Hoàn thiện công tác quản lý bảo lãnh tiền vay tại ngân hàng sacombank chi nhánh quảng bình min

109 47 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ U Ế TRẦN VĂN MINH ́H HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ BẢO LÃNH TÊ TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG SACOMBANK KI N H CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH H O ̣C CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ : 31 01 10 Đ ẠI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HOÀNG QUANG THÀNH HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế Trần Văn Minh i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, cố gắng nỗ lực thân, tơi nhận quan tâm giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo hướng dẫn đơn vị thực tập Trước hết xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy cô trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho Ế suốt thời gian học tập trường Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đến thầy U giáo Tiến sĩ Hoàng Quang Thành, người hướng dẫn khoa học luận văn tận tình ́H hướng dẫn giúp tơi tiếp cận vấn đề thực tiễn phương pháp nghiên cứu khoa học nội dung đề tài TÊ Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban lãnh đạo cán nhân viên ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp H tài liệu, số liệu cần thiết giải đáp thắc mắc, truyền đạt cho kinh N nghiệp thực tiễn quý giá suốt tình học tập nghiên cứu đề tài KI Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên, ủng hộ, tạo điều kiện để tơi hồn thành luận văn ̣C Mặc dù cố gắng trao đổi, tìm tòi, phân tích, tham khảo tài liệu để H O hồn chỉnh luận văn song khơng thể tránh khỏi sai sót Vì thế, tác giả mong nhận đóng góp Q thầy, để luận văn hoàn thiện Đ ẠI Xin chân thành cảm ơn ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: TRẦN VĂN MINH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 31 01 10 Niên khóa: 2017 - 2019 Người hướng dẫn khoa học: TS HOÀNG QUANG THÀNH Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ BẢO LÃNH TIỀN VAY U Ế TẠI NGÂN HÀNG SACOMBANK CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH ́H Mục đích đối tượng nghiên cứu Mục đích: Đánh giá tình hình thực trạng năm vừa qua, đề xuất TÊ giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý bảo lãnh tiền vay Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình thời gian tới H Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu vấn đề liên quan đến công tác N quản lý bảo lãnh tiền vay Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình KI Các phương pháp nghiên cứu sử dụng Trên sở nguồn liệu sơ cấp thứ cấp thu thập đề tài sử dụng ̣C phương pháp tổng hợp xử lý số liệu phân tổ thống kê, phân tích nhân tố H O hỗ trợ phần mềm máy tính Excel Các kết nghiên cứu kết luận ẠI Trên sở lý luận thực tiễn, tác giả tiến hành đánh giá tình hình hoạt động cơng tác quản lý bảo lãnh tiền vay Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Đ Bình, từ đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý bảo lãnh tiền vay Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng iii Bình thời gian tới DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín TMCP : Thương mại cổ phần NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại BL : Bảo lãnh BLTV : Bảo lãnh tiền vay Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế Sacombank : iv MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn iii Danh mục chữ viết tắt ký hiệu .iv Mục lục v Danh mục bảng biểu viii Danh mục sơ đồ, biểu đồ x Ế PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ U Tính cấp thiết đề tài .1 ́H Mục tiêu nghiên cứu TÊ Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu .3 H Kết cấu luận văn N PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU KI CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO LÃNH TIỀN VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ̣C 1.1 Lý luận bảo lãnh tiền vay H O 1.1.1 Khái niệm bảo lãnh tiền vay .5 1.1.2 Đặc điểm bảo lãnh tiền vay 1.1.3 Chức bảo lãnh .7 ẠI 1.1.4 Vai trò bảo lãnh tiền vay Đ 1.1.5 Phân loại bảo lãnh .10 1.1.6 Quyền hạn nghĩa vụ bên liên quan 14 1.2 Lý luận công tác quản lý bảo lãnh tiền vay ngân hàng thương mại .15 1.2.1 Khái niệm vai trò công tác quản lý bảo lãnh tiền vay 15 1.2.2 Nội dung quy trình thực công tác quản lý bảo lãnh tiền vay 18 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý bảo lãnh tiền vay 26 1.3 Một số vấn đề thực tiễn công tác quản lý hoạt động bảo lãnh tiền vay 30 1.3.1 Kinh nghiệm số ngân hàng nước 30 1.3.2 Kinh nghiệm quản lý bảo lãnh ngân hàng Việt Nam 32 v 1.3.3 Các học kinh nghiệm Sacombank chi nhánh Quảng Bình 34 CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO LÃNH TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG SACOMBANK CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH .36 2.1 Giới thiệu tổng quan Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình .36 2.1.1 Thông tin chung Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình 36 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 36 2.1.3 Chức nhiệm vụ Chi nhánh .38 2.1.4 Tình hình lao động .39 2.1.5 Tình hình hoạt động kết kinh doanh Chi nhánh 41 Ế 2.2 Tình hình quản lý hoạt động bảo lãnh tiền vay Sacombank Quảng Bình 46 U 2.2.1 Quy trình thẩm định hồ sơ điều kiện bảo lãnh tiền vay Chi nhánh 46 ́H 2.2.2 Tình hình hoạt động bảo lãnh tiền vay Sacombank Quảng Bình 58 TÊ 2.2.3 Định giá tài sản bảo đảm tiền vay Chi nhánh 64 2.2.4 Tình hình thu phí dịch vụ bảo lãnh Sacombank Quảng Bình 67 H 2.3 Đánh giá đối tượng điều tra quản lý hoạt động bảo lãnh tiền vay 71 N 2.3.1 Đánh giá Cán ngân hàng 71 KI 2.3.2 Đánh giá khách hàng quản lý bảo lãnh tiền vay Chi nhánh 73 2.4 Đánh giá chung công tác quản lý bảo lãnh tiền vay Ngân hàng Sacombank ̣C chi nhánh Quảng Bình 78 H O 2.4.1 Kết đạt 78 2.4.2 Các tồn tại, hạn chế .79 ẠI 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế .80 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ BẢO LÃNH Đ TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG SACOMBANK CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 82 3.1 Định hướng phát triển dịch vụ bảo lãnh Sacombank Quảng Bình thời gian tới 82 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý bảo lãnh tiền vay Chi nhánh .82 3.2.1 Nhóm giải pháp tổ chức máy quản lý 82 3.2.2 Nhóm giải pháp sách 86 3.2.3 Nhóm giải pháp thị trường bảo lãnh tiền vay 88 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 91 Kết luận 91 vi Kiến nghị 92 2.1 Với Chính phủ 92 2.2 Với Ngân hàng nhà nước 93 2.3 Với Hội sở 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHỤ LỤC .95 PHỤ LỤC 1: PHIẾU ĐIỀU TRA NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG 95 PHỤ LỤC 2: PHIẾU ĐIỀU TRA KHÁCH HÀNG 97 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN Ế BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN VÀ NHẬN XÉT PHẢN BIỆN Đ ẠI H O ̣C KI N H ́H TÊ GIẤY XÁC NHẬN HỒN THIỆN LUẬN VĂN U BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình lao động Chi nhánh giai đoạn 2015 - 2017 40 Bảng 2.2: Tình hình vốn huy động Chi nhánh giai đoạn 2015-2017 .42 Bảng 2.3: Tình hình sử dụng vốn Sacombank Quảng Bình giai đoạn 2015-2017 44 Bảng 2.4: Kết kinh doanh Chi nhánh giai đoạn 2015-2017 45 Bảng 2.5: Số hồ sơ bảo lãnh khách hàng đề nghị phát hành Sacombank Quảng U Số bảo lãnh có hồ sơ đầy đủ Sacombank Quảng Bình giai đoạn ́H Bảng 2.6: Ế Bình giai đoạn 2015-2017 .48 2015 - 2017 50 Số bảo lãnh duyệt phát hành Sacombank Quảng Bình giai TÊ Bảng 2.7: đoạn 2015 - 2017 .52 Thu nhập từ hoạt động bảo lãnh Chi nhánh giai đoạn 2015 - 2017 54 Bảng 2.9: Tình hình khách hàng thực nghĩa vụ bảo lãnh Sacombank Quảng N H Bảng 2.8: Bảng 2.10: KI Bình giai đoạn 2015 - 2017 .57 Giá trị cam kết bảo lãnh theo thành phần kinh tế Sacombank Quảng Kết bảo lãnh Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình giai H O Bảng 2.11: ̣C Bình giai đoạn 2015 - 2017 .60 đoạn 2015 - 2017 .62 Bảng 2.12: Giá trị cam kết bảo lãnh theo hình thức đảm bảo Sacombank Quảng ẠI Bình giai đoạn 2015 - 2017 .66 Phí dịch vụ bảo lãnh Sacombank Quảng Bìnhgiai đoạn 2015-2017 68 Bảng 2.14: Phí dịch vụ bảo lãnh số NHTM địa bàn tỉnh Quảng Bình 69 Bảng 2.15: Đặc điểm mẫu điều tra cán nhân viên ngân hàng 71 Bảng 2.16: Đánh giá CBNH quản lý bảo lãnh tiền vay Chi nhánh 72 Bảng 2.17: Đặc điểm mẫu điều tra đối tượng khách hàng phát hành bảo Đ Bảng 2.13: lãnh Chi nhánh 73 Bảng 2.18: Đánh giá lực nhân viên Chi nhánh 74 Bảng 2.19: Đánh giá quy trình, sách bảo lãnh tiền vay Chi nhánh 75 Bảng 2.20: Đánh giá hoạt động bảo lãnh tiền vay Chi nhánh 76 viii Đánh giá thông tin mức phí bảo lãnh tiền vay Chi nhánh 77 Bảng 2.22: Đánh giá chung hoạt động bảo lãnh tiền vay Chi nhánh .78 Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế Bảng 2.21: ix PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Bảo lãnh dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho kinh tế, đồng thời đem lại lợi ích trực tiếp cho ngân hàng thơng qua phí bảo lãnh Bảo lãnh góp phần không nhỏ việc mở rộng quan hệ ngân hàng khách hàng Sự hỗ trợ bảo lãnh hoạt động khác ngân hàng tác động lẫn việc cung cấp thông tin khách hàng, thực sách khách hàng tăng uy tín ngân Ế hàng Bảo lãnh nâng cao uy tín tăng cường quan hệ ngân hàng thị trường U nước, làm tốt sách chăm sóc khách hàng, vừa giúp ngân hàng ́H gắn bó với khách hàng truyền thống, vừa thu hút khách hàng giúp tăng khách hàng tăng lợi nhuận TÊ Bảo lãnh giúp doanh nghiệp yên tâm thực hợp đồng, giảm thời gian chi phí, chọn đối tác tốt giảm rủi ro kinh doanh Nếu có rủi ro xảy ra, bên H nhận bảo lãnh đảm bảo bù đắp thiệt hại đối tác vi phạm hợp đồng N cách nhanh chóng thuận lợi để tiếp tục hoạt động kinh doanh Bảo KI lãnh ngân hàng giúp doanh nghiệp ký kết thực hợp đồng chưa đủ uy tín lòng tin bên đối tác, nhận nguồn tài trợ từ đối tác, ̣C từ tổ chức tín dụng khác, có đủ khả tài để thực hợp đồng, tham gia H O giao dịch ký kết hợp đồng, có hội tiếp cận với hợp đồng, tiết kiệm khoản vay vốn, có thêm nguồn tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động phải chịu ẠI khoản phí tương đối thấp Đối với kinh tế, hoạt động bảo lãnh tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, hỗ trợ Đ cho ngành kinh tế mũi nhọn, khu vực trọng điểm phát triển Bảo lãnh công cụ tài trợ cho ngành kinh tế phát triển qua việc ưu đãi tỷ lệ phí bảo lãnh bảo đảm cho họ vay với nguồn vốn với lãi suất thấp, trì khả đứng vững thị trường Bảo lãnh ngân hàng giải pháp để phòng chống rủi ro có hiệu sử dụng phổ biến hoạt động tín dụng, xây dựng thương mại, giúp kinh tế phát triển ổn định an toàn hơn.[5] Mặc dù chưa có bề dày hoạt động nhiều tổ chức tín dụng khác địa bàn Agribank, BIDV nhiên Sacombank Quảng Bình vươn lên khẳng định vị 91 thế, xây dựng thị phần địa bàn tỉnh Quảng Bình, mảng dịch vụ ngân hàng nói chung mảng bảo lãnh tiền vay nói riêng Qua phân tích đánh giá thực trạng năm qua cho thấy, công tác quản lý bảo lãnh tiền vay diễn trôi chảy, đảm bảo an tồn hoạt động đem lại nguồn thu phí dịch vụ đáng kể cho ngân hàng Bên cạnh thành công bước đầu, công tác quản lý hoạt động bảo lãnh Sacombank Quảng Bình số bất cập cần tháo gỡ Tồn cơng đoạn từ khâu thẩm định tới việc phát hành cam kết bảo lãnh nhân viên dịch vụ khách hàng đảm nhiệm, sau thơng qua cấp kiểm tra phê duyệt Trưởng chi nhánh, khơng có giám sát Ế chặt chẽ phát sai phạm kịp thời Việc thẩm định hồ sơ xin bảo lãnh doanh U nghiệp chưa chặt chẽ, tiêu đánh giá hiệu kinh tế chưa rõ ràng, ́H chưa có tính tiêu biểu, cơng tác thẩm định mang tính chủ quan TÊ Để hồn thiện cơng tác quản lý bảo lãnh tiền vay Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình, cần áp dụng đồng hệ thống giải pháp đề xuất, H nâng cao chất lượng đội ngũ cán cần coi nội dung quan N trọng để hoạt động Sacombank Quảng Bình đạt mục tiêu hiệu quả, an tồn KI phát triển bền vững 2.1 Với Chính phủ ̣C Kiến nghị H O Hoạt động bảo lãnh có điều kiện phát triển mơi trường kinh doanh pháp lý lành mạnh Chính phủ cần phát huy vai trò quản lý mình, ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao hiệu hoạt động lành mạnh thị trường vốn, thị trường chứng khoán ẠI tiến tới hoàn thiện chế thị trường, tăng cường quan hệ kinh tế đối ngoại, tìm kiếm Đ nhà đầu tư Các chương trình, định hướng phát triển Chính phủ đến vùng miền, địa phương, khu công nghiệp nên tập trung phát triển lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh không mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp mà cho xã hội, phát triển mạnh địa phương quảng bá bên ngoài, tạo niềm tin với đối tác tài trợ, tạo hội cho ngân hàng thu hút thêm lượng khách hàng Chính phủ cần có quy định chặt chẽ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp: Các quy định cấp phép thành lập doanh nghiệp; phát xử phạt doanh nghiệp hoạt động trái pháp luật, doanh nghiệp “ma”, khơng có địa sở hay giấy phép kinh doanh; quản lý tăng cường việc doanh nghiệp thực 92 cơng khai hóa thơng tin, kế tốn, kiểm tốn, từ tạo niềm tin khơng cho ngân hàng mà phía đối tác 2.2 Với Ngân hàng nhà nước Nâng cao hiệu hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC), u cầu doanh nghiệp tổ chức tín dụng cơng khai minh bạch thơng tin hoạt động tài chính; nâng cao trách nhiệm ngân hàng việc cung cấp thơng tin khách hàng có quan hệ tín dụng cách đầy đủ, xác, cập nhật Kênh thơng tin tín dụng phải đảm bảo khách hàng có vấn đề với tổ chức tín dụng tổ chức tín dụng khác nhận biết thông tin; chấm dứt xử lý Ế trường hợp cạnh tranh không lành mạnh, che giấu thơng tin tổ chức tín dụng U Điều hỗ trợ nhiều cho NHTM trình thẩm định quản ́H lý phòng ngừa rủi ro, nâng cao chất lượng hoạt động ngân hàng TÊ 2.3 Với Hội sở Ngân hàng nên có phận chuyên trách hỗ trợ pháp luật hoạt động H bảo lãnh Kinh nghiệm ngân hàng nước chi nhánh ngân hàng nước N Việt Nam cho thấy phận cần thiết hữu ích Các giao dịch bảo KI lãnh có đối tác nước ngồi ngày nhiều đòi hỏi phải am hiểu luật, tránh số trường hợp xảy có tranh chấp ngân hàng quay trở lại xem xét hồ sơ ̣C gốc, tìm hiểu luật xin tư vấn văn phòng luật sư khác, xem xét H O chủ động từ đầu luật sư chun nghiệp nhanh chóng an toàn cho ngân hàng khách hàng Nâng cao tính tự chủ nhiều cho chi nhánh, phòng giao dịch ẠI quyền định hạn mức cấp bảo lãnh để chi nhánh không bị hạn chế nỗ lực Đ tìm kiếm khách hàng 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Võ Thị Thúy Anh, Lê Phương Dung (2012), Nghiệp vụ Ngân hàng đại, NXB Tài chính, Hà Nội Phan Thị Cúc (2008), Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Trường Đại học Cơng nghiệp thành phố Hồ Chí Minh,NXB Thống kê, Hà Nội Nguyễn Đăng Dờn (2013), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Trường Đại học Kinh Ế tế thành phố Hồ Chí Minh, NXB Lao động, Hà Nội U Phan Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thảo (2002), Ngân hàng thương mại quản trị ́H nghiệp vụ, NXB Thống kê, Hà Nội Trần Huy Hoàng (2007), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Lao động xã hội, TÊ Hà Nội Tô Ngọc Hưng (2009), Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội H Ngô Thị Liên Hương (2010), “Bàn đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng NHTM N Việt Nam”, Tạp chí ngân hàng số 13, trang 34 - 36, tháng KI Nguyễn Minh Kiều (2012), Nghiệp vụ Ngân hàng đại, NXB Lao động xã hội, Hà Nội ̣C Lê Nguyên (2011), Bảo lãnh ngân hàng tín dụng dự phòng, NXB Thống kê, Hà H O Nội 10 Nguyễn An Sơn (2013), Hoạt động bảo lãnh ngân hàng Nông nghiệp PTNT ẠI Chi nhánh tỉnh Bình Định, Luận văn thạc sĩ khoa học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng II Tiếng Anh Đ 11 Peter S Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội 94 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHIẾU ĐIỀU TRA NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG Xin chào quý ông (bà)! Tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Hồn thiện cơng tác quản lý bảo lãnh tiền vay Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình”, kính mong q ơng (bà) dành thời gian trả lời số câu hỏi phiếu vấn Ý kiến quý ông (bà) đóng góp vơ q giá đề tài ́H I Thơng tin cá nhân: U đích nghiên cứu Rất mong giúp đỡ quý ông (bà) Ế nghiên cứu tơi Tồn thơng tin thu bảo mật dùng cho mục □ Nam □ Nữ Tuổi: □ Dưới 30 TÊ Giới tính: □ Trên 55 H □ Từ 45-55 □ Từ 30 - 44 N Trình độ học vấn KI □ Trên đại học □ Đại học ̣C □ Trung cấp, Cao đẳng H O □ Khác Đ ẠI Nơi công tác □ Chi nhánh □ PGDBố Trạch □ PGD Đồng Hới □ PGD Ba Đồn □ PGD Bắc Lý □ PGD Đồng Sơn Vị trí cơng tác □ Nhân viên □ Người quản lý Số năm kinh nghiệm lĩnh vực công tác □ Dưới năm □ Từ - 10 năm □ Trên 10 năm 95 II Đánh giá công tác quản lý bảo lãnh tiền vay Sacombank Quảng Bình Xin ơng (bà) vui lòng cho biết mức độ đồng ý cách đánh dấu (X) Rất không Không đồng ý đồng ý Tương đối đồng ý Đồng ý Rất đồng ý Mức độ đồng ý Các nội dung hoạt động bảo lãnh Ế Nhu cầu cấp bảo lãnh tiền vay khách hàng cao U Độ tín nhiệm khách hàng Sacombank Quảng Bình ́H cơng tác bảo lãnh tiền vay cao Trong giai đoạn nên nới lỏng tiêu chuẩn cấp bảo lãnh tiền TÊ vay Thu nhập từ bảo lãnh tiền vay chiếm tỷ trọng nhỏ H tổng thu nhập chi nhánh KI tổng doanh số bảo lãnh tiền vay N Công ty cổ phần, TNHH, DNTN chiếm tỷ trọng lớn với ngân hàng khác ̣C Nên giảm mức phí bảo lãnh tài sản tiền ký quỹ để cạnh tranh H O Nên rút ngắn thời gian thẩm định khoản bảo lãnh xuống 50% so với quy trình ẠI Giảm số ngày cho phép thu phí lên 10 ngày đầu kỳ hiệu lực bảo lãnh Đ Xin chân thành cảm ơn hợp tác quý ông (bà)! 96 PHỤ LỤC 2: PHIẾU ĐIỀU TRA KHÁCH HÀNG Xin chào quý ông (bà)! Tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Hồn thiện cơng tác quản lý bảo lãnh tiền vay Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình”, kính mong q ơng (bà) dành thời gian trả lời số câu hỏi phiếu vấn Ý kiến quý ông (bà) đóng góp vơ q giá đề tài nghiên cứu tơi Tồn thông tin thu bảo mật dùng cho mục U I Thông tin cá nhân: Ế đích nghiên cứu Rất mong giúp đỡ quý ông (bà) □ Nữ Tuổi: □ Dưới 30 ́H □ Nam □ Từ 30 - 44 TÊ Giới tính: □ Từ 45 - 55 H Trình độ học vấn □ Trên 55 N □ Trên đại học KI □ Đại học □ Khác H O Nơi công tác ̣C □ Cao đẳng, Trung cấp □ Công ty cổ phần □ Doanh nghiệp tư nhân □ Cơ quan quản lý Nhà nước □ Công ty TNHH □ Khác ẠI □ Doanh nghiệp nhà nước Đ Vị trí cơng tác □ Nhân viên □ Người quản lý Số năm kinh nghiệm lĩnh vực công tác □ Dưới năm □ Từ - 10 năm □ Trên 10 năm 97 II Đánh giá công tác quản lý bảo lãnh tiền vay Sacombank Quảng Bình Xin ơng (bà) vui lòng cho biết mức độ đồng ý cách đánh dấu (X) Rất không đồng ý Tương đối đồng ý Không đồng ý Đồng ý Rất đồng ý Mức độ đồng ý Các nội dung hoạt động bảo lãnh I Năng lực nhân viên ngân hàng Nhân viên giải kịp thời hồ sơ bảo lãnh U Thái độ phong cách làm việc nhân viên chuyên nghiệp Ế Nhân viên có trình độ chun mơn vững vàng ́H Nhân viên hướng dẫn thủ tục cho khách hàng đầy đủ, dễ hiểu nhân viên II Quy định, sách bảo lãnh tiền vay TÊ Lãnh đạo ngân hàng có chế độ quản lý giám sát tốt đội ngũ cán H Các sách bảo lãnh rõ ràng lĩnh vực đối tượng bảo lãnh N Quy trình bảo lãnh rõ ràng KI Công tác kiểm tra giám sát trước sau bảo lãnh thường xuyên III Quá trình hoạt động bảo lãnh ̣C Thời gian thẩm định hồ sơ Chi nhánh nhanh gọn, kịp thời H O Việc cấp bảo lãnh khách hàng hoàn thiện hồ sơ kịp thời Thơng báo lịch trả phí đến khách hàng thường xuyên, định kỳ ẠI Cơ chế phối hợp NH quan liên quan rõ ràng, cụ thể Thông tin cung cấp cho khách hàng ln xác, đầy đủ, kịp thời Đ Bảo mật tốt thơng tin khách hàng Mức phí bảo lãnh ưu đãi Thời hạn phát hành bảo lãnh đáp ứng nhu cầu khách hàng IV Đánh giá chung hoạt động bảo lãnh Luôn hỗ trợ khách hàng tháo gỡ khó khăn Hoạt động bảo lãnh tiền vay cần hồn thiện Ơng/bà có hài lòng với hoạt động bảo lãnh tiền vay Chi nhánh Xin chân thành cảm ơn hợp tác quý ông (bà)! 98 ... thực trạng công tác quản lý bảo lãnh tiền vay Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý bảo lãnh tiền vay Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình... Lý luận công tác quản lý bảo lãnh tiền vay ngân hàng thương mại .15 1.2.1 Khái niệm vai trò công tác quản lý bảo lãnh tiền vay 15 1.2.2 Nội dung quy trình thực công tác quản lý bảo lãnh tiền. .. Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn công tác quản lý bảo lãnh tiền vay ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng công tác quản lý bảo lãnh tiền vay ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý bảo lãnh tiền vay tại ngân hàng sacombank chi nhánh quảng bình min , Hoàn thiện công tác quản lý bảo lãnh tiền vay tại ngân hàng sacombank chi nhánh quảng bình min

Từ khóa liên quan