Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hợp lý trên địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

265 56 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 09:48

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUYÊN NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HỢP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM SÁCH, TỈNH HẢI DƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2019 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUYÊN NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HỢP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM SÁCH, TỈNH HẢI DƯƠNG Chuyên ngà nh : Quản lý đất đai Mã ngành : 9.85.01.03 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Vòng TS Đặng Phúc HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận án cám ơn, thơng tin trích dẫn luận án rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận án Nguyễn Thị Phương Duyên iii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận án, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận án, cho phép tơi bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Thị Vòng TS Đặng Phúc tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Quy hoạch đất đai, Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận án Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức Phòng Tài ngun Mơi trường, hộ dân xã thuộc điểm nghiên cứu huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận án./ Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận án Nguyễn Thị Phương Duyên iv MỤC LỤC Lời cam đoan iii Mục lục v Danh mục chữ viết tắt viii Danh mục bảng ix Danh mục hình xii Trích yếu luận án xiii Thesis abstract xv Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Đốı tượng phạm vi nghiên cứu 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 1.5 Những đóng góp đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.5.1 Ý nghĩa khoa học 1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Một số vấn đề lý luận quản lý, sử dụng đất nông nghiệp 2.1.1 Đất đai, đất nông nghiệp, sử dụng đất nông nghiệp 2.1.2 Quản lý, sử dụng đất nông nghiệp 13 2.1.3 Cơ sở lý luận đánh giá đất đai ứng dụng toán tối ưu quy 2.2 hoạch sử dụng đất nông nghiệp 21 Tình hình quản lý, sử dụng đất nơng nghiệp giới Việt Nam 29 2.2.1 Tình hình quản lý, sử dụng đất nông nghiệp giới 29 2.2.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất đai Việt Nam 30 2.3 Những cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 38 2.3.1 Một số cơng trình nghiên cứu đánh giá đất đai nước 38 2.3.2 Nghiên cứu giải pháp quản lý, sử dụng đất nông nghiệp 41 2.3.3 Một số nghiên cứu quản lý, sử dụng đất địa bàn tỉnh Hải Dương 45 v 2.4 Định hướng nghiên cứu đề tài 47 2.4.1 Nhận xét chung 47 2.4.2 Hướng nghiên cứu đề tài 48 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 49 3.1 Nội dung nghiên cứu 49 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội liên quan đến quản lý, sử dụng đất nông nghiệp huyện Nam Sách 49 3.1.2 Thực trạng quản lý, sử dụng đất nông nghiệp huyện Nam Sách 49 3.1.3 Đánh giá phân hạng thích hợp đất đai 49 3.1.4 Đánh giá hiệu loại/kiểu sử dụng đất nông nghiệp 49 3.1.5 Đề xuất định hướng giải pháp quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hợp lý 3.2 huyện Nam Sách 50 Phương pháp nghiên cứu 50 3.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 50 3.2.2 Phương pháp điều tra thu thập số liệu, tài liệu 50 3.2.3 Phương pháp phân tích đất 51 3.2.4 Phương pháp đánh giá phân hạng thích hợp đất đai 52 3.2.5 Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất 52 3.2.6 Phương pháp đánh giá tính hợp lý của loa ̣i sử du ̣ng đấ t 55 3.2.7 Phương pháp đồ 56 3.2.8 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu, tài liệu 58 3.2.9 Phương pháp mơ hình tốn tối ưu đa mục tiêu 58 3.2.10 Phương pháp phân tích SWOT 61 Phần Kết thảo luận 63 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội liên quan đến quản lý, sử dụng đất nông nghiệp huyện Nam Sách 63 4.1.1 Đặc điểm tự nhiên 63 4.1.2 Đặc điểm kinh tế, xã hội 68 4.1.3 Nhận xét chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 73 4.2 Thực trạng quản lý, sử dụng đất nông nghiệp huyện Nam Sách 75 4.2.1 Tình hình quản lý đất đai đất nông nghiệp 75 4.2.2 Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp 92 vi 4.2.3 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức (SWOT) 4.3 quản lý, sử dụng đất nông nghiệp 99 Đánh giá phân hạng thích hợp đất đai 102 4.3.1 Xây dựng đồ đơn vị đất đai 102 4.3.2 Phân hạng thích hợp đất đai loại sử dụng đất 111 4.4 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 117 4.4.1 Đánh giá hiệu kinh tế loại/kiểu sử dụng đất nông nghiệp 117 4.4.2 Đánh giá hiệu xã hội loại/kiểu sử dụng đất nông nghiệp 119 4.4.3 Đánh giá hiệu môi trường loại/kiểu sử dụng đất nông nghiệp 121 4.4.4 Kết đánh giá tổng hợp hiệu sử dụng đất nông nghiệp 123 4.4.5 Kết theo dõi số mơ hình sử dụng đất nông nghiệp 125 4.5 Đề xuất định hướng giải pháp quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hợp lý địa bàn huyện Nam Sách 133 4.5.1 Đề xuất định hướng sử dụng đất nông nghiệp hợp lý địa bàn huyện Nam Sách 133 4.5.2 Đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hợp lý 142 Phần Kết luận kiến nghị 148 5.1 5.2 Kết luận 148 Kiến nghị 150 Danh mục cơng trình cơng bố liên quan đến luận án 151 Tài liệu tham khảo 152 Phụ lục 164 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CAQ Cây ăn CCDT Cơ cấu diện tích ĐGĐĐ Đánh giá đất đai DTTN Diện tích tự nhiên CSD DM Chưa sử dụng Người định ĐVĐĐ Đơn vị đất đai FAO Tổ chức Nông lương Thế giới (Food and Agriculture Organization) ĐVT GIS GP IBSRAM ISRIC IUCN KHKT Đơn vị tính Hệ thống thơng tin địa lý (Geographic Information System) Quy hoạch mục tiêu Ban nghiên cứu quản lý đất giới (The International Board for Soil Research and Management) Trung tâm thông tin tham chiếu TNĐ giới (International Soil Reference and Information Centre) Liên minh Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (International Union for Conservation of Nature) Khoa học Kỹ thuật LMU Đơn vị đồ đất đai (Land Mapping Unit) LUT Loại sử dụng đất (Land Use Type) LP Quy hoạch tuyến tính MOLP Quy hoạch đa mục tiêu tuyến tính PTBV Phát triển bền vững PLĐ Phân loại đất QH&TKNN Quy hoạch Thiết kế Nông nghiệp TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TBNN UBND Trung bình nhiều năm Ủy ban nhân dân viii DANH MỤC CÁC BẢNG STT Tên bảng Trang 2.1 Biến động diện tích đất canh tác dân số giới 1965-2025 30 2.3 Biến động loại đất nông nghiệp giai đoạn 2000 - 2015 34 2.2 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam năm 2015 33 Thực trạng diễn biến sử dụng đất nông nghiệp vùng đồng sông Hồng qua năm 35 Diễn biến cấu sử dụng đất nông nghiệp vùng đồng sông Hồng 36 Phân cấ p tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế của loại/kiể u sử du ̣ng đấ t 53 Phân cấ p chı̉ tiêu đánh giá hiệu quả xã hội của loại/kiể u sử du ̣ng đấ t 54 Phân cấ p tiêu hiệu quả môi trường của loại/kiểu sử du ̣ng đấ t 55 Thang điể m đánh giá tính hợp lý của loại sử du ̣ng đấ t 56 Đặt tên biến số kiểu sử dụng đất nông nghiệp 59 Khung phân tích SWOT quản lý, sử dụng đất nông nghiệp 62 Phân loại đất huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 66 Chuyể n dich ̣ cơ cấ u kinh tế giai đoa ̣n 2010 - 2016 68 Một số tình hình quản lý đất đai huyện Nam Sách giai đoạn 2010 - 2016 78 Tình hình thực cơng tác dồn điền đổi huyện Nam Sách giai đoạn 2010-2016 79 Kết thực công tác dồn điền đổi huyện Nam Sách 80 Tổng hợp ý kiến đánh giá người dân tình hình thực dồn điền đổi 81 Tình hình thực cơng tác chuyển mục đích sử dụng đất nơng nghiệp huyện Nam Sách giai đoạn 2010-2016 84 Diện tích chuyển đổi đất trồng lúa huyện Nam Sách giai đoạn 2014 - 2016 84 Một số mơ hình phổ biến sau chuyển đổi sử dụng đất huyện Nam Sách 85 Tổng hợp ý kiến đánh giá người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất nơng nghiệp 85 Số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn diền đổi cấp đổi huyện Nam Sách 86 ix 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 4.31 4.32 4.33 4.34 4.35 4.36 Tổng hợp ý kiến đánh giá người dân công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 87 Kết thực kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2015 88 Kết thực kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp năm 2016 88 Một số tiêu quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp 89 Tổng hợp ý kiến đánh giá việc thực theo quy hoạch, kế hoạch 90 Diễn biến trạng sử dụng đất đai giai đoạn 2010 - 2016 92 Diễn biến diện tích đất nông nghiệp giai đoạn 2010 - 2016 93 Tổng hợp số tiêu kết sử dụng đất nông nghiệp huyện Nam Sách (2005, 2010, 2016) 94 Hiện trạng loại kiểu sử dụng đất nông nghiệp huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 96 Phân tích SWOT quản lý, sử dụng đất nông nghiệp huyện Nam Sách 101 Phân cấp tiêu xây dựng đồ đơn vị đất đai huyện Nam Sách 103 Diện tích loại đất huyện Nam Sách 104 Diện tích đất huyện Nam Sách phân theo thành phần giới 105 Diện tích đất huyện Nam Sách phân theo địa hình tương đối 105 Diện tích đất huyện Nam Sách phân theo độ phì nhiêu 106 Diện tích đất huyện Nam Sách phân theo chế độ tưới, tiêu nước 107 Thống kê đặc điểm đơn vị đồ đất đai huyện Nam Sách 109 Yêu cầu sử dụng đất đối vớí loại sử dụng đất huyện Nam Sách 112 Tổng hợp đánh giá thích hợp theo đơn vị đất đai 113 Tổng hợp mức độ thích hợp theo loại sử dụng đất huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 114 Tổng hợp mức độ thích hợp tương lai theo đơn vị đất đai 115 Tổng hợp mức độ thích hợp tương lai theo loại sử dụng đất huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 116 Hiệu kinh tế sử dụng đất nông nghiệp huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 118 Hiệu xã hội loại sử dụng đất nông nghiệp huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 120 Hiệu môi trường loại sử dụng đất nông nghiệp huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 122 x Mã phiếu Phụ lục 10 Mẫu phiếu điều tra nông hộ PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ Huyện (TP): Xã (phường, TT): Thôn (TDP): Họ tên chủ hộ: Tuổi: Dân tộc: Giới tính: ( ) Nữ ( ) Nam ( ) Trung bình ( ) Nghèo Trình độ: Loại hộ: ( ) Giàu PHẦN THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘ (tính số người thường trú) Số nhân khẩu: Số người độ tuổi laođộng: Những người tuổi laođộng có khả lao động (trừ học sinh, sinh viên) người tuổi lao động thực tế lao động STT Quan hệ với chủ hộ Tuổi Giới tính Nam = Nữ = Hoạt động chiếm thời gian lao động nhiều năm qua Theo ngành: - Nông nghiệp = - Ngành khác = 2 235 Hình thức: - Tự làm cho gia đình =1 - Đi làm nhận tiền cơng, lương = PHẦN NGUỒN THU CỦA HỘ Nguồn thu lớn hộ năm qua: ( ) Cây hàng năm ( ) Cây lâm nghiệp ( ) Cây lâu năm ( ) Nguồn thu khác Nguồn thu lớn hộ từ nông nghiệp năm qua: ( ) Trồng trọt ( ) Chăn nuôi ( ) Lâm nghiệp ( ) Thu khác:……………… Nguồn thulớn hộ từ trồng trọt: ( ) Cà phê ( ) Cao su ( ) Ka kao ( ) Hồ tiêu ( ) Màu ( ) Cây trồng khác:……………… ( ) Lúa Ngành sản xuất hộ: ( ) Cây ăn ( ) Ngành nông nghiệp ( ) Ngành khác:……………… ( ) Trồng trọt ( ) Lâm nghiệp 10 Sản xuất hộ nơng nghiệp: ( ) Chăn ni ( ) Thu khác:……………… 11 Sản xuất hộ trồng trọt: ( ) Cà phê ( ) Cao su ( ) Ka kao ( ) Hồ tiêu ( ) Màu ( ) Cây trồng khác:……………… ( ) Lúa ( ) Cây ăn PHẦN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NƠNG NGHIỆP CỦA HỘ * Tình hình sử dụng đất hộ gia đình 12 Tổng diện tích đất hộ gia đình: m2 13 Tổng diện tích đất nơng nghiệp hộ: m2, 14 Số đất nông nghiệp: mảnh 236 15 Đặc điểm mảnh: TT mảnh Mảnh Diện tích (m ) Tình trạng Địa hình mảnh tương (a) (b) đất đối Hình thức canh tác Dự kiến Lịch thời vụ thay đổi sử (c) dụng (d) Mảnh Mảnh (a): = Đất giao; = Đất mua; (b): = Cao, vàn cao; (c): = Thấp, trũng; = Đất thuê, mượn, đấu thầu; = Khác (ghi rõ) = Vàn; = Lúa xuân - Lúa mùa; = vụ lúa; = Cây công nghiệp; = Chuyên canh rau, màu; = lúa - màu; = lúa - 2,3 màu = NTTS; 10 = Khác (ghi rõ) ………… = Cây ăn quả; (d): = Khác (ghi rõ) = Hoa cảnh; = Chuyển sang trồng rau; = Chuyển sang lâm nghiệp; = Chuyển sang trồng công nghiệp 237 = Chuyển sang trồng ăn quả; = Chuyển sang trồng hoa cảnh; = Khác (ghi rõ) * Hiệu kinh tế sử dụng đất CÂY HÀNG NĂM TT Kết sản xuất trồng hàng năm Hạng mục ĐVT Cây trồng 16 Tên giống 17 Thời gian trồng 18 Diện tích 19 Năng suất 20 Sản phẩm khác (ghi rõ tên sản phẩm, số lượng) Chi phí trồng hàng năm Chi phí vật chất - tính bình quân/ha Hạng mục Cây trồng ĐVT 21 Giống trồng - Mua - Tự sản xuất 22 Phân bón - Phân hữu - Phân vơ + Đạm + Lân + Kali + NPK + Phân tổng hợp khác 23 Thuốc BVTV - Thuốc trừ sâu 238 + Tên thuốc + Liều lượng + Giá tiền - Thuốc diệt cỏ + Tên thuốc + Liều lượng + Giá tiền - Thuốc tăng trưởng: + Tên thuốc + Liều lượng + Giá tiền - Các loại khác (nếu có) Chi phí lao động - tính bình qn /ha Hạng mục Cây trồng ĐVT 24 Chi phí lao động thuê 1.000đ - Cày, bừa, làm đất - Gieo cấy - Chăm sóc - Bón phân - Phun thuốc - Thu hoạch - Vận chuyển - Tuốt - Phơi sấy - Chi phí th ngồi khác 25 Chi phí lao động tự làm - Cày, bừa, làm đất Công 239 - Gieo cấy - Chăm sóc - Bón phân - Phun thuốc - Tuốt - Phơi, sấy - Công việc hộ tự làm khác 26 Chi phí khác - tính bình qn/ha Hạng mục Cây trồng ĐVT - Thuế nơng nghiệp - Thuỷ lợi phí - Dịch vụ BVTV Tiêu thụ trồng hàng năm Hạng mục Cây trồng ĐVT 27 Gia đình sử dụng 28 Lượng bán ngồi - Số lượng - Giá bán - Nơi bán - Bán cho đối tượng 240 - Nơi bán: (Tại nhà, ruộng = 1; Cơ sở người mua = 2; Chợ xã = 3; Chợ xã = 4; Nơi khác = 5) - Bán cho đối tượng: (Các tố chức = 1; Tư thương = 2; Đối tượng khác = 3) CÂY LÂU NĂM TT Kết sản xuất lâu năm Hạng mục 29 - Tên giống 31 - Năm bắt đầu trồng 30 32 33 34 35 Cây trồng ĐVT - Diện tích - Năm cho thu hoạch - Năng suất - Sản lượng - Sản phẩm khác Chi phí lâu năm Chi phí vật chất - tính bình qn/ha Hạng mục ĐVT 36 Giống trồng - Mua - Tự sản xuất 37 Phân bón - Phân hữu - Phân vơ + Đạm + Lân + Kali + NPK + Phân tổng hợp khác + Vôi + Loại khác 38 Thuốc BVTV 241 Cây trồng Hạng mục ĐVT Cây trồng - Thuốc trừ sâu + Tên thuốc + Liều lượng + Giá tiền - Thuốc kích thích tăng trưởng: + Tên thuốc + Liều lượng + Giá tiền Chi phí lao động - tính bình qn /ha Hạng mục 39 Chi phí lao động thuê - Làm đất (kiến thiết bản) - Gieo trồng - Chăm sóc - Bón phân - Phun thuốc - Thu hoạch - Vận chuyển - Phơi sấy - Chi phí th ngồi khác 40 Chi phí lao động tự làm - Làm đất - Gieo trồng - Chăm sóc - Bón phân - Phun thuốc - Phơi, sấy - Công việc hộ tự làm khác ĐVT 1000đ 41 Chi phí khác - tính bình qn /ha 242 Cây trồng Hạng mục Cây trồng ĐVT - Thuế nơng nghiệp - Thuỷ lợi phí - Dịch vụ BVTV Tiêu thụ lâu năm Hạng mục Cây trồng ĐVT 42 Gia đình sử dụng 43 Lượng bán ngồi - Số lượng - Giá bán - Nơi bán - Bán cho đối tượng - Nơi bán: Tại nhà, ruộng = 1; Cơ sở người mua = 2; Chợ xã = 3; Chợ xã = 4; Nơi khác = - Bán cho đối tượng: Các tố chức = 1; Tư thương = 2; Đối tượng khác = PHẦN MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC 44 Theo ông/bà việc sử dụng trồng có phù hợp với đất khơng? ( ) Phù hợp ( ) Ít phù hợp ( ) Không phù hợp ( ) Không ảnh hưởng ( ) Ảnh hưởng ( ) Ảnh hưởng nhiều ( ) Tốt lên ( ) Xấu 45 Việc bón phân có ảnh hưởng tới đất khơng? 46 Nếu có ảnh hưởng theo chiều hướng nào? 243 47 Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có ảnh hưởng tới đất không? ( ) Không ảnh hưởng ( ) Ảnh hưởng ( ) Tốt lên ( ) Xấu ( ) Có ( ) Khơng 48 Nếu có ảnh hưởng theo chiều hướng nào? ( ) Ảnh hưởng nhiều 49 Hộ ơng/bà có ý định chuyển đổi cấu trồng khơng? Nếu “Có”: Vì sao?……………… …………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Nếu “Khơng”: Vì sao?……………………………… …………… …………………………………………………………………………………………… Chuyển sang nào? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 50 Ơng/bà có biết quyền địa phương có sách việc chuyển đổi cấu sử dụng đất nơng nghiệp: có biết ( ) ; khơng biết ( ) Nếu có, xin ơng bà cho biết cụ thể sách gì: …………………………………………………………………………………………… ……………………………………….………… 51 Thời gian tới gia đình ông/bà thực sách chuyển đổi sản xuất nào? (cụ thể) …………………………………………………………………………………………… 52 Theo ông bà để thực việc chuyển đổi cấu sử dụng đất đạt hiệu cần phải làm gì? Đánh số thứ tự ưu tiên công việc đây: - Xây dựng sở hạ tầng: - Quy hoạch kênh mương, giao thông nội đồng: - Đào ao lập vườn - Có cần liên kết hộ để thực ? - Cần ưu tiên giải vấn đề gì? 244 53 Ơng/bà có sử dụng sản phẩm nông nghiệp mà ông/bà sản xuất không? ( ) Có ( ) Khơng - Sử dụng loại sản phẩm gì?………………………… ………………… - Khơng sử dụng sản phẩm gì?……………………………………………… - Vì khơng sử dụng?…………………………………….……………………… 54 Xin ơng bà cho ý kiến đánh giá mức độ thực theo phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp; Mức độ phù hợp loại sử dụng đất với điều kiện sản xuất Ghi chú: Đánh dấu vào cột mức độ: X - Thực theo phương án quy hoạch, kế hoạch/ Phù hợp với điều kiện sản xuất; - Thực không theo quy hoạch, kế hoạch/Không phù hợp với điều kiện sản xuất Chỉ tiêu Mức độ Mức độ thực theo phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp 1) Mức độ thực theo phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 2) Mức độ thực theo kế hoạch sử dụng đất năm 2016 3) Mức độ thực theo quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh lúa, rau, màu tập trung Mức độ phù hợp loại sử dụng đất với điều kiện sản xuất 1) Mức độ thích hợp đất đai 2) Mức độ chấp nhận người sử dụng đất 3) Khả tiêu thụ sản phẩm 55 Một số ý kiến khác? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm 2016 Điều tra viên Chủ hộ (ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 245 Phụ lục 11 Mẫu phiếu tham vấn ý kiến PHIẾU SỐ:… PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN Ý kiến tham khảo sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học đề tài: “Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hợp lý địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương” A THÔNG TIN VỀ NGƯỜI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN Họ Tên: ………………………………… … ĐT: …………………………………… Địa chỉ: Thôn …………………………… ……… Xã……… Đơn vị công tác: B XÁC ĐỊNH HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐÁP QUẢN LÝ, SỬ DỰNG ĐẮT NÔNG NGHIỆP Ghi cách tích phiếu: Ở dòng, tích khoanh tròn vào cột “Mức độ” theo thang điểm từ đến để biểu thị cho ý kiến mà ông bà đánh giá có mức độ :Rất thấp, Thấp, Trung bình, Cao hay Rất cao Mức độ đánh giá Rất thấp Thấp Trung bình Cao Rất cao HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 1.1 Hiện trạng chất lượng môi trường đất nơi ông bà sinh sống? Mức độ Q11 Biểu ô nhiễm Q13 Đất canh tác bị chia nước, đất tách manh mún Q12 Thiếu nước vào mùa 5 Khác: Mức độ khô 246 1.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp nơi ông bà sinh sống Mức độ Mức độ Q14 Tiềm sản xuất Q15 Mất đất canh tác Q16 Đa dạng hóa hệ thống Q17 Tăng suất Q18 Chuyển đổi giống Q19 Tăng vụ để tăng sản Q20 Cung cấp thực phẩm Q21 Bỏ trồng ruộng đất hàng hóa trồng trồng sạch, an tồn lương thực lượng lúa 1.3 Các đặc trưng kinh tế - văn hóa - xã hội cư dân địa loại sử dụng đất nông nghiệp Mức độ Mức độ Q22 Dễ tiếp cận khu vực Q23 Áp dụng biện pháp Q24 Tăng thu nhập từ sản Q25 Áp dụng khoa học kỹ 5 tiêu thụ xuất nông nghiệp câu thâm canh thuật đại canh tác thu nhập hộ Khác: QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 2.1 Đánh giá tình hình dồn điền đổi ? Mức độ Q26 Công tác tuyên truyền thực dồn điền đổi Mức độ Q26 Sự thống người dân phương án dồn điền đổi Q28 Cơng khai hồn thiện, Q29 Công tác chỉnh trang đo Q30 Công tác chuyển đổi Khác: công khai phương án giao thực địa dồn điền đổi cấu trồng theo phương đạc lại đồng ruộng sau dồn điền đổi án dồn điền đổi 247 2.2 Đánh giá chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp ? Mức độ Q31 Mưc độ tìm hiểu văn liên quan đến chuyển đổi Mức độ Q32 Được cán chun mơn hướng dẫn thủ tục trình PT nông nghiệp 5 tự Q33 Hiệu kinh tế sau chuyển đổi so với trước Khác: 2.3 Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp ? Q34 Công tác giải quyết, tiếp nhận hồ sơ cấp đổi GCNQSDĐ Q36 Tiến độ cấp giấy CNQSDĐ 2 Mức độ Q35 Khác: Thủ CNQSDĐ tục cấp giấy Mức độ 2 3 4 5 2.4 Đánh giá thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp ? Q37 Công tác thực quy Q39 Công tác thực quy hoạch sử dụng đất hoạch xây dựng nông thôn Khác: Mức độ Q38 Công tác tổ chức thực Q40 Công tác tổ chức thực kế hoạch sử dụng đất quy hoạch vùng sản xuất Mức độ 5 nông nghiệp GIẢI PHÁP ĐÁP ỨNG TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 3.1 Giải pháp sử dụng đất Q41 Chuyến đối ruộng đất khăc phục phân tán, manh mún sử dụng đất Q43 Đẩy mạnh thâm canh, khai thác tăng vụ 2 Mức độ 3 4 42 Đa dạng hệ thông nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu 44 Kết hợp khai thác với bảo vệ , bồi dưỡng cải tạo đồng ruộng 248 2 Mức độ 5 Giải pháp sách sử dụng đất Q45 Tăng cưòng tham gia người dân lập quy hoạch sử dụng đất Q47 Quy hoạch thành cụm làng nghề, cụm công Mức độ Q46 Quan tâm tới vấn đề xã Q48 Chính sách phát triển hội quy hoạch sử dụng đất thương nghiệp phát triến nôngg nghiệp sạch, địa Q50 Quan tâm tới vấn đề môi trường quy hoạch sử dụng 5 đất nghiệp công nghệ cao, nông 3.2 Giải pháp kỹ thuật sản tiêu thụ nông nghiệp hữu cơ, nông Khác: nơng phưong tiếp cận thị trường Q49 Chính sách đào tạo thôn hiệu Mức độ Mức độ Mức độ Q51 Tăng lượng hữu Q52 Biện pháp bảo vệ đê Q53 Luân canh, xen canh Q54 Tận dụng tối đa Q55 Tự đào giếng khơi Khác: đất (khoan) tưới tiêu diều, phòng chống lũ lut, bão,… nguồn lực sẵn có địa phương Xin chân thành cảm cộng tác quý Ồng(Bà)! Người trả lời vấn Người vấn 249 ... đất nông nghiệp hợp lý địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Đánh giá thực trạng việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương - Đề xuất. .. sử dụng đất, 2.1.2.2 Quản lý, sử dụng đất nông nghiệp Quản lý, sử dụng đất kết hợp tất công cụ kỹ thuật sử dụng quyền để quản lý, sử dụng phát triển tài nguyên đất Nội dung quản lý sử dụng đất. .. quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hợp lý địa bàn huyện Nam Sách 133 4.5.1 Đề xuất định hướng sử dụng đất nông nghiệp hợp lý địa bàn huyện Nam Sách 133 4.5.2 Đề xuất giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hợp lý trên địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hợp lý trên địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Từ khóa liên quan