Thực hiện chính sách giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện bắc trà my, tỉnh quảng nam

89 42 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 07:26

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI CHÂU MINH NINH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI CHÂU MINH NINH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành : Chính sách cơng Mã số :8340402 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HỒ SỸ SƠN HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác gia CHÂU MINH NINH MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 10 1.1 Khái quát sách giai khiếu nại, tố cáo .10 1.2 Những vấn đề lý luận thực sách giai khiếu nại tố cáo 18 CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI HUYỆN BẮC TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM .25 2.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tác động đến thực sách giai khiếu nại, tố cáo huyện Bắc Trà My, tỉnh Quang Nam .25 2.2 Thực trạng thực sách giai khiếu nại, tố cáo huyện Bắc Trà My, tỉnh Quang Nam .28 CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI HUYỆN BẮC TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM 53 3.1 Quan điểm thực sách khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quang Nam 53 3.2 Giai pháp nâng cao hiệu qua thực sách khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quang Nam 58 KẾT LUẬN 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ 2.1 2.2 Kết qua địa b Kết qua nại, tố cá Kết qua 2.3 sác Bắc Trà Kết qua 2.4 sác Bắc Trà Kết qua 2.5 chương t nại, tố cá Kết qua 2.6 truyền ch huyện B Kết qua 2.7 hợp thực bàn huyệ Kết qua 2.8 kiểm tra cáo Kết qua 2.9 thực huyện B MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thực tốt công tác giai khiếu nại, tố cáo nhân dân củng cố tăng cường niềm tin nhân dân vào đường lối Đang sách, pháp luật nhà nước đề ra, thể mối quan hệ mật thiết nhân dân với Đang Nhà nước Nhận thức điều đó, Đang đề chủ trương, đường lối sở Nhà nước hoạch định ban hành sách, có sách giai khiếu nại, tố cáo, sách cụ thể hóa các điều Hiến pháp pháp luậtnhằm giai khiếu nại, tố cáo nhanh, pháp luật, bao vệ khơi phục kịp thời quyền, lợi ích hợp pháp cho nhân dân, đồng thời xử lý nghiêm minh cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật, tạo niềm tin nhân dân vào đường lên XHCN mà Đang Nhà nước ta lựa chọn Trong thời gian qua, địa bàn huyện Bắc Trà My các quan, tổ chức có thẩm quyền tích cực tổ chức sách thực giai khiếu nại, tố cáo theo các văn ban pháp luật mà Nhà nước ta ban hành như: Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998, luật sửa đổi bổ sung số điều Luật khiếu nại, tố cáo năm 2004, 2005, Luật khiếu nại 2011, Luật tố cáo 2011 năm 2018 các văn ban hướng dẫn thi hành Bởi vậy, việc thực sách giai khiếu nại, tố cáo đạt nhiều kết qua tích cực trước Theo báo cáo UBND huyện Bắc Trà My năm qua, địa bàn huyện tiếp nhận 1.330 đơn (kiến nghị, phan ánh, khiếu nại); có 447 đơn khiếu nại, qua phân loại, xử lý có 146 vụ việc thuộc thẩm quyền giai UBND huyện Qua kết qua giai khiếu nại thu hồi cho nhà nước số tiền 41 triệu đồng 2.950 m đất, tra lại quyền lợi cho công dân với tổng số tiền 369 triệu đồng 10.518 m2 đất.Đối với việc thực Luật Tố cáo, năm qua các quan chức địa bàn huyện tiếp nhận 16 đơn tố cáo, qua phân loại, xử lý có 11 vụ việc thuộc thẩm quyền giai Qua kết qua giai tố cáo thu hồi cho nhà nước số tiền 52 triệu đồng, bao vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân, tra lại quyền lợi cho công dân với tổng số tiền 16 triệu đồng 121 m đất; Kiến nghị xử lý hành cá nhân có liên quan Chuyển quan điều tra vụ/01 đối tượng Trong năm gần đây, với quá trình tồn cầu hóa, phát triển chung tỉnh Quang Nam quá trình cơng nghiệp hóa, thị hóa địa bàn huyện Bắc Trà My, đường giao thông xây dựng, các dự án xây dựng nông thôn mới, việc phát triển công nghiệp xây dựng sở hạ tầng địa bàn huyện Tuy nhiên, giai khiếu nại, tố cáo vấn đề nhạy cam, liên quan đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội hoạt động quan lý nhà nước nên việc thực sách giai khiếu nại, tố cáo số hạn chế: Cơng tác tun truyền giai khiếu nại, tố cáo, đặc biệt khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai thời gian qua có quan tâm chưa sâu rộng đến người dân, việc am hiểu pháp luật nhân dân hạn chế; Tổ chức chế giai khiếu kiện thiếu ổn định bất cập so với yêu cầu thực tế; Có nơi chưa làm tốt việc tiếp dân, nhận đơn, chưa hướng dẫn, giai thích cụ thể theo pháp luật việc nộp đơn đến quan có thẩm quyền giai để tình trạng người dân khiếu kiện vượt cấp; Một phận cán bộ, công chức đôi lúc, đôi nơi chưa gương mẫu, thiếu nhiệt tình, hướng dẫn, giai thích cho cơng dân khơng rõ ràng thiếu hiểu biết thiếu ý thức chấp hành pháp luật phận nhân dân; Còn có số qui định chồng chéo Luật Khiếu nại, tố cáo các Luật chuyên ngành khác Luật Đất đai, pháp lệnh xử lý các vụ án hành anh hưởng việc thực sách giai khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện Bắc Trà My tỉnh Quang Nam Trước tình hình đặt yêu cầu nghiên cứu thực trạng thực sách giai khiếu nại, tố cáo, xác định hạn chế, nguyên nhân hạn chế để đưa các giai pháp nâng cao hiệu qua thực sách giai khiếu nại, tố cáo cần thiết góp phần ổn định tình hình, phát triển kinh tế xã hội Ban thân học viên người trực tiếp tham gia công tác quan Thanh tra huyện Bắc Trà My, tác gia chọn đề tài: “Thực sách giải khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam” làm luận văn cao học Tình hình nghiên cứu đề tài Liên quan đến thực sách giai khiếu nại, tố cáo lĩnh vực hành thời gian qua thu hút quan tâm nghiêncứu các tác gia Bởi vậy, với đề tài thuộc vấn đề có nhiều sách chuyên khao, đề tài khoa học, viết công bố, tiêu biểu các tác gia như: Tác gia Bùi Thị Cúc (2018), Thực trạng thực sách giải khiếu nại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ Chính sách cơng, Học viên Khoa học xã hội Luận văn làm rõ các lý luận sách giai khiếu nại, so sánh làm rõ khác khiếu nại tố cáo Trên sở đó, luận văn đánh giá thực trạng thực sách giai khiếu nại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quang Nam, rút thành cơng, hạn chế thực sách này, xác định rõ nguyên nhân hạn chế đề xuất các giai pháp phù hợp với tình hình khiếu nại, giai khiếu nại huyện thời gian qua thời gian tới [2] Tác gia Lê Đình Cung (2019), Thực sách giải khiếu nại, tố cáo Ban Tiếp công dân, thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ Chính sách cơng, Học viện Khoa học xã hội Việt Nam Tác gia luận văn nghiên cứu sở lý luận sở thực tiễn sách giai khiếu trường hợp người giai khiếu nại lần đầu đồng thời người bị khiếu nại khơng tổ chức đối thoại cần thiết phù hợp với thực tiễn hoạt động giai khiếu nại, tố cáo Cần sửa đổi Điều 28 Luật khiếu nại theo hướng tăng thời hạn giai khiếu nại lần đầu không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý, vụ việc phức tạp thời hạn giai kéo dài không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý Ở vùng sâu, vùng xa lại khó khăn thời hạn giai khiếu nại khơng quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; vụ việc phức tạp thời hạn giai kéo dài không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý.Đối với các vụ việc vừa có nội dung khiếu nại, vừa có nội dung tố cáo thời hạn giai phai kéo dài hơn, cho phù hợp với thực tiễn giai đam bao tính kha thi cao 3.2.2 Giải pháp thực sách 3.2.2.1 Tăng cường lãnh đạo cấp ủy Đảng, quyền phối hợp quan, tổ chức nhân dân hoạt động giải khiếu nại, tố cáo Đang uỷ kịp thời tổ chức học tập, quán triệt các thị, nghị Trung ương, Đang ủy cấp khiếu nại, tố cáo, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cấp uỷ, quyền thực hoạt động giai khiếu nại, tố cáo; bên cạnh đó, các Đang uỷ định kỳ sơ kết, tổng kết kịp thời các thị, nghị Đang, Nhà nước giai khiếu nại, tố cáo theo hướng dẫn cấp Trong thời gian tới, quyền huyện Bắc Trà My cần tiếp tục triển khai thực các nội dung sau: - Tiếp tục thực có hiệu qua các giai pháp Thơng báo Kết luận số130-TB/TW ngày 10/01/2008 Bộ Chính trị, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 Bộ Chính trị tăng cường lãnh đạo Đang công tác tiếp công dân giai khiếu nại, tố cáo 62 - Tập trung lãnh đạo, đạo giai ban các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, khơng để phát sinh thành điểm nóng; thực tốt kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 Thanh tra Chính phủ tiếp tục kiểm tra, rà soát giai các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kế hoạch số 04 ngày 13/01/2014 UBND tỉnh Quang Nam việc tổ chức thực kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 Thanh tra Chính phủ; phấn đấu đạt tỷ lệ giai 90% đơn thư tồn đọng, kéo dài; tổ chức thực nghiêm túc, kịp thời, triệt để các định giai khiếu nại, định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật Do phần lớn các vụ việc khiếu nại, tố cáo chủ yếu xay các lĩnh vực liên quan đến đất đai, đền bù, bồi thường, hỗ trợ giai phóng mặt nên các cấp uỷ Đang, quyền phai tập trung lãnh đạo công tác quy hoạch, đền bù giai toa, từ việc xây dựng sách, giá ca đền bù đến việc tuyên truyền vận động nhân dân, triển khai thực các dự án, các khu công nghiệp quy hoạch, dự án chưa có phương án tái định cư cho người dân chưa cho triển khai thực Làm tốt vấn đề làm giam thiểu đáng kể tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo lĩnh vực đền bù giai toa, giai phóng mặt Mặt trận, các đồn thể tích cực tham gia làm tốt cơng tác hồ giai sở quyền giai khiếu nại, tố cáo bao đam lợi ích hợp pháp người dân - Tăng cường công tác tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các ngành, các cấp công tác tiếp dân, giai khiếu nại, tố cáo, việc thực các định giai khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật UBND huyện thường xuyên cập nhật ban hành quy định tiếp công dân, xử lý đơn thư, giai tranh chấp, khiếu nại tố cáo địa bàn huyện phù hợp với các văn ban pháp luật hành phù hợp với tình hình thực tế huyện, nhằm tạo sở pháp lý quan trọng cho 63 các quan nhà nước việc giai khiếu nại, tố cáo 3.2.2.2 Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo Thực tiễn nay, nhận thức pháp luật nói chung, pháp luật khiếu nại, tố cáo nói riêng nhân dân chưa cao; hiểu biết pháp luật khiếu nại, tố cáo cán bộ, công chức, người có thẩm quyền giai khiếu nại, tố cáo nhiều hạn chế, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn Do vậy, người khiếu nại, tố cáo không thực quyền nghĩa vụ khiếu nại, tố cáo làm cho tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp; nhiều cán bộ, cơng chức, người có thẩm quyền giai khiếu nại, tố cáo thực nhiệm vụ không làm hết chức trách, nhiệm vụ, làm anh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp nhân dân Những nguyên nhân làm cho hoạt động giai khiếu nại, tố cáo tồn nhiều hạn chế, bất cập.Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung pháp luật khiếu nại, tố cáo nói riêng hoạt động có ý nghĩa quan trọng Bởi lẽ, hoạt động tạo chuyển biến ban nhận thức nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng chấp hành nghiêm chỉnh Luật khiếu nại, Luật tố cáo cán bộ, cơng chức nhân; góp phần ngăn chặn hạn chế vi phạm pháp luật khiếu nại, tố cáo, giữ vững an ninh trị trật tự an toàn xã hội; Giúp cho người dân hiểu thực quyền, nghĩa vụ thực việc khiếu nại, tố cáo trách nhiệm thi hành định giai khiếu nại, định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật; Nâng cao ý thức trách nhiệm, lực, trình độ, kỹ nghiệp vụ giai khiếu nại, tố cáo cán bộ, công chức… Nhận thức tầm quan trọng hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo việc nâng cao chất lượng hoạt 64 động giai khiếu nại, tố cáo, thời gian tới cần thực tốt các biện pháp cụ thể sau: Thực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Luật Tiếp công dân năm 2013; Luật khiếu nại 2011, Luật tố cáo 2018; Luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cán bộ, nhân dân…Thơng qua các phương tiện thơng tin đại chúng như: báo, tạp chí, đài truyền thanh, tổ chức lồng ghép các buổi họp thôn, xã…để đam bao việc tiếp cận với các quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo người dân tốt Mở rộng các dịch vụ tư vấn pháp luật cho cơng dân với nhiều hình thức phong phú, sinh động có hiệu qua thiết thực để giúp công dân nắm vững thực tốt quyền khiếu nại, tố cáo 3.2.2.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác giải khiếu nại, tố cáo Từ thực tế cho thấy, đa phần các cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giai khiếu nại, tố cáo chưa đáp ứng yêu cầu công việc Ban thân họ phần lực trình độ hạn chế, phần thiếu kinh nghiệm, kỹ năng, phần lớn khác chun mơn khơng phù hợp Trong cán bộ, cơng chức lại người định phần lớn tới hiệu qua công tác giai khiếu nại, tố cáo Hàng năm, cần tổ chức mở các lớp tập huấn áp dụng các quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo; Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ, kỹ cho cán làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tham gia giai khiếu nại, tố cáo đặc biệt cấp sở.Bên cạnh đó, mức lương cán bộ, công chức khá thấp so với mức sống trung bình xã hội Đặc biệt, cán bộ, công chức tham gia công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phan ánh hưởng chế độ đãi ngộ nhà nước, mức đãi ngộ thấp 65 3.2.2.4 Tăng cường tra, kiểm tra, giám sát việc thực sách giải khiếu nại Trong quan lý nhà nước, tra khâu quan trọng thiếu thông qua tra chủ thể quan lý nắm tình hình thực hiệnchủ trương, sách, pháp luật Đang, Nhà nước, định, văn ban quan cấp trên, đồng thời phát vi phạm, khuyết điểm đối tượng tra, việc làm tốt, người tốt để phổ biến để các quan, đơn vị rút kinh nghiệm vi phạm, khuyết điểm Các cấp ủy đang, quyền, các sở, ban, ngành đoàn thể thành phố, trước hết người đứng đầu phai nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, đạo thực công tác bao vệ người tố cáo thuộc phạm vi phụ trách; chịu trách nhiệm trước cấp bị xử lý trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, quan lý, không làm hết thẩm quyền để xay tình trạng người dân, cán bộ, viên thuộc phạm vi phụ trách bị tra thù, trù dập tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Xác định rõ việc bao vệ người tố cáo trách nhiệm ca hệ thống trị toàn xã hội, trước hết cấp ủy, tổ chức đang, quyền các quan chức các cấp 3.2.2.5 Thực tốt đối thoại người khiếu nại, tố cáo, người bị khiếu nại, tố cáo người giải khiếu nại, tố cáo Hoạt động giai khiếu nại, tố cáo phai đam bao công khai, dân chủ, tăng cường đối thoại, thực đầy đủ các quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giai không xem nhẹ khâu nào, phai coi trọng việc tổ chức đối thoại cấp xã, huyện giai khiếu nại lần đầu Qua thực tế công tác quan Thanh tra huyện nhận thấy, đối thoại trực tiếp việc làm hiệu qua Rất nhiều các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài tưởng chừng giai sau tổ chức đối thoại các vấn đề dần làm sáng tỏ, người khiếu nại giai thích cặn 66 kẽ hiểu đòi hỏi vơ lý người bị khiếu nại thấy sai sót để khắc phục, sửa chữa Tuy nhiên, thực tế, có khiếu nại, tố cáo cơng dân, người có thẩm quyền giai thường thành lập đồn cơng tác đồn tra để tiến hành xác minh, làm rõ, kết luận kiến nghị biện pháp xử lý Một biện pháp tác nghiệp sử dụng quá trình thu thập phân tích, chứng để đến kết luận, kiến nghị phai tiến hành đối thoại Trong đối thoại, thành viên các đồn tra, kiểm tra, đồn cơng tác đồng thời có vai trò: người tổ chức, người chủ trì tổ chức đốithoại có bên đối thoại Kinh nghiệm cho thấy, người đứng đầu ca hệ thống trị vào cuộc, tham gia đối thoại kha thành cơng buổi đối thoại cao Và ngược lại người khơng có thẩm quyền giai mà trực tiếp đối thoại với cơng dân phần lớn đối thoại lòng vòng, né tránh, khơng định Do đó, thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức có hiệu qua các đối thoại, đặc biệt tổ chức đối thoại người có thẩm quyền giai phai trực tiếp tham gia đối thoại, có các vụ việc khiếu kiện, các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp sớm giai 67 Tiểu kết chương Chương Luận văn đề xuất số giai pháp cần phai thực để nâng cao hiệu qua thực sách giai khiếu nại, tố cáo: Tăng cường lãnh đạo các cấp ủy Đang, quyền phối hợp các quan, tổ chức nhân dân hoạt động giai khiếu nại, tố cáo; Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác giai khiếu nại, tố cáo; Tăng cường tra, kiểm tra, giám sát việc thực sách giai khiếu nại; Thực tốt đối thoại người khiếu nại, tố cáo, người bị khiếu nại, tố cáo người giai khiếu nại, tố cáo 68 KẾT LUẬN Khiếu nại, tố cáo quyền nghĩa vụ ban công dân, Nhà nước ghi nhận khiếu nại, tố cáo quyền Hiến định, quyền để bao vệ quyền Quyền khiếu nại, tố cáo phan ánh tính chất chế độ trị, phan ánh tính hồn thiện cơng cụ pháp lý việc bao vệ các quyền khác công dân đấu tranh, phòng ngừa, xử lý vi phạm Để quyền bao đam thực thi thực tế, đồng thời góp phần nâng cao hiệu qua quan lý nhà nước đòi hỏi hiểu biết cơng dân khiếu nại, tố cáo phai đạt đến trình độ định Bên cạnh đó, trách nhiệm giai khiếu nại, tố cáo cơng dân từ phía các cá nhân quan có thẩm quyền phai ln pháp luật, phai công khách quan, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng đáng nhân dân Vấn đề giai khiếu nại tố cáo cóý nghĩa thực tiến cao, vấn đề nhạy cam quan hệ nhân dân với quyền, người làm chủ đất nước với người đại diện củamình Thực tốt cơng tác giai khiếu nại, tố cáo giúp Đang nhà nước kiểm tra tính đắn các văn ban pháp luật, sách quan lý Nhà nước để điều chỉnh kịp thời, phù hợp công tác lãnh đạo đất nước, quá trình phát triển kinh tế xã hội, khẳng định lập trường trị “Nhà nước dân, dân, dân” Hoạt động giai khiếu nại, tố cáo nhiều địa phương nói chung địa bàn huyện Bắc Trà My nói riêng yêu cầu cấp thiết Điều không bắt nguồn từ hạn chế quá trình thực hoạt động giai khiếu nại, tố cáo mà đòi hỏi thực tế khách quan Với đề tài nghiên cứu “Thực sách giải khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam” 69 sở phân tích lý luận giai khiếu nại, tố cáo, các quy định các văn ban pháp luật có liên quan thực trạng hoạt động giai khiếu nại, tố cáo các quan hành nhà nướcởhuyện Bắc Trà My giai đoạn nay, luận văn đưa giai pháp cụ thể góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giai khiếu nại, tố cáo, bao vệ các quyềnvà lợi ích hợp pháp công dân Cũng qua việc xem xét kết qua đạt tồn tại, hạn chế hoạt động giai khiếu nại, tố cáo các quan hành nhà nước huyện Bắc Trà My nay, tác gia luận văn nhận thấy tình hình khiếu nại, tố cáo cơng dân diễn biến tương đối phức tạp nên các cấp, các ngành huyện cần làm tốt công tác giai khiếu nại, tố cáo cơng dân, xây dựng quyền các cấp sạch, vững mạnh với đội ngũ cán bộ, công chức thực công bộc nhân dân, củng cố giữ vững niềm tin nhân dân Đang Nhà nước Mặc dù có cố gắng quá trình viết luận văn em khơng thể tránh khỏi hạn chế, kính mong các thầy Hội đồng dẫn, các bạn đồng nghiệp góp ý để luận văn tiếp tục hồn thiện có hiệu qua cao giá trị áp dụng vào hoạt động giai khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quang Nam 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính trị (2014), Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 tăng cường lãnh đạo Đảng công tác tiếp dân giải khiếu nại, tố cáo Bùi Thị Cúc (2018), Thực trạng thực sách giải khiếu nại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ Chính sách cơng, Học viên Khoa học xã hội Lê Đình Cung (2019), Thực sách giải khiếu nại, tố cáo Ban Tiếp công dân, thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ Chính sách cơng, Học viện Khoa học xã hội Việt Nam Lê Văn Chiêm (2006), Các biện pháp đam bao quyền khiếu nại, tố cáo công dân, Tạp chí Thanh tra Chính phủ (2012), Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết số điều Luật Khiếu nại Chính phủ (2014), Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Tiếp công dân Vũ Duy Duẩn (2014), “Giải khiếu nại, tố cáo - phương thức bảo đảm pháp chế kỷ luật quản lý hành nhà nước Việt Nam nay”, Luận án tiến sĩ Quan lý Hành cơng, Học viện Hành chính, Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh Hồng Ngọc Dũng (2006), Chỉ dẫn Chủ Tịch Hồ Chí Minh công tác giai khiếu nại, tố cáo, Tạp chí Thanh tra Hồng Ngọc Dũng (2015), “Giải khiếu nại hành cơng cải cách hành Việt Nam”, luận án tiến sĩ quan lý hành cơng, Học viện Hành quốc gia 10 Lê Duyên Hà (2017), “Thực pháp luật khiếu nại hành lĩnh vực đất đai địa bàn tỉnh Tây Nguyên, Việt Nam”, luận án tiến sĩ Lý luận lịch sử Nhà nước pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 11 Đỗ Phú Hai (2017), Tổng quan sách cơng, Nxb Chính trị quốc gia thật, năm 2017 12 Nguyễn Hữu Hoằng (2007), Một số vấn đề sinh xung quanh các quy định thẩm quyền giai khiếu nại, Tạp chí Thanh tra 13 Đặng Văn Luân (2016), “Giải khiếu nại, tố cáo từ thực tiễn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội”, luận văn thạc sĩ Học viện Khoa học xã hội 14 Lê Chi Mai (2007), “Chính sách q trình sách”, NXB Chính trị quốc gia 15 Lê Chi Mai (2008), “Chính sách cơng”, Tạp chí bảo hiểm xã hội, số năm 2008 16 Quốc hội (2010), Luật Thanh tra 17 Quốc hội (2011), Luật Khiếu nại, Nxb Chính trị Quốc gia – Sự thật, Quang Nam, năm 2012 18 Quốc hội (2011), Luật Tố cáo, Nxb Chính trị Quốc gia – Sự thật, Quang Nam, năm 2012 19 Quốc hội (2013), Luật Tiếp công dân 20 Quốc hội (2013), Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 21 Quốc hội (2019), Luật Tố cáo năm 2018 22 Trần Văn Sơn (2007), Tăng cường lãnh đạo công tác giai khiếu nại, tố cáo, Tạp chí Thanh tra 23 Thanh tra Chính phủ (2012), “Tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai giải tranh chấp, khiếu nại tố cáo đất đai”, Chuyên đề khoa học 24 Thanh tra Chính phủ (2013), Thơng tư số 07/2013/TT-TTố cáoP ngày31/10/2013 quy định quy trình giải khiếu nại hành 25 Thanh tra Chính phủ (2016), Thông tư số 02/2016/TT-TTố cáoP ngày20/10/2016 sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 07/2013/TT-TTố cáoP ngày 31/10/2013 Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải khiếu nại hành 26 Phạm Q Thọ, Nguyễn Xn Nhật, Chính sách cơng (Sách chunkhảo), Nhà xuất ban thông tin truyền thông 27 Nguyễn Thị Hồng Thơm (2010), “Hiệu hoạt động giải khiếu nại, tố cáo quan hành nhà nước Ninh Bình nay”, Trường Đại học Nội vụ 28 Văn Tất Thu, Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (2016), Bài giảng tổ chức thực sách cơng 29 Thủ tướng Chính phủ (2012), Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 chấn chỉnh nâng cao hiệu công tác tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo 30 Ủy ban nhân dân tỉnh Quang Nam (2014), Quyết định số 80/2014/QĐUBND ngày 14/11/2014 ban hành quy định khiếu nại giải quyế khiếu nại thuộc tỉnh Quảng Nam 31 Ủy ban nhân dân tỉnh Quang Nam (2015), Quyết định số 02/2015/QĐUBND ngày 10/02/2015 ban hành quy định tiếp công dân xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh địa bàn tỉnh Quảng Nam 32 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My (2013), Báo cáo công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng năm 2013 33 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My (2014), Báo cáo công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng năm 2014 34 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My (2015), Báo cáo công tác tra,giải khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng năm 2015 35 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My (2016), Báo cáo công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng năm 2016, 36 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My (2017), Báo cáo công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng năm 2017 37 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My (2018), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội huyện 2015-2018 38 Viện ngôn ngữ học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam (1992), Từ điển Tiếng Việt, Trung tâm từ điển ngôn ngữ 39 Võ Khánh Vinh (2012), Bài giảng Tổng quan mơn học Chính sách công, Viện Hàn lâm KHXHVN 40 Võ Khánh Vinh, Đỗ Phú Hai (2012), Những vấn đề sách cơng, Học viện Khoa học Xã hội ... sách giai khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quang Nam CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 1.1 Khái quát sách giải khiếu nại, tố cáo 1.1.1... khiếu nại, tố cáo huyện Bắc Trà My, tỉnh Quang Nam .28 CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI HUYỆN BẮC TRÀ MY, TỈNH QUẢNG... HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI CHÂU MINH NINH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành : Chính sách cơng Mã số
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện bắc trà my, tỉnh quảng nam , Thực hiện chính sách giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện bắc trà my, tỉnh quảng nam