Phân tích tình hình tài chính tại công ty xăng dầu tiền giang

106 27 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TẾ H U Ế ĐOÀN VĂN NGỘ N H PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH H Ọ C KI TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU TIỀN GIANG Ờ N G Đ ẠI CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 31 01 10 TR Ư LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS HOÀNG QUANG THÀNH HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu cá nhân tơi Tất số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực, chưa người Ế khác công bố cơng trình nghiên cứu U Huế, Ngày … tháng … năm 2019 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H Người cam đoan i Đoàn Văn Ngộ LỜI CẢM ƠN Sau thời gian theo học chương trình cao học chuyên ngành Quản lý Kinh tế trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Để hoàn thành chương trình học viết hồn chỉnh luận văn này, tơi nhận hướng dẫn, giúp đỡ góp ý nhiệt tình Q Thầy Cơ Trường Đại học Kinh tế-Đại học Huế Trước hết, xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Quý Thầy Cô Ế trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế tận tình giảng dạy, góp ý giúp đỡ cho U tơi suốt chương trình học H Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Quý Thầy Cô Trường Đại học N H chương trình học thời gian quy định TẾ Tiền Giang xếp sở, tạo điều kiện thuận lợi để chúng tơi hồn thành Đặc biệt, tơi xin trân trọng cảm ơn sâu sắc đến Quý Thầy TS.Hoàng Quang hoàn thành luận văn tốt nghiệp Ọ C KI Thành dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu giúp H Tôi xin trân trọng cảm ơn đến Ban Giám đốc, tập thể anh chị cơng Đ q trình nghiên cứu ẠI tác Công ty Xăng dầu Tiền Giang tạo điều kiện thời gian cho suốt G Mặc dù tơi có cố gắng nghiên cứu, học tập với tinh thần chịu khó, nghị Ờ N lực ý chí vươn lên khơng thể tránh khỏi hạn chế thiếu sót Ư thực luận văn này, mong nhận đóng góp tận tình Q Thầy TR Cơ bạn bè Xin Trân trọng cảm ơn! Huế, Ngày … tháng … năm 2019 Tác giả Đồn Văn Ngộ ii TĨM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: ĐOÀN VĂN NGỘ Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ - Niên khóa: 2016-2019 Người hướng dẫn khoa học: TS Hoàng Quang Thành Tên đề tài: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY XĂNG DẦU TIỀN GIANG Mục đích đối tượng nghiên cứu Ế Mục đích nghiên cứu đề tài sở phân tích, đánh giá tình hình tài U Cơng ty Xăng dầu Tiền Giang năm 2015-2017, qua đề xuất H giải pháp phù hợp nhằm cải thiện tình hình tài Cơng ty Xăng dầu Tiền TẾ Giang thời gian tới N H Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề liên quan đến tình hình tài KI Cơng ty Xăng dầu Tiền Giang Các phương pháp nghiên cứu sử dụng Ọ C Để đạt mục đích nghiên cứu, đề tài sử dụng phương pháp chủ H yếu gồm: Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp từ báo cáo tài qua ẠI năm 2015-2017 kiểm toán số liệu thống kê phận chức Đ Công ty Xăng dầu Tiền Giang cung cấp; Phương pháp thống kê mơ tả; N G Phương pháp phân tích chuỗi liệu theo thời gian; Phương pháp phân tích so Ờ sánh; Các phương pháp phân tích tài phương pháp phân tích tỷ số tài Ư chính, Phương pháp DUPONT v.v… TR Các kết nghiên cứu kết luận Đề tài hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn phân tích tài doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực kinh doanh xăng dầu; Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài Cơng ty Xăng dầu Tiền Giang giai đoạn 2015-2017, qua mặt tích cực hạn chế tồn Đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể phù hợp nhằm cải thiện tình hình tài Cơng ty Xăng dầu Tiền Giang năm tới như: hoàn thiện cấu tài sản, cấu nguồn vốn, giải pháp kiểm sốt chi phí, nâng cao hiệu sử dụng vốn, chi phí iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT ĐẦY ĐỦ CSH Chủ sở hữu ĐH Đại học EGAS Ứng dụng quản lý cửa hàng HĐKD Hoạt động kinh doanh KPT Khoản phải thu PLC Tổng Cơng ty Hóa dầu Petrolimex TSCĐ Tài sản cố định TSDH TSNH 10 SAP-ERP 11 SL KI N H TẾ H U Ế CHỮ VIẾT TẮT Ọ C Tài sản dài hạn Đ ẠI H Tài sản ngắn hạn Phần mềm kế toán Số lượng TR Ư Ờ N G STT iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ .ix PHẦN 1: MỞ ĐẦU Ế Tính cấp thiết đề tài U Mục tiêu nghiên cứu H Đối tượng phạm vi nghiên cứu TẾ Phương pháp nghiên cứu .3 N H Kết cấu luận văn .5 KI PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .6 Chương 1.NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÂN TÍCH TÀI Ọ C CHÍNH DOANH NGHIỆP H 1.1 Lý luận chung phân tích tài doanh nghiệp ẠI 1.1.1 Khái niệm tài doanh nghiệp Đ 1.1.2 Khái niệm phân tích tài doanh nghiệp N G 1.1.3 Ý nghĩa vai trò phân tích tài doanh nghiệp Ờ 1.1.4 Thông tin phục vụ phân tích tài doanh nghiệp Ư 1.2 Nội dung tiêu phân tích tình hình tài doanh nghiệp 14 TR 1.2.1 Phân tích tình hình chung 14 1.2.2 Phân tích Bảng cân đối kế toán .15 1.2.3 Phân tích Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh 18 1.2.4 Phân tích tỷ số tài doanh nghiệp .19 1.2.5 Đánh giá tình hình tài đưa định tài 25 1.2.6 Lập báo cáo phân tích tài doanh nghiệp 27 1.3 Một số vấn đề thực tiễn phân tích tài doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu 27 v 1.3.1 Đặc điểm lĩnh vực kinh doanh ảnh hưởng đến phân tích tài doanh nghiệp xăng dầu 27 1.3.2 Khái quát chung tình hình kinh doanh xăng dầu Việt Nam 29 1.3.3 Kinh nghiệm nâng cao lực tài số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu 34 1.3.4 Các học Công ty Xăng dầu Tiền Giang 35 Chương 2.THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY XĂNG DẦU TIỀN GIANG 37 U Ế 2.1 Giới thiệu Công ty Xăng dầu Tiền Giang .37 H 2.1.1 Thông tin chung Công ty 37 TẾ 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển 37 N H 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ Công ty 38 2.1.3.1 Chức .38 KI 2.1.4 Bộ máy tổ chức Công ty 39 Ọ C 2.1.5 Tình hình lao động Công ty 41 H 2.1.6 Đặc điểm cơng tác Kế tốn Quản lý tài Cơng ty .43 ẠI 2.1.7 Tình hình hoạt động kết kinh doanh Công ty .45 Đ 2.2 Phân tích tình hình tài Cơng ty Xăng dầu Tiền Giang 50 G 2.2.1 Phân tích tình hình tài qua Bảng cân đối kế toán 50 Ờ N 2.2.2 Phân tích tình hình tài qua Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh Ư Công ty .54 TR 2.2.3 Phân tích tình hình khả tốn Cơng ty 55 2.4 Đánh giá chung tình hình tài Công ty Xăng dầu Tiền Giang .63 2.4.1 Kết đạt .63 2.4.2 Hạn chế 65 Chương 3.CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY XĂNG DẦU TIỀN GIANG .68 3.1 Định hướng phát triển kinh doanh Công ty Xăng dầu Tiền Giang .68 3.1.1 Nâng cao lực lãnh đạo, điều hành 68 vi 3.1.2 Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ tăng cường hoạt động kinh doanh 69 3.1.3 Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí 70 3.1.4 Tăng cường đầu tư phương tiện kỹ thuật trang thiết bị 70 3.2 Giải pháp cải thiện tình hình tài Cơng ty Xăng dầu Tiền Giang .71 3.2.1 Hồn thiện cấu tài Cơng ty 71 3.2.2 Nâng cao kết kinh doanh 73 3.2.3 Nâng cao hiệu kinh doanh 74 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77 U Ế Kết luận 77 H Kiến nghị .77 TẾ TÀI LIỆU THAM KHẢO .79 N H PHỤ LỤC 80 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN Ọ C NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1+2 KI BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN H BẢN GIẢI TRÌNH TR Ư Ờ N G Đ ẠI XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC BẢNG Tình hình lao động Công ty qua năm 2015-2017 41 Bảng 2.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm Công ty giai đoạn 2015-2017 46 Bảng 2.3 Một số kết kinh doanh Công ty giai đoạn 2015-2017 49 Bảng 2.4 Tình hình Tài sản Công ty qua năm 2015-2017 51 Bảng 2.5 Tình hình Nguồn vốn Cơng ty qua năm 2015-2017 52 Bảng 2.6 Kết kinh doanh Công ty qua năm 2015-2017 .54 Bảng 2.7 Các khoản phải thu, phải trả Công ty qua năm 2015-2017 .55 Bảng 2.8 Các tiêu phản ánh khả toán Công ty 57 Bảng 2.9 Các tỷ số phản ánh kết cấu tài Cơng ty .58 Bảng 2.10 Các tỷ số phản ánh hiệu suất sử dụng vốn Công ty 59 Bảng 2.11 Các tỷ số phản ánh hiệu suất sinh lời Công ty 60 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Bảng 2.1 viii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Tổ chức máy quản lý Công ty Xăng dầu Tiền Giang .40 Sơ đồ Sơ đồ máy quản lý tài Cơng ty .44 Sơ đồ Sơ đồ DUPONT Công ty Xăng dầu Tiền Giang 62 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Sơ đồ ix Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dự phòng đầu tư tài dài hạn Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 27.531.948.398 251 18.854.714.503 18.766.697.926 252 4.220.400.000 4.220.400.000 253 1.000.000.000 5.544.850.472 254 (1.000.000.000) (1.000.000.000) 255 - - 260 5.512.974.247 4.700.247.296 261 2.051.797.027 1.262.810.076 262 Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn 263 Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại 269 270 - - 3.461.177.220 3.437.437.220 NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) I Nợ ngắn hạn ẠI H A Ọ C NGUỒN VỐN G Đ Phải trả người bán ngắn hạn N Người mua trả tiền trước ngắn hạn Ờ Thuế khoản phải nộp Nhà nước TR Ư Phải trả người lao động Chi phí phải trả ngắn hạn Phải trả nội ngắn hạn Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Doanh thu chưa thực ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn - - 124.620.145.122 137.517.703.223 Mã số 31/12/2015 1/1/2015 300 71.669.594.980 88.064.972.835 310 67.111.557.760 82.998.235.615 311 4.586.876.944 3.798.731.937 312 965.513.656 1.098.763.863 313 42.774.809.231 19.453.084.677 314 3.942.762.612 4.063.760.536 315 - 2.052.191.520 316 13.469.987.458 50.734.411.905 317 - - 318 - - 319 220.675.193 163.980.975 320 820.000.000 1.200.000.000 321 322 - - 330.932.666 433.310.202 KI TỔNG TÀI SẢN (270=100+200) 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi - N H 268 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn - H VI 23.075.114.503 Ế Đầu tư vào Công ty 250 U Các khoản đầu tư tài dài hạn TẾ V 82 323 - - - Nợ dài hạn 330 4.558.037.220 5.066.737.220 Phải trả người bán dài hạn 331 - - Người mua trả tiền trước dài hạn 332 - - Chi phí phải trả dài hạn 333 - - Phải trả nội vốn kinh doanh 334 - - Phải trả nội dài hạn 335 - - Doanh thu chưa thực dài hạn Phải trả dài hạn khác 337 Vay nợ thuê tài dài hạn N H - - 341 - - 342 - - 343 400 - - 52.950.550.142 49.452.730.388 410 52.950.550.142 49.452.730.388 411 411 a 411 b 49.500.000.000 49.500.000.000 49.500.000.000 49.500.000.000 - - 412 - - 413 - - 414 - - 415 - - 416 - - 417 - - 418 - - ẠI I Vốn chủ sở hữu G Đ NGUỒN VỐN (400= 410+430) Ờ N Vốn góp chủ sở hữu Ư - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu TR - Cổ phiếu ưu đãi Thặng dư vốn cổ phần Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển 2.140.000.000 340 13 Quỹ phát triển khoa học công nghệ B 1.320.000.000 - H 12 Dự phòng phải trả dài hạn 2.926.737.220 - Ọ C 11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 3.238.037.220 339 Trái phiếu chuyển đổi 10 Cổ phiếu ưu đãi - KI 338 - H 336 TẾ II - 324 U 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Ế 13 Quỹ bình ổn giá 83 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối LNST chưa phân phối/(Lỗ) lũy cuối kỳ trước LNST chưa phân phối/(Lỗ) kỳ 12 Nguồn vốn đầu tư XDCB 13 Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt - 420 - - 421 421 a 421 b 3.450.550.142 (47.269.612) - - 3.450.550.142 (47.269.612) 422 - - 429 - - - - 430 Nguồn kinh phí U Nguồn kinh phí quỹ khác - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ - - - - 124.620.145.122 137.517.703.223 H 431 432 440 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TỔNG NGUỒN VỐN (440=300+400) TẾ II 419 84 Ế Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp PL2: BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2015 Mã số 31/12/2015 01/01/2015 VND VND 01 1.819.791.413.645 2.216.976.415.489 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 212.584.067.356 81.439.578.451 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10=01-02) 10 1.607.207.346.289 2.135.536.837.038 Giá vốn hàng bán dịch vụ cung cấp 11 1.607.207.346.289 2.135.536.837.038 Lợi nhuận/(lỗ) gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20=10-11) 20 - - Doanh thu hoạt động tài 21 4.499.618.193 3.288.319.894 Chi phí tài 22 504.544.828 951.887.049 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 Lợi nhuận/ (lỗ) Công ty liên kết, liên doanh 24 TẾ H Ế Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ U CHỈ TIÊU 134.395.972 - - 66.416.347.737 54.834.504.144 26 - - 30 (62.421.274.372) (52.498.071.299) 31 3.170.774.824 7.286.228.626 32 2.114.275.056 4.810.692.191 40 1.056.499.768 2.475.536.435 50 (61.364.774.604) (50.022.534.864) 51 2.413.247.523 641.750.549 17 Chi phí/(thu nhập) thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 - - 18 Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) 60 (63.778.022.127) (50.664.285.413) Lợi ích sau thuế cổ đông thiểu số 61 - - Lợi ích sau thuế Tập đồn 62 (63.778.022.127) (50.664.285.413) 19 Lợi nhuận/(lỗ) cổ phiếu 70 - - N H 212.162.221 25 KI Chi phí bán hàng 10 Chi phí quản lý doanh nghiệp Ọ C 11 Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh H {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)} ẠI 12 Thu nhập khác Đ 13 Chi phí khác G 14 Lợi nhuận/(lỗ) khác (40=31-32) Ờ N 15 Tổng lợi nhuận/(lỗ) kế toán trước thuế (50=30+40+45) TR Ư 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Trong đó: 85 PL3: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2016 Mã số TÀI SẢN A 31/12/2016 01/01/2016 VND VND 100 37.579.904.741 31.445.183.522 Tiền 110 6.724.691.117 3.074.261.810 Tiền 111 6.724.691.117 3.074.261.810 Các khoản tương đương tiền 112 - - Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 - - Chứng khoán kinh doanh 121 - Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh 122 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 - Các khoản phải thu ngắn hạn 130 TÀI SẢN NGẮN HẠN III 131 Ọ C Phải thu ngắn hạn khách hàng U H TẾ 25.051.347.952 23.712.999.581 22.617.177.291 22.883.270.131 816.079.844 - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 135 - - 1.618.090.817 1.797.452.114 Đ ẠI - N Ư Ờ Phải thu ngắn hạn khác 136 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 137 - Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - - Hàng tồn kho 140 5.803.865.672 4.625.922.540 Hàng tồn kho 141 5.803.865.672 4.625.922.540 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - Tài sản ngắn hạn khác 150 - Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - Thuế GTGT khấu trừ 152 - - TR V - 133 Phải thu cho vay ngắn hạn IV 132 - G H Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu nội ngắn hạn - N H II KI I Ế (100=110+120+130+140+150) 86 (967.722.664) 31.999.591 B Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 - Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 98.212.141.738 93.174.961.600 3.485.740.000 3.461.177.220 31.999.591 (200=210+220+240+250+260) Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - Phải thu nội dài hạn 214 - Phải thu cho vay dài hạn 215 - Phải thu dài hạn khác 216 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 U H TẾ N H - - - 67.900.750.212 64.429.967.850 40.139.255.821 35.435.992.461 125.500.206.384 114.156.035.561 (85.360.950.563) (78.720.043.100) 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn luỹ kế 226 - - Tài sản cố định vơ hình 227 27.761.494.391 28.993.975.389 35.365.715.765 35.365.715.765 (7.604.221.374) (6.371.740.376) 230 - - - Nguyên giá 231 - - - Giá trị hao mòn luỹ kế 232 - - KI 3.461.177.220 220 ẠI Tài sản cố định hữu hình 221 222 Đ - Nguyên giá N G - Giá trị hao mòn lũy kế TR Ư Ờ Tài sản cố định hữu hình thuê tài IV - 3.485.740.000 Tài sản cố định III Ế 210 Ọ C II Các khoản phải thu dài hạn H I 223 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 Bất động sản đầu tư Tài sản dở dang dài hạn 240 87 156.905.000 21.966.460.942 23.075.114.503 17.746.060.942 18.854.714.503 4.220.400.000 4.220.400.000 Đầu tư vào Công ty 251 Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết 252 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 - Dự phòng đầu tư tài dài hạn 254 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - Tài sản dài hạn khác 260 1.000.000.000 U 250 H Các khoản đầu tư tài dài hạn (1.000.000.000) TẾ 242 Ế 156.185.376 Chi phí xây dựng dở dang 261 - 4.703.005.208 2.051.797.027 2.051.797.027 262 - - Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn 263 - - Tài sản dài hạn khác 268 - - 269 - - 135.792.046.479 124.620.145.122 31/12/2016 1/1/2016 H ẠI Đ Lợi thương mại Ọ C 4.703.005.208 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Ư Ờ NGUỒN VỐN N G TỔNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 Mã số NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 Nợ ngắn hạn 310 Phải trả người bán ngắn hạn TR I - 241 Chi phí trả trước dài hạn A - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn N H VI 156.905.000 KI V 156.185.376 75.801.815.683 71.669.594.980 71.673.545.683 67.111.557.760 311 31.772.251.447 18.056.864.402 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 244.589.222 965.513.656 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 313 30.278.654.750 42.774.809.231 Phải trả người lao động 314 7.021.939.538 3.942.762.612 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 - - Phải trả nội ngắn hạn 316 - - 88 - Doanh thu chưa thực ngắn hạn 318 - - Phải trả ngắn hạn khác 319 785.089.682 220.675.193 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 320 440.000.000 820.000.000 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 - - 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 1.131.021.044 330.932.666 13 Quỹ bình ổn giá 323 - - 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324 - - Nợ dài hạn 330 4.128.270.000 Phải trả người bán dài hạn 331 - - Người mua trả tiền trước dài hạn 332 - - Chi phí phải trả dài hạn 333 - - Phải trả nội vốn kinh doanh 334 - Phải trả nội dài hạn N H - 335 - - 336 - - 337 3.248.270.000 3.238.037.220 338 880.000.000 1.320.000.000 339 - - 340 - - 11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341 - - 12 Dự phòng phải trả dài hạn 342 - - 343 - - 400 59.990.230.796 52.950.550.142 Vốn chủ sở hữu 410 59.990.230.796 52.950.550.142 Vốn góp chủ sở hữu 411 49.500.000.000 49.500.000.000 - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu 411 a 49.500.000.000 49.500.000.000 - Cổ phiếu ưu đãi 411 b - - Thặng dư vốn cổ phần 412 - - Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413 - - Vốn khác chủ sở hữu 414 - - Cổ phiếu quỹ 415 - - Phải trả dài hạn khác Ờ N G 10 Cổ phiếu ưu đãi Đ Trái phiếu chuyển đổi ẠI H Vay nợ thuê tài dài hạn Ọ C Doanh thu chưa thực dài hạn 13 Quỹ phát triển khoa học công nghệ I NGUỒN VỐN (400= 410+430) TR B 89 Ế - KI 317 Ư 4.558.037.220 U H TẾ II Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng - - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417 - - Quỹ đầu tư phát triển 418 - - Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 419 - - 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 - - 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 10.490.230.796 3.450.550.142 LNST chưa phân phối/(Lỗ) lũy cuối kỳ trước 421 a - (47.269.612) LNST chưa phân phối/(Lỗ) kỳ 421 b 10.490.230.796 3.497.819.754 12 Nguồn vốn đầu tư XDCB 422 - 13 Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt 429 Nguồn kinh phí quỹ khác 430 Nguồn kinh phí 431 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ U - - - - - 432 - - 440 135.792.046.479 124.620.145.122 TẾ H - TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI TỔNG NGUỒN VỐN (440=300+400) Ế 416 N H II Chênh lệch đánh giá lại tài sản 90 PL4: BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2016 Mã số 31/12/2016 01/01/2016 VND VND 1.386.622.729.586 1.607.238.557.956 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 679.518 31.211.667 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10=01-02) 10 1.386.622.050.068 1.607.207.346.289 Giá vốn hàng bán dịch vụ cung cấp 11 1.293.230.460.965 1.528.615.504.408 Lợi nhuận/(lỗ) gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20=10-11) 20 93.391.589.103 78.591.841.881 Doanh thu hoạt động tài 21 3.925.043.485 4.499.618.193 Chi phí tài 22 (876.829.167) 504.544.828 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 123.170.833 212.162.221 Lợi nhuận/ (lỗ) Công ty liên kết, liên doanh 24 Chi phí bán hàng 25 10 Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 KI N H TẾ H Ế Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 U CHỈ TIÊU 11 Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh - 76.600.863.831 - 66.416.347.737 - 30 21.592.597.924 16.170.567.509 31 5.009.707.138 3.108.969.220 32 2.115.606.567 2.052.469.452 14 Lợi nhuận/(lỗ) khác (40=31-32) 40 2.894.100.571 1.056.499.768 15 Tổng lợi nhuận/(lỗ) kế tốn trước thuế (50=30+40+45) 50 24.486.698.495 17.227.067.277 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 51 4.597.409.924 2.413.247.523 52 - 60 19.889.288.571 Lợi ích sau thuế cổ đơng thiểu số 61 - Lợi ích sau thuế Tập đoàn 62 19.889.288.571 Ọ C {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)} 12 Thu nhập khác G Đ ẠI H 13 Chi phí khác TR Ư Ờ N 17 Chi phí/(thu nhập) thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 18 Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) Trong đó: 19 Lợi nhuận/(lỗ) cổ phiếu 70 91 - 14.813.819.754 14.813.819.754 - PL5: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2017 I Tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Chứng khoán kinh doanh ẠI H Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Đ Phải thu cho vay ngắn hạn G Phải thu ngắn hạn khác Ờ N Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi Hàng tồn kho TR IV Ư Tài sản thiếu chờ xử lý Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác 37.579.904.741 110 5.920.398.717 6.724.691.117 111 5.920.398.717 6.724.691.117 112 - - 120 - - - - - - - - 130 26.678.323.778 25.051.347.952 131 24.678.493.792 22.617.177.291 132 96.850.000 816.079.844 133 - - 134 - - 135 - - 136 1.902.979.986 1.618.090.817 137 - - 139 - - 140 6.481.850.043 5.803.865.672 141 6.481.850.043 5.803.865.672 149 - - 150 251.830.400 - 151 190.808.598 - 152 - - 153 61.021.802 - 154 155 - - N H KI Ọ C Phải thu nội ngắn hạn 39.332.402.938 123 Các khoản phải thu ngắn hạn Trả trước cho người bán ngắn hạn 100 122 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng VND 121 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh III VND Ế (100=110+120+130+140+150) 01/01/2017 U TÀI SẢN NGẮN HẠN 31/12/2017 H A Mã số TẾ TÀI SẢN 92 Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Trả trước cho người bán dài hạn Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu cho vay dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá Tài sản cố định vơ hình ẠI - Giá trị hao mòn lũy kế Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế IV Tài sản dở dang dài hạn Ờ N G Đ III Ư Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn V TR Chi phí xây dựng dở dang Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào Công ty Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dự phòng đầu tư tài dài hạn Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn 210 211 212 213 214 215 3.549.843.184 - 3.485.740.000 - 216 219 3.549.843.184 - 3.485.740.000 - 220 86.783.256.905 67.900.750.212 221 59.911.951.988 40.139.255.821 222 148.857.545.025 125.500.206.384 223 224 225 226 (88.945.593.037) - (85.360.950.563) - 227 26.871.304.917 27.761.494.391 228 35.816.937.765 35.365.715.765 229 230 231 232 (8.945.632.848) - (7.604.221.374) - 240 525.454.842 156.185.376 - - 242 525.454.842 156.185.376 250 17.346.026.040 21.966.460.942 251 17.346.026.040 17.746.060.942 KI H - Nguyên giá Ọ C Tài sản cố định hữu hình th tài - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế 98.212.141.738 N H - Giá trị hao mòn lũy kế 123.991.665.864 Ế I 200 U (200=210+220+240+250+260) H TÀI SẢN DÀI HẠN - TẾ B - 241 252 253 254 255 - 4.220.400.000 - 260 15.787.084.893 4.703.005.208 261 15.787.084.893 4.703.005.208 93 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG TÀI SẢN (270=100+200) - 163.324.068.802 135.792.046.479 31/12/2017 1/1/2017 300 97.446.683.146 75.801.815.683 310 93.872.679.962 71.673.545.683 311 59.530.881.578 31.772.251.447 312 338.805.296 313 26.505.305.331 30.278.654.750 5.861.781.254 - 7.021.939.538 - - - - - 319 596.266.022 785.089.682 320 321 322 497.319.300 - 440.000.000 - 542.321.181 - 1.131.021.044 - - - 330 331 332 333 334 335 336 3.574.003.184 - 4.128.270.000 - 337 3.134.003.184 3.248.270.000 338 440.000.000 880.000.000 339 - - 340 - - 341 - - 270 I Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động N H KI 317 318 Ọ C Chi phí phải trả ngắn hạn Phải trả nội ngắn hạn Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Doanh thu chưa thực ngắn hạn 314 315 316 Phải trả ngắn hạn khác H 10 Vay nợ th tài ngắn hạn ẠI 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn Đ 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 324 N G 13 Quỹ bình ổn giá 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Ờ Nợ dài hạn TR Ư Phải trả người bán dài hạn Người mua trả tiền trước dài hạn Chi phí phải trả dài hạn Phải trả nội vốn kinh doanh Phải trả nội dài hạn Doanh thu chưa thực dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ thuê tài dài hạn Trái phiếu chuyển đổi 10 Cổ phiếu ưu đãi 11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả U NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) H A Ế Mã số TẾ NGUỒN VỐN II - 262 263 268 269 94 244.589.222 - - 343 400 - - 65.877.385.656 59.990.230.796 410 65.877.385.656 59.990.230.796 411 60.400.000.000 49.500.000.000 411a 60.400.000.000 49.500.000.000 411b - - 412 - - - U - - - - - 416 N H - - 417 - - 418 - - 419 - - 420 - - 421 5.477.385.656 10.490.230.796 421a - - 421b 5.477.385.656 10.490.230.796 422 - - 429 - - - - 431 - - 432 - - 163.324.068.802 135.792.046.479 13 Quỹ phát triển khoa học công nghệ I Vốn chủ sở hữu Vốn góp chủ sở hữu - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu - Cổ phiếu ưu đãi Thặng dư vốn cổ phần Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413 Vốn khác chủ sở hữu 414 Cổ phiếu quỹ 415 Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Ọ C Quỹ đầu tư phát triển H Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp ẠI 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Đ 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối G LNST chưa phân phối/(Lỗ) lũy cuối kỳ trước Ờ N LNST chưa phân phối/(Lỗ) kỳ Ư 12 Nguồn vốn đầu tư XDCB II TR 13 Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG NGUỒN VỐN (440=300+400) 430 440 95 H NGUỒN VỐN (400= 410+430) TẾ B Ế 342 KI 12 Dự phòng phải trả dài hạn PL6: BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2017 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10=01-02) 10 Giá vốn hàng bán dịch vụ cung cấp 11 Lợi nhuận/(lỗ) gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20=10-11) 20 Doanh thu hoạt động tài 21 Chi phí tài 22 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 Lợi nhuận/ (lỗ) Công ty liên kết, liên doanh 24 Chi phí bán hàng 25 KI 26 Ọ C 10 Chi phí quản lý doanh nghiệp 30 H 11 Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)} Đ ẠI 12 Thu nhập khác G 13 Chi phí khác 31 32 40 15 Tổng lợi nhuận/(lỗ) kế toán trước thuế (50=30+40+45) 50 Ư Ờ N 14 Lợi nhuận/(lỗ) khác (40=31-32) TR 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 17 Chi phí/(thu nhập) thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 18 Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) Trong đó: 51 52 60 Lợi ích sau thuế cổ đông thiểu số 61 Lợi ích sau thuế Tập đoàn 62 19 Lợi nhuận/(lỗ) cổ phiếu 1.736.065.014.855 1.386.622.729.586 1.507.662 679.518 1.736.063.507.193 1.386.622.050.068 1.648.306.904.463 1.293.230.460.965 87.756.602.730 93.391.589.103 Ế 02 VND U Các khoản giảm trừ doanh thu VND 7.907.761.083 3.925.043.485 850.900.007 (876.829.167) 81.684.167 123.170.833 - - 79.102.352.214 76.600.863.831 - - 15.711.111.592 21.592.597.924 4.205.610.037 5.009.707.138 1.207.341.522 2.115.606.567 2.998.268.515 2.894.100.571 18.709.380.107 24.486.698.495 3.431.994.451 4.597.409.924 - - 15.277.385.656 19.889.288.571 - - 15.277.385.656 19.889.288.571 - - H 01 01/01/2017 N H Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 31/12/2017 TẾ Mã số CHỈ TIÊU 70 96 ... đề tài: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY XĂNG DẦU TIỀN GIANG Mục đích đối tượng nghiên cứu Ế Mục đích nghiên cứu đề tài sở phân tích, đánh giá tình hình tài U Cơng ty Xăng dầu Tiền Giang. .. 1.3.4 Các học Công ty Xăng dầu Tiền Giang 35 Chương 2.THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY XĂNG DẦU TIỀN GIANG 37 U Ế 2.1 Giới thiệu Công ty Xăng dầu Tiền Giang .37... phân tích tài KI doanh nghiệp Ọ C - Phân tích, đánh giá tình hình tài Cơng ty Xăng dầu Tiền Giang qua ba năm 2015-2017 Đ ẠI Tiền Giang đến năm 2020 H - Đề xuất giải pháp cải thiện tình hình tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tài chính tại công ty xăng dầu tiền giang , Phân tích tình hình tài chính tại công ty xăng dầu tiền giang