Tiểu luận nộp quản lý nhà nước năm 2019

33 84 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:23

tiểu luận tham luận báo cáo quản lý nhà nước : No, he isn’t going to return them. His sister is going to return them => No, books arent being returned by Jack. They are being returned by his sister=> No, they arent going to be returned by Jackhim. They are going to be returned by his sister5. E: Is Mr. Brown painting your house? => Is the house your house being painted by Mr. Brown?? F: No, he isnt painting it. My uncle is painting it => No, it isnt being painted by him. It is being painted by my uncle. BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHƯƠNG TRÌNH CHUN VIÊN CHÍNH ĐỀ TÀI QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC VỀ CHẾ TÀI TRONG ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ Ở CÁC TRƯỜNG HỌC THỊ XÃ SÔNG CẦU, TỈNH PHÚ YÊN Họ tên: Lê Minh Thơ Chức vụ: Trưởng phòng Cơ quan cơng tác: Phòng GD&ĐT thị xã Sông Cầu GVHD: TS Phan Ánh Hè TP HỒ CHÍ MINH - 2016 LỜI CẢM ƠN May mắn thay, qua lớp Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên khóa 11, học, tiếp thu nhiều điều mẽ lý luận quản lý nhà nước liên quan đến lónh vực thân công tác: lónh vực giáo dục Được học với hướng dẫn đầy tâm huyết, nhiệt tình thầy giáo, lý giải vấn đề mà thân lâu vướng mắc, trao đổi cởi mở với anh em học viên lớp công tác hầu hết ban ngành tỉnh Phú Yên Được thảo luận, bàn bạc để giải vấn đề quản lý nảy sinh thực tiễn, sẻ chia tin tức sống đương đại nhằm phục vụ cho lónh vực công tác Những điều học được, qua thảo luận, bàn bạc với tập thể, qua tham khảo ý kiến cô thầy dạy, qua góp ý Thầy giáo hướng dẫn Phan Ánh Hè, qua thực tiễn đơn vò mà thân công tác phụ trách, vận dụng áp dụng cách thích hợp: chất lượng hiệu có thay đổi theo hướng tích cực Tiểu luận tốt nghiệp: “Xử lý tình quản lý giáo dục chế tài đóng Bảo hiểm y tế trường học thò xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên ” vận dụng lý luận khoa học quản lý nhà nước khoá học, áp dụng qua phần thực tế khảo nghiệm trường Để có kết hôm nay, xin nói lời cảm ơn chân thành đến cô thầy Trường Học viện Hành Quốc gia, cảm ơn Thầy giáo – Tiến só Phan Ánh Hè - nhiệt tình hướng dẫn; cảm ơn anh chò em học viên lớp Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên khóa 11; thầy cô giáo cán quản lý Phòng Giáo dục Đào tạo, Ban Giám hiệu, thầy cô giáo trường Trung học sở thò xã Sông Cầu tạo điều kiện giúp hoàn thành tiểu luận NGƯỜI VIẾT Lê Minh Thơ MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa ……………………………………………………… ……………………………….…………… Lời cảm ơn …………… …………………………………………………………………………………………… i Mục lục ……………………………………………………………………………………………… ……… … … ii LỜI NĨI ĐẦU…………… …………………………………………………………………………………… NỘI DUNG TÌNH HUỐNG …………… ………………………………………………………… I MƠ TẢ TÌNH HUỐNG …………… …………………………………………………………… … II PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG ……………… ……………………… ………………………… Cơ sở lý luận tình ……………………………………………………………………… 1.1 Bảo hiểm y tế gì? ……………………………………………………………… ………… 1.2 Đối tượng phải tham gia Bảo hiểm y tế …………… ………………………………… 1.3 Xếp loại hạnh kiểm học sinh xét công nhận học sinh giỏi, học sinh tiên tiến …………… ………………………………………………………………….……………………… PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ 11 …………… …………………… 2.1 Xác định nguyên nhân …………… ……………………………………………………………… 11 2.2 Hậu …………… ………………………………………………………………………………………… 12 III Xử lý tình …………… …………………………………………………………….…………… 12 …………… 12 …………… 13 …………… 13 Xác định mục tiêu xử lý tình …………………………………………… Xây dựng, phân tích, lựa chọn phương án giải …………… 2.1 Xây dựng phân tích phương án giải …………………………… 2.2 Lựa chọn phương án giải …………… ……………………………………………… 14 Lập kế hoạch, tổ thức thực phương án lựa chọn …………… ……………… 14 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ …………… …………………………………………… 15 Kết luận ……………………… 15 Kiến nghị ……………………… 16 2.1 Đối với Ủy ban nhân dân thị xã Sơng Cầu 16 2.2 Đối với Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Sông Cầu 17 2.3 Đối với Hiệu trưởng trường 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO 18 …… PHỤ LỤC …………… …………………………………………………………………………………………… LỜI NÓI ĐẦU Tương lai quốc gia phụ thuộc vào chất lượng công dân quốc gia Trong kinh tế tri thức ngày nay, giáo dục có vai trò vơ quan trọng: “Giáo dục đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng văn hóa người Việt Nam” đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Để cơng dân quốc gia thực có chất lượng, Luật Giáo dục khẳng định “Mục tiêu giáo dục đào tạo người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực công dân, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc.” Để người phát triển toàn diện, sức khỏe vấn đề trọng tâm mà Đảng, Nhà nước, Nhân Dân ta quan tâm, Hiến pháp 2013 khẳng định “Mọi người có quyền bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, bình đẳng việc sử dụng dịch vụ y tế có nghĩa vụ thực quy định phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh.” sức khỏe hệ trẻ đặc biệt trọng Xác định tầm quan trọng ấy, ngày 14/11/2008, Luật Bảo hiểm y tế Quốc hội thông qua nhằm giúp người dân tham gia để hưởng chăm sóc y tế khơng may ốm đau bệnh tật Luật Bảo hiểm y tế thể chế hóa đường lối chủ trương Đảng an sinh xã hội, cơng phát triển việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, tạo sở pháp lý đầy đủ thực sách bảo hiểm y tế Học sinh, sinh viên trường học, theo quy định Luật Bảo hiểm y tế từ 01/01/2010, chuyển thành đối tượng bắt buộc phải tham gia Tuy nhiên, tất bậc cha mẹ, học sinh sinh viên hiểu tầm quan trọng vấn đề nêu Nhiều học sinh, sinh viên cho Bảo hiểm y tế khơng cần thiết phải đóng, khơng có chế tài, đội ngũ cán quản lý, giáo viên, cơng nhân viên có ý kiến trái chiều vấn đề Với mục đích góp phần đội ngũ quản lý, tập thể sư phạm trường, cha mẹ học sinh, học sinh tìm cách tháo gỡ thực thành cơng đóng Bảo hiểm y tế nhằm chăm sóc tốt cho sức khỏe mình, em học sinh – lớp hệ trẻ - đề tài: “Xử lý tình quản lý giáo dục chế tài đóng Bảo hiểm y tế trường học thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên ” thân cân nhắc, lựa chọn NỘI DUNG TÌNH HUỐNG I MƠ TẢ TÌNH HUỐNG Tháng năm 2013, tơi thun chuyển cơng tác Phòng GD&ĐT bắt đầu tiếp tục nghiệp giáo dục Về quan mới, tơi tìm hiểu thêm vị trí chức quan cơng tác biết rằng: “Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Sông Cầu quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Sông Cầu; giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực chức quản lý nhà nước giáo dục đào tạo địa phương thực số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công ủy quyền Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định pháp luật.” “ Phòng Giáo dục Đào tạo có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng; chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế công tác Ủy ban nhân dân thị xã, đồng thời chịu đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ Sở Giáo dục Đào tạo.” Về lại Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Sông Cầu biết cơng việc nhiều tơi tưởng, nhiều vấn đề tồn đọng lại, nhiều vấn đề phát sinh, có vấn đề giải chưa hết, nên đơn thư, ngành nảy sinh Cuối tháng năm 2015, nhận thư hỏi giáo viên ngành giáo dục tên Trần Văn Trọng công tác Trường THCS Bùi Thị Xuân gởi Sở Giáo dục Đào tạo Phú Yên đồng thời gởi Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Sông Cầu với yêu cầu đề nghị giải thích: Tại có trường hợp em Trần Thị Kim Oanh học sinh lớp trường, khơng đóng tiền Bảo hiểm y tế nên bị hạ hạnh kiểm từ loại Tốt xuống loại khá, em không công nhận học sinh giỏi học kỳ I năm học 2012-2013 Thầy cho rằng, tiền em chưa làm mà phụ thuộc vào cha mẹ có cho hay khơng, cha mẹ khơng cho chế tài phải áp dụng cho cha mẹ, thân em, em khơng có tội Câu chuyện trãi qua lâu, tiếp nhận thư, tơi đề nghị phận tra Phòng GD&ĐT làm rõ, phận tra trình bày vấn đề giải xử lý gọn gàng từ học kì năm 2012-2013 đề nghị khơng trả lời, thầy giáo năm có đơn thư Thanh tra đề xuất trả lời cho Sở GD&ĐT, phận tra đồng thời xuất trình văn người tiền nhiệm ký vấn đề Căn vào nội dung cũ, trước ký văn trả lời, đề xuất phận tra lần làm việc với Ban Giám hiệu trường phụ huynh em Trần Thị Kim Oanh làm rõ gia cảnh em để tìm hiểu gia đình em thật khó khăn hay khơng, có cần vận dụng quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” hay không, hay cần nhờ ủng hộ đồn thể trường học, ủng hộ quyền địa phương việc tạo điều kiện cho em có thẻ Bảo hiểm y tế, tránh trường hợp gia đình đơng con, q khó khăn mà thiệt thòi cho em học tập Kết xác minh cho thấy gia cảnh em bình thường Trên sở đó, văn ký gởi quan, cá nhân có liên quan Nội dung văn có đoạn trả lời sau: (được thể phụ lục 1) Việc “Học sinh khơng tham gia BHYT bắt buộc không xếp hạnh kiểm tốt đồng thời cắt danh hiệu học sinh giỏi” Xin giải trình sau: Học kỳ I năm học 2012-2013, Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Sơng Cầu có nhận “Thư hỏi” ông Trần Quốc Nhuận phụ huynh em Trần Thị Kim Oanh học sinh lớp trường THCS Bùi Thị Xuân u cầu Phòng Giáo dục Đào tạo giải thích: Tại ông không công nhận học sinh giỏi học kỳ I năm học 2012-2013 Vào ngày 04 tháng 02 năm 2013, Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Sông Cầu ký Quyết định số 72/QĐTTr-GDĐT thành lập Đoàn tra xác minh việc nêu Qua kiểm tra thực tế làm việc trực tiếp với Ban lãnh đạo Nhận công văn, thầy giáo Trọng không đồng ý, viết ý kiến phản hồi, Thầy đưa nh‡ng lập luận: –Được thể — ... theo hướng tích cực Tiểu luận tốt nghiệp: “Xử lý tình quản lý giáo dục chế tài đóng Bảo hiểm y tế trường học thò xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên ” vận dụng lý luận khoa học quản lý nhà nước khoá học, áp...LỜI CẢM ƠN May mắn thay, qua lớp Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên khóa 11, học, tiếp thu nhiều điều mẽ lý luận quản lý nhà nước liên quan đến lónh vực thân công tác: lónh vực... lớp Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên khóa 11; thầy cô giáo cán quản lý Phòng Giáo dục Đào tạo, Ban Giám hiệu, thầy cô giáo trường Trung học sở thò xã Sông Cầu tạo điều kiện giúp hoàn thành tiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận nộp quản lý nhà nước năm 2019, Tiểu luận nộp quản lý nhà nước năm 2019

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm