thương mại 2010 39 40 cho phép người khác tham dự phiên họp giải tranh chấp 41 Nếu bị đơn gửi giấy triệu tập mà vắng mặt khơng có lí phiên họp tiến hành42 Các bên đương u cầu Hội đồng trọng tài hỗn phiên họp giải tranh chấp có lí đáng; yêu cầu hoãn phiên họp giải tranh chấp phải lập văn bản, nêu rõ lý kèm theo chứng gửi đến Hội đồng trọng tài chậm 07 ngày làm việc trước ngày mở phiên họp giải tranh chấp Nếu Hội đồng trọng tài không nhận yêu cầu theo thời hạn này, bên yêu cầu hoãn phiên họp giải tranh chấp phải chịu chi phí phát sinh, có Hội đồng trọng tài xem xét, định chấp nhận hay khơng chấp nhận u cầu hỗn phiên họp thơng báo kịp thời cho bên Thời hạn hỗn phiên họp Hội đồng trọng tài định43 * Quyết định trọng tài Kết thúc trình giải tranh chấp Hội đồng trọng tài phải đưa phán trọng tài Phán trọng tài định Hộng đồng trọng tài, giải toàn nội dung vụ tranh chấp chấm dứt tố tụng trọng tài44 - Nguyên tắc phán Quyết định trọng tài biểu theo nguyên tắc đa số Nguyên tắc đa số biểu bên dạng thành viên Hội đồng trọng tài biểu toàn nội dung giải tranh chấp, bao gồm nội dung giải tranh chấp, yêu cầu số yêu cầu phụ Trên thực tế, Hội đồng trọng tài biểu nội dung giải tranh chấp Trường hợp vụ tranh chấp Trọng tài viên giải Trọng tài viên định Tuy nhiên, mặt hình thức phán khơng nhân danh cá nhân Trọng tài viên đó, mà nhân danh Hội đồng trọng tài thành lập để giải 41 khoản 2, Điều 55 Luật Trọng tài thương mại 2010: Điều 56 Luật Trọng tài thương mại 2010: “Điều 56 Việc vắng mặt bên Nguyên đơn triệu tập hợp lệ tham dự phiên họp giải tranh chấp mà vắng mặt khơng có lý đáng rời phiên họp giải tranh chấp mà không Hội đồng trọng tài chấp thuận bị coi rút đơn khởi kiện Trong trường hợp này, Hội đồng trọng tài tiếp tục giải tranh chấp bị đơn có yêu cầu có đơn kiện lại Bị đơn triệu tập hợp lệ tham dự phiên họp giải tranh chấp mà vắng mặt khơng có lý đáng rời phiên họp giải tranh chấp mà không Hội đồng trọng tài chấp thuận Hội đồng trọng tài tiếp tục giải tranh chấp vào tài liệu chứng có Theo yêu cầu bên, Hội đồng trọng tài vào hồ sơ để tiến hành phiên họp giải tranh chấp mà khơng cần có mặt bên.” 43 Điều 57 Luật Trọng tài thương mại 2010 44 khoản 10 Điều Luật Trọng tài thương mại 2010 42 41 tranh chấp cụ thể Phán trọng tài chung thẩm, có hiệu lực kể từ ngày ban hành, khơng bị kháng cáo, kháng nghị Đây đặc trưng hoạt động giải tranh chấp thông qua Trọng tài thương mại - Nội dung phán trọng tài: Phán trọng tài phải lập văn có nội dung chủ yếu sau đây45: ngày, tháng, năm địa điểm phán quyết; tên, địa nguyên đơn bị đơn; họ, tên, địa Trọng tài viên; tóm tắt đơn khởi kiện vấn đề tranh chấp; để phán quyết, trừ bên có thoả thuận không cần nêu phán quyết; kết giải tranh chấp; thời hạn thi hành phán quyết; phân bổ chi phí trọng tài chi phí khác có liên quan; chữ ký Trọng tài viên Về nguyên tắc, định trọng tài định chung thẩm, có hiệu lực từ ngày cơng bố, bên buộc phải thi hành Trước tiên, Nhà nước khuyến khích bên tự nguyện thi hành phán trọng tài46 Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày thi hành bên không tự nguyện thi hành khơng có u cầu hủy phán trọng tài theo quy định pháp luật bên thi hành phán trọng tài có quyền làm đơn gửi Cơ quan thi hành án cấp tỉnh nơi có trụ sở, nơi cư trú nơi có tài sản bên thi hành, thi hành định trọng tài Theo quy định Điều 66 Luật Trọng tài thương mại 2010, hiểu điều kiện để bên thi hành phán trọng tài yêu cầu Cơ quan thi hành án dân có thẩm quyền thi hành phán trọng tài là: bên phải thi hành phán không tự nguyện thi hành không yêu cầu hủy phán trọng tài theo quy định pháp luật Quy định không yêu cầu phán trọng tài phải có cơng nhận Tòa án đem thi hành Vì chất phi phủ, nên định Trọng tài thương mại đưa tự thân khơng có quyền lực để tự thực Do đó, thừa nhận tồn Trọng tài thương mại Nhà nước phải có thiết chế để bảo đảm tính thực thi Phán trọng tài Đối với phán trọng tài quy chế, trường hợp hết thời hạn thi hành mà bên phải thi hành phán khơng tự nguyện thi hành, bên thi hành có quyền làm đơn yêu cầu đến Cơ quan thi hành án có thẩm quyền thi hành phán trọng tài mà không qua thủ tục công nhận Tòa án 45 46 khoản Điều 61 Luật Trọng tài thương mại 2010 Điều 65 Luật Trọng tài thương mại 2010 42 Khác với phán Trọng tài nước, phán Trọng tài nước muốn thi hành Việt Nam buộc phải thông qua thủ tục công nhận Cơ quan thi hành án hỗ trợ cưỡng chế thi hành Việt Nam (khoản Điều 427 Bộ Luật Tố tụng dân 2015) * Hủy phán trọng tài Phán trọng tài định cuối nội dung đơn kiện sau Hội đồng trọng tài nghiên cứu hồ sơ, thu thập chứng cứ…về nguyên tắc phán trọng tài định chung thẩm bên thi hành Tuy nhiên, Phán trọng tài lại bị Tòa án tuyên hủy thuộc số trường hơp định sau: Trường hợp 1: Tòa án xem xét hủy định trọng tài có đơn yêu cầu hai bên Trường hợp 2: Phán trọng tài bị hủy thuộc trường hợp sau: - Khơng có thỏa thuận trọng tài thỏa thuận trọng tài vơ hiệu: “Khơng có thỏa thuận trọng tài”, coi sở chung quốc gia để từ chối công nhận cho thi hành định trọng tài Khơng có thỏa thuận trọng tài tức Trọng tài khơng có thẩm quyền giải tranh chấp Nếu khơng có thỏa thuận mà Trọng tài giải vi phạm thủ tục tố tụng trọng tài định trọng tài trường hợp bị hủy “Thỏa thuận trọng tài vô hiệu”, áp dụng phổ biến quốc gia việc xét công nhận cho thi hành hủy phán trọng tài Thỏa thuận trọng tài vơ hiệu khơng có giá trị pháp lý nên trường hợp thỏa thuận trọng tài vơ hiệu phán bị hủy Ví dụ thỏa thuận Trọng tài vô hiệu: Công ty Sinh Đạt công ty Hàn Mỹ xảy tranh chấp.Quan hệ tranh chấp đương tranh chấp hợp hồng cung cấp vật tư thi công lắp đặt Điều khoản hợp đồng bên ký kết có ghi rõ: “Hai bên thực điều khoản ký hợp đồng Nếu có vướng mắc phát sinh hợp đồng, hai bên thỏa thuận giải hòa giải, tranh chấp có liên quan đến định ban xử lý tranh chấp (nếu có) chưa phải cuối ràng buộc phải giải Trọng tài kinh tế 43 quốc tế…” Tuy nhiên, Sinh Đạt Hàn Mỹ không thỏa thuận cụ thể Phòng thương mại quốc tế nào, có trụ sở đâu, để giải có tranh chấp xảy Do đó, thỏa thuận lựa chọn Phòng thương mại quốc tế có tranh chấp xảy vơ hiệu Và theo Bộ Luật Tố tụng dân 2015 tranh chấp tranh chấp kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền giải Tòa án nhân dân.47 - Thành phần Hội đồng trọng tài, thủ tục tố tụng trọng tài không phù hợp với thỏa thuận bên trái với quy định luật Luật Trọng tài thương mại 2010 Sự “không phù hợp” quy định hiểu hai trường hợp sau: Một là, bên thỏa thuận chọn trọng tài vụ việc để giải Hội đồng trọng tài thực tế lại Hội đồng trọng tài thành lập Trung tâm trọng tài ngược lại Hai là, bên thỏa thuận chọn Trung tâm trọng tài cụ thể để giải tranh chấp thỏa thuận trọng tài xác định rõ tranh chấp Trọng tài viên Trung tâm trọng tài giải thực tế Hội đồng trọng tài lại bao gồm ba Trọng tài viên ngược lại Hoặc trường hợp khác, chẳng hạn như: bên không thông báo kịp thời hợp pháp theo quy tắc tố tụng trọng tài đơn khởi kiện dẫn đến việc không đảm bảo quyền thành lập Hội đồng trọng tài coi trường hợp vi phạm thủ tục tố tụng trọng tài - Vụ tranh chấp không thuộc phạm vi thẩm quyền giải Trọng tài Trọng tài có thẩm quyền giải tranh chấp bên có thỏa thuận trọng tài tranh chấp bên phát sinh từ hoạt động thương mại tranh chấp phát sinh bên bên có hoạt động thương mại tranh chấp khác bên mà pháp luật quy định giải Trọng tài Khi phán trọng tài có nội dung không thuộc phạm vi thẩm quyền Hội đồng trọng tài phần qn bị hủy Về nguyên tắc, Hội đồng trọng tài có quyền giải vấn đề mà bên có thỏa thuận yêu cầu trọng tài giải Khi xem xét việc bên có yêu cầu Hội đồng trọng tài hay khơng Hội đồng trọng tài có vượt q phạm vi thẩm quyền hay không, Thẩm phán phải so sánh điều khoản thỏa thuận trọng tài với yêu cầu bên trình lên Hội đồng trọng tài 47 Bản án số 105/2014/KDTM-ST ngày 19/09/2014 Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận TPHCM, PGS.TS Đỗ Văn Đại, “Pháp luật trọng tài thương mại Việt Nam (tập 1)”, Nhà xuất Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam, trang 144 44 - Chứng bên cung cấp mà trọng tài dựa vào để phán giả mạo Trọng tài viên nhận tiền, tài sản lợi ích vật chất khác bên làm ảnh hưởng đến tính khách quan, cơng phán trọng tài Ví dụ như: Công ty A công ty B xảy tranh chấp A nguyên đơn A yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hủy phán trọng tài chứng giả mạo mà bên B xuất trình tố tụng trọng tài chứng xác minh chứng tạo thành cách cắt, ghép - Phán trọng tài trái với nguyên tắc pháp luật Việt Nam Đây mà Tòa án thường viện dẫn để tuyên hủy phán trọng tài, quy định chung chung Vấn đề này, ông Đỗ Văn Đại - Trưởng Khoa Luật dân trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh - Trọng tài viên VIAC phát biểu rằng: “Cuối tháng vừa rồi, vừa nhận định Tòa án thành phố Hà Nội hủy phán trọng tài với lý trái với nguyên tắc họ không nêu nguyên tắc bị vi phạm Trong đó, Nghị nói rõ phải nêu nguyên tắc bị hủy phải chứng minh người ta vi phạm nguyên tắc phải xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi bên hay người thứ ba Ở khơng lý giải có ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi bên người thứ ba, tơi nghĩ hủy cần phải xem xét”48 Vấn đề đặt rằng, phán bị hủy tranh chấp giải nào? Nếu phán bị hủy bên thỏa thuận lại Nhưng có tranh chấp xảy khó để bên ngồi lại với để thỏa thuận lại đưa tranh chấp trọng tài lần Do đó, việc có thỏa thuận trọng tài để bên đưa tranh chấp trọng tài điều không khả thi Như vậy, có tranh chấp, cách chọn Tòa án để giải Tuy nhiên, đưa vụ tranh chấp Tòa án chắn vụ kiện bị kéo dài Về mặt pháp luật quy định liệu có nên xem xét số trường hợp hủy Trọng tài tiếp tục có thẩm quyền hay khơng? Ví dụ như: hủy với lý Trọng tài viên khơng 48 Chính sách đời sống – HTV 9, “Pháp luật hủy phán trọng tài” http://viac.vn/media/phap-luat-ve-huy-phan-quyet-trong-tai-a1133.html https://www.youtube.com/watch?v=axhvMhS3-Q0&t=7s 45 vô tư khách quan bên cạnh thỏa thuận trọng tài hai bên có giá trị pháp lý Nếu bên muốn tiếp tục lựa chọn trọng tài để giải tranh chấp khởi kiện vụ kiện lại vụ tranh chấp Trọng tài 2.2.4 Quy định hình thức trọng tài thương mại Về hình thức trọng tài thương mại, pháp luật thực tiễn quốc tế, pháp luật nhiều nước, công nhận có hai loại trọng tài chủ yếu trọng tài ad – hoc trọng tài thường trực: * Trọng tài ad - hoc: Trọng tài ad - hoc thể loại trọng tài bên thành lập để giải vụ tranh chấp cụ thể, sau vụ tranh chấp giải xong trọng tài ad - hoc tự giải thể Do đó, trọng tài ad - hoc gọi Trọng tài vụ việc Trong tranh chấp sử dụng trọng tài vụ việc, bên thường thống trọng tài viên Bản chất Trọng tài vụ việc là: Trọng tài vụ việc thành lập phát sinh tranh chấp tự chấm dứt hoạt động giải xong tranh chấp; Trọng tài vụ việc khơng có trụ sở cố định, khơng có máy điều hành; Trọng tài vụ việc khơng có quy tắc tố tụng dành riêng cho - So với Trọng tài thường trực, Trọng tài vụ việc có ưu sau: Thứ nhất, giải tranh chấp nhanh chóng tốn kém, suy cho trọng tài vụ việc chủ yếu phụ thuộc vào ý chí bên tranh chấp Thứ hai, quyền lựa chọn trọng tài viên bên đương không bị giới hạn danh sách trọng tài viên sẵn có hình thức trọng tài thường trực mà lựa chọn trọng tài viên danh sách trọng tài viên trung tâm trọng tài Thứ ba, bên tranh chấp có quyền rộng rãi việc xác định quy tắc tố tụng để giải tranh chấp bên * Trọng tài thường trực: 46 Theo pháp luật Việt Nam, trọng tài thường trực tổ chức dạng Trung tâm trọng tài Trung tâm trọng tài tổ chức phi phủ, có tư cách pháp nhân, có dấu, có tài khoản riêng trụ sở giao dịch ổn định Việc thành lập, tổ chức hoạt động chịu điều chỉnh pháp luật mà chủ yếu Luật Trọng tài thương mại 2010 Luật doanh nghiệp 2014 * Các Trung tâm trọng tài có số đặc trưng sau: Thứ nhất, Trung tâm trọng tài tổ chức phi phủ, khơng nằm hệ thống quan nhà nước: Các Trung tâm trọng tài thành lập theo ý chí trọng tài viên sau nhà nước cấp phép, thành lập Nhà nước Hoạt động trọng tài không cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước Trọng tài viên Hội đồng trọng tài không nhân danh quyền lực mà nhân danh người thứ ba độc lập phán Trung tâm trọng tài tổ chức phi phủ ln đặt quản lý Nhà nước Nhà nước quản lý trung tâm trọng tài thông qua việc ban hành văn pháp luật, tạo sở pháp lý cho việc tổ chức hoạt động Trung tâm trọng tài Việc quản lý Nhà nước thực thông qua hoạt động quản lý hệ thống quan nhà nước có thẩm quyền việc cấp, thay đổi, bổ sung hay thu hồi giấy phép thành lập, giấy đăng kí hoạt động Trung tâm trọng tài,… Thứ hai, Trung tâm trọng tài có tư cách pháp nhân, tồn độc lập với nhau: Trung tâm trọng tài tổ chức thỏa mãn điều kiện pháp nhân, bao gồm: thành lập hợp pháp; có cấu tổ chức chặt chẽ; có tái sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác tự chịu trách nhiệm tài sản Mỗi Trung tâm trọng tài pháp nhân, tồn độc lập bình đẳng với Trung tâm trọng tài khác; nhân danh tham gia quan hệ xã hội cách độc lập Thứ ba, tổ chức quản lý Trung tâm trọng tài đơn giản gọn nhẹ: có ban điều hành trọng tài viên trung tâm Thứ tư, Trung tâm trọng tài tự định lĩnh vực hoạt động có quy tắc tố tụng riêng 47 Thứ năm, hoạt động xét xử Trọng tài tiến hành trọng tài viên trung tâm 2.2.5 So sánh nguyên tắc giải tranh chấp kinh doanh thương mại tố tụng trọng tài tố tụng Tòa án * Giống nhau: hình thức giải tranh chấp kinh doanh thương mại; dựa nguyên tắc chung: tôn trọng quyền tự định đoạt đương đảm bảo độc lập người tài phán * Khác nhau: Thứ nhất, tính chất pháp lý Giữa Tòa án Trọng tài có khác biệt rõ tính chất pháp lý loại quan Tòa án quan nhà nước nằm hệ thống quan tư pháp Trong q trình tố tụng, Tòa án nhân danh Nhà nước để xem xét, xử lý vi phạm pháp luật nhằm trì trật tự cơng cộng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp nhà kinh doanh Trong đó, Trung tâm trọng tài tồn với tư cách tổ chức phi phủ, tổ chức mang tính chất xã hội – nghề nghiệp, khơng nhà nước định thành lập mà Trọng tài viên đứng thành lập, phán Trọng tài không bị ảnh hưởng quyền lực Nhà nước Thứ hai, thẩm quyền Thẩm quyền theo vụ việc: góc độ thẩm quyền theo vụ việc, thực tế cho thấy tòa án thường có thẩm quyền rộng so với Trọng tài Tòa án có thẩm quyền giải hầu hết tất tranh chấp kinh doanh Trong đó, khác với tòa án, thẩm quyền trọng tài thay đổi, thu hẹp lại tùy theo Trung tâm trọng tài Thẩm quyền theo lãnh thổ: Đối với Tòa án, khơng phải vụ tranh chấp kinh doanh tòa thụ lý giải Đơn kiện Tòa án thụ lý giải chuyển đến Tòa án có thẩm quyền giải Ngược lại, tố tụng trọng tài không đặt vấn đề thẩm quyền mặt lãnh thổ Các bên tranh chấp có quyền lựa chọn Trung tâm trọng tài để giải cho theo ý muốn tín nhiệm họ 48 Thứ ba, giai đoạn tố tụng Trong tố tụng trọng tài, trọng tài xét xử lần tranh chấp kinh doanh Phán trọng tài định chung thẩm, có hiệu lực thi hành, không bị kháng cáo, kháng nghị Đây nguyên tắc đặc trưng tố tụng trọng tài so với tố tụng tòa án Nguyên tắc xuất phát từ chất tố tụng trọng tài nhân danh ý chí quyền định đoạt bên đương Các bên đương tự lựa chọn tín nhiệm người phán xử cho đương nhiên phải phục tùng định người Quá trình giải tranh chấp nhanh chóng Trong tố tụng tòa án lại có nhiều cấp xét xử từ sơ thẩm đến phúc thẩm, số trường hợp phán tòa án xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm tái thẩm Thứ tư, nguyên tắc xét xử tập thể Tố tụng trọng tài khơng có ngun tắc xét xử tập thể tố tụng tòa án Việc chọn hay nhiều trọng tài viên để giải tranh chấp cho quyền bên tranh chấp, pháp luật không can thiệp Pháp luật can thiệp vào vấn đề bên không thỏa thuận với cách thức lựa chọn trọng tài viên mà thơi Ví dụ, bên khơng đạt trí việc chọn trọng tài viên để giải tranh chấp cho theo quy định pháp luật, bên tranh chấp chọn cho trọng tài viên Hai người chọn chọn người thứ ba làm Chủ tịch Hội đồng trọng tài Trong trường hợp hai trọng tài khơng chọn người thứ ba quyền định thuộc Tòa án Thứ n m, tính cơng khai hoạt động tố tụng Trong tố tụng tòa án, việc xét xử Tòa án khơng có mục đích bảo vệ quyền lợi ích đương mà có ý nghĩa giáo dục việc tuân theo pháp luật Do vậy, hầu hết phiên tòa tiến hành cơng khai, án thường công bố rộng rãi trước công chúng Điều dẫn đến khó khăn bảo vệ thơng tin bí mật, làm lộ bí mật đương sự, thơng tin việc doanh nghiệp xảy tranh chấp làm ảnh hưởng xấu đến uy tín doanh nghiệp Trong đó, tố tụng trọng tài, tình tiết kết không 49 công bố công khai không chấp thuận bên Xuất phát từ nhu cầu phải bảo vệ cách nghiêm ngặt bí mật nghề nghiệp nhà kinh doanh mà pháp luật không bắt buộc phiên họp xét xử trọng tài phải tiến hành công khai Thứ sáu, phán Ở hai hình thức tố tụng này, việc xét xử tranh chấp kết thúc việc án, định Tòa án Phán trọng tài Nhưng phán trọng tài án, định tòa án nhiều trường hợp có điểm khác bản.Trong tố tụng tòa án, án, định tòa án có hiệu lực bên khơng tự nguyện thi hành Cơ quan thi hành án áp dụng biện pháp cưỡng chế cần thiết theo quy định pháp luật Ở số quốc gia, lúc định trọng tài đảm bảo thi hành cưỡng chế Nhà nước Nhiều Quốc gia có kinh tế thị trường phát triển, định trọng tài hợp pháp mà không bên thua kiện tự nguyện thi hành theo u cầu phía bên kia, Cơ quan thi hành án cưỡng chế thi hành Tuy nhiên, có số quốc gia, mà phối hợp hoạt động Tòa án Trọng tài chưa cao chưa pháp luật quy định (ví dụ Việt Nam thời gian từ trước có Pháp lệnh trọng tài thương mại 2003 trở trước) việc sử dụng chế tòa án phê chuẩn định trọng tài để sở mà cưỡng chế thi hành định trọng tài chưa có điều kiện thực Vì quốc gia này, định giải tranh chấp trọng tài không đảm bảo thi hành cưỡng chế Nhà nước Thứ bảy, tính linh hoạt Thủ tục tố tụng Trọng tài đơn giản, thuận tiện, đảm bảo thời kinh doanh bên Các bên tranh chấp lựa chọn trình tự giải quyết, địa điểm tiến hành Từ đó, ta thấy tố tụng Trọng tài mang tính mềm dẻo linh hoạt Tố tụng Tòa án trải qua nhiều thủ tục, trình tự nghiêm ngặt Nhiều lúc trình tự trở nên rườm rà, khiến việc giải tranh chấp bị trì hỗn, tốn nhiều thời gian bên Qua đó, ta thấy tố tụng Trọng tài nhanh chóng, linh hoạt so với tố tụng Tòa án Thứ tám, chi phí 50 Giải tranh chấp kinh doanh thương mại Trọng tài có chi phí cao Trọng tài tổ chức phi phủ, tài độc lập, nguồn thu chủ yếu từ lệ phí trọng tài vụ việc Giải tranh chấp kinh doanh thương mại Tòa án có chi phí thấp sơ với giải Trọng tài việc xét xử kéo dài khiến cho chi phí cao so với phí Trọng tài Trung tâm trọng tài 2.3 Thực tiễn việc giải tranh chấp thƣơng mại tố tụng trọng tài kiến nghị giải pháp hoàn thiện Luật Trọng tài thƣơng mại 2010 2.3.1 Thực tiễn việc giải tranh chấp tố tụng trọng tài Giải tranh chấp thương mại quốc tế trọng tài phổ biến hầu giới Ở Việt Nam, đặc thù kinh tế, trị, xã hội nên hình thức phát triển muộn Từ năm 1993 đến nay, trước đòi hỏi thực tiễn, ngày 28/4/1993, Thủ tướng Chính phủ định 204/1993/TTg việc thành lập trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) VIAC ghi nhận tổ chức phi phủ thành lập bên cạnh Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam, có thẩm quyền giải tranh chấp phát sinh từ quan hệ kinh tế quốc tế hợp đồng mua bán ngoại thương, hợp đồng đầu tư, du lịch, vận tải bảo hiểm quốc tế, chuyển giao cơng nghệ, tín dụng toán quốc tế Trong năm qua, số vụ tranh chấp thương mại giải trọng tài mà tiêu biểu VIAC liên tục tăng, từ 18 vụ/năm (giai đoạn 1993 – 2003) lên 42 vụ/ năm (giai đoạn 2004 – 2010) Đội ngũ trọng tài viên không ngừng mở rộng Sáu tháng đầu năm 2012, VIAC kết nạp thêm 37 trọng tài viên, có 12 trọng tài viên nước ngồi, nâng tổng số trọng tài viên Trung tâm lên 151 người, tăng gần 30% so với năm 2009 Tuy nhiên, tranh trọng tài thương mại Việt Nam chưa thật khởi sắc phương thức giải khoảng 11% tổng số tranh chấp thương mại Số vụ tranh chấp mà VIAC thụ lý năm 2011 83, khiêm tốn so với 188 vụ mà Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC) giải hay Uỷ ban trọng tài Bắc Kinh 1.500 vụ.49 49 Tapchitaichinh.vn, “Giải tranh chấp thương mại trọng tài: Thực tiễn Việt Nam”- Bài đăng tạp chí Tài số năm 2014 http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-phap-luat/phap-luat-kinh-doanh/giai-quyet-tranh-chap-thuong-mai-bangtrong-tai-thuc-tien-tai-viet-nam-84525.html 51 Theo số liệu Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)50, từ năm 2010 đến năm 2016, tính riêng số lượng vụ việc tranh chấp VIAC 734 việc, tăng 487 việc so với giai đoạn từ năm 2003 đến năm 200951, số vụ việc năm sau tăng cao năm trước, ngày nhiều phán Trọng tài đưa thi hành Và theo thống kê số lượng vụ tranh chấp VIAC 180 vụ Cụ thể số lượng vụ tranh chấp VIAC từ năm 1993 đến năm 2018 sau52: Năm 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Số vụ 13 17 25 24 18 20 23 17 19 tranh chấp 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 16 32 27 36 30 58 48 63 83 64 năm 2013 2014 2015 2016 2017 2018 99 124 146 155 151 180 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 đáp ứng phần yêu cầu thực tế song sau thời gian vào hoạt động bộc lộ nhiều thiếu sót, bất hợp lý Chưa kể, thói quen, tập quán thương nhân Việt Nam tin tưởng Tòa án Trọng tài Hơn nữa, trình độ trọng tài viên Việt chưa chuyên nghiệp Trong đó, tranh chấp thương mại ngày phức tạp, tranh chấp có yếu tố nước ngồi Trên thực tế, số thẩm phán thiếu kinh nghiệm việc giải vụ việc trọng tài mà khơng bất cập xảy áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trái với thỏa thuận bên hợp đồng, áp dụng biện pháp khẩn cấp bên thứ ba không bị ràng buộc thỏa thuận trọng tài, hay thụ lý giải vụ tranh chấp kể có thỏa thuận trọng tài bên Điều gây nhiều lo ngại bên tranh chấp, đặc biệt doanh nghiệp nước tham gia tố tụng trọng tài Việt Nam 50 Bản tin 01.2017 – VIAC Doanh nghiệp biển lớn hội nhập, http://viac.vn/ban-tin-c164.html, ngày đăng 15/05/2017, ngày truy cập: 25/9/2017 51 Số việc từ năm 2003 đến năm 2009 247 việc, xem Bản tin 01.2017 – VIAC Doanh nghiệp biển lớn hội nhập, http://viac.vn/ban-tin-c164.html 52 Viac.vn, “Báo cáo hoạt động 2018”, http://viac.vn/bao-cao-tong-ket-hoat-dong-a1384.html 52 Thực trạng tỷ lệ thi hành phán trọng tài Việt Nam đáng lo ngại: sau Luật Trọng tài thương mại 2010 ban hành, tỷ lệ phán trọng tài bị hủy có đơn lên đến 22%53 Các quy định pháp luật việc thi hành phán trọng tài có nhiều điểm bất cập, kể đến số bất cập sau: Về chủ thể yêu cầu thi hành phán trọng tài:t heo quy định Khoản Điều 31 Luật Thi hành án dân 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014 quyền yêu cầu thi hành án thuộc “đương sự” bao gồm người thi hành án người phải thi hành án Trong Luật Trọng tài thương mại năm 2010 quy định bên thi hành phán có quyền làm đơn yêu cầu thi hành phán trọng tài54 Do trường hợp bên phải thi hành phán muốn yêu cầu thi hành phán trọng tài bên thi hành phán chưa yêu cầu pháp luật chưa có quy định cụ thể Về thời hiệu thi hành phán Trọng tài: theo pháp luật thi hành án dân (Điều 30 Luật Thi hành án dân 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014 Điều Nghị định số 62/2015/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thi hành án dân thời hiệu yêu cầu thi hành án năm kể từ ngày án, định có hiệu lực pháp luật Trường hợp thời hạn thực nghĩa vụ ấn định án, định thời hạn năm tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn Đối với án, định thi hành theo định kỳ thời hạn năm áp dụng cho định kỳ, kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn Theo khoản Điều 61 Luật Trọng tài thương mại 2010 phán trọng tài chung thẩm có hiệu lực kể từ ngày ban hành Tuy nhiên, Khoản Điều 66 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 lại quy định: Đối với phán Trọng tài vụ việc, bên thi hành có quyền làm đơn yêu cầu Cơ quan thi hành án dân có thẩm quyền thi hành phán trọng tài sau phán đăng ký theo quy định Điều 62 Luật Trọng tài thương mại 2010, thời hạn đăng ký năm kể từ ngày ban hành phán Vấn đề đặt thời hiệu yêu cầu thi hành án tính thời điểm xác: kể từ ngày có phán trọng tài hay từ phán đăng ký tòa án? Có thể thấy, khơng thống quy định pháp luật nói khiến cho thời hiệu thi hành phán trọng tài vụ 53 Phát biểu ông Vũ Ánh Dương, tổng thư ký VIAC Hội thảo hủy phán trọng tài – từ chối công nhận phán trọng tài ngày 18/10/2014 54 Điều 66 Luật Trọng tài thương mại 2010 53 việc chưa năm kể từ ngày phán trọng tài có hiệu lực khơng phải năm Việc u cầu hủy phán Trọng tài: Việc yêu cầu hủy phán Trọng tài quy định Chương XI Luật Trọng tài thương mại năm 2010 (Từ Điều 68 đến Điều 72) Điều 14 Nghị Quyết số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành số quy định Luật Trọng tài thương mại năm 2010, quy định cụ thể cứ, trình tự thủ tục yêu cầu xem xét hủy Phán trọng tài Tuy nhiên lại thiếu quy định ràng buộc trách nhiệm trường hợp bên yêu cầu hủy phán trọng tài khơng Tòa án công nhận việc kéo dài thời gian thi hành phán gây thiệt hại bên thi hành phán Điều dẫn đến bên phải thi hành phán trọng tài thường tìm cách để đưa yêu cầu phản đối để phán bị bác bỏ, dẫn đến tốn thời gian chi phí cho bên thi hành phán Do cần quy định chặt chẽ việc yêu cầu hủy phán trọng tài có quy định ràng buộc trách nhiệm bên yêu cầu hủy phán nhằm hạn chế tối đa việc lợi dụng quyền yêu cầu hủy Phán Trọng tài để kéo dài thời gian thi hành án 2.3.2 Kiến nghị giải pháp hồn thiện Đề tài có kiến nghị sau: Kiến nghị thứ nhất, Luật cần mở rộng thêm thẩm phép sử dụng Trọng tài thương mại để giải tranh chấp Không riêng doanh nghiệp mà có nhu cầu sử dụng Trọng tài thương mại để giải tranh chấp Nếu giúp Tòa án giảm áp lực Tại mở cửa hội nhập mà nước Trọng tài giải tất lĩnh vực dân (như nhân gia đình, ), hành chính, lao động (trừ hình sự) Vậy Trọng tài Việt Nam lại không được? Kiến nghị thứ hai, cần bổ sung Luật chế Phúc thẩm, Giám đốc thẩm, Tái thẩm phán Trọng tài thương mại để không xâm phạm quyền lợi đương đồng thời hạn chế việc phán bị hủy Bản án Tòa án giám đốc thẩm tái thẩm phán Trọng tài lại chung thẩm, quyền hạn Trọng tài bị bó hẹp đồng 54 thời xâm phạm quyền người tham gia tố tụng Trọng tài chẳng hạn trường hợp bên đương phát chứng có phán phán Trọng tài lại chung thẩm Mặc khác, Tòa án tuyên hủy phán trọng tài, khơng giám sát việc hủy phán Tòa án hay sai Khi bên đương khơng đồng ý với việc hủy phán định đó, họ khơng thể khiếu nại đâu Chính vậy, dẫn đến việc chừng mực dẫn đến lạm dụng chủ quan Theo ơng Đỗ Văn Đại trước ban hành Nghị Quyết số 01/2014 NQHĐTP ngày 20/3/2014 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành số quy định Luật Trọng tài thương mại năm 2010, có dự kiến đưa vào chế giám sát việc hủy phán trọng tài chế giám đốc thẩm, ông phát biểu: “Thời điểm đưa dự thảo Nghị 01/2014 NQ-HĐTP tự dưng số lượng hủy phán giảm hẳn, Thẩm phán cảm giác có chế giám sát nên việc hủy khơng dễ Sau xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội Ủy ban thường vụ Quốc hội cho vấn đề không nên đưa vào nghị Tòa án tối cao mà phải sửa luật Nghị khơng có vấn đề giám sát việc hủy phán Tòa án Sau có Nghị số 01/2014 vấn đề hủy tự dưng tơi có cảm giác tăng so với giai đoạn mà định đưa vào chế giám sát Đó minh chứng cho việc chế, quy định lỏng lẽo dẫn tới tùy tiện chừng mực việc hủy phán trọng tài” 55 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trọng tài thương mại phương thức để giải tranh chấp kinh doanh thương mại hình thành sở tự nguyện, bình đẳng bên tranh chấp, tiến hành theo thủ tục tố tụng đặc trưng, phán trọng tài có hiệu lực ràng buộc với bên tranh chấp Tố tụng trọng tài trình tự, thủ tục xem xét, giải vụ việc tranh chấp thương mại hình thức trọng tài Tố tụng trọng tài chế định pháp luật hình thức, bao gồm tổng thể quy phạm pháp luật Nhà nước ban hành quy định trình tự, thủ tục giải tranh chấp Pháp lệnh trọng tài thương mại 2003 nhiều bất cập, hạn chế nhiều điểm không rõ ràng Luật Trọng tài thương mại 2010 đời khắc phục điều Để làm rõ cải tiến, phù hợp khắc phục hạn chế Pháp lệnh trọng tài thương mại 2003, viết đưa điểm Luật Trọng tài thương mại 2010 Tương tự tố tụng Tòa án, tố tụng Trọng tài có nguyên tắc giải tranh chấp riêng Qua so sánh nguyên tắc giải tranh chấp thương mại tố tụng Tòa án tố tụng Trọng tài; phân tích sâu quy trình giải tranh chấp kinh doanh thương mại Trọng tài giúp cá nhân, tổ chức thêm tin vào Trọng tài góp phần để số lượng vụ việc giải tranh chấp Trọng tài ngày tăng, giảm áp lực cho Tòa án 56 KẾT LUẬN Trọng tài thương mại với tính chất hình thức tài phán tư, nhà kinh doanh giới ưa chuộng sử dụng rộng rãi việc giải tranh chấp thương mại Trong bối cảnh nay, Việt nam tích cực hội nhập quốc tế nhiều lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội, đòi hỏi Việt Nam phải hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung pháp luật trọng tài nói riêng để để đảm bảo tương thích với pháp luật quốc tế, góp phần xây dựng phát triển đất nước thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần theo chế thị trường đặt yêu cầu đổi cách sâu sắc toàn diện hệ thống quan tài phán kinh tế cho phù hợp với tính chất đặc điểm quan hệ kinh tế điều kiện Trong đó, việc xây dựng tổ chức Trọng tài thương mại để giải tranh chấp nội dung quan trọng Việc hình thành trung tâm trọng tài thương mại tạo điều kiện thiết thực cho chủ thể kinh doanh thực quyền tự lựa chọn hình thức biện pháp bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp có tranh chấp xảy Pháp luật trọng tài thương mại Việt Nam bước xây dựng theo hướng ngày hoàn thiện để việc giải tranh chấp kinh doanh thương mại ngày thuận lợi theo kịp tăng trưởng kinh tế đất nước./ 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO *Văn quy phạm pháp luật Quốc hội (2015), Bộ Luật tố tụng dân 2015, Nhà xuất trị quốc gia thật Quốc hội (2010), Luật trọng tài thương mại 2010, Nhà xuất trị quốc gia thật Quốc hội (2005), Luật thương mại 2005, Nhà xuất trị quốc gia thật Quốc hội (2014), Luật Doanh nghiệp 2014, Nhà xuất trị quốc gia thật Quốc hội (2014), Luật thi hành án dân 2008, sửa đổi bổ sung 2014, Nhà xuất trị quốc gia Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Nghị số 01/2014/NQHĐTP hướng dẫn thi hành Quy định Luật Trọng tài thương mại Luật mẫu UNCITRAL trọng tài thương mại quốc tế ngày 21/06/1985 với sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 07/07/2006 Quy tắc tố tụng Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) Quy tắc hòa giải Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) *Sách chuyên khảo: 10 PGS.TS Đỗ Văn Đại, “Pháp luật trọng tài thương mại Việt Nam, Bản án bình luận án” (tập tập 2), Nhà xuất Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam 11 Khoa Luật HUTECH (2016), “Pháp luật phá sản, giải thể giải tranh chấp kinh doanh, tài liệu học tập HUTECH *Bài viết khác: 12 Dân kinh tế - Khái niệm thương mại kinh doanh thương mại http://www.dankinhte.vn/khai-niem-thuong-mai-va-kinh-doanh-thuong-mai/ 13 Tailieu.vn – Tố tụng trọng tài https://tailieu.vn/doc/to-tung-trong-tai-1219825.html 14 viac.vn, “Biểu phí trọng tài Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam” http://viac.vn/bieu-phi 58 15 Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh – “Trọng tài thương mại: Q trình hội nhập phát triển” http://hcmcbar.org/NewsDetail.aspx?CatPK=4&NewsPK=296 16 Bản tin 01.2017 – VIAC Doanh nghiệp biển lớn hội nhập, http://viac.vn/ban-tin-c164.html, ngày đăng 15/05/2017, ngày truy cập: 25/9/2017 17 Phát biểu ông Vũ Ánh Dương, tổng thư ký VIAC Hội thảo hủy phán trọng tài – từ chối công nhận phán trọng tài ngày 18/10/2014 18 Tapchitaichinh.vn, “Giải tranh chấp thương mại trọng tài: Thực tiễn Việt Nam” - Bài đăng tạp chí Tài số năm 2014 http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-phap-luat/phap-luat-kinh-doanh/giai-quyettranh-chap-thuong-mai-bang-trong-tai-thuc-tien-tai-viet-nam-84525.html 19 Chính sách đời sống – HTV 9, “Pháp luật hủy phán trọng tài” http://viac.vn/media/phap-luat-ve-huy-phan-quyet-trong-tai-a1133.html https://www.youtube.com/watch?v=axhvMhS3-Q0&t=7s 20 Thông tin trọng tài quốc tế, “London Tòa án Trọng tài Quốc tế - LCIA” https://www.international-arbitration-attorney.com/vi/london-courtinternational-arbitration-lcia/ 21 Thông tin trọng tài quốc tế, “Trọng tài quốc tế Singapore” https://www.international-arbitration-attorney.com/vi/international-arbitrationin-singapore/ 59 ... * Giải tranh chấp Trọng tài thương mại Trọng tài hình thức giải tranh chấp, theo bên thỏa thuận đưa tranh chấp trước trọng tài viên hay Hội đồng trọng tài để giải Sau xem xét vụ việc, Trọng tài. .. nhắc tới xem trọng tài thiết chế giải tranh chấp trọng tài phương thức giải tranh chấp Theo khoản Điều Luật Trọng tài thương mại 2010 Trọng tài thương mại phương thức giải tranh chấp bên thỏa... Đặc điểm Trọng tài thương mại Với tư cách hình thức giải tranh chấp phát sinh hoạt động thương mại, Trọng tài thương mại có đặc điểm sau: Thứ nhất, tranh chấp giải Trọng tài thương mại có tham
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài , Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài