Luận văn thạc sĩ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ min

120 53 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:40

̀ng ươ Tr BÄÜ GIẠO DỦC V ÂO TẢO ÂẢI HC HÚ TRỈÅÌNG ÂẢI HC KINH TÃÚ Đ NGUÙN THË ANH ÂO ại CHUN NGNH in ̣c K ho GII PHẠP HON THIÃÛN QUN L RI RO TÊN DỦNG TẢI NGÁN HNG THỈÅNG MẢI CÄØ PHÁƯN NGOẢI THỈÅNG VIÃÛT NAM - CHI NHẠNH HÚ h : QUN L KINH TÃÚ M SÄÚ : 60 34 04 10 ́H tê HÚ, 2017 ́ NGỈÅÌI HỈÅÏNG DÁÙN KHOA HC: TS HONG TRIÃÛU HUY uê LUÁÛN VÀN THAÛC SÉ KHOA HOÜC KINH TÃÚ ̀ng ươ Tr LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi, hồn thành sau q trình học tập nghiên cứu thực tiễn, hướng dẫn TS Hoàng Triệu Huy Đ Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Các lập luận, phân tích, đánh giá đưa quan điểm cá nhân sau ại nghiên cứu Học viên h in ̣c K ho Nguyễn Thị Anh Đào ́H tê ́ uê i ̀ng ươ Tr LỜI CẢM ƠN Để hồn thành cơng trình nghiên cứu này, tơi nhận nhiều giúp đỡ động viên từ nhiều người Lời cảm ơn đầu tiên, xin bày tỏ cách chân thành đến TS Hoàng Đ Triệu Huy tận tình hướng dẫn tơi thời gian qua để hồn thành luận văn Tơi trân trọng cảm ơn giảng viên Trường Đại học Kinh tế Huế ại truyền đạt cho kiến thức kinh nghiệm quý báu từ lý luận đến thực tiễn thời gian học tập quý trường ho Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, đồng nghiệp công tác Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế giúp đỡ trình thực luận văn ̣c K trình thu thập số liệu hỗ trợ nghiệp vụ liên quan Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè – người in chia sẻ tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ, cổ vũ, động viên khơng ngừng cố gắng vươn lên h Tuy có nhiều cố gắng kiến thức thời gian có hạn nên luận văn khó tránh khỏi hạn chế thiếu sót Kính mong q thầy bạn bè đóng ́H Một lần xin chân thành cảm ơn! tê góp ý kiến để đề tài hồn thiện Huế, ngày 28 tháng 09 năm 2017 ́ uê Học viên Nguyễn Thị Anh Đào ii ̀ng ươ Tr TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: Nguyễn Thị Anh Đào Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Niên khóa: 2015 - 2017 Giảng viên hướng dẫn khoa học: TS Hoàng Triệu Huy Tên đề tài: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG Đ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ ại Tính cấp thiết đề tài Hồ với đổi toàn hệ thống ngân hàng, ngân hàng ho thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế năm qua trọng tới hoạt động quản lý rủi ro tín dụng bước hoàn thiện hoạt động kinh ̣c K doanh để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế q trình cơng nghiệp hố, đại hố đất nước lúc quản lý kinh tế, chuyển đổi chế quản lý lĩnh vực ngân hàng diễn phong phú đa dạng Song in khơng phải muốn hồn thiện mà lại khơng chấp nhận phần thiếu sót tồn hoạt động tín dụng Do đó, u cầu đặt phải h kiểm sốt tăng trưởng tín dụng đơi với nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an tồn hoạt động tín dụng thời gian tới Để đạt mục tiêu này, tê ngân hàng thương mại địa bàn thành phố Huế cần phải phân tích, nhận dạng, đo lường nguyên nhân gây rủi ro tín dụng Từ đề giải pháp phòng Phương pháp nghiên cứu uê 2.1 Các phương pháp nghiên cứu sử dụng đề tài ́H ngừa xử lý rủi ro tín dụng Phương pháp thu thập số liệu; Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu; Phương ́ pháp phân tích hoạt động kinh doanh 2.2 Kết nghiên cứu đóng góp luận văn Luận văn góp phần hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến hoạt động rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Đồng thời luận văn phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng VCB – CN Huế Từ đó, luận văn đề xuất giải pháp nhằm cải thiện hoạt động quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng VCB – CN Huế iii ̀ng ươ Tr MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii Đ MỤC LỤC iv DANH MỤC BẢNG BIỂU vii ại PHẦN I.ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài ho Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu ̣c K Phương pháp nghiên cứu .3 Kết cấu đề tài PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .5 in CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI h A.CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Rủi ro tín dụng (RRTD) tê 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng ́H 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng uê 1.1.4 Hậu rủi ro tín dụng 10 1.1.5 Các dấu hiệu nhận diện rủi ro tín dụng 11 1.2.1 Quan điểm quản lý rủi ro tín dụng .12 1.2.2 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng 14 1.2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng 26 B CƠ SỞ THỰC TIỄN 29 1.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng số Ngân hàng nước 29 iv ́ 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 12 ̀ng ươ Tr 1.1.1 Trong nước 29 1.1.1 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Techcombank (Việt Nam) 29 1.1.2 Ngoài nước 32 1.1.2.1 Kinh nghiệm quảnlý rủi ro tín dụng Ngân hàng Citibank (Mỹ) 32 1.1.2.2 Kinh nghiệm quảnlý rủi ro tín dụng Ngân hàng ANZ (Australia) 34 Đ 1.1.2.3 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng ING (Hà Lan) 35 ại 1.2 Bài học hệ thống Ngân hàng ngoại thương Việt Nam nói chung Ngân hàng thuơng mại cổ phần ngoại thương Việt Nam – chi nhánh CN Huế nói riêng .36 ho CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG 39 ̣c K VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUẾ .39 2.1 Khái quát Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Huế 39 in 2.1.1 Lịch sử hình thành, phát triển Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam .39 2.1.2 Khái quát Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi h nhánh Huế 40 tê 2.2 Thực trạng hoạt động rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Huế 46 ́H 2.2.1 Phân tích tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 46 2.2.2 Nhận dạng phân tích nguyên nhân dẫn đến RRTD ngân hàng uê thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Huế .57 2.2.3 Những ưu điểm tồn hoạt động QTRRTD ngân hàng thương mại CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUẾ 79 3.1 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng cho Ngân hàng thương mại nói chung Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh CN Huế nói riêng 79 v ́ cổ phần ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Huế 71 ̀ng ươ Tr 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh CN Huế 81 3.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu hệ thống quản lý rủi ro tín dụng để phòng ngừa rủi ro 81 3.2.2 Nhóm giải pháp hạn chế, giảm thiểu rủi ro 90 Đ 3.2.3 Nhóm giải pháp xây dựng hồn thiện môi trường QTRRTD .94 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .100 ại Kết luận .100 Kiến nghị .101 ho 2.1 Kiến nghị Nhà nước 101 2.1.1 Về công tác cung cấp thông tin .101 ̣c K 2.1.2 Hoàn thiện hệ thống pháp Luật nâng cao phối hợp quan chức trình hoạt động .101 2.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 102 in 2.3 Kiến nghị với Ngân hàng thương mại cố phần Ngoại thương Việt Nam 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO .105 h QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN + tê BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG ́H BẢN GIẢI TRÌNH XÁC NHẬN HOÀN THIỆN ́ uê vi ̀ng ươ Tr DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 2.1: Cơ cấu lao động VCB Huế qua năm 2014-2016 43 Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn VCB Huế qua năm 2014-2016 44 Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh VCB Huế qua năm 2014 - 2016 Bảng 2.4: Đ .46 Cơ cấu dư nợ VCB Huế qua năm 2014-2016 48 ại Tỷ lệ nợ xấu qua năm 2014-2016 50 Bảng 2.6: Tỷ lệ nợ xấu theo thời hạn cho vay qua năm 2014-2016 51 Bảng 2.7: Tỷ lệ nợ xấu theo thành phần kinh tế qua năm 2014-2016 52 Bảng 2.8: Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ theo thành phần kinh tế qua năm 2014-2016 53 Bảng 2.9: Tỷ lệ nợ xấu theo loại hình đảm bảo tiền vay qua năm 2014-2016 ̣c K ho Bảng 2.5: .53 Mức trích lập dự phòng rủi ro qua năm 2014-2016 55 Bảng 2.11: Kết khảo sát nguyên nhân rủi ro khách quan từ môi trường in Bảng 2.10: kinh doanh 57 Kết khảo sát nguyên nhân rủi ro chủ quan từ phía khách hàng h Bảng 2.12: đối tác khách hàng 62 tê Bảng 2.13: Kết khảo sát nguyên nhân rủi ro chủ quan từ phía Sơ đồ 2.1 ́H Vietcombank .67 Tổ chức máy VCB Huế .42 ́ uê vii ̀ng ươ Tr PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng phận quan trọng kinh tế Cùng với ngành kinh tế khác, ngân hàng có nhiệm vụ tham gia bình ổn thị trường tiền tệ, Đ kiềm chế đẩy lùi lạm phát, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giúp đỡ ại nhà đầu tư, phát triển thị trường vốn, thị trường ngoại hối, tham gia toán hỗ trợ toán Trong hoạt động ngân hàng hoạt động tín dụng lĩnh vực quan trọng, quan hệ tín dụng quan hệ xương sống, định hoạt động ho kinh tế kinh tế quốc dân nguồn sinh lợi chủ yếu, định tồn tại, phát triển ngân hàng Nhưng hoạt động tín dụng mang lại nhiều rủi ro ̣c K khoản vay có tài sản cầm cố, chấp xác định có hệ số rủi ro Rủi ro tín dụng xảy có tác động lớn ảnh hưởng trực tiếp đến tồn phát triển tổ chức tín dụng, cao tác động ảnh in hưởng đến toàn hệ thống ngân hàng tồn kinh tế Chính vậy, rủi ro tín dụng cần quản lý kiểm soát giới hạn cho phép nhằm giảm thiểu h tổn thất, góp phần nâng cao uy tín tạo lợi cạnh tranh ngân hàng, giúp tê ngân hàng tăng trửởng bền vững Hoà với đổi toàn hệ thống ngân hàng, ngân hàng thương ́H mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Huế năm qua trọng tới hoạt động quản lý rủi ro tín dụng bước hồn thiện hoạt động kinh doanh để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế q trình cơng nghiệp hoá, đại hoá đất nước lúc quản lý kinh tế, chuyển dạng Song muốn hồn thiện mà lại khơng chấp nhận phần thiếu sót tồn hoạt động tín dụng Do đó, u cầu đặt phải kiểm sốt tăng trưởng tín dụng đơi với nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an tồn hoạt động tín dụng thời gian tới Để đạt mục tiêu này, ngân hàng thương mại địa bàn thành phố Huế cần phải phân ́ đổi chế quản lý lĩnh vực ngân hàng diễn phong phú đa ̀ng ươ Tr tích, nhận dạng, đo lường nguyên nhân gây rủi ro tín dụng Từ đề giải pháp phòng ngừa xử lý rủi ro tín dụng Đó lý tác giả lựa chọn đề tài: “Giải pháp hồn thiện quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Huế” làm luận văn thạc sỹ Đ Mục tiêu nghiên cứu  Mục tiêu tổng quát: Đề tài nghiên cứu thực nhằm phân tích, ại đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng VietcomBank chi nhánh Huế để đánh giá cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng; Từ đó, đưa giải pháp ho kiến nghị nhằm nâng cao lực quản lý rủi ro tín dụng cho ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Huế ̣c K  Mục tiêu cụ thê:  Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động quản lý rủi ro  Phân tích thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng in thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Huế  Đề số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý rủi ro h cho ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Huế Đối tượng phạm vi nghiên cứu tê  Đối tượng nghiên cứu: Lý luận quản lý hoạt động quản lý rủi ro ngân ́H hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Huế  Đối tượng điều tra: nhà quản lý, kiểm soát viên nội cán tín uê dụng làm việc lâu năm ngân hàng hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Huế Phạm vi nghiên cứu: ́   Về mặt nội dung: Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Huế;  Về mặt không gian: Nghiên cứu công tác quản lý rủi ro ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Huế  Về mặt thời gian: + Số liệu thứ cấp phân tích thực trạng giai đoạn 2014-2016 ̀ng ươ Tr  Về phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm: yêu cầu cán ngân hàng phải tự tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nêu cao ý thức trách nhiệm công việc Cán cương vị cao, phải gương mẫu việc thực quy chế cho vay; quy định bảo đảm tiền vay; quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng văn Đ có liên quan khác  Cần quan tâm nhiều đến việc đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ ại tạo điều kiện thuận lợi cho cán công tác, đồng thời phải vào kết cơng tác họ để có đãi ngộ, đối xử công bằng: Đối với cán có thành tích ho xuất sắc, cần biểu dương, khen thưởng vật chất lẫn tinh thần tương xứng với kết họ mang lại, kể việc nâng lương trước hạn đề bạt lên đảm nhiệm ̣c K vị trí cao Đối với cán có sai phạm, tùy theo tính chất, mức độ mà giáo dục thuyết phục phải xử lý kỷ luật Có vậy, khơng kỷ cương hoạt động tín dụng uy tín ngân hàng ngày nâng cao mà chất in lượng tín dụng chắn cải thiện đáng kể  Thường xuyên liên kết, tổ chức khóa đào tạo chun mơn nghiệp vụ, h khóa chun đề nâng cao trình độ Nếu chưa gửi người đào tạo kịp đào tạo chỗ, giảng viên lãnh đạo Phòng hay chuyên viên có kinh tê nghiệm ́H  Rèn luyện nâng cao khả ngoại ngữ để phục vụ nhóm khách hàng có vốn đầu tư nước ngồi ngân hàng có uy tín khu vực  Chọn cán có lực làm cán nguồn, tập trung đào tạo có sách đãi ngộ thích hợp để đảm bảo khung nhân ổn định bên cạnh nhân  Xây dựng sách đãi ngộ nhân để đảm bảo trì đủ nguồn nhân lực có chất lượng đảm trách hoạt động tín dụng ngân hàng Việc tăng trưởng tín dụng hàng ngày khơng đồng với số lượng chất lượng 98 ́ uê  Gửi cán đào tạo nước ngoài, học hỏi kinh nghiệm ̀ng ươ Tr cán tín dụng phụ trách dẫn đến rủi ro tiềm ẩn hoạt động tín dụng Số lượng cán tín dụng có kinh nghiệm phòng tín dụng Vietcombank ln thiếu, ngân hàng thành lập lại thu hút nhân với sách đãi ngộ tốt hơn, khiến hàng loạt nhân tốt chuyển Đứng trước tính vậy, việc xây dựng sách đãi ngộ, thu hút Đ nhân để bù đắpvào lỗ hỏng nhân đòi hỏi thiết cấp bách Do thiếu nhân lực, nên số lượng hồ sơ cán tín dụng lại phải quản ại lý trở nên tải khơng đủ thời gian để kiểm sốt sau cho vay lượng hồ sơ từ khách hàng ln phát sinh hàng ngày ho ̣c K TĨM TẮT CHƯƠNG III Hoạt động phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng cần xem yếu tố in then chốt để phát triển hoạt động tín dụng Ngân hàng cách bền vững Ngân hàng cần xác định hoạt động phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng nhân tố h định để đảm bảo cân chất lượng, góp phần trì phát triển hoạt động tín dụng cách bền vững, đảm bảo tính hiệu hoạt động tê kinh doanh Ngân hàng ́H Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng cần nhận thức xem xét cách toàn diện, quán đồng Hoạt động phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng uê cần tiếp cận với tiêu chuẩn thông lệ quốc tế thông qua tiếp thu cách có chọn lọc cơng nghệ, thiết chế kinh nghiệm quốc tế phù hợp hoạt động 99 ́ phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Việt Nam ̀ng ươ Tr KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Hoạt động tín dụng ln tiềm ẩn rủi ro, việc nghiên cứu áp dụng biện pháp phòng ngừa giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại xảy nhiệm vụ hàng đầu NHTM Đ Thành cơng quản lý rủi ro tín dụng kiểm soát rủi ro tỷ lệ tổn thất thấp tổn thất dự kiến ại Đề tài nghiên cứu “Giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Huế” hệ ho thống hóa vấn đề lý luận quản lý rủi ro tín dụng; phân tích đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng CN; nhận diện đánh giá rủi ro tín dụng; ̣c K đánh giá nhân tố ảnh hưởng tới cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Trên sở đó, đề tài đề xuất giải pháp chủ yếu kiến nghị nhằm giúp VietcomBank CN Huế quản lý rủi ro tín dụng tốt tương lai Kết nghiên cứu đề in tài VietcomBank CN Huế cần phải xây dựng rõ sách hoạt động, thiết lập sách tín dụng cụ thể, phù hợp theo thời kỳ có định hướng h theo xu hướng phát triển kinh tế xã hội quốc gia địa phương Bên cạnh đó, tê VietcomBank CN Huế cần cải tổ hồn thiện mơ hình quản lý rủi ro tín dụng, hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội bộ, nâng cao lực đội ngũ cán nhằm ́H quản lý, phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng, góp phần nâng cao chất lượng hiệu hoạt động tín dụng CN uê Hiện vấn đề bật mà hệ thống NHTM Việt Nam nước phát triển phải đối mặt tính ổn định hệ thống Ngân hàng trước ro tín dụng tốn khó cho quan chức hệ thống Ngân hàng Với kết nghiên cứu luận văn, tác giả hy vọng góp phần hạn chế rủi ro tín dụng phát sinh thơng qua cơng tác tăng cường quản lý rủi ro tín dụng NHTM 100 ́ nguy bùng phát nợ xấu, nợ chuẩn Đến nay, việc giải hậu rủi ̀ng ươ Tr Kiến nghị 2.1 Kiến nghị Nhà nước 2.1.1 Về công tác cung cấp thông tin - Nhà nước cần tạo chế minh bạch xã hội hóa thơng tin, buộc tổ chức cá nhân công khai thông tin để đảm bảo môi trường kinh doanh hiệu quả, Đ giảm chi phí tìm kiếm thơng tin cho doanh nghiệp - Cần có sách buộc xã hội, quan, ban ngành, doanh nghiệp thực ại cung cấp thơng tin trung thực xác, tránh tình trạng doanh nghiệp làm lãi giả lỗ thật để dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn vay Ngân hàng hay xây ho dựng quy hoạch kế hoạch khơng xác với xu phát triển kinh tế làm cho doanh nghiệp định hướng sai hoạt động kinh doanh dẫn đến sử dụng ̣c K vốn Ngân hàng không hiệu - Cần có chế tài xử lý cá nhân, tổ chức công bố thông tin sai thật để gây nhiễu làm phương hại đến sản xuất kinh doanh in doanh nghiệp - Tích cực xây dựng có biện pháp khuyến khích doanh nghiệp h hoạt động lĩnh vực dịch vụ thơng tin tài như: cung cấp dịch vụ đánh giá xếp hạng doanh nghiệp, định giá tài sản, kiểm toán…để hỗ trợ cho Ngân hàng tê việc thực tiếp cận với thông tin nhằm đánh giá môi trường kinh doanh ́H đánh giá lực khách hàng vay vốn 2.1.2 Hoàn thiện hệ thống pháp Luật nâng cao phối hợp quan uê chức q trình hoạt động - Xây dựng mơi trường thể chế có tính hỗ trợ cao phù hợp với thông lệ cao nhận thức doanh nghiệp pháp Luật sở hữu trí tuệ, thúc đẩy việc xây dựng thương hiệu văn hóa kinh doanh, điều giảm chi phí thơng tin cho Ngân hàng thực trình thẩm định đánh giá khách hàng - Cải cách hệ thống tòa án, đảm bảo thực giải tranh chấp cách công minh thời gian giải nhanh chóng đảm bảo lợi ích cho Ngân hàng xử lý khoản nợ có vấn đề cách khởi kiện 101 ́ quốc tế nhằm đảm bảo quyền lợi cho tất bên tham gia giao dịch Cần nâng ̀ng ươ Tr 2.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Để bảo đảm an tồn cho hoạt động tín dụng NHTM, thời gian tới, NHNN cần hoàn thiện quy định, quy chế môi trường pháp lý hoạt động tín dụng, cụ thể là: - Xây dựng hệ thống báo cáo đồng để giảm thiểu khối lượng rủi ro nâng Đ cao chất lượng thơng tin trung tâm thơng tin tín dụng NHNN nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin cập nhật xác khách hàng, cần có biện pháp ại tuyên truyền thích hợp để NHTM nhận thấy rõ quyền lợi nghĩa vụ việc cung cấp sử dụng thơng tin tín dụng Những thơng tin doanh nghiệp thu ho thập cung cấp qua trung tâm thơng tin tín dụng NHNN (CIC) đáng tin cậy để NHTM sử dụng q trình thẩm định khách hàng Chính vậy, ̣c K CIC cần nâng cao chất lượng thông tin cung cấp cho Ngân hàng Trên sở thông tin thu thập được, CIC cần xếp, phân loại thơng tin để cung cấp cho Ngân hàng cách xác nhất, nhanh nhằm đáp ứng tính in đầy đủ kịp thời thơng tin Việc có báo cáo CIC cách kịp thời, lúc giúp Ngân hàng có định tín dụng đắn, giảm thiểu rủi ro h cho vay NHNN cần cải tiến trang web trung tâm CIC để trang web hoạt động tốt, cập nhật thường xuyên thông tin tín dụng Ngân hàng, tê đảm bảo Ngân hàng lấy thông tin kịp thời xác ́H CIC cần mở rộng thêm trường tình hình tài chính, uy tín, lực đơn vị, cụ thể hóa thơng tin trường tạo điều kiện cho NHTM có thêm uê nguồn thông tin tin cậy việc thẩm định nhu cầu vốn vay khách hàng - Phối hợp với đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức khóa đào tạo kiểm sốt rủi ro tín dụng Thơng qua khóa đào tạo này, cán Ngân hàng có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn việc cung cấp tín dụng cách có hiệu chia sẻ thơng tin tín dụng Ngồi ra, buổi hội thảo định kỳ mà NHNN đầu mối với tham gia NHTM giúp cho Ngân hàng mạnh dạn trình bày quan điểm, ý kiến bất cập quy định liên quan cần phải sửa chữa, nơi để lãnh đạo NHNN giải 102 ́ bồi dưỡng kiến thức cập nhật để nâng cao lực đánh giá, đo lường phân tích, ̀ng ươ Tr thích, hướng dẫn việc thực thi quy định, sách cho Ngân hàng, tránh tình trạng Ngân hàng lúng túng dẫn đến việc thực thi sai quy định phủ NHNN - Tăng cường hiệu tra, kiểm sốt hoạt động tín dụng NHTM nhằm hạn chế phòng ngừa rủi ro tín dụng Cụ thể như: Đ + Hồn thiện mơ hình tổ chức máy tra Ngân hàng theo ngành dọc từ trung ương xuống sở có độc lập tương đối điều hành hoạt động ại nghiệp vụ tổ chức máy NHNN, ứng dụng nguyên tắc giám sát hiệu hoạt động Ngân hàng ủy ban Basel, tuân thủ nguyên ho tắc thận trọng công tác tra; + Chống cạnh tranh lành mạnh: với mở rộng tính tự chủ tự chịu ̣c K trách nhiệm NHTM, NHNN giải phóng tính sáng tạo chủ động Ngân hàng hoạt động kinh doanh Tuy nhiên, xuất tình trạng cạnh tranh lành mạnh, tranh giành khách hàng vay vốn Ngân hàng cho in vay để hoàn trả khoản vay Ngân hàng khác, hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện vay vốn dẫn đến nguy rủi ro tín dụng tăng cao Do đó, NHNN cần có h kiểm tra, kiểm sốt có hiệu hoạt động kinh doanh NHTM, đảm bảo phát triển bền vững an toàn; tê - Ban hành qui chế sử dụng tiền mặt lưu thông để giảm bớt khối dễ dàng hơn, góp phần giảm rủi ro cho Ngân hàng; ́H lượng giao dịch tiền mặt kinh tế, giúp Ngân hàng kiểm soát vốn vay nghiệp Ngân hàng thương mại; - Phát triển thị trường bảo hiểm, tạo điều kiện cho bảo hiểm phát triển góp phần giúp doanh nghiệp có thói quen tham gia bảo hiểm loại tài sản nhằm hạn chế tổn thất rủi ro xảy 2.3 Kiến nghị với Ngân hàng thương mại cố phần Ngoại thương Việt Nam - Tạo điều kiện để phát huy tính tự chủ chi nhánh việc đưa mục tiêu chiến lược tín dụng phù hợp với điều kiện tình hình địa phương; 103 ́ uê - Phát triển thị trường mua bán nợ để lành mạnh hóa tài cho doanh ̀ng ươ Tr - Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội nhằm phát rủi ro tiềm ẩn, thiếu sót hoạt động cấp tín dụng Ngân hàng để đưa biện pháp phù hợp; - Nhanh chóng cấp vốn triển khai hồn thành dự án xây dựng trường đào tạo nhân lực VietcomBank Huế nhằm tạo điều kiện cho việc đào tạo nâng cao Đ chất lượng đội ngũ cán bộ; - Tiếp tục nghiên cứu tìm sản phẩm cho vay phù hợp với ại loại hình khách hàng, loại dự án để nhằm tránh rủi ro; - Dựa định NHNN cho vay với lãi suất thỏa thuận, Ngân ho hàng cần thực cho vay theo lãi suất thỏa thuận mức vừa phải, đảm bảo cho doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn kinh doanh hiệu quả, ̣c K tránh trường hợp chạy theo lợi nhuận mà tăng lãi suất cho vay cao dẫn đến khách hàng gia tăng rủi ro cho doanh nghiệp; - Tiếp cận với nhà cung cấp dịch vụ cơng nghệ nhằm tìm kiếm giải in pháp phần mềm phù hợp cho hoạt động kinh doanh VietcomBank, sau tiến hành tập huấn đào tạo lại cho cán nhân viên chủ chốt chi nhánh h ́H tê ́ uê 104 ̀ng ươ Tr TÀI LIỆU THAM KHẢO Học viện ngân hàng (2008), Giáo trình Tín dụng Ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội Lê Văn Tư (2005) Quản trị ngân hàng thương mại Nhà xuất tài Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 Đ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH ngày 16/06/2010 2004 ại Peter S.Rose (2004) Quản trị ngân hàng thương mại Nhà xuất Tài Chính Thống Kê – 2004 ho Phan Thị Thu Hà (2004) Giáo trình Ngân hàng thương mại Nhà xuất Quyết định số 1627/2001/QĐ- NHNN ngày 31/12/2001 Về việc ban hành quy ̣c K chế cho vay TCTD khách hàng Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007 Về việc sửa đổi, bổ sung số điều Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý in rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết h định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 04 năm 2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tê Ngân hàng Nhà nước, Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2002, Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005, Quyết định số ́H 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 10 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 Chính Phủ Giao dịch uê bảo đảm 11 Nguyễn Anh Dũng (2013) Quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng ́ đầu tư phát triển Bình Định Đà Nẵng 12 Nguyễn Minh Kiều (2009), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài 13 Nguyễn Thị Mùi (2006) Quản trị ngân hàng thương mại Nhà xuất Tài Chính 14 Nguyễn Văn Tiên (2005) Quản lý rủi ro kinh doanh ngân hàng Nhà xuất Thống kê 105 ̀ng ươ Tr 15 Tạp chí Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 2013-2015 Website http://sbv.gov.vn http://thuathienhue.gov.vn http://vietcombank.vn ại Đ h in ̣c K ho ́H tê ́ uê 106 ̀ng ươ Tr ại Đ h in ̣c K ho PHỤ LỤC ́H tê ́ uê 107 ̀ng ươ Tr Ngày: Số: PHIẾU KHẢO SÁT Kính thưa q Ơng/Bà! Tôi sinh viên trường Đại học Kinh Tế Huế Hiện nay, làm luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng Đ ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Huế” Xin q Ơng/Bà dành chút thời gian để trả lời câu hỏi phiếu điều tra ại Những câu trả lời quý Ông/Bà quan trọng q báu giúp để tơi hồn thành tốt đề tài Tôi mong nhận hợp tác từ phía q Ơng/Bà Tơi xin đảm ho bảo đánh giá phục vụ cho mục đích nghiên cứu Xin chân thành cám ơn! ̣c K Quý Ông/Bà vui lòng đánh dấu X vào trống mà quý Ông/Bà lựa chọn PHẦN I ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN RỦI RO TÍN in DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUẾ h Câu 1: Xin quý Ông/Bà cho biết mức đánh giá nguyên nhân khách quan từ môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng tê thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Huế ́H (1 –Rất không đồng ý; - Không đồng ý; - Bình thường; - Đồng ý; – Rất đồng ý) Yếu tố đánh giá Rủi ro thay đổi từ sách Nhà nước Rủi ro môi trường pháp lý chưa thuận lợi hiệu quan pháp luật cấp địa phương Rủi ro hệ thống thông tin quản lý bất cập Rủi ro môi trường kinh tế không ổn định, biến 108 ́ Rủi ro cạnh tranh TCTD Mức độ đồng ý uê Stt ̀ng ươ Tr động nhanh không dự đoán thị trường giới Rủi ro thay đổi môi trường tự nhiên thiên tai, dịch bệnh, bão lụt gây tổn thất cho khách hàng vay vốn kinh doanh Rủi ro tra, kiểm tra, giám sát chưa hiệu Đ NHNN ại h in ̣c K ho ́H tê ́ uê 109 ̀ng ươ Tr Câu 2: Xin quý Ông/Bà cho biết mức đánh giá nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng đối tác khách hàng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Huế (1 –Rất không đồng ý; - Khơng đồng ý; - Bình thường; - Đồng ý; – Rất đồng ý) 4 Rủi ro tình hình tài doanh nghiệp yếu kém, thiếu minh bạch, che dấu khoản lỗ Rủi ro khách hàng sử dụng vốn sai mục đích so với phương án kinh doanh đề nghị vay vốn Rủi ro khách hàng có lực quản lý kinh doanh kém, đầu tư nhiều lĩnh vực vượt khả quản lý Rủi ro khách hàng kinh doanh thua lỗ, hàng hóa sản xuất không bán Khách hàng vay vốn nhiều tổ chức tín dụng danh nghĩa hay nhiều thực thể khác h Rủi ro tín dụng khách hàng cố ý lừa đảo tê in ̣c K ho Yếu tố đánh giá ại Mức độ đồng ý Đ Stt Câu 3: Xin quý Ông/Bà cho biết mức đánh giá nguyên nhân chủ quan từ ́H phía Vietcombank ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Huế uê (1 –Rất không đồng ý; - Khơng đồng ý; - Bình thường; - Đồng ý; – Rất đồng ý) Yếu tố đánh giá Rủi ro thiếu thông tin thẩm định định cho vay nên dẫn đến định cho vay sai lầm Rủi ro thiếu giám sát quản lý sau cho vay, hệ 110 Mức độ đồng ý ́ Stt ̀ng ươ Tr thống cảnh báo sớm khoản vay có vấn đề khơng hiệu nên can thiệp kịp thời Rủi ro áp lực phải hoàn thành tiêu kế hoạch hàng năm giao, chưa thật quan tâm đến chất lượng tín dụng Rủi ro ý muốn chủ quan người xét duyệt cấp có thẩm quyền ho không chặt chẽ hiệu ại Rủi ro hệ thống kiểm soát cho vay Đ Rủi ro việc chuyển dịch cấu khách hàng theo ngành nghề, lĩnh vực chậm ̣c K Câu 4: Ngồi tiêu đánh giá trên, q Ơng/Bà có ý kiến khác nhằm cải thiện hoạt động quản lý rủi ro tín dụng VCB, vui lòng ghi rõ bên dưới: in h tê ́H ́ uê 111 ̀ng ươ Tr PHẦN II: THÔNG TIN CHUNG ĐỐI TƯỢNG PHỎNG VẤN (chỉ nhằm mục đích thống kê) Giới tính  Nam  Nữ Tuổi Đ  Từ 18 – 30 tuổi  Từ 31-50 tuổi  Trên 50 tuổi Chức vụ ại  Kiểm tốn viên  Phó phòng  Nhân viên tín dụng  Khác (xin vui lòng nêu rõ…………… ) ̣c K ho  Trưởng phòng Chân thành cảm ơn q Ơng/Bà tham gia khảo sát h in ́H tê ́ uê 112 ... hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế ại Chương 3: Định hướng giải pháp hồn thiện quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế. .. gây rủi ro tín dụng Từ đề giải pháp phòng ngừa xử lý rủi ro tín dụng Đó lý tác giả lựa chọn đề tài: Giải pháp hồn thiện quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam. .. cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng; Từ đó, đưa giải pháp ho kiến nghị nhằm nâng cao lực quản lý rủi ro tín dụng cho ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Huế ̣c
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ min , Luận văn thạc sĩ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ min