Quản trị nguồn nhân lực tại chi cục quản lý thị trường tỉnh gia lai”

102 42 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 07:31

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI  - - TRẦN MINH CHIẾN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀ NẴNG – 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI  - - TRẦN MINH CHIẾN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH GIA LAI Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Đoàn Hồng Lê ĐÀ NẴNG – 2019 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu thực luận văn nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ, góp ý nhiều cá nhân ngồi trường Trước hết xin gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS.TS Đoàn Hồng Lê, người hướng dẫn khoa học tận tình giúp đỡ tơi kiến thức phương pháp nghiên cứu, chỉnh sửa trình thực luận văn Có kết nghiên cứu nhận quan tâm, tạo điều kiện Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, tận tình cung cấp thơng tin, số liệu đơn vị, phòng, ban Chi cục quản lý thị trường Tỉnh Gia Lai, giúp đỡ nhiệt tình đồng nghiệp, tổ chức đối tác Tôi xin ghi nhận cảm ơn giúp đỡ Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, người thường xuyên hỏi thăm, động viên tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu Mặc dù thân cố gắng trình nghiên cứu thực luận văn, thời gian kinh nghiệm hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tơi mong nhận dẫn, góp ý quý giảng viên tất bạn bè Đà Nẵng, ngày … tháng … năm 2019 Tác giả luận văn Trần Minh Chiến LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, số liệu kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Đà Nẵng, ngày …… tháng … năm 2019 Tác giả luận văn Trần Minh Chiến MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG MỞ ĐẦU Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC 1.1 Khái niệm vai trò quản trị nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Vai trò quản trị nguồn nhân lực 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực 10 1.2.1 Mơi trường bên ngồi 11 1.2.2 Môi trường bên 12 1.3 Các chức quản trị nguồn nhân lực 14 1.3.1 Nhóm chức thu hút nguồn nhân lực 14 1.3.2 Nhóm chức đào tạo phát triển nguồn nhân lực 18 1.3.3 Nhóm chức trì nguồn nhân lực 21 1.4 Bài học kinh nghiệm quản trị nhân 25 1.4.1 Ở nước giới 25 1.4.2 Kinh nghiệm quản trị nguồn nhân lực Chi cục Quản lý thị trường Việt Nam 33 1.4.3 Bài học kinh nghiệm cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai 35 TIỂU KẾT CHƯƠNG 37 Chương THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH GIA LAI 38 2.1 Giới thiệu tổng quan Chi cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai 38 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Chi cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai 38 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức Chi cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai 39 2.1.3 Tình hình nguồn lực Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai 41 2.2 Phân tích thực trạng cơng tác quản trị nguồn nhân lực Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai 45 2.2.1 Đặc điểm nguồn nhân lực Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai 45 2.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nguồn nhân lực Chi cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai 46 2.2.3 Hoạt động thu hút nguồn nhân lực 48 2.2.4 Hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực .52 2.2.5 Hoạt động trì nguồn nhân lực 55 2.3 Đánh giá thực trạng quản trị nguồn nhân lực Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai 62 2.3.1 Ưu điểm 62 2.3.2 Tồn nguyên nhân 63 TIỂU KẾT CHƯƠNG 67 Chương GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH GIA LAI 68 3.1 Quan điểm mục tiêu phát triển Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai 68 3.1.1 Định hướng phát triển Chi cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai 68 3.1.2 Quan điểm mục tiêu quản trị nguồn nhân lực Chi cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai 69 3.2 Dự báo xu hướng phát triển hoạt động thương mại đến năm 2025 70 3.3 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Chi cục Quản lý thị trưởng tỉnh Gia Lai 71 3.3.1 Giải pháp hoàn thiện chức thu hút nguồn nhân lực 71 3.3.2 Giải pháp hoàn thiện chức đào tạo, phát triển nguồn nhân lực .74 3.3.3 Giải pháp hồn thiện chức trì nguồn nhân lực 76 3.3.4 Hồn thiện cơng nghệ hóa Quản lý thị trường 78 3.5 Một số kiến nghị 78 3.5.1 Kiến nghị với Cục quản lý thị trường Trung ương 78 3.5.2 Kiến nghị với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai 79 TIỂU KẾT CHƯƠNG 81 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO QLTT NNL CBCNV NLĐ TC-HC BLĐ UBND BHXH BHYT CBCC QLNN Ths ĐH CĐ TC THPT DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong tổ chức hay quan xã hội nay, có nhiều yếu tố tác động để đem lại lợi ích bất lợi cho hoạt động tổ chức hay tổ chức Trong tất yếu tố người ln coi trung tâm phát triển, đối tượng ý nhiều vấn đề hay sách đưa tổ chức hay tổ chức Đặc biệt bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu sâu rộng nay, mà vấn đề kinh tế - xã hội vận động không ngừng cạnh tranh ngày khốc liệt đòi hỏi tổ chức, tổ chức phải coi trọng nhân lực để tránh nguy bị đào thải giữ vững vị Điều đòi hỏi tổ chức, tổ chức cần phải có lực lượng lao động đủ mạnh công tác quản trị nhân lực tốt để đào tạo người lao động chuyên nghiệp hơn, phục vụ tốt cho phát triển tổ chức, tổ chức Thực tế cho thấy vai trò trung tâm công tác quản trị nhân lực phủ nhận Quản trị nhân lực tốt giúp cho tổ chức nói chung, tổ chức thương mại nói riêng, tổ chức có tính ổn định, đáp ứng u cầu khách quan thị trường yếu tố kinh tế - xã hội để ln thích nghi, tồn phát triển Vấn đề quản lý phát triển nhân lực ngày trọng tổ chức, kể tổ chức nhà nước Do sách tái cấu kinh tế theo hướng trọng tâm cổ phần hóa tổ chức nhà nước để tăng tính cạnh tranh độc lập tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm bớt phụ thuộc vào Nhà nước Hiện nay, người ta nói nhiều đến kinh tế tri thức coi lực lượng sản xuất trực tiếp xã hội nên việc đào tạo nâng cao tri thức cho người lao động trở nên cấp bách.Trong giai đoạn phát triển đất nước, nguồn nhân lực chất lượng cao coi yếu tố định lực, hiệu hoạt động phát triển bền vững tổ chức, tổ chức trị, văn hóa xã hội Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai coi người nhân tố định việc kiểm tra, kiểm sốt thị trường bình ổn hoạt động thương mại địa bàn tỉnh Gia Lai Yếu tố người chuyên môn phẩm chất đạo đức yếu tố hàng đầu định vững mạnh cho tồn đơn vị Muốn cơng tác hoạch định nguồn nhân lực thực tốt sát thực tế ban lãnh đạo Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai phong ban, đơn ị Chi cục cần thực hiện: - Xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực: BLĐ Chi cục phòng TCHC phải xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực trung, dài hạn Việc cần theo quy định, quy trình rõ ràng phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai Việc xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực cần phải phân tích trạng nguồn nhân lực kết hợp yếu tố bên bên Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai để xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực cách cụ thể - Công tác dự báo nhu cầu nhân lực: Căn vào chiến lược định hướng phát triển, xu hướng thị trường nguồn nhân lực Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai để đưa dự báo vấn đề nguồn nhân lực tương lai Từ BLĐ với giúp sức phòng TCHC đưa cơng tác dự báo nhu cầu nhân lực tương lai - Công tác dự báo cung nguồn nhân lực: Sau dự đoán nhu cầu nhân lực, cần tiến hành dự đoán cung nhân lực chi cục thời kỳ kế hoạch Chi cục phải đánh giá, phân tích dự đốn khả có người sẵn sàng làm việc cho Chi cục để có biện pháp thu hút, sử dụng khai thác tiềm người lao động, nâng cao hiệu hoạt động Chi cục Dự đoán cung nhân lực từ hai nguồn: cung nhân lực từ bên Chi cục (tức phân tích nhân lực có Chi cục) cung nhân lực từ bên ngồi Chi cục Dự đốn cung nhân lực từ bên ngồi cơng việc quan trọng nhân lực Chi cục thường bị biến động số người làm việc Chi cục lại có nhu cầu thuyên chuyển nơi khác, hưu, ốm đau, chết, tai nạn, bị kỷ luật buộc thơi việc… Vì vậy, nhu cầu bổ sung nhân lực xuất nguồn bổ sung cho số phải tìm từ thị trường lao động bên ngồi Mặt khác, nhu cầu phát triển mở rộng hoạt động nên Chi cục cần có thêm nhân lực để hồn thành nhiệm vụ Do đó, dự đốn cung nhân lực từ thị trường lao động bên cho phép Chi cục thấy rõ tiềm lao động, nguồn nhân lực cung cấp cho Chi cục có biện pháp thu hút nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu Chi cục cần thiết - Điều tiết cung cầu nhân lực: Sau xác định nhu cầu cung nguồn nhân lực, Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai cần cân đối cung cầu để đảm bảo nguồn nhân 72 lực đủ số lượng, đảm bảo chất lượng không tương lai mà Từ việc xác định cân đối cung cầu nhân lực Chi cục, Ban lãnh đạo đưa kế hoạch tuyển dụng, thuyên chuyển , thăng chức hay tinh giảm biên chế phù hợp tình hình Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai Đây vấn đề cốt lõi đảm bảo cho hoạt động lại cơng tác quản trị nguồn nhân lực diễn cách hiệu - Đánh giá kiểm tra việc thực hoạch định nguồn nhân lực: Sau thực điều tiết nguồn nhân lực, Ban lãnh đạo Chi cục cần phải thực kiểm tra, đánh giá hoạt động hoạch định nguồn nhân lực, xác định sai lệch kế hoạch thực hiện, nguyên nhân dẫn đến sai lệch đề biện pháp hồn thiện Các đánh giá định lượng thường có tính khách quan giúp Chi cục thấy sai lệch kế hoạch thực cách rõ ràng lĩnh vực sau: số lượng chất lượng nhân viên; suất lao động; tỷ lệ thuyên chuyển nhân viên, đặc biệt nhân viên tuyển; chi phí tuyển dụng nhân viên; hài lòng nhân viên cơng việc v.v…để kịp thời sửa chữa giúp kinh nghiệm Công tác đảm bảo cho công tác hoạch định nguồn nhân lực Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai thực cách hiệu 3.3.1.3 Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân viên Công tác tuyển dụng yếu tố tạo nên thành công Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai công tác thực tương đối tốt Chi cục Vì vậy, công tác cần thực cách nghiêm túc, công khai công Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng công tác này, Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai cần thực sau: - Phải dựa vào hoạch định nguồn nhân lực để làm cho hoạt động tuyển dụng: Công tác tuyển dụng cần dựa công tác hoạch định nguồn nhân lực để thực Công tác tuyển dụng vô quan trọng, tạo nguồn nhân lực có đủ số lượng, chất lượng phù hợp với cơng việc Vì vậy, công tác cần xây dựng nghiêm túc chặt chẽ dựa tảng hoạch định nguồn nhân lực - Hồn thiện quy trình tuyển dụng vấn đề cốt lõi: Quy trình tuyển dụng Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai xây dựng cách cụ thể, chi tiết Công tác tuyển dụng Chi cục có nhiều cơng việc cụ thể: thơng báo tuyển dụng, nhận hồ sơ, 73 lập danh sách Các công việc xây dựng thành bước cụ thể cần phải thực công việc theo thứ tự, phải đảm bảo xác tránh ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực tuyển dụng Hiện nay, quy trình tuyển dụng Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai tương đối nhiều bước thực Điều làm cho công tác tuyển dụng tương đối cồng kềnh (do theo chế nhà nước) Vì vậy, thời gian tới, ban lãnh đạo phòng tổ chức hành cần nghiên cứu để đưa quy trình tuyển dụng phù hợp với Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai, giảm bớt cồng kềnh, điều đồng nghĩa với việc giảm bớt sai sót cơng tác tuyển dụng - Công tác tuyển dụng cần thực nghiêm túc, cơng bằng, minh bạch: Trong quy trình tuyển dụng Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai, công việc xây dựng tương đối nhiều dẫn đến cần nhiều định bị chi phối yếu tố chủ quan người Chắc chắn trình tuyển dụng, Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai mắc phải lỗi chủ quan này, tạo điều kiện dễ xảy gian lận thiếu công phát sinh Tuy nhiên, cần Chi cục thực nghiêm túc, công hoạt động công tác tuyển dụng thu hút tìm nguồn nhân lực có chất lượng, đảm bảo phù hợp với công việc Chi cục, giúp Chi cục ngày phát triển 3.3.2 Giải pháp hoàn thiện chức đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 3.3.2.1 Hội nhập vào môi trường làm việc Nếu tuyển dụng ứng viên thành cơng qđầutrìnhgian nan việc giữ chân người lao động vất vả không tế:hựctheo kết báo cáo chi cục có đến15% nhân viên tuyển nghỉ việc năm đầun tiê đến 18-22 tuần để nhân viên tuyển vào làm quen với công việc bắt nhịp tồn cơngiệcv Nguồn:( Báo cáo tình hình nhân phòng TC-HC – Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai) Để giảm thiểu tỷ lệ nghỉ việc chi phí tuyển dụng, việc tổ chức giai đoạn Hội nhập cho nhân viên quan trọng ông bà ta ln có câu “đầu xi, lọt”, chi cục QLTT tỉnh Gia Lai cần thực hiệnmột số giải pháp để giúp nhân viên hội nhập thành công: - Lập checklist liệt kê thông tin đảm bảo Phòng TC-HC cung cấp đủ đến nhân viên từ ngày nhận việc như: Quy chế, nội quy, Sổ tay nhân viên viên, Quy trình làm việc, Danh sách chương trình Huấn luyện & Đào 74 tạo hội nhập…để nhân viên cần ghi nhận thực hiện; - Phòng TC-HC đảm bảo thơng báo Bộ phận/đơn vị/phòng ban kiện có nhân viên hội nhập danh sách công việc cần thực phận, thời gian cần hồn tất theo dõi tình trạng thực Danh sách công việc cần lưu ý chia làm hai khoản thời gian: Trước nhân viên nhận việc sau nhân viên nhận việc; - Đảm bảo công cụ, dụng cụ, thiết bị, tài nguyên hạ tầng, phần mềm nghiệp vụ nguồn lực (nếu có)….Bản mục tiêu cơng việc cần thực giai đoạn thử việc sẵn sàng từ ngày nhân viên nhận việc Trong đó: Bản mục tiêu giai đoạn thử việc cần đảm bảo nhân viên kiểm tra có trao đổi trực tiếp trường phận mục tiêu cần đạt; - Ra định bố trí nhân hướng dẫn nhân viên làm quen với công việc giao; - Xây dựng cung cấp đến nhân viên danh sách liên hệ công việc, liên hệ khẩn cấp kèm quy trình (nếu có) với Bộ phận khác mà Nhân viên thực trình làm việc; - Khảo sát mức độ hài lòng, theo dõi kết thực theo danh sách công việc quy định từ công ty, danh sách công việc theo Bản mục tiêu thử việc, kết chương trình Huấn luyện Đào tạo… ngày 30 ngày để hiểu mức độ nhân viên làm quen, nắm bắt công việc & vấn đề cần hỗ trợ 3.3.2.2 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Đào tạo phát triển nguồn nhân lực quan trọng để nâng cao trình độ cán nhân viên, nâng cao sức cạnh tranh Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai Trong năm qua, Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai thực công tác tương đối tốt Tuy nhiên, hiệu từ công tác đào tạo cần ban lãnh đạo Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai đánh giá lại cách khách quan Trong thời gian tới, quy mô Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai mở rộng nữa, Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai nên tính tới việc thành lập phận đào tạo (thuộc phòng TCHC) riêng cho Chi cục, phận phụ trách thực đào tạo cho cán nhân viên Chi cục nghiệp vụ mà Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai thực mà Chi cục khác khơng có thực Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai cần hỗ trợ tích cực cho cán nhân viên 75 cử đào tạo, học tập nâng cao trình độ nước quốc tế Vì vậy, Chi cục cần hỗ trợ tích cực cán nhân viên nay, họ tảng nâng cao chất lượng cán nhân viên Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai tương lai Việc hỗ trợ hỗ trợ vật chất cho cán này: Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai cần nâng cao phụ cập tiền sinh hoạt phí cho cán nhân viên học tập đào tạo Hiện nay, phụ cấp cho cán nhân viên tham gia đào tạo trường đại học nước 100.000 VND/người/ngày Đây mức phụ cấp tương đối thấp Vì vậy, Chi cục cần nghiên cứu xem xét kết hợp quỹ lương, quỹ đào tạo cán Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai để đưa định nâng mức phụ cấp cách phù hợp Đào tạo cán chủ chốt: cán chủ chốt người có vai trò quan trọng, lực lượng đảm nhận vị trí quan trọng Chi cục tương lai, người định thành công hay thất bại Chi cục Vì vậy, cần có cần phải có sách đào tạo cụ thể để họ phụ trách công việc phù hợp với chức vụ trình độ đào tạo 3.3.3 Giải pháp hồn thiện chức trì nguồn nhân lực 3.3.3.1 Đánh giá chất lượng thành tích cơng tác nhân viên Mặt dù công tác Chi cục thực tương đối tốt nhiên, cần hoàn thiện quy trình cơng tác đánh giá chất lượng thành tích cơng tác nhân viên Đánh giá chất lượng thành tích cơng tác nhân viên cần phải thực nghiêm túc nữa, tránh ý kiến chủ quan ảnh hưởng tới kết đánh giá Để hồn thiện cơng tác ta cần thực việc sau đây: - Thứ xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thực công việc, nhà lãnh đạo nên tham khảo ý kiến người lao động nhiều nữa, nên tổ chức điều tra lấy ý kiến đóng góp người lao động để từ đưa tiêu chí đánh giá thật chuẩn xác - Thứ hai, cần cao tính minh bạch buổi nói chuyện nhân viên lãnh đạo Bởi định đánh giá tình hình thực cơng việc đưa buổi nói chuyện Do tổ chức buổi nói chuyện cần có thêm có mặt đại diện cơng đồn, lãnh đạo cấp cao phải ghi lại biên họp để đối chiếu xảy khiếu nại Chi cục cần công khai kết đánh giá, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến kết 76 cán nhân viên, trao đổi trực tiếp kín với CBCNV kết đánh giá Có vậy, kết đánh giá phản ánh lực làm việc, phẩm chất cán nhân viên Chi cục 3.3.3.2 Hồn thiện chế độ lương phúc lợi Cơng tác lương phúc lợi, thưởng phạt phải dựa sở kết đánh giá chất lượng lao động kết công việc mà cán nhân viên thực Có đảm bảo cơng Hiện nay, Chi cục cần cố gắng thực việc thưởng phạt cơng bằng, minh bạch Để thực việc đó, Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai cần công khai kết đánh giá chất lượng lao động, công khai mức thưởng phạt cho cá nhân, vị trí đơn vị Có tạo tính cơng cao hoạt động kinh doanh, cán nhân viên yên tâm cố gắng thực thật tốt cơng việc Ngồi ra, Chi cục cần phải thường xuyên quan tâm tới đời CBCNV để có hỗ trợ kịp thời vật chất tinh thần Điều tạo dựng niềm tin CBCNV, giúp họ có động lực cơng việc phấn đấu 3.3.3.3 Hồn thiện chế độ thăng tiến Để hoàn thiện chế độ thăng tiến người lao động Chi cục, ban lãnh đạo Chi cục cần quan tâm tạo môi trường điều kiện làm việc tốt, thuận lợi cho cán công nhân viên đồng thời để kích thích thu hút giữ chân người lao động giỏi Cụ thể: - Cần tạo mơi trường có điều kiện làm việc thuận lợi, chun nghiệp để giúp nhân viên tập trung hồn thành cơng việc có hiệu Vì vậy, ban lãnh đạo Chi cục cần quan tâm, thiết lặp cố gắng trì mơi trường làm việc thật tiện nghi, đầy đủ sở vật chất, không gian làm việc đại, thoải mái - Tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận, nắm bắt thông tin công việc, hiểu mục tiêu công việc, mục tiêu chiến lược chi cục, cho họ thấy triển vọng phát triển tương lai Chi cục Đưa quy tắc, quy trình làm việc rõ ràng tuân thủ theo hệ thống ISO chi cục xây dựng Qua tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên thực công việc cách dể dàng, hoàn toàn chủ động khâu công việc, hiểu phối hợp tốt với để tăng hiệu công việc tránh rủi ro khơng đáng có Tạo mơi trường điều kiện làm việc tốt cho người lao động 77 phát huy hết lực cá nhân đồng thời Chi cục có sách động viên khen thưởng kịp thời cho ý tưởng sáng tạo mang lại lợi ích cho Chi cục - Chi cục tạo điều kiện làm việc độc lập có định hướng hỗ trợ cao, giúp nhân viên trẻ nhanh chóng hòa nhập với mơi trường làm việc mới, tạo nhiều vị trí mở có hội cho việc thăng tiến phát triển nghề nghiệp lâu dài Chi cục Tạo môi trường làm việc thân thiện chun nghiệp, ln có thơng cảm lắng nghe lãnh đạo nhân viên, đồng nghiệp đồng nghiệp, làm cho thành viên cảm nhận Chi cục gia đình, người lao động khơng thể thiếu, khơng có lý mà nhân viên khơng hài lòng với Chi cục - Cần xây dựng ban hành rõ rành tiêu chuẩn cho vị trí quản lý để nhân viên phòng ban nỗ lực phấn đấu để bổ nhiệm Quan đó, chi cục ban hành Quy hoạch cán để chứng minh lực nhân viên Ban lãnh đạo chi cục công nhận tạo động lực cho nhân viên phấn đấu phát triển - Cơng tác chăm sóc sức khỏe, chế độ nghỉ phép nghỉ dưỡng, du lịch, đoàn hội…phải Chi cục ý quan tâm 3.3.4 Hoàn thiện cơng nghệ hóa Quản lý thị trường Trong thời đại ngày nay, vai trò cơng nghệ ngày tăng lên Những tiến vũ bão khoa học công nghệ thời gian qua chứng minh vai trò với phát triển quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp Và Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai ngoại lệ Bên cạnh với việc có đội ngũ cán giỏi chun mơn nghiệp vụ, tâm huyết với cơng việc Chi cục cần phải có hệ thống cơng nghệ đại Bởi lẽ hệ thống công nghệ đại giúp cho nhà quản lý nhân nắm bắt thông tin cán công nhân viên cách kịp thời, đầy đủ, từ có định sách nhân đắn Mặt khác làm việc Chi cục với đầy đủ trang thiết bị đại, người lao động cảm thấy thích thú hơn, hỗ trợ cho trình làm việc tốt hơn, nâng cao suất lao động 3.5 Một số giải pháp bổ sung khác 3.5.1 Đối với Cục quản lý thị trường Trung ương Chính phủ đặc biệt Cục quản lý thị trường Trung ương cần nghiên cứu 78 đưa sách, luật liên quan đến ngành Quản lý thị trường, đến chi cục Quản lý thị trường toàn quốc chặt chẽ Để hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Chi cục, trước hết cần hoàn thiện máy quản lý hệ thống tổ chức Chi cục theo quy định Nhà nước Vì vậy, hoàn thiện luật pháp Quản lý thị trường, Chi cục giúp cho Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai hoàn thiện cấu tổ chức, hoàn thiện mặt hoạt động có hoạt động quản trị nguồn nhân lực 3.5.2 Đối với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai Để tăng tính khả thi cho giải pháp nêu trên, luận văn xin có số kiến nghị với Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai sau: - Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai cần thường xuyên rà soát, xây dựng định biên lao động toàn đơn vị cách thống khoa học (mỗi đơn vị, phòng ban đội QLTT cần người, có số thiếu) - Đối với chức danh cơng việc cần tiêu chuẩn hố u cầu trình độ chun mơn…để từ có nhu cầu xác cho công tác quản trị phát triển nguồn nhân lực Điều tạo thuận lợi cho người học chủ động bố trí cơng việc người quản trị nhân chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm - Đội ngũ, cán kiêm nhiệm phụ trách công tác đào tạo Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai cần thiết phải bổ sung đáp ứng nhu cầu cơng việc Đồng thời cần có sách việc bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán này, tránh tình trạng họ lo tổ chức học cho người khác khơng tham dự khoá học - Xây dựng ban hành chế tài phù hợp với đặc thù cơng tác Quản trị nguồn nhân lực để sử dụng nguồn kinh phí mục đích, hiệu Đây điều kiện quan trọng để đảm bảo mở rộng quy mô nâng cao chất lượng NNL Bên cạnh cần thực giải pháp nêu đảm bảo cho kinh phí chi hợp lý tiết kiệm - Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai cần phải hoạch định công tác quản trị nguồn nhân lực, công tác tuyển dụng, tập huấn cử cán đào tạo dài hạn cách hợp lý sã giúp Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai thu hút người có tài cho đơn vị 79 - Các phòng ban chun mơn đội QLTT trực thuộc phải biết cụ thể trình độ chun mơn cán bộ, cơng chức để từ có đề suất giúp phòng tổ chức hành có kế hoạch chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực cách sát với yêu cầu thực tế 80 TIỂU KẾT CHƯƠNG Việc hội nhập vào kinh tế giới đem lại cho Việt Nam nhiều hội để phát triển đất nước, đưa lại khơng thách thức Để tồn đứng vững điều kiện đòi hỏi đơn vị phải tìm cho riêng giải pháp hữu hiệu để tồn phát triển Một giải pháp hữu hiệu nâng cao hiệu hoạt động quản trị nguồn nhân lực để từ khai thác tối đa nguồn nhân lực vào hoạt động đơn vị Với ý nghĩa vô to lớn việc phải nâng cao hiệu qủa hoạt động quản trị nguồn nhân lực qua đánh việc giá thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai thời gian qua, tác giả tiến hành đề xuất số giải pháp nâng cao hoạt động quản trị nguồn nhân lực Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai thời gian đến 81 KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường mà cạnh tranh liệt, tổ chức muốn tồn phát triển quản trị nguồn nhân lực phải đặt lên hàng đầu Quản trị nguồn nhân lực có vai trò quan trọng hoạt động doanh nghiệp, “mặt chìm” bên doanh nghiệp lại định kết hoạt động doanh nghiệp Nguồn nhân lực quản trị nguồn nhân lực chiến lược mang tầm quốc gia Trong chế thị trường cạnh tranh gay gắt ngày nay, tổ chức muốn tồn tại, phát triển đứng vững thị trường đòi hỏi phải có đội ngũ nhân lực tốt Các chiến lược hoạt động phải kèm theo với chiến lược người, thực tế người lao động định thành bại vị tổ chức thị trường Qua thời gian tìm hiểu thực tế Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai, tác giả hoàn thành luận văn: “Quản trị nguồn nhân lực Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai” Căn vào vấn đề tìm hiểu, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm cải thiện tình hình quản trị nguồn nhân lực Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai Do nhiều hạn chế thời gian kiến thức, nên đề tài hẳn nhiều thiếu sót giải pháp đưa mang tính chủ quan Vì vậy, kính mong nhận đóng góp q thầy người để đề tài sâu sắc 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo tiếng Việt [1] Trần Xuân Cầu (2012), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân [2] Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai (2018), Báo cáo công tác tổng kết Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai năm 2016 – 2018 [3] Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai (2018), Kết hoạt động Quản lý thị trường 2018 phương hướng nhiệm vụ 2019 [4] Trần Xuân Cầu (2012), Kinh tế nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội [5] Đỗ Minh Cường (2015), Vai trò người quản lý doanh nghiệp, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội [6] Trần Kim Dung (2015), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Tổng Hợp Hồ Chí Minh [7] Nguyễn Vân Điềm (2014), Quản trị nhân lực, NXB Lao động - Xã hội Hà Nội [8] Phạm Minh Hạc (2015), Con người Việt Nam – mục tiêu động lực phát triển kinh tế - xã hội, Đề tài Khoa học – Công nghệ cấp nhà nước mang mã số KX – 07 [9] Nguyễn Hữu Lam (2012), Phát triển nhân lực doanh nghiệp Việt Nam [10] Nguyễn Hữu Lam (2015), Quản trị nhân lực thời kỳ hội nhập [11] Vũ Ngọc Quân (2012), Quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân [12] Sở Công Thương tỉnh Gia Lai (2018), Kết hoạt động năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019 [13] Nguyễn Hữu Thân (2014), Quản trị nhân sự, NXB Lao Động – Xã Hội Hà Nội [14] Đỗ Mai Thành (2014), Nâng cao hiệu quản trị doanh nghiệp Nhà nước, Tạp chí Cộng sản [15] Trần Văn Tùng (2016), Phát triển nhân lực, kinh nghiệm giới thực tiễn nước ta, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội 83 Tài liệu tham khảo tiếng Anh [16] Amstrongs.M (2013), Quản trị nhân lực - Từ dẫn đến hành động [17] Amstrongs.M (2014), Sổ tay thực hành Quản trị nhân lực [18] Boselie.P (2014), Quản trị Nhân lực - Tiến tới cân [19] hành Bratton.J and Gold.J (2014), Quản trị nhân lực - Lý thuyết thực [20] dụng Hendry.C (2012), Quản trị nhân lực - Chiến lược hướng tới tuyển [21] tranh Lepak.D and Gowan.M (2018), Quản trị nhân lực - Lợi cạnh [22] Mohanty.R.P (2015), Quản trị nhân lực - Mối liên hệ với vận hành tổ chức [23] Website tham khảo - http://qltt.gialai.gov.vn/ - http://www.nhandan.com.vn/ - http://vneconomy.vn/ - https://l-a.com.vn/ - http://quantri.vn/ - http://vnresource.vn/hrmblog/ 84 ... tác quản trị nguồn nhân lực Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai 3.2 Mục tiêu cụ thể - Làm rõ sở lý luận Quản trị nguồn nhân lực Phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực Chi Cục Quản lý thị. .. sở lý luận Quản trị nguồn nhân lực hoạt động thực tiễn quản trị nguồn nhân lực Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai - Làm rõ thành tựu hạn chế công tác quản trị nguồn nhân lực Chi cục Quản lý. .. cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai 68 3.1.1 Định hướng phát triển Chi cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai 68 3.1.2 Quan điểm mục tiêu quản trị nguồn nhân lực Chi cục quản lý thị trường tỉnh Gia
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị nguồn nhân lực tại chi cục quản lý thị trường tỉnh gia lai” , Quản trị nguồn nhân lực tại chi cục quản lý thị trường tỉnh gia lai”

Từ khóa liên quan