Ảnh hưởng của nhà quản trị đến ứng dụng thẻ điểm cân bằng nghiên cứu trường hợp tổng công ty dịch vụ viễn thông (VNPT vinaphone)

242 44 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 07:38

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG LÊ THỊ NGỌC DIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA NHÀ QUẢN TRỊ ĐẾN ỨNG DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG (VNPT-VINAPHONE) LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI, NĂM 2019 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG LÊ THỊ NGỌC DIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA NHÀ QUẢN TRỊ ĐẾN ỨNG DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG (VNPT-VINAPHONE) Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 9.34.01.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN THỊ MINH AN PGS TS NGUYỄN NGỌC SƠN Hà Nội, năm 2019 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân tơi Tơi thực nghiên cứu trình bày luận án cách nghiêm túc tuân thủ theo Quy định tổ chức đào tạo tiến sĩ Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng Các thơng tin, số liệu, kết nghiên cứu trình bày luận án đảm bảo tính trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học khác Tác giả Lê Thị Ngọc Diệp iii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin trân trọng cảm ơn xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS TS Nguyễn Thị Minh An, nguyên Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh 1, Học viện Công nghệ Bưu Viễn thơng PGS TS Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng Khoa Kế hoạch Phát triển, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tận tình hướng dẫn hết lòng giúp đỡ tơi hồn thành Luận án Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc Học viện, thầy cô giáo Khoa Quản trị Kinh doanh 1, Khoa Tài Kế tốn, Khoa Đào tạo Sau đại học, Bộ mơn Marketing Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thông giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi hồn thành nhiệm vụ học tập Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Lãnh đạo Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone), Lãnh đạo số Ban chức chuyên viên triển khai Thẻ điểm cân Tập đồn Bưu Viễn thông Việt Nam, Lãnh đạo chuyên viên Ban chức đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông chia sẻ thơng tin q báu tham gia trả lời phiếu khảo sát giai đoạn phân tầng Thẻ điểm cân Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Kế hoạch Đầu tư Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thơng nhiệt tình giúp đỡ tơi thu thập thông tin đợt khảo sát ý kiến nhóm nhà quản trị Tổng Cơng ty Dịch vụ Viễn thông Tôi xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp, anh chị em lớp Cao học Quản trị Kinh doanh khóa hai, Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng người thân gia đình ln hỗ trợ, chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần suốt thời gian thực luận án Tác giả Lê Thị Ngọc Diệp iv MỤC LỤC Trang phụ bìa……………………………………………………………… Lời cam đoan……………………………………………………………… Lời cảm ơn………………………………………………………………… Mục lục……………………………………………………………………… Danh mục từ viết tắt ……………………………………………………… Danh mục bảng …………………………………………………………… Danh mục hình …………………………………………………………… PHẦN MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………1 Sự cần thiết đề tài nghiên cứu …………………………………………… Mục tiêu, câu hỏi nhiệm vụ nghiên cứu … ……………………………… Đối tượng phạm vi nghiên cứu …………………………………………… Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………5 Những đóng góp luận án …………………………………………… 6 Kết cấu luận án ……………………………………………………………… CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG VÀ ỨNG DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG 1.1Tổng quan nghiên cứu Thẻ điểm cân 1.2Tổng quan nghiên cứu ứng dụng Thẻ điểm cân 1.2.1Tổng quan nghiên cứu 1.2.2Tổng quan nghiên cứu cân 1.2.3Tổng quan nghiên cứu 1.3Kết luận từ tổng quan nghiên cứu hướng nghiên cứu trọng 1.3.1Kết luận từ tổng quan nghiên 1.3.2Hướng nghiên cứu trọng tâm 1.4Tóm tắt Chương v CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN, MƠ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÀ QUẢN TRỊ ĐẾN PHÂN TẦNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG 42 2.1 Thẻ điểm cân phân tầng Thẻ điểm cân 42 2.1.1 Khái niệm Thẻ điểm cân 42 2.1.2 Khái niệm phân tầng Thẻ điểm cân 45 2.1.3 Vị trí vai trò phân tầng Thẻ điểm cân quy trình ứng dụng Thẻ điểm cân 46 2.1.4 Quy trình phân tầng Thẻ điểm cân 48 2.2 Sự tham gia nhà quản trị trình thay đổi tổ chức nói chung, ứng dụng phân tầng Thẻ điểm cân nói riêng 49 2.2.1 Sự tham gia nhà quản trị trình thay đổi tổ chức 50 2.2.2 Sự tham gia nhà quản trị ứng dụng Thẻ điểm cân 51 2.2.3 Sự tham gia nhà quản trị phân tầng Thẻ điểm cân 54 2.3 Ảnh hưởng nhà quản trị đến phân tầng Thẻ điểm cân mơ hình nghiên cứu 57 2.3.1 Ảnh hưởng nhà quản trị đến phân tầng Thẻ điểm cân .57 2.3.2 Mơ hình nghiên cứu 62 2.3.3 Tổng hợp đề xuất thang đo lường khái niệm nghiên cứu 64 2.4 Phương pháp nghiên cứu 72 2.4.1 Phương pháp nghiên cứu tổng quát 72 2.4.2 Quy trình nghiên cứu chi tiết 74 2.5 Tóm tắt Chương 82 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÀ QUẢN TRỊ ĐẾN PHÂN TẦNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TẠI TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 84 3.1 Giới thiệu khái quát Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPTVinaphone) 84 3.1.1 Thông tin chung VNPT-Vinaphone 84 vi 3.1.2 Mơ hình tổ chức VNPT-Vinaphone 85 3.1.3 Quá trình ứng dụng Thẻ điểm cân VNPT-Vinaphone .87 3.2 Nghiên cứu định tính Tổng Cơng ty Dịch vụ Viễn thông 88 3.2.1 Khái quát phân tầng Thẻ điểm cân VNPT-Vinaphone 89 3.2.2 Sự tham gia nhóm nhà quản trị phân tầng BSC VNPTVinaphone 92 3.2.3 Hoàn thiện thang đo khái niệm nghiên cứu VNPT-Vinaphone 95 3.2.4 Kết nghiên cứu định tính điều chỉnh thang đo 102 3.3 Nghiên cứu định lượng sơ Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông .105 3.3.1 Mẫu nghiên cứu thu thập liệu phục vụ nghiên cứu .106 3.3.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo cho khái niệm nghiên cứu 107 3.3.3 Kiểm định giá trị thang đo phân tích nhân tố khám phá EFA 108 3.3.4 Kết nghiên cứu định lượng sơ 110 3.4 Nghiên cứu định lượng thức Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông 113 3.4.1 Mẫu nghiên cứu thu thập liệu phục vụ nghiên cứu .113 3.4.2 Kiểm định thang đo thức phân tích nhân tố khẳng định hệ số tin cậy 116 3.4.3 Kiểm định mơ hình nghiên cứu giả thuyết mơ hình SEM 122 3.4.4 Kết nghiên cứu định lượng thức 125 3.5 Tóm tắt Chương .128 CHƯƠNG THẢO LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT .130 4.1 Thảo luận kết nghiên cứu 130 4.1.1 Thảo luận kết nghiên cứu định tính 131 4.1.2 Thảo luận kết nghiên cứu định lượng .135 4.2 Một số đề xuất với nhóm nhà quản trị tham gia phân tầng Thẻ điểm cân Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông .139 4.3 Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu .143 4.3.1 Hạn chế nghiên cứu .143 4.3.2 Hướng nghiên cứu 144 vii 4.4 Tóm tắt chương 145 KẾT LUẬN 147 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 149 TÀI LIỆU THAM KHẢO 150 PHỤ LỤC 159 Phụ lục 1a Đề cương vấn sâu nhà quản trị VNPT-Vinaphone 159 Phụ lục 1b Đề cương vấn sâu chuyên gia triển khai BSC VNPT 163 Phụ lục Thông tin khái quát đối tượng tham gia vấn sâu 164 Phụ lục Phiếu khảo sát phục vụ nghiên cứu định lượng 165 Phụ lục Khung mẫu nghiên cứu định lượng .170 Phụ lục Kết đánh giá độ tin cậy thang đo nháp hai SPSS 171 Phụ lục Kết đánh giá EFA thang đo nháp hai SPSS 177 Phụ lục Kết đánh giá CFA thang đo thức AMOS .180 Phụ lục Kết SEM mơ hình nghiên cứu .186 Phụ lục Kết đánh giá độ tin cậy thang đo thức .189 viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt BSC CNTT DNVN GTGT HĐQT HTTT KDCL KH KHKT KPI NQT QTDN SM SPDV SXKD TCT TGĐ VNPT VNPTVinaphone Bảng (Phụ lục 6) Kết phân tích EFA ba khái niệm nghiên cứu Phương sai trích lũy tích (%) Eigenvalues Bảng (Phụ lục 6) Kết phân tích EFA khái niệm “Phân tầng BSC thành công” Phụ lục Kết đánh giá CFA thang đo thức AMOS a Kết CFA khái niệm tham gia nhóm nhà quản trị b Kết CFA khái niệm “Phân tầng BSC thành cơng” c Kết CFA mơ hình tới hạn Phụ lục Kết SEM mô hình nghiên cứu Phụ lục Kết đánh giá độ tin cậy thang đo thức Bảng (Phụ lục 9) Kết đánh giá độ tin cậy ba thang đo thức khái niệm nghiên cứu tham gia nhóm nhà quản trị giai đoạn phân tầng BSC (Nguồn: kết tính tốn từ SPSS tác giả – Phụ lục 9) Bảng (Phụ lục 9) Kết đánh giá độ tin cậy thang đo thức khái niệm nghiên cứu “Phân tầng BSC thành công” (Nguồn: kết tính tốn từ SPSS tác giả – Phụ lục 9) ... CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG VÀ ỨNG DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG 1. 1Tổng quan nghiên cứu Thẻ điểm cân 1. 2Tổng quan nghiên cứu ứng dụng Thẻ điểm cân 1.2. 1Tổng quan nghiên cứu. .. BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG LÊ THỊ NGỌC DIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA NHÀ QUẢN TRỊ ĐẾN ỨNG DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG (VNPT- VINAPHONE) Chuyên ngành: Quản trị kinh... QUẢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÀ QUẢN TRỊ ĐẾN PHÂN TẦNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TẠI TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 84 3.1 Giới thiệu khái quát Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPTVinaphone)
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của nhà quản trị đến ứng dụng thẻ điểm cân bằng nghiên cứu trường hợp tổng công ty dịch vụ viễn thông (VNPT vinaphone) , Ảnh hưởng của nhà quản trị đến ứng dụng thẻ điểm cân bằng nghiên cứu trường hợp tổng công ty dịch vụ viễn thông (VNPT vinaphone)