Luận văn thạc sĩ PHÁT TRIỂN DỊCH vụ PHI tín DỤNG tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH min

118 59 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:40

̀ng ươ Tr BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐAI HỌC KINH TẾ ại Đ TRẦN THỊ PHƯƠNG TRÀ ho h in ̣c K PHAÏT TRIÃØN DËCH VỦ PHI TÊN DỦNG TẢI NGÁN HNG THỈÅNG MẢI CÄØ PHÁƯN ÂÁƯU TỈ V PHẠT TRIÃØN VIÃÛT NAM – CHI NHẠNH QUNG BÇNH CHUN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ ́H tê MÃ SỐ : 60 34 04 10 ́ uê LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN: PGS.TS TRỊNH VĂN SƠN HUẾ 2017 ̀ng ươ Tr LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn: “Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Đ Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học ại Tác giả luận văn ho h in ̣c K Trần Thị Phương Trà ́H tê ́ uê i ̀ng ươ Tr LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: “Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình”, nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân Đ tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện cho học tập nghiên cứu ại Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu Nhà trường, Phòng Sau đại học Trường Đại học Kinh tế Huế giúp đỡ mặt q trình học tập ho hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn khoa học ̣c K PGS.TS Trịnh Văn Sơn thời gian tơi nghiên cứu hồn thiện cơng trình Trong q trình thực đề tài, tơi hỗ trợ, ủng hộ nhiệt tình in địa điểm nghiên cứu, xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình, anh chị đồng nghiệp quý h khách hàng Tôi xin cảm ơn động viên, giúp đỡ gia đình bạn bè tạo điều kiện tê cho tơi hồn thành luận văn Tác giả luận văn ́ ii uê Trần Thị Phương Trà ́H Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu ̀ng ươ Tr TĨM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ ại Đ Họ tên: TRẦN THỊ PHƯƠNG TRÀ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 Niên khóa: 2015 – 2017 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRỊNH VĂN SƠN Tên đề tài: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH Tính cấp thiết Thực chủ trương tái cấu hệ thống Ngân hàng thương mại (NHTM) nhằm nâng cao khả cạnh tranh thị trường, phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTM đặc biệt quan tâm, coi mảng dịch vụ mạnh NHTM nước phát triển Việt Nam Để đạt điều đó, việc nghiên cứu cách hệ thống, toàn diện cụ thể lý luận lẫn thực tiễn phát triển dịch vụ phi tín dụng phù hợp với đặc điểm đổi Việt Nam yêu cầu cấp bách hệ thống NHTM Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình với chức huy động vốn vay chủ yếu đầu tư xây dựng Bên cạnh nhiệm vụ cho vay đầu tư dự án, doanh nghiệp lớn, năm gần việc phát triển sản phẩm dịch vụ phi tín dụng bước đầu quan tâm đáng kể Trong thời gian tới hoạt động dịch vụ phi tín dụng hứa hẹn coi trọng chiến lược phát triển chi nhánh Sau trình nghiên cứu chương trình cao học trường Đại học Kinh tế Huế làm việc thực tế đơn vị, chọn đề tài: “Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Quảng Bình” làm đề tài luận văn thạc sĩ, nhằm vận dụng kiến thức, lý luận học để giải vấn đề mang tính chất chiến lược mà Chi nhánh hướng tới Phương pháp nghiên cứu Số liệu thứ cấp thu thập từ tài liệu, báo cáo ngân hàng sau xử lý, tổng hợp, vận dụng phương pháp phân tích thống kê, phân tích kinh tế để đánh giá thực trạng hoạt động phi tín dụng từ rút nhận xét chất lượng phi tín dụng Ngân hàng BIDV Quảng Bình để có đề xuất phát triển dịch vụ Số liệu sơ cấp thu thập thông qua điều tra bảng hỏi theo phương pháp chọn mẫu sau sử dụng phương pháp ước lượng thống kê, sàng lọc áp dụng phương pháp SPSS16 để xử lý Kết nghiên cứu Luận văn trình bày thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam -Chi nhánh Quảng Bình; nhận diện kết đạt được, thành công, hạn chế nguyên nhân Từ đó, luận văn đề xuất giải pháp nhằm phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Quảng Bình năm tới; đồng thời, đưa kiến nghị Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, quyền địa phương tỉnh Quảng Bình Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam nhằm hỗ trợ đơn vị hoạt động an toàn, hiệu quả, đạt mục tiêu đề h in ̣c K ho ́H tê ́ uê iii ̀ng ươ Tr MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii MỤC LỤC iv Đ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIÊU viii ại ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài ho Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .2 ̣c K Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI in 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm h 1.1.2 Vai trò Ngân hàng thương mại 1.1.3 Các hoạt động dịch vụ ngân hàng thương mại tê 1.2 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG ́H MẠI .8 1.2.1 Các khái niệm 1.2.2 Đặc điểm phân loại dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại 11 uê 1.2.3 Các loại hình dịch vụ phi tín dụng chủ yếu Ngân hàng thương mại 14 1.2.4 Nội dung phát triển dịch vụ Phi tín dụng Ngân hàng thương mại .20 Phi tín dụng Ngân hàng thương mại 22 1.3 THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG PHI TÍN DỤNG TRONG CÁC NGÂN HÀNG NGỒI VÀ TRONG NƯỚC .28 iv ́ 1.2.5 Những nhân tố ảnh hưởng hệ thống tiêu đánh giá phát triển dịch vụ ̀ng ươ Tr 1.3.1 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ phi tín dụng số ngân hàng thương mại giới 28 1.3.2 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ phi tín dụng số ngân hàng thương mại Việt Nam .29 1.3.3 Bài học kinh nghiệm rút cho BIDV-Chi nhánh Quảng Bình 30 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI Đ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT ại NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 33 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐÀU TƯ & PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 33 ho 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình 33 ̣c K 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình, giai đoạn 2014 - 2016 .35 2.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI in CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU VÀ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG BÌNH 38 2.2.1 Đánh giá loại hình dịch vụ phi tín dụng BIDV Quảng Bình .38 h 2.2.2 Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ Phi tín dụng theo loại hình dịch vụ Chi nhánh BIDV Quảng Bình 39 tê 2.3 Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ & PHÁT ́H TRIỂN QUẢNG BÌNH 51 2.3.1 Mẫu điều tra .51 uê 2.3.2 Kết Đánh giá cán nhân viên ngân hàng phát triển dịch vụ phi tín dụng BIDV Quảng Bình .52 TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình 55 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN QUẢNG BÌNH 60 2.4.1 Kết đạt .60 2.4.2 Những tồn tại, hạn chế việc phát triển dịch vụ phi tín dụng 62 v ́ 2.3.3 Đánh giá khách hàng phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng ̀ng ươ Tr 2.4.3 Nguyên nhân 65 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM –CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 70 3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU .70 3.1.1 Định hướng chiến lược ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát Đ triển việt nam đến năm 2020 70 ại 3.1.2 Định hướng hoạt động kinh doanh hoạt động dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình72 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHÍ TÍN DỤNG TẠI ho CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN QUẢNG BÌNH 73 3.2.1 Giải pháp chung 73 ̣c K 3.2.2 Giải pháp nghiệp vụ 76 3.2.3 Giải pháp mang tính hỗ trợ .87 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 95 in Kết luận 95 KIẾN NGHỊ 96 h 2.1 Đối với Nhà nước .96 2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 97 tê 2.3 Đối với Ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 98 2.4 Đối với quyền địa phương tỉnh Quảng Bình 99 ́H DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG uê NHẬN XÉT PHẢN BIỆN + BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG ́ BẢN GIẢI TRÌNH LUẬN VĂN NHẬN XÉT HỒN THIỆN LUẬN VĂN vi ̀ng ươ Tr STT Từ viết tắt ATM BIDV Nguyên nghĩa Máy rút tiền tự động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Đ BIDV Quảng Bình Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư ại DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Quảng Bình BSMS Dịch vụ vấn tin số dư qua điện thoại di động DN HĐV NHNN NHTM NHTMCP 10 POS 11 QLKH Quản lý khách hàng 12 TMCP Thương mại cổ phần 13 TCTD Tổ chức tín dụng 14 PTD Phi tín dụng 15 USD Đô la Mỹ 16 VND Việt Nam đồng 17 WU Dịch vụ chuyển tiền quốc tế 18 XNK Xuất nhập ho Doanh nghiệp Huy động vốn ̣c K Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần h in Điểm chấp nhận toán thẻ ́H tê ́ uê vii ̀ng ươ Tr DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIÊU, BIỀU ĐỒ Bảng 2.1: BẢNG BIỂU Tình hình hoạt động kinh doanh BIDV Quảng Bình giai đoạn 2014 đến 2016 .35 Tình hình hoạt động tín dụng, giai đoạn 2014 -2016 36 Bảng 2.3: Tình hình thu hoạt động dịch vụ, giai đoạn 2014 -2016 .37 Bảng 2.4: Đ Bảng 2.2: Danh mục sản phẩm phi tín dụng BIDV Quảng Bình 38 ại Tình hình huy động vốn từ năm 2014 đến 2016 39 Bảng 2.6: Thị phần huy động vốn BIDV Quảng bình mối quan hệ so sánh với NHTM địa bàn tỉnh Quảng Bình 40 Bảng 2.7: Doanh số dịch vụ tốn qua BIDV Quảng Bình .42 Bảng 2.8: Doanh số dịch vụ toán quốc tế BIDV Quảng Bình 43 Bảng 2.9: Số lượng dịch vụ thẻ BIDV Quảng Bình, giai đoạn 2014- 2016 45 Bảng 2.10: Tỷ lệ sử dụng hệ thống dịch vụ ngân hàng điện tử ̣c K ho Bảng 2.5: BIDV Quảng Bình, giai đoạn 2014-2016 .46 Phát triển dịch vụ kinh doanh ngoại tệ BIDV Quảng Bình 48 Bảng 2.12: Doanh thu khai thác bảo hiểm qua năm 2015-2016 .50 Bảng 2.13: Thông tin đối tượng điều tra CB CNV Ngân hàng 53 Bảng 2.14: Phân tích thống kê mơ tả đánh giá CBNV Ngân hàng 54 h in Bảng 2.11: ́H Sơ đồ 2.1: tê SƠ ĐỒ Mơ hình tổ chức hoạt động BIDV Quảng Bình 34 uê BIỀU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Điểm trung bình yếu tố khảo sát đánh giá khách hàng 56 Biểu đồ 2.3: Đánh giá khách hàng chất lượng sản phẩm, dịch vụ phi 57 Biểu đồ 2.4: Đánh giá khách hàng đội ngũ nhân viên 58 Biểu đồ 2.5: Đánh giá khách hàng lòng trung thành thương hiệu 59 Biểu đồ 2.6: Kết khảo sát đánh giá khách hàng dịch vụ phi tín dụng 59 viii ́ Biểu đồ 2.2: Đánh giá khách hàng sở vật chất ngân hàng 56 ̀ng ươ Tr ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Thực chủ trương tái cấu hệ thống Ngân hàng thương mại (NHTM) nhằm nâng cao khả cạnh tranh thị trường, NHTM thuộc thành Đ phần kinh tế cố gắng tìm cho chiến lược cạnh tranh thích hợp Trong phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTM đặc biệt quan tâm, coi mảng dịch vụ ại mạnh NHTM nước phát triển Việt Nam Để đạt điều đó, việc nghiên cứu cách hệ thống, tồn diện cụ thể lý luận lẫn thực ho tiễn phát triển dịch vụ phi tín dụng phù hợp với đặc điểm đổi hệ thống ngân hàng Việt Nam yêu cầu cấp bách NHTM Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh ̣c K Quảng Bình (BIDV Quảng Bình) với chức huy động vốn vay chủ yếu đầu tư xây dựng Bên cạnh nhiệm vụ cho vay đầu tư dự án, doanh nghiệp lớn, năm gần việc phát triển sản phẩm dịch vụ phi in tín dụng bước đầu quan tâm đáng kể Tuy nhiên, thực tế cho thấy dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển h Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình nhiều thiếu sót chất lượng dịch vụ tiện ích sản phẩm chưa cao, kênh cung ứng dịch vụ chưa phù hợp, đối tượng tê khách hàng hạn chế, thị phần thấp, sản phẩm chưa tạo thương hiệu, sức cạnh ́H tranh chưa cao Trong thời gian tới hoạt động dịch vụ phi tín dụng hứa hẹn coi trọng chiến lược phát triển chi nhánh coi giải pháp kinh doanh dài hạn biên lợi nhuận cao an tồn Để phát triển dịch vụ phi tín dụng cần có nghiên cứu tồn diện cụ thể lý luận thực tiễn đơn vị Vì vậy, sau trình nghiên cứu chương trình cao học ́ Trường Đại học Kinh tế Huế làm việc thực tế đơn vị, chọn đề tài: “Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Quảng Bình” làm đề tài luận văn thạc sĩ, nhằm vận dụng kiến thức, lý luận học để giải vấn đề thực tế Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Trên sở luận khoa học đánh giá thực trạng, đề tài nhằm đề xuất ̀ng ươ Tr KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Dịch vụ phi tín dụng mảng hoạt động kinh doanh lớn, mẻ ngày NHTM coi trọng phát triển Trong bối cảnh cạnh tranh ngày gay gắt, NHTM không ngừng mở rộng địa bàn hoạt động, đa dạng hóa sản Đ phẩm dịch vụ kênh phân phối để phục vụ cá nhân tổ chức có nhu cầu dịch vụ ại ngân hàng Việt Nam đánh giá thị trường tiềm cho ngân hàng việc cung ứng dịch vụ cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình DNNVV Với định hướng đắn ngân hàng việc phát triển dịch vụ dành cho ho khách hàng cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp vừa nhỏ , ngân hàng thu hút nhiều khách hàng tăng trưởng tỷ trọng thu dịch vụ góp phần thúc ̣c K đẩy việc xã hội hóa tốn khơng dùng tiền mặt Bằng đầu tư thời gian công sức phù hợp, luận văn “Phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam – in chi nhánh Quảng Bình” hồn thành đáp ứng đầy đủ yêu cầu khoa học luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế Đại học Kinh tế Huế với h nội dung khoa học chủ yếu sau đây: Thứ nhất, hệ thống hóa sở bổ sung, hồn thiện chỉnh sửa sở lý tê luận dịch vụ phi tín dụng phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTM kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam ́H Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng BIDV – Chi nhánh Quảng Bình; kết đạt được, hạn chế, đặc biệt nguyên uê nhân Đây coi vấn đề xúc cần xử lý q trình phát triển dịch vụ phi tín dụng BIDV - Chi nhánh Quảng Bình NHTM, chiến lược phát triển BIDV, từ đề hệ thống giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng đến năm 2020 BIDV Quảng Bình Những giải pháp gồm: Một là, nhóm giải pháp chung Hai là, nhóm giải pháp phát triển nghiệp vụ Ba là, nhóm giải pháp mang tính hỗ trợ 95 ́ Thứ ba, sở đối chiếu với lý luận, tham chiếu kinh nghiệm ̀ng ươ Tr Trên đóng góp khoa học lý luận thực tiễn luận văn Chắc chắn có giá trị định việc giảng dạy, nghiên cứu, học tập khoa học Ngân hàng thương mại đồng thời tài liệu tham khảo bổ ích cho nhà hoạch định sách thực tiễn mà trực tiếp BIDV – Chi nhánh Quảng Bình Là luận văn thạc sĩ chắn không tránh khỏi khiếm khuyết, đặc biệt lĩnh vực dịch vụ phi tín dụng lĩnh vực rộng, đòi hỏi khai thác nhiều góc độ, Đ nhiều tiêu chí, tác giả vơ trân trọng cảm ơn thơng cảm thiếu sót ại Hi vọng luận văn thạc sĩ nghiên cứu đề tài sau phần khắc phục khiếm khuyết để có sản phẩm hoàn thiện đề tài 2.1 Đối với Nhà nước ̣c K ho KIẾN NGHỊ Quản lý vĩ mơ thơng qua sách, luật pháp Nhà nước có ảnh hưởng lớn đến kinh tế nói chung hoạt động ngân hàng nói riêng, đặc biệt lĩnh vực ứng dụng công nghệ đại phát triển dịch vụ Phi tín dụng xu hướng hội in nhập Do đó, Nhà nước cần: Một là, tạo môi trường kinh tế ổn định hành lang pháp lý đầy đủ, đồng để h hệ thống ngân hàng tài phát triển lành mạnh hiệu Các quy định hoạt động ngành ngân hàng phải hướng theo xu quốc tế hoá mang tính mở tê Hai là, hồn thiện văn pháp luật quy định cụ thể việc lưu giữ, tiếp cận thông tin liên quan đến dịch vụ ngân hàng có quy định cụ thể ́H phòng chống rửa tiền thơng qua dịch vụ ngân hàng Có quy định mang tính tổng thể để giải vấn đề có liên quan đến giao dịch điện tử uê Ba là, vấn đề có liên quan đến việc sử dụng thực tế giao dịch có liên quan đến thương phiếu, séc, văn có liên quan cần có quy định cụ phiếu, séc nhằm đảm bảo thời gian giải tranh chấp nhanh chóng, bảo vệ quyền lợi bên tham gia quan hệ cách nhanh chóng, xác Bốn là, cho phép NHTM hưởng sách ưu đãi đầu tư nước doanh nghiệp khác, đặc biệt lĩnh vực đầu tư đại kỹ thuật công nghệ để phát triển dịch vụ ngân hàng đại thiết yếu Tập trung ngân sách ưu tiên cho phát triển ngành ngân hàng Nhà nước hỗ trợ vốn cho NHTM 96 ́ thể thẩm quyền, thời hạn giải tranh chấp có liên quan đến hối phiếu, lệnh ̀ng ươ Tr đổi nâng cao công nghệ thông qua việc cho vay với lãi suất thấp, hỗ trợ phần Năm là, hoàn thiện văn pháp luật kích thích phát triển thị trường ngoại hối Việt Nam, giúp cho NHTM tổ chức kinh tế tiếp cận nhanh chóng với nguồn vốn đồng tiền với quy mô nào, đảm bảo tính linh hoạt tốn quốc gia Đ 2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước ại Thứ nhất, nhanh chóng tham mưu cho phủ hồn thiện hành lang pháp lý đầy đủ cho hoạt động ngân hàng, tín dụng Hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung hoạt động phi tín dụng nói ho riêng có nhiều mối quan hệ đa dạng phức tạp liên quan trực tiếp tới quyền lợi, nghĩa vụ, uy tín nhiều bên tham gia Các quan hệ chịu điều chỉnh nhiều ̣c K văn pháp luật luật dân sự, luật hợp đồng kinh tế, luật chữ ký điện tử, luật tổ chức tín dụng, pháp lệnh ngoại hối Thứ hai, đại hóa cơng nghệ ngân hàng: Tập trung đầu tiên, mạnh mẽ in cơng tác tốn khơng dùng tiền mặt, nâng cao chất lượng phương tiện công cụ toán để khoản vốn chu chuyển kinh tế h thông qua định chế tài chính, đặc biệt ngân hàng tăng nhanh vòng quay vốn hạn chế lượng tiền mặt lưu thơng Có sách khuyến khích, hỗ trợ tê NHTM tự đầu tư, hợp tác liên kết vay vốn đầu tư cho sở hạ tầng, đại hóa cơng nghệ ngân hàng ́H Thứ ba, xây dựng chiến lược phát triển công nghệ ngân hàng, hệ thống thông tin quản lý, hệ thống giao dịch điện tử, hệ thống giám sát từ xa Tăng cường hợp tác quốc tế, tích cực tham gia chương trình thể chế hợp tác, giám sát, trao đổi thông tin với khối liên kết kinh tế khu vực quốc tế, xây dựng hệ thống thông ngân hàng Thứ tư, có quy định mang tính tổng thể để giải vấn đề có liên quan đến giao dịch điện tử, vấn đề liên quan đến thương phiếu, séc Nhanh chóng ban hành cơng nhận giá trị pháp lý chữ ký điện tử, quy định mức độ mã khoá đăng ký sử dụng cho thành phần tham gia hoạt động thương mại điện tử, đồng thời công nhận giá trị chứng văn điện tử hợp đồng thương 97 ́ tin ngân hàng theo tiêu chuẩn quốc tế xu hướng phát triển ngành ̀ng ươ Tr mại, hợp đồng dân sự, hợp đồng kinh tế, chào hàng, chấp nhận xác nhận mua hàng…Có văn bản, quy định tội danh khung hình phạt Bộ luật hình cho loại tội phạm sử dụng thẻ giả, séc giả cấu kết lừa đảo giả mạo giao dịch séc, thẻ… nhằm ngăn chặn phòng ngừa rủi ro Ban hành quy định vể toán để xử lý tổng thể phạm vi đối tượng toán, chủ thể tham gia tốn, hệ thống tốn, kích thích mang tính đòn bẩy, khuyến khích tốn Đ khơng dùng tiền mặt, ứng dụng cơng nghệ tốn đại tập trung ại Thứ năm, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán nhân viên NHTM Đây vấn đề nên tổ chức hàng năm bắt buộc với tất cán nhân viên NHTM ho 2.3 Đối với Ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Một là, xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ Phi tín dụng cho tồn hệ ̣c K thống BIDV cần đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ sản phẩm dịch vụ mang tính chất đặc trựng ngành Bản thân chi nhánh BIDV in tự tạo sản phẩm dịch vụ mà phải thực kinh doanh sản phẩm dịch vụ mà BIDV nghiên cứu đưa khai thác thị trường h Nhằm tạo hình ảnh BIDV lòng cơng chúng, BIDV cần có chương trình Marketing áp dụng thống cho tất chi nhánh đồng phục công sở, Hai là, phát triển công nghệ thông tin ́H tê logo, tờ rơi quảng cáo… BIDV cần có kế hoạch xây dựng cơng nghệ thông tin đảm bảo tảng để phát triển dịch vụ, sản phẩm phi tín dụng sản phẩm công nghệ uê cao, đầu tư công nghệ thường cần nguồn vốn lớn Hơn công nghệ thông tin cần phải đầu tư đồng đảm bảo kết nối hòa mạng tồn hệ thống Ba là, đào tạo nguồn nhân lực Trong giải pháp phát triển nguồn nhân lực, BIDV nên có kế hoạch đào tạo đội ngũ chuyên viên quản trị ngân hàng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp tồn hệ thống Ngồi sách phân phối thu nhập nên linh hoạt để đãi ngộ người có lực thật lại làm việc với chi nhánh thu hút nhân tài từ bên làm việc chi nhánh 98 ́ kết nối với ngân hàng thương mại khác nên cần phải có hỗ trợ BIDV ̀ng ươ Tr Bốn là, có kế hoạch hỗ trợ vốn cho BIDV – Chi nhánh Quảng Bình để mở rộng, phát triển mặt, đặc biệt mở rộng mạng lưới phòng giao dịch, máy ATM đến huyện vùng cao Quảng Bình Năm là, có kế hoạch tạo điều kiện cho cán BIDV - Chi nhánh Quảng Bình mà trực tiếp hoạt động lĩnh vực Phi tín dụng hàng năm học tập, bồi dưỡng thêm nghiệp vụ chuyên môn, tham quan khảo sát chi nhánh khác Đ NHTM nước ngồi ại 2.4 Đối với quyền địa phương tỉnh Quảng Bình Một là, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho BIDV – Chi nhánh Quảng Bình nghiên cứu mở rộng mạng lưới kinh doanh huyện vùng cao Đặc biệt ho đặt thêm máy ATM Chính quyền cấp tỉnh (đặc biệt huyện, xã, thị trấn) hỗ trợ, giúp đỡ BIDV – Chi nhánh Quảng Bình việc bảo đảm an toàn, ̣c K chống trộm cắp phát triển dịch vụ Phi tín dụng, đặc biệt máy ATM Hai là, giúp BIDV – Chi nhánh Quảng Bình việc phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt cán nguồn lãnh đạo Về vấn đề vai trò cấp ủy địa in phương vơ quan trọng Cần có phối hợp cấp ủy tỉnh Quảng Bình BIDV việc quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán chủ chốt, lãnh đạo BIDV h Quảng Bình Ba là, hỗ trợ BIDV – Chi nhánh Quảng Bình việc xử lý trường hơp tê tranh chấp, vi phạm quy định BIDV hoạt động kinh doanh Chẳng hạn, xử lý nợ khó đòi, lý tài sản chấp, tiêu cực tham nhũng ́H Thực tiễn cho thấy phát triển hoạt động kinh doanh nói chung có dịch vụ Phi tín dụng BIDV – Chi nhánh Quảng Bình có giúp đỡ, hỗ trợ to uê lớn quyền địa phương Củng cố phát triển quan hệ tốt với quyền địa phương BIDV –Chi nhánh Quảng Bình ln ln cần thiết ́ 99 ̀ng ươ Tr DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Quảng Bình, Báo cáo hoạt động bán lẻ năm 2013, 2014, 2015, Quảng Bình Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Quảng Bình, Báo cáo Đ kết hoạt động kinh doanh năm 2013, 2014, 2015, Quảng Bình Đại học Kinh tế quốc dân (2007), Ngân hàng thương mại, Nhà xuất ại Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Hội đồng Quốc gia đạo biên soạn từ điển Bách khoa Việt Nam (2005), ho Từ điển Bách khoa Việt Nam, NXB Từ điển Bách khoa Nguyễn Văn Đạm (2009), Từ điển Tiếng Việt, NXB Văn hóa thông tin tải Hà Nội ̣c K Trần Văn Giao (2010), Lý thuyết tài quốc tế, NXB Giao thông vận Phan Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thảo (2004), Ngân hàng thương mại in quản trị nghiệp vụ, NXB Thống kê, Hà Nội Phan Thị Thu Hà (2009), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Giao h thông vận tải, Hà Nội Vũ Văn Hóa, Đinh Xn Hạng (2010), Giáo trình lý thuyết tiền tệ, NXB tê Tài chính, Hà Nội ́H 10 Tơ Ngọc Hưng (2009), Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội 11 Lưu Thị Hương, Vũ Duy Hào (2007), Tài doanh nghiệp, NXB Đại uê học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 12 Nguyễn Minh Kiều (2010), Hướng dẫn thực hành tín dụng thẩm định 13 Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội 14 Nguyễn Thị Mơ (2005), Lựa chọn bước giải pháp để Việt Nam mở cửa dịch vụ thương mại, NXB Lý luận trị 15 Nguyễn Thị Mùi (2010), Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội 100 ́ tín dụng Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội ̀ng ươ Tr 16 Nguyễn Hồ Ngọc (2012), Giải pháp tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Tài Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh 17 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN, Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN, Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN Đ 18 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình (2013-2015), Báo cáo thống kê, Quảng Bình ại 19 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình (2013-2015), Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh, Quảng Bình ho 20 Quốc hội nước CHXHCNVN (2010), Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 năm 2010, Hà Nội Nam số 46/2010/QH12 năm 2010 ̣c K 21 Quốc hội nước CHXHCNVN (2010), Luật Ngân hàng Nhà nước Việt 22 Nguyễn Văn Tiến (2011), Quản trị rủi ro kinh doanh Ngân hàng, in NXB Thống kê, Hà Nội 23 Nguyễn Văn Tiến (2011), Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB h Thống kê, Hà Nội Website: tê 24 www.mof.gov.vn ́H 25 tapchitaichinh.vn 26 kinhtevadubao.com.vn uê 27 www.quangbinh.gov.vn 28 www.sbv.gov.vn ́ 29 www.bidv.com.vn 30 www.vnba.org.vn 101 ̀ng ươ Tr PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phiếu khảo sát dịch vụ phi tín dụng BIDV Quảng Bình Mã số phiếu PHIẾU KHẢO SÁT Địa điểm PV DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI BIDV QUẢNGNgày BÌNH thực Đ Kính thưa Quý vị! Nhằm mục đích phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi ại nhánh Quảng Bình q trình hội nhập kinh tế quốc tế, chúng tơi tiến hành ghi nhận ý kiến tham gia đóng góp Quý khách hàng Chúng xin chân thành cảm ơn hợp tác Quý khách hàng cảm ơn hợp tác Quý vị! ̣c K ho cam kết tất thông tin giữ kín, sử dụng cho mục đích nghiên cứu Xin trân trọng Câu 1: Mức độ đồng ý quý vị nhận xét sau Ngân hàng này? Các nhận xét chung sở hạ tầng ngân hàng 1.1 NH có sở vật chất đại Không Trung đồng ý đồng ý lập  Mạng lưới chi nhánh phòng giao dịch 1.3               NH bố trí tiện lợi đồng ý h cung cấp dịch vụ cho khách hàng Rất Đồng ý in NH ứng dụng công nghệ đại 1.2 Rất không 3 5 tê Câu 2: Quý vị vui lòng đánh giá chất lượng sản phẩm Ngân hàng: 2.1 Các sản phẩm NH an toàn bảo mật dạng Không Trung đồng ý đồng ý lập Đồng ý Rất đồng ý                     2 3 4 uê NH có danh mục sản phẩm phi tín dụng đa 2.2 Rất khơng ́H Các đánh giá chất lượng sản phẩm ́ Quy trình giao dịch NH nhanh gọn, an toàn 2.3 hiệu Các giao dịch tài khoản, toán, thẻ 2.4 NH xác, sai sót 102 2 3 4 5 ̀ng ươ Tr Câu 3: Quý vị nhận xét đội ngũ nhân viên Ngân hàng: Các đánh giá chất lượng đội ngũ nhân viên (NV) Nhân viên NH am hiểu sản phẩm quy 3.1 trình phục vụ ngân hàng Nhân viên NH biết lắng nghe giải 3.2 đủ nhu cầu khách hàng Đ Nhân viên NH lịch thân thiện 3.3 Rất không Không Trung đồng ý đồng ý lập Rất đồng ý                5 ại trình giao tiếp với khách hàng Đồng ý Câu 4: Mức độ đồng ý Quý vị với phát biểu sau ho Đánh giá lòng trung thành thương hiệu vụ phi tín dụng NH khơng đồng ý Không Trung đồng ý lập Rất đồng Đồng ý ý           ̣c K Quý khách hàng hài lòng với sản phẩm dịch 4.1 Rất Quý vị hàng hài lòng với sở vật chất phục vụ 4.2 dịch vụ Quý khách hàng hài lòng với lực thái 4.3         4 5 ́H tê có nhu cầu h Tôi thường xuyên sử dụng dịch vụ NH 4.4   độ nhân viên NH in NH Câu 5: Quý vị vui lòng đánh giá chất lượng sản phẩm phi tín dụng ngân hàng: Rất hài Hài lòng thường Các đánh giá chất lượng sản phẩm phi tín dụng hài lòng Hồn tồn lòng Chưa Bình chưa hài lòng 5.1 Tiền gửi, tiết kiệm      5.2 Dịch vụ thẻ      5.3 Dịch vụ thu chi hộ tiền mặt      5.4 Dịch vụ toán lương      5.5 Dịch vụ chuyển tiền      5.6 Dịch vụ toán hóa đơn      ́ 1 1 103 2 2 3 3 4 4 5 5 ̀ng ươ Tr 5.7 Dịch vụ toán quốc tế      5.8 Sản phẩm kinh doanh ngoại tệ      5.9 Dịch vụ ngân hàng điện tử      2 Dịch vụ 5.10 khác:……………………………………………… 5      Đ Câu 5: Ý kiến khác: Ngồi nội dung nói trên, Q khách hàng có ý kiến khác, vui lòng ghi rõ nhằm giúp BIDV Quảng Bình cải tiến để đáp ứng nhu cầu Quý khách hàng ại ngày tốt ho ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………….…… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ̣c K ……………… ……………… ………….… … ……………… …………… … ……………… ……………… ……………… …………………………….… ……………… ……………… ……………… …………………………….… ……………… ……………… ……………… … in ………………………… h Xin Quý vị chia sẻ số thông tin cá nhân: Giới tình quý vị: 1Nam Tuổi Quý vị:……………………… 2 Cơng chức Nhà nước văn phòng 5 Lao động tự 6 Học sinh, sinh viên Khác……………………………… Thời gian Quý vị giao dịch với NH: 2Từ đến năm 3Từ đến 4 Trên 10 năm Xin chân thành cảm ơn hợp tác Quý vị! 104 ́ uê 10 năm 1Dưới năm 7 ́H 4 Hưu trí 3 Nhân viên tê Nghề nghiệp Quý vị: 1Kinh doanh 2 Nữ ̀ng ươ Tr PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ NGÂN HÀNG DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI BIDV QUẢNG BÌNH Kính thưa Q vị! Nhằm mục đích phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình trình hội nhập kinh tế quốc tế, tiến hành ghi nhận ý kiến tham Đ gia đóng góp quý vị Chúng xin chân thành cảm ơn hợp tác quý vị cam kết tất thông tin giữ kín, sử dụng cho mục đích nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn hợp ại tác Quý vị! Thông tin cán 2 Nữ Giới ho Họ tên: tính: 1Nam Địa chỉ: tuổi Trình độ học vấn Đặc điểm thu nhập cá nhân: 2 30-40 tuổi 3 Trên 40 tuổi 2 Từ 8-12 triệu 3 Trên 12 triệu Thời gian công tác 2 3-5 năm 3 5-10 năm h 1 Dưới năm in 1 Dưới triệu ̣c K Tuổi: 1 Dưới 30 4 Trên 10 năm tê Mức độ đồng ý quý vị nhận xét sau BIDV Quảng Bình? 1.1 NH có chiến lược phát triển DVPTD khoa học, Rất không Không Trung đồng ý đồng ý lập đồng ý              3 4 kiện thực tế ngân hàng uê Chiến lược phát triển DVPTD phù hợp với điều Đồng ý  hợp lý 1.2 Rất ́H Chiến lược phát triển ́ Chiến lược phát triển DVPTD phù hợp với 1.3 định hướng phát      triển chung ngân hàng  Mạng lưới kênh phân phối Hệ thống phòng giao dịch rộng khắp địa bàn, 2.1  lực phục vụ vao 105     ̀ng ươ Tr Số lượng chất lượng ATM, POS đáp ứng 2.2 yêu cầu Hệ thống toán qua mạng internet điện 2.3          thoại mang lại nhiều tiện ích  Chất lượng nguồn nhân lực      Nhân viên ngân hàng trang bị đầy đủ kiến Đ 3.1 thức quy                trình thực DVPTD ngân hàng ại Nhân viên ngân hàng có trình độ cao, phù hợp 3.2 với yêu cầu ho nghiệp vụ Nhân viên ngân hàng thường xuyên đào 3.3 tạo, nâng cao ̣c K kỹ năng, kiến thức Nhân viên ngân hàng có nhiệt tình tác 3.4 phong làm việc chuyên nghiệp  4.1 sử                3 4 5      ́  uê Toàn hệ thống có hoạt động gắn kết, hiệu 4.4 ́H quản trị tốt  tê Lãnh đạo ngân hàng có kỹ trình độ     hàng tốt 4.3  Khả huy động sử dụng nguồn vốn ngân   dụng cách hiệu quả, an toàn 4.2 h Nguồn vốn hoạt động ngân hàng in  Vốn lực quản trị     Phát triển dịch vụ phi tín dụng NH có đầy đủ điều kiện phát triển dịch vụ PTD 5.1 thời gian tới DVPTD NH có bước phát 5.2           triển bền vững 106 2 3 4 5 ̀ng ươ Tr DVPTD NH tập trung nguồn lực phát 5.3 triển tương xứng với tiềm 5.4 DVPTD phát triển tương lai           2 4 5 Ý kiến khác: Anh/Chị có ý kiến đóng góp cho cơng tác phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng tương lai Đ ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… …………… ại … ……………… ………….…… ……………… ……………… ……………… …………… … ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… …………… ho … ……………… ……………… ………….… … ……………… …………… … ………… …… ……………… ……………… …………………………….… ……………… ………… …… ……………… …………………………….… ……………… ……………… ………… Xin chân thành cảm ơn! h in ̣c K …… …………………………… …… ́H tê ́ uê 107 ̀ng ươ Tr Phụ lục 2: Kết khảo sát khách hàng Rất Rất không Không Trung Đồng CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ đồng đồng ý bình đồng ý ý ý Tổng cộng CƠ SỞ HẠ TẦNG NGÂN HÀNG Đ 1.1 NH có sở vật chất đại NH ứng dụng công nghệ đại ại 1.2 cung cấp dịch vụ cho khách hàng Mạng lưới chi nhánh phòng giao dịch 65 64 57 200 39 51 60 41 200 35 56 59 43 200 ho 1.3 NH bố trí tiện lợi 10 CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Các sản phẩm NH an toàn bảo Danh mục sản phẩm phi tín dụng đa 2.2 dạng 36 45 105 200 36 51 77 29 200 37 30 94 37 200 25 58 64 49 200 Quy trình giao dịch nhanh gọn, an toàn hiệu ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN Nhân viên NH am hiểu sản phẩm quy trình phục vụ ngân hàng 27 112 32 106 35 17 23 14 50 200 130 28 uê Nhân viên NH lịch thân thiện trình giao tiếp với khách hàng 200 52 84 65 11 200 75 47 14 200 hàng 3.3 56 ́H Nhân viên NH biết lắng nghe giải 3.2 đủ nhu cầu khách tê 3.1 h 2.4 Các giao dịch xác, sai sót in 2.3 ̣c K 2.1 mật ́ LÒNG TRUNG THÀNH THƯƠNG 200 HIỆU 4.1 4.2 Quý khách hàng hài lòng với sản phẩm dịch vụ phi tín dụng NH Q vị hàng hài lòng với sở vật chất phục vụ dịch vụ NH 108 ̀ng ươ Tr 4.3 Quý khách hàng hài lòng với lực 37 65 60 30 200 24 50 78 45 200 5.1 Tiền gửi, tiết kiệm 55 111 27 200 5.2 Dịch vụ thẻ 21 80 79 12 200 5.3 Dịch vụ thu chi hộ tiền mặt 68 102 15 200 5.4 Dịch vụ toán lương 11 88 76 16 200 5.5 Dịch vụ chuyển tiền 35 57 83 19 200 5.6 Dịch vụ tốn hóa đơn 31 49 101 11 200 5.7 Dịch vụ toán quốc tế 10 23 87 66 14 200 4.4 thái độ nhân viên NH Tôi thường xuyên sử dụng dịch vụ NH có nhu cầu CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM PHI TÍN DỤNG ại Đ 5.9 Dịch vụ ngân hàng điện tử 5.10 Dịch vụ khác ̣c K ho 5.8 Sản phẩm kinh doanh ngoại tệ 29 56 104 200 10 11 69 100 10 200 30 46 112 200 h in ́H tê ́ uê 109 ... động dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình7 2 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHÍ TÍN DỤNG TẠI ho CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU... trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình Chương 3: Định hướng giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương. .. rút cho BIDV -Chi nhánh Quảng Bình 30 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI Đ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT ại NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 33
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ PHÁT TRIỂN DỊCH vụ PHI tín DỤNG tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH min , Luận văn thạc sĩ PHÁT TRIỂN DỊCH vụ PHI tín DỤNG tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH min

Từ khóa liên quan