luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại sở tài chính tỉnh quảng bình

119 50 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:50

ư Tr BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ ờn TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ g h ại Đ ĐẶNG THỊ PHƯƠNG NGA ọc HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH K THEO CƠ CHẾ TỰ CHỦ TẠI SỞ TÀI CHÍNH h in TỈNH QUẢNG BÌNH CHUN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ uê ́H tê MÃ SỐ: 83 40 410 ́ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN HUẾ, 2018 Tr LỜI CAM ĐOAN ờn Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu cơng trình nghiên cứu g khoa học độc lập chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ Tác giải luận văn ọc h ại Đ nguồn gốc Đặng Thị Phương Nga h in K uê ́H tê ́ i Tr LỜI CẢM ƠN ờn Tôi xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Đình Chiến tận tình hướng dẫn g giúp đỡ, góp ý cho tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận văn thạc sĩ Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau đại học quý h ại Đ Thầy cô giáo Trường Đại học kinh tế Huế - Đại học Huế tạo điều kiện, giúp đỡ tận tình truyền đạt kiến thức cho tơi q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn thạc sĩ Tơi xin chân thành Ban lãnh đạo Sở Tài chính, cán phòng ban liên ọc quan tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập thu thập số liệu để nghiên cứu hoàn thành luận văn thạc sĩ Tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp quan tâm giúp K đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn h in Huế, ngày tháng năm 2018 Đặng Thị Phương Nga uê ́H tê Tác giả ́ ii Tr TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ ờn Họ tên học viên : ĐẶNG THỊ PHƯƠNG NGA Chuyên ngành : QUẢN LÝ KINH TẾ Niên khóa: 2016 - 2018 g Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN Tên đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản lý tài theo chế tự chủ Sở Tài tỉnh h ại Đ Quảng Bình” Theo Nghị số 30c/NQ-CP Chính phủ ngày 8/11/2011 việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, nội dung cải cách chế quản lý tài nội dung cải cách tài cơng bước đột phá quan trọng Cơ chế tài cơng cụ đắc lực để khai ọc thác, động viên tập trung nguồn lực tài chính, đáp ứng đầy đủ kịp thời cho nhu cầu chi tiêu mà nhà nước dự tính phát sinh Trên thực tế, để thực mục tiêu trên, sau thực thành cơng thí điểm khốn biên chế kinh phí K quản lý hành Thành phố Hồ Chí Minh, Chính phủ ban hành Nghị định 130/2005/NĐ – CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm in sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước để triển khai thực rộng rãi quan hành nhà nước h Tỉnh Quảng Bình nói chung Sở Tài Quảng Bình nói riêng triển tê khai thực Nghị định 130/2005/NĐ-CP, nhiên trình triển khai gặp khó khăn hạn chế định, đặc điểm riêng đơn vị hướng dẫn ́H chun mơn chế độ sách tài cho đơn khác Vì vậy, nghiên cứu cơng tác quản lý tài Sở tài tỉnh Quảng Bình để tìm hạn chế uê nguyên nhân để từ đề xuất giải pháp khả thi nhằm hồn thiện cơng tác quản lý tài cần thiết hợp phân tích số liệu, đề tài hệ thống vấn đề lý luận thực tiễn quản lý tài quan HCNN; phân tích đánh giá rõ cơng tác quản lý tài theo chế tự chủ Sở Tài giai đoạn 2013 - 2017; từ đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý tài theo chế tự chủ Sở Tài tỉnh Quảng Bình iii ́ Bằng phương pháp điều tra thu thập số liệu, tài liệu, phương pháp tổng Tr DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CQHCNN Cơ quan hành nhà nước HCNN Hành nhà nước HĐND Hội đồng nhân dân h ại Đ Cán công chức viên chức g ờn CBCCVC ND- CP Nghịđịnh Chính phủ NSNN Ngân sách Nhà nước QC CTNB Chi tiêu nội Ủy ban nhân dân ọc UBND Quy chế h in K uê ́H tê ́ iv Tr MỤC LỤC ờn LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii g TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv h ại Đ MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU viii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu ọc Đối tượng phạm vi nghiên Phương pháp nghiên cứu .3 Kết cấu luận văn K PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .8 in CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ h NƯỚC 1.1 Lý luận chung quan hành nhà nước tê 1.1.1 Khái niệm quan hành nhà nước [21] ́H 1.1.2 Đặc điểm quan hành nhà nước [21] 1.1.3 Phân loại quan hành nhà nước [21] 11 uê 1.1.4 Hệ thống quan hành nhà nước 12 1.2 Cơ chế tự chủ quan hành nhà nước [14] 13 quan hành nhà nước 13 1.2.2 Nội dung chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài quan hành nhà nước [14] 15 1.2.3 Các điều kiện đảm bảo thực tốt chế tự chủ tài 23 v ́ 1.2.1 Khái niệm nguyên tắc thực chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài Tr 1.4 Kinh nghiệm quản lý tài công số tỉnh học kinh nghiệm cho ờn Sở Tài tỉnh Quảng Bình 30 1.4.1 Kinh nghiệm chế tự chủ tỉnh 30 1.4.2 Những học kinh nghiệm rút cho Sở Tài tỉnh Quảng Bình thực g cơng tác quản lý theo chế tự chủ .32 h ại Đ CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUẢN LÝ 34 2.1 Tổng quan Sở Tài tỉnh Quảng Bình 34 2.1.1 Chức Sở Tài tỉnh Quảng Bình .34 2.1.2 Nhiệm vụ, quyền hạn Sở Tài tỉnh Quảng Bình 34 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Sở Tài tỉnh Quảng Bình 37 ọc 2.2 Đánh giá đối tượng điều tra công tác quản lý tai theo chế tự chủ Sở Tài tỉnh Quảng Bình .39 2.2.1.Thông tin chung đối tượng khảo sát 39 K 2.2.2 Phân tích Cronbach’s Alpha 40 in 2.2.3 Đánh giá cán bộ, công chức công tác quản lý tài theo chế tự chủ Sở Tài tỉnh Quảng Bình .43 h 2.3 Thực tế công tác quản lý tài theo chế tự chủ Sở Tài tỉnh Quảng Bình 49 tê 2.3.1 Việc xác định biên chế tình hình sử dụng biên chế 49 ́H 2.3.2 Việc xác định kinh phí thực tự chủ sử dụng nguồn kinh phí .51 2.3.3 Việc xây dựng thực quy chế chi tiêu nội [35] .53 uê 2.3.4 Việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán công chức .58 2.3.5 Việc tiết kiệm kinh phí tăng thu nhập cho cán cơng chức 59 2.4.1 Những kết đạt 61 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 62 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG BÌNH 65 vi ́ 2.4 Đánh giá chung 61 Tr 3.1 Những định hướng hoàn thiện thực chế tự chủ tài Sở tài ờn tỉnh Quảng Bình 65 3.1.1 Định hướng Chính Phủ thực chương trình tổng thể cải cách Hành Nhà nước 65 g 3.1.2 Định hướng chung thực chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài h ại Đ 66 3.1.3 Chủ trương tỉnh Quảng Bình thực cải cách hành tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài thời gian tới 67 3.2 Giải pháp hoàn thiện chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài Sở Tài tỉnh Quảng Bình 68 ọc 3.2.1 Nhóm giải pháp nhận thức đạo 68 3.2.2 Nhóm giải pháp tổ chức thực 70 3.2.3 Nhóm giải pháp liên quan đến việc thực quản lý tài đơn vị 75 K PHẦN III: KẾT LUẬN& KIẾN NGHỊ 86 in 1.Kết luận 86 Kiến nghị .87 h TÀI LIỆU THAM KHẢO .91 PHỤ LỤC 97 uê ́H tê QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ BIÊN BẢN NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN ́ vii Tr DANH MỤC BẢNG BIỂU ờn Bảng 2.1 Đối tượng tham gia vấn 39 Bảng 2.2: Kết phân tích Cronbach’s Alpha tổng 40 g Bảng 2.3 : Kết phân tích Cronbach’s Alpha nhân tố liên quan đến công Bảng 2.4: Bảng 2.5: h ại Đ tác QLTC theo chế tự chủ Sở tài tỉnh Quảng Bình 41 Kết đánh giá nhận thức đạo Sở Tài QB 43 Kết đánh giá công tác tổ chức thực Sở Tài tỉnh Quảng Bình 45 Bảng 2.6: Kết đánh giá công tác thực quản lý tài Sở Tài Bảng 2.6: ọc tỉnh Quảng Bình 46 Kết đánh giá cơng tác cơng khai tài Sở Tài tỉnh Quảng Bình 47 K Bảng 2.8: Kết đánh giá chung công tác quản lý tài theo chế tự Bảng 2.9 in chủ Sở Tài tỉnh Quảng Bình .48 Tình hình phân bổ biên chế Sở Tài tỉnh Quảng Bình giai đoạn Bảng 2.10 h 2013 – 2017 50 Kinh phí NSNN giao thực tự chủ Sở Tài tỉnh Quảng tê Bình năm 2013 – 2017 52 Nhận biết trình định quy chế chi tiêu nội .56 Bảng 2.12- Mức độ hiểu biết mục tiêu chế tự chủ quan 57 Bảng 2.13 Bảng chi tiết dự tốn kinh phí năm 2016 theo qui chế chi tiêu nội uê ́H Bảng 2.11 Sở Tài Tỉnh Quảng Bình 58 Bảng 2.14 Tình hình tiết kiệm biên chế, chi phí QLHC tăng thu nhập cho ́ CB,CCVC Sở Tài tỉnh Quảng Bình năm 2013 – 2017 60 viii Tr PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ờn Tính cấp thiết đề tài Theo Nghị số 30c/NQ-CP Chính phủ ngày 8/11/2011 việc ban g hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 h ại Đ với nội dung lớn là: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức máy hành nhà nước; Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài cơng; Hiện đại hóa hành Trong đó, cải cách chế quản lý tài nội dung cải cách tài cơng bước đột phá Bởi lẽ, chế tài cơng cụ đắc lực để khai thác, động ọc viên tập trung nguồn lực tài chính, đáp ứng đầy đủ kịp thời cho nhu cầu chi tiêu mà nhà nước dự tính phát sinh Nhà nước ta chủ trương: “Đổi chế độ sử dụng kinh phí nhà nước chế độ xây dựng, triển khai nhiệm vụ K khoa học, công nghệ theo hướng lấy mục tiêu hiệu ứng dụng tiêu chuẩn in hàng đầu; chuyển đơn vị nghiệp khoa học, công nghệ sang chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm…” (Trích Mục c khoản điều Nghị số 30c/NQ-CP h Chính phủ ngày 8/11/2011 việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 – 2020) tê Trên thực tế, để thực mục tiêu trên, sau thực thành cơng thí ́H điểm khốn biên chế kinh phí quản lý hành Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17/12/2001,Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 192/2001/QĐ – TTg mở rộng thí điểm khốn biên chế kinh phí quản lý hành uê quan hành nhà nước sau Chính phủ ban hành Nghị định 130/2005/NĐ – CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm ́ sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước để triển khai thực rộng rãi quan hành nhà nước đến năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 quy định sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 130/2005/NĐ-CP Đây sách đổi quản lý, cấp, ngành, địa phương ... trạng cơng tác quản lý tài theo chế tự chủ nguyên nhân thực cơng tác quản lý tài theo chế tự chủ Sở Tài tỉnh Quảng Bình - Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý tài theo chế tự chủ Sở Tài tỉnh. .. 2.2.3 Đánh giá cán bộ, cơng chức cơng tác quản lý tài theo chế tự chủ Sở Tài tỉnh Quảng Bình .43 h 2.3 Thực tế công tác quản lý tài theo chế tự chủ Sở Tài tỉnh Quảng Bình 49... trạng triển khai cơng tác quản lý tài theo chế tư chủ Sở Tài tỉnh Quảng Bình Chương 3: Một số định hướng giải pháp hoàn thiện cơng tác quản lý tài theo chế tự chủ Sở Tài tỉnh Quảng Bình ọc h in
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại sở tài chính tỉnh quảng bình , luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại sở tài chính tỉnh quảng bình

Từ khóa liên quan