Luận văn thạc sĩ HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực tại KHO bạc NHÀ nước THỪA THIÊN HUẾ min

105 63 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:56

̀ng ươ Tr BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ ại Đ ho HÀ THẾ ANH ̣c K in HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ h ́H tê LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ ́ uê HUẾ, 2017 ̀ng ươ Tr BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ại Đ HÀ THẾ ANH ̣c K ho h in HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ tê Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số : 60340410 ́H LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ ́ uê NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS BÙI DŨNG THỂ HUẾ, 2017 ̀ng ươ Tr LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu trình bày luận văn thu thập từ KBNN Thừa Thiên Huế Từ số liệu thu thập được, Đ tiến hành xử lý, phân tích hồn chỉnh đề tài ại Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác ho Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 10 năm 2017 Học viên in ̣c K Hà Thế Anh h ́H tê ́ uê i ̀ng ươ Tr LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy, Cô Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế lòng biết ơn sâu sắc Tơi xin chân thành cảm ơn PGS TS Bùi Dũng Thể người hướng dẫn khoa học luận văn, giúp tiếp cận thực Đ tiễn, phát đề tài tận tình hướng dẫn tơi hồn thành luận văn ại Xin cảm ơn Ban Giám đốc cán công chức KBNN Thừa Thiên Huế nhiệt tình giúp đỡ tơi hồn thành vấn khảo sát thơng tin phục vụ hồn thành luận văn Sau cùng, tơi xin chân thành cảm ơn đến người bạn, ho đồng nghiệp người thân tận tình hỗ trợ, góp ý giúp đỡ suốt thời gian học tập nghiên cứu ̣c K Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 10 năm 2017 Học viên h in Hà Thế Anh ́H tê ́ uê ii ̀ng ươ Tr DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT KBNN : Kho bạc Nhà nước CBCC : Cán công chức MLNSNN : Mục lục Ngân sách nhà nước NSNN : Ngân sách nhà nước NSTW NSĐP NNL ại Đ : Ngân sách trung ương : Ngân sách địa phương ho : Nguồn nhân lực h in ̣c K ́H tê ́ uê iii ̀ng ươ Tr DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Số lượng cán cơng chức phòng đơn vị trực thuộc .41 Bảng 2.2 Cơ cấu cán công chức phân theo cấp bậc 42 Bảng 2.3 Số lượng cán công chức phân theo nhóm tuổi 43 Đ Bảng 2.4 Số lượng công chức lãnh đạo phân theo độ tuổi 44 Bảng 2.5 Trình độ học vấn cán công chức 45 ại Bảng 2.6 Dự kiến nguồn nhân lực đến năm 2020 49 Bảng 2.7 Thống kê tình hình biến động cơng chức 51 ho Bảng 2.8.Thống kê mô tả biến tuyển dụng 52 Bảng 2.9 Số lượng Cán Bộ đào tạo qua năm 2014-2016 54 ̣c K Bảng 2.10 Đánh giá đối tượng khảo sát công tác đào tạo 56 Bảng 2.11: Đánh giá đối tượng khảo sát đánh giá kết thực công việc 59 in Bảng 2.12: Hệ số phân loại lao động cán công chức 60 Bảng 2.13: Đánh giá đối tượng khảo sát lương, thưởng phúc lợi 61 h ́H tê ́ uê iv ̀ng ươ Tr DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH Sơ đồ 1.1 Quá trình tuyển dụng nguồn nhân lực 20 Hình 1.1 Mơ hình phát triển nguồn nhân lực .9 Đ Hình 1.2 Sơ đồ nghiên cứu nội dung quản trị nguồn nhân lực 24 Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức máy KBNN Thừa Thiên Huế 33 ại Hình 3.1: Quy trình tuyển dụng nhân lực đề xuất 77 h in ̣c K ho ́H tê ́ uê v ̀ng ươ Tr MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii Đ DANH MỤC BẢNG iv DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH v ại MỤC LỤC vi PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài: ho Mục tiêu đề tài in ̣c K 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể: Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 h 4.1 Phương pháp thu thập số liệu .3 4.2 Phương pháp phân tích, xử lý số liệu Kết cấu luận văn .4 tê PHẦN II: NỘI DUNG .5 ́H CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC .5 1.1 KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Khái niệm nhân lực 1.1.2 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.3 Khái niệm phát triển nguồn nhân lực 1.1.4 Vị trí việc làm 13 1.2 CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 15 1.2.1 Thu hút nguồn nhân lực 15 1.2.2 Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 20 1.2.3 Duy trì nguồn nhân lực 21 1.2.4 Chính sách động viên nguồn nhân lực 22 ́ uê vi ̀ng ươ Tr 1.2.5 Trả công lao động 23 1.2.6 Quan hệ lao động 23 1.3 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 25 1.3.1 Mơi trường bên ngồi 25 1.3.2 Môi trường bên 26 1.4 KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC CỦA KBNN ại Đ MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG NƯỚC .27 1.4.1 Kinh nghiệm KBNN Cần Thơ 27 1.4.2 Kinh nghiệm Thành phố Đà Nẵng 28 1.4.3 Bài học kinh nghiệm rút cho KBNN Thừa Thiên Huế .29 in ̣c K ho CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ .31 2.1 GIỚI THIỆU VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ 31 2.1.1 Lịch sử hình thành 31 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn 32 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy KBNN Thừa Thiên Huế 33 2.2 NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ 40 h 2.2.1 Thống kê cán công chức theo đơn vị 41 2.2.2 Thống kê cán công chức theo cấp bậc .42 2.2.3 Thống kê công chức theo độ tuổi 43 ́H tê 2.2.4 Thống kê độ tuổi công chức lãnh đạo .44 2.2.5 Thống kê cán cơng chức theo trình độ .45 2.3.THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KBNN THỪA THIÊN HUẾ 48 2.3.1 Công tác thu hút nguồn nhân lực KBNN Thừa Thiên Huế 48 2.3.2 Duy trì nguồn nhân lực 57 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ 63 2.4.1 Ưu điểm 64 2.4.2 Hạn chế 65 2.4.3 Nguyên nhân 66 CHƯƠNG 67 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ 67 ́ uê vii ̀ng ươ Tr 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 67 3.1.1 Những tồn nguyên nhân từ kết phân tích thực trạng nguồn nhân lực KBNN Thừa Thiên Huế .67 3.1.2 Quan điểm, mục tiêu hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực KBNN Thừa Thiên Huế 71 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHO ại Đ BẠC NHÀ NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ 74 3.2.1 Hoàn thiện hoạt động hoạch định nguồn nhân lực 75 3.2.2 Hoàn thiện hoạt động tuyển dụng 75 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện chức đào tạo phát triển 78 ho 3.2.4 Giải pháp hoàn thiện chức trì nguồn nhân lực 83 in ̣c K PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .86 KẾT LUẬN 86 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 86 2.1 Kiến nghị Bộ Tài 86 2.2 Kiến nghị Kho bạc Nhà nước 87 2.3 Kiến nghị Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế .88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .89 h PHỤ LỤC 91 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TEES XÁC NHẬN HỒN THIỆN LUẬN VĂN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN ́H tê ́ uê viii ̀ng ươ Tr vốn đầu tư XDCB, chương trình mục tiêu; kỹ điều hành, giám sát hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội bộ; kỹ quản lý, điều phối hoạt động dự án xây dựng, dự án đại hóa ngành Đối với cơng chức lãnh đạo quy hoạch lãnh đạo cấp phòng tương đương (thời lượng – ngày cho nội dung) Đ Kỹ kiểm soát chi, quản lý thu NSNN, kỹ bổ trợ quản lý đọc phân tích báo cáo Tài chính, phân tích, dự báo tiêu quản lý NSNN phục vụ cho ại công tác đạo, điều hành NSNN; kỹ quản lý tổ chức huy động vốn cho NSNN cho đầu tư phát triển, quản lý nợ Nhà nước; kỹ quản lý chấp ho hành điều hành tồn ngân quỹ KBNN; kỹ quản lý tổ chức công tác kế toán; kỹ kiểm soát, toán vốn đầu tư XDCB, chương trình mục tiêu; kỹ kiểm chuyên môn giao quản lý - Bồi dưỡng kiến thức khác: ̣c K tra, kiểm toán nội bộ; kỹ phân tích, dự báo, tổng hợp báo cáo lĩnh vực in Tập huấn, cập nhật sách, chế Chính phủ, Bộ, Ngành liên quan đến hoạt động hệ thống KBNN biện pháp quản lý h Tập huấn nghiệp vụ hàng năm để phổ biến, hướng dẫn triển khai chủ trương công tác, quy định mới, văn nghiệp vụ, sách chế độ tê chương trình ứng dụng u cầu cơng tác đạo, điều hành chuyên môn đảm nhiệm * ĐTBD cơng chức hoạch định sách ́H Đối với cấp lãnh đạo, cần ĐTBD mức độ nội dung khác theo - ĐTBD đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức: bồi dưỡng kiến thức lý luận phải đào tạo; bồi dưỡng kiến thức QLNN: chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, chun viên cao cấp * ĐTBD chun mơn nghiệp vụ theo văn bằng: đại học, thạc sỹ, tiến sỹ - ĐTBD kiến thức chuyên sâu, chuyên ngành: Kỹ hoạch định sách, kinh nghiệm cơng tác hoạch định 81 ́ trị: chương trình cao cấp theo nội dung Bộ Nội vụ đối tượng cần ̀ng ươ Tr sách quản lý kinh tế, ngân sách, Kho bạc nước giới; kinh tế thị trường Hội nhập quốc tế, tình hình kinh tế giới trước yêu cầu hội nhập tác động Việt Nam; kiến thức Quản lý Tài cơng; phương pháp phân tích kinh tế phục vụ hoạch định sách, đặc biệt sách quản lý Tài Nhà nước Ứng dụng mơ hình tốn, mơ hình dự báo phương pháp phân Đ tích kinh tế lượng hoạch định sách quản lý kinh tế, tài NSNN Tập huấn nghiệp vụ: Mỗi loại công chức thực chức năng, nhiệm vụ ại khác tham gia lớp tập huấn theo nội dung khác nhau: Nội dung nghiệp vụ quản lý: văn luật, văn sau luật, quy ho trình quản lý ngân sách, bồi dưỡng kỹ quản lý NSNN nghiệp vụ KBNN Nội dung nghiệp vụ chun mơn: Kế tốn, Kế tốn trưởng, Kế hoạch tổng Tổ chức cán bộ, ̣c K hợp, Thanh toán vốn đầu tư XDCB, Kho quỹ, Kiểm tra kiểm soát, Tài vụ quản trị, * ĐTBD công chức thực thi sách in - ĐTBD kiến thức đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức: Bồi dưỡng kiến thức QLNN: chương trình chun viên, chun viên chính, h chun viên cao cấp; đào tạo ngoại ngữ: trình độ B, C C (trình độ C C đào tạo cho số cán thường xuyên sử dụng ngoại ngữ phục vụ cho việc tê triển khai, thực dự án TABMIS); ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số (cán thực chương trình phần mềm ứng dụng quản lý uê - Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ theo văn bằng: ́H thi sách vùng dân tộc thiểu số); đào tạo tin học: trình độ Đào tạo đại học CBCC chưa có trình độ đại học cần đào trẻ có lực, trình độ, thuộc diện quy hoạch để phát triển - Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu: Bồi dưỡng kỹ nghiệp vụ liên quan đến công việc CBCC đảm nhiệm, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý NSNN, KBNN, phổ biến kịp thời chế độ sách Nhà nước, ngành Tài KBNN ban hành 82 ́ tạo để đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ; đào tạo sau đại học cho đội ngũ CBCC ̀ng ươ Tr Bồi dưỡng bổ trợ kiến thức khác: kiến thức văn hóa, xã hội, bồi dưỡng văn minh cơng sở, kỹ giao tiếp với khách hàng, đạo đức nghề nhiệp, văn hố nghề Kho bạc - ĐTBD cho cơng chức tập sự: Tất công chức tuyển dụng vào ngành phải học qua lớp bồi dưỡng tiền công vụ với nội dung: Đ Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan KBNN cấp Mối quan hệ KBNN cấp với quan quản lý Nhà nước, tổ chức, cá ại nhân; kiến thức luật, chế, sách Nhà nước điều chỉnh hoạt động KBNN; bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ quản lý KBNN; ho văn minh công sở, kỹ giao tiếp với khách hàng, đạo đức nghề nhiệp, văn hoá nghề Kho bạc ̣c K 3.2.4 Giải pháp hồn thiện chức trì nguồn nhân lực Thứ nhất: Thực tốt sách đãi ngộ, đảm bảo ổn định nâng cao đời sống CBCC in Cần có sách tiền lương, thu nhập phản ánh giá trị tính đến quan hệ cung cầu lao động Coi trọng giá trị tinh thần trí tuệ người lao động, có h hình thức tơn vinh danh hiệu xác đáng với người có nhiều cơng lao đóng góp cho nghiệp đổi ngành kho bạc Để trì nhân lực chất lượng cao, có trí tuệ tê ý thức yếu tố thu nhập chưa phải tất cả, mà bên cạnh cần có yếu ́H tố khác để "giữ chân" người tài, chế tạo lòng tin tự hào nơi mà họ làm việc uê Xây dựng chế sách đãi ngộ vật chất, tinh thần nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao Trong đó, tiền lương khoản thu nhập khác suất, chất lượng hiệu công việc Chú trọng đến chế độ lương, thưởng, trợ cấp khó khăn; chế độ khuyến khích người tích cực tự học tập để nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, lực cơng tác; có sách sử dụng cơng chức, viên chức sau đào tạo Thực sách đãi ngộ theo vị trí cơng tác mức độ hồn thành chức trách, nhiệm vụ giao 83 ́ đòn bẩy kinh tế mạnh mẽ để thúc đẩy công chức, viên chức làm việc với ̀ng ươ Tr Cải thiện môi trường làm việc tạo động lực để công chức hăng say với công việc như: quan tâm đến hoạt động phong trào, xây dựng văn minh, văn hóa nghề Kho bạc; tạo cảnh quan, mơi trường làm việc quan, đơn vị; xây dựng bầu khơng khí thân mật, dân chủ, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau; động viên, khen thưởng kịp thời tạo điều kiện để người giỏi có hội thăng tiến Đ Phát động phong trào văn hóa, thể dục thể thao, rèn luyện nâng cao sức khỏe cơng chức Tổ chức giải văn hóa, thể thao nhân ngày lễ lớn, ngày ại truyền thống ngành để cơng chức hệ thống có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm Thực chăm sóc sức khỏe cơng chức thơng qua việc khám ho chữa bệnh định kỳ tháng năm, phát điều trị kịp thời bệnh hiểm nghèo, bệnh mãn tính …Cơng đồn quan tâm đến chất lượng bữa ăn trưa ̣c K quan đảm bảo đủ dinh dưỡng, tiết kiệm an toàn thực phẩm Thứ hai: Đánh giá khách quan chất lượng CBCC Việc đánh giá cán hàng năm xem xét bổ nhiệm, đề bạt yếu tố then in chốt tạo động lực cho phát triển NNL Những cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, tận tâm với cơng việc đánh giá tích cực, say mê công việc; h cá nhân làm việc chưa tốt đánh giá đúng, có biện pháp giáo dục, giúp đỡ nhận thiếu sót, tồn để sửa chữa, khắc phục tê Khi đánh giá công chức để tiến hành bổ nhiệm, đề bạt, tập thể lãnh đạo đơn vị ́H cần chọn từ 01 đến 02 cá nhân trội qua đánh giá hàng năm đưa nơi họ làm việc để tiến hành bỏ phiếu đánh giá mức độ tín nhiệm, mức độ hồn nhiệm Cần gắn việc đánh giá kết công việc với việc trả lương, thù lao cho người lao động Phải xây dựng quy chế trả lương, quy chế chi tiêu phù hợp, có tiêu chí cụ thể, có chế khuyến khích, động viên cá nhân hồn thành tốt nhiệm vụ, tạo động lực thúc đẩy vật chất cụ thể trình làm việc Việc đánh giá công chức phải tiến hành thường xuyên, cần có kiểm tra định kỳ trình độ chun mơn để có đánh giá xác lực 84 ́ uê thành công việc, lực, sở trường cơng tác trước đánh giá thức để bổ ̀ng ươ Tr thực công chức Việc kiểm tra, đánh giá giúp cho công chức KBNN nhận biết hạn chế thân thực nhiệm vụ để khắc phục kịp thời nâng cao hiệu xử lý công việc Bên cạnh giúp cho đơn vị quản lý, sử dụng công chức xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cụ thể, sát với thực tế phần nghiệp vụ mà cơng chức hạn chế Đ Thay đổi việc đánh giá phân loại, đánh giá theo trình độ cấp, thâm niên cơng tác việc mơ tả vị trí việc làm gắn với cấp độ lực ại Việc mơ tả vị trí việc làm khơng nên dựa vào trình độ chun mơn, trình độ chun mơn yếu tố để đo lường khả năng, lực ho hệ thống để đo lường hiệu công tác tiêu thức chủ yếu để bổ nhiệm Lãnh đạo quản lý trực tiếp người theo dõi, đóp góp ý kiến liên tục kết ̣c K làm việc công chức năm Đánh giá việc tiến cơng chức, có chế độ động viên khuyến khích cơng chức kịp thời để công chức phát huy hết lực thân hình thức nâng lương trước hạn, tham gia khóa in đào tạo nước nước ngồi để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ….Ngược lại, cơng chức hạn chế lực có ý kiến đóng h góp chân thành, thẳng thắn để công chức khắc phục sửa chữa có kế hoạch giúp đỡ cơng chức lực hạn chế việc trao đổi kinh nghiệm thực tế tê tạo điều kiện cho công chức tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ… ́H ́ uê 85 ̀ng ươ Tr PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN - Nghiên cứu cho thấy tổng quan công tác quản lý nhân KBNN Đ thiếu hụt chất lượng số lượng nguồn nhân lực KBNN Thừa hạn chế ại Thiên Huế, nguồn nhân lực chất lượng cao nguyên nhân - Công tác bồi dưỡng đào tạo cán KBNN Thừa Thiên Huế thời ho gian vừa qua thực tương đôi tốt Lãnh đạo KBNN trọng vào công tác phát triển nhân ̣c K - Nghiên cứu tồn tại, bất cập nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực KBNN trước yêu cầu đổi nhằm thực chiến lược phát triển hội nhập kinh tế quốc tế Trên sở đó, đưa phương hưóng giải in pháp chủ yếu nhằm phát triển đội ngũ CBCC KBNN Thừa Thiên Huế năm h - Một lần nghiên cứu khẳng định phát triển nguồn nhân lực vấn đề có nội hàm rộng có liên quan đến nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, liên quan tê đến chủ trương Đảng sách Nhà nước Do đó, cần có chế đổi hút nhân tài công tác lâu dài KBNN Thừa Thiên Huế MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ́H đồng triệt để môi trường công tác, đạo đức, kỷ cương,…nhằm thu uê 2.1 Kiến nghị Bộ Tài Sửa đổi, bổ sung tổ chức triển khai thực sách, quy định ́ quản lý cán bộ, như: tuyển dụng, bố trí, xếp, đánh giá, phân loại, điều động, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm… theo phương thức quản lý nguồn nhân lực đại dựa lực Đổi chế quản lý biên chế đảm bảo thực đầy đủ có hiệu chức năng, nhiệm vụ giao theo quy định pháp luật Xây dựng chế độ đãi ngộ chuyên gia giỏi, có chế thu hút, tuyển dụng nhân tài xây 86 ̀ng ươ Tr dựng chế độ đãi ngộ hợp lý công chức làm nhiệm vụ biên giới hải đảo, vùng sâu, vùng xa Chính sách tiền lương chưa thống lĩnh vực, đối tượng, cụ thể phân biệt doanh nghiệp cán quản lý; thành thị nơng thơn, vậy, Bộ cần tham mưu cho Chính phủ đưa sách tiền lương Đ công 2.2 Kiến nghị Kho bạc Nhà nước ại Xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhân ngành Kho bạc theo hướng tự động hóa số cơng việc nhằm quản lý nguồn nhân lực sau tổ chức, xếp ho lại ngành Kho bạc Phân tích nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức Kho bạc tiến hành chuẩn hóa giáo trình, nội dung đào tạo chun mơn, nghiệp vụ kho bạc; đa dạng hóa ̣c K loại hình đào tạo; xây dựng áp dụng sách đãi ngộ hợp lý tạo động lực thúc đẩy cán bộ, cơng chức tích cực học để nâng cao trình độ; xây dựng chế đánh giá kết đào tạo để nâng cao chất lượng dạy học in Nâng trường Nghiệp vụ Kho bạc lên thành trường Đại học Kho bạc quy, đại đáp ứng với yêu cầu đại hóa ngành; kết hợp đào tạo h nước với đào tạo ngồi nước nhiều hình thức, nguồn lực khác tê Hiện công tác thi tuyển công chức nhiều hạn chế, có tỉnh, khu vực thi tuyển đủ thừa tiêu biên chế, có tỉnh, khu vực thiếu (vì thi khơng đạt) ́H Việc thun chuyển cơng chức vùng miền có nhiều bất cập Vì vậy, KBNN nên có sách cho phép tuyển dụng công chức theo vùng, khu vực để uê đáp ứng nhu cầu thiếu hụt nguồn nhân lực Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành đảm bảo chấp hành 10 Điều thống quy định chặt chẽ Tăng cường công tác giáo dục trị tư tưởng, đạo đức với cơng chức tuyển dụng, đồng thời xây dựng kế hoạch bước đảm bảo yếu tố vật chất tinh thần nâng chất đời sống công chức bối cảnh kinh tế thị trường 87 ́ kỷ luật Ngành Hoàn chỉnh quy định kỷ luật, kỷ cương nội với hệ ̀ng ươ Tr 2.3 Kiến nghị Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế Xây dựng kế hoạch triển khai số chương trình đào tạo trọng điểm nhằm phục vụ cho cơng tác đại hóa ngành Tăng cường đào tạo phổ cập nghiệp vụ, đào tạo chuyên sâu, cập nhật kiến thức, kinh nghiệm, kỹ mềm cho toàn thể CBCC đơn vị Đ Nâng mức hỗ trợ kinh phí đào tạo cho cán cơng chức bậc đại học sau đại học Có sách hỗ trợ đào tạo sau đại học công chức không ại thuộc diện quy hoạch Cần đánh giá hiệu đào tạo mặt định lượng sau kết thúc khoá đào ho tạo Nghiên cứu, xây dựng phần mềm ứng dụng hỗ trợ phòng nghiệp vụ đẩy nhanh tiến độ thực thi công vụ h in ̣c K ́H tê ́ uê 88 ̀ng ươ Tr DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo (2002), Từ chiến lược phát triển giáo dục đến chiến lược phát triển nguồn nhân lực, Nxb Giáo dục, Hà Nội Bộ Kế hoạch Đầu tư (2011), Báo cáo tổng hợp “Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020”, Hà Nội Đ Bộ Ngoại giao - Vụ Đa phương (2002), Việt Nam hội nhập xu tồn ại cầu hóa: vấn đề giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ Nội vụ (2003), Pháp lệnh cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội ho Bộ Nội Vụ (2004), Phương pháp xác định kỹ cần thiết cho loại cán bộ, công chức, Nxb Thống kê, Hà Nội ̣c K Chính phủ (2008), Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Tài chính, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần in thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Nguyễn Hữu Dũng (2004), Nguồn nhân lực Việt Nam đầu kỷ 21- Một số h vấn đề hướng phát triển, Khoa học, (537), tr 10-13 tê Đỗ Đức Định (1998), Đào tạo sử dụng nguồn nhân lực nước ASEAN số nước kinh tế công nghiệp Châu Á, Trung tâm Khoa học xã ́H hội nhân văn, Hà Nội 10 Kho bạc nhà nước (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013), Báo cáo uê chất lượng lao động, Hà Nội 11 M Hilb (2001), Quản trị nguồn nhân lực theo định hướng tổng thể, Nxb ́ Thống kê, Hà Nội 12 N Henaff - J.Y Martin (2001), Lao động việc làm nguồn nhân lực Việt Nam 15 năm đổi mới, Nxb Thế giới, Hà Nội 13 Lê Thị Ngân (2004), Nguồn nhân lực Việt Nam với kinh tế trí thức, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, (276), tr 55-62 89 ̀ng ươ Tr 14 Nguyễn Thanh (2002), Phát triển nguồn nhân lực phục vụ cơng nghiệp hóa, đại hóa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Quốc hội (2008), Luật số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 cán bộ, công chức 16 Quốc hội (2010), Luật số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 viên chức Đ 17 Thủ tướng Chính phủ (2007), Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007 việc phê duyệt chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 ại 18 Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Kho bạc ho Nhà nước trực thuộc Bộ Tài 19 Tổng cục Thống kê (2004), Số liệu thống kê lao động - việc làm Việt ̣c K Nam năm 2003, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội 20 http://www.cpv.org.vn, Trần Bạch Đằng (5/2005), Hướng phát triển nguồn lực cho CNH, HĐH nước ta h in ́H tê ́ uê 90 ̀ng ươ Tr PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ CƠNG CHỨC Đ Xin chào anh/chị, tơi học viên cao học ngành Quản lý kinh tế thuộc trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Tơi tiến hành nghiên cứu đề tài “Hồn thiện công tác ại quản trị nguồn nhân lực Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế” Rất mong anh/chị dành thời gian q báu để trả lời số câu hỏi cách khoanh ho tròn vào chọn Tơi hoan nghênh giúp đỡ anh/chị đảm bảo ý kiến trả lời anh chị giữ bí mật dùng vào mục đích nghiên cứu ̣c K Xin vui lòng cho biết mức độ hài lòng anh (chị) yếu tố quản trị nguồn nhân lực KBNN Thừa Thiên Huế Hãy khoanh tròn vào thích hợp thể mức độ đồng ý hay không đồng ý câu theo thang đo sau: Rất không đồng ý Không đồng ý Tương đối đồng Đồng ý Rất đồng ý ́H tê ý h in 1 Đơn vị áp dụng hình thức quảng cáo tuyển dụng Chính sách tuyển dụng rõ ràng Công việc nhận tuyển dụng phù hợp với anh chị 5 ́ phù hợp uê MỨC ĐỘ ĐỒNG Ý TUYỂN DỤNG BỐ TRÍ CƠNG VIỆC Cơng tác tuyển dụng đầu vào khó khăn anh chị 91 ̀ng ươ Tr KHẢO SÁT CHỨC NĂNG ĐÀO TẠO Anh chị có kỹ cần thiết để thực tốt công việc Anh chị tạo điều kiện tham gia chương trình đào tạo cho cơng việc Đ Các khóa đào tạo đơn vị đạt hiệu cao 5 5 5 5 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC ại Việc đánh giá kết công việc CBCC công xác ho Phương pháp đánh giá hợp lý Q trình đánh giá hữu ích với anh chị để phát triển ̣c K nghề nghiệp NHẬN XÉT VỀ LƯƠNG, THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI in Chế độ tiền lương phù đơn vị hợp với kết làm việc CBCC công Anh chị đánh giá cao chế độ phúc lợi đơn vị 2 3 ́H đến CBCC tê Chế độ phúc lợi đơn vị thể quan tâm chu đáo h Tiền lương, thưởng phụ cấp hợp lý ́ uê 92 ̀ng ươ Tr PHỤ LỤC MỨC ĐỘ ĐỒNG Ý TUYỂN DỤNG BỐ TRÍ CƠNG VIỆC Đ Descriptive Statistics Minimum Maximum Mean Std Deviation 100 3.80 829 100 3.65 1.029 Cong viec nhan tuyen dung phu hop 100 3.17 1.055 Cong tac tuyen dung dau vao kho khan 100 3.77 1.109 Valid N (listwise) 100 ại N Hinh thuc quang cao tuyen dung phu hop ̣c K ho Chinh sach tuyen dung ro rang h in KHẢO SÁT CHỨC NĂNG ĐÀO TẠO ́H tê Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean 100 4.03 100 3.95 821 Cac khoa dao tao dat hieu qua cao 100 3.02 1.137 Valid N (listwise) 100 Duoc tao dieu kien tham gia cac chuong trinh dao tao 797 ́ uê Ky nang can thiet thuc hien tot cong viec Std Deviation 93 ̀ng ươ Tr ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Descriptive Statistics Danh gia ket qua cong viec la cong bang chinh xac Đ Phuong phap danh gia hop ly Maximum Mean Std Deviation 100 3.14 1.181 100 2.84 1.089 2.83 1.223 100 100 ho Valid N (listwise) Minimum ại Qua trinh danh giup ich cho viec phat trien cong viec N NHẬN XÉT VỀ LƯƠNG, THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI ̣c K Descriptive Statistics Minimum Tien luong phu hop voi ket qua lam viec 100 Tien luong, thuong hop ly va cong bang 100 2.40 h 1.128 100 3.45 1.038 100 3.24 1.164 Che phuc loi the hien su quan tam chu Anh chi danh gia cao che phuc loi cua Valid N (listwise) 100 Std Deviation 2.29 1.038 ́H don vi Mean tê dao den CBCC Maximum in N ́ uê 94 ̀ng ươ Tr PHỤ LỤC DANH SÁCH PHỎNG VẤN CÁC CHUYÊN GIA STT Họ tên Chức vụ BGĐ KBNN THỪA THIÊN HUẾ Đ Nuyễn Hoàng Đệ Giám đốc Lê Quốc Hùng Phó Giám đốc Huỳnh Văn Mạnh Phó Giám đốc ại ho TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ Trần Anh Tuấn Trưởng Phòng TCCB Nguyễn Sơng Bến Hải Trương Đức Minh Quang Châu Minh Hạnh Phan Anh Tuấn Trần Viết Tiếng Trưởng Phòng Tin học Trần Văn Mãng Trưởng Phòng Thanh tra – Kiểm tra ̣c K Trưởng Phòng Kiểm sốt chi Chánh Văn Phòng Trưởng Phòng Kế tốn Nhà nước h in Trưởng Phòng Tài vụ KBNN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ tê Đặng Việt Thanh Giám đốc KBNN Hương Trà Phan Văn Hạnh Giám đốc KBNN Quảng Điền Nguyễn Văn Tất Giám đốc KBNN Phong Điền Hà Chóng Giám đốc KBNN Phú Lộc Vương Đình Mùi Giám đốc KBNN Nam Đông Nguyễn Danh Hiền Giám đốc KBNN A Lưới Huỳnh Thị Hợp Giám đốc KBNN Phú Vang Nguyễn Song Hào Giám đốc KBNN Hương Thủy Mai Thị Kim Liên Giám đốc KBNN Thành phố Huế ́ uê 95 ́H ... hoạt động quản trị nguồn nhân lực Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế - Đối tượng khảo sát cán công chức Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế ́ quản trị nguồn nhân lực Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế thời... tiễn quản trị nguồn nhân lực để làm tê sở, tảng cho việc nghiên cứu công tác quản trị nguồn nhân lực Kho bạc Nhà ́H nước Thừa Thiên Huế - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân. .. rút cho KBNN Thừa Thiên Huế .29 in ̣c K ho CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ .31 2.1 GIỚI THIỆU VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ 31 2.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực tại KHO bạc NHÀ nước THỪA THIÊN HUẾ min , Luận văn thạc sĩ HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực tại KHO bạc NHÀ nước THỪA THIÊN HUẾ min

Từ khóa liên quan