Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức tại cơ quan bộ tài chính

108 38 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 07:33

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM VĂN TÚC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC TẠI CƠ QUAN BỘ TÀI CHÍNH Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8.34.01.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN XUÂN TRUNG HÀ NỘI, 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi Phạm Văn Túc, tác giả Luận văn Thạc sĩ nghiên cứu đề tài “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cơng chức quan Bộ Tài chính” đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2019 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phạm Văn Túc ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC 10 1.1 Cơ sở lý luận chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức 10 1.2 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức .26 Chương 2: THỰC TRẠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CƠNG CHỨC TẠI CƠ QUAN BỘ TÀI CHÍNH .40 2.1 Khái quát cấu tổ chức quan Bộ Tài 40 2.2 Tình hình thực cơng tác đào tạo, bồi dưỡng công chức quan Bộ Tài ……… 42 2.3 Thực trạng chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức quan Bộ Tài …………… 45 2.4 Đánh giá việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức quan Bộ Tài 57 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CƠNG CHỨC TẠI CƠ QUAN BỘ TÀI CHÍNH .69 3.1 Mục tiêu, yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức quan Bộ Tài 69 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức quan Bộ Tài chính…… 71 3.3 Kiến nghị với Chính phủ 76 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 iii PHỤ LỤC 83 iv BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT BDCB BDNV BTC CC CCVC CNH, HĐH CT-TL CV CVC CVCC ĐH ĐTBD ĐTCK DTNN HĐ LLCTCC NCKH TB TH.S TS Bồi dưỡng cán Bồi dưỡng nghiệp vụ Bộ Tài Cơng chức Cơng chức, viên chức Cơng nghiệp hóa, Hiện đại hóa Chương trình - Tài liệu Chun viên Chun viên Chuyên viên cao cấp Đại học Đào tạo bồi dưỡng Đào tạo Chứng khoán Dữ trữ nhà nước Hiện đại Lý luận trị cao cấp Nghiên cứu khoa học Trung bình Thạc sỹ Tiến sỹ v DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Các tiêu chí đánh giá chất lượng chương trình bồi dưỡng cơng chức ngạch chun viên 24 Bảng 1.2: Các tiêu chí đánh giá chất lượng chương trình bồi dưỡng cơng chức kỹ lãnh đạo, quản lý cấp phòng 25 Bảng 1.3: Các tiêu chí đánh giá quan, đơn vị sử dụng công chức sau đào tạo, bồi dưỡng .26 Bảng 2.1: Phân bố đội ngũ cơng chức Bộ Tài (tính đến 31/12/2018) 42 Bảng 2.2: Cơ cấu cơng chức quan Bộ Tài theo ngạch 43 Bảng 2.3: Quy mô đào tạo, bồi dưỡng cơng chức quan Bộ Tài giai đoạn 2014-2018 44 Bảng 2.4: Tổng hợp kết đánh giá học viên tiêu chí chất lượng chương trình bồi dưỡng cơng chức ngạch chuyên viên 46 Bảng 2.5: Tổng hợp kết đánh giá học viên tiêu chí chất lượng chương trình bồi dưỡng cơng chức kỹ lãnh đạo, quản lý cấp phòng 48 Bảng 2.6: Tổng hợp kết đánh giá quan, đơn vị sử dụng công chức sau đào tạo bồi dưỡng 49 Bảng 2.7: Số lượng nhân lực làm việc sở ĐTBD công chức ngành Tài (tính đến 31/12/2018) 54 Bảng 2.8: Bảng tổng hợp chi phí đào tạo, bồi dưỡng cơng chức quan Bộ Tài qua năm 2014-2018 56 Bảng 2.9: Các tiêu chất lượng đội ngũ công chức quan Bộ Tài giai đoạn 2014-2018 58 vi DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức 17 Hình 1.2: Các nhân tố cấu thành chất lượng cơng chức .19 Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức máy quan Bộ Tài ………………….41 Hình 2.2: Quy trình xây dựng, thẩm định nội dung, chương trình, tài liệu…… 53 Hình 2.3: Sự trùng lặp nội dung chương trình ĐTBD cơng chức .61 vii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Công chức “hạt nhân” hành nhà nước Chất lượng lực đội ngũ công chức nhân tố định đến chất lượng hành hiệu lực, hiệu công tác quản lý nhà nước [1] Đào tạo, bồi dưỡng công chức nhân tố quan trọng việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tổ chức hành nhà nước Vì vậy, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức trở thành yêu cầu khách quan, đồng thời nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt công tác tổ chức cán quản trị nguồn nhân lực tổ chức hành nhà nước Nghị Đại hội Đảng lần thứ XII xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2016-2020 “Đổi toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao” Ngành Tài đóng vai trò quan trọng nghiệp CNH - HĐH đất nước Để thực chức năng, nhiệm vụ ngành, đòi hỏi phải xây dựng tái cấu đội ngũ công chức theo hướng tinh gọn, nâng cao lực hiệu lực quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Tài xu tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế Hiện nay, hầu hết đội ngũ công chức quan Bộ Tài đào tạo bản, kỹ nghề nghiệp có chuyển biến tích cực Tuy nhiên lực thực tế đội ngũ công chức chưa đáp u cầu đòi hỏi ngành Tài Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu, rộng; phát triển nhanh chóng khoa học - công nghệ đưa giới chuyển từ kỷ nguyên công nghiệp sang kỷ nguyên thông tin kinh tế tri thức, thêm vào có chuyển biến đáng kể cải cách hành từ hành cơng vụ sang hành phục vụ, chuyển biến từ phủ điều hành sang phủ kiến tạo, phủ điện tử; điều đặt u cầu cần thiết phải xây dựng đội ngũ công chức - người làm chủ thông tin tri thức xã hội - có sức khoẻ, có lực chuyên môn tốt với kỹ nghề nghiệp cao để thích ứng nhanh chóng với thay đổi tổ chức Trong năm qua, quan Bộ Tài quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Bộ, tổ chức, đạo xây dựng tổ chức thực Đề án đào tạo, bồi dưỡng cơng chức ngành Tài giai đoạn 2011-2015 Trong thực tiễn, công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành đạt kết tích cực Tuy vậy, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng bộc lộ hạn chế nhiều mặt, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực nói chung việc thực thi cơng vụ như: nhiều nội dung chương trình tài liệu ĐTBD chưa đổi kịp thời, trùng lắp, thiếu tính cập nhật; việc xây dựng kế hoạch đào tạo chưa xuất phát từ nhu cầu thực tiễn công việc; kế hoạch ĐTBD chưa gắn với nguồn lực tài khả đáp ứng tài chính; cơng tác kiểm tra kết ĐTBD đánh giá chất lượng ĐTBD nhiều bất cập; số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên cán quản lý ĐTBD thiếu yếu; hạn chế dẫn đến chất lượng hiệu đào tạo, bồi dưỡng cơng chức chưa cao Vì vậy, việc lựa chọn chủ đề “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cơng chức quan Bộ Tài chính” vấn đề có tính thời cấp bách, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng công chức quan Bộ Tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trong năm gần đây, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực vấn đề nhà quản lý quan tâm, có nhiều nghiên cứu mang tính chất hệ thống đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nước quốc tế Tác giả tham khảo số luận văn, báo viết đề tài sau: - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ“Đổi công tác đào tạo bồi dưỡng cơng chức, viên chức ngành Tài giai đoạn 2016-2020”, năm 2015 Đỗ Đức Minh chủ nhiệm Đề tài phân tích vai trò đào tạo bồi dưỡng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán cơng chức, thơng qua việc tác động đến yếu tố chất lượng đội ngũ công chức, lựcchuyên môn, kỹ cần thiết phẩm chất thái độ đội ngũ công chức thực thi công vụ Đề tài nhiều bất cập như: phận lớn công chức, viên chức chưa đào tạo, bồi dưỡng, chưa đáp ứng tiêu chuẩn công chức theo quy định; tỷ lệ chương trình tài liệu chuyên ngành chưa đáp ứng nhu cầu, đặc biệt nội dung chương trình trùng lặp, nặng hàn lâm, lý thuyết, lực trình độ giảng viên, việc tiếp nhận, cải tiến áp dụng phương pháp giảng dạy mới, tiên tiến chưa trọng; Xuất phát từ bất cập tồn tại, đề tài đề xuất giải pháp hoàn thiện văn pháp lý ĐTBD, đổi chế phân cấp, phân công phối hợp hoạt động ĐTBD; đổi công tác lập kế hoạch ĐTBD công chức; đẩy mạnh hoạt động ĐTBD có yếu tố nước ngồi; đổi công tác quản lý ĐTBD [12] - Cuốn sách “Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước”, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2001 Trần Xuân Sầm (Chủ biên) Cuốn sách phân tích vấn đề lý luận phương pháp luận nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước; nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức lịch sử nước ta số nước giới; đánh giá thực trạng đội ngũ cán công tác cán nay; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước [14] - Luận văn Thạc sĩ “Đào tạo đội ngũ cán bộ, cơng chức hành cấp phường (xã) thành phố Quy Nhơn”của tác giả Trần Văn Thanh, năm 2012 Tác Tiểu kết chương Chương Luận văn đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức quan Bộ Tài giai đoạn 2020-2025 Tác giả nghiên cứu xác định mục tiêu yêu cầu việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cơng chức từ đưa giải pháp cho vấn đề Giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức bao gồm xây dựng nội dung chương trình tài liệu đào tạo, bồi dưỡng công chức; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên cán quản lý; đổi công tác kiểm tra kết ĐTBD công chức đánh giá chất lượng ĐTBD công chức 77 KẾT LUẬN Đào tạo, bồi dưỡng nhân tố quan trọng định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Với quan điểm, đội ngũ công chức phận quan trọng hành nhà nước, theo chất lượng trình độ đội ngũ cơng chức có tính chất định đến chất lượng hành hiệu cơng tác quản lý nhà nước Do đó, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức yêu cầu khách quan đồng thời yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cơng chức quan hành nhà nước nói chung quan Bộ Tài nói riêng Trong chương Luận văn, tác giả hệ thống hóa số khái niệm chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; hệ thống tiêu chí đánh giá việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, từ làm rõ vai trò nâng cao chất lượng đạo tạo, bồi dưỡng chất lượng đội ngũ công chức Sang chương Luận văn, tác giả tóm tắt tình hình thực cơng tác đào tạo, bồi dưỡng công chức đánh giá thực trạng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cơng chức; phân tích tồn hạn chế, nguyên nhân Thông qua khảo sát phiếu điều tra đánh giá tiêu chí chất lượng đào tạo, bồi dưỡng học viên đơn vị sử dụng lao động, chương tác giả đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức quan Bộ Tài giai đoạn 2020-2025 Những năm gần có nhiều cơng trình nghiên cứu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nước quốc tế Đặc biệt, để phát triển đội ngũ cơng chức có đề tài công tác đào tạo bồi dưỡng công chức quan Bộ Tài chính, nhiên nghiên cứu tập trung vào tổng hợp tình hình đào tạo bồi dưỡng, phân tích hạn chế tồn tại; đề xuất số giải 78 pháp để hoàn thiện công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ công chức Các nghiên cứu trước chưa đánh giá cách hệ thống việc nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng quan Bộ Tài Trong phạm vi luận văn này, tác giả hệ thống hóa thực trạng nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng quan Bộ Tài chính; từ phân tích tồn hạn chế vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng phân tích nguyên nhân tồn hạn chế Song song với việc đánh giá tiêu chí chất lượng thơng qua điều tra khảo sát học viên đơn vị sử dụng lao động sau đào tạo bồi dưỡng; xác định nguyên nhân mà dẫn đến chất lượng đào tạo bồi dưỡng chưa nâng cao, tác giả đề xuất số giải pháp có tính khả thi để áp dụng cho quan Bộ Tài Với vai trò cấp tham mưu cho Bộ Tài việc đào tạo bồi dưỡng sử dụng lao động, tác giả hệ thống nhóm giải pháp này, đề xuất Vụ Tổ chức cán áp dụng vào công tác đào tạo bồi dưỡng quan Bộ Tài để nâng cao hiệu đào tạo bồi dưỡng hiệu sử dụng lao động Tuy nhiên, phạm vi thời gian giới hạn, đề tài không tránh khỏi mặt hạn chế Hạn chế đầu tiên, đánh giá tiêu chí chất lượng đào tạo bồi dưỡng thông qua phiếu điều tra khảo sát, tác giả lựa chọn hai chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chương trình bồi dưỡng kỹ lãnh đạo cấp phòng để khảo sát Trong khi, quan Bộ Tài chính, nhiều chương trình ĐTBD thực ĐTBD lý luận trị, bồi dưỡng ngạch chuyên viên chuyên viên cao cấp, bồi dưỡng chương trình lãnh đạo cấp Vụ, Bộ, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành Như vậy, tương lai, tác giả tiếp tục nghiên cứu khảo sát với quy mô rộng để tổng hợp kết mang tính khái quát cao Thứ hai, tác giả đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng, nhiên tác giả chưa đề xuất nhóm giải pháp liên quan đến chế sách tài để tăng cường hiệu cơng tác đào tạo bồi dưỡng Điều giải thích chế sách tài cần nhiều thời gian để nghiên cứu đề 79 xuất, đánh giá, phê chuẩn áp dụng Phạm vi thời gian nghiên cứu có hạn nên việc đề xuất giải pháp liên quan đến chế sách khơng khả thi Trong thời gian tới, tác giả tiếp tục nghiên cứu, đề xuất tham mưu giải pháp liên quan đến chế sách tài với quan Bộ Tài để nâng cao hiệu sử dụng ngân sách đào tạo bồi dưỡng công chức quan Bộ Tài nói riêng ngành Tài nói chung 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Đặng Khắc Ánh (2011) “Sự cần thiết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo nhu cầu”, Tạp chí Giáo dục Lý luận, số 167+168 [2] Đặng Khắc Ánh (2012) “Đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm – khó khăn kiến nghị”, Tạp chí Quản lý Nhà nước, số 193 [3] Bộ Nội vụ (2015), Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Nội vụ điều kiện [4] Bộ Nội vụ (2016), Nghiên cứu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức [5] Bộ Tài (2015), Báo cáo tổng kết cơng tác ĐTBD CCVC ngành Tài giai đoạn 2011-2015 [6] Bộ Tài (2012), Quyết định số 1738/QĐ-BTC ngày 10/7/2012 Bộ trưởng Bộ Tài phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài đến năm 2015 [7] Ngơ Thành Can (2014) Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực khu vực công, Nxb Lao động, Hà Nội [8] Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Nghị định số 18/2010/NĐ-CP Chính phủ ngày 05/3/2010 đào tạo, bồi dưỡng cơng chức [9] Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2017), Nghị định số 87/2017/NĐ-CP Chính phủ ngày 26/7/2017 cấu tổ chức Bộ Tài 81 [10] Nguyễn Việt Hà (2012) Hồn thiện cơng tác Quản trị nguồn nhân lực sân bay quốc tế Nội Bài, Luận văn Thạc sỹ, Học viện Công nghệ bưu viễn thơng [11] Vũ Thị Gái (2018) Đào tạo đội ngũ cơng chức khối văn phòng Bộ Tài chính, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội [12] Đỗ Đức Minh (2015), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Đổi công tác đào tạo bồi dưỡngcông chức, viên chức ngành Tài giai đoạn 2016-2020” [13] Hồng Phê (2010) Từ điển Tiếng Việt, Nxb Từ điển Bách Khoa, Hà Nội [14] Trần Xuân Sầm (2001) Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [15] Trần Văn Thanh (2012) Đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức hành cấp phường (xã) thành phố Quy Nhơn, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [16] Vũ Minh Trang (2016) Đào tạo nguồn nhân lực Cục thuế thành phố Hải Phòng, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Kinh tế quốc dân [17] Nguyễn Như Ý (1998) Đại từ điển, Nxb Văn hóa Thơng tin, Hà Nội 82 PHỤ LỤC Mã phiếu: / 01_/ _ PHIẾU HỎI DÀNH CHO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN TẠI CƠ QUAN BỘ TÀI CHÍNH Phiếu hỏi thiết kế nhằm tìm hiểu cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cơng chức theo tiêu chí định Tác giả cam kết giữ kín ý kiến phản hồi anh/chị phiếu hỏi sử dụng kết cho công tác nghiên cứu đào tạo, bồi dưỡng cơng chức quan Bộ Tài Khơng sử dụng cho mục đích khác Phần I: Thơng tin cá nhân (đánh dấu x vào thích hợp) Giới tính  Tuổi: < 30 (Vụ/Cục):…………………………………………………………………… Chức danh đảm nhận anh/chị  Chuyên viên/Chun viên  Trưởng phòng tương đương  Vụ trưởng tương đương Thời gian làm việc Bộ Tài anh/chị là…………… Năm Trình độ đào tạo cao anh/chị?  Đại học  Thạc sỹ  Tiến sĩ Phần II: Phần nội dung Dưới tiêu chí đánh giá liên quan trực tiếp đến khóa đào tạo công chức mà anh/chị trực tiếp tham gia Anh/chị lựa chọn mức đánh giá thang đánh anh/chị thấy phù hợp với quan điểm nội dung liên quan đánh dấu X vào Thang đánh giá quy định sau: - Yếu; - Trung bình; - Trung bình khá; 83 - Khá; - Tốt TT Tiêu chí Chất lượng chương trình ĐTBD cơng chức 1.1 Chương trình ĐTBD phù hợp với mục tiêu ĐTBD 1.2 Chương trình ĐTBD phù hợp với học viên 1.3 Chương trình ĐTBD khoa học xác 1.4 Chương trình ĐTBD cập nhật 1.5 Chương trình ĐTBD cân đối thời gian cấu 1.6 Chương trình ĐTBD cân đối lý thuyết thực hành Chương trình ĐTBD đáp ứng yêu cầu học 1.7 viên yêu cầu thực tiễn Chất lượng đội ngũ giảng viên 2.1 Kiến thức giảng viên: chuyên sâu thực tiễn Phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp giảng viên: - Thực nội quy 2.2 - Tác phong sư phạm - Thái độ ứng xử với học viên 2.3 Trách nhiệm giảng viên: thực mục tiêu, biên soạn hỗ trợ Phương pháp giảng dạy giảng viên: sử dụng phương pháp, cách thức truyền đạt, cách thức liên hệ 2.4 thực tiễn, phương tiện hỗ trợ, hướng dẫn thực hành Phương pháp kiểm tra, đánh giá giảng viên: phương pháp hình thức kiểm tra đánh giá, nội dung 2.5 phù hợp, tính khách quan, cơng xác, phản hồi Chất lượng sở vật chất Phòng học, chất lượng phòng học: Diện tích phòng học, chất lượng trang thiết bị (bàn, ghế, máy tính ) phòng học, Hiệu sử dụng trang thiết bị 3.1 phục vụ (projector, micro ): Nguồn học liệu phục vụ khóa đào tạo, bồi dưỡng: việc 3.2 đảm bảo số lượng tài liệu học tập phù hợp phục vụ khóa đào tạo, bồi dưỡng Cơng nghệ thơng tin phục vụ khóa đào tạo, bồi dưỡng: việc khai thác hệ thống thông tin, website 3.3 sở đào tạo; Việc sử dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập nghiên cứu; Việc cập nhật phần mềm hỗ trợ giảng dạy, học tập nghiên cứu 84 Mã phiếu: / 02_/ _ PHIẾU HỎI DÀNH CHO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẠCH THEO TIÊU CHUẨN CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO CẤP PHỊNG TẠI CƠ QUAN BỘ TÀI CHÍNH Phiếu hỏi thiết kế nhằm tìm hiểu cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cơng chức theo tiêu chí định Tác giả cam kết giữ kín ý kiến phản hồi anh/chị phiếu hỏi sử dụng kết cho công tác nghiên cứu đào tạo, bồi dưỡng cơng chức quan Bộ Tài Khơng sử dụng cho mục đích khác Phần I: Thơng tin cá nhân (đánh dấu x vào thích hợp) Giới tính  Tuổi: < 30 (Vụ/Cục):…………………………………………………………………… Chức danh đảm nhận anh/chị  Chuyên viên/Chuyên viên  Trưởng phòng tương đương  Vụ trưởng tương đương Thời gian làm việc Bộ Tài anh/chị là………… Năm Trình độ đào tạo cao anh/chị?  Đại học  Thạc sỹ  Tiến sĩ Phần II: Phần nội dung Dưới tiêu chí đánh giá liên quan trực tiếp đến khóa đào tạo công chức mà anh/chị trực tiếp tham gia Anh/chị lựa chọn mức đánh giá thang đánh anh/chị thấy phù hợp với quan điểm nội dung liên quan đánh dấu X vào Thang đánh giá quy định sau: - Yếu; - Trung bình; - Trung bình khá; 85 - Khá; - Tốt TT Nhu cầu mục tiêu ĐTBD rõ ràng Hình thức tổ chức ĐTBD phù hợp nội dung đối tượng đào tạo, bồi dưỡng Chương trình ĐTBD cập nhật, có tính khóa học ứng dụng Giảng viên: Trình độ chun mơn giảng viên đáp ứng yêu cầu khóa đào tạo, bồi dưỡng; Áp dụng kinh nghiệm thực tiễn vào chuyên đề giảng dạy; Sử dụng phương pháp giảng dạy phù hợp; Sử dụng phương pháp kiểm tra, đánh giá phù hợp Cơ sở vật chất trang thiết bị, bao gồm: Giáo trình, tài liệu tham khảo cung cấp đầy đủ; Phòng học đáp ứng yêu cầu giảng dạy học tập; Trang thiết bị phục vụ học tập đáp ứng yêu cầu Các hoạt động hỗ trợ học viên, bao gồm: Các hoạt động thực tập/thực tế đáp ứng yêu cầu học viên; Người học giải kịp thời yêu cầu hợp lý Các hoạt động hỗ trợ học viên, bao gồm: Các hoạt động thực tập/thực tế đáp ứng yêu cầu học viên; Người học giải kịp thời yêu cầu hợp lý Tổ chức thực hiện, bao gồm: Kế hoạch tổ chức tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng xây dựng rõ ràng; Thơng tin khóa đào tạo, bồi dưỡng cung cấp đầy đủ; Đảm bảo đủ số lượng học viên tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng; Thời điểm đào tạo, bồi dưỡng lựa chọn phù hợp; Thực đầy đủ việc giám sát, đánh giá chất lượng đào tạo 86 Mã phiếu: / 03_/ _ PHIẾU HỎI DÀNH CHO ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG CÔNG CHỨC SAU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TẠI CƠ QUAN BỘ TÀI CHÍNH Phiếu hỏi thiết kế nhằm tìm hiểu cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cơng chức theo tiêu chí định Tác giả cam kết giữ kín ý kiến phản hồi anh/chị phiếu hỏi sử dụng kết cho công tác nghiên cứu đào tạo, bồi dưỡng công chức quan Bộ Tài Khơng sử dụng cho mục đích khác Phần I: Thơng tin cá nhân (đánh dấu x vào thích hợp) Giới tính  Tuổi: < 30 (Vụ/Cục):…………………………………………………………………… Chức danh đảm nhận anh/chị  Chuyên viên/Chuyên viên  Trưởng phòng tương đương  Vụ trưởng tương đương Thời gian làm việc Bộ Tài anh/chị là……… Năm Trình độ đào tạo cao anh/chị?  Đại học  Thạc sỹ  Tiến sĩ Phần II: Phần nội dung Dưới tiêu chí đánh giá liên quan trực tiếp đến công chức sau đào tạo bồi dưỡng mà anh/chị quản lý Anh/chị lựa chọn mức đánh giá thang đánh anh/chị thấy phù hợp với quan điểm nội dung liên quan đánh dấu X vào Thang đánh giá quy định sau: - Yếu; - Trung bình; - Trung bình khá; 87 - Khá; - Tốt TT Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao, bao gồm: Kiến thức chuyên môn; Kiến thức nghiệp vụ; Kiến thức quản lý nhà nước Kỹ nâng cao, bao gồm: Kỹ giải vấn đề; Kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; Kỹ tổ chức điều phối công việc; Năng lực sáng tạo công việc Thái độ công chức sau đào tạo, bồi dưỡng, bao gồm: Tính chủ động cơng việc cao hơn; Tính trách nhiệm cơng việc tốt hơn; Sự tự tin công việc củng cố hơn; Tinh thần hợp tác với đồng nghiệp hiệu Xin trân trọng cảm ơn ! 88 DANH MỤC ĐƠN VỊ BỒI DƯỠNG TẠI CƠ STT Đơn vị sử dụ Văn phòng Bộ Tài Cục Kế hoạch –Tài chín Cục Tin học Thống k Cục Quản lý nợ Tài c Cục Quản lý giá Cục Quản lý công sản Cục Tài doanh ng Cục Quản lý, giám sát b Cục Quản lý, giám sát k 10 Vụ Ngân sách nhà nước 11 Vụ Tài hành 12 Vụ Đầu tư 13 Vụ Tài quốc phòn 14 Vụ Chính sách thuế 15 Vụ Pháp chế 16 Vụ Tổ chức cán 17 Vụ Tài ngân h 18 Vụ Hợp tác quốc tế 19 Vụ Thi đua-Khen thưởn 20 Thanh tra Bộ Tài ... CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC 1.1 Cơ sở lý luận chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức 1.1.1 Những vấn đề chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức 1.1.1.1 Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng công. .. trạng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức quan Bộ Tài giai đoạn 2014-2018, luận văn đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cơng chức góp phần nâng cao chất lượng cơng... khái niệm chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức; hệ thống hóa tiêu chí đánh giá việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cơng chức; từ làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức tại cơ quan bộ tài chính , Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức tại cơ quan bộ tài chính