NGHIÊN cứu sự THAY đổi về VIỆC làm và THU NHẬP của NGƯ dân SAU sự cố môi TRƯỜNG BIỂN FORMORA tại THỊ TRẤN cửa TÙNG, HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

94 41 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Ế NGÔ QUANG MINH H U NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI VỀ VIỆC LÀM VÀ THU H TẾ NHẬP CỦA NGƢ DÂN SAU SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG BIỂN KI N FORMORA TẠI THỊ TRẤN CỬA TÙNG, ẠI H Ọ C HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ MÃ SỐ: 60 34 04 10 TR Ư Ờ N G Đ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM XUÂN HÙNG HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Tác giả i Ngô Quang Minh LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn TS.Phạm Xuân Hùng người trực tiếp hướng dẫn suốt thời gian nghiên cứu đề tài viết luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy, Cơ giáo Phòng đào tạo Sau Đại học trường Đại học Kinh tế Huế giúp đỡ chúng tơi q trình học tập thực luận văn Xin chân thành cảm ơn Uỷ ban nhân dân thị trấn Cửa Tùng, Uỷ ban nhân H U Ế dân huyện Vĩnh Linh cá nhân tạo điều kiện, giúp đỡ thời gian thu thập thông tin, tài liệu, nghiên cứu làm luận văn Tác giả Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ Một lần xin trân trọng cảm ơn./ TR Ư Ờ N G Ngô Quang Minh ii TÓM LƢỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: NGÔ QUANG MINH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế ứng dụng Mã số: 60 34 04 10 Niên khóa: 2017-2019 Người hướng dẫn khoa học: TS PHẠM XUÂN HÙNG Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI VỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA NGƢ DÂN SAU SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG BIỂN FORMORA TẠI THỊ TRẤN CỬA TÙNG, HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ” Mục tiêu nghiên cứu: Từ nghiên cứu lý luận đánh giá thực trạng, Đề Ế tài nhằm đề xuất số giải pháp góp phần phát triển kinh tế địa bàn thị trấn H U Cửa Tùng- huyện Vĩnh Linh- Quảng Trị thời gian tới TẾ Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu việc làm thu nhập người dân sau cố FORMOSA thị trấn Cửa Tùng Huyện Vĩnh Linh-Tỉnh Quảng Trị N H Phƣơng pháp nghiên cứu sử dụng: Phương pháp thống kê mô tả, KI phương pháp so sánh, phương pháp hạch toán kinh tế, phương pháp kiểm định Ọ C thống kê ẠI H Kết nghiên cứu kết luận Kết nghiên cứu luận văn đưa số liệu minh chứng cho Đ tác động tiêu cực cố môi trường biển làm thay đổi việc làm thu G nhập người lao động địa bàn thị trấn Cửa Tùng Theo đó, người lao Ư Ờ N động khơng rơi vào tình trạng thất nghiệp tình trạng thiếu việc làm diễn ngày phổ biến TR Từ mặt ảnh hưởng tiêu cực cố môi trường biển FOMASA đến công việc thu nhập người lao đồng địa bàn thị trấn Cửa Tùng 02 năm vừa qua, luận văn đề xuất số giải pháp cho liên quan đến chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động thơng qua việc hồn thiện cơng tác đào tạo nghề nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề Xây dựng chế phối hợp thực chất, hiệu ngành, địa phương, huy động nguồn lực ứng phó với thảm họa Để tiếp tục giải tốt vấn đề liên quan đến cố môi trường biển, Bộ, ngành Trung ương địa phương cần khẩn trương rà soát, đánh giá đầy đủ tác động, ảnh hưởng hậu cố môi trường biển iii MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Ế CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ SỰ THAY ĐỔI VỀ VIỆC LÀM VÀ THU H U NHẬP CỦA NGƢ DÂN SAU SỰ CỐ FORMOSA TẾ 1.1 MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG H 1.1.1 Một số khái niệm môi trường cố môi trường N 1.1.2 Tác động cố môi trường Ọ C KI 1.1.3 Các dạng ô nhiễm môi trường 11 1.2 LÍ LUẬN VỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP 13 ẠI H 1.2.1 Khái niệm, phân loại việc làm 13 Đ 1.2.2 Khái niệm, phân loại thu nhập 14 G 1.3 TỔNG QUAN VỀ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN DO FORMOSA 15 Ư Ờ N 1.3.1 Sự cố môi trường biển miền Trung 15 1.3.2 Biện pháp khắc phục hậu sau cố môi trường formosa 18 TR 1.3.3 Tác động cố môi trường biển đến tỉnh Miền Trung 20 1.3.4 Ảnh hưởng cố FORMOSA tỉnh Quảng Trị 23 1.4 Kinh nghiệm tạo việc làm thu nhập cho ngư dân sau cố FORMOSA số địa phương nước 25 1.4.1 Kinh nghiệm số Tỉnh nước 25 1.4.2 Kinh nghiệm Tỉnh Quảng Trị 28 1.5 Bài học kinh nghiệm 29 iv CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG THAY ĐỔI VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA NGƢỜI DÂN SAU SỰ CỐ FORMOSA TẠI ĐỊA BÀN THỊ TRẤN CỬA TÙNG- VĨNH LINH -QUẢNG TRỊ 30 2.1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRẤN CỬA TÙNG -HUYỆN VĨNH LINH- QUẢNG TRỊ 30 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 30 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 33 2.1.3 Điều kiện văn hóa - xã hội 33 2.1.4 Điều kiện sở hạ tầng 34 Ế 2.1.5 Đặc điểm dân số nguồn nhân lực 34 H U 2.2 THỰC TRẠNG THAY ĐỔI VỀ THU NHẬP, VIỆC LÀM CÁC HỘ NGƯ TẾ DÂN SAU SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG FORMOSA 35 H 2.2.1 Đánh giá chung tình hình ngư dân bị cố FOMORSA xảy KI N Biển Cửa Tùng- Huyện Vĩnh linh 35 Ọ C 2.2.2 Đánh giá công tác tổ chức thay đổi mơ hình kinh tế, việc làm địa bàn thị trấn Cửa Tùng 40 ẠI H 2.2.3 Đánh giá chất lượng thay đổi mô hình kinh tế, việc làm thơng qua số u Đ tố 50 G 2.2.4 Đánh giá tình hình sau tượng hải sản chết bất thường cố Ư Ờ N RORMOSA Thị trấn Cửa Tùng 52 2.2.5 Công tác tổ chức quản lý ban ngành Thị trấn Cửa Tùng công TR tác thay đổi việc làm thu nhập người dân sau cố FORMOSA 53 2.3 Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA VỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA NGƯỜI DÂN SAU SỰ CỐ FORMOSA Ở THỊ TRẤN CỬA TÙNG- VĨNH LINH 54 2.3.1 Đặc điểm chung mẫu điều tra 54 2.3.2 Ảnh hưởng nhóm ngành nghề 56 2.3.3 Sự thay đổi việc làm 59 2.3.4 Sự thay đổi quy mô cấu thu nhập 61 2.3.5 Dự định niềm tin vào tương lai lao động 63 v 2.3.6 Chính sách đền bù hỗ trợ 64 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ SỰ THAY ĐỔI VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA NGƯỜI DÂN SAU SỰ SỐ FORMOSA 65 2.4.1 Những kết đạt 65 2.4.2 Những tồn tại, hạn chế 65 CHƢƠNG III: ĐỊNH HƢỚNG, GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM VÀ TĂNG THU NHẬP CỦA NGƢỜI DÂN SAU SỰ CỐ FORMOSA TẠI THỊ TRẤN CỬA TÙNG - HUYỆN VĨNH LINH 67 3.1 Định hướng tạo việc làm thu nhập người dân sau cố FORMOSA Ế thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh 67 H U 3.1.1 Chuyển đổi khai thác hải sản 67 TẾ 3.1.2 Chuyển đổi sản xuất nông nghiệp 68 H 3.2 Một số giải pháp nhằm tạo việc làm thu nhập người dân 69 KI N 3.2.1 Hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động 69 Ọ C 3.2.2 Hoàn thiện công tác đào tạo nghề 69 3.2.3 Sử dụng người lao động sau đào tạo cách hiệu 71 ẠI H 3.2.4 Thông tin rộng rãi chất lượng sản phẩm thủy sản đánh bắt vùng ven Đ biển huyện Vĩnh Linh 71 G 3.2.5 Hỗ trợ người lao động vay vốn 72 Ư Ờ N 3.2.6 Đẩy mạnh quản lý toàn diện kinh tế vùng biển 73 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 74 TR ẾT LUẬN 74 IẾN NGHỊ 75 PHỤ LỤC 79 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Các tác động cố mơi trường biển FORMOSA kinh tế, mơi trường, trị xã hội 20 Bảng 1.2: Thiệt hại theo nhóm ngành nghề cố mơi trường biển miền Trung xảy Tỉnh Quảng Trị đến tháng 7/2017 24 Bảng 2.1: Lao động chịu ảnh hưởng cố môi trường biển địa bàn Thị trấn Cửa Tùng đến tháng 5/2017 38 Bồi thường chủ tàu cá lao động tàu cá 48 Bảng 2.3: Bồi thường chủ sở nuôi trồng thủy sản 49 Bảng 2.4: Bồi thường chủ sở hải sản tồn kho 49 Bảng 2.5: Bồi thường người lao động bị thu nhập 50 Bảng 2.6: Hỗ trợ cho tàu đánh cá 50 Bảng 2.7: Thông tin chung đối tượng tham gia khảo sát 55 Bảng 2.8: Nhóm ngành nghề hộ gia đình chịu ảnh hưởng sau cố mơi trường Ọ C KI N H TẾ H U Ế Bảng 2.2: FORMOSA 56 ẠI H Bảng: 2.9: Thời gian làm việc lao động trước sau cố mơi trường biển 59 Đ Bảng 2.10: Tình trạng việc làm sau cố môi trường biển 60 N G Bảng 2.11: Thay đổi thu nhập lao động trước sau cố môi trường biển 62 Ư Ờ Bảng 2.12: Dự định niềm tin vào tương lai lao động 63 TR Bảng 2.13: Việc sử dụng tiền đền bù người lao động 64 vii DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ Hình 2.1: Sơ đồ vị trí địa lý thị trấn Cửa Tùng 31 Biểu đồ 2.1: Sự thay đổi tầm quan trọng nghề nuôi trồng thủy sản sau cố môi trường FORMOSA 57 Biểu đồ 2.2: Sự thay đổi tầm quan trọng nghề đánh bắt thủy sản sau cố môi trường FORMOSA 57 Biểu đồ 2.3: Sự thay đổi tầm quan trọng nghề KDDV sau cố môi trường Ế FORMOSA 58 H U Biểu đồ 2.4: Sự thay đổi tầm quan trọng ngành nghề khác sau cố môi TẾ trường FORMOSA 59 H Biểu đồ 2.5: Mức độ thay đổi thu nhập lao động sau cố môi trường biển theo TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N thời gian 62 viii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ I Tính cấp thiết đề tài Tháng năm 2016, thảm hoạ môi trường biển Công ty FORMOSA Hà Tĩnh gây tác động đến mơi trường sinh kế người dân tỉnh duyên hải Miền Trung trở thành chủ đề nóng, thu hút quan tâm đặc biệt nhà quản lý, nhà khoa học, phương tiện truyền thông dư luận nước quốc tế H U Ế Sự cố môi trường biển làm cho hoạt động khai thác thủy sản gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng tâm lý người tiêu dùng việc cá chết hàng loạt TẾ vùng biển Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị Thừa Thiên Huế Môi trường N H biển bị ô nhiễm gây thiệt hại nặng nề cho nghề nuôi trồng thuỷ sản, gây thiệt KI hại lớn việc làm thu nhập người dân Theo báo cáo Chính phủ, hậu Ọ C cố môi trường biển nghiêm trọng Sản lượng khai thác thủy sản ẠI H tỉnh nói giảm mạnh, ước tính khoảng 1.600 tấn/tháng Diện tích ni tơm bị chết hồn tồn 5,7 tương đương triệu tôm giống khoảng tôm G Đ thương phẩm đến kỳ thu hoạch Hơn 350 nuôi tôm bị chết rải rác, 1.600 lồng N nuôi cá bị chết, 6,7 diện tích ni ngao bị chết 10 ni cua bị chết Ư Ờ Ngồi ra, hoạt động kinh doanh du lịch tỉnh bị ảnh hưởng chịu nhiều tác TR động tiêu cực Tỷ lệ khách huỷ tour khoảng 50%, cơng suất sử dụng phòng giảm từ 40 đến 50% so với kỳ năm 2015 Đặc biệt, cơng suất sử dụng phòng địa phương Hà Tĩnh đạt từ 10 đến 20% Theo tính tốn sơ Chính phủ, cố môi trường biển Miền Trung ảnh hưởng trực tiếp đến 100.000 lao động khơng có việc làm ổn định 176.000 người phụ thuộc Tại biển Cửa Tùng -Huyện Vĩnh Linh- Tỉnh Quảng Trị bờ biển Miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề cố môi trường biển FORMOSA Hiện tượng cá chết hàng loạt xãy dẫn đến người dân lao đao kinh tế, ngư dân khơng có việc làm, mơi trường bị nhiễm, ngành nghề nuôi PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Sự cố môi trường biển vào đầu tháng 4/2016 gây việc hải sản chết cách bất thường vùng biển huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Sự việc xảy để lại hậu nghiêm trọng nhiều phương diện st 02 năm vừa qua, có việc làm thu nhập người dân địa bàn thị trấn Cửa Tùng Kết nghiên cứu luận văn đưa số liệu minh chứng cho H U Ế tác động tiêu cực cố môi trường biển làm thay đổi việc làm thu nhập người lao động địa bàn thị trấn Cửa Tùng Theo đó, người lao TẾ động khơng rơi vào tình trạng thất nghiệp tình trạng thiếu việc làm diễn N H ngày phổ biến Nguyên nhân thời gian làm việc lao động giảm KI cách đáng kể, đặc biệt ngành đánh bắt thủy sản (giảm đến 994,4 làm việc Ọ C năm) Điều dẫn đến việc thu nhập bình quân người lao động giảm mạnh ẠI H (giảm 39,0% so với trước cố mơi trường biển) Trong đó, lao động ngành đánh bắt thủy sản có tỷ lệ giảm nhiều nhất, lên đến gần nửa thu nhập họ G Đ trước xảy cố Tiếp đến ngành nuôi trồng thủy sản (giảm 41,9%) ngành N KDDV (giảm 29,6%), ngành khác có sử dụng nguyên liệu thủy hải sản Ư Ờ làm ruốc, nước mắm có ảnh hưởng, lại thấp so với ngành nghề TR Trong 06 tháng kể từ ngày xảy cố mơi trường biển thu nhập người dân giảm mạnh, nguyên nhân vùng biển huyện giai đoạn chịu nhiều thương tổn chất độc xả thải từ Công ty TNHH FORMOSA người tiêu dùng không dám sử dụng sản phẩm thủy hải sản thời gian Tuy nhiên, sau cố năm, với hỗ trợ từ quyền đền bù từ phía Cơng ty TNHH FOMASA, thu nhập người dân cải thiện rõ rệt Các hộ gia đình nằm diện chịu ảnh hưởng từ vụ cố môi trường biển đền bù Số tiền đền bù bình quân cho hộ gia đình 80,06 ± 27,51 triệu đồng Tuy nhiên, theo kết đánh giá nông hộ số tiền đền bù chưa 74 thực thỏa đáng Người dân sau nhận khoản tiền đền bù chủ yếu sử dụng vào cho mục đích tiêu dùng hàng ngày đầu tư thêm vào công việc Từ mặt ảnh hưởng tiêu cực cố môi trường biển FOMASA đến công việc thu nhập người lao đồng địa bàn thị trấn Cửa Tùng 02 năm vừa qua, luận văn đề xuất số giải pháp cho liên quan đến chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động thơng qua việc hồn thiện cơng tác đào tạo nghề nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề KIẾN NGHỊ H U Ế Xây dựng chế phối hợp thực chất, hiệu ngành, địa phương, huy động nguồn lực ứng phó với thảm họa TẾ Xác lập hệ thống tiêu chí sàng lọc, ưu tiên dự án cơng nghệ cao, thân N H thiện với môi trường thu hút đầu tư; tăng cường giám sát công tác KI BVMT dự án đầu tư có nguy gây nhiễm mơi trường cao… Ọ C Để tiếp tục giải tốt vấn đề liên quan đến cố môi trường biển, ẠI H Bộ, ngành Trung ương địa phương cần khẩn trương rà soát, đánh giá đầy đủ Đ tác động, ảnh hưởng hậu cố môi trường biển; N G Đẩy mạnh công tác hỗ trợ, đền bù, rà soát bảo đảm đối tượng, dân chủ, Ư Ờ công khai, minh bạch, kết hợp với sách hỗ trợ ổn định, phát triển sản xuất, TR đào tạo, chuyển đổi nghề, tạo việc làm cho nhân dân bị thiệt hại Giám sát chặt chẽ, thường xuyên, lâu dài việc khắc phục lỗi vi phạm FORMOSA cam kết thực quy định, quy chuẩn môi trường suốt thời gian vận hành dự án, vi phạm xử lý kiên theo quy định pháp luật 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Ban tuyên giáo Trung Ương (2017), Tài liệu tuyên truyền Kết giải cố môi trường biển gây hải sản chết bất thường số tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, Hà Nội 2.Vũ Thị Bắc (2010), Ơ nhiễm mơi trường biển ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế - xã hội TP HCM, Trường đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh Ế Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Luật bảo vệ môi trường, ban hành ngày 23 H U tháng năm 2014, Hà Nội TẾ Chính phủ (2016), Báo cáo phủ tình hình, nguyên nhân, hậu H giải pháp khắc phục cố môi trường gây hải sản chết bất thường tỉnh từ KI N Hà Tĩnh đễn Thừa Thiên Huế số 246/BC-CP, ban hành ngày 26 tháng năm 2016, Ọ C Hà Nội ẠI H Chính phủ (2017), Báo cáo tình hình, nguyên nhân, hậu giải pháp khắc phục cố môi trường gây hải sản chết bất thường tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Đ Thiên Huế, Hà Nội N G Chính phủ (2015), Quyết định việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp Ư Ờ dụng cho giai đoạn 2016-2020 số 59/2015/QĐ-TTg, ban hành ngày 19 tháng 11 TR năm 2015, Hà Nội Hà Văn Hòa (2015), luận án Tiến sĩ “Quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, Hà Nội Phạm Xuân Hậu (2016), Những đề cần thực để đảm bảo phát triển bền vững khu kinh tế ven biển Việt Nam từ học sau cố FORMOSA khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9 Chu Thị Hiền (2011), Bồi thường thiệt hại làm ô nhiễm môi trường theo pháp luật dân Việt Nam, trường Đại học Luật Hà Nội 10 Nguyễn Thị Mỹ Linh (2017), Việc làm thu nhập lao động nông thơn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế, Đại học Huế 76 11 Trịnh Lê Nguyên đồng nghiệp (2016), Sự cố, thảm họa môi trường, Trung tâm người thiên nhiên 12 Nguyễn Quang Phục Lê Quang Quý (2017), Sự cố môi trường biển miền trung tác động đến việc làm thu nhập lao động: nghiên cứu trường hợp xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, tạp chí hoa học Quản lý inh tế 13 Quốc hội (2012), Luật lao động, Hà Nội 14 Quốc hội (2014), Luật bảo vệ mơi trường, Hà Nội 15 Dư Văn Tốn (2013), Giáo trình Bảo vệ mơi trường, Viện nghiên cứu biển H U Ế hải đảo 16 Nguyễn Việt Thi (2014), Giải pháp Nhật Bản cho bệnh môi trường TẾ Minamata tỉnh Kumamoto từ thập niên 1950 đến thập niên 1980, Đại học Quốc N H gia Hà Nội Ọ C xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội KI 17 Nguyễn Hồng Thảo (2004), Bảo vệ môi trường biển-vấn đề giải pháp, Nhà ẠI H 18 Hồng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2007), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuất thống kê G Đ 19 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (2017), Báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh N Quảng Trị tình hình thực nhiệm vụ bồi thường thiệt hại cho người dân TR năm 2017 Ư Ờ bị ảnh hưởng cố môi trường biển số 130/BC-UBND, ban hành ngày tháng 20 Ủy ban nhân dân Thị trấn Cửa Tùng (2015), Tình hình thực kinh tế-xã hội năm 2015 nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 21 Ủy ban nhân dân Thị trấn Cửa Tùng (2016), Tình hình thực kinh tế-xã hội năm 2016 nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 22 Ủy ban nhân dân Thị trấn Cửa Tùng (2017), Tình hình thực kinh tế-xã hội năm 2017 nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 77 23 Ủy ban nhân dân Thị trấn Cửa Tùng (2017), Kế hoạch triển khai thực Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 Thủ tướng Chính phủ nhằm khơi phục sản xuất, đảm bảo sống an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng cố môi trường biển số 415/KH-UBND, ban hành ngày 09 tháng 10 năm 2017 24 UNDP-Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (2012), Sáng kiến quản lý giới sách kinh tế châu Á-Thái Bình Dương: Việc làm thị trường lao động, Trung tâm Vùng Châu Á-Thái Bình Dương xuất 25 Đinh thị Hải Vân (2015), Ảnh hưởng ô nhiễm nước tới họa động sản xuất nông nghiệp H U Ế Tài liệu tiếng Anh 26 Binh Hoang Duc and Quyen Bach Hong (2017), Urgent action: Crackdown on TẾ Formosa spill activists continues, International Amnesty N H 27 Cochran (1997), Samping techniques, Harvard university KI 28 Monica D Castillo and el (2011), Labour force framework: Concepts, Ọ C Definitions, Issues and Classifications, ILO Department of Statistics – Geneva ẠI H Nguồn Từ trang web UBND huyện Vĩnh Linh, http:// vinhlinhquangtri.gov.vn TR Ư Ờ N G Đ UBND tỉnh Quảng Trị, http://www1.quangtri.gov.vn 78 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN FORMOSA ĐẾN VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA NGƯỜI DÂN TẠI THỊ TRẤN CỬA TÙNG, HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ Chúng sinh viên Cao học từ Trường đại học inh tế Huế Hiện nay, khảo sát ảnh hưởng cố môi trường biển FORMOSA đến việc làm thu nhập người dân Thị trấn Cửa Tùng huyện Vĩnh Linh; sở đề xuất H U Ế số giải pháp nhằm giải việc làm ổn định đời sống lâu dài cho người dân địa phương TẾ Mong Anh/Chị giúp chúng tơi hồn thành đợt khảo sát cách trả lời câu N H hỏi điền thông tin liên quan phiếu khảo sát Ọ C KI Trân trọng cảm ơn mong nhận hỗ trợ Anh/Chị ẠI H Người khảo sát: …………………………… Ngày khảo sát: ……………………………… Đ PHẦN I: MỨC ĐỘ ẢNH HƢỞNG CỦA SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG G C1: Sự cố mơi trường FORMOSA (tháng 4/2016), có ảnh hưởng đến ngành nghề 1- Có 2- Khơng TR Ư Ờ N gia đình Anh/Chị hay khơng? C2 Nếu Có, nhóm ngành nghề sau đây? Ngành nghề Ngành nghề bị ảnh hƣởng Nuôi trồng thuỷ sản Đánh bắt thuỷ sản inh doanh, dịch vụ …………………………… Khác (ghi rõ) 79 C3: Sự cố mơi trường FORMOSA (tháng 4/2016), có ảnh hưởng đến việc làm gia đình Anh/Chị hay khơng? 1- Có 2- Khơng C4 Nếu Có, việc làm ngành nghề sau đây? Ngành nghề Ngành nghề bị ảnh hƣởng Nuôi trồng thuỷ sản H U Ế Đánh bắt thuỷ sản TẾ inh doanh, dịch vụ …………………………… H Khác (ghi rõ) KI N PHẦN 2: TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC LÀM CỦA HỘ GIA ĐÌNH Ọ C C5 Anh/Chị xếp thay đổi mức độ quan trọng nghề nghiệp trước Sự cố ẠI H môi trường FORMOSA (tháng 4/2016), (tháng 8/2018) hay không? (Sắp xếp theo mức độ quan trọng từ 1-4 với mức: 1- Rất quan trọng – Ư Ờ Ngành nghề N G Đ hông quan trọng) Trƣớc tháng 4/2016 TR Nuôi trồng thuỷ sản Đánh bắt thuỷ sản Kinh doanh, dịch vụ Ngành nghề khác (ghi rõ ) 80 Hiện (tháng 8/2018) C6 Anh/Chị cho biết thông tin thời gian làm việc năm/tháng/ngày? Trƣớc cố môi trƣờng (4/2016) Nghề Sau cố môi trƣờng (8/2018) Số tháng Số ngày Số Số tháng Số ngày Số làm việc làm việc làm việc làm việc làm việc làm việc năm tháng trong tháng ngày năm ngày Ế NTTS H U ĐBTS TẾ KDDV KI N H Nghề khác Ọ C Tổng ẠI H *** Số chuẩn cho lao động/ tuần: 40 N Trƣớc tháng Hiện 4/2016 (tháng 8/2018) TR Ư Ờ Tình trạng G Đ C7 Anh/Chị đánh tình trạng việc làm thân? Có đủ việc làm Thiếu việc làm Thất nghiệp 81 Ghi PHẦN 3: TÁC ĐỘNG ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ GIA ĐÌNH C8 Anh/Chị mơ tả thay đổi thu nhập cố môi trường biển Phát cá chết hàng loạt TT Cửa Tùng Sự thay đổi thu nhập lao động Giảm mạnh (Tháng 4/2016) Giảm nhẹ Tăng nhẹ Không thay đổi Tăng mạnh Sau cố tháng Sau cố tháng Sau cố tháng Ế Sau cố năm H U Sau cố năm TẾ C9 Thu nhập cấu thu nhập Anh/Chị trước sau cố môi trường biển? Trƣớc cố FORMOSA N H Nguồn thu Hiện (8/2018) (đồng/năm) Trồng trọt …………………………… …………………………… Chăn nuôi …………………………… …………………………… Nuôi trồng thuỷ sản …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… Ngành nghề phi NN …………………………… …………………………… Khác …………………………… …………………………… Tổng …………………………… …………………………… Làm thuê TR Ư Ờ Đánh bắt thuỷ sản N G Đ ẠI H Ọ C KI (đồng/năm) *** Nguồn thu khác bao gồm: tiền lương, trợ cấp, lãi suất ngân hàng, biếu tặng… 82 PHẦN 3: CHÍNH SÁCH ĐỀN BÙ VÀ HỖ TRỢ C10 Tổng số tiền đền bù cho gia đình Anh/Chị? …………………… Đồng C11 Anh/Chị sử dụng tiền đền bù cho việc sau đây? Sử dụng vào mục đích gì? % tổng số tiền đền bù Mua sắm tài sản ………………% Xây dựng/sửa sang nhà cửa ………………% Ế Gửi tiết kiệm ngân hàng H U ………………% KI N Đầu tư thêm cho công việc H TẾ Học nghề/tìm việc làm ………………% ………………% Ọ C Tiêu dùng hàng ngày ………………% ẠI H Đầu tư vào trồng trọt/chăn nuôi ………………% ………………% G Đ Đầu tư vào buôn bán Ư Ờ N C12 Anh/Chị đánh sách đền bù nhà nước? TR Phù hợp công hơng phù hợp hơng có ý kiến C13 Anh/Chị cho biết số dự định thời gian tới Có Anh/Chị có ý định chuyển đổi nghề nghiệp khơng? Anh/Chị có tiếp tục đầu tư vào cơng việc khơng? 83 Khơng Anh/Chị có ý định cho theo nghề biển khơng? Anh/Chị có ý định di cư đến nơi khơng? Anh/Chị có tin môi trường biển tốt lên không? TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Anh/Chị có tin sống ngư dân lên? 84 PHẦN 4: THÔNG TIN CHUNG NGƢỜI PHỎNG VẤN C14 Họ tên hộ gia đình: …………………………………………………………………… C15 Địa chỉ: Thơn: ……………………………… Thị trấn Cửa Tùng huyện Vĩnh Linh C16 Giới tính: Nữ Nam C17 Độ tuổi ông/bà Từ 46 – 60 tuổi Từ 31 – 45 tuổi Trên 60 tuổi H U TẾ C18: Trình độ học vấn Ế Từ 15 – 30 tuổi Trung học sở Trung học phổ thông Cao đẳng/ đại học Ọ C KI N H Tiểu học ………………………… ẠI H Khác (ghi cụ thể mù chữ biết đọc biết viết): G Đ C19 Số năm kinh nghiệm nghề Ư Ờ N Dưới năm TR Từ – 10 năm Từ 11 – 15 năm Trên 15 năm Xin chân thành cảm ơn hợp tác quý Anh/Chị! 85 ... Ngư i hướng dẫn khoa học: TS PHẠM XUÂN HÙNG Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI VỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA NGƢ DÂN SAU SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG BIỂN FORMORA TẠI THỊ TRẤN CỬA TÙNG, HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH... CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ SỰ THAY ĐỔI VỀ VIỆC LÀM VÀ THU H U NHẬP CỦA NGƢ DÂN SAU SỰ CỐ FORMOSA TẾ 1.1 MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG H 1.1.1 Một số khái niệm môi trường cố môi trường N... ngành Thị trấn Cửa Tùng công TR tác thay đổi việc làm thu nhập ngư i dân sau cố FORMOSA 53 2.3 Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA VỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA NGƯỜI DÂN SAU SỰ CỐ FORMOSA
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu sự THAY đổi về VIỆC làm và THU NHẬP của NGƯ dân SAU sự cố môi TRƯỜNG BIỂN FORMORA tại THỊ TRẤN cửa TÙNG, HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ , NGHIÊN cứu sự THAY đổi về VIỆC làm và THU NHẬP của NGƯ dân SAU sự cố môi TRƯỜNG BIỂN FORMORA tại THỊ TRẤN cửa TÙNG, HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ