Hoàn thiện công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tại cục thuế tỉnh quảng trị

115 38 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THỊ ÁI VINH HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 31 01 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HỒNG QUANG THÀNH HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Huế, ngày 28 tháng năm 2019 Tác giả Phạm Thị Ái Vinh i LỜI CẢM ƠN Trong uốt uá tr nh học tập hồn thành luận văn tốt nghiệp tơi nhận ự hướng dẫn uan tâm giúp đỡ u áu c a th y giáo cô giáo ạn è đồng nghiệp gia đ nh ới l ng kính trọng iết ơn âu c tơi xin ày t lời cảm ơn chân thành tới: - Ban Giám hiệu Ph ng Đào tạo Sau đại học th y cô giáo c a Trường Đại học kinh tế - Đại học Huế tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ uá tr nh học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp - TS Hoàng Quang Thành - Giảng viên Trường đại học Kinh tế Huế người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tận t nh tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp - Bạn è đồng nghiệp gia đ nh uan tâm chia ẻ động viên suốt thời gian thực luận văn Tác giả Phạm Thị Ái Vinh ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên: PHẠM THỊ ÁI INH Chuyên ngành: Quản l kinh tế Mã ố: 31 01 10 Niên khóa: 2017 – 2018 Người hướng dẫn khoa học: TS Hoàng Quang Thành Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUN TRUYỀN HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ Mục đích đối tượng nghiên cứu Nộp thuế nghĩa vụ uyền lợi c a doanh nghiệp công dân Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế ngành thuế không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (NNT) giúp người nộp thuế nâng cao hiểu biết chất c a thuế, mục đích dụng tiền thuế, lợi ích mà người dân hưởng lợi ích chung c a tồn xã hội có từ việc sử dụng tiền thuế, từ làm tăng tính tự nguyện c a người nộp thuế việc thực pháp luật thuế Không công tác hỗ trợ NNT tuyên truyền pháp luật thuế c n giúp NNT n m b t thông tin kịp thời xác luật thuế bối cảnh nhiều luật thuế an hành ửa đổi, bổ ung Các phương pháp nghiên cứu sử dụng - Thu thập liệu thứ cấp qua nhiều nguồn khác - Thu thập liệu cấp: Khảo át kiến c a đối tượng Cán ộ viên chức c a uan thuế, Lãnh đạo doanh nghiệp - Phương pháp phân tích: Phương pháp phân tích liệu chuỗi thời gian, phương pháp tổng hợp phương pháp thống kê o ánh đối chứng Các kết nghiên cứu kết luận Luận văn hệ thống hóa l thuyết thực tiễn công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT Kết công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT Cục Thuế tỉnh Quảng Trị chưa thực hiệu Qua việc phân tích thực trạng cơng tác tun truyền hỗ trợ NNT, từ đánh giá kết đạt được, hạn chế đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tuyên truyền hỗ trợ NNN Cục thuế Tỉnh Quảng Trị iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DN : Doanh nghiệp NNT : Người nộp thuế TTHT : Tuyên truyền hỗ trợ TTHT - NNT : Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế NĐ - CP : Nghị định Chính ph NSNN : Ngân ách Nhà nước QĐ - TCT : Quyết định Tổng cục thuế TT - BTC : Thơng tư Bộ Tài TNCN : Thu nhập cá nhân GTGT : Giá trị gia tăng TTĐB Tiêu thụ đặc iệt CBCC Cán ộ công chức iv MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn thạc ĩ khoa học kinh tế iii Danh mục chữ viết t t iv Mục lục v Danh mục ảng vii PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết c a đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc c a luận văn PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ 1.1 L luận công tác Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Nội dung c a công tác Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế 1.1.3 Nội dung nguyên t c uy tr nh thực TT-HT NNT 17 1.2 Một số vấn đề thực tiễn công tác Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT 23 1.2.1 Khái uát công tác TT-HT người nộp thuế Việt Nam 23 1.2.2 Kinh nghiệm công tác TT-HT NNT c a số Cục thuế 25 1.2.3 Một số ài học hữu ích Cục Thuế tỉnh Quảng Trị 28 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN - HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ 29 2.1 Giới thiệu chung Cục Thuế tỉnh Quảng Trị 29 2.1.1 Quá tr nh h nh thành phát triển c a Cục Thuế tỉnh Quảng Trị 29 2.1.2 Chức nhiệm vụ cấu tổ chức c a Cục Thuế tỉnh Quảng Trị 32 2.1.3 T nh h nh nhân ự ăn ph ng Cục Thuế tỉnh Quảng Trị 37 2.1.4 Một số kết hoạt động c a Cục Thuế tỉnh Quảng Trị 39 v 2.1.5 Ph ng Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Trị 42 2.2 Thực trạng công tác TT-NT NNT Cục thuế tỉnh Quảng Trị 45 2.2.1 Tổ chức uy tr nh thực hoạt động TT-HT NNT 45 2.2.2 Các h nh thức TT-HT NNT Cục Thuế tỉnh Quảng Trị 52 2.2.3 Kết công tác Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế 55 2.2.4 Đánh giá c a đối tượng điều tra công tác TT-HT NNT Cục Thuế 64 2.3 Đánh giá chung công tác TT-HT NNT Cục Thuế tỉnh Quảng Trị 75 2.3.1 Một số kết đạt 75 2.3.2 Một số hạn chế nguyên nhân công tác TT-HT NNT 79 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUN TRUYỀN, HỖ TRỢ NNT TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ 83 3.1 Định hướng hồn thiện cơng tác TT-HT NNT Cục Thuế tỉnh Quảng Trị 83 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác TT-HT NNT Cục Thuế tỉnh Quảng Trị 83 3.2.1 Hoàn thiện máy thực công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT 83 3.2.2 Phân loại NNT để cung cấp dịch vụ tuyên truyền, hỗ trợ có hiệu 85 3.2.3 Chun nghiệp hóa cơng tác tổ chức tun truyền hướng dẫn thông tin 87 3.2.4 Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán ộ làm công tác TT-HT 87 3.2.5 Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hỗ trợ NNT giai đoạn 88 3.2.6 Hoàn thiện vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin công tác tuyên truyền, hỗ trợ 88 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 90 KẾT LUẬN 90 KIẾN NGHỊ 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 PHỤ LỤC 94 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN ĂN THẠC SĨ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VẮN THẠC SĨ KINH TẾ NHẬN XÉT LUẬN ĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN ĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN ĂN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN ĂN vi DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1: Cơ cấu mẫu điều tra đối tượng Người nộp thuế Cán ộ công chức Cục Thuế tỉnh Quảng Trị Bảng 2.1 T nh h nh đội ngũ CB C ăn ph ng Cục Thuế tỉnh Quảng Trị qua năm 2015-2017 38 Bảng 2.2 Kết thực thu NSNN tỉnh Quảng Trị năm 2015 - 2017 40 Bảng 2.3 Số lượng cấu CBCC ph ng TT-HT - NNT 43 Bảng 2.4 Kết thực công tác Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh Quảng Trị ua năm 2015 – 2017 56 Bảng 2.5 Số hồ người nộp thuế nộp Cục Thuế tỉnh Quảng Trị 60 Bảng 2.6 Tỷ lệ hồ thụ l uy tr nh giải ách thuế Cục Thuế tỉnh Quảng Trị ua năm 2015-2017 61 Bảng 2.7 Tỷ lệ hồ trả hạn Cục Thuế tỉnh Quảng Trị 61 Bảng 2.8 T nh h nh tuân th luật thuế c a doanh nghiệp ăn ph ng Cục thuế tỉnh Quảng Trị quản l Qua năm 2015-2017 63 Bảng 2.9 Cơ cấu mẫu điều tra đối tượng CBCC Thuế 64 Bảng 2.10 Cơ cấu mẫu điều tra đối tượng NNT doanh nghiệp 65 Bảng 2.11 T n suất h nh thức liên hệ c a NNT với Cơ quan Thuế 66 Bảng 2.12 Đánh giá c a CBCC công tác TT-HT NNT Cục Thuế Quảng Trị69 Bảng 2.13 Đánh giá c a doanh nghiệp công tác TT-HT NNT Cục Thuế Quảng Trị 71 vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Trang Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức máy c a Cục Thuế tỉnh Quảng Trị 35 Sơ đồ 2.2 Quy tr nh lập kế hoạch tuyên truyền hỗ trợ NNT 48 Sơ đồ 2.3 Quy tr nh tiếp nhận giải hồ hành thuế 49 Sơ đồ 2.4 Quy tr nh giải đáp vướng m c c a Người nộp thuế 51 viii PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Nộp thuế nghĩa vụ uyền lợi c a doanh nghiệp công dân Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế ngành thuế không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (NNT) giúp người nộp thuế nâng cao hiểu biết chất c a thuế, mục đích dụng tiền thuế, lợi ích mà người dân hưởng lợi ích chung c a tồn xã hội có từ việc sử dụng tiền thuế, từ làm tăng tính tự nguyện c a người nộp thuế việc thực pháp luật thuế Không thế, công tác hỗ trợ NNT tuyên truyền pháp luật thuế c n giúp NNT n m b t thơng tin kịp thời, xác luật thuế bối cảnh nhiều luật thuế ban hành ửa đổi, bổ sung Công tác Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế CQT đảm nhiệm Nhiệm vụ uy định rõ uyết định uy định chức nhiệm vụ c a CQT cấp Công tác TT - HT thuế cơng tác hành cơng mà CQT cung cấp cho NNT ên cạnh hoạt động đăng k thuế kê khai thuế, cấp phát ấn thuế hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế xác nhận nghĩa vụ thuế, Chính ách Pháp luật thuế thường thay đổi để đáp ứng kịp với nhu c u quản l thuế CQT phải vận dụng tạo, linh hoạt nguồn lực có để thực phổ biến chúng đến NNT cách hiệu quả, hỗ trợ tháo gỡ vướng m c khó khăn thuế cho NNT cách tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho NNT phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo nguồn thu cho ngân ách nhà nước xây dựng phát triển kinh tế địa phương Nhận thức điều nội dung chương tr nh cải cách đại hóa hệ thống thuế ngành thuế đề mục tiêu chiến lược tuyên truyền ách pháp luật thuế cung cấp dịch vụ hỗ trợ NNT có chất lượng cao; từ nâng cao ự hiểu biết pháp luật thuế, ng hộ mạnh mẽ c a tổ chức cá nhân xã hội góp ph n nâng cao tính tuân th tự nguyện Luật thuế c a NNT phù hợp với thời ph điện tử chiến lược đại hóa cơng tác tun truyền hỗ trợ NNT Cấp phát thêm loại ấn phẩm thuế cho uan thuế cấp để phát miễn phí cho người dân giúp làm phong phú tài liệu tuyên truyền pháp luật thuế c a uan thuế địa phương 2.2 Kiến nghị Cục thuế tỉnh Quảng Trị Thường xuyên tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng l luận trị, kiến thức chuyên môn kỹ giải công việc cho công chức viên chức thuế để họ khơng có phẩm chất đạo đức tốt mà c n gi i chuyên môn Xây dựng chế trao đổi thông tin hỗ trợ giải vấn đề thuế Cục Thuế Quảng Trị với Chi cục thuế uá tr nh tuyên truyền hỗ trợ NNT ua thư điện tử nhằm rút ng n thời gian giải so với ua đường thư tín Hỗ trợ cấp phát trang thiết bị đại phục vụ cho hoạt động tuyên truyền hỗ trợ NNT c a Chi cục thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho Chi cục việc tạo sản phẩm dịch vụ đạt chất lượng cao cho NNT nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp dịch vụ ự hài l ng c a NNT 2.3 Kiến nghị người nộp thuế Người nộp nên ch động việc tự nghiên cứu t m hiểu thông tin ch trương ách pháp luật thuế, tham gia đ y đ uổi tập huấn tuyên truyền uan thuế tổ chức để n m b t kịp thời thực thi theo uy định Ch động việc liên hệ với uan thuế để hướng dẫn, giải đáp vướng m c thuế nhằm tuân th uy định pháp luật thuế Mạnh dạn việc tham gia góp đóng góp mặt c n hạn chế, uy định chưa thật hợp l ách thuế nhằm giúp cho uan thuế có điều chỉnh có kiến nghị với uan cấp ửa đổi bổ sung cho phù hợp 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị (2016-2017) Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị năm 2016-2017, Quảng Trị Cục Thuế Tỉnh Quảng Trị (2016 -2017) Báo cáo tổng hợp kết thu địa àn tỉnh Quảng Trị năm 2016 -2017 Quảng Trị Cục Thuế Tỉnh Quảng Trị (2018) Cẩm nang hệ thống quản l chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001: 2008 uy tr nh Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế, Quảng Trị Cục Thuế Tỉnh Quảng Trị (2018) Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2016 - 2017 Cục Thuế Quảng Trị, phương hướng giải pháp thu NSNN năm 2018, Quảng Trị Cục Thuế Tỉnh Quảng Trị (2018) Tổng kết công tác Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế năm 2016 - 2017, phương hướng giải pháp thu NSNN năm 2018, Quảng Trị Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2006) Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 Hà Nội Bộ Tài Chính (2016) Quyết định số 2710/QĐ-TTg chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016-2020 Hà Nội Tổng cục Thuế (2010) Quyết định 502/QĐ-TCT việc quy định chức năng, nhiệm vụ phòng thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Hà Nội Tổng cục Thuế (2015) Quyết định số 754/QĐ-TCT Ban hành quy trình Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế Hà Nội Học Viện tác (2010) Giáo trình Quản lý thuế Hà Nội Tạp chí Thuế Nhà nước Hà Nội Các trang we : www.mof.gov.vn www.gdt.gov.vn Hoàng Thị Diệu Linh (2015) Thực trạng giải pháp nâng cao công tác Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế chế tự khai tự nộp tỉnh Băc Ninh, Luận văn thạc sỹ Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 93 PHỤ LỤC 01 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ VỀ CÔNG TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ NNT TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ Kính chào q Anh/chị! Tên tơi là: Phạm Thị Ái Vinh, thực đề tài luận văn Thạc sỹ: “ Hồn thiện cơng tác Tun truyền - Hỗ trợ Người nộp thuế Cục Thuế tỉnh Quảng Trị” Trước hết, xin gửi tới Anh /chị lời cảm ơn chân thành nhất, xin Anh/chị vui lòng dành chút thời gian để trả lời vào nội dung phiếu khảo sát giúp Những thông tin mà Anh/chị đưa ra, chúng tơi cam kết giữ kín phục vụ cho mục đích nghiên cứu nhằm hồn thiện cơng tác Tuyên truyền - Hỗ trợ Người nộp thuế Cục Thuế tỉnh Quảng Trị Xin trân trọng cám ơn công tác giúp đỡ Quý anh/chị! I Thơng tin chung: Chỉ tiêu Theo giới tính - Nam - Nữ Theo trình độ CM - Đại học đại học - Cao đẳng - Trung cấp Theo độ tuổi - Dưới 30 - Từ 30-40 - Từ 40-50 - Trên 50 Theo chức danh - Cán ộ uản l - Chuyên viên Lựa chọn 94 II Đánh giá công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Các ố đến thể mô tả mức độ đồng Anh/Chị; từ Rất không đồng c a đến đồng Rất khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý ui l ng cho iết nhận định c a Anh/ chị vấn đề au (Anh/chị đánh dấu (√) vào ô tương ứng mà anh/chị cho thích hợp nhất) Mức độ đánh giá Chỉ tiêu I Đánh giá quan thuế 1.Cơ uan Thuế ln cập nhật ách thuế cho doanh nghiệp 2.Cơ uan thuế tổ chức tập huấn tuyên truyền ách thuế riêng cho loại h nh ngành nghề kinh doanh 3.Cán ộ tuyên truyền hỗ trợ NNT giàu kinh nghiệm n m vững ách pháp luật thuế 4.Cán ộ tuyên truyền hỗ trợ NNT tác phong nhanh nhẹn lịch thiệp trang phục gọn gàng lịch ự II Nhân tố Chính sách, pháp luật 1.Nội dung uy tr nh th tục thuế niêm yết công khai minh ạch 3.Nội dung h nh thức tuyên truyền cụ thể rõ ràng dễ tiếp thu III Nhân tố doanh nghiệp 95 Mức độ đánh giá Chỉ tiêu 1.Doanh nghiệp có hiểu iết n m vững uy định thuế thực tốt uy định thuế 2.Doanh nghiệp thường xuyên cập nhật ách thuế thực tốt uy định thuế 3.Doanh nghiệp có nhân viên chuyên trách công tác thuế 4.Ban lãnh đạo doanh nghiệp có thường xun uan tâm đến cơng tác thuế Ý kiến góp khác: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……… Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh/chị 96 PHỤ LỤC 02 MẪU PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ NNT TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ Xin chào anh/chị Tôi Phạm Thị Ái Vinh, học viên cao học trường Đại Học Kinh tế Huế Tôi thực nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác Tuyên truyền Hỗ trợ Người nộp thuế Cục Thuế tỉnh Quảng Trị” Kính mong anh/chị dành chút thời gian giúp trả lời số câu hỏi sau (đề nghị đánh dấu X vào câu lựa chọn) Xin lưu ý khơng có câu trả lời sai Tất câu trả lời có giá trị nghiên cứu tơi Thông tin chung Chỉ tiêu Lựa chọn Theo loại hình doanh nghiệp - DNNN - DN có vốn ĐT nước ngồi - Cơng ty Cổ ph n - Cơng ty TNHH - DN Tư nhân Theo quy mô vốn - Dưới 10 tỷ đồng - Từ 10-20 tỷ đồng - Từ 20-50 tỷ đồng - Trên 50 tỷ đồng Theo lĩnh vực kinh doanh - Sản xuất - Thương mại 97 Chỉ tiêu - Ăn uống - ận tải - Xây dựng - Giáo dục đào tạo - Tư vấn - Khác Lựa chọn Theo thâm niên người đại diện đến năm đến 10 năm 11 đến 15 năm 16 đến 20 năm Hình thức tầng suất liên hệ với quan thuế để tư vấn, hỗ trợ thuế: Chỉ tiêu Lựa chọn Nơi thường liên hệ trước tiên gặp vướng mắc Tự nghiên cứu văn ản Cục Thuế Tổ chức tư vấn thuế Tần suất liên hệ bình quân tháng người nộp thuế 0l n Từ l n đến l n 98 Chỉ tiêu Lựa chọn Từ l n đến l n Từ l n trở lên Hình thức chọn liên hệ với Cục Thuế Trực tiếp CQT Qua điện thoại Gửi văn ản Tập huấn đối thoại Khác II Đánh giá công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Các ố đến thể mô tả mức độ đồng Anh/Chị; từ Rất không đồng c a đến đồng Rất khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý ui l ng cho iết nhận định c a Anh/ chị vấn đề au (Anh/chị đánh dấu (√) vào ô tương ứng mà anh/chị cho thích hợp nhất) 99 Mức độ đánh giá Chỉ tiêu I Mức độ đáp ứng nhu cầu NNT; 1.Nhân viên ẵn àng hướng dẫn hỗ trợ Người nộp thuế gặp vướng m c thuế 2.Nhân viên hướng dẫn đảm ảo giấc làm việc theo uy định, không gây lãng phí thời gian c a người nộp thuế 3.Nhân viên hướng dẫn làm việc có tr nh tự uy tr nh 4.Nhân viên hướng dẫn đ y đ th tục thuế l n 5.Nhân viên nhanh chóng t m hướng giải uyết vấn đề khó hướng dẫn cho người nộp thuế II Năng lực phục vụ Cán tuyên truyền hỗ trợ 1.Nhân viên hướng dẫn có kiến thức chuyên môn kiến thức tổng hợp tốt 2.Nhân viên hướng dẫn n m t tốt yêu c u nhu c u c a người nộp thuế 3.Nhân viên hướng dẫn ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin uá tr nh giải uyết công việc 4.Cách thức giải uyết cơng việc nhanh chóng hiệu uả hợp l 5.Cung cách phục vụ lịch ự ân c n h a nhã nhiệt t nh với người nộp thuế III Phương tiện phục vụ quan thuế người nộp thuế Nhân viên hướng dẫn có trang phục gọn gàng lịch ự có đeo thẻ ngành 100 Mức độ đánh giá Chỉ tiêu Khu vực hướng dẫn hỗ trợ thuế thoáng mát rộng rãi Trang thiết ị phục vụ cho công tác TT-HT thuế đại Cục Thuế dụng công nghệ thông tin TT-HT thuế đến người nộp thuế IV Mức độ tin cậy hoạt động tuyên truyền hỗ trợ NNT 1.Nội dung uy tr nh th tục thuế niêm yết cơng khai 2.Chính ách thuế phổ iến đến Người nộp thuế kịp thời 3.Đội ngũ tuyên truyền giàu kinh nghiệm n m vững pháp luật thuế 4.Các vướng m c thuế hướng dẫn giải uyết rõ ràng hạn uy định V.Sự hài lòng NNT công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT 1.Anh/chị hài l ng với nội dung hướng dẫn giải đáp vướng m c thuế c a Cục thuế tỉnh Quảng Trị 2.Anh/chị hài l ng với cung cách phục vụ hướng dẫn hỗ trợ thuế c a Cục thuế tỉnh Quảng Trị 3.Nh n chung anh/chị hài l ng đến yêu c u tư vấn hỗ trợ thuế c a Cục thuế tỉnh Quảng Trị Ý kiến góp khác: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh/chị 101 PHỤ LỤC 03 HÌNH ẢNH THAM KHẢO Hình 2.1 Buổi tập huấn thuế cho doanh nghiệp (Nguồn: Cục thuế tỉnh Quảng Trị) Hình 2.2 Tổ chức chương trình lắng nghe ý kiến Người nộp thuế đối thoại (Nguồn: Cục thuế tỉnh Quảng Trị) 102 Hình 2.3 Tờ bướm, tờ rơi, hướng dẫn NNT (Nguồn: Cục thuế tỉnh Quảng Tri) Hình 2.4 Niêm yết thơng tin trụ sở Cục Thuế (Nguồn: Cục thuế tỉnh Quảng Trị) 103 Hình 2.5 Tuyên truyền phương tiện thơng tin đại chúng thuế TNCN tốn thuế TNCN Hình 2.6 Hội nghị tuyên dương NNT điển hình (Nguồn: Cục thuế tỉnh Quảng Trị) 104 Hình 2.7 Hướng dẫn, giải đáp trực tiếp trụ sở Cục Thuế (Nguồn: Cục thuế tỉnh Quảng Trị) 105 Hình 2.8 Website Cục Thuế tỉnh Quảng Trị (Nguồn: Cục thuế tỉnh Quảng Trị) 106 ... tiễn công tác Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Chương II: Thực trạng công tác Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh Quảng Trị Chương III: Các giải pháp hồn thiện cơng tác Tuyên truyền. .. Tuyên truyền Hỗ trợ NNT Cục Thuế tỉnh Quảng Trị - Đối tượng khảo át cán ộ công chức (CBCC) trực tiếp tham gia công tác Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (NNT) Cục Thuế tỉnh Quảng Trị đối tượng nộp. .. nghiệm công tác TT-HT NNT c a số Cục thuế 25 1.2.3 Một số ài học hữu ích Cục Thuế tỉnh Quảng Trị 28 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN - HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tại cục thuế tỉnh quảng trị , Hoàn thiện công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tại cục thuế tỉnh quảng trị