Luận văn thạc sĩ xây dựng website bán sách trực tuyến cho nhà sách phú xuân

48 53 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:54

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ XÂY DỰNG WEBSITE BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN CHONHÀ SÁCH PHÚ XUÂN Mã số: SV2017-06-50 Chủ nhiệm đề tài: Cao Thị Hồng Thời gian thực hiện: tháng 1/2017 đến tháng 12/2017 Huế, 11/2017 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ XÂY DỰNG WEBSITE BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN CHONHÀ SÁCH PHÚ XUÂN Xác nhận giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Đình Hoa Cương Chủ nhiệm đềtài Cao Thị Hồng Huế, 11/2017 Sinh viên phối hợp nghiên cứu: Nguyễn Phúc An Trần Thị Hà Nhi Hồ Xuân Ý Nhi Nguyễn Thị Kim Nhung LỜI CẢM ƠN Lời cho phép gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu nhà trường, Thầy Cơ phòng nghiên cứu khoa học Trường Đại học kinh tế tạo điều kiện để chúng tơi hồn thành đề tài nghiên cứu khoa học Chúng xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô Trường Đại học kinh tế Huế, đặc biệt Thầy cô khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế Là người truyền đạt kiến thức bổ ích suốt năm học vừa qua cho Đây kiến thức tảng giúp làm việc tốt sau trường Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Tiến sĩ Nguyễn Đình Hoa Cương, Thầy người trực tiếp hướng dẫn làm đề tài nghiên cứu khoa học.Trong suốt trình làm đề tài, Thầy dành nhiều thời gian để hướng dẫn làm đề tài.Thầy cho lời khuyên, lời góp ý tài liệu liên quan tới đề tài nghiên cứu để hồn thành đề tài cách tốt Chúng xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo Nhà sách Phú Xuân, anh chị Nhà sách cho phép chúng tơi tìm hiểu Nhà sách đồng thời cung cấp cho chúng tơi tài liệu cần thiết để hồn thành đề tài nghiên cứu khoa học Mặc dù cố gắng để hoàn thành đề tài cách tốt nhất, nhiên có sai sót.Rất mong nhận ý kiến đóng góp từ Thầy Cơ để đề tài hồn thiện Chúng xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 11 năm 2017 Nhóm sinh viên thực i MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC .ii DANH MỤC BẢNG BIỂU iv DANH MỤC HÌNH VẼ vi DANH MỤC SƠ ĐỒ vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu đề tài Phương pháp nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nội dung báo cáo đề tài nghiên cứu PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG 1.1 Tổng quan Thương mại điện tử (TMĐT) 1.1.1 Khái niệm thương mại điện tử .3 1.1.2 Các hình thức hoạt động chủ yếu TMĐT .3 1.1.3 Lợi ích thương mại điện tử .4 1.1.4 Hạn chế thương mại điện tử .5 1.1.5 Thực trạng phát triển thương mại Thế giới 1.1.6 Thực trạng phát triển thương mại Việt Nam 1.2 So sánh hệ quản trị nội dung (CMS - Content Management System ) mã nguồn mở .8 1.3 Giới thiệu phần mềm quản trị nội dung WordPress 10 1.3.1 Khái niệm 10 1.3.2 Lịch sử hình thành phát triển 10 1.3.3 Lợi ích sử dụng phần mềm quản trị nội dung WordPress 11 CHƯƠNG2 TỔNG QUAN VÀ TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI NHÀ SÁCH PHÚ XUÂN .12 2.1 Tổng quan nhà sách Phú Xuân 12 2.2 Phân tích mơ hình SWOT cho nhà sách Phú Xuân 12 2.3 Phân tích quy trình bán hàng nhà sách Phú Xuân 12 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHO NHÀ SÁCH PHÚ XUÂN 15 3.1 Phân tích hệ thống 15 3.1.1 Phân tích yêu cầu, chức 15 ii 3.1.2 Sơ đồ chức (BFD - Business Function Diagram) .19 3.1.3 Sơ đồ ngữ cảnh (CD - Context Diagram) 20 3.1.4 Sơ đồ luồng liệu (DFD - Data Flow Diagram) .20 3.2 Thiết kế .24 3.2.1 Các tập thức thể thuộc tính tương ứng 24 3.2.2 Mối quan hệ tập thực thể .25 3.2.3 Sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD – Entity Relationship Diagram) 27 3.2.4 Chuẩn hóa sở liệu 28 3.2.5 Lược đồ quan hệ sở liệu 31 3.3 Giới thiệu website .31 PHẦN KẾT LUẬN 36 Kết đạt 36 Hạn chế đề tài 36 Hướng nghiên cứu phát triển 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 37 iii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Chức đăng kí tài khoản .15 Bảng 2: Chức đăng nhập 15 Bảng 3: Chức cập nhật thông tin tài khoản .16 Bảng 4: Chức đăng xuất tài khoản 16 Bảng 5: Chức quản lí danh mục sản phẩm .16 Bảng 6: Chức quản lí sản phẩm 16 Bảng 7: Chức tìm kiếm sản phẩm 16 Bảng 8: Chức đặt hàng 17 Bảng 9: Chức toán 17 Bảng 10: Chức cập nhật giỏ hàng 17 Bảng 11: Chức kiểm duyệt đơn hàng .17 Bảng 12: Chức quản lí tin tức 18 Bảng 13: Chức quản lí phản hồi .18 Bảng 14: Chức quản lí kiện khuyến .18 Bảng 15: Chức thống kê tồn kho 18 Bảng 16: Chức thống kê đơn hàng 18 Bảng 17: Chức thống kê số lượng hàng bán 19 Bảng 18: Chức thống kê tài khoản 19 Bảng 3.2.1: Cấu trúc liệu bảng SANPHAM 28 Bảng 3.2.2: Cấu trúc liệu bảng DANHMUCSP .28 Bảng 3.2.3: Cấu trúc liệu bảng TAIKHOAN 28 Bảng 3.2.4: Cấu trúc liệu bảng PHANQUYEN .29 Bảng 3.2.5: Cấu trúc liệu bảng DONHANG 29 Bảng 3.2.6: Cấu trúc liệu bảng PHUONGTHUCTHANHTOAN 29 Bảng 3.2.7: Cấu trúc liệu bảng TRANGTHAIDONHANG 29 Bảng 3.2.8: Cấu trúc liệu bảng KHUYENMAI .30 Bảng 3.2.9: Cấu trúc liệu bảng PHANHOI 30 Bảng 3.2.10: Cấu trúc liệu bảng GIOHANG 30 Bảng 3.2.11: Cấu trúc liệu bảng TINTUC .30 iv DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Sự phát triển thương mại điện tử giới Hình 1.2: Tỷ lệ người dùng Internet tham gia mua sắm trực tuyến Hình 1.3: Các hình thức mua sắm trực tuyến Hình 1.4: Tỷ lệ doanh nghiệp có website qua năm Hình 1.5: Tỷ lệ cập nhật thông tin lên website qua năm Hình 3.1: Giao diện trang chủ .31 Hình 3.2: Giao diện trang đăng nhập/ đăng kí 32 Hình 3.3: Giao diện trang danh mục sản phẩm .32 Hình 3.4: Giao diện trang chi tiết sản phẩm .33 Hình 3.5: Giao diện trang chi tiết sản phẩm .33 Hình 3.6: Giao diện trang giỏ hàng 34 Hình 3.7: Giao diện trang giỏ hàng 34 Hình 3.8: Giao diện trang tư vấn khách hàng 35 v DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1: Sơ đồ BFD Website TMĐT nhà sách Phú Xuân 19 Sơ đồ 3.2: Sơ đồ ngữ cảnh Website TMĐT nhà sách Phú Xuân 20 Sơ đồ 3.3: Sơ đồ DFD mức Website TMĐT nhà sách Phú Xuân .21 Sơ đồ 3.4: Sơ đồ DFD mức chức quản lí tài khoản 22 Sơ đồ 3.5: Sơ đồ DFD mức chức quản lí hàng hóa 22 Sơ đồ 3.6: Sơ đồ phân rã mức chức quản lí bán hàng .23 Sơ đồ 3.7: Sơ đồ phân rã chức quản lí thơng tin 23 Sơ đồ 3.8: Sơ đồ phân rã mức chức thống kê .24 Sơ đồ 3.9: Sơ đồ thực thể mối quan hệ ERD .27 Sơ đồ 3.10: Lược đồ sở liệu quan hệ 31 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Danh mục từ viết tắt Tiếng Việt Chữ viết tắt Tiếng Việt CNTT Công nghệ thông tin TMĐT Thương mại điện tử Danh mục từ viết tắt Tiếng Anh Chữ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt B2B Business to Business Doanh nghiệp với doanh nghiệp B2C Business To Consumer Doanh nghiệp với khách hàng B2G Business to Goverment Doanh nghiệp với Chính phủ BFD Business Function Diagram Sơ đồ chức kinh doanh C2C Consumer To Consumer Khách hàng với khách hàng CD Context Diagram Sơ đồ ngữ cảnh CMS Content Management System Hệ quản trị nội dung DFD Data Flow Diagram Sơ đồ luồng liệu G2C Government To Consumer Chính phủ với khách hàng vii 3.1.4.4 DFD phân rã mức chức 3.0 Sơ đồ 3.5: Sơ đồ phân rã mức chức quản lí bán hàng 3.1.4.5 DFD phân rã mức chức 4.0 Sơ đồ 3.6: Sơ đồ phân rã chức quản lí thơng tin 23 3.1.4.6 DFD phân rã mức chức 5.0 Sơ đồ 3.7: Sơ đồ phân rã mức chức thống kê 3.2 Thiết kế 3.2.1 Các tập thức thể thuộc tính tương ứng Từ việc phân tích trạng, sơ đồ chức BFD sơ đồ phân rã mức, ta xác định thực thể thuộc tính tương ứng sau: + Tập thực thể “Phân quyền”: Phân chia quyền hạn sử dụng website PHANQUYEN(MaPQ, TenPQ) + Tập thực thể “Tài khoản”: Quản lí thơng tin khách hàng đăng kí TAIKHOAN (MaTK, TenTK, HoTen, DiaChi, SDT, Email, MaPQ) + Tập thực thể “Đơn hàng”: Quản lí thơng tin người mua hàng DONHANG (MaDH, HoTenNguoiMua, DiaChi, SDT, Email, MaSP, SoLuong, GiaBan, NgayDatHang, NgayGiaoHang, PhiVC, TongTien, MaPhuonThucTT, MaTrangThaiDH, MaTK) + Tập thực thể “Trạng thái đơn hàng”: Quản lí thơng tin đơn hàng TRANGTHAIDONHANG(MaTrangThai, MaTrangThai) + Tập thực thể “Phương thức tốn”: Quản lí phương thức toán PHUONGTHUCTHANHTOAN(MaPhuongThucTT, TenPhuongThucTT) + Tập thực thể “Phản hồi”: Quản lí thơng tin phàn hồi từ khách hàng PHANHOI(MaPH, HoTen, Email, NoiDung, NgayPhanHoi) 24 + Tập thực thể “Tin tức”: Quản lí tin tức TINTUC(MaTinTuc, NoiDung) + Tập thực thể “Sản phẩm”: Quản lí thơng tin sản phẩm SANPHAM (MaGioHang, MaDM, AnhMinhHoa, GiamGia, GiaNhap, GiaBan, DVT, SoLuong, TenSP, MaSP) + Tập thực thể “Danh mục sản phẩm”: Quản lí thơng tin danh mục sản phẩm DANHMUCSP(MaDM, TenDM, DANHMUCSP) + Tập thực thể “Giỏ hàng”: Quản lí thông tin chi tiết giỏ hàng GIOHANG(MaGioHang, MaSP, TenSP, SoLuong, Gia, TongTien) + Tập thực thể “Khuyến mãi”: Quản lí thông tin khuyến KHUYENMAI TenKM, NgayKetThuc) (MaKM, NgayBatDau, TyLeGiamGia, NoiDung, 3.2.2 Mối quan hệ tập thực thể Giữa tập thực thể “Phân quyền” “Tài khoản” có mối quan hệ “Có” Đây mối quan hệ – n Tài khoản có Phân quyền Phân quyền có nhiều Tài khoản Giữa tập thực thể “Tài khoản” “Đơn hàng” có mối quan hệ “Đặt” Đây mối quan hệ – n Đơn hàng có Tài khoản Tài khồn đặt nhiều đơn hàng Giữa tập thực thể “Trạng thái đơn hàng” “Đơn hàng” có mối quan hệ “Có” Đây mối quan hệ – n Đơn hàng có Trạng thái đơn hàng Đơn hàng có nhiều Trạng thái 25 Giữa tập thực thể “Phương thức tốn” “Đơn hàng” có mối quan hệ “Sử dụng” Đây mối quan hệ – n Đơn hàng sử dụng Phương thức toán Đơn hàng sử dụng nhiều Phương thức toán Giữa tập thực thể “Sản phẩm” “Đơn hàng” có mối quan hệ “Mua” Đây mối quan hệ n – n Sản phẩm mua nhiều Đơn hàng Đơn hàng có nhiều sản phẩm Giữa tập thực thể “Sản phẩm” “Khuyến mãi” có mối quan hệ “Áp dụng” Đây mối quan hệ – n Khuyến áp dụng Sản phẩm Khuyến áp dụng nhiều Sản phẩm Giữa tập thực thể “Sản phẩm” “Giỏ hàng” có mối quan hệ “Thuộc” Đây mối quan hệ n – n Sản phẩm thuộc nhiều Giỏ hàng Giỏ hàng có nhiều Sản phẩm Giữa tập thực thể “Danh mục sản phẩm” “Sản phẩm” có mối quan hệ “Thuộc” Đây mối quan hệ – n Sản phẩm Thuộc Danh mục sản phẩm Sản phẩm thuộc nhiều Danh mục sản phẩm Giữa tập thực thể “Sản phẩm” “Phản hồi” có mối quan hệ “Thuộc” Đây mối quan hệ – n Phản hồi Thuộc Sản phẩm Phản hồi thuộc nhiều Sản phẩm 26 Giữa tập thực thể “Tin tức” “Phản hồi” có mối quan hệ “Chứa” Đây mối quan hệ – n Phản hồi Thuộc Tin tức Phản hồi thuộc nhiều Tin tức 3.2.3 Sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD – Entity Relationship Diagram) Sơ đồ 3.8: Sơ đồ thực thể mối quan hệ ERD 27 3.2.4 Chuẩn hóa sở liệu Bảng 3.2.1: Cấu trúc liệu bảng SANPHAM Thuộc tính Kiểu liệu Kích thước Diễn giải MaSP nvarchar 10 Mã sản phẩm TenSP nvarchar 100 Tên sản phẩm SoLuong int DVT nvarchar GiaBan int Giá bán sản phẩm GiaNhap int Giá nhập sản phẩm GiamGia int Giảm giá sản phẩm Số lượng sản phẩm 10 AnhMinhHoa Đơn vị tính Hình ảnh MaDM nvarchar 10 Mã danh mục MaGioHang nvarchar 10 Mã giỏ hàng Bảng 3.2.2: Cấu trúc liệu bảng DANHMUCSP Thuộc tính Kiểu liệu Kích thước Diễn giải MaDM nvarchar 10 Mã danh mục TenDM nvarchar 50 Tên danh mục Bảng 3.2.3: Cấu trúc liệu bảng TAIKHOAN Thuộc tính Kiểu liệu Kích thước Diễn giải MaTK nvarchar 10 Mã tài khoản TenTK nvarchar 50 Tên tài khoản HoTen nvarchar 50 Họ tên DiaChi nvarchar 100 Địa SDT int 20 Số điện thoại Email nvarchar 50 Email MaPQ nvarchar 10 Mã phân quyền 28 Bảng 3.2.4: Cấu trúc liệu bảng PHANQUYEN Thuộc tính Kiểu liệu Kích thước Diễn giải MaPQ nvarchar 10 Mã phân quyền TenPQ nvarchar 50 Tên phân quyền Bảng 3.2.5: Cấu trúc liệu bảng DONHANG Thuộc tính Kiểu liệu Kích thước Diễn giải MaDH nvarchar 10 Mã đơn hàng HoTenNguoiMua nvarchar 50 Họ tên người mua DiaChi nvarchar 100 Địa người mua SDT int 20 Số điện thoại người mua Email nvarchar 50 Email người mua MaSP nvarchar 10 Mã sản phẩm SoLuong int Số lương GiaBan int Giá bán NgayDatHang datetime Ngày đặt hàng NgayGiaoHang datetime Ngày giao hàng PhiVC int Phí vận chuyển TongTien int Tổng tiền MaPhuongThucTT nvarchar 10 Mã phương thức toán MaTrangThaiDH nvarchar 10 Mã trạng thái đơn hàng MaTK nvarchar 10 Mã tài khoản Bảng 3.2.6: Cấu trúc liệu bảng PHUONGTHUCTHANHTOAN Thuộc tính Kiểu liệu Kích thước Diễn giải MaPhuongThucTT nvarchar 10 Mã phương thức toán TenPhuongThucTT nvarchar 50 Tên phương thức toán Bảng 3.2.7: Cấu trúc liệu bảng TRANGTHAIDONHANG Thuộc tính Kiểu liệu Kích thước Diễn giải MaTrangThai nvarchar 10 Mã trạng thái MaTrangThai nvarchar 50 Tên trạng thái 29 Bảng 3.2.8: Cấu trúc liệu bảng KHUYENMAI Thuộc tính Kiểu liệu Kích thước Diễn giải MaKM nvarchar 10 Mã khuyến TenKM nvarchar 50 Tên khuyến NoiDung nvarchar 200 Nội dung khuyến TyLeGiamGia Tỷ lệ giảm giá NgayBatDau datetime Ngày bắt đầu giảm giá NgayKetThuc datetime Ngày kết thúc giảm giá Bảng 3.2.9: Cấu trúc liệu bảng PHANHOI Thuộc tính Kiểu liệu Kích thước Diễn giải MaPH nvarchar 10 Mã phản hồi HoTen nvarchar 50 Họ tên Email nvarchar 50 Email NoiDung nvarchar Nội dung NgayPhanHoi datetime Ngày phản hồi Bảng 3.2.10: Cấu trúc liệu bảng GIOHANG Thuộc tính Kiểu liệu Kích thước Diễn giải MaGioHang nvarchar 10 Mã giỏ hàng MaSP nvarchar 10 Mã sản phẩm TenSP nvarchar 100 Tên sản phẩm SoLuong int Số lượng Gia int Giá TongTien int Tổng tiền Bảng 3.2.11: Cấu trúc liệu bảng TINTUC Thuộc tính Kiểu liệu Kích thước Diễn giải MaTinTuc nvarchar 10 Mã tin tức NoiDung nvarchar Nội dung 30 3.2.5 Lược đồồ quan hệ sở liệu Sơ đồ 3.9: Lược đồ sở liệu quan hệ 3.3 Giới thiệu u website Qua thời ời gian thực đề tài, nhóm nghiênn cứu đđã xây dựng hphuxuan.tk.Dưới giao Website cho nhà sách Phú Xuân địa http://nhasachphuxuan.tk diện Website 3.3.1 Giao diện ện trang cchủ Hình 3.1: Giao diện trang chủ 31 3.3.2 Giao diện trang ng đăng nh nhập/ đăng kí thành viên H Hình 3.2: Giao diện trang đăng nhập/ đăng k kí 3.3.3 Giao diện trang ng danh mục sản phẩm Hì Hình 3.3: Giao diện trang danh mục sản n phẩ phẩm 32 3.3.4 Giao diện trang ng chi ti tiết sản phẩm H Hình 3.4: Giao diện trang chi tiết sản phẩm H Hình 3.5: Giao diện trang chi tiết sản phẩm 33 3.3.5 Giao diện trang ng giỏ hàng Hình 3.6: Giao diện trang giỏ hàngg Hình 3.7: Giao diện trang giỏ hàngg 34 3.3.6 Giao diện trang ng tư vấ vấn khách hàng H Hình 3.8: Giao diện trang tư vấn khách h hàn hàng 35 PHẦN KẾT LUẬN Kết đạt Trong thời đại mà công nghệ thông tin ngày phát triển, ứng dụng vào đời sống người ngày nhiều.Đặc biệt sử dụng thương mại điện tử lĩnh vực kinh doanh việc có Website bán hàng điều tất yếu Qua trình nghiên cứu tìm hiểu, nhóm tác giả hồn thành xong đề tài: “Xây dựng website bán sách trực tuyến cho nhà sách Phú Xuân” Đề tài đạt kết sau: + Nêu lịch sử hình thành phát triển thương mại điện tử giới Việt Nam cho thấy nguồn gốc phát triển thương mại điện tử + Phân tích, so sánh hệ quản trị sở liệu phổ biến lựa chọn, sâu vào tìm hiểu Wordpress để thực xây dựng website + Xây dựng website bán sách cho nhà sách Phú Xuân với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, cho phép khách hàng mua hàng website, có dịch vụ tư vấn khách hàng, hiển thị tin tức đầy đủ giới tiệu sản phẩm website Hạn chế đề tài Mặc dù cố gắng để hồn thành đề tài cách tốt nhất, nhiên kinh nghiệm trình độ hạn chế nên đề tài số hạn chế sau: + Một số chức chưa hoàn thiện + Chưa tối ưu hóa tìm kiếm + Tốc độ tải trang chậm Hướng nghiên cứu phát triển Trong tương lai cần phát triển đề tài: + Hoàn thiện chức thiếu + Tối ưu hóa cơng cụ tìm kiếm + Cải thiện tốc độ truy cập trang Website + Ngồi nên tăng tính bảo mật cho Website cơng nghệ để ngăn ngừa hiểm họa từ Internet 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO (2017).Thương mại điện tử Wikipedia tiếng Việt, https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C6%B0%C6%A1ng_m%E1 %BA%A1i_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD&oldid=32197324> Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2017 (2016) Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2015 Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, (2017) WordPress Wikipedia tiếng Việt, Chỉ số thương mại điện tử Phân loại thương mại điện tử 37 ... này.Tuy nhiên nhà sách Phú Xuân nhà sách lớn Thừa Thiên Huế chưa có Website bán sách riêng cho Vì vậy, nhóm tác giả định chọn đề tài Xây dựng Website bán sách trực tuyến cho nhà sách Phú Xuân làm... cứu Nghiên cứu, xây dựng website bán sách trực tuyến cho nhà sách Phú Xuân Tính sáng tạo (nêu điểm mới, sáng tạo đề tài; khoảng 100 từ) Xây dựng nên website cho nhà sách Phú Xuân Các sản phẩm... TỬ TẠI NHÀ SÁCH PHÚ XUÂN .12 2.1 Tổng quan nhà sách Phú Xuân 12 2.2 Phân tích mơ hình SWOT cho nhà sách Phú Xuân 12 2.3 Phân tích quy trình bán hàng nhà sách Phú Xuân
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ xây dựng website bán sách trực tuyến cho nhà sách phú xuân , Luận văn thạc sĩ xây dựng website bán sách trực tuyến cho nhà sách phú xuân

Từ khóa liên quan