Luận văn thạc sĩ đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi gà bằng đệm lót sinh học ở xã quảng vinh,huyện quảng điền ,tỉnh thừa thiên huế

66 62 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:56

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦAMƠ HÌNH NI GÀ BẰNG ĐỆM LĨT SINH HỌCỞ Xà QUẢNG VINH, HUYỆN QUẢNG ĐIỀN,TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Mã số: SV2017-01-24 Chủ nhiệm đề tài sinh viên : Phạm Thị Mai Linh Huế, tháng 12 năm 2017 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MƠ HÌNH NI GÀ BẰNG ĐỆM LÓT SINH HỌC Ở Xà QUẢNG VINH, HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Mã số: SV2017-01-24 Xác nhận giáo viên hướng dẫn Chủ nhiệm đềtài (ký, họ tên) Nguyễn Lê Hiệp (ký, họtên) Phạm Thị Mai Linh Huế, tháng 12 năm 2017 DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC HIỆN Phạm Thị Mai Linh Dương Thị Hoa Nguyễn Thị Xn Ngơ Khánh Linh LỜI CẢM ƠN Để hồn thành nghiên cứu khoa học này, nhóm em nhận giúp đỡ quý báu quan,cấp lãnh đạo cá nhân.Nhóm em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới tập thể,cá nhân tạo điều kiện,giúp đỡ nhóm q trình nghiên cứu hồn thành nghiên cứu khoa học Lời nhóm em xin gởi lời cảm ơn đến phòng khoa học,cơng nghệ hợp tác quốc tếĐại Học Kinh Tế - Đại Học Huế tạo điều kiệngiúp đỡ tốt cho nhóm thực đề tài nghiên cứu khoa học Nhóm em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo Nguyễn Lê Hiệp tận tình hướng dẫn trình thực đề tài nghiên cứu khoa học Nhóm em xin gởi lời đến UBNN xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền,tỉnh Thừa Thiên Huế,các trang trại,các hộ nơng dân ni gà xã Quảng Vinh nhiệt tình đóng góp ý kiến,cung cấp thơng tin,các tài liệu cần thiết để nhóm hồn thành nghiên cứu Cuốicùng,nhóm em xincảmơngiađình, bạnbè đãlnđộngviên ủnghộ,tạomọiđiềukiệnchonhómtrongsuốtqtrình hồn thành nghiên cứu Mặcdùđãcónhiềucốgắng, khơng thểtránh khỏi hạnchếvà thiếusóttrong nghiên cứu.Nhóm em rấtmong nhậnđượcsựgópýcủaqThầy,Cơ Mộtlầnnữa,Nhóm emxinchânthànhcảmơn! LỜI CAM ĐOAN Nhóm em xin cam đoan rằng, nghiên cứu khoa học kết nghiên cứu nhóm hướng dẫn giáo viên hướngdẫn thầy Nguyễn Lê Hiệp.Các số liệu kết nghiên cứu nghiên cứu khoa học hoàn toàn trung thực, nguồn thơng tin hổ trợ nhóm trích dẫn nguồn rõ ràng đầy đủ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 2.1 Mục tiêu chung .2 2.2 Mục tiêu cụ thể .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu PHẦN NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .2 CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .2 1.1.Cơ sở lý luận .2 1.1.1.Những vấn đề lý luận chung hiệu kinh tế 1.1.1.1 Khái niệm ý nghĩa hiệu kinh tế 1.1.1.2 Bản chất hiệu kinh tế 1.1.2.Vai trò chăn ni gà 1.1.3 Yêu cầu kỹ thuật ni gà đệm lót sinh học 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động mơ hình chăn ni gà đệm lót sinh học .9 1.1.4 Thuận lợi khó khăn thực mơ hình đệm lót sinh học 1.1.4.1 Thuận lợi 1.1.4.2 Khó khăn .10 1.2 Hệ thống tiêu đánh giá 10 1.2.1 Chỉ tiêu đánh giá kết hoạt động ni gà đệm lót sinh học 11 1.2.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu mô hình ni gà đệm lót sinh học 12 CHƯƠNG 13 HIỆU QUẢ KINH TẾ MƠ HÌNH CHĂN NI GÀ BẰNG ĐỆM LÓT SINH HỌC TẠI Xà QUẢNG VINH HUYỆN QUẢNG ĐIỀN 13 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 13 2.1.Tình hình xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế .13 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 13 2.1.1.1.Vị trí địa lý địa hình .13 1.1.1.2 Khí hậu thủy văn 13 2.1.2 Kinh tế xã hội 15 2.1.2.1 Tình hình phát triển kinh tế 15 2.1.2.2 Tình hình lao động .18 2.1.2.3 Tình hình sử dụng đất 20 2.1.2.4 Điều kiện sở hạ tầng .21 2.1.3 Đánh giá chung tình hình xã 21 2.1.3.1 Thuận lợi 21 2.1.3.2 Khó khăn .21 2.2 Tình hình chăn ni gà mơ hình đệm lót sinh học xã 22 2.2.1 Quy mô sản lượng đàn gà xã .22 2.2.2 Các mơ hình chăn ni gà xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 22 2.3 Hiệu mơ hình chăn ni gà đệm lót sinh học 23 2.3.1 Đặc điểm hộ điều tra 23 2.3.2 Quy mô gà nuôi mơ hình đệm lót sinh học xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế .24 2.3.3 Kết hiệu kinh tế chăn nuôi gà đệm lót sinh học 24 2.3.3.1 Đặcđiểmkinhtế-kỹthuậtvềhoạtđộng chăn nuôi gà .24 2.3.3.2 Chi phí chăn ni gà đệm lót sinh học 25 2.3.3.3 Kết hiệu kinh tế chăn ni gà mơ hình đệm lót sinh học 27 2.3.4.Các nhân tố ảnh hưởng đến kết HQKTchăn ni gà mơ hình đệm lót .27 2.4.Thị trường đầu vào đầu hoạt động chăn ni gà đệm lót sinh học xã quảng vinh huyện quảng điền thừa thiên huế 30 2.4.1 Thị trường đầu vào 30 2.4.2 Thị trường đầu .31 CHƯƠNG III 34 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP .34 3.1 Định hướng phát triển 34 3.2 Mục tiêu phát triển 34 3.2.1 Mục tiêu chung .34 3.2.2 Mục tiêu cụ thể .34 3.3 Những giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu kinh tế nuôi gà đệm lót sinh học xã Quảng Vinh Huyện Quảng Điền Thừa Thiên Huế 35 3.3.1 Các giải pháp kỹ thuật .35 3.3.1.1 Con giống 35 3.3.1.2 Thức ăn 35 3.3.1.3 Đệm lót sinh học 36 3.3.1.4 Giải pháp thú y phòng trừ dịch bệnh 36 3.3.1.5 Giải pháp thông tin tuyên truyền khuyến nông 36 3.3.2 Giải pháp sách 37 3.3.2.1 Chính sách phát triển nguồn nhân lực 37 3.3.2.2 Chính sách đất đai quy hoạch 37 3.3.2.3 Chính sách tín dụng 37 3.3.2.4 Các sách hỗ trợ khác 37 3.3.3 Nâng cao lực hộ chăn nuôi 37 3.3.4 Thị trường tiêu thụ 37 PHẦN 39 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 39 Kết luận 39 Kiến nghị 39 2.1 Đối với hộ (trang trại) chăn nuôi .39 2.2 Đối với tổ chức khuyến nông .40 2.3 Đối với quan chức 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 PHỤ LỤC 42 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Dân số xã Quảng Vinh năm 2015 dự báo đến năm 2020 19 Bảng 2.2: Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 20 Bảng 2.3: Đặc điểm hộ nuôi gà khảo sát 23 Bảng 2.4: Trình độ văn hóa chủ hộ 24 Bảng2.5:Đặcđiểmkinhtế-kỹthuậtvềhoạtđộng chăn nuôi gà 25 Bảng 2.6: Chi phí chăn ni gà thịt với mơ hình đệm lót sinh học 26 tháng đầu năm 2017 (Bình quân /1000kg gà xuất chuồng) 26 Bảng 2.7: Kết hiệu kinh tế chăn nuôi gà mô hình đệm lót sinh học 27 Bảng 2.8: Diễngiảicácbiếnđộclậptrongmơhình 28 Bảng 2.9: Cácyếutố ảnhhưởngđếnkếtquảvàHQKT 29 DANH MỤC HÌNH Sơđồ 2.1:Chuỗicunggàthịt bán cơng nghiệp sử dụng mơ hình đệm lót sinh học tạixã Quảng Vinh 32 - Thúc đẩy chăn gà theo hướng gia trại, trang trại, tập trung để đại lý thức ăn, nhà máy sản xuất thức ăn phân phối trực tiếp đến người chăn ni - Chính quyền địa phương cần làm đầu mối cho mối quan hệ hợp tác người chăn nuôi, ngân hàng công ty sản xuất thức ăn 3.3.1.3 Đệ m lót sinh họ c Đệm lót cơng cụ quan trọng chăn ni gà.Đệm lót có vai trò lớn việc nâng cao suất chăn nuôi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hạn chế dịch bệnh phát sinh chăn ni gà Khi tăng đầu tư cho đệm lót ngàn đồng tăng NB 13,954 ngàn đồng/ 1000kg NB/TC tăng 9,848 ngàn đồng/ 1000kg nên việc sử dụng đệm lót sinh học ni gà hiệu Để thực mơ hình đệm lót hiệu bền vững hộ cần: - Hợp đồng với sở xay xát nhằm cung cấp đầy đủ kịp thời số lượng trấu, mùn cưa… cho trang trại quy mô lớn nhỏ - Thường xuyên tổ chức tập huấn kiểm tra hướng dẫn công tác làm đệm lót kỹ thuật chăn ni 3.3.1.4 Giả i pháp thú y phòng trừ dị ch bệ nh - Hạn chế chăn nuôi nhỏ lẻ khu vực đơng dân cư, khuyến khích chăn ni theo quy mô trang trại, gia trại, tập trung vùng xa khu dân cư - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm dịch địa điểm chăn nuôi, nhập giống, xuất chuồng tiêu thụ - Củng cố phát triển hệ thống thú y tạo điều kiện để cán thú y hoàn thành nhiệm vụ 3.3.1.5 Giả i pháp thông tin tuyên truyề n khuyế n nông - Cần cung cấp thông tin kịp thời, xác tình hình diễn biến dịch bệnh để người dân kịp thời phòng tránh hạn chế rủi ro - Phổ biến, tuyên truyền kinh nghiệm số địa phương (xã) lân cận, sở chăn ni có hiệu kinh tế cao - Xây dựng nhân rộng mơ hình chăn ni gà mơ hình đệm lót sinh học tồn xã 36 3.3.2 Giải pháp sách 3.3.2.1 Chính sách phát triể n nguồ n nhân lự c - Thường xuyên đào tạo đào tạo lại cán bộ, tăng cường thực tiễn để nắm bắt thông tin hỗ trợ kịp thời cho người chăn nuôi - Tăng cường mở lớp tập huấn, tham quan mô hình chăn ni gà thịt có hiệu kinh tế cao tỉnh cho người dân, trang trại 3.3.2.2 Chính sách đấ t đai quy hoạ ch - Kiểm tra, rà soát lại quỹ đất để xác định vị trí, diện tích cụ thể dành cho chăn nuôi gà - Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân (đặc biệt người dân xã) thuê đất với thời gian giá thuê hợp lý để chăn ni 3.3.2.3 Chính sách tín dụ ng - Tăng mức vốn vay, giảm lãi suất cho vay phù hợp hơn; tiến hành cấp đất, cấp sổ đỏ để người chăn ni sử dụng làm tài sản chấp vay vốn 3.3.2.4 Các sách hỗ trợ khác - Đầu tư xây dựng sở hạ tầng vùng chăn nuôi; hỗ trợ người chăn ni phần chi phí phát sinh chun sang địa điểm - Hỗ trợ người chăn nuôi gà kỹ thuật tiêm phòng tiến hành tiêm phòng, cơng tác thú y định kỳ 3.3.3 Nâng cao lực hộ chăn nuôi - Thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng cao chất lượng chương trình tập huấn cho người chăn nuôi kĩ thuật chăn nuôi gà hiệu thơng qua mơ hình hiệu quả, đồng thời tăng cường thăm quan, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm địa phương xã lận cận 3.3.4 Thị trường tiêu thụ - Cơ quan khuyến nông địa phương, quyền địa phương đóng vai trò liên kết hỗ trợ mối quan hệ người chăn nuôi lái buôn, nhà tiêu thụ - Thành lập tổ hỗ trợ thông tin xã nhằm cung cấp thông tin kịp thời đầu vào đầu cho người chăn nuôi - Kiểm tra, điều chỉnh loại thuế, phí phù hợp người chăn nuôi 37 - Thúc đẩy phát triển kinh tế để góp phần vào mở rộng quy mơ tăng khả tiêu thụ sản phẩm gà thịt - Tăng cường kiểm tra, xử lý tượng gà thải nhập lậu, sản phẩm thịt gà không rõ nguồn gốc 38 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua trình nghiên cứu đề tài: “Đánh giá hiệu kinh tế mơ hình ni gà đệm lót sinh học xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền,Thừa Thiên Huế” Nhóm chúng tơi đưa số kết luận sau: Mơ hình đệm lót sinh học cho chăn nuôi gà xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt hiệu kinh tế Việc áp dụng đệm lót sinh học chăn ni gà người dân mang lại hiệu thu nhập cao so với nuôi gà không áp dụng mơ hình.Tuy nhiên, nhiều hộ chăn ni gà chưa tiếp cận chưa áp dụng mô hình này, số yêu cầu hạn chế định, hộ chăn nuôi gà địa bàn xã áp dụng mơ hình đệm lót mang lại hiệu cao hơn, đáp ứng nhu cầu thị trường Bên cạnh thuận lợi hộ chăn ni gà với mơ hình đệm lót sinh học hộ nuôi khác gặp số khó khăn định điều kiện thời tiết ,vốn, yếu tố kỹ thuật khó khăn mà người dân chăn nuôi gà thường xuyên gặp phải Để tận dụng điều kiện thuận lợi từ điều kiện tự nhiên hội phát triển, hạn chế khó khăn chăn ni tiêu thụ sản phẩm từ gà, dựa vào định hướng xã Nhóm đưa số giải pháp nhằm phát triển chăn nuôi theo mơ hình đệm lót sinh học xã đáp ứng đủ nhu cầu giống có chất lượng tốt, nguồn ngun liệu thực mơ hình, đa dạng hóa nguồn vốn, tổ chức kết hợp hộ chăn nuôi gà, tổ chức tập huấn kỹ thuật, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ xúc tiến quảng bá sản phẩm phương tiện thơng tin đại chúng có sách đồng phát triển mơ hình hiệu chăn nuôi gà Kiến nghị 2.1 Đối với hộ (trang trại) chăn nuôi - Các hộ (trang trại) chăn ni cần có biện pháp kỹ thuật chăm sóc, xây dựng chuồng trại hợp lý, thức ăn cần ghi chép tính tốn cách đầy đủ rõ ràng để nghề nuôi gà mang lại hiệu cao cho hộ 39 - Các hộ chăn nuôi cần hợp tác với nhau, trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi giá cả, thị trường, hỗ trợ giúp đỡ vốn kỹ thuật (kỹ thuật cách thức làm đệm lót sinh học, bảo quản đệm, sử dụng đệm có hiệu quả)… - Chủ động tìm kiếm thị trường, tích cực tham gia lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh chăn ni theo mơ hình có hiệu 2.2 Đối với tổ chức khuyến nơng - Các tổ chức khuyến nông ngày giữ vai trò quan trọng nơng nghiệp nói chung chăn ni gà nói riêng Chính tổ chức khuyến nơng cần nắm rõ vai trò vị trí để đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho hộ chăn nuôi - Khi tập huấn cho hộ chăn nuôi gà cần tập trung bồi dưỡng vào kỹ thuật chọn giống, chăm sóc, ni dưỡng, vệ sinh chuồng trại, cách phòng chữa bệnh cho gà đặc biệt kỹ thuật làm, sử dụng, bảo quản đệm lót sinh học chăn nuôi gà - Các cán khuyến nông cần thường xuyên trao đổi kinh nghiệp cho nhau, nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ mình, đảm bảo tốt vai trò người cán khuyến nông - Nắm bắt kịp thời tiến khoa học kỹ thuật, công nghiệp chăn nuôi gà 2.3 Đối với quan chức - Các quan chức cần tạo điều kiện, hướng dẫn cho hộ chăn ni vay vốn dễ dàng với lãi suất thấp, thời hạn vay dài Đặc biệt quan tâm đến hộ nghèo để họ sử dụng nguồn vốn vay có hiệu - Chính quyền xã, huyện cần có sách hỗ trợ giống kỹ thuật hộ tham gia chăn nuôi - Tăng cường vai trò hội chăn ni, hội phụ nữ, hội nông dân… - Tổ chức hội chợ giới thiệu sản phẩm địa phương tới xã, huyện 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]Nguyễn Tú Anh (Hà Nội 2010)âĐánh giá hiệu kinh tế mơ hình vườn đồi huyện Hòa Hiệp Tỉnh Bắc Giang¶- Luận án tiến sĩ [2]NguyễnLêHiệp (Huế2016 )·Hiệu quảkinh tếchăn nuôi gà tỉnh Thừa Thiên Huếã- Luận án tiếnsĩkinh tế [3] Cơ sở trại giống Thu Hà( Hà Nam, 2015)Hướng dẫn làm mơ hình đệm lót sinh học nuôi gà [4] UBND xã Quảng Vinh (năm 2017 )Bảng báo cáo KT-XH xã Quảng Vinh năm 2017 [5]UBND xã Quảng Vinh (năm 2014) Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội sau năm thực qui hoạch xây dựng NTM2012-2014 [6] Chăn nuôi Việt Nam (năm 2016) Triển vọng ngành chăn nuôi gia cầm [7] Tổng cục thống kê Việt Nam (năm 2016) Tình hình kinh tế xã hội tháng 11 năm 2016 [8]Nơng nghiệp Việt Nam (năm 2016) Đệm lót sinh học –một tốn kinh tế chăn ni [9] Trung tâm khuyên nông tỉnh Thừa Thiên Huế (năm 2015) Chăn ni đệm lót 41 PHỤ LỤC Bảng 2.1: Dân số xã Quảng Vinh năm 2015 dự báo đến năm 2020 stt Thôn-điểm dân cư Tổng Số Hiện trạng năm 2015 Dự báo năm 2020 Số hộ Số Khẩu Số Hộ Số Khẩu 2962 11475 3050 12100 Lai Trung 71 273 76 288 Thanh Cần 320 1542 323 1626 Trọng Đức 40 161 45 170 Đông Lâm 291 1060 295 1118 Lai Trung 225 797 228 841 Sơn Tùng 452 1614 450 1702 Phố Lại 524 1841 528 1942 Ô Sa 173 696 190 734 Lai Lâm 87 287 89 302 10 Đức Trọng 163 754 166 795 11 Đồng Bảo 147 552 149 582 12 Nam Dương 213 845 231 891 13 Cổ Tháp 191 781 212 823 14 Cao Xả 65 272 68 286 (Theo: Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội sau năm thực qui hoạch xây dựng NTM 2012-2014) 42 Bảng 2.2: Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 STT Chỉ tiêu Mã Diện Tích Cơ Cấu ( ) (%) 1979.29 100 Tổng diện tích đất tự nhiên Đất nông nghiệp NNP 1098.29 55.49 Đất phi nông nghiệp PNN 588.88 29.75 Đất khu dân cư nông thôn DNT 208.11 10.51 Đất chưa sử dụng DCS 84.01 4.25 ( Nguồn: Tổng kiểm kê đất đai năm 2014 xã Quảng Vinh) Bảng 2.3: Đặc điểm hộ nuôi gà khảo sát ĐVT Chỉ tiêu Min Max Bình quân Tuổi chủ hộ Tuổi 33 63 48 Số năm chăn nuôi Năm 15 7,5 Số năm nuôi gà đệm lót sinh học Năm 1,5 Số lao động gia đình Người Diện tích chuồng trại m² 100 1200 358,46 ( Nguồn: Theo kết điều tra ) Bảng 2.4: Trình độ văn hóa chủ hộ Trình độ củ a chủ hộ Số chủ hộ Tỷ lệ % Cấp tiểu học Cấp THCS 34,62 26,923 Cấp THPT 11,538 Trung cấp 11,538 Cao đẳng Đại học 3,846 11,535 ( Nguồn: theo kết điều tra ) 43 Bảng2.5:Đặcđiểmkinhtế-kỹthuậtvềhoạtđộng chăn nuôi gà Chỉ Tiêu ĐVT Lớn Nhỏ Trung Độ lêch nhất Bình chuẩn 3.27 0.452 75 85.96 6.785 10000 1000 3481 2754 0.5 0.1 0.273 1.251 2.5 1.5 244.95 -Sốvụnuôi Vụ/năm -Thờigiannuôi Ngày/vụ 90 -Quymônuôi Con/vụ -Tỷlệhaohụt %/vụ - Trọng lượng xuất chuồng Kg/con ( Nguồn: Theo số liệu điều tra ) Bảng 2.6: Chi phí chăn ni gà thịt với mơ hình đệm lót sinh học tháng đầu năm 2017 (Bình quân /1000kg gà xuất chuồng) Chỉ tiêu Gía Trị Gía trị Giá trị Lớn nhỏ trung bình ( 1000 đ) ( 1000 đ) ( 1000 đ) Tỷ lệ % 1Chi phí trung gian 42580,80 26801,70 32445,48 90,02 - Giống 4887,00 2976,00 3640,18 10,10 - Thức ăn 32330,80 21531,10 25331,58 70,28 - Thú y 4547,00 2041,00 2990,32 8,30 - Điện nước 391,00 95,70 204,40 0,57 - Đệm lót 425,00 158,00 279,00 0,77 2Khấu hao tài sản cố định 714,00 50,00 509,22 1,41 3Chi phí khác 789,00 85,03 0,24 - Thuê lao động 789,00 85,03 0,24 4Chi phí tự có 5639,00 1353,00 3001,92 8,33 - Lao động tự có 5639,00 1353,00 3001,92 8,33 Tổng 49722,80 28204,70 36041,65 100 (Nguồn: Theo kết điều tra) 44 Bảng 2.7: Kết hiệu kinh tế chăn ni gà mơ hình đệm lót sinh học ĐVT : Bình qn / 1000kg Chỉ tiêu ĐVT Nhỏ Lớn Trung bình GO 1000 đ 50.000,00 60.000,00 52.884,62 VA 1000 đ 8.383,46 27.887,58 20.439,12 MI 1000 đ 7.687,97 27.422,13 20.014,92 NB 1000 đ 3.740,60 24.566,99 17.012,99 GO/IC Lần 1,20 2,00 1,65 VA/IC Lần 0,20 1,00 0,65 NB/IC Lần 0,09 0,89 0,54 NB/TC Lần 0,08 0,81 0,48 MI/IC Lần 0,18 0,98 0,63 (Nguồn:Kết điều tra ) Bảng 2.8: Diễngiảicácbiếnđộclậptrongmơhình Biến số Diễn giải Kỳ vọng X1i:Chiphígiống Chiphígiống(1000đ/1000kggàhơi) -/+ X2i:Chiphíthứcăn Chi phí thức ăn (1000đ/1000kggàhơi) -/+ X3i:Chiphíthúy Chi phí thú y (1000đ/1000kggàhơi) -/+ X5i: Chi phí điện Chi phí điện nước (1000đ/1000kggàhơi) -/+ X6i: Chi phí đệm lót Chi phí đệm lót (1000đ/1000kggàhơi) -/+ X4i:Quymơni Số lượng (1000 nước + ( Nguồn : Xử lý số liệu điều tra) 45 Bảng 2.9:Cácyếutố ảnhhưởngđếnkếtquảvàHQKT Các yếu tố Hệ số hồi qui biến phụ thuộc NB MI NB/TC Hằng số 36605,295 41017,659 1,333 Qui mơ 13,570 7,652 0,002 Chi phí thức ăn -0.505 -0,431 -2,340 Chi phí giống -1,833 -2,246 -1,989 Chi phí thú y -1,445 -1,309 -5,424 -35,443 -31,892 -0,001 13,954 15,005 9,848 Hệ số F 2,111 2,321 4,086 Hệ số R² 0,632 0,650 0,750 Hệ số R²điều chỉnh 0,400 0,430 0,563 Chi phí điện nước Chi phí đệm lót 46 Bảng 2.8.1: Các yếu tố ảnh hưởng đến NB Regression Statistics Multiple R 0.632471484 R Square 0.400020178 Adjusted R Square Standard Error 0.210552866 4041.638012 26 Observations ANOVA df SS MS F Significance F 2.11128861 0.099738504 t Stat P-value Lower 95% 0.00363703 0.83688838 0.39853153 0.66847210 0.76874144 0.62254243 0.16101111 13496.14369 206925342.5 34487557.08 Residual 19 310361918.7 16334837.82 Total 25 517287261.1 Regression Coefficients Standard Error Intercept 36605.29471 11041.03461 3.315386284 qui mô 13.57027608 65.01674961 0.208719694 chi phi thu y 1.449191787 1.833092861 0.505391807 13.95372663 1.677911025 0.863688101 0.434987649 0.298260681 0.500396668 35.44299656 24.29944632 chi phi 1giong chi phi 1thuc an dem lot1 dien nuoc1 4.214126233 1.694463398 27.88533085 1.458592764 -122.5113448 -4.961099924 -10.65336044 -4.051944458 -44.4109416 -86.30232221 (Nguồn: Phân tích số liệu điều tra) 47 Bảng 2.8.2: Các yếu tố ảnh hưởng đến MI Regression Statistics Multiple R 0.65005071 R Square 0.422565925 Adjusted R Square 0.278207407 Standard Error 3899.98138 Observations 26 ANOVA df SS Regression MS 222611260.2 44522252.04 Residual 20 304197095.2 15209854.76 Total 25 526808355.4 Coefficients Intercept Standard Error t Stat F 2.927197711 P-value Significance F 0.038422736 Lower 95% 40102.92828 7567.540753 5.2993343 3.46746E-05 -24317.31488 chi phi thu y -1.265501868 1.578053768 -0.801938371 0.432014474 -4.557264346 chi phi 1giong -2.073624975 3.811915049 -0.543985096 0.592465009 -10.02514043 chi phi 1thuc an -0.258904846 0.825634902 -0.313582729 0.757085028 -1.981149072 15.69744849 26.30369876 0.59677723 0.557351925 -39.17110565 -33.00903191 21.58534036 -1.529233793 0.14186952 -78.0352629 dem lot1 dien nuoc1 (Nguồn: Phân tích số liệu điều tra) 48 49 Bảng 2.8.3: Các yếu tố ảnh hưởng đến NB/TC Multiple R 0.750604253 R Square 0.563406745 Adjusted R Sqare 0.425535191 Standard Error 0.116390408 Observations 26 ANOVA df SS Regression MS 0.332149041 0.055358173 Residual 19 0.257387815 0.013546727 Total 25 0.589536855 Coefficients Standard Error t Stat F 4.086461111 P-value Significance F 0.00844836 Lower 95% Intercept 1.333265394 0.317957848 4.193214299 0.000492888 0.66777197 qui mô 0.000275214 0.001872341 0.14698936 0.884688918 -0.003643641 chi phi thu y -5.42419E-05 4.83202E-05 -1.122551246 0.275613828 -0.000155377 chi phi 1giong -1.98901E-05 0.000121358 -0.163896634 0.871543417 -0.000273895 chi phi 1thuc an -2.3395E-05 4.87969E-05 -0.479435496 0.637101021 -0.000125528 dem lot1 9.84807E-05 0.000803037 0.122635293 0.903683796 -0.001582295 -0.000995513 0.000699771 -1.422625521 0.171056082 -0.002460151 dien nuoc1 (Nguồn: Phân tích số liệu điều tra) 50 ... thống hóa sở lí luận phân tích hiệu kinh tế mơ hình ni gà đệm lót sinh học -Đánh giá hiệu kinh tế mơ hình chăn ni gà đệm lót sinh học Xã Quảng Vinh, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế -Đề xuất...ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH NI GÀ BẰNG ĐỆM LĨT SINH HỌC Ở Xà QUẢNG VINH, HUYỆN QUẢNG ĐIỀN,... hiệu ngược lại 12 CHƯƠNG HIỆU QUẢ KINH TẾ MƠ HÌNH CHĂN NI GÀ BẰNG ĐỆM LĨT SINH HỌC TẠI Xà QUẢNG VINH HUYỆN QUẢNG ĐIỀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 2.1.Tình hình xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi gà bằng đệm lót sinh học ở xã quảng vinh,huyện quảng điền ,tỉnh thừa thiên huế , Luận văn thạc sĩ đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi gà bằng đệm lót sinh học ở xã quảng vinh,huyện quảng điền ,tỉnh thừa thiên huế

Từ khóa liên quan